Мапа порталу

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

1. Загальні положення

1.1. Дисципліна праці – це суворе додержання правил внутрішнього трудового розпорядку, свідоме, творче ставлення до своєї роботи, забезпечення її високої якості, продуктивне використання робочого часу.

1.2. Трудова дисципліна у виконавчих органах міської ради забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для нормальної продуктивної роботи, свідомим ставленням до праці, а також заохоченням за сумлінну працю.

1.3. Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті створення обстановки нетерпимості до порушень трудової дисципліни, суворої товариської вимогливості до працівників, які несумлінно виконують трудові обов’язки.

2. Кадрова робота

2.1. Кадрова робота у виконавчих органах міської ради здійснюється на підставі діючого законодавства, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів, методичних вказівок Національного агентства України з питань державної служби, рішень міської ради, виконкому міської ради, розпоряджень міського голови.

2.2. Прийом на роботу оформлюється розпорядженням міського голови, наказом керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради.

2.3. Особи, які вперше приймаються (обираються) на службу, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій книжці, підписують Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби, а також документ про ознайомлення із Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованим в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333.

Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, подає в установленому законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Зазначена декларація надається посадовою особою органу місцевого самоврядування щорічно за минулий рік до 1 квітня.

Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад працівників, що повинні мати допуск до роботи з таємними документами, можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого допуску.

2.4. На кожного працівника, прийнятого на роботу в органи місцевого самоврядування, оформляється згідно з встановленими вимогами особова справа, формування та ведення якої здійснюється кадровими службами.

2.5. В органах місцевого самоврядування створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду і затвердженню міським головою. З особами, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для роботи на відповідних посадах.

2.6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, просування їх по службі, притягнення до дисциплінарної відповідальності, вирішення інших питань, пов’язаних із службою в органах місцевого самоврядування, здійснюються у порядку, передбаченому діючим законодавством.

Ранги посадової особи місцевого самоврядування присвоюються міським головою відповідно до займаної категорії посад, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи.

2.7. Припинення трудового договору допускається у випадках та в порядку, передбаченому діючим законодавством. Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється з підстав, визначених ст.20 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

2.8. Виконком міської ради розглядає питання і вносить пропозиції про нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, відзнаками Кабінету Міністрів України.

2.9. Посадовим особам органів місцевого самоврядування видаються посвідчення.

3. Порядок прийому на роботу, просування по службі та звільнення працівників

3.1. Прийом на роботу оформляється розпорядженням міського голови, наказом керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради, контрактом у письмовій формі.

3.2. При укладанні трудового договору подаються паспорт, трудова книжка, а у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи.

3.3. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування на посади четвертої-шостої категорії, передбачені ст.ст. 10, 14 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, здійснюється на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюються в порядку, визначеному законодавством України.

Посадові особи місцевого самоврядування, віднесені до третьої категорії посад, проходять спеціальну перевірку.

3.4. Громадяни України, які вперше приймаються (обираються) на службу в органи місцевого самоврядування, складають Присягу. Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається за місцем роботи. Про складання Присяги робиться запис у трудовій книжці.

3.5. При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування може встановлюватися випробування терміном до шести місяців.

3.6. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійного рівня і ділових якостей особи, яка претендує на посаду в органи місцевого самоврядування, може проводитися стажування терміном до двох місяців із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

3.7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, просування по ній посадових осіб, стимулювання їх праці, вирішення інших питань, пов’язаних із службою, проводиться відповідно до категорій посад в органах місцевого самоврядування, а також згідно з рангами, які їм присвоєно. Ранг посадової особи присвоюється міським головою відповідно до займаної посади, рівня професійної кваліфікації, результатів роботи у межах відповідної категорії посад.

3.8. Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена рангу тільки за вироком суду.

3.9. У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться запис про присвоєння, зміну і позбавлення відповідного рангу.

3.10. Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування здійснюється шляхом зайняття більш високої посади на конкурсній основі та за іншою процедурою, встановленою діючим законодавством.

Переважне право на просування по службі мають посадові особи, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень та зараховані до кадрового резерву.

3.11. При прийнятті працівників на роботу або при переведенні їх в установленому порядку на іншу роботу керівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів Миколаївської міської ради зобов’язані ознайомити працівника з дорученою роботою, умовами та оплатою праці, роз’яснити його права та обов’язки, ознайомити з Правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором, діючими в органі місцевого самоврядування.

3.12. Особи, які претендують на зайняття посади в органі місцевого самоврядування, попереджаються про встановлені щодо них обмеження, передбачені Законом України “Про запобігання корупції”.

3.13. Особа, яка претендує на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, подає в установленому законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Зазначена декларація надається посадовою особою органу місцевого самоврядування щорічно за минулий рік до 1 квітня.

3.14. Припинення трудового договору (контракту) допускається у випадках та в порядку, передбачених законодавством.

3.15. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням міського голови, наказом керівників виконавчих органів Миколаївської міської ради.

3.16. У день звільнення працівнику видається його трудова книжка, з внесеним до неї записом про звільнення, а також проводиться з ним остаточний розрахунок. Днем звільнення є останній день роботи.

4. Основні обов’язки працівників

4.1. Працівники зобов’язані:

- працювати чесно та сумлінно, дотримуватися дисципліни праці, своєчасно та точно виконувати розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконкому, вказівки, доручення заступників міського голови, секретаря ради, керівників департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів ради, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватися від дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави чи негативно вплинути на авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

- нести персональну відповідальність за виконання службових обов’язків, передбачених посадовими інструкціями;

- утримувати в належному стані робоче місце, обладнання;

- дбайливо ставитися до майна, вживати заходів щодо запобігання збиткам;

- створювати та підтримувати сприятливу трудову атмосферу в колективі;

- шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування;

- дотримуватися Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №158, зареєстрованих в Мін’юсті України 31.08.2016 №1203/29333;

- входити до приміщення виконкому міської ради з 07:00 до 18:00 по пред’явленню службового посвідчення, а у випадках необхідності працювати в службових приміщеннях після 18:00 – тільки після надання інформації на пост 1-го поверху, із записом у книзі чергового, при цьому в цій же книзі відмічається вихід працівника з будинку. У неробочий час, вихідні та святкові дні працівники можуть знаходитися на робочих місцях за списками, поданими на пост 1-го поверху, до 17:00 робочого дня. Списки підписують відповідні керівники департаментів, управлінь, відділів, а затверджує заступник міського голови за підпорядкуванням. Черговий посту 1-го поверху відмічає час прибуття, вибуття працівників за даним списком. Відвідувачі у дані дні пропускаються тільки з дозволу міського голови, заступників міського голови з реєстрацією прізвища, імені та по батькові відвідувача в журналі чергового;

- по закінченні робочого часу здавати ключі від службових кабінетів черговому посту №1. Ключі від спецкабінетів здаються охоронцям в опечатаному вигляді;

- після закінчення робочого дня зачиняти вікна в кабінетах;

- забороняється куріння в приміщеннях виконавчих органів міської ради та службових кабінетах.

4.2. Робітники, зайняті обслуговуванням виконавчих органів місцевого самоврядування, можуть знаходитися у приміщеннях виконавчих органів міської ради у робочі дні з 05:00 до 21:00. У неробочий час вони пропускаються тільки з дозволу начальника господарсько-експлуатаційного відділу чи його заступника для виконання конкретних завдань або згідно з графіком чергування з відміткою початку та кінця роботи за погодженням із заступником міського голови за підпорядкуванням.

5. Основні обов’язки адміністрації

5.1. Адміністрація зобов’язана:

- правильно організувати роботу працівників, щоб кожний працював за своєю спеціальністю і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, забезпечити здорові та безпечні умови праці;

- забезпечувати суворе дотримання трудової дисципліни, уживати заходів впливу до порушників трудової дисципліни;

- виконувати законодавство про працю, покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання робочих місць;

- гарантувати працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення, збереження місця роботи, посади і середнього заробітку;

- забезпечувати систематичне підвищення професійної кваліфікації працівників;

- сприяти створенню в колективі ділової, творчої обстановки;

- уважно ставитися до потреб працівників, забезпечувати покращання їх житлових та культурно-побутових умов; організовувати облік працівників, які потребують поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до діючого законодавства;

- ознайомити кожного прийнятого працівника з умовами праці і її оплати, Правилами внутрішнього трудового розпорядку і колективним договором, роз’яснити його обов’язки;

- регулярно виплачувати заробітну плату.

6. Робочий час

6.1. Установити: початок роботи – 08:30;

закінчення роботи – 17:00;

перерва на обід – з 12:30 до 13:00.

До початку роботи кожний працівник зобов’язаний зробити відмітку про прибуття на роботу, вибуття під час роботи впродовж робочого дня у відповідному журналі обліку, що знаходиться в кожному департаменті, управлінні, відділі.

Напередодні святкових днів тривалість роботи працівників скорочується на одну годину (ст. 53 Кодексу законів про працю України).

Департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради установити робочі дні згідно з графіком роботи.

6.2. Керівництво організовує облік прибуття на роботу та вихід з роботи.

6.3. Щорічно основні та додаткові відпустки надаються згідно з діючим законодавством. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників (Додаток 6 “Графік відпусток”).

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів з виплатою матеріальної допомоги на оздоровлення.

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

7. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За високі досягнення в роботі, рівень професійної кваліфікації, виконання особливо важливої роботи посадовим особам установлюються ранги у межах відповідної категорії посад, надбавки та доплати.

7.2. За особливі трудові заслуги посадові особи місцевого самоврядування представляються до державних нагород та присвоєння почесних звань.

7.3. Заохочення оголошуються в наказі чи розпорядженні міського голови, доводяться до відома всього колективу і заносяться в трудову книжку працівника.

8. Відповідальність за порушення трудової дисципліни

8.1. Порушення трудової дисципліни – невиконання або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, яке тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також застосування інших заходів, передбачених законодавством.

8.2. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано відповідно до ст.147 Кодексу законів про працю України такі дисциплінарні стягнення:

- догана;

- звільнення.

8.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються до посадової особи місцевого самоврядування за:

- невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків;

- перевищення своїх повноважень;

- порушення обмежень, пов’язаних з проходженням служби в органах місцевого самоврядування;

- вчинок, який ганьбить його як посадову особу або дискредитує орган місцевого самоврядування.

8.4. За прогул (відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня, а також невихід на роботу без поважних причин протягом усього робочого дня) до працівників застосовуються заходи відповідальності, передбачені діючим законодавством.

8.5. Дисциплінарні стягнення застосовуються міським головою, керівниками відповідних виконавчих органів міської ради.

Керівництво має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд колективу або профспілкового комітету.

8.6. До застосування дисциплінарного стягнення керівник повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень. За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення.

8.7. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців із дня вчинення проступку.

8.8. При обранні виду стягнення враховується ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, і попередня робота працівника.

8.9. Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівнику під розписку.

8.10. Якщо протягом року, з дня накладання дисциплінарного стягнення, працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року.

8.11. Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються в приміщеннях департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів Миколаївської міської ради на видному місці.

 

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: