Мапа порталу

Регламент виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Виконавчий комітет (скорочена назва – виконком) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

1.2. Регламент виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – виконавчий комітет).

Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням  виконавчого комітету міської ради.

1.3. Засідання виконавчого комітету проводяться два рази на місяць (у другу і четверту п’ятницю) кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету.

Початок засідань виконавчого комітету о 08:30 год.

В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю від складу присутніх членів виконавчого комітету.

Проведення закритого засідання виконкому (закритого обговорення окремих питань) передбачає підготовку рішень з дотриманням установлених правил роботи з документами обмеженого доступу.

1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету немає можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

У разі відсутності члена виконкому без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

1.5. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники виконавчих органів міської ради, а також інші запрошені особи.

1.6. Крім членів виконавчого комітету, на кожне засідання запрошуються прокурор міста, голови адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівники юридичного департаменту Миколаївської міської ради, департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради, а також керівник апарату ради.

Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з проектами рішень здійснює загальний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради міської ради.

Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

1.7. Засідання виконавчого комітету здійснюється відповідно до порядку денного, який формує загальний відділ департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради за підписом керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

Не пізніше як за 2 робочі дні до засідання, порядок денний та проекти рішень надаються членам виконавчого комітету, прокуратурі міста, юридичному департаменту Миколаївської міської ради, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради та відділу інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради.

1.8. Відкриває і веде засідання виконавчого комітету міський голова, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадова особа, яка здійснює його повноваження.

У процесі розгляду питань порядку денного з дозволу головуючого може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

На засіданнях виконавчого комітету сектором з протокольної роботи та архівної страви загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради  ведеться протокол.

1.9. Офіційним документом, який приймається на засіданні виконавчого комітету, є рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження. 

2. Права членів виконавчого комітету

2.1. Члени виконавчого комітету мають право:

2.1.1. Не пізніше як за два робочі дні до засідання виконавчого комітету знайомитися з проектами рішень, які розглядатимуться на його засіданні.

2.1.2. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

 • - вносити пропозиції щодо порядку денного;
 • - отримувати від доповідачів роз’яснення;
 • - вносити зміни й доповнення до проектів рішень виконкому.

2.2. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для виконання повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

2.3. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради.

3. Планування роботи виконавчого комітету

3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом.

3.2. План роботи виконавчого комітету складається організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів міської ради на півріччя до 15 червня та 15 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

 • - календарний план засідань виконавчого комітету;
 • - перелік планових питань, які розглядаються на засіданнях виконавчого комітету.

3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, та відповідальний за підготовку питання.

3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам міської ради та виконавцям, зазначеним у плані.

3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

3.8. При розгляді плану роботи на наступне півріччя керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради інформує виконком про виконання плану роботи за попереднє півріччя.

3.9. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

4. Підготовка проектів рішень

4.1. Рішення виконавчого комітету приймаються на виконання Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації, а також відповідно до плану роботи виконавчого комітету, за пропозиціями виконавчих органів міської ради, постійних комісій міської ради, підприємств, установ, організацій та громадян.

Проекти рішень розробляються також за вказівками (дорученнями) міського голови або в ініціативному порядку першим заступником міського голови або заступниками міського голови в межах своєї компетенції, секретарем міської ради, керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

4.2. Відповідальність за підготовку проектів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, керівників виконавчих органів міської ради.

4.3. Проекти рішень виконавчого комітету згідно з вимогами Закону України “Про доступ до публічної інформації” оприлюднюються їх виконавцями не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду виконавчим комітетом на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття щодо них рішень виконавчим комітетом.

4.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, надається виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші ознайомлення з проектом регуляторного акта.

Строк, протягом якого виконавчий орган міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглядає проект регуляторного акта на відповідність дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, становить п’ять календарних днів.

У разі непогодження проекту регуляторного акта виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження з проектом регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом міської ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проект регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

У разі погодження проекту регуляторного акта виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, надається відповідний висновок у письмовій формі.

Забороняється винесення на розгляд виконавчого комітету міської ради проекту регуляторного акта, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

 • відсутній аналіз регуляторного впливу;
 • проект регуляторного акта не був оприлюднений або оприлюднений з порушеннями ст.ст. 9, 13 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;
 • відсутній позитивний висновок виконавчого органу міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4.5. Проекти рішень виконавчого комітету міської ради та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконкому, подаються виконавцями до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 4 робочі дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету, крім випадків термінового розгляду питань.

4.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

4.7. Проекти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. Проекти поміщаються в обкладинку, яка візується керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та містить дані про доповідача. До них додаються: коротка довідка по суті питання (у разі потреби), список запрошених осіб, перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

Кожен аркуш додатка чи інших доданих до проекту рішення документів нумерується, загальна їх кількість проставляється виконавцем на аркуші погодження в лівому нижньому куті.

4.8. До проекту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству.

Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, яка візує документи, погодження нової редакції (у разі внесення змін та доповнень).

Зауваження та пропозиції до проекту рішення викладаються на окремому аркуші, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

4.9. Проект рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

 • - перший заступник міського голови;
 • - керуючий справами  виконавчого комітету Миколаївської міської ради;
 • - заступники міського голови (відповідно до розподілу обов’язків);
 • - керівник виконавчого органу міської ради, який готує питання;
 • - керівники виконавчих органів міської ради – з питань, що відносяться до їхньої компетенції відповідно до Положення;
 • - директор юридичного департаменту міської ради;
 • - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради;
 • - галузевий юрист з питань, що відносяться до компетенції конкретного виконавчого органу міської ради.

Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з департаментом фінансів міської ради.

Якщо рішення виконавчого комітету є регуляторним актом, до аркуша погодження обов’язково включається виконавчий орган міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

4.10. Після погодження проекту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, редактор загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради редагує його відповідно до вимог діловодства.

4.11. Порядок візування проекту рішення здійснюється згідно з Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді та її виконавчих органах.

4.12. До проектів рішень виконавчого комітету, що надаються до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, додається перелік документів із зазначенням відповідального за підготовку цього рішення в повному обсязі.

Разом з паперовим проектом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

Проекти рішень, які подані не в строки, включаються до порядку денного засідання виконавчого комітету тільки з дозволу міського голови (у разі його відсутності з поважних причин – посадової особи, яка здійснює його повноваження) безпосередньо на засіданні виконавчого комітету.

4.13. Проекти рішень, що вимагають оперативного вирішення, з дозволу міського голови, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадової особи, яка здійснює його повноваження, можуть бути прийняті в робочому порядку шляхом 100-відсоткового опитування членів виконавчого комітету за умови їхнього погодження не менш ніж двома третинами членів виконкому від загального його складу. 

5. Порядок денний засідання виконкому

5.1. Проект порядку денного засідання виконавчого комітету формується сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, до якого включаються проекти рішень виконавчого комітету.

5.2. Порядок денний засідання виконавчого комітету, в якому відведено час на розгляд кожного питання, визначаються доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання, затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

6. Прийняття рішень

6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проектів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов’язковим для виконання.

6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проекту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються виконавцями та передаються до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, який надає їх на підпис міському голові, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовій особі, яка здійснює його повноваження.

Аркуш погодження до проекту рішення, яке прийнято зі змінами та доповненнями, підлягає повторному візуванню в графі “погодження нової редакції” (у разі внесення змін і доповнень) особами, які візували проект рішення перед винесенням його на розгляд виконавчого комітету.

Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності з поважних причин, – посадовою особою, яка здійснює його повноваження, додатки до рішень – керівниками виконавчих органів міської ради на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

Якщо додатки до рішень виконавчого комітету об’єднують декілька напрямків діяльності виконавчих органів міської ради або стосуються управлінської діяльності, їх підписує керуючий справами Миколаївської міської ради.

6.5. Підписані рішення реєструються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

6.6. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету міської ради забезпечується сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради в 5-денний термін. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою протокольної частини.

Виготовлення витягів з рішень здійснюють виконавці зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе виконавець.

Засвідчення витягів здійснює сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом проставляння штампа “Згідно з оригіналом”, найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує витяг, її ініціалів (ініціалу імені) та прізвища і проставляється нижче реквізиту документа “Підпис”, а також скріплюється печаткою протокольної частини.

6.7. Контроль за виконанням рішень здійснюється зазначеними в них посадовими особами, а облік рішень, аналіз повноти їхнього виконання, підготовка аналітичних інформацій щодо реалізації рішень за звітний період тощо забезпечується контрольним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

6.8. Доручення виконавчого комітету оформлюються протокольно організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, доведення та збирання інформації, контроль за дотриманням встановлених термінів, а також продовження контрольних термінів, здійснюється відділом контролю зазначеного департаменту.

6.9. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи міської ради (департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради; господарсько-експлуатаційний відділ Миколаївської міської ради та інші виконавчі органи міської ради за дорученням міського голови або керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради). 

7. Відміна рішень виконавчого комітету

7.1. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

(Затверджено рішенням виконкому міської ради від 22.11.2013 № 1058)

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: