Мапа порталу

№ 571р від 2006-10-03

Про створення колегії управління освіти (ВН. ЗМІН. №32Р ВІД 30.01.14)


ВН. ЗМІН.
Відповідно до п. 2 та п. 20 ч. 3 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та п. 5.5. Положення про управління освіти, затвердженого рішенням міської ради від 18.09.06 № 4/10:
 
1. Створити при управлінні освіти колегію та затвердити її персональний склад (додається).
 
2. Затвердити Положення про колегію управління освіти (додається).
 
3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Бугаєнко Т.І.


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
розпорядженням
міського голови
від  3 жовтня 2006
№ 571р
ПОЛОЖЕННЯ
про колегію управління освіти1. Загальні положення
 
Колегія управління освіти є пріоритетною організаційно-педагогічною формою діяльності управління освіти з керівниками закладів і дорадчо-розпорядчим, експертним і науково-методичним органом. Згідно з п.5.6. Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради, затвердженого наказом МОН України від 01.04.03 №192, визначено правомірність функціонування колегії.
 
2. Зміст, цілі, завдання колегії
 
2.1. Основними цілями діяльності колегії є:
- проведення єдиної для галузі організаційної, економічної, технічної й управлінської політики;
- розвиток і зміцнення демократичних принципів  в управлінні освітою;
- залучення до керівництва широкого кола фахівців галузі;
- підвищення відповідальності за стан справ у галузі;
- посилення контролю за діяльністю закладів;
- узагальнення, поширення і впровадження досвіду роботи закладів, педагогічних і керівних працівників.
 
2.2. Завдання  й основні напрями діяльності колегії:
- забезпечення закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від форм власності;
- організація кадрового й науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;
- проекту­вання та прогнозування розвитку мережі закладів освіти, особистісного та професійного розвитку педагогічних й управлінських кадрів;
- сприяння розвиткові системи освіти міста та її аналізу, удосконаленню змісту управлінської діяльності керівних кадрів;
- забезпечення експертної оцінки функціонування й розвитку закладів, науково-методичної й організаційної допомоги в проведенні в місті єдиної освітньої політики;
- створення системи безперервного навчання;
- розробка рекомендацій для впровадження в практику сучасних форм і методів організації навчально-виховного процесу, найважливіших напрямів експериментальної роботи, проектів удосконалення навчальних планів, програм, методичних посібників;
- здійснення координації ініціатив і наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку міської системи освіти, вироблення рекомендацій з ефективного впровадження досягнень педагогічної науки, новаторської практики в системі освіти;
- проведення експертиз проектів основних актів і рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери освіти;
- обговорення і затвердження проектів нормативних актів, наказів, підготовлених спеціалістами управління (методистами НМЦ) з реалізації державної освітньої політики;
- заслуховування звітів освітніх установ, органів керівництва міської системи освіти про проведену роботу.
2.3. Колегія утворюється в складі начальника управління освіти (голова колегії), заступника начальника (заступник голови колегії), працівників управління освіти, керівників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, учених й висококваліфікованих спеціалістів соціальної сфери. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління освіти.
2.4. На розгляд колегії виносяться питання про стан виконання постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, пов’язані з актуальними питаннями діяльності навчальних закладів; про хід виконання законів України та положень, що регламентують діяльність шкіл, дошкільних, позашкільних закладів; презентація досвіду роботи керівників навчальних закладів; про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів; про виконання інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України та з інших питань функціонування й забезпечення життєдіяльності навчальних закладів. Періодично заслуховуються питання про хід виконання рішень попередніх колегій.
 
3. Організація роботи колегії
 
3.1. Дата проведення засідання колегії, тематика питань, які виносяться на засідання, а також відповідальні за їх підготовку визначаються головою колегії відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської ради.
3.2. Перед черговим засіданням колегії за три дні формується порядок денний засідань з наданням секретарю колегії тих матеріалів, які підлягають обговоренню. Начальник управління має право за пропозиціями членів колегії або зі своєї ініціативи ставити на розгляд колегії питання, не включені до плану, якщо вони вимагають термінового вирішення, а також виключати з плану питання, необхідність вирішення яких відпала.
3.3. Відповідальні за підготовку питань, які виносяться на засідання колегії, визначають за необхідністю та за погодженням з головою колегії коло осіб, які запрошуються на засідання, і подають списки секретарю колегії.
3.4. Перед початком засідання колегії учасники реєструються секретарем колегії. Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини її членів. За умови, коли голоси розподілились порівну, приймається рішення, за яке проголосував голова колегії.
3.5. Засідання колегії протоколюється секретарем колегії. Протокол оформлюється протягом 5 днів після засідання, підписується головою та секретарем колегії. Відповідальність за технічне обслуговування, а також збереження протоколів та інших матеріалів колегії покладається на апарат управління освіти. Рішення колегії втілюються в життя наказами начальника управління освіти. Регламент проведення колегії установлюється головою колегії, виходячи з питань, що розглядаються. Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується спеціалістами, призначеними наказами начальника управління освіти.
3.6. Підготовка питань до засідання колегії. Перевірка установ з метою підготовки матеріалів на колегію починається за місяць до засідання. За тиждень до засідання відповідальний за підготовку питання надає секретареві колегії проект рішення, регламент обговорення питань (хто доповідає, виступає) і пропозиції про запрошення на засідання осіб, що не є членами колегії. Надані матеріали начальник управління розглядає протягом двох днів і (за необхідністю) вносить зміни чи доповнення, затверджує матеріали до засідання колегії і дає вказівку на їх тиражування. За чотири дні до засідання секретар колегії передає відповідальним за підготовку питань зауваження та пропозиції начальника. При складанні проекту рішення враховується наступне: у частині, що констатує, називаються конкретні установи й особи, діяльність яких оцінюється колегією; до частини, яка постановляє, включаються конкретні заходи, що забезпечують розвиток позитивного досвіду й усунення виявлених недоліків; до списків запрошених включаються керівники установ, діяльність яких оцінюється колегією.
3.7. Проведення засідань колегії. Колегія проводиться один раз на два місяці. На засіданні колегії головує начальник управління освіти або особа, що виконує ці обов'язки. У випадку неможливості брати участь у засіданні колегії член колегії сповіщає про це голові або секретареві колегії. Колегія заслуховує доповідь з обґрунтуванням проекту рішення, співдоповідь (за необхідністю), виступ членів колегії і запрошених осіб. Гранична тривалість доповідей — 10 хвилин, співдоповідей — 7 хвилин, виступів — 5 хвилин. Голова колегії в окремих випадках може надавати додатковий час доповідачеві, співдоповідачеві і виступаючим.
3.8. Рішення колегії і протокол засідання колегії. Рішення колегії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального числа присутніх на засіданні членів колегії. Рішення колегії в 10-денний термін направляється виконавцям. На засіданні колегії ведеться протокол з додатком текстів виступів.
 
                             4. Контроль за діяльністю колегії
 
4.1. Контроль і перевірка виконання рішень колегії. Колегія покликана забезпечити систематичний контроль за виконанням своїх рішень, для чого не рідше одного разу на півріччя зобов'язана розглядати на своїх засіданнях питання виконання прийнятих рішень. Зняття питання з контролю здійснюється за рішенням колегії після виконання всіх пунктів відповідного рішення, де вказувалися терміни виконання і виконавці.
 
5. Права та обов’язки секретаря колегії
 
5.1. Обов'язки секретаря покладаються наказом на одного з спеціалістів управління освіти. Секретар колегії зобов'язаний: забезпечувати підготовку матеріалів до засідань колегії; знайомити членів колегії з матеріалами, що надійшли для обговорення; забезпечувати ведення протоколів засідань колегії та їхнє збереження; оформляти накази, видані на підставі рішень колегії; вести облік документів колегії, що знаходяться на контролі.
 
5.2. Секретар колегії має право: вимагати від усіх посадових осіб управління і керівників установ зведення, документи і матеріали, необхідні для роботи колегії; давати відповідним відділам, підрозділам завдання щодо тиражування матеріалів колегії.
______________________________________________________________

Затверджено
розпорядженням
міського голови
від  3 жовтня 2006
№  571р
СКЛАД
колегії управління освітиГолова колегії
 
Вдовиченко
Раїса Петрівна                                  начальник управління освіти
 
Заступник голови колегії
 
Деркач
Ганна Іллівна                                    заступник начальника управління освіти
 
Секретар колегії
 
Кириченко
Лариса Олексіївна         спеціаліст 1 категорії управління освіти
 
Члени колегії:
Бережний
Сергій Васильович                             директор   Першої   української   гімназії
                                                            імені Миколи Аркаса
 
Богун
Петро Михайлович                             директор        Миколаївської     загально -
освітньої школи I-III ступенів № 39
 
Гурець
Валентина Андріївна                        директор Миколаївської  гімназії № 4
 
Дуднік
Лілія Володимирівна                        заступник начальника управління освіти
 
Дячук
Валентина Іванівна                             директор        Миколаївської     загально -
освітньої школи I-III ступенів № 50
 
Зінченко
Діна Єгорівна                                     директор          Миколаївської    загально -
освітньої школи I-III ступенів № 3
Костенко
Тетяна Миколаївна                             завідуюча      дошкільним      навчальним
закладом № 103
 
Макарова
Світлана Борисівна                           заступник начальника управління освіти
 
Михайліна
Ольга Іванівна                                   директор        Миколаївської      загально -
освітньої школи I-III ступенів № 6
 
Парамонова
Тамара Володимирівна                     директор     Миколаївського   юридичного
                                                           ліцею
 
Реутенко
Олексій Олексійович                         директор      Морського     ліцею      імені
                                                            професора М. Александрова
 
Удовиченко
Олена Олександрівна                         директор науково – методичного центру
 
Шатня
Наталія Олексіївна                              завідуюча       дошкільним     навчальним
                                                             закладом № 141
 
Щукіна
Лариса Вікторівна                               директор     Будинку       творчості   дітей
                                                             та  юнацтва Заводського району
____________________________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: