Мапа порталу

Типове положення про орган самоорганізації населення в м. Миколаєві

(затверджено рішенням виконкому міської ради від 26 вересня 2008 р.№ 1806)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Комітет самоорганізації населення ____________________________________ (№ будинку, назва вулиці, кварталу, мікрорайону) (надалі - Комітет) є представницьким органом, створеним жителями, які на законних підставах проживають на даній території, для вирішення завдань місцевого значення.

1.2. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України, Законами України "Про органи самоорганізації населення", "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади та рішеннями органів місцевого самоврядування, рішеннями місцевого референдуму, Статутом територіальної громади м.Миколаєва, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, рішеннями загальних зборів мешканців за місцем проживання.

1.3. Комітет - представницький орган, який є складовою частиною системи місцевого самоврядування м. Миколаєва.

1.4. Комітет є юридичною особою. Він набуває прав юридичної особи з дня реєстрації, яка відбувається в порядку, встановленому законодавством України.

1.5. Комітет може від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у судах, господарському та третейському судах.

1.6. Комітет має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, штамп, печатки із своїм найменуванням та символікою, емблему та інші реквізити. Символіка реєструється в порядку, передбаченому діючим законодавством.

1.7. Комітет діє в межах території, визначеної рішенням міської ради від _____ 200_ р. №____.

 

1.8. Юридична адреса Комітету: __________________________________________.

1.9. Термін дії повноважень Комітету встановлений на період повноважень міської ради ___ скликання.

1.10. Комітет може об'єднуватися з іншими органами самоорганізації населення на добровільній основі з метою обміну досвідом, розвитку контактів, а також для спільного вирішення питань, які торкаються інтересів мешканців органів самоорганізації.

 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ

 

2.1. Основними завданнями діяльності Комітету є:

 - створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і Законів України;

-  задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

 - участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

2.2. Організація та діяльність Комітету грунтуються на принципах:

 - законності;

 - гласності;

 - добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради;

-  територіальності;

 - виборності;

 - підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою;

 - підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали Комітет;

 - фінансової та організаційної самостійності.

2.3. Завданням Комітету є виконання власних та делегованих (якщо міська рада такими наділила) повноважень.

 

Власні повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ у міській раді та її виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;

4) організовувати на добровільних засадах участь жителів у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у будинку (кількох будинках, на території вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту, розташованим на території _____________, у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які проживають у будинку (кількох будинках, на території вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів у будинку (кількох будинках, на території вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку на території _____________;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.

2.4. Шляхи реалізації завдань Комітету:

 внесення пропозицій щодо впровадження економічно сприятливих умов в наданні комунально-побутових послуг;

 залучення на договірних засадах підприємств, установ, організацій для вирішення питань благоустрою території;

 здійснення контролю за додержанням на території діяльності Комітету чистоти та порядку.

2.5. До делегованих повноважень відноситься частина повноважень міської ради, якими вона може наділити Комітет з одночасною передачею йому додаткових коштів, а також матеріально-технічних, інших ресурсів та майна, необхідних для здійснення цих повноважень. Міська рада здійснює також і контроль за використанням переданих Комітету коштів, майна та інших ресурсів.

З. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМІТЕТУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

 

3.1. Комітет самоорганізації населення створюється з ініціативи жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________, які на законних підставах проживають на відповідній території, за дозволом міської ради та за територіальною ознакою.

Законною підставою проживання жителів на відповідній території визнається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.

Порядок проведення загальних зборів (конференції) з ініціювання створення та обрання Комітету визначається Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 17.12.1993 р. № 3748-XII.

Про скликання загальних зборів (конференції), на яких (якій) планується розгляд питання про ініціювання створення Комітету, а також його обрання, не менш ніж за сім діб у визначеному порядку інформується міська рада.

3.2. З ініціативою про створення Комітету до міської ради та її виконавчих органів можуть звертатися збори (конференція) жителів за місцем проживання за умов, якщо в них приймали участь більше половини жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________, які мають право голосу. Право голосу мають жителі, які досягли на день проведення зборів (конференції) вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.

У разі проведення конференції щодо ініціювання створення Комітету необхідна участь у ній більше половини делегатів, обраних на первинних зборах.

Рішення загальних зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.

3.3. На зборах (конференції) мешканців за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси мешканців - учасників зборів (конференції) у міській раді. Для отримання дозволу на створення Комітету ініціативна група подає до міської ради відповідну заяву, протокол зборів (конференції) мешканців будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ щодо ініціювання створення Комітету із зазначенням основних напрямків діяльності створюваного Комітету та список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання із зазначенням прізвища, імені та по батькові, року народження, серії і номера паспорта, місця проживання та підпису кожного учасника.

3.4. Комітет обирається зборами (конференцією) мешканців за місцем проживання на основі загального рівного права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають у будинку (кількох будинках, на території вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________.

Першочергово загальними зборами (конференцією) жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ визначається кількісний склад Комітету.

3.5. Переобрання Комітету, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу Комітету здійснюється загальними зборами (конференцією) жителів за місцем проживання в порядку, встановленому Законом України "Про органи самоорганізації населення".

3.6. Положення про Комітет затверджується загальними зборами (конференцією) жителів на підставі рішення міської ради про створення Комітету відповідно до Конституції та Законів України, інших нормативно-правових актів.

3.7. Контроль за додержанням вимог Комітетом Положення про нього покладається на міську раду та її виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію Комітету.

3.8. Зміни та доповнення до Положення приймаються загальними зборами (конференцією) жителів, про що повідомляється реєструючому органу.

До реєструючого органу додаються:

 заява, підписана головою Комітету;

 протокол загальних зборів (конференції) жителів за місцем проживання про затвердження змін до Положення;

 

4. СТРУКТУРА КОМІТЕТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ

 

4.1. Комітет обирається у складі голови, заступника голови, секретаря, інших членів, які отримали більше половини голосів учасників загальних зборів (конференції).

4.2. Комітет очолює голова, який обирається загальними зборами жителів за місцем проживання.

Голова Комітету:

організовує роботу Комітету, скликає і проводить його засідання;

організовує виконання рішень Комітету;

є розпорядником коштів, підписує рішення та інші документи Комітету;

представляє Комітет у відносинах з фізичними і юридичними особами;

виконує доручення Комітету;

здійснює інші повноваження, визначені законом України “Про органи самоорганізації населення”, іншими законами України, а також цим Положенням.

4.3. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, його повноваження виконує заступник голови або секретар в порядку і у межах, передбачених цим Положенням.

Секретар Комітету обирається загальними зборами жителів за місцем проживання.

Секретар Комітету:

-         організовує підготовку засідань Комітету та питань, що відносяться на його розгляд;

-         забезпечує ведення діловодства;

-         забезпечує своєчасне доведення до відповідних підприємств, установ та організацій і фізичних осіб рішень Комітету;

-         контролює виконання рішень Комітету;

-         виконує інші, передбачені Положенням, обов’язки.

 

У разі відсутності керівника Комітету та його заступника або неможливості виконання ними своїх обов’язків з інших причин повноваження керівника цього органу в порядку і межах, передбачених Положенням, виконує секретар.

4.5. Члени Комітету мають право:

 - брати участь у визначенні основних напрямів розвитку Комітету;

 - брати участь у всіх заходах, що проводяться Комітетом;

 - отримувати будь-яку інформацію про діяльність Комітету;

 - вносити до Комітету та його керівництва пропозиції з питань, що пов'язані з його діяльністю;

 - брати участь у засіданнях міської ради, її виконавчого комітету, що стосується їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих Комітетом з правом дорадчого голосу.

4.6. Члени Комітету зобов'язані:

 приймати безпосередньо участь у роботі Комітету;

 виконувати рішення загальних зборів, доручення керівника та рішення Комітету;

 сприяти залученню жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ до обговорення проектів рішень Комітету та до виконання прийнятих рішень Комітету;

 інформувати жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ про свою роботу в Комітеті.

4.7. Основою Комітету є загальні збори (конференція) жителів за місцем проживання.

4.8. Чергові збори (конференція) жителів скликаються за рішенням Комітету по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Позачергові загальні збори (конференція) можуть (може) бути скликані на вимогу 1/3 жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ або на вимогу міського голови.

У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.

Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності Комітету та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегатів, та кандидатури яких підтримала більшість учасників таких зборів.

Делегати обираються за квотами відповідно до загальної кількості мешканців будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ :

-         при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

-         при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;

-         при кількості жителів , що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;

-         при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.

Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.

4.9. До виключних повноважень загальних зборів (конференції) відносяться:

 прийняття рішення про створення та дострокове припинення повноважень Комітету ;

 прийняття Положення про Комітет, внесення в нього змін та доповнень;

 визначення кількісного складу Комітету;

 обрання ініціативної групи, яка буде представляти інтереси жителів відповідного будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ у взаємовідносинах з міською радою та її виконавчими органами;

 обрання та дострокове припинення повноважень голови, його заступника, секретаря та інших членів Комітету (на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають у будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ );

 прийняття рішення по щорічним звітам Комітету;

 затвердження програм діяльності Комітету;

 розгляд та затвердження кошторисів, доходів та витрат Комітету, а також затвердження звітів про їх виконання.

Загальні збори (конференція) можуть (може) прийняти до свого розгляду інші питання, що зачіпають інтереси жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________.

4.10. Рішення загальних зборів (конференція) приймаються простою більшістю голосів і оформлюються протоколом. Усі рішення загальних зборів (конференції) протягом десяти діб у письмовій формі доводяться до відома міської ради.

4.11. Формою роботи Комітету є засідання, які скликаються головою або заступником голови Комітету в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини його загального складу. Позачергове скликання засідання Комітету може ініціювати не менше 50 % від загального складу Комітету або 25 % від загального складу кількості жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________.

4.12. Комітет може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру з питань, віднесених до його повноважень.

Рішення Комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загального складу Комітету. Рішення Комітету, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, зупиняються міською радою з одночасним зверненням до суду про скасування такого рішення.

4.13. Члени Комітету виконують свої обов'язки на громадських засадах. За рішенням загальних зборів жителів будинку (кількох будинків, вулиці, кварталу, мікрорайону) _____________ голова і секретар можуть працювати на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок коштів, переданих Комітету.

4.14. Для забезпечення роботи Комітет може утворювати комісії, робочі групи, інші органи в порядку, визначеному Положенням про цей орган.

 

5. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА КОМІТЕТУ

 

5.1. Фінансово-економічну основу Комітету складають фінансові ресурси та майно, передані відповідно до законодавства міською радою, а також майно, придбане за власні фінансові ресурси. Фінансові ресурси Комітету, зареєстрованого виконавчим комітетом міської ради, утворюються з:

-  добровільних внесків юридичних і фізичних осіб;

 - коштів бюджету, які передаються міською радою для здійснення наданих Комітету повноважень;

 - інших надходжень, не заборонених законодавством;

5.2. Матеріальною основою діяльності Комітету є майно, передане йому міською радою, іншими юридичними та фізичними особами в оперативне управління.

5.3. Майно та кошти, передані Комітету органами місцевого самоврядування, використовуються згідно з його призначенням.

5.4. Органи місцевого самоврядування, а також особи, які мешкають на території діяльності Комітету, не несуть відповідальності за майнові та фінансові обов'язки Комітету.

5.5. Майно, утворене за рахунок добровільних внесків та власної господарської діяльності Комітету, придбане або передане йому у власність фізичними або юридичними особами, знаходиться в загальній сумісній власності жителів відповідної території в особі Комітету.

5.6. Контроль за фінансовою діяльністю Комітету в межах своїх повноважень здійснюють:

 міська рада та її виконавчі органи;

 виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію Комітету;

 збори (конференція) жителів за місцем проживання;

 органи державної влади.

 

6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІТЕТУ

 

6.1. Міська рада та її виконавчі органи сприяють здійсненню Комітетом його повноважень і координують їх діяльність.

6.2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність Комітету, крім випадків, передбачених законом.

6.3. Члени Комітету мають право брати участь у засіданнях міської ради та її виконавчих органів, що стосуються його діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих Комітетом, з правом дорадчого голосу.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ ТА ЙОГО ПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

 

7.1. Рішення, дії та бездіяльність Комітету та його членів можуть бути оскаржені до міської ради або до суду.

7.2. Прийняття Комітетом рішень, що суперечать Конституції і законам України, актам законодавства, Положенню про цей Комітет та іншим рішенням міської ради, її виконавчого Комітету, розпорядженням міського голови, а також рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути підставою для припинення діяльності Комітету або позбавлення його повноважень.

 

8. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КОМІТЕТУ

 

8.1. Припинення діяльності Комітету здійснюється в порядку, визначеному законодавством.

8.2. Діяльність Комітету припиняється у зв’язку із закінченням терміну, на який він був обраний.

8.3. Діяльність Комітету може бути припинена достроково у разі:

 невиконання рішень міської ради, її виконавчого комітету - за рішенням міської ради, яка дала дозвіл на його створення;

 невиконання рішень зборів (конференції) жителів за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів (конференції) жителів за місцем проживання;

 порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства - за рішенням суду.

Комітет припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинку (будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів) міста, у межах якого вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей Комітет.

Дострокове припинення повноважень Комітету тягне за собою припинення діяльності Комітету.

8.4. У разі припинення діяльності Комітету фінансові ресурси та майно повертається міській раді, яка дала згоду на утворення Комітету, крім майна, відчуженого з дозволу та рішенням міської ради.

 

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: