Мапа порталу

Нормативна база

 


Затверджено
розпорядженням
міського голови
від 07 серпня 2015
№ 159р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про експертно-громадську раду виконавчого комітету Миколаївської міської ради

1. Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Експертно-громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян у формуванні та реалізації міської політики, у вирішенні нагальних проблем міста, надання їм можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Миколаївської міської ради та її виконавчих органів, Миколаївського міського голови, виконкому Миколаївської міської ради,  здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, підвищення якості підготовки рішень з питань життєдіяльності міської громади завдяки врахуванню громадської думки, створення умов для участі мешканців міста у розробленні проектів зазначених рішень.

 

2. У своїй діяльності Експертно-громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, Статутом міста Миколаєва, а також цим Положенням.

Положення про Експертно-громадську раду погоджується з виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, при якому вона утворена, ухвалюється на засіданні Експертно-громадської ради та затверджується розпорядженням міського голови.

 

3. Основними завданнями Експертно-громадської ради є:

- здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

- сприяння врахуванню органами місцевого самоврядування громадської думки під час формування та реалізації міської політики.

 

4. Експертно-громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає виконавчому комітету Миколаївської міської ради, при якому вона утворена (далі – виконком), пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає виконкому пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає виконкому обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації міської політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконкому;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням виконкомом  пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції

6) здійснює моніторинг та оцінку діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язаної з реалізацією цільових та інших програм;

7) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб;

8) збирає, узагальнює та подає виконкому інформацію про пропозиції громадськості щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

5. Експертно-громадська рада має право:

1) утворювати постійні та/або тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, робочі групи, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени Експертно-громадської ради мають право доступу в установленому порядку до робочих приміщень виконкому.

 

 6. До складу Експертно-громадської ради можуть входити представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, товариств і установ усіх форм власності, легалізованих відповідно до законодавства України (далі – Організації).

 

7. Експертно-громадська рада діє в таких напрямках та може формувати такі постійні та/або тимчасові робочі органи:

1) з питань стратегії розвитку міста;

2) з питань місцевого самоврядування, розвитку органів самоорганізації та електронного урядування;

3) з питань інформаційної політики та брендування міста;

4) з питань інноваційної діяльності;

5) з питань економічної політики та промисловості;

6) з питань транспорту та транспортної інфраструктури і зв’язку;

7) з питань підприємництва, торгівлі, сфери послуг та туризму;

8) з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища;

9) з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;

10) з питань житлово-комунального господарства, благоустрою міста та енергозбереження;

11) з питань соціальної політики, праці;

12) з питань освіти та науки;

13) з питань культури та мистецтва;

14) з питань молоді та спорту;

15) з питань материнства та дитинства, захисту сімейних цінностей;

16) з питань охорони здоров’я;

17) з питань зв'язків з громадськими організаціями, міжнаціональних відносин, релігійних конфесій, гендерної політики;

18) з питань надзвичайних ситуацій;

19) з інших питань, пов’язаних з розвитком міста, які потребують термінового реагування.

 

8. Склад Експертно-громадської ради формується на її засіданні з кандидатур, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Експертно-громадської ради та внесені Організаціями.

До складу Експертно-громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожної Організації.

 

Членство в Експертно-громадській раді є індивідуальним.

 

9. Для формування первинного складу Експертно-громадської ради виконкому розпорядженням міського голови утворюється організаційний комітет з підготовки установчих зборів (далі – Оргкомітет) за участю представників Організацій.

 

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконком в обов'язковому порядку оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

 

Для участі в установчих зборах до Оргкомітету подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу Організації.

 

До заяви додаються:

  • рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах з подальшою роботою в Експертно-громадській раді, посвідчене печаткою (у разі наявності);
  • біографічна довідка делегованого представника Організації;
  • копії документів, що підтверджують легалізацію Організації;
  • інформація про результати діяльності Організації протягом останніх двох років.

 

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв Оргкомітет складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Експертно-громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.

 

Протокол установчих зборів, відомості про склад Експертно-громадської ради виконком оприлюднює на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб.

 

10. Первинний склад Експертно-громадської ради затверджується розпорядженням Миколаївського міського голови на підставі протоколу установчих зборів.

 

Подальші зміни до складу Експертно-громадської ради вносяться на підставі рішення, прийнятого на засіданні Експертно-громадської ради на підставі протоколу.

 

11. Експертно-громадська рада є відкритою для приєднання існуючих чи новостворених Організацій. Приєднання Організацій відбувається у відповідності до Регламенту Експертно-громадської ради, затвердженого на засіданні Експертно-громадської ради.

 

12. Членство в Експертно-громадській раді припиняється на підставі рішення Експертно-громадської ради у разі:

- систематичної відсутності члена Експертно-громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази поспіль);

- повідомлення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Експертно-громадській раді;

- скасування державної реєстрації Організації, представника якої обрано до складу Експертно-громадської ради;

- неможливості члена Експертно-громадської ради брати участь у роботі Експертно-громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена Експертно-громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Експертно-громадської ради відповідної заяви.

 

13. Експертно-громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її засіданні більшістю голосів присутніх терміном на один рік.

 

Голова Експертно-громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради більшістю голосів присутніх.

 

Головою Експертно-громадської ради не може бути обрано посадову особу виконкому.

 

Повноваження голови Експертно-громадської ради можуть бути припинені за рішенням Експертно-громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених п. 12 Положення про Експертно-громадську раду.

 

14. Голова Експертно-громадської ради:

- організовує діяльність Експертно-громадської ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені Експертно-громадської ради;

- представляє Експертно-громадську раду у відносинах з об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

- може брати участь у засіданнях виконкому.

 

15. Функції секретаря Експертно-громадської ради має виконувати працівник виконавчого органу Миколаївської міської ради з питань зв'язків з громадськістю, який не є членом Експертно-громадської ради.

 

16. Формою роботи Експертно-громадської ради є загальні засідання та засідання постійних та/або тимчасових робочих органів, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання Експертно-громадської ради можуть скликатися згідно з Регламентом Експертно-громадської ради, затвердженим на засіданні Експертно-громадської ради.

 

Засідання Експертно-громадської ради вважається таким, що відбулося, якщо на ньому присутні не менш ніж половина членів Експертно-громадської ради.

 

Засідання Експертно-громадської ради проводяться відкрито, у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 

У засіданнях Експертно-громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник виконкому.

 

17. Рішення Експертно-громадської ради, постійних та/або тимчасових робочих органів приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

 

Рішення Експертно-громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду виконкомом.

 

Рішення виконкому, прийняте за результатами розгляду пропозицій Експертно-громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів Експертно-громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Експертно-громадської ради або причини їх відхилення.

 

18. Експертно-громадська рада інформує виконком та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Експертно-громадська рада" на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

 

Затверджено

на засіданні експертно-громадської ради

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

24 червня 2011 р.

 

 

 

 

Регламент експертно-громадської ради

виконавчого комітету Миколаївської міської ради

 

1. Загальні засади


1.1. Цей регламент експертно-громадської ради при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради (далі – Регламент) підготовлено відповідно до чинного законодавства України та Положення про експертно-громадську раду, затвердженого розпорядженням міського голови від 20.06.2011 року № 298-р (далі – Положення).

 

1.2. Регламент регулює організаційно-процедурні питання діяльності експертно-громадської ради при виконавчому комітеті Миколаївської міської ради.


1.3. Координатором у співпраці експертно-громадської ради з Миколаївським міськвиконкомом та міським головою є управління громадських зв’язків виконкому Миколаївської міської ради (далі – Управління).


1.4. Регламент затверджується на засіданні експертно-громадської ради.

 

ІІ. Членство в експертно-громадської раді

 

2.1. Членство в експертно-громадської раді регламентується п.7,8,9, 11 Положення.

 

2.2. Для набуття членства в експертно-громадській раді необхідно секретарю ради надати такі матеріали:

-          рішення керівника Організації, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах з подальшою роботою в експертно-громадській раді, посвідчене печаткою (у разі наявності);

-          біографічна довідка делегованого представника Організації;

-          копії документів, що підтверджують легалізацію Організації;

-          інформація про результати діяльності Організації протягом останніх двох років.

Надані для набуття членства в експертно-громадської раді матеріали розглядаються на засіданні ради в строк не більший одного місяця.

 

2.3. Експертна рада розглядає матеріали та приймає одне з рішень:

- відхилити прохання про набуття членства в експертно-громадської раді з вмотивованим обґрунтуванням. Відхилення прохання оформляється відповідним рішенням та надсилається заявнику в тижневий термін з дати проведення засідання експертно-громадської ради.

- підтримати прохання про набуття членства в експертно-громадської раді.

Рішення приймається простою більшістю присутніх на засіданні. Підтримка прохання оформлюється відповідним рішенням та в тижневий строк передається до секретаря експертно-громадської ради з проханням внести зміни до її персонального складу. Після цього оновлений склад експертно-громадської ради подається міському голові для затвердження.

 

 

2.4. Членство в експертно-громадській раді може бути припинено у разі:

1) особистого клопотання члена експертно-громадської ради про припинення членства, яке здійснюється шляхом оприлюднення заяви на чергових зборах;

2) відкликання члена експертно-громадської ради організацією, яку він представляв, при цьому таке рішення має бути підтримане більшістю від присутніх на засіданні членів експертно-громадської ради;

3) скасування державної реєстрації Організації, представника якого обрано до складу експертно-громадської ради;

4) відсутності без поважних причин члена експертно-громадської ради більш ніж на трьох її засіданнях поспіль;

5) неможливості члена експертно-громадської ради брати участь у роботі ради за станом

здоров’я, визнання у судовому порядку члена експертно-громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним.

 
2.4.1. Член експертно-громадської ради може в будь-який час подати клопотання про припинення членства в раді. Клопотання має бути підписано членом експертно-громадської ради особисто. В разі бажання організації продовжити участь у роботі експертно-громадської ради, вона в порядку зазначеному в п. 2.2 Регламенту подає кандидатуру іншого представника організації.


2.4.2. Організація у будь-який час може звернутися до експертно-громадської ради з поданням про заміну члена ради. У клопотанні до експертно-громадської ради зазначається прізвище члена ради, який відкликається, та інформація відповідно до п. 2.2. зазначеного Регламенту на представника, якого пропонується включити замість вибулого. Мотивоване клопотання про припинення членства або заміну представника організації в експертно-громадської раді подається секретарю ради. Рішення експертно-громадської ради щодо зміни її складу подається Миколаївському міському голові для затвердження оновленого складу експертно-громадської ради.


2.4.3.Членство в експертно-громадській раді може бути припинено за систематичне порушення членом ради або організацією, що його делегувала, Положення або Регламенту, здійснення дій, що перешкоджають реалізації цілей експертно-громадської ради або завдали шкоди експертно-громадської раді. Питання про припинення членства розглядається експертно-громадської радою, якщо воно порушено головою ради (його заступниками) або не менше ніж п’ятьма членами експертно-громадської ради. Підписане подання про припинення членства розглядається на засіданні.

Рішення про припинення членства за будь-якої причини приймається простою більшістю від складу експертно-громадської ради. Процедура припинення членства в експертно-громадської раді не може складати більш ніж один місяць. Голова або його заступник повинні поінформувати Управління про підготовку питання про припинення членства в експертно-громадській раді та зобов’язані надати усю необхідну інформацію.

 

2.4.4. Поновлення членства у експертно-громадської раді відбувається згідно п. 2.2 зазначеного Регламенту.

 

ІІІ. Засідання експертно-громадської ради


3.1. Засідання експертно-громадської ради скликаються головою не рідше ніж один раз на квартал. Засідання є правомочним, якщо участь у ньому беруть більше половини складу експертно-громадської ради. За необхідності засідання експертно-громадської ради можуть відбуватися частіше.

 

3.2. Веде засідання експертно-громадської ради її голова, або за його дорученням один із заступників або членів ради. У разі відсутності голови за рішенням експертно-громадської ради його обов’язки виконує один із заступників.

 

3.3. На засіданні експертно-громадської ради можуть бути присутні запрошені, список яких попередньо погоджується головою або його заступником. ЗМІ мають право перебувати на засіданні без запрошення. Працівники Управління в обов’язковому порядку беруть участь у засіданнях, їм попередньо надаються усі проекти документів.

 

3.4. Рішення на засіданні експертно-громадської ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради.

 

3.5. Засідання експертно-громадської ради:

1) ухвалює Положення та затверджує Регламент експертно-громадської ради, вносить зміни до них;

2) затверджує напрямки діяльності, план роботи експертно-громадської ради на рік, у разі потреби – на інші терміни, вносить зміни до них;

3) затверджує пропозиції щодо плану консультацій міської влади з громадськістю на наступний рік, в разі потреби – на інший строк;

4) обирає голову експертно-громадської ради та його заступників, а також припиняє їх повноваження;
5) створює та ліквідовує постійні або тимчасові робочі органи (комісії, експертні, робочі групи) експертно-громадської ради, затверджує їх керівників та припиняє їх повноваження;
6) заслуховує звіт голови про роботу експертно-громадської ради та оцінює його роботу, за наслідками якої може висловити недовіру голові експертної ради;

7) заслуховує звіти керівників робочих органів та оцінює їх роботу;

8) приймає заяви, запити, звернення, резолюції;

9) скасовує рішення робочих органів, голови експертно-громадської ради чи його заступників;
10) припиняє членство в експертно-громадської раді у випадках, визначених у цьому Регламенті.

3.6. У разі неможливості скликання засідання експертно-громадської ради головою, воно може бути скликане одним із заступників голови ради.


3.7 Засідання експертно-громадської ради може бути скликано за вимогою 1/3 складу ради. Письмова вимога з підписами членів експертно-громадської ради означає скликання засідання ради цими підписантами. Головує на такому засіданні головуючий, обраний зі складу експертно-громадської ради.


3.8. Підготовку, протоколювання та оформлення рішень експертно-громадської ради здійснює секретар ради.

 

ІV. Голова та заступники голови експертно-громадської ради


4.1. Голова експертно-громадської ради та його заступники обираються членами ради на один рік.


4.2. Повноваження та функції голови експертно-громадської ради визначаються п.13 Положення.

 

4.3. Повноваження голови (його заступників) експертно-громадської ради можуть бути припинені за власним бажанням, рішенням ради у разі припинення його членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про експертно-громадську раду.

4.4. У разі невиконання вимог Положення або цього Регламенту за ініціативою 1/3 членів експертно-громадської ради може бути порушено питання про переобрання голови ради. Така письмова вимога має бути спрямована до секретаря експертно-громадської ради. Письмова вимога про переобрання голови експертно-громадської ради оголошується одним із підписантів на засіданні ради. Рішення про переобрання голови приймається на засіданні експертно-громадської ради простою більшістю голосів від загальної кількості її членів.

4.5. Заступники голови експертно-громадської ради виконують свої обов’язки згідно розподілу повноважень між головою та заступниками голови, які затверджуються на засіданні експертно-громадської ради. Заступники голови також виконують доручення голови ради.

 

V. Робочі органи експертно-громадської ради

 

5.1. Для вивчення окремих проблемних питань у складі експертно-громадської ради можуть утворюватися постійні або тимчасові робочі органи (комісії, експертні, робочі групи тощо).

 

5.2. Робочі органи створюються на засіданні експертно-громадської ради, де визначаються їх кількість та найменування. Експертно-громадська рада пропонує створення або ліквідацію робочих органів за певним напрямком.

 

5.3. Робочий орган очолює його керівник, який затверджується на засіданні експертно-громадської ради. Керівник робочого органу організовує його роботу.

 

5.4. Членами робочого органу обирається його секретар на строк до одного року, який відповідає за діловодство робочого органу, здійснює іншу роботу за дорученням його голови.


5.5. Робочі органи працюють згідно плану роботи та проводять засідання у разі потреби, але не рідше ніж раз на місяць. Засідання робочого органу скликає його керівник або голова експертно-громадської ради. Засідання є правоспроможним, якщо на ньому присутні не менше половини його членів. В засіданнях робочих органів можуть брати участь інші члени експертно-громадської ради з правом дорадчого голосу.   

 

VI. Планування роботи


6.1. Експертно-громадська рада працює згідно річного плану роботи, який затверджується на засіданні експертно-громадської ради. До затвердженого плану роботи можуть вноситися зміни, які затверджуються на засіданні експертно-громадської ради.


6.2. Річний план роботи експертно-громадської ради формується за пропозиціями робочих органів, які відповідають за виконання зазначеного пункту плану.


6.3. Затверджені плани експертно-громадської ради в обов’язковому порядку передаються міському голові, секретарю експертно-громадської ради.


6.4. Експертно-громадська рада бере участь у проведенні консультацій з громадськістю на міському рівні.

 

6.5. Робочі органи експертно-громадської ради здійснюють свою діяльність згідно річного плану, який затверджується на його засіданні.

 

_____________________________________________________________

                                                                                                       

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: