Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 12/28 від 2007-04-19

Про затвердження Порядку надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві (ВН. ЗМІН. №28/7 ВІД 16.05.13)

ВН. ЗМІН.
З метою затвердження нормативних актів, які регулюють діяльність органів самоорганізації населення на території міста Миколаєва, керуючись п.1 ст.14 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 4 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві (додається).
2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності (Євдокимова).


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 19 квітня 2007
№12/28
Порядок
надання дозволу на створення органу самоорганізації населення в місті Миколаєві
1. Загальні положення
1.1. Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, громадянами України, які на законних підставах проживають на відповідній території міста, для вирішення завдань, що передбачені Законом України «Про органи самоорганізації населення».
1.2. Законною підставою проживання жителів на відповідній території визнається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.
1.3. У своїй діяльності органи самоорганізації населення керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», іншими законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого референдуму, Статутом територіальної громади міста Миколаєва, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, власним положенням про орган самоорганізації населення, рішеннями зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, які їх обрали.
1.4. Територія діяльності органів самоорганізації населення визначається рішенням міської ради.
На одній території не може бути утворено одночасно кілька органів самоорганізації населення одного рівня.
1.5. Органами самоорганізації населення є:
- комітети районів міста (у межах одного або кількох районів у місті);
- комітети мікрорайонів (у межах територій окремих мікрорайонів, житлово-експлуатаційних організацій у місті);
- комітети кварталів, вулиць (у межах територій кварталів, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в містах індивідуальної забудови);
- комітети будинків (у межах будинку, кількох будинків в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів).2. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення
2.1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до міської ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання.
2.2 У зборах (конференції) жителів за місцем проживання має брати участь (бути представлено) не менше половини жителів території, на якій планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення.
У зборах (конференції) можуть брати участь жителі, що мають право голосу та на законних підставах проживають на відповідній території. Право голосу мають жителі, які досягли на день проведення зборів (конференції) вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.
2.3 Інформацію про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання про ініціювання створення органу самоорганізації населення, доводиться до відома жителів, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома адміністрації відповідного району міста. У разі, якщо територія діяльності органу самоорганізації населення знаходиться в межах більш ніж одного адміністративного району, повідомляється адміністрація того району міста, в якому проживає більша кількість жителів території, на якій планується діяльність органу самоорганізації населення.
2.4 У разі проведення конференції для вибору делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол.
Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності органу самоорганізації населення та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по його висуванню брало участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегата, та кандидатуру якого підтримало більшість учасників таких зборів.
Делегати обираються за такими квотами:
при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше 25 осіб;
при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;
при кількості жителів , що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 30 осіб;
при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.
Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.
2.5 До початку зборів обов’язково проводиться письмова реєстрація їх учасників на підставі пред’явленого паспорта. У разі проведення конференції реєстрація проводиться на підставі протоколу зборів по висуванню делегатів на конференцію та паспорта.
2.6 На зборах (конференції) приймаються рішення про:
ініціювання створення органу самоорганізації населення;
назву органу самоорганізації населення;
основні напрямки діяльності органу самоорганізації населення;
територію, в межах якої планує здійснювати свою діяльність орган самоорганізації населення;
обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів – учасників зборів (конференції) у міській раді;
доручення ініціативній групі щодо подання до міської ради пакету документів про ініціювання створення органу самоорганізації населення.
Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників. Всі рішення зборів (конференції) вносяться до відповідного протоколу, який підписує голова та секретар зборів (конференції).
2.7 На виконання рішення зборів (конференції) жителів ініціативна група подає до міської ради:
заяву про створення органу самоорганізації населення (Додаток 1);
протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення (Додаток 2);
список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання (Додаток 3).

Порядок надання дозволу на створення
органу самоорганізації населення
3.1 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення здійснюється міською радою.
3.2 Документи щодо створення органу самоорганізації населення реєструються згідно із встановленим порядком та направляються до адміністрації відповідного району міста, яка проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих документах, на відповідність вимогам законодавства і цього Порядку. За результатами перевірки до виконкому Миколаївської міської ради надається звіт.
Управління громадських зв’язків перевіряє інформацію в Реєстрі органів самоорганізації населення міста Миколаєва задля запобігання надання дозволу на створення органу самоорганізації населення з однаковими назвами, співпадаючими територіями діяльності (для комітетів одного рівня). За результатами перевірки управління готує проект рішення міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення.
3.3 Питання про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення, винесене на розгляд міської ради, розглядається на черговій сесії за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
У рішенні міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення обов’язково зазначаються:
- назва органу самоорганізації населення;
- основні напрями діяльності органу самоорганізації населення;
- повноваження органу самоорганізації населення та умови їх здійснення;
- територія, в межах якої діятиме орган самоорганізації населення.
3.4 Рішення міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів через засоби масової інформації.
Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія рішення міської ради.
3.5 Міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо:
- ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог законодавства України;
- назва комітету співпадає з назвою раніше легалізованого комітету;
- територія діяльності органу самоорганізації населення, що створюється, співпадає або входить до території діяльності раніше легалізованого органу самоорганізації населення того ж рівня;
- відсутня можливість забезпечення органу самоорганізації населення відповідними коштами, матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідними для реалізації його повноважень.
Ініціативній групі по створенню органу самоорганізації населення у 10-денний термін видається копія рішення міської ради про відмову в наданні дозволу органу самоорганізації населення.
3.6 Рішення міської ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.
_______________________________________________

Додаток 1
до Порядку


Миколаївському міському голові

ініціативної групи зі створення комітету (будинкового, квартального, вуличного) “________________________”
(назва)

ЗАЯВА
про створення (будинкового, квартального, вуличного) комітету

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення зборів (конференції) жителів за місцем проживання від « __ » _________ 200_ року про ініціювання створення комітету (будинкового, квартального, вуличного) « ________________ », просимо надати дозвіл
(назва)
на створення органу самоорганізації населення – комітету (будинкового, квартального, вуличного) « _______________ » в межах території
(назва)
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Додатки:
1. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання від « ___ » ____________ 200__ року про ініціювання створення комітету (будинкового, квартального, вуличного) « _______________ »
(назва)
2. Список учасників зборів (конференції) жителів за місцем проживання з ініціювання створення комітету (будинкового, квартального, вуличного) «_______________ »
(назва)

Ініціативна група:
ПідписПрізвище,ім'я, по батьковіМісце проживанняКонтактний телефон

Додаток 2
до Порядку
ПРОТОКОЛ
зборів (конференції) жителів за місцем проживання про ініціювання створення комітету (будинку, вулиці, кварталу)
«_________________________________________________________»
(назва)

« ___ » _____________ 200_ року м. МиколаївПрисутні:
1. Учасники зборів (конференції) – жителі за місцем проживання в кількості ____ осіб (список додається).
2. Запрошені:
а) депутати міської ради __________________________________________________________________
б) представники адміністрації ____________________________ району міста __________________________________________________________________
в) інші __________________________________________________________________

Порядок денний
1. Обрання голови зборів (конференції) та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання.
4. Про створення комітету :
4.1. Ініціювання створення комітету.
4.2. Назва комітету.
4.3. Основні напрями діяльності комітету.
4.4. Територія, в межах якої діятиме комітет.
4.5. Про легалізацію комітету.
5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у міській раді.
6. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету .

1. Обрання голови та секретаря зборів (конференції) жителів за місцем проживання
СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ____
«Проти» ____
«Утримались» ____
«Не голосували» ____

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати головою зборів (конференції):
Прізвище, ім’я, по батьковіРік народженняСерія і номер паспортаМісце проживання

2. Обрати секретарем зборів (конференції):
Прізвище, ім’я, по батьковіРік народженняСерія і номер паспортаМісце проживання


2. Про легітимність зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:
1. На території проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) всього жителів ______ осіб.
2. На території проживає на законних підставах (зареєстровано за місцем проживання) жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу, ______ осіб.
3. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) ______ жителів, які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» _______
«Проти» ____
«Утримались» ____
«Не голосували» ____

УХВАЛИЛИ:
1. У зборах (конференції) жителів за місцем проживання бере участь (представлено) не менше половини жителів комітету, що на законних підставах тут проживають (зареєстровані за місцем проживання), які досягли на день проведення зборів 18 років і мають право голосу.
2. Вважати конференцію жителів за місцем проживання легітимною.

3. Затвердження порядку денного зборів (конференції) жителів за місцем проживання

СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»_________
«Проти»______
«Утримались»_____
«Не голосували»_____

УХВАЛИЛИ:
Затвердити такий порядок денний зборів (конференції) жителів за місцем проживання:
1. Про створення комітету :
1.1. Ініціювання створення комітету.
1.2. Назва комітету.
1.3. Основні напрями діяльності комітету .
1.4. Територія, в межах якої діятиме комітет , кількість населення.
1.5. Про легалізацію комітету .
2. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у міській раді.
3. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету.

4. Про створення комітету мікрорайону
4.1. Ініціювання створення комітету

СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» ____
«Проти» _______
«Утримались» _____
«Не голосували» _____

УХВАЛИЛИ:
Ініціювати створення комітету _________________________________
« ___________ ».

4.2. Основні напрями діяльності комітету
СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» _____
«Проти» _____
«Утримались» _____
«Не голосували» ____

УХВАЛИЛИ:
Визначити такі основні напрями діяльності комітету « ___________ »:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.3. Територія, в межах якої діятиме комітет

СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» _____
«Проти» _____
«Утримались» ____
«Не голосували» _____
УХВАЛИЛИ:
1. Комітет діятиме в межах території ____________________________________________________________________
4.4. Про легалізацію комітету

СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»________
«Проти»_______
«Утримались»_______
«Не голосували»________

УХВАЛИЛИ:
Легалізацію комітету здійснити шляхом його реєстрації (повідомлення про заснування).

5. Обрання ініціативної групи для представлення інтересів жителів - учасників зборів (конференції) у міській раді

СЛУХАЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСТУПИЛИ:
1. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________________________________________________________________
ГОЛОСУВАЛИ:
«За»____
«Проти»_____
«Утримались» ______
«Не голосували»______

УХВАЛИЛИ:
1. Обрати ініціативну групу, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у міській раді у кількості ____ осіб.
2. Обрати склад ініціативної групи, персонально:
№ п/пПрізвище, ім’я, по батьковіРік народженняСерія і номер паспортаМісце проживання


6. Про доручення ініціативній групі подати до міської ради пакет документів про ініціювання створення комітету

СЛУХАЛИ:
1. ____________________________________________________________________2. ____________________________________________________________________
ВИСТУПИЛИ:
1. ____________________________________________________________________2. ____________________________________________________________________

ГОЛОСУВАЛИ:
«За»____
«Проти»_____
«Утримались»_______
«Не голосували»_______

УХВАЛИЛИ:
Доручити ініціативній групі подати до міської ради пакет документів для ініціювання створення комітету ______________ « ___________ »

Голова зборів (конференції)
жителів за місцем проживання __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар зборів (конференції) __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 3
до Порядку

Список
учасників зборів (конференції) жителів
з ініціювання створення комітету (будинку, кварталу тощо)
" ________________________ "
(назва)

« ___ » __________ 200_ року м. Миколаїв
№ з/п Прізвище, ім'я, по батьковіРік народженняСерія і номер паспортаМісце проживанняПідпис

...

Примітка: у колонці «Рік народження» для жителів, яким у поточному році
виповнилося 18 років, вказується повна дата народження.

Голова зборів __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Секретар зборів __________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: