Мапа порталу

Статут територіальної громади міста Миколаєва


ЗМІСТ
 
Вступ
 
Розділ I. Загальні положення
Стаття 1. Місто Миколаїв
Стаття 2. Територія міста Миколаєва
Стаття 3. Права та обов’язки жителів міста Миколаєва
Стаття 4. Офіційна символіка міста Миколаєва
Стаття 5. Пам’ятні дати міста Миколаєва
Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Миколаєва
 
Розділ ІI. Система місцевого самоврядування. Порядок його здійснення
Стаття 7. Система місцевого самоврядування
Стаття 8. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади
Стаття 9. Участь жителів міста Миколаєва у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування
Стаття 9.1. Місцевий референдум
Стаття 9.2. Місцеві вибори
Стаття 9.3. Загальні збори громадян за місцем проживання
Стаття 9.4. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста Миколаєва
Стаття 9.5. Громадські слухання
Стаття 9.6. Місцеві громадські ініціативи
Стаття 9.7. Участь у роботі органів місцевого самоврядування
 
Розділ ІII. Органи та посадові особи місцевого самоврядування
Стаття 10. Загальні підстави і принципи діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
Стаття 11. Миколаївська міська рада
Стаття 11.1. Сесія міської ради
Стаття 11.2. Депутат міської ради
Стаття 11.3. Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради
Стаття 12. Миколаївський міський голова
Стаття 13. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
Стаття 14. Виконавчі органи Миколаївської міської ради
Стаття 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Миколаєва та їх обов’язковість
 
Розділ IV. Органи самоорганізації населення
Стаття 16. Система та загальні принципи діяльності органів самоорганізації населення
Стаття 17. Порядок формування та повноваження органів самоорганізації населення
 
Розділ V. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування
Стаття 18. Матеріальна і фінансова основа самоврядування в місті Миколаєві
Стаття 19. Бюджет міста Миколаєва
Стаття 20. Комунальна власність міста Миколаєва
Стаття 21. Регулювання земельних відносин в місті Миколаєві
 
Розділ VI. Соціальний захист городян
Стаття 22. Соціальний захист городян і надання соціальної допомоги
Стаття 23. Міська система соціального захисту населення
Стаття 24. Громадський контроль за виконанням соціальних програм
 
Розділ VII. Екологічна безпека та навколишнє середовище міста Миколаєва
Стаття 25. Забезпечення належного стану навколишнього середовища міста та його екологічної безпеки
Стаття 26. Відповідальність органів місцевого самоврядування за стан навколишнього природного середовища та екологічну безпеку
Стаття 27. Громадський контроль за станом навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
 
Розділ VIII. Гарантії місцевого самоврядування
Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб
Стаття 29. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 
Розділ IX. Заключні положення
Стаття 30. Порядок прийняття та реєстрації Статуту
Стаття 31. Чинність та дія Статуту
Стаття 32. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
 
Вступ
 
Миколаївська міська рада з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних, інших особливостей місцевого самоврядування в м. Миколаєві, усвідомлюючи свою відповідальність за долю міста, збереження і примноження його досягнень і традицій, спираючись на славетну історію міста, враховуючи досвід управління міським господарством, а також передовий досвід міського розвитку, прямуючи до досягнення найвищих світових стандартів у життєдіяльності міста, дбаючи про забезпечення промислового, екологічного, наукового, культурного розвитку міста, підвищення рівня життя та створення умов для задоволення соціально-культурних та економічних потреб жителів міста, підтримуючи процес розбудови України як демократично-правової держави та реалізуючи надане Конституцією України право на самоврядування, на підставі положень Європейської Хартії про місцеве самоврядування та Загальної декларації прав людини, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про органи самоорганізації населення” й інших актів, що регулюють організацію і діяльність органів та форм місцевого самоврядування, у тому числі територіальної громади як первинного суб’єкта місцевого самоврядування та носія його функцій, приймає Статут територіальної громади міста Миколаєва.
Статут територіальної громади м.Миколаєва (далі - Статут) визначає основи життєдіяльності територіальної громади м. Миколаєва, засади, форми та порядок здійснення нею місцевого самоврядування.
 
РОЗДІЛ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 1. Місто Миколаїв
 
1. Місто Миколаїв має статус міста обласного підпорядкування і згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до Миколаївської області і є її обласним центром.
 
2. Місто Миколаїв визнається заснованим у 1789 році. Історія міста починається з моменту будівництва за велінням генерал-губернатора Новоросійського князя Г.О.Потьомкіна верфі в гирлі річки Інгул під безпосереднім керівництвом полковника М. Л. Фалєєва.
 
Свою назву місто отримало через події грудня 1788 року, коли у день Святого Миколая після переможного штурму російськими військами під командуванням О.В. Суворова був здобутий Очаків.
 
Миколаїв має свою самобутню історію, територію, органи місцевого самоврядування, культурну спадщину, власну символіку та історично сформувався як центр суднобудування в Україні. Місто належить до провідних економічних, науково-освітніх і культурних центрів південного регіону України.
 
3. На території Миколаєва здійснюється місцеве самоврядування в межах, визначених Конституцією України, законами України, даним Статутом та іншими нормативно-правовими актами.
 
4. Місто Миколаїв має територію, населення, міське середовище, які є базою для здійснення всіх функцій міста та умовою його подальшого розвитку.
 
Жителями міста Миколаєва є громадяни України, громадяни інших держав та особи без громадянства, які  постійно проживають на території міста на законних підставах.
 
Стаття 2. Територія міста Миколаєва
 
1. Територія міста Миколаєва є складовою частиною території України.
 
2. Територію міста Миколаєва утворюють земельна площа та водні поверхні, надра та повітряний простір у межах, встановлених постановою Верховної Ради України від 15 листопада 1996 року №518/96-ВР.
 
3. Територію міста, у межах якої здійснюється місцеве самоврядування, визначає межа міста. Офіційним документом, що фіксує міську межу та межі районів міста, який визначає принципи розвитку, планування, забудови й іншого використання території міста, є Генеральний план міста.
 
4. Приміською територією міста Миколаєва є територія, що прилягає до міської межі з її зовнішнього боку, і яка складається із земель, що використовуються для задоволення потреб міської громади та територіальних громад приміських населених пунктів.
 
5. Місто Миколаїв поділено на адміністративно-територіальні одиниці – адміністративні райони міста, які мають межі, територію та найменування:
- Заводський район;
- Корабельний район;
- Ленінський район;
- Центральний район.
 
6. Розподіл на райони здійснюється з метою організації оптимальної системи міського самоврядування, наближення органів самоврядування до жителів міста, розширення можливостей вирішення питань міського значення з урахуванням думки жителів районів міста.
 
7. Зміна адміністративно-територіального устрою міста Миколаєва, меж та назв районів міста здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законами України та іншими нормативно-правовими актами.
 
Стаття 3. Права та обов’язки жителів міста Миколаєва
 
1. Реалізація й дотримання конституційних прав та свобод людини і громадянина у місті Миколаєві гарантується Конституцією України, законами України, даним Статутом. Права та свободи людини і громадянина (жителів міста Миколаєва) не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
 
2. Жителі міста Миколаєва мають рівні права й гарантії у здійсненні місцевого самоврядування, незалежно від походження, статі, раси, національності, мови, ставлення до релігії, соціально-політичних переконань і належності до громадських об’єднань (партії, спілки, товариства, клуби тощо) та інших обставин.
 
3. Жителі міста Миколаєва є повноправними суб’єктами самоврядування в місті Миколаєві, яке здійснюється на загальноміському рівні.
 
4. Жителі міста Миколаєва мають право:
 
- обирати й бути обраними до органів місцевого самоврядування згідно з виборчим законодавством;
- брати участь у місцевих референдумах у порядку, передбаченому законодавством;
- заслуховувати звіти міського голови, депутатів міської ради в порядку, передбаченому законодавством;
- брати участь в обговоренні діяльності міської ради та її виконавчих органів (виконкому міської ради й адміністрацій районів виконкому Миколаївської міської ради);
- отримувати інформацію про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування  міста  в порядку, передбаченому законодавством;
- отримувати інформацію про стан міського навколишнього природного середовища, умови життя в місті в порядку, передбаченому законодавством;
- брати участь в обговоренні нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування міста, у порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;
- бути присутніми й виступати на громадських слуханнях стосовно розробки проектів міського бюджету, планів і програм розвитку міста, а також інших питань, які зачіпають громадські інтереси та права громадян у межах міста, у порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;
- виступати із громадськими ініціативами з питань удосконалення життя в місті, діяльності органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому законодавством та рішеннями міської ради;
- бути присутніми на засіданнях міської ради (у порядку, визначеному Регламентом міської ради);
- звертатися до всіх органів місцевого самоврядування міста з особистими та колективними зверненнями в порядку, передбаченому законодавством;
-  створювати органи самоорганізації населення (будинкові, вуличні, квартальні комітети мікрорайонів), об’єднання громадян (політичні партії, громадські організації), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та інших.
 
5. Жителі міста Миколаєва зобов’язані дотримуватися положень і норм даного Статуту, виконувати всі акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста, які відповідають діючому законодавству України, нормативно-правовим актам Миколаївської міської ради, даному Статуту.
 
Важливим обов’язком жителів міста, як членів територіальної громади міста Миколаєва, є збереження його природних ресурсів, виконання вимог екологічної безпеки та збереження здорового екологічно чистого середовища, історичних цінностей міста для нащадків.
 
6. Територіальна громада міста Миколаєва безпосередньо та через органи міського самоврядування створює умови, необхідні для вільного розвитку особистості кожного миколаївця, для реалізації його прав, визначених Конституцією України та цим Статутом.
 
Стаття 4. Офіційна символіка міста Миколаєва
 
1. Символікою територіальної громади міста Миколаєва, що відображає його історичні, культурні, соціально-економічні й інші особливості та традиції є герб, прапор та гімн.
 
Герб, прапор та гімн міста Миколаєва є офіційними атрибутами місцевого самоврядування, символами єдності міської громади та взаєморозуміння мешканців міста.
 
2. Герб міста Миколаєва представляє собою прямокутний (8-9) щит, що виступає в середній нижній частині вістрям і має округлі нижні кутки. На чолі блакитного щита золота архієрейська митра на двох золотих навхрест покладених посохах, а під ними на срібній хвилеподібній окраїні золотий корабель з шістьма чорними веслами. Щит увінчаний срібною баштовою короною із трьох зубців. За щитом два навхрест покладених золотих якорі, перевитих яскраво-червоною Олександрівською стрічкою.
 
3. Прапор міста Миколаєва представляє собою прямокутне полотнище білого кольору з двома горизонтальними смугами, на яких по центру прапора зображений герб міста Миколаєва висотою, що дорівнює 2/5 ширини прапора. Ширина кожної зі смуг дорівнює 1/8 ширини прапора. Смуги відокремлені одна від одної вузькою білою смугою,  розмір якої становить 1/16 ширини прапора. Співвідношення ширини прапора до його довжини - 2:3. Зворотний бік прапора є дзеркальним відображенням лицевого боку.
 
4. Гімн міста Миколаєва нарівні з гербом та прапором є офіційним символом міста як адміністративної одиниці місцевого самоврядування і може виконуватися у оркестровому, хоровому, оркестрово-хоровому або вокальному варіантах.
 
5. Опис та порядок використання офіційної символіки визначається Положенням, яке затверджує Миколаївська міська рада.
 
Стаття 5. Пам’ятні дати міста Миколаєва
 
1. Пам’ятними датами територіальної громади міста Миколаєва є:
 
- друга неділя вересня – День міста Миколаєва;
- 28 березня – день звільнення міста Миколаєва від німецько-фашистських загарбників;
- 19 грудня – свято покровителя м. Миколаєва - Святого Миколи Чудотворця.
 
2. Порядок проведення міських свят може встановлювати Миколаївська міська рада.
 
Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Миколаєва
 
1. Для заохочення жителів міста Миколаєва, громадян України та інших держав, які зробили значний внесок у розвиток міста, зміцнення місцевого самоврядування й міської демократії в Миколаєві, затверджені міські відзнаки (знаки).
 
2. Залежно від заслуг перед Миколаєвом, за рішенням міської ради й міського голови, жителі міста Миколаєва, громадяни України та інших держав можуть бути відзначені одним чи декількома з таких відзнак:
 
- званням Почесного громадянина міста Миколаєва;
 
- занесенням в Книгу пошани міста Миколаєва;
 
- почесною відзнакою Миколаївського міського голови «За заслуги перед містом Миколаїв»;
 
- почесними грамотами й дипломами.
 
3. Рішення про присвоєння звання Почесного громадянина міста Миколаєва й занесення в Книгу пошани міста Миколаєва приймаються міською радою один раз на рік на сесії, присвяченій святкуванню Дня міста Миколаєва.
 
4. Положення про міські відзнаки й почесні звання міста Миколаєва затверджує міська рада.
 
РОЗДІЛ ІI
СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ. ПОРЯДОК ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ
 
Стаття 7. Система місцевого самоврядування
 
1. Місцеве самоврядування в місті Миколаєві здійснюється територіальною громадою міста як безпосередньо, так і через Миколаївську міську раду, її виконавчі органи, Миколаївського міського голову та органи самоорганізації міста. Самоврядування в місті формується й діє на основі народовладдя і принципів демократії. Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, діючим законодавством, даним Статутом і нормативно-правовими актами органів місцевого самоврядування міста Миколаєва.
 
2. Система міського самоврядування, через яку територіальна громада здійснює міське самоврядування, включає:
 
- територіальну громаду міста Миколаєва;
- Миколаївську міську раду;
- Миколаївського міського голову;
- виконавчий комітет Миколаївської міської ради;
- адміністрації районів міста;
- департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради;
- органи самоорганізації населення;
- експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської міської ради;
- консультативно – дорадчу раду Миколаївської міської ради.
 
3. Територіальна громада міста Миколаєва (далі-територіальна громада) - первинний суб’єкт місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень є жителі, об’єднані постійним проживанням у межах міста, яке є самостійною адміністративно-територіальною одиницею.
 
4. Територіальна громада міста Миколаєва реалізує свої владні повноваження безпосередньо або через органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб.
 
5. Основною метою територіальної громади міста Миколаєва є здійснення місцевого самоврядування для загального блага її членів, сприяння створенню умов, що забезпечують гідне життя і вільний розвиток кожного члена територіальної громади. Захист конституційних прав і свобод людини та громадянина є обов'язком територіальної громади.
 
6. Перспективними напрямками розвитку місцевого самоврядування є:
 
- економічний розвиток міста, збереження рівноваги між економічним розвитком і екологічним середовищем;
 
- забезпечення кожній людині безпечного для життя і здоров'я навколишнього середовища;
 
- зберігання, раціональне та ефективне використання природних ресурсів;
 
- здійснення забудови міста на принципах обґрунтованої містобудівної політики щодо створення та підтримання повноцінного життєвого середовища міста зі збереженням та розвитком об’єктів культурної спадщини міста, створенням інженерної та транспортної інфраструктури з урахуванням історичних й архітектурних особливостей міста;
 
- створення умов для працевлаштування жителів міста та їх матеріально-фінансової самостійності;
 
- створення міською громадою умов в місті, які сприяють досягненню фізичному, культурному, моральному і духовному розвитку та вихованню особистості;
 
- розширення доступних для населення соціально-культурних, спортивних закладів та споруд у місті;
 
- створення умов для діяльності і мирного співіснування національно-етнічних, вікових, фахових, культурних, релігійних та інших груп населення, участі в них широкого кола жителів міста;
 
- збереження історичних пам'ятників та споруд, розвиток якісної сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста.
 
7. Територіальна громада правомочна безпосередньо або через створені нею органи розглядати і вирішувати будь-яке питання, віднесене Конституцією України і законами України до відання місцевого самоврядування.
 
8. Представницький орган місцевого самоврядування в місті Миколаєві – Миколаївська міська рада - обирається відповідно до діючого законодавства й діє від імені міської громади, здійснює повноваження, надані їй Конституцією України, законами України, даним Статутом.
 
9. Головна посадова особа територіальної громади міста Миколаєва – міський голова - обирається міською громадою на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. 
 
10. Виконавчий орган місцевого самоврядування в місті Миколаєві – виконавчий комітет Миколаївської міської ради (далі - міськвиконком), який створюється міською радою відповідно до законодавства та даного Статуту.
 
Стаття 8. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади
 
1. Органи місцевого самоврядування і державної влади, які діють на території міста Миколаєва в межах своєї компетенції, співпрацюють між собою з метою спільного вирішення питань для забезпечення необхідного життєвого рівня жителів міста та розвитку міста Миколаєва. 
 
2. Закони України та інші нормативно-правові акти, що приймаються з предметів відання держави, мають пряму дію на території міста Миколаєва. У разі необхідності внесення змін до законів України чи інших нормативно-правових актів, які стосуються міста Миколаєва, міська рада надсилає свої пропозиції до Верховної Ради України чи іншого органу державної влади в установленому законодавством порядку.
 
3. Органи державної влади й органи місцевого самоврядування в місті Миколаєві взаємодіють між собою на принципах:
 
- законності, який включає розмежування між собою функцій, повноважень і відповідальності згідно із законодавством;
 
- відкритості, яка передбачає відкрите розповсюдження інформації про форми та об’єкти співробітництва, порядок фінансування і контроль за виконаними роботами;
 
- взаємної відповідальності, яка передбачає виконання взятих на себе чи покладених законом обов’язків і виконання робіт в обумовлені договорами чи іншими документами терміни;
 
- корисності, що визначає суспільну користь виконання робіт і програм для розвитку міського середовища й створення нових можливостей для виконання містом функцій обласного центру.
 
4. Для реалізації загальних проектів чи програм, які виконуються силами державної влади й місцевого самоврядування міста Миколаєва, укладаються відповідні правочини, в яких передбачаються принципи фінансування робіт, порядок їх здійснення, правовідносини власності, які виникають у результаті реалізації програм чи проектів.
 
Виділення фінансування на реалізацію загальних програм чи проектів із міського бюджету здійснюється в порядку, визначеному міською радою відповідно до вимог чинного законодавства.
 
Стаття 9. Участь жителів міста Миколаєва у безпосередньому здійсненні місцевого самоврядування
 
1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у місцевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування.
 
2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому самоврядуванні є:
 
- місцевий референдум;
- місцеві вибори;
- загальні збори громадян за місцем проживання;
- місцеві ініціативи;
- громадські слухання;
- колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на виборних посадах місцевого самоврядування;
- участь у діяльності органів місцевого самоврядування через громадські організації та осередки політичних партій;
- органи самоорганізації населення, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;
- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні.
 
3. Порядок безпосереднього здійснення місцевого самоврядування членами територіальної громади в місті Миколаєві визначається законами України, цим Статутом та рішеннями Миколаївської міської ради.
 
Стаття 9.1. Місцевий референдум
 
1. Місцевий референдум у місті Миколаєві – це реалізація права миколаївців на безпосереднє здійснення місцевого самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішень з питань, віднесених до предметів відання міста.
 
2. Предметом місцевого референдуму може бути будь-яке питання, віднесене Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.
 
На міський референдум не виносяться питання про скасування законних рішень вищестоящих органів державної влади і самоврядування; питання, віднесені до відання органів суду, прокуратури; питання, пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які відносяться до компетенції міської ради та її виконавчих органів.
 
На референдум також не виносяться питання про бюджет міста, скасування чи введення місцевих податків і зборів, надзвичайних і термінових заходів стосовно забезпечення громадського порядку та безпеки населення міста.
 
3.Порядок призначення, підготовки й проведення місцевого референдуму визначається законами України.
 
4. Підготовка і проведення місцевого референдуму здійснюється за рахунок міського бюджету. Порядок фінансування визначається міською радою відповідно до чинного законодавства.
 
5. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою міста Миколаєва на місцевому референдумі, забезпечуються міським головою.
 
Стаття 9.2. Місцеві вибори
 
1. Вибори органів і посадових осіб територіальної громади є формою прямого волевиявлення громадян.
 
2. Місцеві вибори – це спосіб формування органів міського самоврядування: обрання депутатів міської ради та міського голови шляхом голосування членами територіальної громади міста Миколаєва, які мають виборче право.
 
3. Місцеві вибори є вільними та здійснюються на основі гарантованого Конституцією України та законом загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 
Будь-які прямі або непрямі привілеї або обмеження виборчих прав громадян України за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками забороняються. Не допускаються обмеження щодо участі громадян у виборчому процесі, крім обмежень, передбачених Конституцією України, чинним  законодавством та цим Статутом.
 
4. Порядок організації та проведення виборів визначається виключно законами України.
 
Стаття 9.3. Загальні збори громадян за місцем проживання
 
1. Загальні збори громадян як форма їх безпосередньої участі у вирішенні питань міського значення скликаються за місцем проживання громадян (мікрорайону, житлового комплексу, вулиці, кварталу, будинку або іншого територіального утворення) для обговорення або вирішення питань місцевого життя.
 
2. У роботі загальних зборів громадян за місцем проживання (далі-загальні збори) можуть брати участь громадяни – члени територіальної громади, які досягли на момент проведення зборів 18 років, депутати міської ради, представники державних органів та органів місцевого самоврядування. Не можуть брати участь у зборах громадяни, визнані в судовому порядку недієздатними, особи, що знаходяться в місцях позбавлення волі або примусового лікування.
 
3. Компетенція загальних зборів визначається чинним законодавством.
 
4. Загальні збори скликаються міським головою, виконавчим комітетом Миколаївської міської ради або органами самоорганізації населення.
 
Збори скликаються за пропозиціями не менш як третини від загальної кількості громадян, які проживають у відповідному територіальному утворенні, міської ради, постійних комісій міської ради, депутатських фракцій (груп), трудових колективів, об’єднань громадян.
 
У випадку, якщо загальні збори скликаються органами самоорганізації населення, то вони повідомляють про це міського голову не пізніше ніж за 10 днів до їх проведення.
 
5. Підготовку до скликання та проведення загальних зборів здійснюють ініціатори, які роз’яснюють питання, надають документи, що виносяться на їх обговорення. Органи міського самоврядування надають необхідну допомогу в підготовці та проведенні загальних зборів.
 
6. Рішення про скликання загальних зборів, де вказується, жителі якого територіального утворення мають право брати участь у загальних зборах , час і місце їх проведення, питання, що виносяться на обговорення, доводиться до цих жителів не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення.
 
7. Загальні збори громадян відкриває і веде міський голова або його заступник, а у випадку скликання загальних зборів громадян органом самоорганізації населення – керівник цього органу.
 
Для ведення протоколу зборів обирається секретар. Збори можуть також обирати лічильну комісію.
 
Порядок денний та порядок роботи затверджуються зборами.
 
8. Загальні збори є правомочними, якщо в їх роботі бере участь більше половини жителів, що мешкають на відповідній території і мають право брати участь у зборах.
 
9. З розглянутих питань збори приймають рішення. Рішення зборів приймається більшістю голосів громадян, які присутні на зборах, відкритим або таємним голосуванням. Рішення зборів підписується головою і секретарем зборів. За результатами зборів складається протокол, який підписує голова та секретар. До протоколу зборів додаються матеріали реєстрації їх учасників (список громадян, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта та домашньої адреси кожного учасника зборів жителів).
 
10. Рішення загальних зборів є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення і враховуються органами та посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій комунальної власності в їх діяльності.
 
Рішення зборів, прийняті з питань, що мають важливе значення для територіальної громади, але віднесених до компетенції органів державної влади або органів місцевого самоврядування, мають рекомендаційний характер.
 
11. Дію рішень зборів, прийнятих з порушенням Конституції та законодавства України, може бути зупинено міською радою або її виконавчим комітетом до вирішення питання про їх законність у судовому порядку. Про це повідомляється відповідному органу самоорганізації громадян.
 
Стаття 9.4. Колективні та індивідуальні звернення жителів міста Миколаєва
 
1. Жителі міста Миколаєва мають право направляти колективні та індивідуальні звернення органам та посадовим особам місцевого самоврядування.
 
2. Кожен житель міста Миколаєва має право особисто звертатися до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових осіб з питань, віднесених до відання міського самоврядування.
 
3. Колективними є звернення до органів, посадових осіб місцевого самоврядування, що подані групою осіб.
 
Колективні звернення, що мають більше п’ятдесяти підписів, розглядаються органами, посадовими особами місцевого самоврядування, до яких вони надійшли, першочергово.
 
4. Звернення жителів міста Миколаєва розглядаються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації чи його заступник установлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особу, яка надіслала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.
 
5. Колективні звернення жителів міста Миколаєва можуть мати на меті:
 
- внесення до Миколаївського міського голови, Миколаївської міської ради, її виконавчих органів конкретних пропозицій з питань соціально-економічного та культурного розвитку міста чи окремих міських територій, стану довкілля;
 
- аналіз роботи органів місцевого самоврядування в цілому або заслуховування звітів про виконання окремих завдань щодо соціально-економічного або культурного розвитку, з інших питань, віднесених чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування;
 
- порушення питання про недовіру посадовій особі органу місцевого самоврядування;
 
- порушення питання про утворення, реорганізацію або ліквідацію органів самоорганізації населення.
 
6. Звернення Героїв України, Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, Почесних громадян міста Миколаєва  розглядаються міським головою та керівниками підприємства, установи та організації у першочерговому порядку.
 
Стаття 9.5. Громадські слухання
 
1. Громадські слухання – форма участі населення міста Миколаєва в здійсненні повноважень місцевого самоврядування, передбачених законодавством України, та виявлення думки населення міста Миколаєва. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.
 
Положення про громадські слухання у місті Миколаєві затверджується Миколаївською міською радою.
 
2. Предметом громадських слухань можуть бути:
 
1) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіти міського голови;
2) річний та підсумковий (у кінці терміну повноважень) звіти секретаря міської ради й голів постійних комісій міської ради;
3) проект плану-прогнозу соціально-економічного розвитку Миколаєва та проект міського бюджету на наступний рік;
4) звіти інших посадових осіб міської влади;
5) генеральний план міста та зміни в ньому, проекти забудови окремих частин міста;
6) проекти програм соціально-економічного розвитку міста;
7) проекти планів і програм соціально-економічного розвитку районів, мікрорайонів, територій міста Миколаєва;
8) питання, які виносяться на міський референдум;
9) намір створення в місті Миколаєві чи поблизу нього нових екологічно небезпечних об’єктів, які можуть змінити умови життя і підвищити ризик техногенних аварій, сприяти виникненню шкідливих для здоров’я мешканців факторів;
10) міські соціальні програми;
11) міські екологічні програми;
12) зміни, доповнення та уточнення до Статуту міста Миколаєва;
13) інші соціально важливі питання, що стосуються результатів роботи органів місцевого самоврядування міста Миколаєва.
 
3. Громадські слухання можуть проводитися з питань місцевого значення, які віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування до їх винесення на затвердження міською радою.
 
Результати громадських слухань заносяться до протоколу. Пропозиції, що надійшли, аналізуються та враховуються при прийнятті рішення.
 
Громадські слухання можуть транслюватися по місцевому телебаченню в прямому ефірі чи передаватися в запису.
 
4. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь члени територіальної громади міста, які мають право голосу на місцевих виборах.
 
Учасниками громадських слухань можуть бути громадські об'єднання і некомерційні організації, підприємства й установи усіх форм власності, розташовані на території м. Миколаєва.
 
5. Громадські слухання проводяться з ініціативи:
 
- членів територіальної громади м. Миколаєва (не менше як 500 підписів);
- громадських об'єднань і некомерційних організацій (не менш як 5);
- підприємств, установ й організацій усіх форм власності, розташованих на території м. Миколаєва (не менш як 5);
- міського голови м. Миколаєва;
- депутатів міської ради м. Миколаєва (не менш як 1/3 від чисельного складу міської ради);
- постійних комісій міської ради, депутатських груп, фракцій;
- міських осередків політичних партій (не менше як 100 підписів).
 
6. На громадські слухання запрошуються посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати міської ради, керівники органів самоорганізації населення, представники місцевих осередків політичних партій і громадських організацій, керівники підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язана з питаннями, які обговорюються.
 
7. Виконавчі органи міської ради надають допомогу в організації громадських слухань і доведенні до членів територіальної громади за десять днів інформації про місце і час їх проведення.
 
8. Для ведення громадських слухань обираються голова, секретар і, у разі потреби, лічильна комісія. Протокол громадських слухань складається в двох екземплярах та підписується головою та секретарем. До протоколу додається список громадян, які взяли участь у громадських слуханнях.
 
9. Рішення, прийняті на громадських слуханнях, носять рекомендаційний характер для  міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування міста.
 
10. Витрати, пов’язані з підготовкою й проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок міського бюджету.
 
11. Положення про проведення громадських слухань в місті Миколаєві затверджується Миколаївською міською радою.
 
Стаття 9.6. Місцеві громадські ініціативи
 
1. Члени територіальної громади мають право ініціювати будь-які питання, що відносяться до відання  місцевого самоврядування.
 
2. Місцева ініціатива – це викладена в письмовій формі пропозиція про необхідність розгляду питання й ухвалення рішення або винесення на розгляд міської ради проекту нормативно-правового акта з відповідного питання, що віднесене до компетенції місцевого самоврядування. 
 
3. З громадськими ініціативами можуть виступати жителі міста Миколаєва, об’єднання громадян, легалізовані в установленому законом порядку, юридичні особи, які зареєстровані в установленому законом порядку та міські осередки політичних партій.
 
4. Порядок підготовки й внесення громадських ініціатив миколаївців визначається Регламентом Миколаївської міської ради.
 
Стаття 9.7. Участь у роботі органів місцевого самоврядування
 
1. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях Миколаївської міської ради, на яких обговорюються питання загальноміського значення або які стосуються їх особисто. Особи, які виявили бажання бути присутніми на сесії міської ради, не пізніш як за день до її відкриття повинні подати відповідну заяву на ім'я секретаря міської ради.
 
2. Члени територіальної громади мають право бути присутніми на відкритих засіданнях постійних комісій Миколаївської міської ради, на яких обговорюються питання, які стосуються їх особисто.
 
3. Члени територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, загальних зборах громадян за місцем проживання.
 
4. Члени територіальної громади мають право брати участь у засіданнях відповідного органу самоорганізації населення.
 
5. Членам територіальної громади гарантується право бути обраними на посади в системі місцевого самоврядування, що визначені законом як виборні, на рівних підставах.
 
6. Перелік форм участі жителів міста у здійсненні місцевого самоврядування, встановлений даним Статутом, не є вичерпним.
 
7. Органи та посадові особи міського самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів міста Миколаєва у здійсненні міського самоврядування.
 
РОЗДІЛ ІII
ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
Стаття 10. Загальні підстави і принципи діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 
1. Місцеве самоврядування в місті Миколаєві здійснюється через представницькі й виконавчі органи, наділені повноваженнями вирішувати всі питання місцевого значення згідно з Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, діючим законодавством і даним Статутом.
 
2. Система органів та посадових осіб місцевого самоврядування в місті Миколаєві складається з:
- Миколаївської міської ради – представницького органу місцевого самоврядування;
- Миколаївського міського голови;
- постійних комісій Миколаївської міської ради;
- виконавчих органів міської ради: виконавчого комітету, департаментів, управлінь,  адміністрацій районів міста, відділів  та інших створюваних радою виконавчих органів;
- органів самоорганізації населення;
- експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради;
- консультативно - дорадчої ради Миколаївської міської ради.
 
3. Основними принципами діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в Миколаєві є:
 
- народовладдя;
- законність;
- гласність;
- колегіальність;
- поєднання місцевих і державних інтересів;
- виборність;
- правова, організаційна та матеріально-фінансова самостійність у межах повноважень, визначених законами;
- підзвітність та відповідальність перед територіальною громадою їх органів та посадових осіб;
- державна підтримка та гарантії місцевого самоврядування;
- судовий захист прав місцевого самоврядування.
 
4. Реалізація принципів діяльності органів і посадових осіб місцевого самоврядування в Миколаєві здійснюється на підставі діючого законодавства України й даного Статуту.
 
5. Компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування складають:
 
- власні (самоврядні) повноваження, тобто безпосередньо зазначені в Законі України “Про місцеве самоврядування в Україні”, та інші, не передбачені діючим законодавством, якщо вони не віднесені законами до компетенції інших органів самоврядування та органів державної влади й управління, прямо закріплені даним Статутом і не ведуть до обмежень прав і свобод громадян, а також передбаченої законом господарської самостійності підприємств й об'єднань різних форм власності;
 
- делеговані повноваження, тобто окремі повноваження органів виконавчої влади, покладені на органи місцевого самоврядування відповідними нормативно-правовими актами;
 
- повноваження, передані органами виконавчої  влади на договірній основі.
 
6. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.
 
Стаття 11. Миколаївська міська рада
 
1. Міська рада є представницьким органом місцевого самоврядування, яка представляє інтереси територіальної громади міста та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.
 
Миколаївська міська рада є юридичною особою, має власну печатку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, та мати інші повноваження, передбачені законодавством.
 
2. Міська рада формується шляхом вільних виборів, що проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.
 
Порядок призначення, організації та проведення виборів депутатів міської ради визначається Конституцією і законами України.
 
3. Міська рада вважається повноважною за умови обрання не менше як двох третин депутатів від загального складу ради. Очолює раду міський голова.
 
4. Загальний склад міської ради визначається радою відповідно до закону про вибори.
 
5. Міська рада обирає постійні і тимчасові комісії, секретаря ради, утворює виконавчі органи, відділи, управління, комітети, комісії й інші органи, дає дозвіл на створення органів самоорганізації населення.
 
6. Система і структура органів і апарату міської ради визначаються на сесії ради за пропозицією міського голови та повинні забезпечувати належну організацію діяльності ради і реалізацію її повноважень.
 
7. Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
8. Порядок роботи міської ради визначається Регламентом Миколаївської міської ради.
 
9. Порядок формування, організації і діяльності, повноваження міської ради визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами, а також цим Статутом.
 
10. Миколаївська міська рада має право створювати консультативно-дорадчу раду, до складу якої входять громадські організації та осередки політичних партій міста Миколаєва.
Скликання та проведення засідань консультативно-дорадчої ради покладається на профільну постійну комісію міської ради, функціональною направленістю якої є зв’язки  міської ради з громадськістю.
 
Стаття 11.1. Сесія міської ради
 
1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія міської ради складається з пленарних засідань і засідань її постійних комісій.
 
2. Перша сесія новообраної міської ради скликається територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів міського голови. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови головує на пленарному засіданні міської ради першої сесії новообраний міський голова.
 
3. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок - не рідше ніж один раз на місяць.
 
4. Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
 
5. На сесіях міська рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за виключенням питань, які відповідно із принципом розподілу повноважень віднесені до відання міського голови і виконавчих органів міської ради.
 
6. Сесії міської ради проводяться гласно і носять відкритий характер. На сесії мають право бути присутні жителі міста, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій.
 
Міська рада має право у разі необхідності прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
 
7. Рішення міської ради приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування та підписуються головуючим на засіданні ради.
 
8. Порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються Регламентом міської ради.
 
Стаття 11.2. Депутат міської ради
 
1. Депутат міської ради є представником інтересів територіальної громади міста Миколаєва, який наділяється повноваженнями і функціями місцевого самоврядування згідно з діючим законодавством та цим Статутом.
 
2. Повноваження депутата міської ради починаються з моменту офіційного оголошення на сесії міської ради рішення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
 
3. Депутати міської ради приймають присягу такого змісту:
 
«Ми, новообрані депутати, вступаючи у повноваження депутатів Миколаївської міської ради ___ скликання, зобов’язуємося дотримуватися Конституції України, законів України й Статуту територіальної громади міста Миколаєва.
При здійсненні покладених на нас повноважень зобов’язуємося поважати, оберігати і відстоювати права та законні інтереси мешканців міста.
Зобов’язуємося ніколи не ставити особисті інтереси вище громадських, діяти виключно в інтересах територіальної громади міста Миколаєва, всебічно сприяти соціально-економічному й культурному розвитку міста.»
 
Присягу на першій сесії зачитує старший за віком депутат. Кожен депутат скріплює присягу своїм підписом.
 
4. Депутат міської ради веде роботу в раді на громадських засадах, крім секретаря міської ради.
 
5. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови відповідною радою  з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює у раді на постійній основі.
 
6. Секретар міської ради в разі відсутності міського голови (відрядження, відпустка, хвороба) або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин:
 
- організовує в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", роботу міської ради;
 
- підписує рішення міської ради, протоколи сесій ради та державні акти на право власності або користування землею;
 
- забезпечує виконання рішень місцевого референдуму;
 
- видає розпорядження, розпоряджається бюджетними коштами;
 
- представляє територіальну громаду, раду у відносинах з державними органами, іншими органами самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства;
 
- звертається до суду щодо захисту прав та інтересів територіальної громади, а також повноважень ради, надає довіреності на право представляти інтереси міської ради в суді;
 
- укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства з питань, віднесених до виключної компетенції ради,  подає їх до міської ради для затвердження.
 
7. Відшкодування депутатам міської ради середнього заробітку за час їх участі в засіданнях ради, комісіях, до яких вони обрані, і в інших випадках, передбачених законодавством, здійснюється із коштів міського бюджету в порядку, установленому законодавством.
 
Стаття 11.3. Постійні та тимчасові контрольні комісії міської ради
 
1. Постійні комісії Миколаївської міської ради є органами міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого комітету.
 
2. Постійні комісії Миколаївської міської ради обираються радою не пізніше ніж на другій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 
3. Кількість і персональний склад постійних комісій затверджуються Миколаївською міською радою. До складу постійної комісії не може бути обраний Миколаївський міський голова та секретар Миколаївської міської ради.
 
Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.
 
4. Функціональна спрямованість, перелік і порядок організації роботи відповідних постійних комісій міської ради визначаються Положенням про постійні комісії Миколаївської міської ради, яке затверджується міською радою. Постійні комісії Миколаївської міської ради заслуховують звіти про роботу виконавчих органів міської ради та мають можливість виносити на розгляд сесії міської ради питання про недовіру посадовим особам виконавчих органів міської ради відповідно до чинного законодавства.
 
5. Тимчасові контрольні комісії міської ради обираються з числа депутатів для здійснення контролю за виконанням конкретних питань, визначених радою, які відносяться до повноважень місцевого самоврядування. Про результати роботи контрольні комісії подають  раді звіт і пропозиції.
 
6. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву, завдання, склад та голову вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше однієї третини депутатів від  загального складу ради.
 
Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення про результати роботи цієї комісії.
 
7. Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, закрито.  Депутати та особи, залучені до роботи в даній комісії, не повинні розголошувати інформацію,  що стала їм відома у зв'язку з їхньою роботою.
 
Рада має право створити будь-яку тимчасову комісію для вивчення будь-якої проблеми чи питання, віднесеного до відання місцевого самоврядування.
 
Стаття 12. Миколаївський міський голова
 
1. Миколаївський міський голова є головною посадовою особою територіальної громади міста Миколаєва і здійснює свої повноваження на постійній основі.
 
2. Міський голова головує на засіданнях Миколаївської міської ради і очолює виконавчий комітет Миколаївської міської ради.
 
3. Порядок обрання міського голови визначається законами України.
 
4. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською територіальною виборчою комісією на пленарному засіданні міської ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 
5. Новообраний міський голова приймає Присягу такого змісту:
 
«Я, (П.І.П/б), вступаючи на посаду міського голови та усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».
 
6. Після прийняття присяги голова територіальної виборчої комісії вручає новообраному міському голові атрибути міської влади (знак «Міський голова», ключ міста Миколаєва). Положення про атрибути міської влади затверджується міською радою.
 
7. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою.
 
8. Міський голова має право створювати при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради експертно-громадську раду для вивчення громадської думки з питань життєдіяльності міста.
 
Стаття 13. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради
 
1. Виконавчим органом Миколаївської міської ради є виконавчий комітет, що утворюється радою на термін її повноважень.
 
2. Очолює виконавчий комітет міський голова. У разі відсутності міського голови або неможливості виконання ним своїх обов'язків організовує роботу виконавчого комітету один із заступників міського голови, на якого міським головою ці обов'язки буде покладено.
 
3. Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити.
 
4. Кількісний склад виконавчого комітету міської ради визначається міською радою, а персональний склад затверджується радою за пропозицією міського голови.
 
5. До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати міської ради, крім секретаря ради. Секретар міської ради входить до складу виконавчого комітету за посадою.
 
6. Повноваження виконавчого комітету визначаються законом та цим Статутом.
 
7. Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним міській раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Звітує про роботу виконавчого комітету міський голова.
 
8. Організаційною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, які правомочні за умови присутності більше половини від встановленого міською радою його загального складу. Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою за необхідністю, але не рідше одного разу на місяць.
 
9. Виконавчий комітет міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданнях більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються міським головою.
 
Стаття 14. Виконавчі органи Миколаївської міської ради
 
1. Виконавчими органами Миколаївської міської ради є виконавчий комітет міської ради, адміністрації районів міста, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи відповідно до діючого законодавства.
 
2. Адміністрації районів міста виконкому міської ради здійснюють свої повноваження у забезпеченні збалансованого економічного і соціального розвитку районів міста і сферах управління районами. Голови адміністрацій районів міста призначаються на посаду і звільняються міським головою.
 
3. Адміністрації районів міста, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи міської ради здійснюють свої повноваження у певних галузях і сферах управління містом. Керівники зазначених органів призначаються на посаду і звільняються з неї міським головою, а у випадках, передбачених законом, - за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.
 
4. Адміністрації районів міста, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи підзвітні і підконтрольні міській раді та підпорядковані міському голові та виконавчому комітету.
 
5. Структура, загальна чисельність виконавчих органів та витрати на їх утримання затверджуються Миколаївською міською радою за пропозицією міського голови.
 
6. Положення про адміністрації районів міста, департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи затверджуються Миколаївською міською радою.
 
Стаття 15. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Миколаєва та їх обов’язковість
 
1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень приймають нормативно-правові акти та інші акти:
 
міська рада – рішення;
міський голова – розпорядження;
виконавчий комітет Миколаївської міської ради – рішення;
голови адміністрації районів міста – розпорядження;
керівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів – накази;
постійні комісії міської ради та міжвідомчі комісії адміністрацій районів міста – висновки, рекомендації.
 
2. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також жителями, що постійно або тимчасово мешкають на території міста.
 
3. Нормативно - правові акти міської ради набирають чинності з моменту їх офіційного оприлюднення, якщо міською радою не встановлений більш пізній строк введення  цих актів  у дію.
Ненормативні (індивідуальні) акти набирають чинності з моменту їх прийняття та доводяться до відома виключно окремого суб’єкта чи юридичної особи, стосовно яких вони прийняті.
 
4. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування оформлюються, реєструються та зберігаються в установленому порядку. Вони повинні бути доступні для городян міста Миколаєва на паперових носіях чи в електронному вигляді. На їх вимогу  може бути видана копія відповідних актів. Копії ненормативних (індивідуальних) актів та копії документів, покладених в основу їх прийняття, можуть бути видані лише за наявності письмової згоди суб’єктів, відносно яких вони прийняті.
 
5. Акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції України і законам України визнаються незаконними в судовому порядку.
 
РОЗДІЛ IV
ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ
 
Стаття 16. Система та загальні принципи діяльності органів самоорганізації населення
 
1. Органи самоорганізації населення є представницькими органами мешканців міста Миколаєва, що постійно проживають на його території, які утворюються ними для вирішення окремих питань місцевого значення.
 
2. Органи самоорганізації населення є складовою частиною системи місцевого самоврядування у місті Миколаєві.
 
3. Органи самоорганізації населення створюються у формі будинкових, вуличних, квартальних комітетів, комітетів мікрорайону, комітетів району у місті Миколаєві.
 
4. З метою сприяння діяльності органів самоорганізації населення, координації діяльності цих органів та надання їм організаційної та методичної допомоги члени територіальної громади міста Миколаєва на добровільній основі можуть утворювати Миколаївську міську, районні у місті Миколаєві, мікрорайонні, вуличні тощо асоціації, спілки та інші об'єднання органів самоорганізації населення.
 
5. Органи самоорганізації населення сприяють створенню умов для реалізації кожним мешканцем - членом територіальної громади міста Миколаєва його невід’ємного права на участь у місцевому самоврядуванні, функціонують у взаємодії з територіальною громадою міста Миколаєва, її органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими на відповідній території підприємствами, установами, організаціями.
 
6. Основними завданнями органу самоорганізації населення є:
- створення умов для участі мешканців у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб мешканців шляхом сприяння наданню їм відповідних послуг;
- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
 
7. Організація та діяльність органу самоорганізації населення ґрунтуються на принципах:
- законності;
- територіальності;
- гласності;
- добровільності щодо взяття окремих повноважень Миколаївської міської ради;
- організаційної та матеріально-фінансової самостійності у вирішенні питань у межах своїх повноважень;
- виборності;
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Миколаївською міською радою.
 
8. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення.
 
Стаття 17. Порядок формування та повноваження органів самоорганізації населення
 
1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання має брати участь (бути представлено) не менше половини жителів території, які мають право голосу відповідно до діючого законодавства, на якій планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення.
 
2. Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення здійснюється міською радою на найближчій її сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Порядок організації проведення зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, надання приміщення, скриньки для голосування, забезпечення виготовлення бланків бюлетенів покладено на адміністрації районів виконкому міської ради.
 
3. Орган самоорганізації населення створюється після отримання ініціативною групою дозволу міської ради на створення відповідного органу самоорганізації населення. Створенням органу самоорганізації населення вважається обрання його складу і легалізація шляхом реєстрації або повідомлення про заснування.
 
4. Органи самоорганізації населення та їх керівники обираються зборами або конференцією жителів за місцем проживання.
 
5. Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
 
6. Орган самоорганізації населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому законодавством України. Орган самоорганізації населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності у встановленому законом порядку, крім випадків, передбачених законом.
 
7. Миколаївська міська рада може додатково наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень та здійснює контроль за їх виконанням.
 
8. Миколаївська міська рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції відповідної ради, її виконавчих органів.
 
 
РОЗДІЛ V
МАТЕРІАЛЬНА ТА ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
Стаття 18. Матеріальна і фінансова основа самоврядування в місті Миколаєві
 
1. Матеріальну основу самоврядування в місті Миколаєві становлять:
 
рухоме та нерухоме майно, земля, природні ресурси, що входять до складу комунальної власності територіальної громади, майнові права, державна власність, передана територіальній громаді для здійснення делегованих повноважень виконавчої влади, інша власність, передана територіальній громаді фізичними або юридичними особами.
 
2. Фінансову основу самоврядування в місті Миколаєві становлять:
 
доходи міського бюджету, цінні папери, кредитні та інші фінансові ресурси, визначені органами місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства місцеві податки, збори й інші платежі, що є джерелами фінансових та інших надходжень.
 
3. Матеріальні та фінансові ресурси, які перебувають у комунальній власності міста, є здобутком територіальної громади міста, їх недоторканість захищається законом.
 
Стаття 19. Бюджет міста Миколаєва
 
1. Бюджет міста Миколаєва – план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
 
2. Міська рада затверджує міський бюджет міста Миколаєва, вносить зміни до нього, затверджує звіт  про його виконання. Бюджет міста Миколаєва має бути достатнім для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування наданих їм законом повноважень та забезпечення населення послугами не нижче рівня мінімальних соціальних потреб.
 
3. Бюджет міста формується за рахунок власних, визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом порядку загальнодержавних податків, зборів та інших обов’язкових та необов’язкових платежів.
 
4. Видатки, які здійснюються органами місцевого самоврядування на потреби територіальної громади міста Миколаєва, їх розміри і цільове спрямування визначаються місцевим бюджетом. У видатковій частині бюджету міста Миколаєва окремо визначаються видатки розвитку та видатки споживання. 
Видатки розвитку забезпечують реалізацію інвестиційної та інноваційної діяльності у місті Миколаєві та направлені на розширене відтворення.
Видатки споживання забезпечують поточне функціонування органів місцевого самоврядування, бюджетних установ, поточні міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове забезпечення заходів соціального захисту населення та соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не віднесені до видатків розвитку.
 
5. Втручання державних органів у процес складання, затвердження і виконання бюджету міста Миколаєва не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.
 
Стаття 20. Комунальна власність міста Миколаєва
 
1. Територіальній громаді відповідно до Конституції України і законів України належить право комунальної власності, якою вона володіє, користується і розпоряджається. Об’єкти комунальної власності можуть знаходитися як на території міста, так і за його межами.
 
2. У комунальній власності територіальної громади знаходиться:
- рухоме та нерухоме майно;
- кошти міського бюджету, цільових фондів та інші кошти;
- землі територіальної громади;
- підприємства, установи, організації;
- цінні папери, частки в майні підприємств, інші фінансові активи;
- майно, придбане в результаті підприємницької діяльності комунальних підприємств;
 
3. Від імені та в інтересах територіальної громади міста Миколаєва Миколаївська міська рада володіє, користується та розпоряджається об’єктами права комунальної власності, в тому числі може передавати їх у постійне або тимчасове користування фізичним та юридичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.
 
4. Порядок та умови відчуження об’єктів права комунальної власності визначаються Миколаївською міською радою відповідно до чинного законодавства.
 
5. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені із власності територіальної громади міста Миколаєва і передані іншим суб’єктам права власності без згоди територіальної громади міста Миколаєва або відповідного рішення ради, за винятком випадків, передбачених законом.
 
Стаття 21. Регулювання земельних відносин в місті Миколаєві
 
1. Відповідно до Земельного кодексу України у комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва перебувають усі землі в межах міста Миколаєва, крім земель приватної та державної власності, а також земельні ділянки за межами міста Миколаєва, право комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва посвідчено відповідними державними актами.
 
2. Земельні відносини в місті Миколаєві будуються на принципах:
а) поєднання особливостей використання землі як територіального базису, природного ресурсу і основного засобу виробництва;
б) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальної громади та держави;
в) невтручання органів місцевого самоврядування в здійснення громадянами, юридичними особами та державою своїх прав щодо володіння, користування і розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом;
г) забезпечення раціонального використання та охорони земель;
ґ) забезпечення гарантій прав на землю;
д) пріоритету вимог екологічної безпеки;
є) врахування місцевих, державних та приватних інтересів.
 
3. Для обліку оцінки й визначення призначення земель міста Миколаєва створюється та постійно ведеться Земельний кадастр міста Миколаєва. На його базі створюється містобудівний кадастр та інші інформаційні шари.
 
4. Набуття права на землю територіальною громадою міста Миколаєва та передача землі з комунальної власності державі, юридичним та фізичним особам здійснюється Миколаївською міською радою в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством та рішеннями ради, прийнятими в межах її повноважень.
 
5. Фізичні та юридичні особи мають право отримувати від органів міської влади інформацію про поточні та перспективні плани розвитку території міста Миколаєва.
 
РОЗДІЛ VI
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЖИТЕЛІВ МІСТА МИКОЛАЄВА
 
Стаття 22. Соціальний захист жителів міста Миколаєва і надання соціальної допомоги
 
1. Соціальний захист жителів міста Миколаєва здійснюється через соціальні служби органів місцевого самоврядування міста і структури державної виконавчої влади.
 
2. Законодавством України передбачено право жителів міста Миколаєва на такі види соціальної допомоги:
 
- за рахунок державного фінансування:
 
1) отримання різних видів пенсійного забезпечення;
2) отримання пільг ветеранами війни та праці, особами, на яких поширюється чинність Законів України;
3) отримання компенсаційних виплат, передбачених чинним законодавством України;
4) отримання субсидій на житлово-комунальні послуги;
5) забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;
6) отримання інвалідами ( у тому числі дітьми-інвалідами) реабілітаційних послуг;
7)  витрати на капітальний ремонт  помешкань інвалідів війни;
 
- за рахунок міського бюджету:
 
отримання одноразової матеріальної допомоги;
2) надання щоквартальної грошової адресної допомоги на встановлення 100 % знижки плати за користування житлом та комунальними послугами членам сімей військовослужбовців, які загинули в Афганістані або стали інвалідами внаслідок  загального  захворювання;
3) щоквартальне отримання грошової адресної допомоги для компенсації вартості житлово-комунальних послуг інвалідам по зору І та ІІ груп;
4) надання щомісячної матеріальної допомоги дітям-сиротам, які навчаються в середніх спеціальних навчальних закладах і профтехучилищах;
5) надання натуральної допомоги у вигляді одягу та продуктів харчування;
6) надання  побутових послуг;
7) безкоштовне харчування  малозабезпечених громадян;
8) надання  матеріальної допомоги воїнам-інвалідам;
9) надання щоквартальної адресної грошової допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій в Афганістані;
10) надання щомісячних доплат Почесним громадянам міста Миколаєва ;
11) надання компенсаційних виплат згідно з постановою КМУ від 29.04.04 №558 громадянам, які надають соціальні послуги;
12) надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, що отримали звання «Горожанин года»;
13) надання пільг на житлово-комунальні послуги Почесним громадянам міста Миколаєва;
14) надання безкоштовних медико-соціальних реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;
15) надання пільгових послуг одинокопроживаючим та безкоштовних послуг одиноким громадянам непрацездатного віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду, послуг з надомного обслуговування;
16) надання безкоштовних послуг з поховання померлих одиноких громадян, осіб без визначеного місця мешкання, а також громадян, особа яких не встановлена.
 
Стаття 23. Міська система соціального захисту населення
 
1. Організація соціального захисту населення в місті покладена на:
 
1) департамент праці та соціального захисту населення;
2) територіальний центр по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення;
3) районні управління Пенсійного фонду;
4) районні центри зайнятості населення;
5) обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів;
6) управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Миколаївській області;
7) управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування тимчасової втрати працездатності України в Миколаївській області.
 
2. Основними завданнями органів, які здійснюють соціальний захист, є:
 
1) забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, охорону праці, зайнятість, пенсійне забезпечення, соціальний захист населення;
2) призначення й організація виплати пенсії, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, призначення й виплата соціальної допомоги;
3) постановка на облік безробітних громадян, надання їм компенсаційних виплат по безробіттю, допомога в працевлаштуванні та отриманні додаткової професії;
4) участь у здійсненні комплексних програм соціального захисту малозабезпечених верств населення.
 
3. У процесі виконання покладених завдань органи соціального захисту населення взаємодіють зі структурами виконавчої влади, підприємствами та установами міста, громадськими й благодійними організаціями.
 
Стаття 24. Громадський контроль за виконанням соціальних програм
 
Контроль за виконанням соціальних програм забезпечують:
- постійна комісія міської ради з питань праці та соціального захисту населення;
- координаційна рада з реалізації міської комплексної програми “Соціальний захист”.
 
РОЗДІЛ VII
ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ МІСТА МИКОЛАЄВА
 
Стаття 25. Забезпечення належного стану навколишнього середовища міста та його екологічної безпеки


1. Міська рада забезпечує належний стан навколишнього середовища міста та його екологічну безпеку в межах своєї компетенції, а саме:
1) забезпечує реалізацію екологічної політики України, екологічних прав громадян на території міста;
2) дає згоду на розміщення на своїй території підприємств, установ і організацій; затверджує з урахуванням екологічних вимог проекти планування і забудови населених пунктів, їх генеральні плани та схеми промислових вузлів;
3) видає й скасовує дозволи на відокремлене спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;
4) затверджує місцеві екологічні програми;
5) організовує вивчення навколишнього природного середовища на території міста та, у разі необхідності, проведення екологічної експертизи;
6) забезпечує екологічну освіту та виховання, інформування населення міста про стан навколишнього середовища;
7) організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучає до цих робіт підприємства, установи та організації, незалежно від їх підпорядкованості й форм власності, а також громадян;
8) приймає рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення й інших територій, які підлягають особливій охороні;
9) припиняє господарську діяльність підприємств, установ та організацій місцевого підпорядкування, а також обмежує чи зупиняє (тимчасово) діяльність не підлеглих міській раді підприємств, установ, організацій у випадку порушення ними законодавства про охорону навколишнього середовища;
10) здійснює контроль за дотриманням законодавства з охорони навколишнього середовища, координує діяльність відповідних спеціально уповноважених державних органів управління у сфері охорони навколишнього середовища й використання природних ресурсів на території міста.
Місцева рада може здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.
 
2. Виконавчі органи міської ради у галузі охорони навколишнього природного середовища в межах своєї компетенції:
1) здійснюють реалізацію рішень міської ради в галузі охорони навколишнього середовища;
2) організовують розробку та виконання міських екологічних програм;
3) формують і використовують місцеві фонди охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів;
4) погоджують поточні та перспективні плани роботи підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;
5) забезпечують систематичне та оперативне інформування населення, підприємств, установ, організацій та громадян про стан навколишнього природного середовища;
6) організовують екологічну освіту та екологічне виховання громадян.
Виконавчі органи міської ради можуть здійснювати й інші повноваження відповідно до законодавства України.
 
Стаття 26. Відповідальність органів місцевого самоврядування за стан навколишнього природного середовища та екологічну безпеку
 
1. Органи й посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, за незадовільний стан навколишнього середовища та екологічну безпеку перед територіальною громадою, державою, фізичними та юридичними особами.
 
2. Органи й посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед територіальною громадою міста Миколаєва. Вони періодично, але не менше ніж два рази на рік, інформують населення про виконання екологічних програм, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність.
 
3. Органи місцевого самоврядування, посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність в разі порушення ними екологічних вимог Конституції чи законів України згідно з діючим законодавством.
 
Стаття 27. Громадський контроль за станом навколишнього природного середовища та екологічної безпеки
 
1. Громадський контроль за станом навколишнього середовища та екологічною безпекою міста здійснюється територіальною громадою міста в особі громадських організацій, об’єднань, ініціативних груп, окремих громадян.
 
2. Територіальна громада має право проводити громадські слухання, місцеві референдуми й виступати з місцевими ініціативами щодо стану навколишнього середовища та екологічної безпеки міста в межах, віднесених до відання місцевого самоврядування.
 
3. Територіальна громада має право здійснювати громадську екологічну експертизу стану навколишнього середовища та екологічної безпеки міста шляхом створення на добровільних засадах тимчасових чи постійних експертних колективів, громадських організацій чи інших громадських формувань.
 
4. Прийняття міською радою рішень, які впливають на стан навколишнього середовища, стан екологічної безпеки міста, здійснюється з урахуванням громадської думки.
 
5. Підготовка висновків державної екологічної експертизи й прийняття рішень стосовно подальшої реалізації об'єкта екологічної експертизи, який знаходиться на території міста чи впливає на стан навколишнього середовища та екологічної безпеки міста, здійснюється з урахуванням громадської думки.
 
РОЗДІЛ VIII
ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 
Стаття 28. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб
 
1. Територіальна громада міста Миколаєва, органи та посадові особи місцевого самоврядування самостійно здійснюють надані їм повноваження.
 
2. Органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами України до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих повноважень, та в інших випадках, передбачених законом.
 
3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальної громади міста Миколаєва, повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою міста Миколаєва. Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними громадами про свою діяльність.
 
Стаття 29. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування
 
1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством, за негативні наслідки їх діяльності перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами.
 
2. Територіальна громада міста Миколаєва у будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб міського самоврядування територіальними громадами визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.
 
3. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади лише в об’ємі, в якому їм ці повноваження були забезпечені відповідними матеріальними та фінансовими ресурсами.
 
4. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.
 
5. Підстави, види і порядок відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються Конституцією України та законами України.
 
РОЗДІЛ IX
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
Стаття 30. Порядок прийняття та реєстрації Статуту
 
Статут міста Миколаєва приймається міською радою більшістю голосів депутатів від загального складу Миколаївської міської ради та відповідно до чинного законодавства підлягає державній реєстрації в Миколаївському обласному управлінні Міністерства юстиції України.
 
Стаття 31. Чинність та дія Статуту
 
1. Статут міста Миколаєва набирає чинності після його державної реєстрації в Миколаївському обласному управлінні Міністерства юстиції України та офіційного оприлюднення.
 
2. Дія норм Статуту міста Миколаєва розповсюджується на всю територію міста Миколаєва.
 
3. Статут міста Миколаєва має найвищу юридичну силу стосовно інших правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування в місті Миколаєві.
 
Стаття 32. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту
 
1. Зміни й доповнення до Статуту міста Миколаєва приймаються міською радою на її засіданні більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради.
 
2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту міста Миколаєва подаються в міську раду міським головою, виконавчими органами місцевого самоврядування, депутатами міської ради, постійними комісіями міської ради та загальними зборами жителів.
 
3. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту попередньо розглядаються профільною постійною комісією Миколаївської міської ради, яка вносить стосовно них свої рекомендації.
 
4. Зміни й доповнення до тих положень Статуту, які були прийняті міським референдумом, можуть бути прийняті лише міським референдумом, призначеним з цією метою.
 
5. Зміни й доповнення до Статуту, які передбачають приведення його у відповідність із положеннями Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, приймаються міською радою відповідно до діючого законодавства.
________________________________________________________

Рішення Миколаївської міської ради від 03 вересня 2009 р. №36/4 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.03.2002 №41/1 "Про затвердження  Статуту територіальної громади міста Миколаєва"

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: