Мапа порталу

r-om-006

 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Миколаїв

від 07 червня 2024                                                                                        №  150р

 

Про внесення змін до розпорядження міського
голови від 20.11.2009 № 742р «Про створення ради
з питань молодіжної політики при міському голові»
(зі змінами)

 

 

З метою проведення цілісної молодіжної політики в місті Миколаєві, створення необхідних умов для участі молоді в усіх сферах життя суспільства, місцевого самоврядування, підвищення її громадсько-політичної активності, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до п. 2 розпорядження Миколаївського міського голови від 20.11.2009 № 742р «Про створення ради з питань молодіжної політики при міському голові» (зі змінами).

1.1. Викласти Положення про раду з питань молодіжної політки при міському голові у новій редакції (додається).

 

2. Визнати розпорядження міського голови від 18.07.2017 № 212р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.11.2009 № 742р «Про створення ради з питань молодіжної політики при міському голові», розпорядження міського голови від 02.12.2019 № 364р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 20.11.2009 № 742р «Про створення ради з питань молодіжної політики при міському голові» такими, що втратили чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Петрова А.Л.

 

 

 

Міський голова                                                                                  О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 07 червня 2024

№ 150р

 

ПОЛОЖЕННЯ
про раду з питань молодіжної політики при міському голові

 

1. Загальні положення.

1.1. Рада з питань молодіжної політики при міському голові (далі –Молодіжна рада) – є постійнодіючим консультативно-дорадчим органом з питань формування і реалізації молодіжної політики та залучення молоді до суспільного життя Миколаївської міської територіальної громади, який утворюється при Миколаївському міському голові.

1.2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, рішеннями Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради, розпорядженнями Миколаївського міського голови, переглянутою Європейською Хартією участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а також цим Положенням.

1.3. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності.

1.4. Молодіжна рада інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення та стан їх виконання шляхом розміщення інформації на офіційних сторінках інтернет-порталу Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

1.5. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

1.6. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних об’єднань, політичних партій.

1.7. Члени Молодіжної ради працюють на громадських засадах.

1.8. Молодіжна рада підзвітна Миколаївському міському голові.

1.9. Координацію діяльності Молодіжної ради здійснює управління молодіжної політики Миколаївської міської ради (далі – Управління).

1.10. Управління здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради, створює належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує доступ Молодіжної ради до приміщень виконавчого комітету Миколаївської міської ради під час проведення її засідань.

1.11. Положення про раду з питань молодіжної політики при міському голові ухвалюється на засіданні Молодіжної ради та затверджується розпорядженням міського голови.

1.12. Рада має логотип та бланк із своїм найменуванням.

1.13. Члени ради можуть мати посвідчення депутата Молодіжної ради, яке виготовляється Управлінням за наявності відповідних бюджетних асигнувань.

1.14. Логотип та бланк Молодіжної ради ухвалюється на засіданні Молодіжної ради та затверджується протокольним рішенням Молодіжної ради.

2. Терміни та визначення понять.

Терміни в цьому Положенні вживаються у такому значенні:

Депутат Молодіжної ради (далі – молодіжний депутат) – член Молодіжної ради.

Інститут громадянського суспільства - громадські об’єднання та їх відокремлені підрозділи із статусом юридичної особи, творчі спілки, органи учнівського або студентського самоврядування.

Молодіжна рада – постійнодіючий консультативно-дорадчий орган з питань формування і реалізації молодіжної політики та залучення молоді до суспільного життя Миколаївської міської територіальної громади, який утворюється при Миколаївському міському голові.

Посвідчення депутата Молодіжної ради – посвідчення члена Молодіжної ради, яке видається відповідно до підпункту 1.13 цього Положення.

Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значенні, визначеному в Законах України «Про основні засади молодіжної політики» та «Про громадські об’єднання».

3. Завдання Молодіжної ради:

3.1. Сприяння участі молоді у процесі розроблення та прийняття рішень Миколаївської міської ради і виконавчого комітету Миколаївської міської ради щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням;

3.2. Залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері;

3.3. Консолідація молодіжного руху на території Миколаївської міської територіальної громади;

3.4. Налагодження співпраці з громадськими об’єднаннями та їх відокремленими підрозділами, органами студентського та учнівського самоврядування, благодійними організаціями, творчими спілками, професійними спілками та їх об’єднаннями, асоціаціями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, органами самоорганізації населення, недержавними засобами масової інформації, іншими непідприємницькими товариствами та установами, легалізованими відповідно до законодавства щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

3.5. Сприяння узгодженості дій виконавчих органів міської ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;

3.6. Вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

3.7. Подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері;

3.8. Залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері.

4. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз ефективності здійснення повноважень міською радою та її виконавчими органами щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, у тому числі шляхом моніторингу стану виконання покладених на них завдань;

4.2. Подає міській раді та її виконавчим органам обов’язкові для розгляду пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя територіальної громади, а також підвищення ефективності їх рішень, які впливають на життя молоді;

4.3. Розробляє для міської ради та її виконавчих органів рекомендації щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на розгляд не рідше ніж один раз на рік;

4.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням міською радою та її виконавчими органами пропозицій та зауважень молодіжної ради, забезпеченням ними прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в їх володінні, а також виконанням ними нормативно-правових актів у молодіжній сфері;

4.5. Проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді рекомендацій стосовно проєктів актів міської ради та її виконавчого комітету щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

4.6. Бере участь у розробленні проєктів актів міської ради та її виконавчого комітету щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

4.7. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на місцевому рівні, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді;

4.8. Сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних програм;

4.9. Розробляє та впроваджує механізми взаємодії міської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, відкритості та прозорості;

4.10. Сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері на території Миколаївської міської територіальної громади, з метою вирішення актуальних питань молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд міської раді та її виконавчих органів;

4.11. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань Молодіжної ради;

4.12. Подає міській раді пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю стосовно вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

4.13. Подає щороку міському голові обов’язкову для розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та становище молоді у територіальній громаді;

4.14. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради.

5. Молодіжна рада має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

5.3. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради;

5.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо);

5.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради;

5.6. Вносити пропозиції міському голові щодо заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері;

5.7. Молодіжні депутати мають право доступу в установленому порядку до приміщень адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради, а також право участі в засіданнях ради, депутатських комісій, виконавчих органів, робочих груп, конкурсних комісій, утворених виконавчим комітетом Миколаївської міської ради, з розгляду питань, що належать до компетенції молодіжної ради.

6. Склад та керівництво Молодіжної ради.

6.1. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком від 14 до 35 років, які є:

- представниками громадських об’єднань та/або відокремлених підрозділів громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку (за згодою);

- представниками закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою);

- жителями Миколаївської міської територіальної громади, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, визначеному Положенням про молодіжну раду (за згодою). У разі, коли Молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів (далі – ініціативна група).

6.2. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих зборах.

6.3. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами та не може становити більш як 25 осіб.

6.4. Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки.

6.5. До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від кожного інституту громадянського суспільства, що виявив бажання увійти до складу Молодіжної ради.

7. Організація діяльності ради.

7.1. Для формування складу Молодіжної ради Управління не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства.

7.2. У разі коли при міському голові вже утворена Молодіжна рада та її повноваження не припинені достроково, ініціативна група утворюється Управлінням не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень.

У такому разі кількісний та персональний склад ініціативної
групи затверджується з урахуванням пропозицій Молодіжної ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Молодіжної ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної ради, представники Управління.

7.3. Персональний склад ініціативної групи затверджується розпорядженням міського голови та оприлюднюється на інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

7.4. Управління не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з нею повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

7.5. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної ради;

- біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

- інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого таким інститутом представника на обробку його персональних даних.

7.6. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

7.7. У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

7.8. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

7.9. Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є:

- невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;

- неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк, визначений п. 7.7;

- невідповідність інституту громадянського суспільства або
делегованого ним представника вимогам, установленим підпунктом 6.1 цього Положення;

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

- відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу такого інституту;

- перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

7.10. Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з міським головою або профільним заступником за спрямуванням, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на інтернет порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

7.11. Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність, якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад Молодіжної ради.

7.12. Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Управлінню.

7.13. Склад ради на підставі протоколу установчих зборів затверджується розпорядженням міського голови.

7.14. Управління оприлюднює протокол установчих зборів на офіційному інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

7.15. Управління на підставі протоколу установчих зборів готує проєкт розпорядження міського голови про затвердження складу Молодіжної ради і подає його на підпис міському голові. Після підписання розпорядження міським головою, склад Молодіжної ради оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

8. Припинення членства в Молодіжній раді.

8.1. Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення Молодіжної ради у разі:

- систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності молодіжного депутата на її засіданнях без поважних причин;

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Молодіжній раді;

- неможливості молодіжного депутата брати участь у роботі Молодіжної ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;

- подання молодіжним депутатом відповідної заяви;

- обрання молодіжного депутата народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міської ради або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо молодіжного депутата;

- смерті молодіжного депутата.

8.2. У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні Молодіжної ради.

8.3. Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються розпорядженням міського голови на підставі протоколу засідання Молодіжної ради. Управління оприлюднює відомості про такі зміни на офіційному інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

8.4. Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Молодіжної ради наявність кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, вичерпана та чисельність молодіжних депутатів становить менше половини її загального складу, визначеного на установчих зборах, управління молодіжної політики Миколаївської міської ради вживає заходів для доукомплектування складу молодіжної ради в порядку, встановленому Положенням про молодіжну раду.

9. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у разі:

- коли засідання молодіжної ради не проводилися протягом двох кварталів;

- невиконання молодіжною радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;

- прийняття відповідного рішення на її засіданні.

10. Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради оформляється розпорядженням міського голови.

11. У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради з підстав, передбачених пунктом 9 цього Положення, Управління утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 7 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу молодіжної ради.

12. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа молодіжних депутатів на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

13. Голова Молодіжної ради має заступника або заступників, який/які обираються з числа молодіжних депутатів шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Молодіжної ради припиняються за рішенням Молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у раді, висловлення йому недовіри Молодіжною радою, а також у випадках, передбачених Положенням про Молодіжну раду.

У разі припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, який обирається рішенням Молодіжної ради під час її засідання.

14. Голова Молодіжної ради:

- організовує діяльність Молодіжної ради;

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

- підписує документи від імені Молодіжної ради;

- представляє молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, суб’єктами у сфері медіа (далі – медіа).

15. За ініціативи Молодіжної ради міський голова може покласти здійснення функцій секретаря Молодіжної ради на представника Управління.

16. З метою забезпечення зв?язків із медіа з числа молодіжних депутатів шляхом рейтингового голосування може бути обрано прессекретаря Молодіжної ради.

Прессекретар Молодіжної ради:

- координує процес розробки комунікаційної стратегії Молодіжної ради з метою побудови ефективних взаємовідносин із молоддю міста, підвищення обізнаності про діяльність Молодіжної ради;

- здійснює аналіз цільової аудиторії Молодіжної ради, вивчення громадської думки з метою вирішення комунікативних задач;

- забезпечує розвиток інформаційних зв?язків між Молодіжною радою та органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями, медіа, сприяє формуванню об’єктивної громадської думки про діяльність Молодіжної ради;

- забезпечує, в межах компетенції, підготовку пресрелізів, буклетів, брошур, матеріалів для пресконференцій, брифінгів, аудіовізуальних презентацій із використанням комп’ютерних технологій;

- забезпечує інформаційне наповнення сторінки Молодіжної ради у соціальних мережах та здійснює аналіз ефективності цієї роботи;

- бере участь у підготовці відповідей на запити медіа, матеріалів, спрямованих на спростування публікацій, в яких висвітлено недостовірну інформацію, забезпечує оперативне реагування на запити та критичні публікації, повідомлення;

- бере участь у підготовці відповідей на звернення громадян та розгляд запитів на формацію, відповідно до компетенції;

- направляє в медіа пресрелізи та копії офіційних документів, анонсування подій і заходів, програм і планів Молодіжної ради за попереднім погодженням із головою Молодіжної ради;

- здійснює моніторинг публікацій у медіа щодо питань діяльності Молодіжної ради.

17. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою голови Молодіжної ради, міського голови або однієї третини загального складу членів Молодіжної ради.

Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному інтернет-порталі Миколаївської міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його відсутності заступник голови Молодіжної ради, а в разі відсутності заступника голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений зазначеною радою.

Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів загального складу.

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито.

За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.

18. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради вносять голова Молодіжної ради, заступники голови Молодіжної ради та члени Молодіжної ради.

19. Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар Молодіжної ради.

20. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте.

21. Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний строк оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Молодіжної ради.

22. Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

23. Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер.

24. Рішення міської ради та її посадових осіб, прийняті за результатами розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після їх прийняття в обов’язковому порядку доводяться до відома членів Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному інтернет-порталі міської ради та/або в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій Молодіжної ради або причини їх відхилення.

25. На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю представників місцевої ради у I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік.

Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному інтернет-порталі міської ради та/або в інший прийнятний спосіб.

26. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному інтернет-порталі міської ради.

___________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: