Мапа порталу

Нормативна база

 


Затверджено
розпорядженням
міського голови
від 07 серпня 2015
№ 159р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської міської ради

1. Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Експертно-громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації міської політики, у вирішенні нагальних проблем міста, надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, Миколаївського міського голови, виконкому Миколаївської міської ради,  здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

 

2. У своїй діяльності Експертно-громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Миколаєва, а також цим Положенням.

Положення про Експертно-громадську раду погоджується з виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, при якому вона утворена, ухвалюється на засіданні Експертно-громадської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

 

3. Основними завданнями Експертно-громадської ради є:

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації міської політики.

 

4. Експертно-громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету Миколаївської міської ради, при якому вона утворена (далі – виконком), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконкому обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації міської політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконкому;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконкомом  пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції

6) здійснює моніторинг та оцінку діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з реалізацією цільових та інших програм;

7) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

8) збирає, узагальнює та подає виконкому інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

5. Експертно-громадська рада має право:

1) утворювати постійні та/або тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, робочі групи, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Експертно-громадської ради мають право доступу в установленому порядку до робочих приміщень виконкому.

 

 6. До складу Експертно-громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – Організації).

 

7. Експертно-громадська рада діє в таких напрямках та може формувати такі постійні та/або тимчасові робочі органи:

1) з питань стратегії розвитку міста;

2) з питань місцевого самоврядування, розвитку органів самоорганізації та електронного урядування;

3) з питань інформаційної політики та брендування міста;

4) з питань інноваційної діяльності;

5) з питань економічної політики та промисловості;

6) з питань транспорту та транспортної інфраструктури і зв’язку;

7) з питань підприємництва, торгівлі, сфери послуг та туризму;

8) з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища;

9) з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;

10) з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та енергозбереження;

11) з питань соціальної політики, праці;

12) з питань освіти та науки;

13) з питань культури та мистецтва;

14) з питань молоді та спорту;

15) з питань материнства та дитинства, захисту сімейних цінностей;

16) з питань охорони здоров’я;

17) з питань зв'язків з громадськими організаціями, міжнаціональних відносин, релігійних конфесій, гендерної політики;

18) з питань надзвичайних ситуацій;

19) з інших питань, пов’язаних з розвитком міста, які потребують термінового реагування.

 

8. Склад Експертно-громадської ради формується на її засіданні з кандидатур, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Експертно-громадської ради та внесені Організаціями.

До складу Експертно-громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної Організації.

 

Членство в Експертно-громадській раді є індивідуальним.

 

9. Для формування первинного складу Експертно-громадської ради виконкому розпорядженням міського голови утворюється організаційний комітет з підготовки установчих зборів (далі – Оргкомітет) за участю представників Організацій.

 

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконком в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

Для участі в установчих зборах до Оргкомітету подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу Організації.

 

До заяви додаються:

  • рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах з подальшою роботою в Експертно-громадській раді, посвідчене печаткою (у разі наявності);
  • біографічна довідка делегованого представника Організації;
  • копії документів, що підтверджують легалізацію Організації;
  • інформація про результати діяльності Організації протягом останніх двох років.

 

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв Оргкомітет складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Експертно-громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

 

Протокол установчих зборів, відомості про склад Експертно-громадської ради виконком оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 

10. Первинний склад Експертно-громадської ради затверджується розпорядженням Миколаївського міського голови на підставі протоколу установчих зборів.

 

Подальші зміни до складу Експертно-громадської ради вносяться на підставі рішення, прийнятого на засіданні Експертно-громадської ради на підставі протоколу.

 

11. Експертно-громадська рада є відкритою для приєднання існуючих чи новостворених Організацій. Приєднання Організацій відбувається у відповідності до Регламенту Експертно-громадської ради, затвердженого на засіданні Експертно-громадської ради.

 

12. Членство в Експертно-громадській раді припиняється на підставі рішення Експертно-громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Експертно-громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази поспіль);

- повідомлення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Експертно-громадській раді;

- скасування державної реєстрації Організації, представника якої обрано до складу Експертно-громадської ради;

- неможливості члена Експертно-громадської ради брати участь у роботі Експертно-громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Експертно-громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Експертно-громадської ради відповідної заяви.

 

13. Експертно-громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її засіданні більшістю голосів присутніх терміном на один рік.

 

Голова Експертно-громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради більшістю голосів присутніх.

 

Головою Експертно-громадської ради не може бути обрано посадову особу виконкому.

 

Повноваження голови Експертно-громадської ради можуть бути припинені за рішенням Експертно-громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених п. 12 Положення про Експертно-громадську раду.

 

14. Голова Експертно-громадської ради:

- організовує діяльність Експертно-громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені Експертно-громадської ради;

- представляє Експертно-громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях виконкому.

 

15. Функції секретаря Експертно-громадської ради має виконувати працівник виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань зв'язків з громадськістю, який не є членом Експертно-громадської ради.

 

16. Формою роботи Експертно-громадської ради є загальні засідання та засідання постійних та/або тимчасових робочих органів, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання Експертно-громадської ради можуть скликатися згідно з Регламентом Експертно-громадської ради, затвердженим на засіданні Експертно-громадської ради.

 

Засідання Експертно-громадської ради вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Експертно-громадської ради.

 

Засідання Експертно-громадської ради проводяться відкрито, у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

У засіданнях Експертно-громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконкому.

 

17. Рішення Експертно-громадської ради, постійних та/або тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Рішення Експертно-громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконкомом.

 

Рішення виконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій Експертно-громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Експертно-громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Експертно-громадської ради або причини їх відхилення.

 

18. Експертно-громадська рада інформує виконком та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Експертно-громадська рада" на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

 

                                                                                                             ОНОВЛЕНО 18.08.2015

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: