Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

28 грудня 2018                                                                                    № 415р

Про затвердження структури

управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради та

Положень про його структурні

підрозділи

 

З метою необхідності поліпшення організаційної структури управління капітального будівництва Миколаївської міської ради, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Затвердити структуру управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (додається).

 

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (додаються).

 

3. Розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 98р «Про затвердження структури управління капітального будівництва Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи» та від 10.07.2018 № 186р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 03.04.2017 № 98р «Про затвердження структури управління капітального будівництва Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи» визнати такими, що втратили чинність.

 

4. Дане розпорядження набирає чинності з 01.01.2019.

 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 28 грудня 2018

№ 415р

 

СТРУКТУРА

управління капітального будівництва

Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Начальник управління

1

Заступник начальника управління

1

Інженерно-технічний відділ

6

Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

4

Відділ юридичного та організаційно-кадрового забезпечення

5

Водій

1

Всього

18

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 28 грудня 2018

№ 415р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності

управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ планування, бухгалтерського обліку та звітності (далі – відділ) входить до складу управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (далі – управління), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, начальнику управління та заступнику начальника управління відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності  управління та складення звітності.

2.2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

2.3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства щодо взятих бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

2.4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

2.5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. У межах своєї компетенції участь у розробці структури управління, внесення пропозицій щодо штатної чисельності.

3.2. Складання штатного розпису працівників управління на підставі необхідних розрахунків.

3.3. У разі потреби підготовка проектів наказів про внесення змін до штатного розпису.

3.4. Формування та подання пропозицій до прогнозних обсягів видатків міського бюджету на наступні роки.

3.5. Організація роботи з підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на наступний рік з детальними розрахунками та з урахуванням звітів про виконання паспортів бюджетних програм, формування їх за бюджетними програмами та подання до департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

3.6. Формування мережі підприємств та установ, які отримують кошти з міського бюджету по системі головного розпорядника бюджетних коштів, подання її до обслуговуючого органу державного казначейства.

3.7. Складання кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету, кошторисів та планів спеціального фонду, забезпечення їх виконання у розрізі бюджетних програм.

3.8. Складання кошторису видатків по кодах економічної класифікації видатків із щомісячним розподілом, забезпечення його виконання, у разі необхідності внесення пропозицій щодо перерозподілу лімітних асигнувань у межах річних бюджетних призначень за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

3.9. Формування розподілу показників зведених кошторисів та планів асигнувань та подання їх до обслуговуючого органу державного казначейства.

3.10. Складання паспортів бюджетних програм за програмно-цільовим методом та внесення змін протягом року.

3.11. Оперативне здійснення аналізу та контролю за виконанням бюджетних програм у розрізі об’єктів будівництва.

3.12. Складання звітів, оцінки та аналізу ефективності бюджетних програм за підсумками року.

3.13. Надання департаменту фінансів Миколаївської міської ради, департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, а також іншим зовнішнім користувачам необхідної інформації з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.14. Надання Управлінню Державної казначейської служби України у місті Миколаєві Миколаївської області необхідних документів, що стосуються порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

3.15. Участь у формуванні списку об’єктів капітального будівництва, які потребують залучення коштів інших бюджетів.

3.16. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.

3.17. Складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також іншої звітності в порядку, встановленому законодавством.

3.18. Проведення оцінки:

- ефективності функціонування системи внутрішнього контролю;

- ефективності планування бюджетних програм та результатів їх виконання;

- стану збереження активів та інформації, стану управління комунальним майном;

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової і бюджетної звітності.

3.19. Здійснення поточного контролю за:

- дотриманням бюджетного законодавства щодо взятих бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Казначейства та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань;

- правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи;

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані бюджетній установі;

- виконанням бюджетних програм у розрізі об’єктів будівництва.

3.20. Своєчасність та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

3.21. Забезпечення дотримання вимог нормативно-правових актів щодо:

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій;

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

3.22. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи щодо списання простроченої заборгованості відповідно до законодавства.

3.23. Забезпечення:

- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

- достовірності та правильності оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов’язань та бюджетних фінансових зобов’язань;

- повноти та достовірності даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

- зберігання, оформлення та передачі до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

- надання у повному обсязі правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

- відповідних структурних підрозділів бюджетної установи даними бухгалтерського обліку та звітності для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, складення економічно обґрунтованих калькуляцій собівартості послуг, що можуть надаватися за плату відповідно до законодавства, визначення можливих ризиків фінансово-господарської діяльності.

3.24. Участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.

3.25. Розроблення та забезпечення здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників.

3.26. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

3.27. Відділ має право:

3.27.1. Представляти бюджетну установу в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції бухгалтерської служби, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

3.27.2. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до бухгалтерської служби структурними підрозділами бюджетної установи первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням.

3.27.3. Одержувати від структурних підрозділів управління та інших установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3.27.4. Вносити начальнику управління пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

3.27.5. Інформувати керівництво управління, у разі покладення на працівників відділу виконання роботи, що не належить до функцій відділу, а також у випадках, коли відповідні посадові особи або підрозділи не надають документи, необхідні для вирішення порушених питань.

 

4. Структура відділу

 

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу – головний бухгалтер                             1

головний спеціаліст                                                              3

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник відділу – головний бухгалтер, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та заступнику начальника управління відповідно до розподілу обов’язків, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу – головний бухгалтер:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов’язків між працівниками відділу з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Одержує від виконавчих органів міської ради, установ та організацій необхідні матеріали для складання бюджетних запитів, паспортів за програмно-цільовим методом та кошторисів, а також матеріали та звітні дані.

5.2.4. Бере участь у розробці структури управління, вносить пропозиції щодо штатної чисельності.

5.2.5. Вносить пропозиції щодо витрат на утримання управління.

5.2.6. Забезпечує своєчасне надання Управлінню Державної казначейської служби України у місті Миколаєві Миколаївської області необхідних документів, що стосуються порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів.

5.2.7. Бере участь у нарадах та інших заходах з питань бюджету, планування та звітності.

5.2.8. Забезпечує підготовку необхідних аналітично-довідкових матеріалів з питань, віднесених до компетенції відділу.

5.2.9. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.10. Організовує роботу з планування, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та іншої звітності.

5.2.11. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

5.2.12. Погоджує кандидатури працівників управління, яким надається право складати та підписувати первинні документи щодо проведення господарських операцій, пов’язаних з відпуском (витрачанням) грошових коштів, документів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів та іншого майна.

5.2.13. Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.

5.2.14. Подає начальнику управління пропозиції щодо:

- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності управління і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;

- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;

- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості, повернення кредитів, отриманих з державного або місцевого бюджету;

- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

5.2.15. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);

- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

- приймання і видачі грошових коштів;

- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

- проведення інших господарських операцій;

- інші документи в межах своєї компетенції.

5.2.16. Відмовляє у прийнятті до обліку документів, підготовлених з порушенням встановлених вимог, а також документів щодо господарських операцій, що проводяться з порушенням законодавства, та інформує начальника управління про встановлені факти порушення бюджетного законодавства.

5.2.17. Здійснює контроль за:

- правильністю проведення планування витрат;

- відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться управлінням;

- складенням звітності;

- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна управління;

- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;

- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості управління;

- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;

- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та виконавчими органами міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

5.2.18. Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

5.2.19. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

5.3. Начальник відділу – головний бухгалтер, у разі отримання розпорядження від начальника управління, яке суперечать законодавству, інформує у письмовій формі начальника управління про неправомірність такого розпорядження, а у разі отримання даного розпорядження повторно, надсилає керівникові органу казначейства за місцем обслуговування бюджетної установи відповідне повідомлення.

Керівник органу казначейства розглядає в триденний строк отримане повідомлення та здійснює у разі встановлення факту порушення бюджетного законодавства заходи відповідно до законодавства, про що інформує у письмовій формі міського голову та начальника відділу. Якщо факт порушення не встановлено, керівник зазначеного органу інформує про це у письмовій формі міського голову та начальника відділу – головного бухгалтера.

5.4. Начальник відділу – головний бухгалтер не може отримувати безпосередньо за чеками та іншими документами готівкові кошти і товарно-матеріальні цінності, а також виконувати обов’язки начальника управління на період його тимчасової відсутності.

5.5. Казначейство забезпечує в межах повноважень організацію та координацію діяльності начальника відділу – головного бухгалтера шляхом щорічної оцінки. Оцінка виконання начальником відділу – головним бухгалтером проводиться відповідно до порядку, затвердженого Мінфіном.

5.6. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 28 грудня 2018

№ 415р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про інженерно-технічний відділ

управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Інженерно-технічний відділ (далі – відділ) входить до складу управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (далі – управління), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, начальнику управління та заступнику начальника управління відповідно до розподілу обов’язків.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва при виконанні функцій замовника.

2.2. Виконання завдань з проектування, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів комунальної власності.

2.3. Супроводження будівництва об’єктів на всіх етапах реалізації проекту, включаючи передпроектні, проектні роботи, отримання дозвільної документації; моніторинг процесу виконання будівельно-монтажних робіт, дотримання техніки безпеки і охорони праці під час їх виконання; контроль стану виконання договорів, укладених щодо об’єктів будівництва; введення об’єктів в експлуатацію; передача об’єктів будівництва експлуатуючій організації.

2.4. Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Вивчення передових технологій будівництва та внесення пропозицій щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

3.2. Забезпечення реалізації державної та міської політики з питань забудови міста.

3.3. Вжиття заходів щодо фінансування об’єктів шляхом підготовки та внесення на розгляд та затвердження до міської ради титульних списків об’єктів на виготовлення проектно-кошторисної документації у встановлені законодавством строки.

3.4. Участь в підготовці програм соціально-економічного розвитку міста у частині будівництва, реконструкції, капітального ремонту та технічного переоснащення об’єктів соціально-культурного та комунального призначення, у складанні переліків об’єктів, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел фінансування і їх подання на розгляд до міської ради.

3.5. Участь в підготовці проектів рішень міської ради щодо складання планів по фінансуванню будівництва об’єктів на території міста за рахунок бюджетних коштів.

3.6. Сприяння, у межах повноважень відділу, органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території.

3.7. Надання пропозицій до цільових програм з питань розвитку будівництва у місті, подання їх на розгляд міської ради.

3.8. Надання пропозицій начальнику управління щодо погодження цін на будівництво об’єктів спільно з підрядними організаціями, відповідно до діючих нормативних актів.

3.9. Забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, а також дотримання норм та вимог чинного законодавства у галузі будівництва на об’єктах, де управління виконує функції замовника.

3.10. Участь у розробленні поточних й перспективних програм капітального будівництва, складання переліків проектів будов, проектно-розвідувальних робіт і подання їх на затвердження в установленому порядку.

3.11. Забезпечення збору вихідних даних (технічні умови, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, завдання на проектування тощо) та інших документів, необхідних для виконання проектно-вишукувальних робіт, а також передачі відповідних матеріалів проектним організаціям у встановлені строки.

3.12. Прийняття і перевірка комплектності одержаної від проектних або розвідувальних організацій проектно-кошторисної та іншої документації, забезпечення у встановленому порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження та передача документації будівельним організаціям.

3.13. Комплектує та передає в установленому порядку проектно-кошторисну документацію будівельним організаціям.

3.14. Участь в підготовці проектів рішень міської ради щодо складання планів по фінансуванню будівництва об’єктів на території міста за рахунок бюджетних коштів.

3.15. Відповідає за розрахунок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Миколаєва.

3.16. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, проектних, розвідувальних та інших установ і організацій (акти виконаних робіт, кошториси на проектні роботи та на авторський нагляд), які виконують будівельні роботи, проектні роботи тощо.

3.17. Участь у перевірці в установлені терміни й належному оформленні у відповідності до встановлених норм та вимог примірних форм № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт», подання їх до планово-фінансового відділу управління.

3.18. Перевірка відповідності наданих підрядною організацією розрахунків первинним документам і договірній ціні (може проводитися із залученням спеціалістів інших відділів).

3.19. Збір та накопичення проектно-кошторисної документації на електронних носіях, її систематизація.

3.20. Забезпечує перевірку й узгодження кошторисної документації, що передається замовником, договірних цін, калькуляцій вартості матеріалів, транспортних схем тощо.

3.21. Перевірка відповідності фактичних витрат підрядної організації актам виконаних робіт в частині вартості механізмів та транспорту, які входять до складу виконаних робіт.

3.22. У межах своєї компетенції складання звітів, інформаційних та аналітичних довідок і подання їх начальнику або заступнику начальника управління.

3.23. Співпраця з проектними інститутами в частині заміни конструкцій, матеріалів тощо за пропозиціями підрядних організацій.

3.24. Сприяння залученню і розміщенню вітчизняних та іноземних інвестицій, кредитних ресурсів.

3.25. Дотримання графіків документообігу в управлінні, підготовка пропозицій щодо внесення змін до них.

3.26. За дорученням керівництва розгляд заяв і звернень від фізичних або юридичних осіб, підготовка відповідей у встановлений законодавством строк.

3.27. Розроблення планів роботи відділу, надання інформації, висновків та пропозицій з порушених питань.

3.28. Підконтрольне координування фінансових і виробничих аспектів діяльності управління.

3.29. Оформлення документів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

3.30. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства.

3.31. Виконання інших доручень та завдань начальника управління і заступників начальника управління.

3.32. Відділ має право:

3.32.1. Залучати, за згодою начальника управління, спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.32.2. Скликати в установленому порядку відповідні наради з питань, що належать до компетенції відділу.

3.32.3. Вносити начальнику управління пропозиції з питань, що відносяться до компетенції відділу.

3.32.4. Користуватися необхідними для виконання своїх обов’язків документами та матеріалами, наявними в управлінні.

 

4. Структура відділу

 

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

заступник начальника управління – начальник відділу       1

заступник начальника відділу                                               1

головний спеціаліст                                                              4

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління.

5.2. Заступник начальника управління – начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед начальником управління за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.5. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.6. Виконує доручення міського голови та начальника управління.

5.2.7. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.8. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.9. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.10. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.11. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з питань, віднесених до повноважень управління.

5.2.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 28 грудня 2018

№ 415р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ юридичного та організаційно-кадрового забезпечення

управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ юридичного та організаційно-кадрового забезпечення (далі – відділ) входить до складу управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (далі – управління), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, начальнику управління та заступнику начальника управління відповідно до розподілу обов’язків

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Відділ утримується за рахунок коштів міського бюджету.

1.4. Працівники відділу є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у сфері юридичного та організаційно-кадрового забезпечення в межах своєї компетенції.

2.2. Здійснення реєстраційних функцій щодо листів, звернень, заяв, скарг фізичних та юридичних осіб.

2.3. Забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства в управлінні.

2.4. Здійснення інших функцій, що випливають з покладених на відділ завдань.

2.5. Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів управлінням під час виконання покладених на нього завдань і повноважень.

 

3. Повноваження відділу

 

3.1. Підготовка апаратних нарад з керівниками виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до повноважень управління.

3.2. Ведення та оформлення протоколів апаратних нарад, підготовка та направлення виконавцям доручень та контроль за своєчасним їх виконанням.

3.3. Участь в організації та підготовці заходів, які проводяться управлінням або заступником міського голови (за підпорядкованістю).

3.4. Розгляд в установленому порядку пропозицій, заяв, скарг юридичних та фізичних осіб.

3.5. Опрацювання запитів та звернень депутатів усіх рівнів, надання інформації, висновків, пропозицій з питань, віднесених до повноважень управління.

3.6. Приймання, попередній розгляд і розподіл документів, реєстрація, відбір і підготовка кореспонденції для керівництва з подальшою передачею її за призначенням.

3.7. Контроль за правильним оформленням вхідних та вихідних документів.

3.8. Аналіз стану документообігу, ведення довідково-інформаційної роботи про кількість документів, що проходять через відділ.

3.9. Забезпечення організації діловодства в управлінні.

3.10. Здійснення контролю за виконанням доручень керівництва, дотримання строків надання відповідей та підготовка інформації із зазначених питань.

3.11. Консультування громадян, які звертаються до управління, про порядок вирішення порушених питань.

3.12. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи, надання методичної та практичної допомоги відділам та посадовим особам управління в організації та проведенні роботи з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

3.13. Складання зведеної номенклатури справ управління. Здійснення збереження документів управління, підготовка справ для здачі в архів.

3.14. Забезпечення реєстрації та контроль інформаційних запитів, які надійшли до управління.

3.15. Підготовка та публікація наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних.

3.16. Оперативне надання до уповноваженого органу Миколаївської міської ради якісних інформаційних матеріалів про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.

3.17. Ведення обліку особового складу управління, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.

3.18. Оформлення документів щодо прийому, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів, вказівок керівництва.

3.19. Підготовка наказів, проектів розпоряджень міського голови з кадрових питань управління.

3.20. Заповнення, ведення обліку і зберігання трудових книжок, визначення трудового стажу, видання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.

3.21. Ведення обліку надання відпусток працівникам, здійснення контролю за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.

3.22. У межах своєї компетенції складання звітів, інформаційних та аналітичних довідок і подання їх начальнику або заступнику начальника управління.

3.23. Розроблення та здійснення контролю за відповідністю вимогам законодавства проектів, наказів, посадових інструкцій, положень та інших актів правового характеру, які готуються в управлінні.

3.24. Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад в управлінні.

3.25. Здійснення заходів щодо перевірки відповідно до Закону України «Про очищення влади».

3.26. Підготовка матеріалів для проведення атестації працівників управління, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами управління покладених завдань і обов’язків.

3.27. Забезпечення ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за управлінням у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу.

3.28. Забезпечення повноти обліку всіх військовозобов’язаних і призовників управління за правилами і формами, установленими згідно із нормами чинного законодавства.

3.29. Організація і проведення роботи, пов’язаної з підвищенням рівня правових знань посадових осіб управління.

3.30. Представництво інтересів управління в судах.

3.31. Спрямування, координація та здійснення контролю за правовою роботою у відділах управління, внесення пропозицій на розгляд начальника управління щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності управління, вжиття заходів щодо впровадження новітніх форм і методів роботи.

3.32. Інформування начальника управління про факти порушення виконавчої дисципліни та неналежного ставлення до розгляду звернень громадян посадовими особами управління.

3.33. Проведення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

3.34. Здійснення заходів щодо запобігання корупції.

3.35. Розробка та погодження договорів на проведення проектних, проектно-вишукувальних та будівельних робіт з нового будівництва, реставрації, реконструкції, капітальних ремонтів.

3.36. Розробка та погодження договорів на проведення робіт, пов’язаних з етапами будівництва, послугами тощо.

 3.37. Підготовка документів для передачі завершених будівництвом та введених в експлуатацію об’єктів капітального будівництва на баланс організаціям, що в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію.

3.38. При виконанні покладених на відділ завдань взаємодія з іншими відділами управління, а також з іншими виконавчими органами міської ради, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян.

3.39. Здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

3.40. Відділ має право:

3.40.1. Вносити на розгляд начальника управління проекти розпоряджень, доручень, заходів, доповідні записки з питань, що належать до компетенції відділу.

3.40.2. Брати участь у розгляді службових питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень.

3.40.3. Залучати за згодою начальника управління спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу.

3.40.4. Перевіряти дотримання законності стану трудової та виконавської дисципліни в управлінні, його структурних підрозділах.

3.40.5. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб та структурних підрозділів управління документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.40.6. Інформувати начальника управління або керівництво управління, у разі покладення на працівників відділу виконання роботи, що не належить до функцій відділу, а також у випадках, коли відповідні посадові особи або підрозділи не надають документи, необхідні для вирішення порушених питань.

3.40.7. Вносити керівництву пропозиції з питань вдосконалення та підвищення ефективності роботи відділу та управління.

 

4. Структура відділу

 

4.1. Начальника відділу та працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад начальник управління у порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.3. До складу відділу входять:

начальник відділу                                                                  1

заступник начальника відділу                                               1

головний спеціаліст                                                              3

 

5. Керівництво відділу

 

5.1. Відділ очолює начальник, який безпосередньо підпорядкований начальнику управління та заступнику начальника управління відповідно до розподілу обов’язків, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Начальник відділу:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства за виконання покладених на відділ завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників відділу.

5.2.3. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.4. Складає та погоджує посадові інструкції працівників відділу.

5.2.5. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.

5.2.6. Розглядає кореспонденцію, що надійшла до відділу.

5.2.7. Виконує доручення міського голови та начальника управління.

5.2.8. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи у відділі.

5.2.9. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників відділу.

5.2.10. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.2.11. Видає в межах повноважень доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками відділу.

5.2.12. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з питань, віднесених до повноважень управління.

5.2.13. Здійснює контроль за:

- станом документообігу та діловодства в управлінні;

- виконанням доручень керівництва;

- веденням кадрової роботи управління;

- складанням наказів, посадових інструкцій, проектів розпоряджень міського голови;

- веденням військового обліку в управлінні;

- правовою роботою у відділах управління;

- передачею завершених будівництвом та введених в експлуатацію об’єктів капітального будівництва на баланс організаціям, що в подальшому будуть здійснювати їх експлуатацію.

5.2.14. Погоджує договори на проведення проектних, проектно-вишукувальних та будівельних робіт з нового будівництва, реставрації, реконструкції, капітальних ремонтів.

5.2.15. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключні положення

 

6.1. Працівники відділу повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники відділу мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 Опубліковано: 10 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: