Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 199 від 2014-02-28

Про затвердження Положенняпро проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету (ВН. ЗМІН. №639 ВІД 24.07.15)

 ВН. ЗМІН.

         З метою проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка", рішенням міської ради від 17.10.2013 № 33/6 "Про затвердження Програми підтримки розвитку громадянського суспільства в місті Миколаєві на 2014-2015 роки", керуючись ст. 40 та  п. 6 ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Положення про проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Секретар міської ради                                                                      Ю.І. Гранатуров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 28 лютого 2014

№ 199

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про проведення в м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету (далі – Положення) встановлює процедуру організації та проведення у м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка (далі - проекти (заходи) за рахунок коштів міського бюджету (далі - бюджетні кошти), та моніторингу їх виконання (реалізації).

 

Відповідно до Положення інститут громадянського суспільства – громадські об’єднання із статусом юридичної особи та творчі спілки, які згідно із законодавством мають право на отримання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

 

Дія Положення не поширюється на передбачені законами України випадки надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів:

всеукраїнським фізкультурно-спортивним товариствам;

громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості;

для виконання програм і здійснення заходів аерокосмічного профілю серед дітей та молоді;

всеукраїнським громадським організаціям інвалідів і ветеранів та їх спілкам, міським спілкам (районним в місті) всеукраїнських громадських організацій інвалідів, ветеранів та воїнів-інтернаціоналістів;

підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу;

підприємствам та об'єднанням зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання власних соціально-культурних підрозділів;

національним творчим спілкам та їх територіальним підрозділам;

громадським формуванням з охорони громадського порядку.

Конкурс серед міських органів самоорганізації населення проводиться  на підставі Положення про щорічний конкурс проектів органів самоорганізації населення м. Миколаєва, затвердженого рішенням виконкому міської ради від 24.04.2009 № 1177.

 

1.2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, мають таке значення:

 

захід - сукупність дій, необхідна для виконання інститутом громадянського суспільства конкретного завдання у рамках проекту чи окремо протягом визначеного періоду часу;

конкурсна документація - комплект документів, які розробляються організатором конкурсу і містять вимоги до підготовки інститутами громадянського суспільства конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція - комплект документів, які готуються учасником конкурсу та подаються організатору конкурсу;

організатор конкурсу - виконавчий орган Миколаївської міської ради, що є розпорядником бюджетних коштів та/або відповідальним виконавцем бюджетної програми;

проект - комплекс завдань та заходів, що розроблені і здійснюються інститутом громадянського суспільства з конкретною метою, спрямованою на розв'язання найважливіших проблем розвитку міста та його територіальної громади, і розраховані на визначений період часу;

учасник конкурсу - інститут громадянського суспільства, який подав до організатора конкурсу комплект документів, передбачених п. 2.5. розділу 2 Положення.

 

 

2. Порядок оголошення про проведення конкурсу та умови подання конкурсних пропозицій

 

2.1. Рішення про оголошення конкурсу з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з міського бюджету (далі — конкурс) приймається організатором конкурсу на підставі затверджених Миколаївською міською радою міських цільових (комплексних) програм.

 

Конкурс проводиться після прийняття міського бюджету на відповідний бюджетний період.

 

Оголошення про проведення конкурсу та вимоги до конкурсної пропозиції оприлюднюються організатором конкурсу за 45 днів до закінчення приймання документів на власному офіційному веб-ресурсі та/або в інший прийнятний спосіб.

 

2.2. У конкурсній документації зазначаються:

цілі та пріоритетні завдання, які відповідають міським програмам і на реалізацію яких повинні спрямовуватися проекти (заходи), що подаються для участі у конкурсі;

перелік видів діяльності, що можуть бути підтримані організатором конкурсу, їх цільова аудиторія;

граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів проектів (заходів) та умови співфінансування відповідно до п. 5.6. розділу 5 даного Положення;

вимоги до конкурсної пропозиції;

адреса, за якою приймаються конкурсні пропозиції;

умови та строки подання конкурсних пропозицій;

строки проведення конкурсу;

зразки форм документів, затверджених організатором конкурсу, або посилання на джерело розміщення відповідних зразків, доступне для використання.

 

2.3. Конкурсні пропозиції можуть подаватися інститутами громадянського суспільства, зареєстрованими в установленому порядку не пізніше ніж за один рік до оголошення конкурсу.

 

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

 

2.4. Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі за адресою та у строк, визначені в оголошенні про проведення конкурсу.

 

Надходження конкурсної пропозиції до організатора конкурсу фіксується у журналі реєстрації конкурсних пропозицій та засвідчується підписами уповноваженого представника учасника конкурсу і секретаря конкурсної комісії.

 

Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

 

2.5. Конкурсна пропозиція містить:

заяву про участь у конкурсі із зазначенням найменування інституту громадянського суспільства та назви проекту (заходу) за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства (рекомендована форма наведена у додатку 1), скріпленим його печаткою;

копію свідоцтва про реєстрацію та витяг зі статуту (положення) інституту громадянського суспільства із зазначенням його статутних завдань, скріплені його печаткою (у разі наявності);

копію рішення органу державної податкової служби про включення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

опис та кошторис витрат, необхідних для реалізації проекту (заходу), за формою, що затверджена організатором конкурсу (рекомендована форма наведена у додатку 2).

опис проекту (заходу), який повинен містити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники реалізації проекту (заходу), інформацію про цільову аудиторію, залучені до реалізації проекту (заходу) інші інститути громадянського суспільства (у разі наявності), способи інформування громадськості про хід реалізації проекту (заходу), детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

у разі залучення інших інститутів громадянського суспільства до реалізації проекту (заходу) - листи-підтвердження їх участі;

у разі залучення інститутом громадянського суспільства додаткових коштів для реалізації проекту (заходу) – гарантійні листи фізичних або юридичних осіб про надання таких коштів;

інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, зокрема (у разі наявності) про досвід реалізації проектів (заходів) за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування.

 

Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

 

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

 

2.6. Інститути громадянського суспільства не допускаються до участі в конкурсі у разі, якщо:

документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;

інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам пункту 2.3 цього Порядку;

інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення своєї діяльності;

конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку або з порушенням вимог пункту 2.5 цього Порядку;

проект (захід), зазначений у конкурсній пропозиції, не відповідає певному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);

передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку релігійних організацій, політичних партій та/або їх об’єднань;

установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді;

проект (захід), зазначений у конкурсній пропозиції, був визнаний переможцем і фінансувався за рахунок міського бюджету у попередньому році.

 

 

3. Порядок формування, повноваження конкурсної комісії

та регламент її роботи

3.1. Для розгляду конкурсних пропозицій та проведення моніторингу реалізації проектів (заходів) організатор конкурсу утворює конкурсну комісію у складі не менш як семи осіб та затверджує її персональний склад. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

 

3.2. До складу конкурсної комісії включаються представники організатора конкурсу, представники інститутів громадянського суспільства, наукових установ і фахівці відповідно до тематики конкурсу.

 

3.3. Чисельність представників організатора конкурсу не повинна перевищувати половини від кількості членів конкурсної комісії (далі - члени комісії).

 

3.4. Персональний склад конкурсної комісії затверджується розпорядженням міського голови.

 

3.5.Конкурсна комісія затверджує на першому засіданні регламент своєї роботи.

 

3.6. Обмеження та зобов’язання щодо членів конкурсної комісії:

 

3.6.1.Члени комісії виконують свої повноваження на громадських засадах.

 

3.6.2. Не може бути членом комісії особа, що є керівником, членом керівних органів або працівником інституту громадянського суспільства, який подав конкурсну пропозицію для участі в конкурсі.

 

3.6.3. Члени комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду конкурсних пропозицій.

 

3.6.4. Перед початком розгляду конкурсних пропозицій член комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

 

3.6.5. Член комісії, у якого виявлено конфлікт інтересів, виводиться з її складу.

 

3.6.6. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення переможців, таке рішення підлягає перегляду.

 

3.7. Організація роботи конкурсної комісії:

- засідання конкурсної комісії проводяться в разі необхідності;

 

- інформація про проведення засідання доводиться до відома членів конкурсної комісії не пізніше ніж за п’ять днів до його початку;

 

- засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин складу конкурсної комісії;

 

- рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, та оформлюється протоколом;

 

- протоколи засідань конкурсної комісії підписуються головою та секретарем конкурсної комісії;

 

- рішення конкурсної комісії доводиться до відома учасників конкурсу та розміщується у триденний строк на інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та на офіційному веб-ресурсі організатора конкурсу;

 

- учасникові конкурсу на його вимогу може бути виданий витяг з протоколу засідання конкурсної комісії, завірений її секретарем.

 

 

4. Порядок проведення конкурсу

 

4.1. Конкурс проводиться у два етапи. На першому етапі конкурсна комісія розглядає конкурсні пропозиції щодо їх відповідності вимогам пунктів 2.3, 2.4, 2.5 та 2.6 цього Порядку.

 

Конкурсна комісія у разі потреби може прийняти рішення про проведення перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції. Перевірка проводиться у порядку, визначеному організатором конкурсу.

 

За результатами розгляду конкурсних пропозицій та перевірки достовірності інформації, наведеної в конкурсній пропозиції, конкурсна комісія визначає конкурсні пропозиції, які допускаються для участі у другому етапі конкурсу.

 

У разі коли інститут громадянського суспільства не реалізував проект (захід), для виконання якого надавалася фінансова підтримка, за два попередніх бюджетних періоди, про що було прийняте рішення відповідно до пункту 6.6. цього Положення, питання стосовно доцільності участі його конкурсної пропозиції у другому етапі конкурсу розглядається конкурсною комісією.

 

Якщо до участі в конкурсі допущено лише одну конкурсну пропозицію чи не допущено жодної, конкурсна комісія може прийняти рішення про продовження строку подання конкурсних пропозицій.

Зазначений строк не повинен перевищувати 45 календарних днів з дати ухвалення такого рішення.

 

4.2. На другому етапі конкурсу конкурсна комісія проводить оцінювання конкурсних пропозицій за критеріями та процедурою, передбаченими п. 4.3. розділу 4 Положення.

 

4.3. Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність зазначеним у конкурсній документації цілям та пріоритетним завданням;

відповідність вказаних у конкурсній пропозиції дій, спрямованих на реалізацію проекту (заходу), поставленій меті проекту (заходу);

очікувана результативність проекту (заходу), у тому числі наявність конкретних результативних показників виконання;

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання реалізації проекту (заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері;

наявність можливості продовження реалізації проекту (заходу) або здійснення подібних заходів після припинення фінансування за рахунок бюджетних коштів.

 

Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із передбачених цим Порядком критеріїв за шкалою від нуля до десяти балів.

 

Індивідуальні оціночні листи членів конкурсної комісії та результати оцінки конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

 

Конкурсна комісія за результатами оцінки конкурсних пропозицій приймає на своєму засіданні рішення про визнання переможців конкурсу з пропозицією щодо обсягів виділення бюджетних коштів для реалізації відповідних проектів (заходів).

 

У разі набрання конкурсними пропозиціями однакової кількості балів рішення про визначення переможця конкурсу приймається членами комісії шляхом відкритого голосування. Член комісії може висловити свою думку щодо прийнятого ним рішення.

 

Пріоритетність фінансування проектів (заходів) визначається згідно з кількістю балів, набраних конкурсними пропозиціями за результатами оцінювання.

 

4.4. Остаточні обсяги бюджетних коштів для реалізації проектів (заходів), визнаних переможцями конкурсу, визначаються організатором конкурсу з урахуванням вимог бюджетного законодавства та принципу економного використання бюджетних коштів.

 

4.5. Рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу протягом трьох робочих днів з дати його прийняття доводиться до відома інститутів громадянського суспільства, які брали участь у другому етапі конкурсу, а також оприлюднюється на офіційному веб-ресурсі організатора конкурсу та/або в інший прийнятний спосіб.

 

4.6. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене у тижневий строк організаторові конкурсу, а у разі незгоди з рішенням організатора конкурсу - в установленому чинним законодавством порядку.

 

 

5. Порядок впровадження результатів конкурсу

 

5.1. Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених міським бюджетом на відповідний рік.

 

5.2. Організатор конкурсу на підставі рішення конкурсної комісії про визначення переможців конкурсу приймає рішення щодо укладення договорів з переможцем конкурсу про реалізацію проекту (заходу) (далі - договір).

 

5.3. Договір повинен містити:

- опис та план реалізації проекту (заходу) із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі;

- обов'язки організатора конкурсу щодо фінансування проекту (заходу) із зазначенням строків такого фінансування;

- обов'язки інституту громадянського суспільства щодо оприлюднення та подання організаторові конкурсу інформації про час і місце проведення заходів, матеріалів, підготовлених в рамках реалізації проекту (заходу), щоквартальних та підсумкових звітів;

- права, обов'язки і відповідальність сторін у разі дострокового припинення реалізації проекту (заходу) чи його фінансування;

- умови, передбачені законодавством, та умови, щодо яких досягнуто взаємної згоди.

 

Договір повинен містити зобов'язання інституту громадянського суспільства повернути бюджетні кошти у разі, коли не реалізовано заявлений проект (захід).

 

Рекомендована форма договору наведена у додатку 3 до даного Положення.

 

5.4. Перерахування бюджетних коштів інституту громадянського суспільства, визнаному переможцем конкурсу на реалізацію проекту (заходу), передбаченого його конкурсною пропозицією, відбувається на підставі укладеного договору.

 

5.5. Інститут громадянського суспільства, визнаний переможцем конкурсу, бере участь у співфінансуванні проекту (заходу).

 

5.6. Обсяг співфінансування встановлюється організатором конкурсу в розмірі, залежному від загальної вартості заявленого проекту (заходу) та затверджується конкурсною комісією при формуванні вимог до конкурсної документації.

 

Внесок для реалізації проекту (заходу) може здійснюватися переможцем конкурсу у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.

 

5.7. У разі коли переможець конкурсу письмово відмовляється від реалізації проекту (заходу), конкурсна комісія приймає рішення щодо визнання переможцем конкурсу інституту громадянського суспільства, конкурсна пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

 

 

6. Забезпечення прозорості та звітності при використанні коштів, що виділяються на виконання реалізацію проектів (заходів)

 

6.1. Організатор конкурсу розміщує на інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та, у разі наявності, власному офіційному веб-ресурсі розроблені інститутами громадянського суспільства плани заходів та іншу інформацію, пов'язану з реалізацією проектів (заходів).

 

6.2. Інститут громадянського суспільства подає у місячний термін після завершення реалізації проекту (заходу) організаторові конкурсу підсумковий звіт про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів.

 

6.3. Підсумковий звіт повинен містити опис та перелік завдань, виконаних у рамках програми (реалізованих у рамках проекту, заходу); результативні показники реалізації проекту (заходу); інформацію про використання бюджетних, власних та залучених коштів, причини невиконання умов договору в повному обсязі або частково (у разі потреби); оцінку рівня зацікавленості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект (захід).

 

Рекомендована форма звіту наведена у додатку 4.

 

6.4. Рішення про встановлення додаткових вимог щодо змісту звіту приймається конкурсною комісією.

 

6.5. Організатор конкурсу готує у місячний строк після надходження підсумкового звіту інституту громадянського суспільства підсумковий висновок за результатами моніторингу реалізації проекту (заходу), у якому наводиться інформація про виконання показників, зазначених у п. 6.3 даного Порядку та умов договору.

 

Організатор конкурсу подає підсумковий висновок за результатами моніторингу разом із підсумковим звітом інституту громадянського суспільства конкурсній комісії.

 

6.6. Конкурсна комісія на підставі підсумкового висновку за результатами моніторингу і підсумкового звіту інституту громадянського суспільства може прийняти рішення про виконання або невиконання проекту (заходу). Відповідне рішення у тижневий термін оприлюднюється на інтернет-порталі "Миколаївська міська рада" та, в разі наявності, власному офіційному веб-ресурсі організатора конкурсу.

 

6.7. Організатор конкурсу на основі відповідного рішення конкурсної комісії може прийняти рішення про повернення бюджетних коштів, яке протягом трьох робочих днів надсилається інституту громадянського суспільства.

 

6.8. Після надходження рішення організатора конкурсу про повернення бюджетних коштів інститут громадянського суспільства повертає у тижневий строк на рахунок організатора конкурсу, відкритий у територіальному органі Державної казначейської служби України, бюджетні кошти, які перераховуються протягом двох робочих днів до міського бюджету.

 

6.9. Повернені кошти можуть бути направлені Організатором відповідно до п. 5.7 розділу 5 цього Порядку інституту громадянського суспільства, конкурсна пропозиція якого набрала більшу кількість балів серед учасників конкурсу, які не були визнані переможцями.

 

_______________________________________

 

                                                                                                         Додаток 1

до Положення

 

Заява

про участь у конкурсі з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких у м. Миколаєві надається фінансова підтримка з міського бюджету

 

Цей розділ заповнюється секретарем конкурсної комісії

 

Номер проекту (заходу)

Дата реєстрації

Результати

розгляду

Початок виконання

(реалізації)

Дата закінчення виконання (реалізації)

     

 

Цей розділ заповнюється учасником конкурсу

 

Назва проекту (заходу)

 

Назва інституту громадянського суспільства, що подає конкурсну пропозицію та його юридичний статус

 

Загальний кошторис проекту (заходу), грн.

 

Очікуване бюджетне фінансування проекту (заходу)

 

Адреса інституту громадянського суспільства (юридична та фактична), телефон, факс, адреса електронної пошти

 

Дата реєстрації інституту громадянського суспільства

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника проекту (заходу)

 

Контактні телефони та адреса електронної пошти керівника проекту (заходу), адреса для листування

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника інституту громадянського суспільства або особи, яка має право укладати договори від імені інституту громадянського суспільства

 

Банківські реквізити інституту громадянського суспільства

 

 

Підписи засвідчують зобов’язання:

 

подавати в проекті (заході) правдиву інформацію;

у разі надання бюджетного фінансування використовувати його відповідно до затвердженого кошторису;

у випадку використання, застосування чи поширення інтелектуальних або інших цінностей, створених завдяки реалізації проекту (заходу), посилатися на партнерство Миколаївської міської ради.

 

 

Підпис керівника проекту (заходу)                      ____________              ___________

                                                                                                         (дата)

Підпис керівника

інституту громадянського суспільства                ____________              ___________

                                                                                                         (дата)

М.П.

Додаток 2

        до Положення

 

 

Кошторис проекту (заходу)

_________________________________________________________________

(найменування інституту громадянського суспільства)

        

(назва проекту або заходу)

 

 

 

 

Назва статті витрат на реалізацію проекту (заходу)

Розрахунок витрат

Сума коштів, очікувана від організатора конкурсу, грн.

Сума залучених коштів з інших джерел фінансування, грн.

Власний внесок інституту громадянського суспільства, грн.

Загальна сума,

грн.

Назва/зміст заходу в межах проекту

      
      

Разом по заходу

    

Назва/зміст заходу в межах проекту

      
      

Разом по заходу

    
      
      

Загалом по проекту

    

 

 

 

 

Підпис керівника проекту (заходу)   ____________           __________

                                                                                                 (дата)

 

Підпис керівника

інституту громадянського

суспільства                                           ____________           __________

                                                                                                 (дата)

 

М.П.

 

 

 

 

      Додаток 3

                                                                                                             до Положення

 

Типовий договір

про реалізацію проекту (заходу)

в межах конкурсу ________________________________

 

м. Миколаїв                                                                «___»_____________ 20    року

 

_____________________________________________ в особі _____________________________________________, який діє на підставі _____________________________________________ (далі - Організатор), з однієї сторони, та  __________________________________________________

                                (найменування інституту громадянського суспільства)

в особі _________________________________________________________, що діє на підставі ______________________________ (далі - Виконавець), з іншої сторони, які кожен окремо та всі разом будуть іменуватися Сторона або Сторони, уклали цей Договір про таке:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується реалізувати проект (захід) ____________________________________________________________, а Організатор згідно з __________________________________________________   від «  » _______ 20  р. № ____ «_______________________________»  на підставі рішення конкурсної комісії від «  » _______ 20  р., протокол № ______ надати фінансову підтримку для його реалізації.

1.2. Дата початку реалізації проекту (заходу): «__»__________20   року.

       Дата завершення реалізації проекту (заходу): «__»_______20   року.

1.3. Організатор самостійно здійснює права та обов’язки по даному Договору або через уповноважений виконавчий орган Миколаївської міської ради), який є розпорядником бюджетних

коштів: ________________________________________________________.

                                             (назва уповноваженого органу)

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1.   Організатор зобов’язується:

2.1.1. Перерахувати на поточний рахунок Виконавця фінансову підтримку у сумі ____________________ грн.______________ коп. у термін до «___» _________20 _____  року.

2.1.2. Розглядати письмові звернення Виконавця про будь-які зміни, пов’язані з реалізацію даного проекту (заходу).

2.1.3. Розглядати надані Виконавцем звіти про реалізацію проекту, (заходу) і повідомляти Виконавця у будь-якій доступній формі про результати розгляду.

2.1.4. Надавати методичну та організаційну допомогу Виконавцю у висвітленні в засобах масової інформації і мережі Інтернет ходу та результатів реалізації проекту (заходу).

 

2.2. Організатор має право:

2.2.1. Контролювати виконання реалізації проекту (заходу) Виконавцем, з цією метою:

вимагати надання Виконавцем підсумкового звіту про виконану роботу та використання виділених коштів;

вимагати від Виконавця доопрацювання підсумкового звіту у разі його невідповідності до вимог такого звіту;

здійснювати моніторинг реалізації проекту (заходу) та цільового використання коштів, наданих на реалізацію проекту (заходу);

відвідувати заходи у рамках проекту (заходу) без отримання запрошення Виконавця;

припиняти фінансування реалізації проекту (заходу) у разі виявлення фактів використання виділених коштів не за призначенням, порушень при їх використанні або у разі нездійснення реалізації проекту (заходу);

достроково припиняти дію даного Договору у разі виявлення фактів використання виділених коштів не за призначенням, порушень при їх використанні або у разі невиконання реалізації проекту (заходу).

 

2.3. Виконавець має право:

2.3.1. Отримувати консультації від уповноваженого органу по складанню підсумкового описового та фінансового звітів.

2.32. Запитувати інформацію про хід перевірки власного підсумкового звіту.

2.3.3. Розглядати результати реалізації проекту (заходу) як право інтелектуальної власності.

 

2.4.   Виконавець зобов’язується:

2.4.1. Використовувати отримані від Організатора кошти у вигляді фінансової підтримки на реалізацію проекту (заходу) за призначенням у термінах та обсягах, визначених цим Договором.

2.4.2. Забезпечити співфінансування реалізації проекту (заходу) в розмірі ________% від необхідного обсягу фінансування.

2.4.3. Оприлюднювати та подавати Організаторові інформацію про час і місце проведення заходів, матеріали, підготовлені в рамках реалізації проекту (заходу), та результати реалізації проекту (заходу).

2.4.4. Письмово погоджувати з уповноваженим органом зміни в змісті та обсягах робіт з реалізації проекту (заходу) шляхом укладання додаткової угоди.

2.4.5. Надавати в установлені календарним планом терміни реалізації проекту (заходу) підсумковий звіт, але не пізніше ніж у двотижневий строк після повного виконання реалізації проекту (заходу).

2.4.6. Доопрацьовувати, на вимогу Організатора, протягом 3-х днів від дня пред’явлення вимоги підсумковий звіт.

2.4.7. Під час подання підсумкового звіту Організатору підтвердити документально залучення коштів на реалізацію проекту (заходу) з інших джерел.

2.4.8. Повернути усі невикористані або використані не за цільовим призначенням бюджетні кошти відповідно до кошторису реалізації проекту (заходу) у тижневий термін з моменту надходження рішення Організатора про повернення бюджетних коштів.

2.4.9. У разі невиконання, відмови від реалізації проекту (заходу), неподання підсумкового звіту та підтверджуючих бухгалтерських документів повернути бюджетні кошти відповідно до кошторису реалізації проекту (заходу) у тижневий термін з моменту надходження рішення Організатора про повернення бюджетних коштів.

2.4.10. Подавати в установленому порядку фінансову звітність до органів Державної казначейської служби України.

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Сторони відповідають за належне виконання своїх обов'язків та вимог чинного законодавства України.

3.2. Виконавець несе повну відповідальність перед Організатором за всі наслідки надання недостовірної, неправильної інформації про свої банківські реквізити.

 

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Додатком до даного договору є опис та план реалізації проекту (заходу), складений відповідно до п. 2.5. Положення про проведення в               м. Миколаєві конкурсу з визначення проектів та заходів, розроблених інститутами громадянського суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка з міського бюджету.

4.2. Усі зміни та доповнення до даного Договору чинні лише у випадку, якщо вони погоджені у письмовій формі уповноваженими представниками Сторін шляхом укладання додаткової угоди.

4.3. Усі суперечки та непорозуміння, які можуть виникнути через даний Договір або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, а у разі необхідності – в судовому порядку.

4.4. Договір діє до «___»______________20____  року (не пізніше ніж до 20 грудня поточного року), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

4.5. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, тощо). Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 2 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим органом, уповноваженим видавати такі документи. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 2 дні, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

Виконавець зобов’язаний протягом 2 банківських днів з моменту припинення дії Договору повернути невикористані бюджетні кошти до міського бюджету.

4.6. Розірвання договору або припинення його дії відбувається за згодою Сторін, або з інших підстав, визначених законодавством.

4.7. Цей Договір складений у двох екземплярах, по одному екземпляру для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

 

5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Організатор                                                     Виконавець

                                                                   

 

Адреса:                                                              Адреса:

______________________                               _____________________

______________________                               _____________________

Банківські реквізити:                                               Банківські реквізити:

п/р___________________                                п/р __________________

МФО_________________                               МФО_________________

______________________                               ______________________

______________________                               ______________________

(                           )        М.П.                             (                           )        М.П.

 

 

Додаток 4

        до Положення

Підсумковий звіт

про виконання проекту

        

(найменування інституту громадянського суспільства)

        

(назва проекту (заходу)

 

Проект виконано відповідно до Договору з

(назва організатора конкурсу) від          №     

"        "

1. Перелік та опис завдань, фактично виконаних у рамках проекту та їх співвідношення із запланованими завданнями.

2. Заходи та діяльність в рамках проекту (заходу) у звітному періоді:

з/п

 

Заходи/діяльність в рамках проекту (форма їх організації)

Місце проведен-ня

Кількість учасни-ків

Термін прове-дення

Відпові-дальна особа

      

 

3. Фактично досягнуті результативні показники виконання проекту та їх співвідношення із запланованими результативними показниками).

4. Кількість представників цільової аудиторії проекту, фактично охоплених в процесі виконання проекту та її співвідношення із запланованою кількістю охоплених представників цільової аудиторії.

5.Оцінка рівня зацікавленості та задоволеності потреб цільової аудиторії, на яку спрямовувався проект.

6. Перелік партнерів реалізації проекту, їх назва, адреса, контактний телефон, факс.

7. У разі невиконання проекту (заходу) у повному обсязі або частково, зазначаються причини цього.

8. Висвітлення реалізації проекту (заходу) у ЗМІ та мережі Інтернет:

з/п

 

Назва ЗМІ або інтернет-ресурсу

Рівень розповсюдження

(всеукраїнський, обласний,

місцевий, районний)

Назва публікації (програми)

Дата публікації (ефіру)/ посилання на електрон-ний ресурс

     

 

9. Фактори, що перешкоджали виконанню проекту.

10. Використання результатів проекту за планом організації.

11. Звіт про обсяги використання бюджетних коштів на виконання проекту.

Передбачено виділити бюджетних коштів на виконання проекту: _______________     (__________________) гривень.

Виділено  бюджетних  коштів:   ____  (______________) гривень .

 

№ з/п

Статті витрат та детальні розрахунки (згідно із затвердженим кошторисом)

Сума витрат, грн. (згідно з кошторисом)

Касові видатки (сплачено за придбані товари та

надані

послуги),

грн.

Фактичні видатки, грн.

Зареєстровані та несплачені фінансові

зобов'язання, грн.

Підтверджуючі документи

       
 

Всього

     

 

12. Звіт про використання залучених коштів (власних коштів організації) на виконання проекту.

Передбачено залучити коштів      

                                                          (найменування інституту громадянського суспільства)

 на виконання проекту:  ___________________(__________) гривень.

Фактично залучено коштів  

                                                          (найменування інституту громадянського суспільства)

 на виконання проекту:  ___________________(__________) гривень, а саме:

 

 

№ з/п

Статті витрат та детальні розрахунки

Сума витрат (згідно із зведеним кошторисом), грн.

Найменування та реквізити юридичної(фізич-ної) особи,

кошти якої були

залучені на

реалізацію проекту (заходу)

 

 

Касові видатки

(сплачено за придбані товари та надані послуги),

грн.

Фактичні видатки, грн.

Підтверджу-ючі документи

       
 

Всього

     

 

Первинні    бухгалтерські    документи    знаходяться    в    бухгалтерії

        

                               (найменування інституту громадянського суспільства)

 за адресою:  (м. ___________ , вул. _______________ , буд._____ офіс ____, тел.________________).

 

13. Звіт про використання власного внеску організації у вигляді нематеріальних ресурсів:

 

№ з/п

Назва/опис нематеріальних ресурсів та спосіб використання для реалізації проекту (заходу)

Середня ринкова

вартість нематеріальних ресурсів з розрахунку на звітний період та спосіб її обчислення, грн.

Вартість фактичних використаних для реалізації проекту (заходу) ресурсів за звітний період, грн.

Підтверджуючі документи

     
 

Всього:

   

 

14. Додатки на ___ арк. в 1 прим.

 

До підсумкового звіту мають бути додані:

 

14.1. Копії підтверджуючих документів щодо використання коштів для реалізації проекту (заходу).

Підтверджуючими документами щодо здійснення фактичних видатків є договори, акти приймання-передачі наданих послуг, накладні, авансові звіти, а також інші відповідні документи.

14.2. Копії усіх документів, матеріалів, публікацій, у тому числі роздаткових матеріалів заходів, розроблених у рамках виконання (реалізації) проекту.

14.3. Зразки поліграфічної, інформаційної продукції, розробленої у рамках у рамках виконання (реалізації) проекту.

14.4. Копії публікацій та примірники інформаційних матеріалів, у тому числі фотоматеріали, відеозаписи телепрограм та аудіозаписи радіопрограм, зазначених у п. 8 звіту, у цифровому форматі.

 

Підсумковий звіт здав:

 

_________________________                  

(Посада керівника організації)                     Ініціали, прізвище                 Підпис

контактний телефон)

 

М.П.

         201    р.

 

Підсумковий звіт прийнято:

_________________________      ____________                 

(Посада представника організатора                 Ініціали, прізвище            Підпис

         конкурсу) контактний телефон)

 

М.П.

         201    р.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: