Мапа порталу

Регламент виконавчого комітету

Миколаївської міської ради

1. Загальні положення

     1.1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради, скорочена назва – виконком (далі – виконавчий комітет) є виконавчим органом Миколаївської міської ради, який утворюється нею на строк її повноважень.

    Виконавчий комітет є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

    1.2. Регламент виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі – Регламент) є актом, який відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та інших законодавчих актів регулює організаційно-процедурні питання діяльності виконавчого комітету.

     Основною формою роботи виконавчого комітету є його засідання, проведення яких здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету, що затверджується рішенням виконавчого комітету.

     1.3. Засідання виконавчого комітету проводяться відкрито два рази на місяць, у другу і четверту середу, кожного місяця. За необхідності скликаються позачергові засідання виконавчого комітету. Формування порядку денного в такому разі та підготовка проєктів рішень може здійснюватися одночасно з прийняттям рішення про проведення позачергового засідання виконавчого комітету. Проєкт порядку денного позачергового засідання та проєкти рішень, включені до нього, надсилаються членам виконавчого комітету, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам юридичного департаменту Миколаївської міської ради та департаменту міського голови Миколаївської міської ради на адресу електронної пошти не пізніше як за 1 день до засідання.

     Позачергове засідання виконавчого комітету не може проводитися у разі, якщо прийняття рішення на позачерговому засіданні не потребує невідкладного вирішення.

     Початок чергових засідань виконавчого комітету о 08:30.

     Засідання виконавчого комітету скликаються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цих функцій – першим заступником (заступником) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради.

      В окремих випадках засідання виконавчого комітету може бути закритим. Рішення з цього питання приймається більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету.

      1.4. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів виконавчого комітету від загального його складу.

      Члени виконавчого комітету зобов’язані брати участь у його засіданнях. У разі, якщо з поважних причин член виконавчого комітету не має можливості взяти участь у засіданні, він про це заздалегідь повідомляє міського голову або керуючого справами виконавчого комітету міської ради.

      У разі відсутності члена виконавчого комітету без поважних причин більш ніж половини засідань виконкому протягом року, міський голова вносить пропозиції на розгляд міської ради про внесення змін до персонального складу виконкому.

     1.5. У засіданні виконавчого комітету мають право брати участь депутати міської та інших рад, народні депутати України, керівники виконавчих органів міської ради, а також інші запрошені особи.

     1.6. Крім членів виконавчого комітету, на кожне засідання запрошуються голови адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівники юридичного департаменту Миколаївської міської ради, департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради, відділу інформаційного забезпечення департаменту міського голови Миколаївської міської ради.

     Повідомлення членів виконавчого комітету і доповідачів, співдоповідачів про дату, час і місце проведення засідання виконавчого комітету, завчасне ознайомлення їх з порядком денним та проєктами рішень здійснює сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

    Присутність запрошених осіб на засідання виконавчого комітету з розгляду основного питання забезпечують керівники виконавчих органів міської ради, відповідальні за підготовку зазначеного питання на засідання виконавчого комітету.

    1.7. Засідання виконавчого комітету проводиться відповідно до порядку денного, проєкт якого формує сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради за підписом керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

   Основний проєкт порядку денного та проєкти рішень, включені до нього, надсилаються членам виконавчого комітету, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам юридичного департаменту Миколаївської міської ради та департаменту міського голови Миколаївської міської ради на адресу електронної пошти не пізніше як за 7 днів до засідання.

   Уточнений проєкт порядку денного та проєкти рішень, включені до нього, надсилаються членам виконавчого комітету, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам юридичного департаменту Миколаївської міської ради та департаменту міського голови Миколаївської міської ради на адресу електронної пошти не пізніше як за 1 день до засідання.

     1.8. Безпосередньо на засіданні виконавчого комітету до порядку денного додатково можуть вноситися тільки проєкти рішень з питань, які потребують невідкладного вирішення. Вносити пропозиції щодо включення таких проєктів рішень до порядку денного засідання можуть тільки члени виконавчого комітету за умови обґрунтування ними невідкладності вирішення питання.

    Проєкт рішення виконавчого комітету з питання, яке вноситься додатково, може бути включено до порядку денного засідання за умови, що такий проєкт рішення оприлюднено невідкладно після його підготовки, але не пізніше початку засідання виконавчого комітету.

     До проєктів рішень, які потребують невідкладного вирішення, відносяться рішення, пов’язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, попередженням настання надзвичайних ситуацій, терміновим вирішенням питання, обмеженням руху транспортних засобів на певних ділянках вулиць.

     1.9. Відкриває і проводить засідання виконавчого комітету міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – перший заступник (заступник) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради.

   Організацію роботи виконавчого комітету забезпечує керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

    1.10. У процесі розгляду питань порядку денного може проводитися обмін думками членів виконавчого комітету та запрошених.

     1.11. На засіданнях виконавчого комітету сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради ведеться звукозапис засідання із застосуванням відповідних технічних засобів, який зберігається в зазначеному секторі в електронному вигляді, та протокол.

     Пропозиції та зауваження членів виконавчого комітету, висловлені під час обговорення проєктів рішень на засіданні, фіксуються у протоколі засідання для врахування їх при доопрацюванні проєктів рішень.

     Оформлені протоколи, не пізніш як за 15 днів після засідання виконавчого комітету, подаються на підпис міському голові, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першому заступнику (заступнику) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, та оприлюднюються на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

     1.12. На офіційному сайті Миколаївської міської ради ведеться трансляція в реальному часі та відеозапис чергового та/або позачергового засідання виконавчого комітету, крім випадків, зазначених у п. 5.12.

     1.13. Виконавчий комітет в межах своїх повноважень приймає рішення, що має відповідні реквізити: віддруковане на бланку встановленого зразка, має реєстраційний номер, дату і підпис міського голови, а у разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першого заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради.

     1.14. Протоколювання, організаційне, технічне та господарське забезпечення засідань виконавчого комітету здійснюють відповідні виконавчі органи міської ради (департамент забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, господарсько-експлуатаційний відділ Миколаївської міської ради згідно з повноваженнями та інші виконавчі органи міської ради за дорученням міського голови або керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради).

                                  

                                    2.  Члени виконавчого комітету

    2.1. Персональний та кількісний склад виконавчого комітету затверджується радою за пропозицією міського голови в порядку, передбаченому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

     2.2. Члени виконавчого комітету мають право:

    2.2.1. Не пізніше як за сім днів до засідання виконавчого комітету знайомитися з основним проєктом порядку денного та проєктами рішень, включеними до нього.

    2.2.2. Не пізніше як за один день до засідання виконавчого комітету знайомитися з уточненим проєктом порядку денного та проєктами рішень, включеними до нього.

    2.2.3. У процесі обговорення питань на засіданні виконавчого комітету:

    - вносити пропозиції щодо порядку денного в порядку, передбаченому п. 1.8. Регламенту;

    - отримувати від доповідачів роз’яснення;

    - вносити пропозиції щодо змін та доповнень до проєктів рішень виконавчого комітету.

    2.3. Члени виконавчого комітету зобов’язані надати до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради контактний номер телефону та адресу електронної пошти.

    2.4. Члени виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах міської ради на постійній основі, на час засідання виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів міського бюджету.

    2.5. Членам виконавчого комітету видаються посвідчення на строк повноважень виконавчого комітету міської ради.

 

3. Планування роботи виконавчого комітету

    3.1. Планування роботи виконавчого комітету є основою організаційного забезпечення виконання його функцій і здійснюється відповідно до плану роботи виконавчого комітету та щомісячного плану заходів, що проводяться Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом.

    3.2. План роботи виконавчого комітету складається організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради за пропозиціями заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, членів виконавчого комітету та керівників виконавчих органів міської ради на півріччя до 30 червня та 30 грудня поточного року й затверджується на засіданні виконавчого комітету.

     3.3. План роботи виконавчого комітету містить такі розділи:

     - календарний план засідань виконавчого комітету;

     - перелік планових питань, які розглядатимуться на засіданнях виконавчого комітету.

     3.4. У плані роботи виконавчого комітету вказуються дата проведення засідання виконкому, питання, які виносяться на розгляд виконкому, та відповідальний за підготовку питання.

     3.5. Зміни і доповнення до плану роботи виконавчого комітету можуть бути внесені тільки за рішенням виконавчого комітету.

     3.6. План роботи виконавчого комітету не пізніше як у п’ятиденний строк після його затвердження надсилається виконавчим органам міської ради та виконавцям, зазначеним у плані.

     3.7. Контроль за виконанням плану роботи виконавчого комітету здійснюється організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради.

     3.8. У виконавчому комітеті складається щомісячний план проведення основних організаційних заходів, який готується організаційним відділом департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради та подається на затвердження міському голові до 28 числа попереднього місяця.

  4. Порядок денний засідання виконкому

     4.1. Засідання виконавчого комітету проводиться відповідно до порядку денного, проєкт якого формує сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради за підписом керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

     Основний проєкт порядку денного та проєкти рішень, включені до нього, надсилаються членам виконавчого комітету, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам юридичного департаменту Миколаївської міської ради та департаменту міського голови Миколаївської міської ради на адресу електронної пошти не пізніше як за 7 днів до засідання.

     Уточнений проєкт порядку денного та проєкти рішень, включені до нього, надсилаються членам виконавчого комітету, головам адміністрацій районів Миколаївської міської ради, керівникам юридичного департаменту Миколаївської міської ради та департаменту міського голови Миколаївської міської ради на адресу електронної пошти не пізніше як за 1 день до засідання.

     4.2. Безпосередньо на засіданні виконавчого комітету до порядку денного додатково можуть вноситися тільки проєкти рішень з питань, які потребують невідкладного вирішення. Вносити пропозиції щодо включення таких проєктів рішень до порядку денного засідання можуть тільки члени виконавчого комітету за умови обгрунтування ними невідкладності вирішення питання.

    4.3. У проєкті порядку денного засідання виконавчого комітету зазначається назва проєкту рішення, дата його оприлюднення, час, відведений на розгляд кожного питання, доповідачі та співдоповідачі з кожного окремого питання.

    4.4. Проєкти порядку денного (основний та уточнений) з проєктами рішень виконавчого комітету, включених до них, підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської міської ради згідно з термінами, визначеними п. 4.1.

   4.5. Проєкт порядку денного затверджується виконавчим комітетом на початку засідання.

Включення або виключення питань із порядку денного, наданого на розгляд виконкому, відбувається шляхом прийняття рішення більшістю голосів від загального складу членів виконкому.

  5. Підготовка проектів рішень

     5.1. Рішення виконавчого комітету приймаються відповідно до Законів України, Указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, рішень міської та обласної рад, розпоряджень голови Миколаївської обласної державної адміністрації.

      Суб’єктом подання проєкту рішення виконавчого комітету можуть бути члени виконавчого комітету, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, виконавчі органи Миколаївської міської ради в особі їх керівників, депутати міської ради.

      Розробником проєкту рішення виконавчого комітету можуть бути члени виконавчого комітету, міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, посадові особи виконавчих органів Миколаївської міської ради та працівники комунальних підприємств, установ, організацій Миколаївської міської ради, депутати міської ради.

     5.2. Відповідальність за підготовку проєктів рішень, довідок та інших матеріалів на засідання виконавчого комітету покладається на  розробників проєктів рішень, першого заступника міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради відповідно до розподілу обов’язків.

     Відповідальність за достовірність поданих на розгляд виконавчого комітету проєктів рішень, додатків та інших матеріалів до них, несе розробник проєкту рішення.

     5.3. Проєкти рішень виконавчого комітету оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України “Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проєкти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

     Проєкти рішень виконавчого комітету оприлюднюються розробниками через сектор з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради в мережі Інтернет і знаходяться там до прийняття рішень виконавчим комітетом.

     У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, суб’єктом подання проєкту рішення подається доповідна записка з поясненням необхідності термінового винесення на засідання виконавчого комітету проєкту рішення на міського голову, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першого заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, для отримання погодження. Така доповідна записка з погодженням є невід’ємною частиною матеріалів проєкту рішення.

     Відповідальність за оприлюднення проєктів рішень виконкому покладається на розробника.

     У випадку, якщо проєкт рішення містить інформацію з обмеженим доступом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”, проєкт рішення оприлюднюється з видаленням або знеособленням такої інформації.

     Не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

     5.4. Розробка та розгляд виконавчим комітетом проєктів регуляторних актів у сфері господарської діяльності здійснюються в установленому цим Регламентом порядку з обов’язковим дотриманням процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

     Висновок щодо дотримання розробником регуляторного акта процедури, визначеної Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, надається виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, за встановленою формою з відповідним відображенням в аркуші погодження проєкту регуляторного акта.

     Строк, протягом якого виконавчий орган міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, розглядає проєкт регуляторного акта на відповідність дотримання вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, становить п’ять робочих днів.

     У разі непогодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, у зв’язку із порушенням розробником регуляторного акта регуляторної процедури, визначеної чинним законодавством України, аркуш погодження проєкту регуляторного акта вищевказаним виконавчим органом міської ради підписується із зауваженнями, про що додається відповідний висновок у письмовій формі. Проєкт регуляторного акта повертається розробнику на доопрацювання.

    У разі погодження проєкту регуляторного акта виконавчим органом міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, надається відповідний висновок у письмовій формі.

     5.5. Проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, включені до основного проєкту порядку денного, та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються розробниками до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 9 днів до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

     Проєкти рішень виконавчого комітету міської ради, включені до уточненого проєкту порядку денного, та інші матеріали, що планується винести на розгляд виконавчого комітету, подаються розробниками до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради в друкованій та електронній формі не пізніше як за 2 дні до їх розгляду на засіданні виконавчого комітету.

     5.6. Рішення повинні мати заголовки, що коротко і точно відображають їхній зміст, констатуючу і розпорядчу частину, можуть мати додатки.

     У констатуючій частині зазначається підстава, обґрунтування або мета складення документа.

     У розпорядчій частині вміщуються висновки, пропозиції, рішення, прохання, конкретні змістовні заходи з усунення зазначених недоліків та виконання поставлених завдань, терміни виконання, відповідальні виконавці та на кого покладено контроль за виконанням рішення в цілому, обумовлюються форми та шляхи контролю (терміни подачі проміжної, підсумкової інформацій).

      5.7. Проєкти рішень повинні бути короткими і не перевищувати в обсязі, як правило, 2-3 друковані сторінки, довідки – 4 друковані сторінки. Проєкти поміщаються в обкладинку, яка візується керуючим справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради та містить дані про доповідача. До них додаються: аркуш погодження проєкту рішення виконавчого комітету із зазначенням файла (унікальне ім’я), що проставляється в лівому верхньому кутку, пояснювальна записка по суті питання, список запрошених осіб (за наявності), перелік адресатів, яким необхідно буде надіслати рішення, та необхідні документи, передбачені законодавством.

     Пояснювальна записка за підписом суб’єкта подання проєкту рішення виконавчого комітету повинна містити:

     - відомості про суб’єкта подання проєкту рішення виконавчого комітету (міський голова, заступники міського голови, керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради, виконавчий орган міської ради або структурний підрозділ в особі його керівника, власне ім’я та прізвище, посада, номери засобів зв’язку);

     - відомості про розробника проєкту рішення (власне ім’я та прізвище, посада, номери засобів зв’язку);

     - опис питань (проблем), для вирішення яких підготовлено проєкт рішення;

     - правове обґрунтування необхідності прийняття рішення (з посиланням на конкретні положення і норми нормативно-правових актів, на підставі й на виконання яких підготовлено проєкт рішення);

    - терміни та способи оприлюднення проєкту рішення (за необхідності).

    Кожен аркуш проєкту рішення виконавчого комітету, додатка чи інших доданих до проєкту рішення документів підписується розробником із зазначенням прізвища, нумерується, загальна їх кількість проставляється розробником на аркуші погодження в лівому нижньому куті.

     5.8. До проєкту рішення додається аркуш погодження з метою визначення доцільності документа, його обґрунтованості та встановлення відповідності законодавству.

     Аркуш погодження проєкту рішення виконавчого комітету складає та підписує розробник, який відповідає за підготовку проєкту відповідного рішення та підписання аркушу погодження всіма особами, включеними до нього.

     Аркуш погодження включає в себе найменування посади, особистий підпис, власне ім’я (ініціал імені) та прізвище особи, яка підписує аркуш погодження.

     Ознайомлення з проєктом рішення виконавчого комітету та підписання аркушу погодження є обов’язковим для осіб, визначених в аркуші погодження.

     Відмова від підписання аркушу погодження проєкту рішення не допускається. Особи, які не згодні з проєктом рішення, повинні підписати аркуш погодження та надати письмово викладені зауваження (пропозиції) у формі окремого висновку, про що в аркуші погодження робиться відповідна відмітка.

     У випадку прийняття рішення виконавчого комітету зі змінами чи доповненнями, аркуш погодження підлягає повторному підписанню в графі “Погодження нової редакції (у разі внесення змін і доповнень)” особами, які погоджували проєкт рішення перед винесенням його на розгляд виконавчого комітету. За повторне підписання аркушу погодження відповідає розробник проєкту рішення.

     5.9. Проєкт рішення виконавчого комітету обов’язково погоджують:

     - перший заступник міського голови;

     - керуючий справами виконавчого комітету міської ради;

     - заступник(и) міського голови відповідно до розподілу обов’язків;

     - суб’єкт подання проєкту рішення;

     - керівники інших виконавчих органів міської ради, до повноважень яких належить дане питання;

    - керівник структурного підрозділу виконавчого органу міської ради (розробника та/або суб’єкта подання проєкту рішення), що проводить правову роботу, або посадова особа такого виконавчого органу міської ради, на яку покладається виконання відповідних обов’язків, за їх відсутності – директор юридичного департаменту Миколаївської міської ради;

      - керівник виконавчого органу міської ради, до повноважень якого належать питання щодо протидії корупції, у разі потреби;

      - директор департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

      Питання, пов’язані з виконанням бюджету і соціально-економічним розвитком міста, в обов’язковому порядку погоджуються з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

      Якщо рішення виконавчого комітету є регуляторним актом, до аркуша погодження обов’язково включається виконавчий орган міської ради, до повноважень якого входить здійснення контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

      5.10. Після погодження проєкту рішення з посадовими особами, вказаними в аркуші погодження, сектор з оформлення та редагування розпорядчих документів загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради редагує його відповідно до вимог діловодства та правопису.

      5.11. До проєктів рішень виконавчого комітету, що надаються до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, додаються документи, на підставі яких розроблено проєкт рішення.

      Разом з паперовим проєктом рішення виконавчого комітету надається й електронний носій з текстом цього документа. Відповідальність за ідентичність текстів рішень виконавчого комітету на паперових й електронних носіях несуть виконавці.

      5.12. Рішення, що пов’язані з виникненням надзвичайних ситуацій та в інших невідкладних випадках, передбачених законом, які потребують оперативного вирішення, за погодженням міського голови, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першого заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, можуть бути прийняті більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету шляхом опитування в телефонному режимі всіх членів виконавчого комітету, про що складається протокол з поіменним голосуванням.

     Членам виконавчого комітету за три години до опитування в телефонному режимі  на електронну пошту надсилається проєкт рішення.

     Членам виконавчого комітету обов’язково повідомляється в телефонному режимі про направлення проєкту рішення на їх електронну пошту.

     Опитування в телефонному режимі полягає у встановленні зв’язку з членом виконавчого комітету в телефонному режимі, постановці запитання щодо підтримання (непідтримання) проєкту рішення, який надіслано на електронну пошту.

     У разі, якщо член виконавчого комітету не надав відповідь щодо підтримання (непідтримання) проєкту рішення в день голосування в телефонному режимі, член виконавчого комітету вважається таким, що не голосував, про що робиться відповідна відмітка в протоколі.

  6. Прийняття рішень

     6.1. З усіх питань порядку денного з урахуванням змін і доповнень до проєктів, що виникли в процесі обговорення на засіданні, виконавчий комітет приймає рішення. Рішення виконкому приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і є обов’язковим для виконання.

     6.2. Рішення виконавчого комітету можуть прийматися без обговорення, якщо до проєкту рішення не надійшло зауважень, і на цьому не наполягає ніхто із членів виконавчого комітету.

     6.3. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету, він може зупинити його дію своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд міської ради.

     6.4. Рішення, прийняті з урахуванням висловлених у ході обговорення зауважень, протягом п’яти робочих днів після засідання виконавчого комітету, крім рішень, для яких виконавчий комітет установив інший термін, доопрацьовуються розробником та передаються до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради, який надає їх на підпис міському голові.

     Рішення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником (заступником) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, додатки до рішень – підписуються суб’єктом подання на лицьовому боці останнього аркуша додатка.

     6.5. Не прийняті за результатами голосування проєкти рішень виконавчого комітету після засідання виконавчого комітету повертаються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради розробнику.

     Для повторного винесення проєкту рішення на засідання виконавчого комітету розробник готує доповідну записку на міського голову, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першого заступника (заступника) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, з пропозицією повторного винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету та зазначенням підстав для такого винесення.

     За умови погодження міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником (заступником) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, повторного винесення проєкту рішення на розгляд виконавчого комітету сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради повторно включається до порядку денного проєкт рішення.

     6.6. Підписані рішення реєструються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів міської ради шляхом зазначення дати та присвоєння порядкового реєстраційного номера. Порядкова нумерація рішень здійснюється в межах календарного року, починаючи з початку року. Датою реєстрації рішення виконавчого комітету є дата його прийняття. Дата і номер рішення зазначаються у визначеному на бланку місці.

     6.7. Рішення Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їхнього офіційного оприлюднення, якщо рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради не встановлено пізніший строк введення цього рішення в дію.

     Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради ненормативно-правового характеру набирають чинності з моменту їх підписання Миколаївським міським головою, якщо рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради не встановлено пізніший термін введення цих рішень у дію.

     6.8. Рішення виконавчого комітету підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

     6.9. Тиражування і розсилка копій рішень виконавчого комітету міської ради забезпечується сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради протягом 5 робочих днів. При цьому копії вищевказаних рішень завіряються печаткою протокольної частини.

     Виготовлення витягів з рішень здійснюють розробники зазначених актів, проставляючи при цьому підпис на зворотному боці витягу, крім витягів, що виготовляються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради на виконання запитів фізичних та юридичних осіб, а також правоохоронних органів. Відповідальність за відповідність витягу оригіналу рішення несе розробник.

     6.10. Відповідальність за виконання рішень виконавчого комітету несуть зазначені в них посадові особи, а здійснення контролю за дотриманням строків виконання рішень, аналіз повноти їхнього виконання забезпечується відділом контролю департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

     6.11. Рішення виконавчого комітету міської ради з питань, що віднесені до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані міською радою.

     6.12. Рішення виконавчого комітету міської ради з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

   7. Протокольні доручення виконавчого комітету

     7.2. Протокольні доручення виконавчого комітету підписуються міським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – першим заступником (заступником) міського голови, на якого покладено виконання обов’язків з питань діяльності виконавчих органів ради, та надаються до сектору з протокольної роботи та архівної справи загального відділу зазначеного департаменту для включення до протоколу засідання виконавчого комітету.

     7.3. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради доводить протокольне доручення відповідальному виконавцю, здійснює контроль за дотриманням встановлених термінів, продовження контрольних термінів виконання доручення.

     7.4. Інформація про виконання доручення виконавчого комітету надається на розгляд міському голові та направляється членам виконавчого комітету сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради для ознайомлення згідно з встановленими термінами.

     7.5. Посадові особи, які відповідальні за виконання доручень виконавчого комітету, запрошуються сектором з протокольної роботи та архівної справи загального відділу департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради на засідання виконавчого комітету для інформування про виконання протокольного доручення у разі виникнення додаткових питань у членів виконавчого комітету.

(Затверджено рішенням виконкому міської ради від 27.12.2019 № 1370)

Зміни до рішення від 12.05.2021 №372від 14 липня 2021  606 

Зміни до рішення від 22.09.2021 № 917 від 13.10.2021  №990 

 Зміни до рішення від 22.12.2021 № 1371

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: