Мапа порталу

«Нормативно – правова база громадської ради»

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

06 серпня 2019                                                                                                   № 234р

Про створення громадської ради

з питань освіти дорослих

 

З метою забезпечення реалізації права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистих потреб відповідно до Міжнародних стандартів, забезпечення якості розвитку неформальної освіти дорослих на регіональному рівні, враховуючи рекомендації Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук (НАПН) України та керуючись ст. 18 Закону України «Про освіту», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити Положення про громадську раду з освіти дорослих при департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити склад громадської ради з освіти дорослих при департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 05 серпня 2019

№ 234р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську раду з питань освіти дорослих при департаменті

праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Громадська рада з питань освіти дорослих при департаменті праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Рада) є консультативно-дорадчим органом з питань освіти дорослих, покликаним максимально сприяти взаємодії виконавчих органів Миколаївської міської ради з громадськістю міста, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, спрямованих на реалізацію права кожної повнолітньої особи на безперервне навчання з урахуванням її особистих потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами України, Указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», рішеннями Миколаївської міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями Миколаївської міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Положення про Раду ухвалюється на засіданні Ради та затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Повноваження та основні завдання Ради

 

2.1. Основними завданнями Ради є:

- створення умов для забезпечення участі громадян у вирішенні питань освіти дорослих;

- залучення широких верств населення до проведення реформ;

- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення повноважень стосовно питань освіти дорослих, забезпечення зворотного зв’язку для аналізу ефективності прийнятих рішень у місті;

- створення належних умов для підвищення відповідальності, конкурентоспроможності, компетентності дорослої людини з метою забезпечення додержання встановлених правил та норм на території міста;

- створення умов громадської активності, розбудови демократичного суспільства;

- залучення суб’єктів господарювання та громадян до процесу розробки, обговорення та реалізації програм з питань освіти дорослих.

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає виконавчим органам Миколаївської міської ради пропозиції щодо організації роботи з питань освіти дорослих;

- подає виконавчим органам Миколаївської міської ради обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів в межах повноважень, удосконалення роботи з питань освіти дорослих;

- інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший не заборонений законодавством спосіб;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань освіти дорослих;

- збирає, узагальнює та подає виконавчим органам Миколаївської міської ради інформацію про пропозиції громадських організацій щодо шляхів вирішення питань освіти дорослих;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.3. Рада має право:

- залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

- організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

- утворювати тимчасові, постійні комісії та експертні групи;

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;

- отримувати від виконавчого органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю (крім тих нормативно-правових актів, які мають ознаки індивідуальних конкретних приписів);

- делегувати представників Ради для участі в засіданнях Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, постійних комісіях міської ради з питань, що стосуються сфери діяльності ради з питань освіти дорослих.

 

3. Членство у Раді, права та обов’язки членів Ради

 

3.1. До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), представники суб’єктів господарювання.

3.2. Склад Ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Ради. До складу Ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.3. Кількісний склад Ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 осіб.

Термін повноважень складу громадської ради становить два роки.

3.4. Для формування складу Ради  не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень діючої Ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню її нового складу. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства, у тому числі ті, які є членами діючої Ради та органу, при якому створюється Рада.

3.5. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов’язковому порядку оприлюднює на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший не заборонений законодавством спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи (прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи).

3.6. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності), а також  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- письмова згода делегованого до складу Ради представника на обробку його персональних даних.

3.7. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради та у разі потреби уточнює місце та час проведення установчих зборів, про що виконавчий орган повідомляє на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший не заборонений законодавством спосіб.

3.8. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Ради, що діяла при виконавчому органі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад Ради орган оприлюднює на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший прийнятний спосіб.

Склад Ради на підставі протоколу установчих зборів затверджується розпорядженням міського голови.

3.9. Членство в Раді припиняється на підставі її рішення у разі:

- систематичної (більше 3-х разів поспіль), без поважних причин, відсутності на засіданнях Ради;

- систематичного порушення членом Ради обов’язків, визначених п. 3.10;

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, які делегували до складу Ради свого представника, про його відкликання та припинення членства цієї особи в Раді;

-  скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Ради;

- неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним, або обмежено дієздатним;

- подання членом Ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у Раді приймається на її засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу Ради (крім випадків смерті члена Ради).

3.10. Члени Ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях Ради;

- брати участь у роботі постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів, в разі їх створення при Раді;

- у своїй діяльності дотримуватись затвердженого Положення про Раду;

- об’єктивно та неупереджено доводити рішення Ради до громадськості регіону, засобів масової інформації та інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що його делегував (делегували) до Ради;

- сприяти реалізації рішень громадської ради у виконавчих органах Миколаївської міської ради та інших державних і недержавних установах.

3.11. Члени Ради мають право:

- бути членами постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів Ради та бути обраними до керівних органів Ради;

- представляти на засіданні Ради інтереси інституту громадянського суспільства або суб’єктів господарювання, що делегував (делегували) їх до Ради;

- за дорученням голови Ради представляти інтереси та рішення Ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її робочих органів.

 

4. Керівні органи Ради

 

4.1. Раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Ради:

- організовує діяльність Ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені Ради;

- представляє Раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо.

Повноваження голови можуть бути припинені за рішенням членів Ради у разі припинення його членства у Раді з підстав, передбачених п. 3.10 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених Положенням про Раду.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови Ради виноситься на її засідання за ініціативою не менш ніж однієї третини членів Ради.

За переобрання голови повинно проголосувати 2/3 членів Ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

4.2. Голова Ради має заступника (заступників), який обирається з числа членів Ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції визначаються Радою. У разі відсутності голови його повноваження виконує заступник.

4.3. Обов’язки секретаря Ради має виконувати працівник міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Секретар Ради:

- організовує засідання Ради;

- узгоджує з головою Ради або його заступником порядок денний;

- повідомляє членів Ради про чергові засідання та доводить до їх відома порядок денний;

- виконує доручення голови Ради або його заступника щодо організації її діяльності;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Ради.

4.4. Рада на період своїх повноважень може утворювати постійні та тимчасові постійні комісії, інші робочі органи.

 

5. Організація роботи Ради

 

5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Ради проводяться відкрито.

За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.2. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчими органами.

Нормативно-правові акти, прийняті органами місцевого самоврядування за результатами розгляду пропозицій Ради, в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Ради та громадськості шляхом їх оприлюднення на Інтернет-порталі «Миколаївська міська рада» та в інший не заборонений законодавством спосіб.

Відповідь на звернення Ради до виконавчих органів Миколаївської міської ради, за підсумками розгляду якої немає потреби у прийнятті окремих нормативно-правових актів, надається у термін, визначений чинним законодавством України та Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді. Така відповідь має містити відомості про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення.

5.3. Рада інформує громадськість міста шляхом розміщення в обов’язковому порядку матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, а також щорічного звіту про свою роботу на спеціально створеній сторінці Ради у розділі «Громадські ради» Інтернет-порталу «Миколаївська міська рада», а також оприлюднення зазначеної інформації в інший не заборонений законодавством спосіб.

5.4. Забезпечення Ради приміщенням під час проведення її засідань здійснює департамент, при якому її створено.

5.5. Громадська рада може мати логотип та бланк із своїм найменуванням.

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: