Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 10/15 від 2011-10-20

Про затвердження Положення про оренду майна, що належить докомунальної власності територіальної громади міста Миколаєва(ВН.ЗМІН. ТА ДОПОВНЕНЬ №18/15 ВІД 05.07.12)(ВН. ЗМІН. ТА ДОПОВНЕНЬ №19/22 ВІД 21.08.12)(ВН. ЗМІН. №39/33 ВІД 25.04.14)(ВН.ЗМІН. №42/18 ВІД 24.07.14) (ВН. ЗМІН. №25/29 ВІД 14.02.13)


ВН.ЗМІН. ТА ДОПОВНЕНЬ
ВН. ЗМІН. ТА ДОПОВНЕНЬ
ВН. ЗМІН.
ВН.ЗМІН.

ВН. ЗМІН.
З метою удосконалення порядку надання в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, підвищення ефективності управління комунальною власністю, збільшення надходжень від орендної плати до міського бюджету шляхом широкого запровадження конкурентних засад набуття права на оренду, сприяння розвиткові підприємництва, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», керуючись ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва (далі – Положення, додається).
2. Комунальним підприємствам, установам та організаціям при укладанні договорів оренди майна, що належить до комунальної власності міста, керуватися цим Положенням.
3. Рішення міської ради від 21.04.11 №5/28, від 07.07.11 №7/9 визнати такими, що втратили чинність.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань управління комунальною власністю міста (Баєва), першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 28 жовтня 2011
№10/15
ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади міста МиколаєваПоложення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (далі – Положення) регулює:
- організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста;
- майнові відносини між Орендодавцями та Орендарями щодо господарського використання майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста (далі – комунальне майно).
 
Загальні положення
 
Право на оренду комунального майна набувається відповідно до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, Цивільного та Господарського кодексів України, інших нормативно-правових актів з питань оренди та цього Положення.
 
2. Об’єкти оренди та суб’єкти орендних відносин
 
           2.1. Об’єктами оренди є майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, а саме:
    - цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць);
- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно підприємств, установ та організацій. 
Оренда структурних підрозділів комунальних підприємств не повинна порушувати виробничо-господарську цілісність, технологічну єдність даного підприємства. 
2.2. Не можуть бути об’єктами оренди майно, здача в оренду якого заборонена законодавством України та рішеннями міської ради.
2.3. Від імені територіальної громади міста повноваження щодо передачі в оренду комунального майна здійснює:
- управління з використання та розвитку комунальної власності Миколаївської міської ради (далі — Управління) щодо цілісних майнових комплексів підприємств, їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке перебуває у комунальній власності;
 -   підприємства (в частині нерухомого майна виробничого призначення), установи та організації  щодо нерухомого майна, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м на одне підприємство, установу, організацію, та іншого окремого індивідуально визначеного майна, за умов: реєстрації відповідної заяви державним адміністратором та проходження повної процедури підготовки документів у відповідності до законодавства, своєчасного інформування Управління і комісії про передане в оренду майно з одночасним наданням копії Договору.
2.4. Контроль за використанням майна, переданого в оренду (крім іншого окремого індивідуально визначеного майна), покладається на Управління.
Контроль за використанням іншого окремого індивідуально визначеного майна, переданого в оренду, здійснюють Орендодавці цього майна відповідно до Положення.
Начальник та працівники Управління несуть персональну відповідальність, як представники органу уповноваженого на управління комунальним майном, за відсутність або неналежну якість контролю за ефективним, раціональним і цільовим використанням та відчуженням комунального майна.
2.5. Відповідно до ст. 6 Закону України “Про оренду державного та комунального майна” Орендарями комунального майна можуть бути: господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурні підрозділи, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
2.6. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання останнього під підприємницьку діяльність, до його укладання зобов’язана зареєструватись як суб’єкт підприємницької діяльності.
          2.7. Об’єкти комунального майна можуть надаватися в оренду без проведення конкурсу в наступних випадках:
- якщо після розміщення в офіційних друкованих засобах масової інформації та на веб - сайтах Орендодавця оголошення про намір передати майно в оренду протягом 10 робочих днів подано лише 1 заявку;
- у разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії Договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України "Про соціальні послуги", Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);
- у разі укладення Договору оренди із суб'єктами виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії здійснюється в порядку черговості надходження відповідних заяв до Орендодавця.
 
Ініціатива щодо оренди майна
 
3.1. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути Орендарями відповідно до цього Положення. Орендодавець може оголосити про передачу майна в оренду в порядку, встановленому чинним законодавством та цим Положенням.
 
 4.Інформаційне забезпечення відносин оренди майна
 
4.1. Управління веде реєстр об’єктів комунального майна, яке може бути передане ним в оренду або знаходиться в оренді (далі – реєстр).
4.2. Реєстр ведеться Управлінням в електронному та документальному вигляді й оновлюється щомісяця.
4.3.Інформація, включена до реєстру, є відкритою та надається Управлінням на письмовий запит будь-якої заінтересованої особи безоплатно.
4.4.Щомісячно Управління оприлюднює в місцевій пресі та електронній мережі Internet  інформацію про перелік майна, яке може бути передано в оренду.
4.5.У разі, якщо заінтересована особа виявила бажання особисто ознайомитися з повним обсягом інформації щодо комунального майна, яке може бути передане в оренду або знаходиться в оренді, вона може звернутися до Управління з відповідним запитом та має бути письмово проінформована Управлінням про час та місце ознайомлення із зазначеною інформацією  реєстру.
4.6.Інформація про конкурс на право оренди комунального майна оприлюднюється відповідно до розділу 6 цього Положення.
 
5. Порядок розгляду заяв щодо надання майна в оренду
 
          5.1. Особи, які бажають отримати в оренду комунальне майно, подають заяву до Єдиного дозвільного центру.
5.2.У заяві про оренду зазначається найменування заявника (назва юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності), місцезнаходження (місце проживання), платіжні реквізити, інформація про засоби зв’язку з ними, комунальне майно, яке бажає отримати в оренду, а також мета його використання, бажаний термін оренди, інші відомості на розсуд заявника.
5.3.До заяви додаються:
-  копія виписки  з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб; 
-  копії установчих документів (для юридичних осіб);
- копія довідки органу статистики про включення до ЄДРПОУ (для             юридичних осіб);
- копія паспорта (стор. 1, 2, 11) та копія ідентифікаційного коду (для фізичної особи – суб'єкта підприємницької діяльності);
-   копія довідки про взяття на облік платника податку;
- копія ліцензії на здійснення окремого виду діяльності (у випадку, якщо заявник має намір займатись в орендованому приміщенні діяльністю, що підлягає ліцензуванню);
- узгодження балансоутримувача (департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради за необхідністю) щодо можливості передачі в оренду  майна.
У разі оренди ЦМК подається додатково також:
- декларація про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності);
- баланс підприємства за попередній рік (форма № 1);
- звіт  про  фінансові  результати  діяльності  підприємства  за попередній рік (форма № 2);
- звіт про фінансово-майновий стан підприємства за попередній рік (форма № 3);
- розшифрування дебіторської та кредиторської заборгованості із зазначенням дати їх виникнення;
- техніко-економічне обґрунтування використання цілісного майнового комплексу.
Перелічені документи подаються засвідченими заявником, який несе відповідальність за їх достовірність.
5.4. Додаткові документи, які надаються до заяви про оренду цілісного майнового комплексу, крім декларації про доходи за попередній рік (тільки для фізичних осіб) та техніко-економічного обґрунтування використання цілісного майнового комплексу, новоствореними суб’єктами підприємницької діяльності не подаються.
             5.5. Рішення про надання в оренду цілісних майнових комплексів приймається виключно на сесії міської ради відповідно до діючого законодавства та цього Положення.               
5.6. Заяви з пропозиціями щодо оренди комунального майна реєструються державним адміністратором.
             5.7. Управління за наявності документів, зазначених у пункті 5.3 цього Положення, надає на розгляд постійної комісії міської ради з питань управління комунальною власністю міста (далі - постійна комісія)  відповідні заяви з усіма доданими до них документами.
             5.8. Постійна комісія розглядає заяви з усіма доданими до них документами, подані їй Управлінням,  надає рекомендації щодо можливості передачі майна в оренду. Причина відмови зазначається в  рекомендації  постійної комісії.
5.9. Письмова відповідь щодо можливості або неможливості надання об’єкта в оренду надається заявнику державним адміністратором протягом 15 днів після надходження відповідної заяви.
           5.10. Заявнику може бути відмовлено в передачі комунального майна в оренду у випадку, якщо:
     - прийнято рішення про приватизацію або передприватизаційну підготовку цих об'єктів;
- об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України чи органів місцевого самоврядування;
      - орган, уповноважений управляти майном, не дає згоди на укладення Договору оренди;
      -  Орендодавець прийняв рішення про укладення Договору оренди нерухомого майна з бюджетною установою;
      -  орган Антимонопольного комітету України не дає згоди, виходячи з наступних підстав :
- підприємство, його структурний підрозділ, щодо цілісного майнового комплексу якого надійшла заява про оренду, або ініціатор укладення Договору оренди згідно із законодавством займають монопольне становище на ринку;
- внаслідок укладення Договору оренди підприємець або група підприємців можуть зайняти монопольне становище на ринку;
- сумарна вартість активів або сумарний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), що належать об'єкту оренди та ініціаторові укладення Договору оренди, перевищують показники, визначені законодавством;
  -     є інші підстави, передбачені законом.                                       
 
6. Порядок проведення конкурсів на право оренди нерухомого майна чи цілісного майнового комплексу
 
6.1. Передача майна в орендне користування здійснюється на конкурсних засадах за ініціативою уповноваженого органу або за наявності двох і більше заяв від фізичних чи юридичних осіб, крім випадків, передбачених пунктом 2.7 цього Положення.
6.2. Метою конкурсу на право оренди є встановлення прозорих і належним чином врегульованих процедур передачі комунального майна в оренду, економічно виправданих та обґрунтованих розмірів орендної плати та збільшення доходів від оренди майна, а також створення сприятливих умов для розвитку суб’єктів господарювання.
6.3. Надання в оренду комунального майна за конкурсом полягає у його передачі в розпорядження і користування тим суб'єктам підприємницької діяльності, які запропонували кращі умови забезпечення вирішення пріоритетних економічних і соціальних напрямків розвитку міста, подальшої експлуатації об'єктів оренди, за рівних умов, найвищу плату за оренду майна.
6.4. Матеріально-технічне та організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на Орендодавця.
            6.5. Оголошенню конкурсу передує підготовка Орендодавцем наступного пакету документів:
 висновку балансоутримувача, що об’єкт не заборонено для передачі в оренду;
 технічної та правовстановлюючої документації;
 незалежної оцінки об’єкта оренди.
6.6. Рішення про оголошення конкурсу, визначення умов конкурсу та дату його проведення приймається конкурсною комісією.
            6.7. Конкурсна  комісія.
6.7.1. Конкурс на право оренди проводить конкурсна комісія, утворена наказом Орендодавця.  Конкурсна комісія може бути утворена як для визначення Орендаря одного конкретного об’єкта, так і для визначення Орендаря групи об’єктів, що належать до повноважень з управління одного й того самого органу, уповноваженого управляти майном.
6.7.2. Конкурсна комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. До складу конкурсної комісії входять представники Орендодавця та постійних комісій міської ради. Конкурсна комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів різних галузей.
           6.7.3. Основними завданнями та функціями  конкурсної комісії є:
визначення умов та терміну проведення конкурсу;
розгляд пропозицій учасників конкурсу;
визначення переможця конкурсу;
складання протоколів та подання їх на затвердження Орендодавцю.
             6.7.4. Конкурсна комісія розпочинає роботу з моменту підписання наказу про її створення.
Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови участі в ньому: при чисельності 5 чол. - не менше 3 чол., при чисельності 6 чол. - не менше 4 чол., при чисельності 7 чол. - не менше 5 чол.
6.7.5. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова комісії, який призначається з числа представників Орендодавця. Голова комісії у межах своєї компетенції скликає засідання комісії, головує на засіданнях і організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсної комісії.
Голова конкурсної комісії має вирішальний голос, якщо при прийнятті рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділились порівну.
6.7.6. Засідання конкурсної комісії є закритим. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право запрошувати учасників конкурсу на свої засідання для надання пояснень.
Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.
Питання припинення діяльності конкурсної комісії, внесення змін до її складу вирішуються  шляхом прийняття відповідного наказу Орендодавця.
                  6.8. Фіксовані умови конкурсу.
Фіксовані умови конкурсу (надалі – конкурсні умови) – це вичерпний перелік зобов’язань, які є однаковими й незмінними для всіх учасників конкурсу.
Завдання конкурсу на право оренди комунального майна визначаються виходячи з таких інтересів територіальної громади, як отримання найвищого розміру орендної плати, забезпечення утримання комунального майна в належному стані (тобто виключення можливості його погіршення), а також отримання інших соціально-економічних вигод, запропонованих учасниками конкурсу.
Конкурсні умови щодо експлуатації об’єкта оренди визначаються конкурсною комісією та повинні бути виваженими з точки зору реальних можливостей учасників конкурсу.
Фіксованими умовами конкурсу є: 
стартовий розмір орендної плати ;
ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням (у разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства);
дотримання вимог експлуатації об'єкта;
компенсація переможцем конкурсу витрат Орендодавця на здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди, виготовлення технічної та правовстановлюючої документації, публікацію оголошення про конкурс за виставленими рахунками відповідних ЗМІ (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).
          При визначенні стартової орендної плати застосовуються ті ж самі методологічні засади  розрахунку орендної плати, як для об'єктів, що перебувають у державній власності. При цьому орендні ставки визначаються згідно з розділом 11 Положення.
           Іншими умовами конкурсу, залежно від специфіки об'єкта оренди, можуть бути:
здійснення певних видів ремонтних робіт;
виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;
збереження/створення нових робочих місць;
вжиття заходів для захисту навколишнього середовища з метою дотримання екологічних норм експлуатації об'єкта;
створення безпечних умов праці;
дотримання умов належного утримання об'єктів соціально - культурного призначення;
інші умови, з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого управляти відповідним комунальним  майном.
6.8.5. Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після публікації оголошення на конкурс.
 6.9. Оголошення конкурсу.
 6.9.1. Оголошення про проведення конкурсу подається Орендодавцем шляхом опублікування інформації, зазначеної в пункті 6.9.2. цього Положення, у засобах масової інформації.
Зазначена інформація публікується не пізніше як за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.
6.9.2. Інформація про комунальне майно, яке підлягає передачі в оренду на конкурсних засадах, повинна містити такі відомості:
назву об’єкта оренди та його місцезнаходження;
характеристику об’єкта оренди (кількісні, якісні показники тощо);
стартовий розмір орендної плати з розрахунку на один календарний місяць;
адресу, номер телефону, години роботи організатора конкурсу;
кінцевий термін подання заяв на участь у конкурсі;
час та місце проведення конкурсу;
фіксовані умови конкурсу щодо експлуатації об’єкта оренди;
час та місце ознайомлення з об’єктами оренди;
іншу необхідну інформацію.
Подача заяви
У заяві про участь у конкурсі на оренду комунального майна, яка подається Орендодавцю, зазначається інформація відповідно до п.5.2 цього Положення.
До заяви додаються документи, зазначені в пункті 5.3 Положення, а також документи, які передбачені умовами проведення конкурсу та пропозиції щодо виконання конкурсних умов.
Пропозиції надаються у конвертах, запечатаних печаткою учасника конкурсу. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії.
Якщо заявник подавав звернення про оренду, яке стало підставою для оголошення конкурсу, після оголошення конкурсу він подає додаткові пропозиції відповідно до умов конкурсу без додаткової заяви.
Відомості про учасників конкурсу заносяться до книги реєстрації, яку веде Орендодавець, де зазначається:
порядковий номер учасника конкурсу та дата подачі звернення;
найменування та місцезнаходження (місце проживання) учасника конкурсу;
прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності або представника юридичної особи.
6.10.5. До участі в конкурсі допускаються суб’єкти підприємницької діяльності, які своєчасно подали заяву та документи, передбачені пунктами 6.10.1, 6.10.2 цього Положення.
Інформація про учасників конкурсу та зміст поданих документів не підлягає розголошенню.
Процедура проведення  конкурсу.         
6.11.1. Конкурс проводиться в один етап, на якому визначається переможець згідно з умовами конкурсу та зобов’язаннями учасника конкурсу більшістю голосів, присутніх членів комісії на засіданні.
Конверти з пропозиціями учасників конкурсу відкриваються на засіданні конкурсної комісії після підтвердження конкурсантів, що конверти були неушкоджені.
У разі надходження двох або більше пропозицій, які відповідають умовам конкурсу, переможець конкурсу визначається конкурсною комісією на підставі аналізу пропозицій більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
6.11.3. Після закінчення засідання конкурсної комісії складається протокол, у якому зазначаються : 
відомості про учасників конкурсу;
пропозиції  та зобов’язання учасників конкурсу;
обґрунтування рішення про визначення  переможця;
інша інформація.
Оголошення переможця конкурсу здійснює головуючий. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржено в порядку, встановленому чинним законодавством.
Протокол про результати конкурсу не пізніше наступного робочого дня після проведення засідання підписується всіма членами конкурсної комісії, які брали участь у голосуванні, і переможцем конкурсу .   
Протокол про результати конкурсу протягом 3 робочих днів після підписання його членами комісії і переможцем конкурсу затверджується Орендодавцем, який протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про результати конкурсу всіх учасників і публікує їх у виданнях, в яких було надруковано оголошення про конкурс.
Рішення комісії про визначення переможця конкурсу, зафіксоване в протоколі, є підставою для укладання договору оренди. Орендодавець протягом 15 днів після дати затвердження ним результатів конкурсу направляє переможцю конкурсу проект договору оренди. Переможець конкурсу після отримання проекту договору протягом 5 робочих днів повертає Орендодавцю підписаний проект договору оренди. До умов договору оренди включаються орендна плата, запропонована переможцем конкурсу, та інші пропозиції переможця конкурсу.
У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору оренди сума застави йому не повертається,  а конкурс визнається таким, що не відбувся .
Конкурс визнається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:
неподання заяв про участь у конкурсі;
відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
знищення об’єкта оренди або істотної зміни його фізичного стану.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, орендодавцем може бути повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна, якщо після вивчення попиту виявлено потенційних орендарів.
У разі участі в конкурсі однієї особи договір оренди укладається на підставі запропонованих нею пропозицій, але розмір орендної плати не повинен бути меншим, ніж передбачено умовами конкурсу.
6.11.10. Сума застави повертається особам, які не стали переможцями конкурсу протягом трьох банківських днів, з моменту визначення переможця конкурсу. Сума застави зараховується переможцю конкурсу в рахунок орендної плати.
 
7. Укладання  договору оренди
 
       7.1. Договір оренди комунального майна укладається на підставі:
- протоколу про результати конкурсу, підписаного та затвердженого в порядку, встановленому цим Положенням;
- наказу Управління щодо передачі в оренду комунального майна без проведення конкурсу згідно з чинним законодавством та цим Положенням;
- наказу комунальних підприємств, організацій, установ про надання в оренду індивідуально визначеного майна та нерухомого майна поза конкурсом, загальна площа якого не перевищує 200 кв. м.
          Для укладання Договору оренди поза конкурсом необхідна наявність таких документів:
          - технічної та правовстановлюючої  документації;
          - незалежної оцінки об’єкта оренди.
7.2. Після оформлення зазначеного пакета документів Орендодавець готує проект Договору протягом 15 днів та направляє його Орендарю. У разі згоди з умовами, визначеними в Договорі оренди, Орендар підписує його та передає Орендодавцю протягом 5 робочих днів з одночасним наданням договору страхування. 
У разі неукладання Договору оренди протягом 5 місяців з моменту реєстрації заяви щодо оренди відповідного комунального майна, заявник втрачає право на укладання такого Договору оренди, про що видається наказ Орендодавця.
У разі неповернення переможцем конкурсу підписаного проекту Договору оренди протягом 5 робочих днів з дня видачі , він втрачає право на оренду відповідного майна, про що приймається наказ Орендодавця. 
Поза конкурсом Орендодавець укладає Договори оренди на підставі типових Договорів, за конкурсом - з урахуванням зобов’язань переможця конкурсу.
7.3. Термін Договору оренди визначається за погодженням Сторін. Термін Договору оренди не може бути меншим ніж п'ять років, якщо Орендар не пропонує менший термін.
          У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
Після закінчення терміну договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.    
7.4. Спори, які виникають при укладанні договору оренди, вирішуються відповідно до чинного законодавства.
7.5. Передача об’єкта оренди здійснюється в терміни, встановлені за згодою сторін відповідно до договору оренди, та оформлюється актом приймання – передавання, який підписується уповноваженими представниками сторін.
   7.6. Передача цілісних майнових комплексів у суборенду забороняється.
Орендар має право передати в суборенду нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно, якщо інше не передбачено Договором оренди. При цьому строк надання майна в суборенду не може перевищувати терміну дії Договору оренди.
Плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар, не повинна перевищувати орендної плати Орендаря за майно, що передається в суборенду.
Різниця між нарахованою платою за суборенду і тією її частиною, яку отримує Орендар, спрямовується до міського бюджету міста Миколаєва.
    Контроль за визначенням розміру плати за суборенду та спрямуванням її (в частині, що перевищує суму орендної плати за майно, яке передається в суборенду) до відповідного бюджету покладається на Орендодавців.
   До Договору суборенди застосовуються положення про Договір оренди.
7.7. Після закінчення терміну договору оренди Орендар, який належним чином виконував свої обов’язки, має переважне право, за інших рівних умов, на укладання (продовження) договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це Орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії договору. Умови договору оренди на новий строк встановлюються за домовленістю сторін. У разі недосягнення домовленості щодо умов договору переважне право Орендаря на укладення договору припиняється.
        7.8. Страхування майна проводиться Орендарем на користь Орендодавця на 1 рік з моменту укладання Договору оренди з наступним його продовженням на весь термін дії Договору оренди з обов’язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної систем) не менше ніж на його вартість.
7.9. Орендар відшкодовує Орендодавцю вартість орендованого майна у разі пошкодження цього майна або його знищення чи псування з вини Орендаря, якщо не доведе, що загибель чи погіршення сталися не з його вини.   
              
8. Зміни та розірвання договору оренди
 
          8.1. Договір може бути змінено або розірвано за згодою Сторін, про що приймається відповідний наказ Орендодавця.
              8.2. Одностороння відмова від Договору оренди не допускається.
На вимогу однієї із Сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
8.3. Договір оренди припиняється в разі:
закінчення строку, на який його було укладено;
приватизації об’єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);
банкрутства Орендаря;
загибелі об’єкта оренди;
ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем .
8.4. Зміни та доповнення до Договору вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, та є його невід’ємною частиною.
 
9. Оцінка об’єкта оренди
 
9.1. Незалежна оцінка майна проводиться з метою визначення ринкової вартості об’єкта оренди, на підставі якої визначається розмір орендної плати при укладанні договорів оренди з суб’єктами господарювання, для яких не передбачено чинним законодавством проведення конкурсу , при перегляді діючих договорів оренди, передачі об’єкта в оренду на конкурсних засадах для розрахунку стартової орендної плати.
9.2. Незалежна оцінка проводиться відповідно до вимог національних стандартів з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.03 №1891 „ Про затвердження Методики оцінки майна” та міжнародних стандартів  (із змінами та доповненнями).
9.3. Відбір суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для оцінки майна, здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України. Якщо для суб’єктів  господарювання не передбачена чинним законодавством та цим Положенням передача майна на конкурсних засадах , то відбір суб’єкта  оціночної діяльності здійснюється ними самостійно.
9.4. Укладання договору на проведення оцінки майна з фізичними та юридичними особами  здійснюється в порядку, встановленому Законом України ”Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  в Україні”.
9.5. Незалежна оцінка для визначення стартової (базової) орендної плати при передачі майна на конкурсних засадах проводиться за рахунок Орендодавця, в інших випадках – за рахунок Орендаря.
9.6. Згідно з умовами конкурсу переможець компенсує всі затрати Орендодавця на його проведення  шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок Орендодавця протягом трьох банківських днів.
          9.7. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дати оцінки.
9.8. У разі якщо на момент продовження дії Договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як три роки тому, для продовження (поновлення) Договору оренди проводиться оцінка об'єкта оренди.
 
10. Поліпшення майна.
Використання амортизаційних відрахувань
 
10.1. Для розгляду питання про надання згоди Орендарю на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна Орендар подає заяву Орендодавцю та такий пакет документів:
- інформацію про доцільність здійснення поліпшень орендованого майна (у вигляді акта обстеження, який підписує представник Орендодавця, балансоутримувача, управління капітального будівництва, реконструкції та ремонту Миколаївської міської ради, Орендар);
- кошторис витрат на проведення передбачуваних поліпшень або проектно-кошторисна документація;
- довідку балансоутримувача про вартість об'єкта оренди згідно з даними бухгалтерського обліку станом на початок року;
- приписи органів пожежного нагляду, СЕС, охорони праці, відповідно до норм діючого законодавства.
10.2. Згода або відмова на проведення поліпшення орендованого майна надається у формі листа Орендодавця Орендарю, в якому міститься погодження або відмова на проведення поліпшення орендованого майна.
10.3. Після здійснення дозволених Орендарю невід'ємних поліпшень Орендар надає інформацію Орендодавцю про завершення виконання робіт з поданням копій, підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.
          Копії перелічених документів подаються засвідченими Орендарем, який несе відповідальність за їх достовірність.
10.4. Вартість поліпшень орендованого майна, виконаних Орендарем, які неможливо відокремити без заподіяння  шкоди майну, компенсації не підлягає.
10.5. Орендар має право залишити за собою проведені ним поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені без заподіяння  шкоди майну.
10.6. Амортизаційні відрахування на орендовані цілісні майнові комплекси підприємств, їх структурних підрозділів нараховує та залишає у своєму розпорядженні Орендар.
10.7. Амортизаційні відрахування на орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно нараховують та залишають у своєму розпорядженні підприємство, установа, на балансі яких знаходиться це майно.
 
11. Методика розрахунку і порядок використання
плати за оренду майна
 
Цей розділ розроблений з метою правового забезпечення процесу справляння та внесення плати за використання майна, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста (далі – майно).  
Методика визначає механізм нарахування орендної плати та інших платежів у залежності від того, який об’єкт передається в оренду:
- цілісний майновий комплекс комунального підприємства, його структурний підрозділ;
-  нерухоме майно;
-  інше індивідуально визначене майно.
11.3. Орендна плата є платежами у грошовій формі, які вносить Орендар Орендодавцеві незалежно від наслідків своєї діяльності.
11.4. Орендна плата за цією Методикою розраховується в такій послідовності:
-  визначається розмір річної орендної плати;
- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди або   стартовий розмір орендної плати  при проведенні конкурсу.
Якщо термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова,  а в разі необхідності – погодинна орендна плата.  
11.5. Наднормативна сума орендної плати , що надійшла до бюджету та /або Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю у п’ятиденний термін від дня одержання його письмової заяви або заліку в рахунок наступних платежів.
11.6. До орендної плати не включаються плата за послуги, які згідно з договором оренди зобов’язується надавати Орендодавець (балансоутримувач), і витрати на утримання орендованого майна.
 
                   11.7. Розрахунок плати при оренді цілісних майнових комплексів.         
11.7.1. При передачі в оренду цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій комунальної власності, їх структурних підрозділів розмір орендної плати розраховується, виходячи із вартості необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва), що визначається  за незалежною оцінкою.
11.7.2. Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:
Опл = Вз х Сор.ц, де
Опл     –  розмір річної орендної плати, грн.;
Вз   – вартість необоротних основних засобів (без незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою, грн.;
Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів, визначена згідно з  додатком .
                                               Опл
                          Опл.міс.=--------------х Іп.р. х Ім., де
                                                12
Опл – річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Іп.р.- індекс інфляції за період з початку поточного року до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати ;
Ім  – індекс інфляції за перший місяць оренди.
 
11.7.3. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції на поточний місяць.   
 
                                                                        
Орендні ставки за використання цілісних майнових комплексів

 

 

 

 

Цілісні майнові комплекси міської комунальної власності за

 

функціональним призначенням:

 

 

 

 

 

 

Орендна ставка

 

(відсотків)

 

 

торгівлі,  з організації кіноконцертної та видовищної  діяльності, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, ресторанів

 

 

20

нафтопереробної промисловості та заправних станцій

20

дорожнього будівництва, виробництва деревини, меблів

20

ремонтно-будівельні, харчової та швейної промисловості (крім лікеро – горілчаної та виноробної промисловості)

20

електро-, тепло-, газопостачання, водопостачання та водовідведення

20

побутового обслуговування, транспорту та зв’язку

20

житлово-експлуатаційні, освіти, науки, культури, охорони здоров’я, фізкультури та спорту

 

 

20


11.8. Розрахунок плати при оренді індивідуально визначеного майна.
 
11.8.1. У разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) розмір річної орендної плати встановлюється за згодою сторін, але не менш як 7  відсотків вартості орендованого майна,  визначеної шляхом проведення незалежної оцінки.
 
11.9. Розрахунок плати при оренді нерухомого майна
 
11.9.1.  У разі  оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна бюджетними організаціями, які фінансуються з державного, Миколаївського обласного та місцевого ), розмір орендної плати  визначається за формулою:
 
                                           Опл = Вп х Сор , де
Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
Вп - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість майна, грн.;
Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком ;
 
11.9.2. Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:               
                                                Вп = Вб : Пб х Пп,  де
Вп -  вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
Вб - вартість будівлі (споруди) в цілому( без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), визначена незалежним шляхом, грн.;
Пп. -  площа орендованого приміщення, кв.м.;
Пб – площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються Орендарем), кв.метрів.
             11.9.3. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди , при перегляді розміру орендної плати, визначенні стартової орендної плати при проведенні конкурсу розраховується за формулою:                  
Опл.міс. = Опл х Іп.р. х Ім,/12, де
Опл.міс. - розмір місячної орендної плати, грн.;
Опл             - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн.;
Іп.р. - індекс інфляції за період з дати проведення незалежної оцінки до дати укладання договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
Ім            - індекс інфляції за перший місяць оренди.
 
11.9.4.Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць. Якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.
11.9.5. У разі визначення Орендаря на конкурсних засадах умовами конкурсу може бути передбачено більший розмір орендної плати.
11.9.6. Розмір добової орендної плати розраховується за формулою:
Опл.доб. = Опл.міс. / 21, де
Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.;
Опл.міс. – розмір місячної орендної плати, грн.
          11.9.7. Розмір погодинної орендної плати розраховується за формулою:
Опл.пог. = Опл.доб. / 8, де
Опл.пог. – розмір погодинної орендної плати, грн.;
Опл.доб. – розмір добової орендної плати, грн.
11.9.8. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного, Миколаївського обласного та міського бюджетів, державними та комунальними теле-, радіоорганізаціями, редакціями державних і комунальних періодичних видань, заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, а також інвалідами з метою використання під гаражі для спеціальних засобів пересування, становить 1 (одну) гривню.
11.9.9. Розмір річної орендної плати за користування нежитловими приміщеннями адміністративно-виробничого призначення для підприємств всіх форм власності, що обслуговують житловий фонд комунальної власності територіальної громади міста, становить 1 відсоток від вартості приміщень, визначеної незалежною оцінкою.
11.9.10. Розмір річної орендної плати за користування майном, яке знаходиться в незадовільному або ветхому стані ( до моменту їх відновлення) становить 1 відсоток від вартості, встановленої незалежною оцінкою.                                   
         11.9.11. Розмір орендної плати може бути змінено за погодженням Сторін.
Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї зі Сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених  законодавчими актами України.
      Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.
11.9.12. Орендна плата, що встановлена за результатами конкурсу, застосовується при продовженні договору оренди на наступний термін, якщо вона вища за орендну плату,  встановлену цим Положенням.
У випадку коли за рішенням міської ради вводиться в дію нова орендна ставка, яка вища за розмір орендної ставки, визначеної за результатом конкурсу, при продовженні договору оренди застосовується вища орендна ставка.   
 
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за користування нерухомим майном комунальної власності територіальної громади міста
 
 

 

 

Використання Орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням

 

 

Орендна ставка (відсотків)

 

 

 

 

1.         Розміщення:

 

-          казино, інших гральних закладів, гральних автоматів

 

 

 

 

100

Розміщення:

 

- пунктів продажу лотерейних білетів;

 

- пунктів обміну валюти

 

 

 

 

50

 

70

 

 

3.         Розміщення:

 

- фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів, нотаріальних контор;

 

-     ресторанів з нічним режимом роботи;

 

-  торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів,

 

    виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї;

 

- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет, операторів кабельного та цифрового телебачення;

 

-    Миколаївської філіїВАТ “Укртелеком”

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

70

 

70

 

 

 

 

 

70

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

4.         Розміщення:

 

-  виробників реклами;

 

-  салонів краси, перукарень;

 

-  саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів;

 

-  торговельних об'єктів з продажу автомобілів;

 

-  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах

 

 

 

 

30

 

25

 

25

 

 

 

50

 

30

 

 

   5.Організація концертів та іншої видовищно-розважальної 

 

       діяльності

 

 

40

 

 

6.  Розміщення:

 

  - суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську 

 

    та  турагентську діяльність, готелів

 

 

 

 

40

7.  Розміщення:

 

  - суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з 

 

    ремонту об'єктів нерухомості

 

 

 

 

25

 

 

8.  Розміщення:

 

-  клірингових установ;

 

-  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів;

 

-  майстерень з ремонту ювелірних виробів;

 

-  ресторанів;

 

-  приватних закладів охорони здоров'я;

 

-  суб'єктів  господарювання,  що  діють  на     основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики;

 

-  розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз, скелець;

 

-  суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування;

 

-  редакцій засобів масової інформації:

 

-  рекламного та еротичного характеру;                                     

 

   -  тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями 

 

     або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав,

 

     осіб без громадянства;

 

   - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску  

 

   становлять   матеріали   іноземних   засобів     масової

 

   інформації;

 

   - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання,

 

   одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання   

 

   паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів

 

   мовлення

 

 

 

    88888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

 

25

 

30

 

 

 

30

 

50

 

40

 

40

 

 

 

 

 

30

 

 

 

40

 

 

 

 

 

40

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

9.         Розміщення:

 

-  крамниць-складів, магазинів-складів;

 

-  турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків;

 

-  торговельних об'єктів з продажу:

 

   - непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових

 

      виробів;

 

   - промислових товарів, що були у використанні;

 

   - автотоварів;

 

   - відео- та аудіопродукції

 

 

 

 

 

 

30

 

30

 

 

 

30

 

 

 

25

 

30

 

30

10.       Розміщення:

 

- фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

11  11.Розміщення:

 

-   - суб'єктів господарювання, що надають послуги, пов”язані  з переказом грошей;

 

-  кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що     здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

 

-  ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини;

 

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з  організації шлюбних знайомств та весіль;

 

- офісних приміщень;

 

-  антен;

 

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів

 

 

 

 

 

 

70

 

 

 

50

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

50

 

25

 

 

 

 

12.Розміщення:

 

-   - закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях;

 

-   - суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

13.       Розміщення:

 

    - складів;

 

-   суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба);

 

-  стоянок для автомобілів

 

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.       Розміщення:

 

комп'ютерних клубів та інтернет-кафе;                                 

 

ветеринарних аптек;

 

рибних господарств;

 

приватних навчальних закладів;

 

шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів;

 

торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів;

 

суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні,

 

    проектно- вишукувальні, проектно-конструкторські

 

    роботи;

 

видавництв друкованих засобів масової інформації та

 

    видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами;

 

редакцій засобів масової інформації                                     

 

 

 

 

 

 

30

 

25

 

25

 

30

 

30

 

20

 

40

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

20

 

 

15.       Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення  торгівлі

 

 

 

 

25

 

 

16.       Розміщення:

 

  -  торговельних автоматів, що відпускають продовольчі

 

      товари

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

17.       Розміщення:

 

-  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи;

 

-  торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів,

 

    крім товарів підакцизної групи

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

25

 

 

18. Розміщення:

 

-  торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів;

 

-  аптек, що реалізують готові ліки;

 

-  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення;

 

-  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг

 

   із ксерокопіювання документів;

 

    - фотоательє

 

 

 

 

10

 

30

 

15

 

25

 

 

 

25

 

 

  19. Проведення виставок образотворчої та книжкової

 

        продукції, виробленої в Україні

 

 

 

 

10

 

 

20.       Розміщення:

 

-  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної    групи;

 

-  фірмових   магазинів  вітчизняних   промислових

 

   підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють

 

   товари підакцизної групи;

 

-  об'єктів  поштового  зв'язку  на  площі, що

 

   використовується для  надання послуг поштового зв'язку;

 

-  суб'єктів господарювання, що надають послуги з

 

   перевезення та    доставки (вручення) поштових

 

   відправлень;

 

-  хімчисток;

 

-  майстерень з ремонту електропобутових товарів на площі:

 

    - не більш як 20 кв.м.;

 

    - понад 20 кв.м.;

 

-  торговельних  об'єктів    з  продажу  поліграфічної  продукції  та    канцтоварів,       ліцензованої     відео-   та   аудіопродукції,    що    призначається для навчальних закладів

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

30

 

 

 

25

 

 

 

10

 

25

 

15

 

 

21.Розміщення:

 

888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

 

державних закладів охорони здоров'я, що частково  

 

    фінансуються з державного бюджету;

 

оздоровчих закладів для дітей та молоді;

 

санаторно-курортних  закладів   для   дітей    державних

 

    навчальних закладів, що частково фінансуються з 

 

    державного  бюджету;

 

 майстерень з ремонту одягу на площі:

 

не більш як 20 кв.м.;

 

понад 20 кв.м. 

 

 

 

 

10

 

 

 

10

 

10

 

 

 

 

 

 

 

10

 

25

 

 

22.       Розміщення:

 

- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів

 

  підакцизної   групи,  у     навчальних   закладах   та  

 

  військових частинах;

 

- громадських вбиралень;

 

- камер схову;

 

- майстерень з ремонту взуття  та майстерень з ремонту

 

  годинників  на площі:

 

не більш як 20 кв.м.;

 

понад 20 кв.м.   

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

10

 

25

 

 

 

 

 

10

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

Розміщення:

 

суб'єктів господарювання, що надають ритуальні послуги;

 

майстерень художників, скульпторів, народних майстрів

 

    на площі:

 

-не більш як  50 кв.м;

 

-понад 50 кв.м.                                                           

 

науково-дослідних установ, крім бюджетних

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

10

 

25

 

25

 

 

Розміщення:

 

організацій, що надають послуги з нагляду за особами з

 

    фізичними чи розумовими вадами;

 

бібліотек, архівів, музеїв;

 

-  лазень, пралень загального користування;

 

-  дитячих молочних кухонь

 

 

 

 

10

 

 

 

5

 

20

 

5

 

 

 25. Розміщення:

 

-  закладів соціального захисту для бездомних громадян,

 

   безпритульних  дітей  та   установ, призначених    для

 

   тимчасового  або  постійного  перебування  громадян

 

   похилого віку та інвалідів;

 

-  державних  та  комунальних позашкільних   навчальних

 

   закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та

 

   дошкільних навчальних закладів;

 

-  комунальних підприємств, засновником яких є міська рада

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

26.       Розміщення транспортних підприємств з:

 

-  перевезення пасажирів;

 

-  перевезення вантажів

 

 

 

 

 

 

25

 

25

 

 

27.       Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних

 

    та    благодійних   організацій  на  площі, що  не  використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

      -   не більш як 50 кв.м;

 

      -   понад 50 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

25

 

 

28.       Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:

 

        -   не більш як 50 кв.м;

 

        -   понад 50 кв.м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

20

 

 

 

 

 

 

Інше використання нерухомого майна, крім:

 

 

 

 пункт доочищення питної води;                                            

 

 пункт прийому склотари,макулатури  

 

майстерня по ремонту ортопедичних виробів та

 

    медичного обладнання на площі:

 

     -не більш як 50 кв.м;

 

    -понад 50 кв.м.  

 

 

 

 

25

 

 

 

25

 

25

 

 

 

 

 

10

 

25


12.    Витрати на утримання майна, що передане в оренду
 
12.1. До плати за оренду майна не включаються витрати на утримання орендованого майна (комунальні послуги, компенсація витрат Орендодавця (балансоутримувача) по сплаті земельного податку тощо) та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати Орендарю Орендодавці (балансоутримувачі).
12.2. Витрати на утримання нерухомого майна, переданого в оренду одночасно декільком підприємствам, установам, організаціям, та прибудинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водо-постачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині - пропорційно розміру займаної підприємствами, установами, організаціями загальної площі.
12.3. Комунальні платежі (водопостачання, опалення тощо) сплачуються Орендарем відповідним постачальникам за окремими договорами або Орендодавцю (балансоутримувачу) в порядку, визначеному договором оренди.
 
Термін сплати та використання плати за оренду майна, що є комунальною власністю територіальної громади міста
 
Терміни внесення орендної плати та відповідальність за їх порушення визначаються у договорі оренди.
Орендна плата зараховується:
за майно, Орендодавцем якого є Управління (нерухоме майно та ЦМК)- 100 відсотків до міського бюджету, за винятком ПДВ;
за майно, Орендодавцем якого є комунальне підприємство, установа, організація (крім тих, що фінансуються тільки з місцевого бюджету) - 70 відсотків - до відповідного підприємства, установи, організації,  30 відсотків – до міського бюджету;
за майно, Орендодавцем якого є комунальна установа, організація, що фінансуються з міського бюджету - 100 відсотків – до відповідної установи,   організації;
за окреме індивідуально визначене майно ( крім нерухомого), що 
            перебуває  на   балансі   підприємств,  установ,  організацій – 100  відсотків          
            підприємству, установі, організації.
13.3. Комунальне підприємство, установа, організація мають право використовувати орендну плату, одержану від переданого ним в оренду нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, на поповнення власних обігових коштів та фінансування капіталовкладень.
        
14. Типовий договір оренди
 
14.1. Типові договори оренди переводять у конкретну правову форму відносини Орендодавця і Орендаря стосовно конкретного майна.          
 ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОРЕНДИ
нерухомого або індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності.

 

 

  Місто

 

 

 

 

_______________________,

 

 

 

 

_______________________

 

(число, місяць, рік)

 

 

 

 

 


__________________________________________________________________
(повна назва Орендодавця)
 
(надалі-Орендодавець)в особі ________________________________________,
                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________, з одного
                                                       (назва документа)            
боку,    та__________________________________________________________
(повна назва особи Орендаря)
 
(надалі - Орендар) в особі ___________________________________________,
                                                     (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
що діє на підставі __________________________________________________,
                                                    (статут, довіреність тощо)
 
з іншого боку, уклали цей Договір про наведене нижче:
                                              
1. Предмет Договору
1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва)
(надалі - Майно), керуючись наказом Орендодавця або Балансоутримувача (відповідно до Положення) від___________ № ________, нежитлове приміщення (будівля, споруда) площею ___________ кв. м, розміщене за адресою: м. Миколаїв, __________________, на ____ поверсі(ах) ___________ будинку, що знаходиться на балансі _______________, вартість якого визначена згідно з висновками експерта і становить за _____________________________(експертною оцінкою, залишковою вартістю)____________________ грн.
          Майно передається в оренду з метою використання  _____________________.
 
 
2. Умови передачі та повернення орендованого майна
2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання Майна.
2.2. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.
2.3. Власником Майна залишається територіальна громада м.Миколаєва в особі Миколаївської міської ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.4. У разі розірвання договору, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства Орендаря, останній повинен повернути Орендодавцеві орендоване приміщення в п'ятнадцятиденний термін з дня отримання заяви Орендодавця за актом приймання-передавання приміщення.
2.5.  Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку.
2.6. У разі припинення або розірвання цього Договору Майно повертається Орендарем  Орендодавцю ( Балансоутримувачу) вартістю та у стані, не гіршому ніж отримувалось.
2.7. Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передавання.
2.8. Обов'язок по складанню акта приймання-передавання покладається на Сторону, яка передає Майно іншій Стороні Договору.
2.9. Якщо Орендар не виконує обов’язки щодо повернення майна, тоді Орендар сплачує штраф у розмірі 20% від розміру місячної орендної плати за кожний день затримання  повернення Майна.
Орендар, який затримав повернення Майна, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
 
3. Орендна плата
3.1. Орендна плата визначається на підставі Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста, затвердженого рішенням міської ради від   _______________, і становить без ПДВ за перший місяць оренди ________ грн.
          3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.
3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.
3.4. Орендна плата перераховується Орендодавцеві щомісячно не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним.
          3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі внесення змін та доповнень до Положення, істотної зміни стану об’єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або в неповному обсязі, підлягає індексації й стягується Орендодавцем відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, з урахуванням індексації, за кожний день прострочення, включаючи дату та час зарахування відповідної суми на розрахунковий рахунок Орендодавця.
У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом більш як 3 місяці, Орендар також сплачує штраф в розмірі 30% від суми заборгованості.
3.7. Наднормативна сума орендної плати, що надійшла Орендодавцю, підлягає в установленому порядку поверненню Орендарю або заліку в рахунок наступних платежів.
        3.8. Зобов'язання Орендаря по сплаті орендної плати забезпечуються у грошовій формі.
3.9. У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату за користування Майном за час прострочення до дня повернення Майна за актом приймання –передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов’язку сплатити заборгованість з орендної плати в повному обсязі та відшкодувати збитки відповідно до чинного законодавства.
 
4. Використання амортизаційних відрахувань
4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються Балансоутримувачем і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
4.2. Поліпшення орендованого Майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю міської громади.
4.3. Для отримання згоди Орендодавця на здійснення поліпшень Орендар подає заяву та матеріали згідно з Положенням про передачу в оренду Майна, що належить до територіальної громади міста.
 
5. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
                    5.2. Своєчасно й у повному обсязі сплачувати орендну плату.
5.3. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, вживати заходи протипожежної безпеки.
5.4. Своєчасно здійснювати за власний рахунок поточний ремонт орендованого Майна. Ця умова договору не розглядається як дозвіл на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого Майна .
5.5. Застрахувати орендоване Майно на користь Орендодавця терміном на 1 рік з моменту укладання договору оренди терміном з наступним його продовженням на весь термін дії договору оренди з обов’язковим страхуванням від пожежі, стихійного лиха, падіння літальних апаратів, протиправних дій третіх осіб та часткової або загальної аварії (аварії обігрівальної, водопровідної, каналізаційної систем) не менше ніж на його вартість.
5.6. Укласти договори з відповідними підприємствами на користування комунальними послугами (вода, каналізація, тепло, газ, енергопостачання).
5.7. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг.
5.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки,  санітарії та охорони праці в приміщеннях згідно з чинним законодавством та Положенням.
5.9. У разі вимоги Орендодавця або Власника майна проводити звірення розрахунків з орендної плати у триденний термін з дня звернення.
5.10. Забезпечити Орендодавцю та Балансоутримувачу доступ на об’єкт оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використання за цільовим призначенням, визначеним цим Договором.
5.11. Протягом десяти робочих днів повідомляти Орендодавця про зміну банківських реквізитів, юридичної адреси (місцезнаходження), коду ЄДРПОУ, телефону або інших обставин, які можуть вплинути на невиконання або неналежне виконання умов Договору оренди.
5.12. У разі припинення або розірвання Договору негайно повернути Орендодавцеві або Підприємству, указаному Орендодавцем, орендоване Майно в належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
 5.13. Здійснювати нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію Договору за рахунок своїх коштів відповідно до норм чинного законодавства.
5.14. У місячний термін з дня вступу в користування приміщенням подати заяву щодо оформлення правових документів на землю.
 
6. Права Орендаря
            Орендар має право:
6.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
6.2. За згодою Орендодавця розпоряджатися матеріальними цінностями, які входять до складу орендованого майна, здавати Майно в суборенду і передавати свої права та обов'язки за цим Договором щодо цих цінностей іншій особі за умови, що це не тягне зміни вартості Майна й не порушує інших положень цього Договору. У разі невиконання цього пункту з Орендаря стягується штраф у сумі п'ятикратного розміру місячної орендної плати за весь час суборенди. Крім того, Орендодавець має право вимагати дострокового розірвання Договору оренди.
Розмір площ, які передаються в суборенду, не може перевищувати 10 відсотків від орендованих.
6.3. Вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості, відповідно до Положення про оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва.
6.4. Ініціювати списання орендованого Майна Балансоутримувачем (для цілісно-майнових комплексів).
6.5. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).
6.6. Приватизувати орендоване майно в порядку, визначеному чинним законодавством.
6.7. Вимагати від Орендодавця проведення звірення розрахунків з орендної плати.
7.  Обов'язки Орендодавця
Орендодавець зобов'язується:
7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором за актом приймання-передавання Майна, який підписується одночасно з цим Договором.
7.2. Передати Орендарю Майно у стані, що відповідає умовам договору.
7.3. Попередити Орендаря про особливі властивості та недоліки Майна, які йому відомі та можуть бути небезпечними чи призвести до пошкодження Майна під час користування.
7.4. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.
7.5. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо  останній згоден стати Орендарем.
 
8. Права Орендодавця
            Орендодавець має право:
8.1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.
8.2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.
8.3. Відмовитися від договору оренди і вимагати повернення Майна, якщо Орендар не вносить плату за користування об’єктом оренди протягом трьох місяців поспіль.
 8.4. Вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків, якщо:
- Орендар користується Майном не за його призначенням або з порушенням умов Договору;
        - Орендар без дозволу Орендодавця передав Майно у користування іншій  
        особі;
- Орендар своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження  або втрати майна;
 - Орендар порушує вимоги, передбачені розділом 3 та 5 Договору.
8.5. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору
           
                    9.  Відповідальність і вирішення спорів за Договором
9.1. Орендар не відповідає за зобов'язання Орендодавця.
9.2. Орендодавець не відповідає за зобов'язання Орендаря.
9.3. Орендодавець не несе відповідальності по зобов'язаннях Орендаря, які виникли на підставі п.п. 5.5,  5.6.
9.4. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з  умовами Договору.
Спори, які виникають за цим Договором, вирішуються згідно з
       чинним законодавством України.
 
                        10. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
10.1. Цей Договір укладено строком на __________________, що діє з "___" ___________ 20_ р. до "___" ______________ 20_ р. включно.
10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну його дії, у тому числі у випадках, коли після його укладення законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.
10.3. Зміни та доповнення до договору вчиняються в такій самій формі, що й договір оренди, та є його невід’ємною частиною.
10.4. Договір оренди може бути розірвано за погодженням Сторін. На вимогу однієї із Сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання Сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
10.5. У разі закінчення строку дії Договору, останній продовжується шляхом укладання додаткової угоди за умови письмового звернення Орендаря відповідно до вимог Положення.
10.6. У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди.
10.7. Договір оренди припиняється в разі:
       - закінчення строку, на який його було укладено;
      - приватизації об'єкта оренди Орендарем (за участю Орендаря);
      - банкрутства орендаря;
      - загибелі об'єкта оренди;
      - ліквідації юридичної особи, яка була Орендарем або Орендодавцем;
      - у разі невиконання або неналежного виконання умов Договору оренди.
10.8. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством .
10.9. Цей Договір укладено в 2-х (двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному примірнику для Орендодавця та Орендаря.
Платіжні та поштові реквізити Сторін
Орендодавець ______________________________________________
Орендар          ______________________________________________
 
11. Додатки
11.1. Додатки до цього Договору є його невід'ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються:
   - розрахунок орендної плати;
   - акт оцінки вартості Майна, що передається в оренду;
   - акт приймання-передавання орендованого Майна.
 
 Орендодавець                                                         Орендар
 __________________                                  ___________________
 __________________                                             ___________________
 М.П.                                                                         М.П.
                                                
 
15.  Прикінцеві положення
 
15.1. Орендні ставки, визначені в розділі 11, застосувати з моменту укладання нових Договорів оренди та при продовженні (переукладанні) діючих Договорів на новий строк.              
15.2. Управління надає на розгляд постійної комісії міської ради інформацію щодо переліку договорів оренди, термін дії яких закінчується (не пізніше ніж за 1 місяць).
 
 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: