Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Миколаїв 

від 22 листопада 2022 р                                                                                                                      №15/11 

Про бюджет Миколаївської
міської територіальної громади
на 2023 рік 

1454900000
(код бюджету) 

Розглянувши проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

  1. Визначити на 2023 рік:

- доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 4849251188 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 4770807300 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 78443888 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-  видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5117102452 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4117625691 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 999476761 гривні;

-  повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 10000000 гривень;

- надання кредитів із спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 83721146 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 653181609 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 994754019 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 1,2 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 50000000 гривень, що становить 1,2 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення. З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету Миколаївської міської територіальної громади чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних допомог населенню та компенсацій.

4. Затвердити на 2023 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 4099575660 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 1032,  та 1033 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 та пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

-       видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

-       заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 691 Бюджетного кодексу України);

-       надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України).

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (Міністерство фінансів України), спрямовуються на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (ПАТ «БАНК ВОСТОК»), спрямовуються на фінансування капітального ремонту міських доріг.

9. Визначити:

у 2023 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 437270932 гривні;

на 31 грудня 2023 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 359694590 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 1799985232 гривні.

10. Установити, що у 2023 році місцеві гарантії можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

10.1. Встановити розмір плати, яку сплачують комунальні підприємства Миколаївської міської ради, за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

10.2. Визначити, що відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).

11. Визначити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Миколаївської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

12. З метою збільшення доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

13. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті в установах банків.

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2023 рік.

15. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2024 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

- оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

7) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області;

8) взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

9) у випадку невиконання показників надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік, визначених розписом, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань по видатках загального фонду по незахищених статтях (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після попереднього погодження департаментом фінансів Миколаївської міської ради;

10) за наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії за загальним фондом (в межах бюджетних асигнувань) не реєструвати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених пунктом 11 вказаного рішення), до погашення такої заборгованості.

16. Установити на 2023 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 329947 гривень, за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 1745379 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

17. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

18. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 17 цього рішення обсяги змін показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади включаються до коригування бюджету Миколаївської міської територіальної громади при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду, - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2023 рік.

19. Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

20. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1074 штатних одиниць.

21. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2023 році встановити таку звітність про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади:

- звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів;

- квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

- річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади затверджується міською радою.

22. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року.

23. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

24. Рішення оприлюднюється відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

25. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф. 

Міський голова                                                                                  О.СЄНКЕВИЧ

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

Додаток 5

Додаток 6

Додаток 7


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: