Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 листопада 2021                                                                                        № 1225

Про затвердження Порядку прийняття та

розгляду повідомлень про можливі факти

корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень, інших порушень Закону України

«Про запобігання корупції» посадовими особами

виконавчих органів, підприємств, установ та

організацій Миколаївської міської ради         

 

 

З метою підвищення рівня обізнаності посадових осіб місцевого самоврядування Миколаївської міської ради, відповідно до статей 531, 532; розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Порядок прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради (далі – Порядок, додається).

2. Керівникам виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради забезпечити дотримання вимог цього Порядку.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

4. Загальний контроль покласти на заступників міського голови згідно з розподілом повноважень.

 

Заступник міського голови                                                       Ю. АНДРІЄНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 листопада 2021

№ 1225

 

 

ПОРЯДОК

прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок визначає послідовність дій посадових осіб виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, у разі отримання повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій місцевого самоврядування Миколаївської міської ради (далі – повідомлення).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

Уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції, згідно зі статтею 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», займаються організацією та здійсненням заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених зазначеним Законом, є підзвітними і підконтрольними керівнику відповідного органу місцевого самоврядування, та має гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від впливу чи втручання у його роботу.

1.3. До Миколаївської міської ради повідомлення, зазначені у пункті 1 цього розділу, можуть надходити:

1) з використанням засобів поштового зв’язку на адресу: Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20;

2) на електронну адресу [email protected];

3) під час особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами місцевого самоврядування Миколаївської міської ради;

4) засобами телефонного зв’язку за виділеною телефонною лінією за номером (0512) 709999.

1.4. Уповноважені підрозділи (посадові особи) з питань запобігання та виявлення корупції, під час попереднього розгляду обов’язково звертають увагу на те, що інформація, викладена у повідомленні, має містити фактичні дані (що можливо перевірити), що підтверджують можливе вчинення конкретною посадовою особою виконавчого органу, підприємства, установи чи організації Миколаївської міської ради корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, яке може бути перевірено.

1.5. Повідомлення може бути здійснено будь-якими особами, у тому числі і посадовими особами та працівниками виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, без зазначення авторства (анонімно) будь-яким способом, зазначеним у пункті 3 цього розділу, з врахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції» та підзаконних актів.

1.6. Повідомлення, що не містить інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, інше порушення Закону, розглядається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

1.7. Повідомлення може бути як письмовим, так і усним. Усне повідомлення може викладатись викривачем на особистому прийомі або за допомогою засобів телефонного зв’язку, під час якого використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 1).

 

2. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

 

2.1. Організація роботи з повідомленнями здійснюється на таких засадах:

1) знання та обізнаність – забезпечення інформування про можливість подати повідомлення про корупцію та про повноваження уповноваженої особи щодо його розгляду;

2) доступність – забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення та забезпечення зручності процесу подання таких повідомлень;

3) довіра – інформування викривачів про їхні права та гарантії захисту, у тому числі трудових прав, виконання державних гарантій захисту;

4) відповідальність – забезпечення керівництвом виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради роботи з повідомленнями;

5) ефективність – реагування на усі без винятку випадки порушення вимог Закону;

6) прозорість – інформування викривачів про результати розгляду повідомлень;

7) аналіз та вивчення – систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями та викривачами.

2.2. Організація роботи з повідомленнями здійснюється із дотриманням принципів:

1) доброчесності – діяльності посадових осіб виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, що базується на виконанні службових обов’язків відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 158, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333;

2) захисту прав викривачів – розуміння та усвідомлення посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій місцевого самоврядування Миколаївської міської ради, які мають доступ до повідомлень та іншої інформації, що пов’язана з повідомленнями, ризиків для викривачів та їхніх близьких осіб, пов’язаних з поданням повідомлень, встановленням фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

3) конфіденційності – забезпечення виконання посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради вимог законодавства щодо заборони розкриття інформації про викривача, його близьких осіб або інших даних, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених Законом, а також нерозголошення такої інформації посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, які залучаються до процедур попереднього розгляду, ідентифікації, опрацювання, використання та збереження повідомлень;

4) зворотного зв’язку – підтримання зв’язку з викривачем навіть у випадку, коли таке повідомлення подане анонімно (за наявності інформації про контакти викривача);

5) неупередженості – забезпечення розгляду повідомлення про корупцію по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати за результатами попередніх контактів викривача з посадовими особами виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради;

6) об’єктивності – надання повної і об’єктивної оцінки одержаній під час розгляду повідомлення інформації, а також результатам такої перевірки;

7) рівності – забезпечення однакового ставлення до всіх викривачів незалежно від їх віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

 

3. Отримання та реєстрація повідомлень

 

3.1. Повідомлення, що надходять до виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради з використанням засобів поштового зв’язку, електронної пошти (призначеної для отримання кореспонденції), подані особисто, приймаються та проходять первинне опрацювання відповідно до вимог Інструкції з діловодства в електронній формі в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах та Інструкції з діловодства в Миколаївській міській раді та її виконавчих органах, затверджених розпорядженням Миколаївського міського голови від 14.08.2019 № 249р.

3.2. Попередній розгляд та ідентифікація повідомлень, що надійшли до виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради у спосіб, зазначений у пункті 1 цього розділу, здійснюються уповноваженими підрозділами (посадовими особами) з питань запобігання та виявлення корупції, в день їх надходження до підрозділу (особи) або не пізніше наступного робочого дня, на предмет встановлення наявності відомостей, що містять фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення посадовою особою виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можуть бути перевірені, та які належні до компетенції і повноважень уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи).

3.3. Повідомлення, які надійшли до уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) електронною поштою, через виділену телефонну лінію та на особистому прийомі, вносяться до Журналу обліку повідомлень, внесених викривачами (додаток 2). Уповноважений підрозділ (уповноважена особа) протягом одного дня вчиняє всі необхідні дії для реєстрації такого повідомлення та визначення строків розгляду.

3.4. Уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) забезпечується облік повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду.

3.5. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3.6. У разі, коли повідомлення за змістом не відповідає встановленим вимогам Закону, але порушені питання належать до компетенції виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, таке повідомлення підлягає розгляду в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян».

 

4. Процедура розгляду повідомлень про корупцію

 

4.1. Анонімні повідомлення підлягають перевірці уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) з питань запобігання та виявлення корупції у строки, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Зокрема, повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», які можуть бути перевірені. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у строк не більше десяти робочих днів з дня його реєстрації. Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів. Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається. Термін розгляду анонімного повідомлення у межах визначеного законодавством строку продовжується керівником відповідного виконавчого органу, підприємства, установи чи організації Миколаївської міської ради шляхом накладання резолюції на доповідну записку керівника уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з обґрунтуванням необхідності продовження терміну розгляду.

4.2. У разі підтвердження інформації, викладеної в анонімному повідомленні, керівники виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради вживають заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформують спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

4.3. Повідомлення, які не є анонімними, підлягають попередній перевірці у строк, встановлений Законом України «Про запобігання корупції».

4.4. За результатами попередньої перевірки інформації, викладеної у повідомленні, уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) на ім’я керівника виконавчого органу, підприємства, установи чи організації Миколаївської міської ради здійснюється підготовка доповідної записки, у якій викладається суть вжитих заходів з перевірки викладеної інформації, їх результати та одне з таких рішень:

1) призначення (ініціювання) проведення службової перевірки або проведення службового розслідування у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні;

2) подальше з’ясування достовірності викладених фактів у межах строків, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;

3) передача повідомлення та матеріалів попередньої перевірки до спеціально уповноваженого суб’єкта – у разі встановлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення;

4) закриття провадження попередньої перевірки – у разі непідтвердження фактів, викладених у повідомленні.

4.5. Про результати попередньої перевірки повідомлення викривач інформується у спосіб та строки, встановлені Законом України «Про запобігання корупції». Якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції органів місцевого самоврядування Миколаївської міської ради, викривач інформується у спосіб та строки, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

4.6. Проведення службової перевірки або службового розслідування за повідомленнями не може бути доручене особі, якої стосується інформація, викладена у такому повідомленні, або якщо інформація стосується близьких осіб такої особи.

4.7. Забороняється залучати до проведення службових перевірок або службових розслідувань за повідомленнями працівників (доручати проведення таких перевірок працівникам), у яких наявний конфлікт інтересів або може виникнути конфлікт інтересів у зв’язку із залученням до проведення такої перевірки або розслідування.

4.8. Службова перевірка або розслідування за повідомленням проводиться у строки, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

4.9. Доручення про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень надається керівнику відповідного виконавчого органу, підприємства, установи чи організації Миколаївської міської ради. До розгляду повідомлення можуть залучатися інші працівники органу місцевого самоврядування Миколаївської міської ради, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні.

4.10. Посадовим особам виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право:

1) запрошувати заявника та інших осіб, які причетні до фактів, викладених у повідомленні, одержувати від них за їх згодою усні та письмові пояснення, інші матеріали, необхідні для перевірки інформації, зазначеної в повідомленні, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії;

2) доступ до матеріалів (інформації), які містять відомості з обмеженим доступом, під час перевірки повідомлень, а також підготовка та поводження з документами, складеними за їх результатами, здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством та наказами або розпорядженнями виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради;

3) зв’язуватися із заявником у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші матеріали  стосовно змісту повідомлення;

4) ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні.

4.11. Посадовим особам виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених законом.

4.12. Якщо законодавством дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, уповноважена особа повідомляє про це викривача не пізніше, ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації, шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

4.13. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством.

4.13.1. Права викривача виникають з моменту повідомлення інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

4.13.2. Викривач має право:

4.13.2.1. бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;

4.13.2.2. подавати докази на підтвердження своєї заяви;

4.13.2.3. отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав повідомлення, підтвердження його прийняття і реєстрації;

4.13.2.4. давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

4.13.2.5. на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

4.13.2.6. на конфіденційність;

4.13.2.7. повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» без зазначення відомостей про себе (анонімно);

4.13.2.8. у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

4.13.2.9. на відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

4.13.2.10. на винагороду у визначених законом випадках;

4.13.2.11. на отримання психологічної допомоги;

4.13.2.12. на звільнення від юридичної відповідальності у визначених законом випадках;

4.13.2.13. отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

4.13.3. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

4.14. За результатами службової перевірки за повідомленням приймається одне з таких рішень:

1) передати матеріали до спеціально уповноважених суб’єктів у разі встановлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення;

2) про притягнення, у межах компетенції, до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов вчинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам внаслідок допущених порушень.

4.15. Про результати службової перевірки або службового розслідування, проведеного за повідомленням про корупцію, викривач інформується у порядку та строки, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».

4.16. Матеріали попередньої та службової перевірок повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень Закону зберігаються в уповноваженому підрозділі (уповноваженої особи) протягом трьох років з дня отримання такої інформації.

4.17. Документи і матеріали щодо розгляду повідомлень, які надійшли до виконавчих органів, підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, обліковуються та формуються уповноваженим підрозділом (уповноваженою особою) у справи.

 

__________________________________________________

 

Додаток 1

до Порядку

(пункт 1.7 розділу 1)

 

 

Опитувальний лист

 

Працівникам органів місцевого самоврядування Миколаївської міської ради під час отримання повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» телефонним зв’язком або на особистому прийомі рекомендується використовувати цей опитувальний лист для фіксації довідкової інформації.

Перелік питань:

1) ім’я та контактна інформація: Ви готові надати нам свою контактну інформацію? Ця інформація не буде передаватись нікому без Вашої прямої згоди. Ви також може залишитися анонімним; однак зауважте, що розслідування справи часто вимагає додаткової інформації і може виникнути необхідність зв’язатися з Вами, а це можливо тільки якщо ми матимемо Вашу контактну інформацію.

Потрібно зафіксувати: ім’я, прізвище, контактну інформацію (номер телефону, електронну адресу, адресу для листування);

2) у чому Ви бачите прояв корупції? Надайте детальний опис випадку;

3) чи стосується випадок: електронних декларацій, конфлікту інтересів, порушень антикорупційного законодавства, іншого питання (спробуйте зазначити категорію)?

4) де стався випадок?

5) коли стався випадок (дата та час)?

6) коли та яким чином Ви дізналися про цей випадок?

7) чи знають інші люди про цей випадок? Якщо так, чи можете Ви надати інформацію про них?

8) чому, на Вашу думку, цей випадок включає неправомірне або навіть злочинне діяння?

9) чи траплялися такі випадки в минулому? Якщо так, чи надавалося повідомлення про них раніше, і які заходи були вжиті у зв’язку із ними;

10) чи надавалася інформація про зазначений вище випадок кудись ще? Якщо так, куди/кому?

11) чому Ви вирішили повідомити про цей випадок?

12) чи обіцялася або надавалася комусь перевага в описаному випадку? Якщо так, хто і кому обіцяв чи надавав перевагу? Що було обіцяно, чому і яким чином обіцялася або надавалася перевага?

13) чи бажаєте Ви щось додати?

У разі необхідності можуть ставитися інші запитання з метою детального з’ясування обставин та інформації, яка повідомляється викривачем.

 

__________________________________________________

 

Додаток 2

до Порядку

(пункт 3.3 розділу 3)

 

 

Журнал обліку повідомлень про корупцію

 

з/п

Реєстраційний номер, дата реєстрації повідомлення

П.І.П/б викривача

(або анонімне)

Поштова адреса місця реєстрації або проживання, яка може бути використана для листування, інші контактні дані (телефон, електронна адреса)

Стислий зміст повідомлення

Спосіб надходження (канал) повідомлення

Особа, яка прийняла повідомлення

Результат розгляду повідомлення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонімне

 

Неанонімне

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

За змістом відповідає вимогам закону

 

 

За змістом не відповідає вимогам

закону – не підлягає розгляду

 

 

 

За змістом відповідає вимогам закону

 

За змістом не відповідає вимогам

закону – не підлягає розгляду

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Стосується керівництва органу, працівників уповноваженого підрозділу (особи)

 

 

 

Стосується інших

працівників

органу

 

 

 

Інформування керівництва органу

 

 

 

Стосується керівництва органу, працівників уповноваженого підрозділу (особи)

 

 

 

 

 

Стосується

інших

працівників

органу

 

 

 

 

 

Викривач або

його близька

особа потребує

захисту

 

 

 

 

 

 

 

У разі загрози

життю, житлу,

здоров’ю, майну –

звернення до

правоохоронних

органів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлення до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (прокуратури, поліції, НАБУ, НАЗК)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розгляд (перевірка)

 

 

 

 

 

Розгляд (перевірка)

 

 

У разі застосування негативних заходів впливу на роботі – звернення до НАЗК

 

 

 

Підтвердилось

Не підтвердилось

 

 

 

 

 

 

 

 

Направлення до

спеціально

уповноважених

суб’єктів у сфері

протидії корупції

(прокуратури,

поліції, НАБУ,

НАЗК)

 

 

Підтвердилось

 

 

 

 

Не підтвердилось

 

 

 

 

Припинення порушення, усунення наслідків, притягнення до дисциплінарної відповідальності

Інформування керівництва органу

Припинення порушення, усунення наслідків, притягнення до дисциплінарної відповідальності

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Відповідь

викривачу

 

 

У разі виявлення ознак кримінального, адміністративного правопорушення

 

 

 

 

 

У разі виявлення ознак кримінального, адміністративного правопорушення

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            

 

 

 

 

 

 

   Опубліковано: 26 листопада 2021р

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: