Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

18 липня 2017                                                                                     № 212р

Про внесення змін до розпорядження    

Миколаївського міського голови від

20.11.2009 № 742р “Про створення ради

з питань молодіжної політики при

міському голові”

 

         З метою проведення цілісної молодіжної політики в місті Миколаєві, створення необхідних умов для широкої участі молоді в усіх сферах життя суспільства, місцевого самоврядування, підвищення її громадсько-політичної активності, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Внести зміни до п. 2 розпорядження міського голови від 20.11.2009 № 742р “Про створення ради з питань молодіжної політики при міському голові”, виклавши Положення про раду з питань молодіжної політки при міському голові у новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                      О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 18 липня 2017

№ 212р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про раду з питань молодіжної політики

при міському голові

 

1. Загальні положення

 

1.1. Рада з питань молодіжної політики при міському голові (далі – Рада) є консультативно-дорадчим, громадським органом з питань молодіжної політики, покликаним максимально сприяти взаємодії виконавчих органів Миколаївської міської ради та молоді міста Миколаєва, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху міста Миколаєва.

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами України, Указами Президента України і Постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”, рішеннями Миколаївської міської ради та виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями Миколаївської міського голови, а також Положенням про раду з питань молодіжної політики при міському голові, розробленим на основі Типового положення, затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 26.10.2016 № 935.

1.3. Положення про раду з питань молодіжної політики при міському голові ухвалюється на засіданні Ради та затверджується розпорядженням міського голови.

 

2. Основні завдання Ради

 

2.1 До завдань Ради відноситься:

- створення умов для забезпечення участі молоді у вирішенні питань місцевого значення;

- залучення молоді до участі у економічному, соціальному, культурному і духовному розвитку міста Миколаєва шляхом розробки та реалізації молодіжних програм;

- сприяння врахуванню громадської думки під час здійснення виконавчими органами Миколаївської міської ради функцій і повноважень місцевого самоврядування, забезпечення зворотного зв’язку для аналізу ефективності прийнятих рішень в місті;

- створення “прозорого середовища” при прийнятті управлінських рішень, протидія корупції та здійснення громадського контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради;

- сприяння координації діяльності виконавчих органів міської ради та громадських організацій щодо реалізації міської молодіжної політики.

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- готує та подає виконавчому органу Миколаївської міської ради (далі – виконавчий орган) пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

- подає виконавчому органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення його роботи;

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу проектів нормативно-правових актів;

- здійснює громадський контроль за врахуванням виконавчим органом пропозицій та зауважень громадськості;

- інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший прийнятний спосіб;

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста;

- збирає, узагальнює та подає виконавчим органам інформацію про пропозиції громадських організацій та власні пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які мають важливе значення для розвитку міста;

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 

3. Права Ради

 

3.1. Залучати до роботи Ради працівників органів виконавчої влади та  місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців.

3.2. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання та інші заходи.

3.3. Утворювати тимчасові, постійні комісії та експертні групи.

3.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради.

3.5. Отримувати від виконавчого органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю (крім тих нормативно-правових актів, які мають ознаки індивідуальних конкретних приписів).

3.6. Делегувати представників Ради для участі в засіданнях Миколаївської міської ради, виконавчого комітету, постійних депутатських комісіях з питань, що стосуються сфери діяльності ради з питань молодіжної політики.

3.7. Делегувати представників Ради для участі у співбесідах кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб виконавчих органів Миколаївської міської ради під час проведення відповідних конкурсів.

 

4. Склад та керівництво Ради

 

4.1. До складу Ради можуть бути обрані представники громадських, благодійних організацій, творчих спілок, асоціацій (далі – інститути громадського суспільства) та органів студентського самоврядування.

4.2. Склад Ради формується на установчих зборах шляхом голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі ради з питань молодіжної політики. До складу Ради може бути обрано лише по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства та органів студентського самоврядування.

4.3. Не допускається обрання до складу Ради більш ніж по одному представнику від двох або більше організацій, юридичних осіб, які мають між собою структурний зв’язок, зокрема правовий, фінансовий чи особистісний, мають право та спосіб чинити вплив на діяльність одне одного (наприклад, є підпорядкованими одне одному або мають структурний горизонтальний зв’язок, їх представники входять до складу органів управління одне одного або перебувають у родинних зв’язках).

4.4. Кількісний склад Ради визначається установчими зборами, але має становити не менше 7 осіб.

Термін повноважень складу Ради становить два роки.

4.5. Для формування складу ради з питань молодіжної політики не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень діючої Ради утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню нового її складу. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів включаються представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Ради та органу, при якому створюється рада з питань молодіжної політики.

4.6. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів виконавчий комітет в обов’язковому порядку оприлюднює на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи (прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи).

4.7. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та представником органу студентського самоврядування.

До заяви додаються:

- рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності), а також  біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства або представника органу студентського самоврядування;

- копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

- письмова згода делегованого до складу ради з питань молодіжної політики представника на обробку його персональних даних.

4.8. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Ради та у разі потреби уточнює місце та час проведення установчих зборів, про що виконавчий орган повідомляє на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший прийнятний спосіб.

4.9. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Ради, що діяла при виконавчому органі до проведення установчих зборів, якщо така була утворена:

- протокол установчих зборів, відомості про склад Ради виконавчий орган оприлюднює на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший прийнятний спосіб;

- склад Ради на підставі протоколу установчих зборів затверджується розпорядженням міського голови.

4.10. Членство в Раді припиняється на підставі її рішення у разі:

- систематичної (більше 3-х разів поспіль), без поважних причин, відсутності на засіданнях Ради;

- систематичного порушення членом Ради обов’язків, визначених п. 4.11;

- повідомлення керівника інституту громадянського суспільства або органу студентського самоврядування, які делегували до складу Ради свого представника, про його відкликання та припинення членства цієї особи в Раді;

- скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Ради;

- неможливості члена Ради брати участь у її роботі за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена Ради недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання членом Ради відповідної заяви.

Рішення про припинення членства у Раді приймається на її засіданні за умови, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж 2/3 від кількісного складу Ради (крім випадків смерті члена Ради).

4.11. Члени Ради зобов’язані:

- бути присутніми на засіданнях Ради;

- брати участь у роботі постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів, в разі їх створення при Раді;

- у своїй діяльності дотримуватись затвердженого Положення про раду з питань молодіжної політики при міському голові;

- об’єктивно та неупереджено доводити рішення Ради до громадськості регіону, засобів масової інформації та інститутів громадянського суспільства;

- сприяти реалізації рішень Ради у виконавчих органах Миколаївської міської ради та інших державних і недержавних установах.

4.12. Члени Ради мають право:

- бути членами постійних та/або тимчасових комісій, інших робочих органів Ради та бути обраними до керівних органів Ради;

- представляти на засіданні Ради інтереси інституту громадянського суспільства та органу студентського самоврядування, що делегував (делегували) їх до Ради;

- за дорученням голови Ради представляти інтереси та рішення Ради в органах місцевого самоврядування та інших державних і недержавних установах;

- бути присутнім на засіданнях інших постійних та/або тимчасових комісій, робочих органів громадської ради з правом дорадчого голосу, якщо він не є їх членом;

- ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Ради та її робочих органів.

4.13. Раду очолює голова, який обирається з числа членів Ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Голова Ради:

- організовує діяльність Ради;

- скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

- підписує документи від імені Ради;

- представляє Раду у відносинах з органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації тощо;

- може бути присутнім на засіданнях виконавчого комітету Миколаївської міської ради.

Повноваження голови можуть бути припинені за рішенням представників Ради у разі припинення його членства у Раді з підстав, передбачених п. 4.10 цього Положення, а також у разі невиконання або неналежного виконання обов’язків голови, передбачених Положенням про раду з питань молодіжної політики при міському голові.

Розгляд питання щодо припинення повноважень голови Ради виноситься на її засідання за ініціативою не менш ніж однієї третини членів Ради.

За переобрання голови повинно проголосувати 2/3 членів Ради. Вибори нового голови здійснюються рейтинговим голосуванням.

4.14. Голова Ради має заступника (заступників), який обирається з числа членів Ради шляхом рейтингового голосування. Кількість заступників та їх функції визначаються представниками Ради. У разі відсутності голови, його повноваження виконує заступник.

4.15. Обов’язки секретаря Ради має виконувати посадова особа виконавчого органу, при якому утворено дану Раду.

Секретар Ради:

- організовує засідання Ради;

- узгоджує з головою Ради або його заступником порядок денний;

- повідомляє членів Ради про чергові засідання та доводить до їх відома порядок денний;

- виконує доручення голови Ради або його заступника щодо організації її діяльності;

- забезпечує оформлення протоколів та веде документацію Ради.

4.16. Рада на період своїх повноважень може утворювати постійні та тимчасові постійні комісії, інші робочі органи.

 

5. Організація діяльності Ради

 

5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на два місяці. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання Ради є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів.

Засідання Ради проводяться відкрито.

За запрошенням голови Ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

5.2. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду виконавчим органом.

Нормативно-правові акти, прийняті органами місцевого самоврядування за результатами розгляду пропозицій Ради, в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Ради та громадськості шляхом їх оприлюднення на Інтернет-порталі “Миколаївська міська рада” та в інший прийнятний спосіб.

Відповідь на звернення Ради до виконавчого органу, при якому її створено, та за підсумками розгляду якого немає потреби у прийнятті окремих нормативно-правових актів, надається у термін, визначений чинним законодавством України та Інструкцією з діловодства у Миколаївській міській раді. Така відповідь має містити відомості про врахування пропозицій Ради або причини їх відхилення.

5.3. Рада інформує громадськість міста шляхом розміщення в обов’язковому порядку матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічний звіт про свою роботу на спеціально створеній сторінці Ради Інтернет-порталу “Миколаївська міська рада”, або в інший прийнятний спосіб.

5.4. Забезпечення Ради приміщенням під час проведення її засідань здійснює виконавчий орган, при якому її створено.

5.5. Рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

___________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: