Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

12 лютого 2021                                                                                          № 24р

Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 03.04.2017 №99р

«Про затвердження структури

департаменту архітектури та

містобудування Миколаївської міської  

ради та Положень про його структурні

підрозділи»

 

З метою оптимізації роботи та поліпшення організаційної структури департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1.  Внести зміни до розпорядження міського голови від 03.04.2017 №99р «Про затвердження структури департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи».

1.1. Ліквідувати у складідепартаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської радивідділ підготовки висновків щодо містобудування, землекористування та містобудівного кадастру.

1.2. Виключити із штатного розпису департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради посаду водія.

1.3. Створити у складі департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради підрозділи:

- відділ служби містобудівного кадастру та роботи з геопросторовими даними;

- відділ підготовки висновків щодо містобудування та землекористування.

1.4. Затвердити структуру департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.5. Затвердити Положення про структурні підрозділи департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради в новій редакції (додаються).

 

2. Директору департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради – головному архітектору міста  Цимбалу А.А. провести відповідні організаційні заходи згідно з чинним законодавством.

3.  Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Міський голова                                                                 О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

СТРУКТУРА

департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту - головний архітектор міста

1

Заступник директора департаменту

1

Відділ підготовки висновків щодо містобудування та землекористування

3

Відділ служби містобудівного кадастру та роботи з геопросторовими даними

3

Відділ регулювання інженерної інфраструктури та картографії

3

Відділ регулювання розвитку міста та розробки містобудівної документації

4

Відділ підготовки вихідних даних для забудови міста

3

Відділ комплексного благоустрою, ландшафтної архітектури міста, зовнішньої реклами та інформаційних вивісок

4

Відділ бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань

5

Разом

27

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

  

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ підготовки висновків щодо містобудування та землекористування департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ підготовки висновків щодо містобудування та землекористування (далі - відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент),  є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкуванням), директору департаменту та заступнику директора департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

2.1. Опрацювання звернень від юридичних та фізичних осіб, які надходять до департаменту з метою надання висновків з питань містобудування та землекористування з урахуванням затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні та діючого законодавства.

2.2. Участь у наданні адміністративних послуг з питань землекористування.

2.3 Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації під час провадження роботи відділом.

 

 

3. Повноваження відділу

3.1. Здійснювати підготовку висновків на звернення громадян, юридичних та фізичних осіб з питань містобудування та землекористування у відповідності до затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні та діючого законодавства.

3.2. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів департаменту до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.3. Здійснювати підготовкувідповідних порядків, інформаційних та технологічних карток з питань надання адміністративних послуг, в тому числі пропозицій щодо внесення змін в порядок надання адміністративних послуг в частині розгляду відповідних звернень, в яких бере участь відділ.

3.4. Здійснювати підготовкуінформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.

3.5. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.6. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, депутатських та інформаційних запитів з питань, що належать до повноважень відділу.

3.7. Ведення інформаційного банку даних щодо наданих відділом висновків з питань містобудування та землекористування з урахуванням затвердженої містобудівної документації на місцевому рівні та чинного законодавства.

3.8. Участь у розробленні проєктів розпоряджень міського голови, проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, проєктів нормативно-правових актів, що належать до повноважень відділу.

3.9. Участь у забезпеченні доступу до публічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу.

3.10. Користування в установленому порядку інформаційними базами Миколаївської міської ради та її виконавчих органів під час провадження діяльності.

3.11. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством,рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами директора департаменту, дорученнями директора департаментута заступника директора департаменту та цим Положенням.

3.12. Участь у комісійних оглядах і обстеженнях земельних ділянок та об’єктів будівництва з метою надання необхідних висновків з питань дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації тощо.

3.13. Участь у веденні геопорталу Миколаївської міської ради в частині виробництва, оновлення, оброблення таоприлюднення геопросторових даних, створених в результаті діяльності наявними сервісами.

 

4. Структура відділу

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу        1

головний спеціаліст                                   2

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику директора департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови (за підпорядкуванням), директора департаменту та заступника директора департаменту.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань  прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ служби містобудівного кадастру та роботи з геопросторовими даними департаменту архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ служби містобудівного кадастру та роботи з геопросторовими даними (далі – відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент),  є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкуванням), директору департаменту та заступнику директора департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 2. Основні завдання

2.1.Провадження діяльності з геопросторовими даними та метаданими геопорталу.

2.2.  Забезпечення належноїроботи геопорталу, шляхом  здійснення контролю за дотриманням порядку накопичення та постійного оновлення геопросторових даних наявними сервісами.

2.3.  Організація ведення містобудівного кадастру.

2.4.  Проведення містобудівного моніторингу.

2.5.    Організація захисту  інформації  геопорталу, в тому числі інформації містобудівногокадастру, від природних, техногенних і кримінальних загроз, запобігання можливим порушенням   встановленого   порядку   обробки   та   використання інформації (витік, спотворення, викрадення, знищення, модифікація, несанкціоноване  копіювання  та  інше  втручання  до інформаційної системи).

 

3. Повноваження відділу

3.1. Участь у визначенні пріоритетів формування геопорталу містобудівного кадастру і черговості виконання робіт.

3.2.Введення в роботу в департаменті єдиних організаційно-правових та нормативно-методичних документів, а також програмно-технічних комплексів, що пов’язані з  веденням геопорталу містобудівного кадастру.

3.3.    Участь у підготовці та поданні звітів органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про стан ведення геопрталу містобудівного кадастру та результати діяльності з геопросторовими даними та метаданими.

3.4.Організація проведення в установленому порядку нарад з питань, що належать компетенції відділу.

3.5. Залучення спеціалістів інших структурних підрозділів департаменту та структурних підрозділів Миколаївської міської ради до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.6. Одержання в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування даних та інформації, необхідних для провадження діяльності в межах компетенції відділу.

3.7. Відвідування в установленому порядку будь-яких об'єктів, включених до структури кадастрової інформації, з метою проведення містобудівного моніторингу та підтвердження достовірності відомостей та інформації, яка опрацьовується відділом.

3.8. Участь у розробленні проєктів розпоряджень міського голови, проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, проєктів нормативно-правових актів, що належать до повноважень відділу.

3.9. Вжиття заходів щодо забезпеченнядіяльності з геопросторовими даними та метаданими, у тому числі кадастрової інформації.

3.10. Здійснення контролюза геопросторовими даними, у тому числі кадастрової інформації щодо її відповідності та достовірності.

3.11. Здійснення операцій з внесення даних до баз даних геопорталу містобудівного кадастру.

3.12. Здійснення операцій з обслуговування програмно-технічних комплексів ведення геопорталу містобудівного кадастру.

3.13. Здійснення операцій з обслуговування системи зберігання та архівації інформації.

3.14. Здійснення операцій з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних.

3.15. Здійснення заходів із захисту інформації від несанкціонованого доступу відповідно до вимог законодавства.

3.16. Участь з формування кадастрових документів та їх видача за запитом.

3.17. Здійснення операцій з формування кадастрових довідок за запитом користувачів у межах санкціонованого доступу до бази даних геопорталу містобудівного кадастру.

3.18. Здійснення операцій із забезпечення безпосереднього санкціонованого доступу до геопорталу окремих користувачів за відповідним переліком, затвердженим розпорядником інформаційних фондів геопорталу містобудівного кадастру.

3.19. Проведення адаптації і супроводження нормативно-правових та методичних документів геопорталу містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей.

3.20. Здійснення розвитку та вдосконалення геопорталу містобудівного кадастру на відповідній території.

3.21. Здійснення операцій з ведення банку даних геопорталу містобудівного кадастру.

3.22. Здійснення оперативного програмно-технічного та технологічного обслуговування містобудівного кадастру.

3.23. Проведення вивчення попиту на кадастрову інформацію.

3.24. Передавання в установленому порядку встановленої інформації до містобудівного кадастру вищого рівнята національного геопорталу.

 

4. Структура відділу

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                             1

головний спеціаліст                          2

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник відділу, що має освіту за напрямком «Інформаційні управляючі системи та технології» або «Програмне забезпечення автоматизованих систем» та/або «Геоінформаційні системи і технології», який безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови, директора департаменту та заступника директора.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, дорученням директора департаменту та заступника директора департаменту та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ регулювання інженерної інфраструктури та картографії

департаменту архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

 

 1. Загальні положення

 1.1.  Відділ регулювання інженерної інфраструктури та картографії (далі – відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкуванням), директору департаменту та заступнику директора департаменту.

 1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про  департамент  та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

 2. Основні завдання

 2.1. Реалізація державної політики у сфері інженерного забезпечення містобудування у межах повноважень відділу.

 2.2.Координація діяльності суб'єктів містобудування  щодо  комплексного розвитку інженерної інфраструктури міста.

 2.3. Забезпечення дотримання законодавства у галузі інженерного забезпечення містобудування, державних стандартів, норм і правил,  затвердженої містобудівної документації.

 

3. Повноваження відділу

3.1. Сприяння створенню та оновленню картографічної основи території міста Миколаєва, здійснення реєстрації даних виконавчої зйомки топографічної основи масштабів 1:500, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000,1:100000.

3.2. Систематизація актів і схем вибору напрямків трас інженерних мереж.                                                                                        

3.3. Ведення обліку узгоджень технічних проєктів трас інженерних комунікацій і споруд, комплектація архіву робочих креслень для занесення до містобудівного кадастру, в тому числі у вигляді геопросторових даних.

3.4. Надання інформації щодо розміщення інженерних мереж у межах ділянки забудови.

3.5.Здійснення контролю відповідності схем винесення в натуру інженерних мереж узгодженим проєктам.

3.6  Здійснення контролю за відповідністю виконавчої зйомки побудованих інженерних комунікацій схемі винесення в натуру проєкту.

3.7. Організація реєстрації, збереження і систематизації топографо-геодезичних та інженерно-геодезичних, інженерно-геологічних матеріалів для занесення до геопорталу містобудівного кадастру, розгляд питань стосовно  виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів вишукувань.

3.8.  Координація проєктування, будівництва, ремонту магістральних мереж і споруд комунального призначення (теплопостачання, водопостачання, водовідведення, зливова каналізація та очисні споруди зливової каналізації, електропостачання, газопостачання, зв’язок).

3.9.  Участь у веденні Реєстру топонімів міста, підготовка  щодо внесення пропозицій до адреси об’єктам містобудування. Підготовка рішень про присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості.

3.10. Підготовка проєктів рішень виконкому міської ради, рішень  міської ради щодо питань, які належать до компетенції відділу.

3.11. Розгляд звернень громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до компетенції відділу та департаменту.

3.12. Участь у розробці пропозицій до програм соціально-економічного розвитку міста в межах повноважень відділу.

3.13. Підготовка інформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.

3.14. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.15. Підготовка відповідних порядків, інформаційних та технологічні карток з питань надання адміністративних послуг, в тому числі пропозиції щодо внесення змін в порядок надання адміністративних послуг в частині розгляду відповідних звернень, в яких бере участь відділ. 

3.16. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, депутатських та інформаційних запитів з питань, що належать до повноважень відділу.

3.17. Участь у веденні геопорталу Миколаївської міської ради в частині виробництва, оновлення, оброблення та оприлюднення геопросторових даних, створених в результаті діяльності відділу наявними сервісами.

 

4. Структура відділу

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

  начальник відділу                    1

  головний спеціаліст                 2

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований заступнику директора департаменту та директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови, директора департаменту та заступника директора департаменту.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ регулювання розвитку міста та розробки містобудівної документаціїдепартаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ регулювання інженерної інфраструктури та картографії (далі – відділ)входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкуванням),  директору департаменту та заступнику директора департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

2.1.  Основним завданням відділу є сприяння здійсненню реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території міста.

2.2. Дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

2.3. Організація розроблення, коригування та уточнення містобудівної документації. 

 

3. Повноваження відділу

3.1. Розгляд пропозицій та надання до міської ради: висновків щодо визнання території, вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до законодавства, участь у забезпеченні контролю за їх використанням та забудовою, а також здійснення на них запланованої містобудівної діяльності; надання пропозицій щодо планів і програм будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів житла, соціально-побутового і комунального призначення на території міста незалежно від форм власності.

3.2. Надання пропозицій міській раді і її виконавчому комітету та підготовку відповідних висновків щодо будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів.

3.3. Розгляд і погодження проєктної документації по новому будівництву, реконструкції, капітальному ремонту, реставрації існуючих об’єктів містобудування та благоустрою на території містау разі законодавчих випадків необхідності такого погодження.

3.4. Аналіз стану містобудування на території міста, організація розроблення таорганізація проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку містобудівних програм тамістобудівної документації (генерального плану, плану зонування, детальних планів територій).

3.5. Погодження землевпорядної документації на всі види будівництва  та обслуговування об’єктівархітектури та на території міста.

3.6. Організація, у межах своїх повноважень, охорони, реставрації та використання пам’яток архітектури та містобудування.

3.7. Аналіз стану та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у сфері містобудування та архітектури у межах міста Миколаєва та вжиття заходів для усунення недоліків.

3.8. Участь у розробці пропозицій до містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку міста в межах повноважень відділу.

3.9. Участь у підготовці заходів щодо місцевого розвитку.

3.10.Підготовка відповідних порядків, інформаційних та технологічних карток з питань надання адміністративних послуг, у тому числі пропозицій щодо внесення змін в порядок надання адміністративних послуг в частині розгляду відповідних звернень, в яких бере участь відділ.

3.11. Організація розроблення, внесення змін до генерального плану міста  Миколаєва, іншої містобудівної документації та подання на розгляд Миколаївської міської ради, у тому числі:

3.11.1. Здійснення підготовки та організаційних заходів з реалізації створення (оновлення) містобудівної документації в місті Миколаєві.

3.11.2. Організація розроблення та внесення змін до генерального плану міста Миколаєва у встановленому законодавством порядку.

3.11.3. Організація розроблення, внесення змін та уточнення планузонування території міста Миколаєва або зонування окремих територій (зонінгів) для існуючих забудованих територій у встановленому законодавством порядку.

3.11.4. Організація розроблення та внесення змін детальних планів територій для мікрорайонів (житлових районів) нової комплексної забудови, кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, які підлягають комплексній реконструкції, промислових та комунально-складських територій, які підлягають реструктуризації зі зміною функціонального призначення, територій для формування комплексних ландшафтно-рекреаційних зон для відпочинку та дозвілля населення, а також для інших територій.

3.11.5. Уточнення межі та площі територій для розроблення містобудівної документації та визначення можливості залучення інвестиційних коштів для її розроблення.

3.11.6.  Розгляд можливості необхідності першочергового будівництва об’єктів соціальної інфраструктури та громадського обслуговування при підготовці завдання на розроблення детальних планів територій для забезпечення комплексної забудови.

3.11.7. Розгляд інвестиційних намірів, пропозицій, окремих містобудівних рішень, детальних планів територій на відповідність генеральному плану міста Миколаєва.

3.12. Підготовка інформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.

3.13. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.14. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, депутатських та інформаційних запитів з питань, що належать до повноважень відділу.

3.15. Ведення інформаційного банку даних щодо погоджень та відмов у погодженні землевпорядної документації на всі види будівництва  та обслуговування об’єктівархітектури та на території міста.

3.16. Участь у веденні геопорталу Миколаївської міської ради в частині виробництва, оновлення, оброблення та оприлюднення геопросторових даних, створених в результаті діяльності відділу наявними сервісами.

 

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                           1

головний спеціаліст                        3

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику директора департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи відділу.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови, директора департаменту та начальника управління.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ підготовки вихідних  даних для забудови міста

департаменту архітектури та містобудування

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ підготовки вихідних  даних для забудови міста та містобудівної документації (далі – відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови (за підпорядкуванням), директору департаменту тазаступнику директора департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департаментта цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

2.1.  Головним завданням відділу є сприяння здійсненню реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території містаз метою розвитку сучасного самобутнього міста.

2.2. Дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації.

 

3. Повноваження відділу

3.1. Надання адміністративних послуг звидачі містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єктів будівництва  або відмов у їх видачі.

3.2. Надання адміністративних послуг звидачі будівельнихпаспортів назабудову земельних ділянок або відмов у їх видачі.

3.3. Ведення інформаційного банку даних щодо виданих містобудівних умов та обмежень на проєктування об’єктів будівництва, будівельних  паспортів на забудову земельних ділянок, відмов у видачімістобудівних умов та обмежень на проєктування об’єктів будівництва, відмов у видачі будівельних паспортів на забудову земельних ділянок та результатів засідань містобудівної ради при департаменті.

3.4. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, депутатських та інформаційних запитів з питань, що належать до повноважень відділу.

3.5. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.6. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи департаменту.

3.7.  Участь у підготовці проєктів нормативно-правових та регуляторних актів з питань, що належать до компетенції відділу в порядку, визначеному законодавством.

3.8. Підготовка інформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.

3.9.  Участь у розробці пропозицій до містобудівних програм та програм соціально-економічного розвитку міста в межах повноважень відділу.

3.10. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.11. Участь в організації проведення містобудівних рад при департаменті.

3.12. Участь у веденні геопорталу Миколаївської міської ради в частині виробництва, оновлення, оброблення та оприлюднення геопросторових даних, створених в результаті діяльності відділу за допомогою наявних сервісів.

 

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                      1

головний спеціаліст                   2

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований директору департаменту та заступнику директору департаменту, їм підконтрольний та підзвітний.

 

5.2. Начальник відділу

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови, директора департаменту та заступника директора департаменту.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комплексного благоустрою, ландшафтної архітектури міста, зовнішньої реклами та інформаційних вивісок департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ комплексного благоустрою,  ландшафтної архітектури міста, зовнішньої реклами та інформаційних вивісок (далі – відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, директору департаменту, заступнику директора департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, іншими нормативними актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

2.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, зовнішньої реклами, комплексного благоустрою  та ландшафтної архітектури на території міста Миколаєва.

2.2. Сприяння організації в межах своїх повноважень охорони та реставрації пам'яток архітектури та містобудування.

2.3. Дотримання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації під час розміщення на території міста зовнішньої реклами та тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю.

 

3. Повноваження відділу

3.1. Формування єдиної політики щодо естетичного вигляду об'єктів архітектури в системі існуючої забудови.

3.2. Надання міській раді та виконавчому комітету міської ради пропозицій з питань поліпшення дизайну міського середовища.

3.3. Участь в процесах, пов'язаних з розробкою, затвердженням комплексних схем розміщення рекламних засобів, тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, рекламних засобів та зонування розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві в межах наданих повноважень.

3.4. Участь у процесах впорядкування комплексного благоустрою, ландшафтної архітектури міста, розміщення тимчасових споруд, зовнішньої реклами та інформаційних вивісок.

3.5.  Розгляд документів дозвільного характеру щодо питань розміщення зовнішньої реклами та тимчасових споруд в межах наданих повноважень.

3.6 Оформлення паспорта прив’язки тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.

3.7. Ведення інформаційного банку даних щодо виданих дозвільних документів з розміщення зовнішньої реклами та інформаційних вивісок, а також щодо паспортів прив’язок тимчасових споруд для зайняття підприємницькою діяльністю.

3.8. Контроль за розміщенням зовнішньої реклами та інформаційних вивісок в межах наданих повноважень згідно з чинним законодавством.

3.9. Розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних та юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, депутатських та інформаційних запитів з питань, що належать до повноважень відділу.

3.10. Координації діяльності суб’єктів щодо комплексного розміщення зовнішньої реклами міста.

3.11.  Аналіз стану і потреб ринку зовнішньої реклами і підготовка рекомендацій щодо його впорядкування та вдосконалення.

3.12. Вжиття необхідних заходів щодо впровадження нових технологій і матеріалів в оснащенні рекламних засобів та інформаційних вивісок.

3.13. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.14. Внесення в установленому порядку пропозицій щодо удосконалення роботи департаменту.

3.15.  Участь у підготовці проєктів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу в порядку, визначеному законодавством.

3.16. Підготовка інформації та виконання контрольних звітів до розпорядчих документів державного, регіонального та міського рівня з питань, що належать до компетенції відділу.

3.17. Участь у наданні адміністративних послуг.

3.18. Участь у веденні геопорталу Миколаївської міської ради в частині виробництва, оновлення, оброблення та оприлюднення геопросторових даних, створених в результаті діяльності відділу наявними сервісами.

 

4. Структура та організація роботи

4.1. Начальник відділу та працівники відділу призначаються на посади та звільняються з посад директором департаменту в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу відділу входять:

  начальник відділу                                     1

  заступник начальника відділу                 1

  головнийспеціаліст                                  2

 

5. Керівництво відділу

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний заступнику директора департаменту та директору департаменту.

5.2. Начальник відділу.

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту.

5.2.4. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.5. Виконує доручення міського голови, заступника міського голови, директора департаменту.

5.2.6. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.7. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.8. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.9. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.10. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

_________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженняміського голови

від 12 лютого 2021

№ 24р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань департаменту архітектурита містобудування Миколаївської міської ради

 

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ бухгалтерського обліку, звітності, діловодства, кадрових питань (далі – відділ) входить до складу департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради (далі – департамент), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови, директору департаменту.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання відділу

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності безперервно від дня реєстрації й до моменту ліквідації установи.

2.2. Забезпечення фіксування в документах достовірної та в повному обсязі інформації про господарські операції та результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) і фінансовими, матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті на облік бюджетних зобов’язань, своєчасне надання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до бюджетних зобов’язань, достовірне та в повному обсязі відображення операцій в бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів згідно із затвердженими нормативами та кошторисами.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення та мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

2.6. Реалізація політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в департаменті.

2.7. Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту.

2.8. Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання.

2.9. Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання.

2.10. Документальне оформлення проходження служби в органах місцевого самоврядування та трудових відносин.

2.11. Організація та забезпечення документообігу в департаменті у визначеному законодавством порядку.

2.12. Організація та забезпечення приймання, обліку, зберігання та використання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації у відповідній сфері діяльності департаменту.

2.13. Організація та забезпечення ефективної організаційної  діяльності структурних підрозділів департаменту.

 

3. Повноваження відділу

3.1. Складення на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

 3.2. Здійснення поточного контролю за:

- дотриманням бюджетного законодавства щодо взяття бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- веденням бухгалтерського обліку, складанням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку.

3.3. Своєчасне подання звітності.

3.4. Своєчасне та у повному обсязі перераховування податків і зборів (обов’язкові платежі) до відповідних бюджетів.

3.5. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.6. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

3.7. Забезпечення:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноти та достовірності даних підтверджуючих документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан департаменту, результати її діяльності та рух бюджетних коштів.

3.8. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.9. Розробка та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівниками департаменту.

3.10. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами Миколаївської міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.11. Одержання у встановленому законодавством порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівниками) інформації, документів і матеріалів, необхідних з питань, віднесених до відання органів місцевого самоврядування.

3.12. Приймання кореспонденції, яка надходить на розгляд директору департаменту, передання її згідно з прийнятим рішенням до структурних підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі роботи або підготовки відповідей.

3.13. Ведення діловодства, виконання різних операцій із застосуванням комп’ютерної техніки, призначеної для збирання, оброблення і подання інформації для підготовки і прийняття рішень.

3.14. Приймання документів і особистих заяв на підпис директора департаменту.

3.15 Підготовка документів і матеріалів, необхідних для роботи директорові департаменту.

3.16. Організація проведення телефонних переговорів директора департаменту, запис за його відсутності одержаної інформації і доведення до його відома її змісту, передавання і приймання інформації за допомогою приймально-переговорних пристроїв (телефакс, телекс, і т. ін.), а також телефонограм, своєчасне доведення до відома директора департаменту інформації, одержаної каналами зв’язку.

3.17. Контроль за своєчасним розглядом і поданням структурними підрозділами та конкретними виконавцями документів, що надходять для виконання, перевірка правильності оформлення підготовлених проєктів документів, що передаються директору департаменту на підпис, забезпечення їх якісного редагування.

3.18. За дорученням директора департаменту складання листів, запитів, інших документів, підготовка відповіді авторам листів.

3.19. Виконання роботи з підготовки засідань і нарад, які проводить директор департаменту (збір необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час і місце проведення, порядок денний, проведення реєстрації), ведення і оформлення протоколів засідань і нарад.

3.20. Підготовка, оформлення, реєстрація протягом встановленого терміну наказів директора департаменту. Доведення у встановлені терміни до відома посадових осіб департаменту наказів директора департаменту.

3.21. Контроль за виконанням працівниками департаменту виданих наказів та розпоряджень, а також за додержанням термінів виконання вказівок і доручень директора департаменту, що взяті на контроль. Ведення контрольно-реєстраційної картотеки.

3.22. Забезпечення робочого місця директора департаменту необхідними засобами організаційної техніки, канцелярським приладдям.

3.23. Друкування за вказівкою директора департаменту службових матеріалів, необхідних для його роботи або введення поточної інформації до банку даних.

3.24. Організація прийому відвідувачів, сприяння оперативності розгляду прохань і пропозицій працівників.

3.25. Формування справ відповідно до затвердженої номенклатури та покладених завдань, забезпечення їх зберігання, в установлені терміни передача до архіву.

3.26. Для виконання покладених на відділ завдань йому надається право:

- складати  розпорядчі документи на підставі вказівок директора департаменту;

- у разі необхідності залучати посадових осіб департаменту до підготовки документів, потрібних директору департаменту;

 - у рамках своєї компетенції та повноважень відповідати на телефонні дзвінки, адресовані директору департаменту, з метою ефективного використання його робочого часу;

- користуватися іншими правами, що випливають із завдань, визначених цим Положенням.

3.27. Здійснення  ведення  діловодства  у  департаменті  відповідно  доінструкції з діловодства та здійснення контролю за її дотриманням.

3.28. Приймання, реєстрація, ведення обліку, забезпечення зберігання та оперативного пошуку документів, що надходять до департаменту.

3.29. Здійснення організаційно-методичного керівництва роботи з документами в структурних підрозділах департаменту.

3.30. Здійснення контролю за оформленням документів та вжиття заходів щодо їх своєчасного проходження.

3.31. Удосконалення форм і методів роботи з документами з урахуванням використання організаційної техніки і ПК.

3.32. Звітування директору департаменту про стан роботи зі службовими документами.

3.33. Організація семінарів для працівників структурних підрозділів департаменту щодо ведення діловодства та передачі документів на зберігання.

3.34. Ведення обліку, зберігання, розмноження та використання документів з грифом «Для службового користування» відповідно до вимог Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 № 736 "Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію".

3.35. Ведення обліку запитів на інформацію згідно і Законом України «Про доступ до публічної інформації».

3.36. Здійснення реєстрації вихідної кореспонденції департаменту.

3.37. Забезпечення документообігу між структурними підрозділами департаменту, а також між департаментом та виконавчими органами  міської ради, постійними комісіями  міської ради тощо.

3.38. Здійснення відправлення кореспонденції департаменту кур’єрським,  поштовим зв’язком.

3.39. Здійснення підготовки річного плану роботи стосовно архівної справи, подання його на затвердження директору департаменту і звітування перед ним про проведену роботу.

3.40. Приймання від структурних підрозділів департаменту на зберігання архівних документів з різними видами матеріальних носіїв інформації.

3.41. Контроль за станом зберігання та правильністю оформлення документів у структурних підрозділах департаменту.

3.42. Участь у складанні та погодженні зведеної номенклатури справ департаменту, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі.

3.43. Ведення державного обліку документів Національного архівного фонду та щорічне подання відомостей про їх кількість за формою, встановленою Правилами організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181  (далі – Правила), відповідній державній архівній установі, архівному відділу міської ради.

3.44. Проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання та подання на розгляд експертної комісії організації проєктів описів справ постійного зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду, актів про вилучення документів з Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів Національного архівного фонду, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу).

3.45. Створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів.

3.46. Підготовка, передавання та транспортування (за рахунок організації) документів до відповідної державної архівної установи, архівного відділу міської ради.

3.47.  Участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників організації, які відповідають за роботу з документами.

3.48.  Виконання інших функцій, що випливають із завдань, визначених цим Положенням.

3.49. Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів, проєктних матеріалів тощо.

3.50. Для виконання покладених на відділ завдань йому надається право:

- вимагати від структурних підрозділів департаменту передавання на зберігання документів, оформлених згідно з чинним законодавством;

- повертати структурним підрозділам на доопрацювання документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;

- давати структурним підрозділам департаменту рекомендації з питань, що входять до компетенції відділу;

- запитувати від структурних підрозділів департаменту відомості, необхідні для роботи;

- інформувати директора департаменту про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;

- брати участь у засіданнях дорадчих органів, нарадах, що проводяться в організації, в разі розгляду на них питань роботи з документами;

- користуватися іншими правами, що випливають із завдань, визначених цим Положенням.

3.51. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування в департаменті, узагальнення практики роботи з кадрами, внесення директору департаменту пропозицій щодо її вдосконалення.

3.52. Забезпечення прогнозування та планування потреб в кадрах, організація замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування в складі департаменту, забезпечення укладання відповідних угод із закладами освіти.

3.53. Проведення роботи з формування кадрового резерву в структурних підрозділах департаменту.

3.54. Внесення пропозицій директору департаменту про зарахування до кадрового резерву службовців органів місцевого самоврядування при плануванні періодичного переміщення по службі.

3.55. Ведення встановленої звітно-облікової документації, підготовка статистичної звітності з кадрових питань, аналіз якісного складу службовців органів місцевого самоврядування.

3.56. Вивчення разом з іншими структурними підрозділами особистих, професійних, ділових якостей осіб, які претендують на зайняття посад службовців органів місцевого самоврядування департаменту, попередження їх про встановлені законодавством обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та проходженням служби в органах місцевого самоврядування, ознайомлення із Загальними правилами поведінки службовця органів місцевого самоврядування.

3.57. Приймання від претендентів на посади службовців органів місцевого самоврядування відповідних документів та подання їх на розгляд конкурсної комісії, здійснення інших заходів щодо організації конкурсного відбору.

3.58. Розгляд та внесення директору департаменту пропозицій щодо проведення стажування кадрів на посадах службовців органів місцевого самоврядування, підготовка разом з відповідними структурними підрозділами документів для організації стажування.

3.59. Підготовка матеріалів про призначення на посади та звільнення з посад працівників департаменту.

3.60. Оформлення документів про прийняття Присяги службовця органів місцевого самоврядування та присвоєння рангів службовцям органів місцевого самоврядування, внесення про це запису до трудових книжок.

3.61. Обчислення стажу роботи та служби в органах місцевого самоврядування, здійснення контролю за встановленням надбавок за вислугу років та наданням відпусток відповідної тривалості, складення графіків щорічних відпусток працівників департаменту.

3.62. Розгляд матеріалів та підготовка документів для заохочення та нагородження працівників, ведення відповідного обліку.

3.63. Здійснення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування, та застосування заходів дисциплінарного впливу.

3.64. Підготовка запитів про проведення перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

3.65. Здійснення роботи, пов’язаної із заповненням, обліком та зберіганням трудових книжок та особистих справ працівників.

3.66. Оформлення і видача службових посвідчень та довідок з місця роботи працівника, проведення оформлення листків тимчасової непрацездатності.

3.67. Підготовка документів для відрядження працівників.

3.68. Участь у розробці структури і штатного розпису департаменту, положень та посадових інструкцій працівників структурних підрозділів департаменту.

3.69. Здійснення організаційного забезпечення і участі у роботі атестаційної комісії та проведенні щорічної оцінки виконання службовцями органів місцевого самоврядування департаменту покладених на них завдань і обов’язків.

3.70. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

3.71. Разом з іншими структурними підрозділами здійснення контролю за дотриманням службовцями  департаменту Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та інших актів законодавства з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

3.72. Здійснення обліку військовозобов’язаних і призовників.

3.73. Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного щорічного подання службовцями органів місцевого самоврядування декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

3.74. Розгляд пропозицій, заяв, скарг громадян, надання роз’яснень, ведення прийому громадян з питань, що належать до компетенції відділу щодо питань кадрової роботи.

3.75. Перевірка та контроль за дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в департаменті.

3.76. Одержання у встановленому порядку від керівників структурних підрозділів документів, необхідних для виконання покладених на відділ функцій.

3.77. Участь у нарадах та інших заходах з питань кадрової роботи, що проводяться в департаменті.

3.78. Внесення директору департаменту пропозицій з питань удосконалення кадрової роботи, підвищення ефективності служби в органах місцевого самоврядування.

3.79. Проведення іншої роботи, пов’язаної із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

3.80. Внесення керівництву пропозицій з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та департаменту. Звернення до керівництва з приводу створення умов для роботи спеціалістів відділу, забезпечення їх приміщенням, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними робочими місцями, а також законодавчими та іншими нормативними актами і довідковими матеріалами.

3.81. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з порушених питань.

3.82. Підготовка проєктів нормативно-правових та регуляторних актів з питань, що належать до повноважень департаменту.

 

 

4. Права відділу

4.1. Представляти департамент в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

4.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами департаменту первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

4.3. Одержувати від структурних підрозділів департаменту необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

4.4. Вносити директору департаменту пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

 

5. Структура відділу

5.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

5.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

5.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                      1

головний спеціаліст                   4

 

6. Керівництво відділу

6.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований, підконтрольний та підзвітний директору департаменту.

6.2. Начальник відділу:

6.2.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

6.2.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

6.2.3. Погоджує проєкти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

6.2.4. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

6.2.5. Погоджує кандидатури працівників департаменту, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

6.2.6. Подає директору департаменту пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності бюджетної установи і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності  установи;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності;

6.2.7. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій.

6.2.8. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує директора департаменту про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

6.2.9. Здійснює контроль за:

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться департаментом;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна бюджетної установи;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості департаменту;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

6.2.10. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

6.2.11. Виконує роботи з підготовки, проведення публічних закупівель департаменту, контроль за виконанням договірних відносин за результатами публічних закупівель. 

6.2.12. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

6.3. Начальник відділу у разі отримання розпорядження від директора департаменту, яке суперечить законодавству, інформує у письмовій формі директора департаменту про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно надсилає керівникові органу казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

Керівник органу казначейства розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі міського голову та начальника відділу. Якщо факт порушення не встановлено, керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі міського голову та начальника відділу.

6.4. Начальник відділу не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки директора департаменту на період його тимчасової відсутності.

6.5. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) виконання його обов’язків покладається відповідно до наказу директора департаменту на працівника відділу.

6.6. Начальник відділу у разі невиконання або неналежного виконання покладених на нього повноважень несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

 

7. Заключні положення

7.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

7.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

7.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

7.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

7.5. Дане Положення приведене у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 “Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи”.

__________________________________________________

 

Опубліковано: 26 лютого 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: