Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 червня 2018                                                                                  № 174р

Про затвердження структури департаменту

з     надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради та Положень

про його структурні підрозділи

 

         На підставі рішень міської ради від 22.12.2016 № 13/1 «Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради», зі змінами, від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», зі змінами, враховуючи розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45р «Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради», зі змінами, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити структуру департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (додаються).

 

3. Визнати такими, що втратили чинність:

3.1. Розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 91р «Про затвердження структури департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи».

3.2. Розпорядження міського голови від 14.08.2017 № 250р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 91р «Про затвердження структури департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи».

3.3. Пункт 2 розпорядження міського голови від 03.10.2017 № 319р «Про внесення змін до розпоряджень міського голови від 03.03.2017 № 54р «Про затвердження структур та Положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради» та від 03.04.2017 № 91р «Про затвердження структури департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи».

3.4. Розпорядження міського голови від 11.04.2018 № 75р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 91р «Про затвердження структури департаменту з надання адміністративних послуг».

3.5. Розпорядження міського голови від 07.05.2018 № 99р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 91р «Про затвердження структури департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи».

 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                      В.І. Криленко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

СТРУКТУРА

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність (одиниць)

Директор департаменту

1

Заступник директора департаменту

1

Сектор організаційно - правового та кадрового забезпечення

5

Сектор бухгалтерського обліку та звітності

3

 

Управління державної реєстрації

23

 

Управління адміністративних послуг

19

Разом

52

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор організаційно-правового та кадрового забезпечення

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор організаційно-правового та кадрового забезпечення департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради  (далі – сектор) є самостійним структурним підрозділом департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Сектор у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору департаменту.

1.3. Працівники сектору є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядженнями Миколаївського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

1.5. Сектор має печатку, штампи.

 

2. Основні завдання та функції сектору

 

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1. Організаційне забезпечення діяльності департаменту.

2.1.2. Забезпечення управління персоналом департаменту.

2.1.3. Юридичне забезпечення діяльності департаменту.

2.1.4. Здійснення управління архівною справою і діловодством департаменту.

2.2. Сектор відповідно до покладених завдань:

2.2.1. Забезпечує організаційну підготовку, організацію та проведення зустрічей, нарад, засідань, робочих груп, семінарів, тренінгів, круглих столів, конференцій та інших комунікативних заходів.

2.2.2. Забезпечує ведення діловодства в департаменті, зокрема реєстрацію вхідної та вихідної кореспонденції, крім звернень осіб про надання адміністративної послуги у встановленому порядку.

2.2.3. Забезпечує контроль за вчасним виконанням працівниками департаменту наказів та доручень департаменту, розпоряджень міського голови, рішень виконкому.

2.2.4. Узагальнює пропозиції структурних підрозділів департаменту та забезпечує підготовку проектів планів діяльності департаменту, а також звітів про їх виконання.

2.2.5. Забезпечує оформлення трудових відносин працівників департаменту, ведення та зберігання трудових книжок.

2.2.6. Організовує підвищення кваліфікації працівників департаменту.

2.2.7. У межах компетенції сектору готує проекти договорів, що укладаються департаментом, здійснює правову експертизу проектів договорів та контроль за виконанням.

2.2.8. Забезпечує здійснення представництва інтересів департаменту в судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами.

2.2.9. Забезпечує ведення архівної справи в департаменті.

2.2.10. Готує проекти наказів департаменту в межах компетенції сектору.

2.2.11. Розглядає проекти меморандумів/угод про співробітництво з організаціями партнерами.

2.2.12. Розглядає звернення (скарги) з питань, що належать до компетенції сектору.

2.2.13. Бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції сектору.

2.2.14. Бере участь в опрацюванні проектів рішень міської ради, розпоряджень міського голови, рішень виконавчого комітету з питань, віднесених до компетенції сектору.

2.2.15. Взаємодіє з іншими структурними підрозділами сектору.

2.2.16. Виконує інші функції відповідно до покладених на сектор завдань.

 

3. Права та обов’язки сектору

 

3.1. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право:

3.1.1. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції сектору.

3.1.3. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору.

3.1.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи сектору.

3.1.5. Інформувати директора департаменту про покладення на сектор виконання завдань, що не належать до компетенції сектору, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.6. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань.

3.1.7. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції сектору.

3.2. Працівники сектору зобов’язані:

3.2.1. Запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора департаменту.

3.2.2. Вчасно та якісно виконувати покладені на сектор завдання.

3.2.3. Однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до департаменту.

3.2.4. Не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина.

3.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала відома під час виконання посадових обов’язків.

 

4. Організація роботи сектору

 

4.1. Завідувача сектору та посадових осіб сектору призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. Завідувач сектору:

4.3.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на сектор завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

4.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб сектору.

4.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

4.3.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

4.3.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до сектору.

4.3.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у секторі.

4.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб сектору.

4.3.8. Забезпечує дотримання посадовими особами сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

5. Структура сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач сектору, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених департаментом у посадовій інструкції, та звільняє з посади директор департаменту.

Інші працівники сектору призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених департаментом, і звільняються з посад директором департаменту.

5.2. До складу сектору входять:

завідувач сектору - 1

головний спеціаліст - 4

 

6. Заключні положення

 

6.1. Критерієм оцінки роботи сектору є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на сектор.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор бухгалтерського обліку та звітності

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Сектор бухгалтерського обліку та звітності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – сектор) є самостійним структурним підрозділом департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Сектор у своїй роботі підпорядковується, є підзвітним та підконтрольним директору департаменту.

1.3. Працівники сектору є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради, рішеннями виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядженнями Миколаївського міського голови, цим Положенням, наказами директора департаменту.

1.5. Сектор має печатку, штампи.

 

2. Основні завдання та функції сектору

 

2.1. Основними завданнями сектору є:

2.1.1. Забезпечення планово-фінансової роботи, управління бюджетними коштами у межах установлених бюджетних призначень, ефективного та цільового використання коштів загального та спеціального фонду місцевого бюджету (далі – бюджетні кошти) департаменту.

2.1.2. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності, складення фінансової, бюджетної, статистичної та іншої звітності департаменту.

2.1.3. Матеріально-технічне забезпечення діяльності департаменту.

2.2. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Здійснює підготовку та подання до департаменту фінансів Миколаївської міської ради проекту кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, розрахунків до кошторису, проекту штатного розпису департаменту.

2.2.2. У визначеному порядку та строки подає департаменту фінансів Миколаївської міської ради розрахунки видатків для підготовки бюджетного запиту.

2.2.3. Забезпечує підготовку інформації, необхідної для складення паспортів бюджетних програм, звітної інформації про виконання паспортів бюджетних програм та її подання департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

2.2.4. Забезпечує виконання кошторисів департаменту, ефективне та цільове використання бюджетних коштів.

2.2.5. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

2.2.6. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність департаменту.

2.2.7. Забезпечує контроль за здійсненням всіх господарських операцій, забезпечує збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.

2.2.8. Веде облік доходів і витрат по кошторисах спеціальних коштів і облік операцій з інших позабюджетних коштів.

2.2.9. Здійснює нарахування і виплату заробітної плати працівникам департаменту.

2.2.10. Проводить інвентаризацію грошових коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, своєчасне і правильне визначення результатів інвентаризації і відображення їх.

2.2.11. Бере участь у підготовці довідкових, інформаційних, аналітичних, статистичних, звітних та інших матеріалів з питань, що належать до компетенції сектору.

2.2.12. Бере участь у підготовці та укладанні договорів та візує їх.

2.2.13. Розглядає заяви (скарги), пропозиції, що належать до компетенції сектору.

2.2.14. Бере участь у розгляді матеріалів за результатами проведення перевірок, ревізій та інвентаризації, висновків за фактами виявлених порушень та вживає заходів щодо усунення виявлених порушень.

2.2.15. Забезпечує підготовку інформації про фінансовий стан департаменту, результати його діяльності та рух бюджетних коштів.

2.2.16. Забезпечує зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складання фінансової звітності.

2.2.17. Готує матеріали для розгляду на засіданнях міської ради, виконкому, постійних комісій міської ради в межах компетенції сектору.

2.2.18. Забезпечує належний стан приміщень департаменту, подає пропозиції директору департаменту щодо проведення поточного, капітального ремонту чи реконструкції.

2.2.19. Забезпечує дотримання пожежної безпеки та охорони приміщень департаменту.

2.2.20. Забезпечує необхідними витратними матеріалами департамент для належного виконання покладених на нього завдань.

2.2.21. Виконує інші функції, відповідно до покладених на сектор завдань.

 

3. Права та обов’язки сектору

 

3.1. Сектор для виконання покладених на нього завдань має право:

3.1.1. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.2. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції сектору.

3.1.3. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції сектору.

3.1.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи сектору.

3.1.5. Інформувати директора департаменту про покладення на сектор виконання завдань, що не належать до компетенції сектору, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.6. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться сектором відповідно до покладених на нього завдань.

3.1.7. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції сектору.

3.2. Працівники сектору зобов’язані:

3.2.1. Запобігати виникненню конфлікту інтересів та невідкладно письмово інформувати про ризик або факт його виникнення директора департаменту.

3.2.2. Вчасно та якісно виконувати покладені на сектор завдання.

3.2.3. Однаково шанобливо, толерантно, з повагою ставитись до всіх осіб, які звертаються до департаменту.

3.2.4. Не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина.

3.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала відома під час виконання посадових обов’язків.

3.2.6. Забезпечувати дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасно подавати на реєстрацію до органів Казначейства такі зобов’язання, здійснювати платежі відповідно до взятих зобов’язань, достовірно та у повному обсязі відображати операції у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності.

3.2.7. Відображати у документах достовірну та повну інформацію про господарські операції і результати діяльності для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими та матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

 

4. Організація роботи сектору

 

4.1. Завідувача сектору та посадових осіб сектору призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки посадових осіб сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. Завідувач сектору:

4.3.1.Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на сектор завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

4.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб сектору.

4.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

4.3.4. Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

4.3.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до сектору.

4.3.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у секторі.

4.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб сектору.

4.3.8. Забезпечує дотримання посадовими особами сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

4.3.9. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

5. Структура сектору

 

5.1. Сектор очолює завідувач сектору, якого призначає на посаду відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених департаментом у посадовій інструкції, та звільняє з посади директор департаменту.

Інші працівники сектору призначаються на посади відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених департаментом, і звільняються з посад директором департаменту.

5.2. До складу сектору входять:

завідувач сектору - 1

головний спеціаліст - 2

 

6. Заключні положення

 

6.1. Критерієм оцінки роботи сектору є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на сектор.

6.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління державної реєстрації

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління адміністративних послуг (далі – управління) входить до складу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директору департаменту.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови , Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.6. Управління має печатку, штампи з власною назвою.

 

2. Основні завдання управління

 

2.1. Основні завдання управління полягають у забезпеченні реалізації покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Забезпечення реалізації юридичними та фізичними особами своїх прав у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб

3.2. Забезпечення державної реєстрації та проведення інших реєстраційних дій у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб.

3.3. Формування та ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, реєстру територіальної громади м. Миколаєва.

3.4. Забезпечення надання відповідно до закону інформації про державну реєстрацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з реєстру територіальної громади м. Миколаєва.

3.5. Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства України, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими правами.

3.6. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до законодавства України.

3.7. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ та інших документів, отриманих та створених державним реєстратором під час проведення реєстраційної дії.

3.8. Організація ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил в управлінні.

3.9. Підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб.

 

4. Права управління

 

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

4.1.1. Залучати фахівців органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, які належать до його компетенції.

4.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, які належать до його компетенції.

4.1.3. Отримувати від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

4.1.4. Отримувати від посадових осіб міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.1.5. Скликати наради з питань, які належать до його компетенції.

4.1.6. Брати участь у засіданнях виконавчого комітету міської ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

4.1.7. Залучати працівників виконавчих органів міської ради для підготовки проектів нормативних актів та інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводить управління відповідно до покладених на нього обов’язків.

4.1.8. Заслуховувати звіти про роботу керівників підпорядкованих структурних підрозділів.

4.1.9. Вносити подання до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, які ігнорують законні вимоги та рішення міської ради, її виконавчих органів, прийняті у межах їх повноважень.

4.1.10. Брати участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо, сприяти у межах компетенції їх проведенню.

 

5. Структура та організація роботи управління

 

5.1. До складу управління входять:

начальник управління – 1

відділ державної реєстрації юридичних осіб та                                           фізичних осіб підприємців – 7

відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно – 6

відділ реєстрації громадян – 9

5.2. Управління очолює начальник управління, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору департаменту.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб управління.

5.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради та департаменту.

5.3.5. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови).

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання матеріальної допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема про порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо.

5.3.10. Видає в межах своїх повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками управління, організовує перевірку їх виконання.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

5.3.12. Виконує доручення міського голови та директора департаменту.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Посадові особи управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації юридичних осіб

та фізичних осіб – підприємців управління державної реєстрації

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – відділ) входить до складу управління державної реєстрації (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту та начальнику управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, Положенням про департамент, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.5. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Основним завданням відділу є забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Засвідчення факту створення та/або припинення юридичної особи, засвідчення факту на буття та/або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців.

3.2. Ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.3. Формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.

3.4. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.5. Надання адміністративних послуг відповідно до чинного законодавства.

 

4. Мета діяльності відділу

 

4.1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

4.1.1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.1.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів у Відділі відповідно до встановлених правил.

4.1.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

5.1.1. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.2. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.3. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.5. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.6. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.7. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – державний реєстратор – 1

державний реєстратор – 6

6.2. Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – державний реєстратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – державний реєстратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ державної реєстрації речових прав

на нерухоме майно управління державної реєстрації

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (далі – відділ) входить до складу управління державної реєстрації (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту, начальнику управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.5. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Основні завдання відділу полягають в реалізації державної політики у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2.2. Відділ, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Забезпечує проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону.

3.2. Забезпечує ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

3.3. Забезпечує взяття та облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до Закону.

3.4. Забезпечує ведення та надання відомостей Державного земельного кадастру.

3.5. Встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, а також відсутність суперечностей між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.

3.6. Забезпечує формування, ведення та зберігання реєстраційних справ.

 

4. Відділ з метою організації своєї діяльності

 

4.1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів у відділі відповідно до встановлених правил.

4.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право.

5.1.1. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів та комітету Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.2. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.3. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.5. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.6. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.7. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – державний реєстратор – 1

державний реєстратор – 5

6.2. Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – державний реєстратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – державний реєстратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реєстрації громадян управління державної реєстрації

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення.

 

1.1. Відділ реєстрації громадян (далі – відділ) входить до складу управління державної реєстрації (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту та начальнику управління.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.5. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у сфері регулювання відносин, пов’язаних зі свободою пересування та вільним вибором місця проживання, на засадах: дотримання законодавства з питань здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання та законодавства у сфері захисту персональних даних.

2.2. Взаємодія між реєстрами територіальних громад інших адміністративно-територіальних одиниць та Єдиним демографічним реєстром.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Формування та ведення Реєстру територіальної громади.

3.2. Реєстрація місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Миколаївської міської ради.

3.3. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб на території, на яку поширюються повноваження Миколаївської міської ради.

3.4. Передача інформації про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.5. Оформлення і видачу довідок про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб.

3.6. Оформлення і видачу довідок про реєстрацію місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання дітям до 16 років та громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки, за встановленими формами.

3.7. Надсилання повідомлення про зняття з реєстрації місця проживання особи до органу реєстрації, на території обслуговування якого було зареєстроване попереднє місце проживання особи, не пізніше наступного дня, у разі здійснення реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій адміністративно-територіальній одиниці.

3.8. Передачу протягом семи календарних днів інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб до територіального підрозділу Державної міграційної служби України відповідно до території обслуговування на паперовому та електронному носії за встановленими формами до підключення до Єдиного державного демографічного реєстру.

3.9. Подання щомісяця до 5 числа на паперовому та електронному носії відомостей про виборців (осіб) відділу ведення Державного реєстру виборців Миколаївської міської ради, на підставі яких здійснюється періодичне поновлення персональних даних Державного реєстру виборців.

 

4. Мета діяльності відділу

 

4.1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

4.1.1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.1.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

4.1.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

5.1.1. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.2. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.3. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.4. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.5. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.6. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.7. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – державний реєстратор – 1

державний реєстратор – 8

6.2. Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – державний реєстратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – державний реєстратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління адміністративних послуг

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Управління адміністративних послуг (далі – управління) входить до складу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент).

1.2. Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків та директору департаменту.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови , Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.5. Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

1.6. Управління має печатку, штампи з власною назвою.

 

2. Основні завдання управління

 

2.1. Основні завдання управління полягають у реалізації повноважень виконавчих органів міської ради та створенні належних умов для задоволення потреб територіальної громади міста Миколаєва у сфері надання адміністративних послуг, організації видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру, а також у реалізації єдиної політики стосовно забезпечення організації роботи департаменту.

2.2. Управління, реалізуючи політику органів місцевого самоврядування, враховує кращі практики місцевого самоврядування в Україні та світі, розробляє новації та впроваджує передові методи управління.

 

3. Повноваження управління

 

3.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3. Видає суб’єктам звернень результат надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.5. Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.6. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.7. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на управління.

3.8. Інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

3.9. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву виконавчих органів міської ради та постійній комісії міської ради.

3.10. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з діяльністю департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що провадяться виконавчим комітетом міської ради.

3.12. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3.13. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

3.14. Вносить пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради щодо вдосконалення роботи управління.

3.15. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства щодо конфіденційності персональних даних заявників.

3.16. Забезпечує здійснення контролю якості надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.

3.17. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Права управління

 

4.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право.

4.1.1. Отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

4.1.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

4.1.3. У разі письмового наполягання суб’єкта звернення, здійснювати прийом неповного пакета документів.

4.1.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

4.1.5. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

4.1.6. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції управління, на внутрішньому порталі і офіційному сайті міської ради.

 

5. Структура та організація роботи управління

 

5.1. До складу управління входять:

начальник управління – 1

відділ центр надання адміністративних послуг – 8

відділ з питань прийому документів по державній реєстрації – 4

відділ по роботі з єдиним державним демографічним реєстром - 6

5.2. Управління очолює начальник управління (далі – начальник управління), який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору департаменту.

5.3. Начальник управління:

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед директором департаменту за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в управлінні.

5.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб управління.

5.3.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.3.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради та департаменту.

5.3.5. У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, рішень виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови).

5.3.6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.8. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.9. Через засоби масової інформації забезпечує оприлюднення та вільний доступ до необхідних суб’єктам звернень відомостей щодо юридичного оформлення умов реалізації їх прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (отримання матеріальної допомоги, роз’яснень, довідок, рішень, започаткування та провадження господарської діяльності, зокрема про порядок надання документів дозвільного характеру, перелік документів, необхідних для одержання адміністративних послуг, бланки формулярів, терміни видачі документів дозвільного характеру, підстави для призупинення дії або анулювання документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі встановлення) тощо.

5.3.10. Видає в межах своїх повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками управління, організовує перевірку їх виконання.

5.3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

5.3.12. Виконує доручення міського голови та директора департаменту.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Посадові особи управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

6.2. Посадові особи управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Посадові особи управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ центр надання адміністративних послуг

управління адміністративних послуг

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ центр надання адміністративних послуг (далі – відділ) входить до складу управління адміністративних послуг (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент) та є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста  Миколаєва, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту та начальнику управління.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3. Видає суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.5. Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.6. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.7. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ.

3.8. Інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

3.9. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву виконавчих органів міської ради та постійній комісії міської ради.

3.10. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з діяльністю департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що провадяться виконавчим комітетом міської ради.

3.12. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3.13. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

3.14. Вносить пропозиції начальнику управління адміністративних послуг щодо вдосконалення роботи відділу.

3.15. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства щодо конфіденційності персональних даних заявників.

3.16. Забезпечує здійснення контролю якості надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.

3.17. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Мета діяльності відділу

 

4.1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

4.1.1.Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.1.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів у відділі відповідно до встановлених правил.

4.1.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право.

5.1.1. Отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

5.1.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

5.1.3. У разі письмового наполягання суб’єкта звернення, здійснювати прийом неповного пакета документів.

5.1.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

5.1.5. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

5.1.6. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції відділу на внутрішньому порталі і офіційному сайті міської ради.

5.1.7. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів та комітету Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.8. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.9. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.10. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.11. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.12. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.13. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – адміністратор – 1

адміністратор - 7

6.2.  Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – адміністратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – адміністратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань прийому документів по державній реєстрації

управління адміністративних послуг

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань прийому документів по державній реєстрації (далі – відділ) входить до складу управління адміністративних послуг (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент) та є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги у сфері державної реєстрації через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання таких адміністративних послуг.

1.2. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Законом України «Про адміністративні послуги», Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Миколаєва, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту та начальнику управління.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Організація надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації.

2.3. Забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з проведенням державної реєстрації.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3. Видає суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.5. Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.6. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.7. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів міської ради матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ.

3.8. Інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

3.9. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву виконавчих органів міської ради та постійній комісії міської ради.

3.10. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з діяльністю департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що провадяться виконавчим комітетом міської ради.

3.12. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3.13. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

3.14. Вносить пропозиції начальнику управління та директору департаменту щодо вдосконалення роботи відділу.

3.15. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства щодо конфіденційності персональних даних заявників.

3.16. Забезпечує здійснення контролю якості надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.

3.17. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Мета діяльності відділу

 

4. Відділ з метою організації своєї діяльності:

4.1.1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.1.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів у відділі відповідно до встановлених правил.

4.1.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

5.1.1. Отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

5.1.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

5.1.3. У разі письмового наполягання суб’єкта звернення, здійснювати прийом неповного пакета документів.

5.1.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

5.1.5. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

5.1.6. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції відділу на внутрішньому порталі і офіційному сайті міської ради.

5.1.7. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.8. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.9. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.10. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.11. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.12. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.13. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – адміністратор – 1

адміністратор – 3

6.2. Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – адміністратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – адміністратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне  виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 27 червня 2018

№ 174р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ по роботі з єдиним державним демографічним реєстром

управління адміністративних послуг

департаменту з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ по роботі з єдиним державним демографічним реєстром (далі – відділ) входить до складу управління адміністративних послуг (далі – управління) департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент) та є постійно діючим робочим органом, в якому надаються адміністративні послуги у сфері оформлення документів, що посвідчують особу через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання таких адміністративних послуг.

1.2. Відділ має печатку, штампи з власною назвою.

1.3. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративні послуги», «Про захист персональних даних», «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом територіальної громади міста Миколаєва, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами, а також договором на часткову обробку персональних даних, надання уповноваженим суб’єктам доступу до інформації Єдиного державного демографічного реєстру.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4. Відділ підзвітний та підконтрольний міській раді, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, директору департаменту та начальнику управління.

1.5. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2. Основні завдання відділу

 

2.1. Організація надання адміністративних послуг у сфері оформлення документів, що посвідчують особу у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

2.3. Забезпечення прийому та видачі документів, пов’язаних з оформлення документів, що посвідчують особу.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2. Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3. Видає суб’єктам звернень результати надання адміністративних послуг (адміністративний акт, рішення про зупинення розгляду заяви, рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), оформлені суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.4. Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.5. Погоджує документи (рішення) в інших органах місцевого самоврядування та державної влади, отримує в них інформацію та висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

3.6. Готує пропозиції суб’єктам надання адміністративних послуг щодо вдосконалення процедур надання послуг.

3.7. Отримує у встановленому порядку від виконавчих органів матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на відділ.

3.8. Інформує суб’єктів звернення про результати розгляду їх заяв та прийняті рішення.

3.9. Вимагає від суб’єктів надання адміністративних послуг та інших організацій міста письмових пояснень про кожен випадок несвоєчасного і неякісного надання послуг для доповіді керівництву виконавчих органів міської ради та постійній комісії міської ради.

3.10. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з діяльністю департаменту, здійснює контроль за їх виконанням.

3.11. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що провадяться виконавчим комітетом міської ради.

3.12. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

3.13. Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

3.14. Вносить пропозиції начальнику управління та директору департаменту щодо вдосконалення роботи відділу.

3.15. Забезпечує виконання вимог діючого законодавства щодо захисту персональних даних заявників.

3.16. Забезпечує здійснення контролю якості надання адміністративних та дозвільних послуг суб’єктами надання та обґрунтованості відмов у наданні таких послуг.

3.17. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

 

4. Мета діяльності відділу

 

4.1. Відділ з метою організації своєї діяльності:

4.1.1. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх реалізацією.

4.1.2. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил.

4.1.3. Забезпечує захист персональних даних.

 

5. Права відділу

 

5.1. Відділ для виконання покладених на нього завдань має право:

5.1.1. Отримувати від суб’єктів надання послуг інформацію, пов’язану з наданням адміністративних послуг, крім інформації, що становить державну таємницю.

5.1.2. Відмовляти у прийнятті документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, у разі подання суб’єктом звернення документів не в повному обсязі з наданням обґрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – шляхом письмового повідомлення суб’єкта звернення).

5.1.3. У разі письмового наполягання суб’єкта звернення, здійснювати прийом неповного пакета документів.

5.1.4. Інформувати керівників суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення термінів розгляду заяв та інших документів щодо надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень.

5.1.5. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг.

5.1.6. Забезпечувати формування, публікацію та підтримку в актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції відділу на внутрішньому порталі і офіційному сайті міської ради.

5.1.7. Отримувати від структурних підрозділів департаменту, виконавчих органів та комітету Миколаївської міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.8. Брати участь у нарадах, інших заходах, що проводяться департаментом або за його участю, з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.9. Надавати роз’яснення з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.10. Отримувати матеріально-технічне забезпечення, необхідне для належної роботи відділу.

5.1.11. Інформувати директора департаменту про покладення на відділ виконання завдань, що не належать до компетенції відділу, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи або посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.12. Залучати за погодженням з директором департаменту працівників департаменту для підготовки документів, розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань.

5.1.13. Ініціювати проведення нарад та обговорення питань, що належать до компетенції відділу.

 

6. Структура та організація роботи відділу

 

6.1. До складу відділу входять:

начальник відділу – адміністратор – 1

адміністратор – 5

6.2. Начальника відділу та посадових осіб відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3. Посадові обов’язки посадових осіб відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4. Відділ очолює начальник відділу – адміністратор, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

6.5. Начальник відділу – адміністратор:

6.5.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

6.5.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності посадових осіб відділу.

6.5.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

6.5.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

6.5.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

6.5.6. Виконує доручення міського голови, директора департаменту та начальника управління.

6.5.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

6.5.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетенції посадових осіб відділу.

6.5.9. Забезпечує дотримання посадовими особами відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

6.5.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання посадовими особами відділу.

6.5.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

7. Заключні положення

 

7.1. Критерієм оцінки роботи відділу є достовірне і своєчасне виконання завдань і обов’язків, покладених на відділ.

7.2. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 Опубліковано: 6 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: