Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

02 липня 2018                                                                                      № 178р

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 03.10.2006 № 571р

«Про створення колегії управління

освіти»

 

          З метою комплексного розвитку мешканців міста під час навчання в комунальних закладах освіти міста Миколаєва, відповідно до п.п. 2.1, 4.5 Положення про управління освіти Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 23.02.2017 № 16/32, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до розпорядження Миколаївського міського голови від 03.10.2006 № 571р «Про створення колегії управління освіти».

1.1. Склад колегії управління освіти Миколаївської міської ради викласти в новій редакції (додається).

1.2. Положення про колегію управління освіти Миколаївської міської ради викласти в новій редакції (додається).

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 розпорядження міського голови

 від 02 липня 2018

                                                                    № 178р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про колегію управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

Колегія управління освіти Миколаївської міської ради (далі – колегія) є пріоритетною організаційно-педагогічною формою діяльності управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління) з керівниками закладів освіти і дорадчо-розпорядчим, експертним і науково-методичним органом. Згідно з п.5.6. Примірного положення про відділ (управління) освіти виконавчого комітету міської ради, затвердженого наказом МОН України від 01.04.2003 № 192, визначено правомірність функціонування колегії.

 

2. Зміст, цілі, завдання колегії

 

2.1. Основними цілями діяльності колегії є:

- проведення єдиної для галузі організаційної, економічної, технічної та управлінської політики;

- розвиток і зміцнення демократичних принципів  в управлінні освітою;

- залучення до керівництва широкого кола фахівців галузі;

- підвищення відповідальності за стан справ у галузі;

- узагальнення, поширення і впровадження досвіду роботи закладів, педагогічних і керівних працівників.

 

2.2. Завдання  й основні напрями діяльності колегії:

- забезпечення закладами державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти незалежно від форм власності;

- організація кадрового й науково-методичного забезпечення освітнього процесу;

- моніторинг ефективності функціонування мережі закладів освіти;

- сприяння розвиткові системи освіти міста та її аналізу, удосконаленню змісту управлінської діяльності керівних кадрів;

- забезпечення науково-методичної й організаційної допомоги в проведенні в місті єдиної освітньої політики;

- створення системи безперервного навчання;

- розробка рекомендацій для впровадження в практику сучасних форм і методів організації освітнього процесу, найважливіших напрямів експериментальної роботи, освітніх програм, методичних посібників;

- здійснення координації ініціатив і наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку освіти міста, вироблення рекомендацій з ефективного впровадження досягнень педагогічної науки, новаторської практики в системі освіти;

- проведення експертиз проектів основних актів і рішень органів місцевого самоврядування, що стосуються сфери освіти;

- обговорення і затвердження проектів нормативних актів, наказів, підготовлених спеціалістами управління (методистами Науково-методичного центру) з реалізації державної освітньої політики;

- заслуховування звітів закладів освіти, органів керівництва міської системи освіти про проведену роботу.

2.3. Колегія утворюється в складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління (заступник голови колегії), працівників управління, керівників закладів освіти м. Миколаєва та керівника міської профспілки працівників освіти. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління.

2.4. На розгляд колегії виносяться питання про стан виконання постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, пов’язані з актуальними питаннями діяльності закладів освіти; про хід виконання законів України та положень, що регламентують діяльність шкіл, дошкільних, позашкільних закладів; презентація досвіду роботи керівників закладів освіти; про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предметів; про виконання інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України та з інших питань функціонування й забезпечення життєдіяльності закладів освіти. Періодично заслуховуються питання про хід виконання рішень попередніх колегій.

 

3. Організація роботи колегії

 

3.1. Дата проведення засідання колегії, тематика питань, які виносяться на засідання, а також відповідальні за їх підготовку визначаються головою колегії відповідно до плану роботи управління освіти Миколаївської міської ради.

3.2. Перед черговим засіданням колегії за три дні формується порядок денний засідань з наданням секретарю колегії тих матеріалів, які підлягають обговоренню. Начальник управління має право за пропозиціями членів колегії або зі своєї ініціативи ставити на розгляд колегії питання, не включені до плану, якщо вони вимагають термінового вирішення, а також виключати з плану питання, необхідність вирішення яких відпала.

3.3. Відповідальні за підготовку питань, які виносяться на засідання колегії, визначають за необхідністю та за погодженням з головою колегії коло осіб, які запрошуються на засідання, і подають списки секретарю колегії.

3.4. Перед початком засідання колегії учасники реєструються секретарем колегії. Рішення колегії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини її членів. За умови, коли голоси розподілились порівну, приймається рішення, за яке проголосував голова колегії.

3.5. Засідання колегії протоколюється секретарем колегії. Протокол оформлюється протягом 5 днів після засідання, підписується головою та секретарем колегії. Відповідальність за технічне обслуговування, а також збереження протоколів та інших матеріалів колегії покладається на апарат управління. Рішення колегії втілюються в життя наказами начальника управління освіти. Регламент проведення колегії установлюється головою колегії, виходячи з питань, що розглядаються. Контроль за виконанням рішень колегії забезпечується спеціалістами, призначеними наказами начальника управління освіти.

3.6. Підготовка матеріалів на колегію починається за місяць до засідання. За тиждень до засідання відповідальний за підготовку питання надає секретареві колегії проект рішення, регламент обговорення питань (хто доповідає, виступає) і пропозиції про запрошення на засідання осіб, що не є членами колегії. Надані матеріали начальник управління розглядає протягом двох днів і (за необхідністю) вносить зміни чи доповнення, затверджує матеріали до засідання колегії і дає вказівку на їх тиражування. За чотири дні до засідання секретар колегії передає відповідальним за підготовку питань зауваження та пропозиції начальника управління. При складанні проекту рішення враховується наступне: у частині, що констатує, називаються конкретні установи й особи, діяльність яких оцінюється колегією; до частини, яка постановляє, включаються конкретні заходи, що забезпечують розвиток позитивного досвіду й усунення виявлених недоліків; до списків запрошених включаються керівники установ, діяльність яких оцінюється колегією.

3.7. Колегія проводиться один раз на три місяці. На засіданні колегії головує начальник управління або особа, що виконує ці обов’язки. У випадку неможливості брати участь у засіданні колегії член колегії сповіщає про це голові або секретареві колегії. Колегія заслуховує доповідь з обґрунтуванням проекту рішення, співдоповідь (за необхідністю), виступ членів колегії і запрошених осіб. Гранична тривалість доповідей - 10 хвилин, співдоповідей - 7 хвилин, виступів - 5 хвилин. Голова колегії в окремих випадках може надавати додатковий час доповідачеві, співдоповідачеві і виступаючим.

3.8. При управлінні створюється колегія. Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії оформлюються наказами начальника управління.

 

                             4. Контроль за діяльністю колегії

 

4.1. Контроль і перевірка виконання рішень колегії. Колегія покликана забезпечити систематичний контроль за виконанням своїх рішень, для чого не рідше одного разу на півріччя зобов’язана розглядати на своїх засіданнях питання виконання прийнятих рішень. Зняття питання з контролю здійснюється за рішенням колегії після виконання всіх пунктів відповідного рішення, де вказувалися терміни виконання і виконавці.

 

5. Права та обов’язки секретаря колегії

 

5.1. Обов’язки секретаря покладаються наказом управління освіти на одного з спеціалістів управління. Секретар колегії зобов’язаний: забезпечувати підготовку матеріалів до засідань колегії; знайомити членів колегії з матеріалами, що надійшли для обговорення; забезпечувати ведення протоколів засідань колегії та їхнє збереження; оформляти накази, видані на підставі рішень колегії; вести облік документів колегії, що знаходяться на контролі.

5.2. Секретар колегії має право: вимагати від усіх посадових осіб управління і керівників установ зведення, документи і матеріали, необхідні для роботи колегії; давати відповідним відділам, підрозділам завдання щодо тиражування матеріалів колегії.

_______________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 02 липня 2018

                                                                    № 178р

 

СКЛАД

колегії управління освіти Миколаївської міської ради

 

Голова колегії

 

Личко

Ганна Володимирівна

-

начальник управління освіти Миколаївської міської ради

 

Заступник голови колегії

 

Макарова

Світлана Борисівна

-

заступник начальника управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

Секретар  колегії

Брижак

Ольга Іллівна

-

головний спеціаліст управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

Члени колегії

 

Бакаляр

Олена Вікторівна

 

-

 

директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 Миколаївської міської ради

Миколаївської області

 

Бережний

Сергій Васильович

 

 

Богун

Петро Михайлович

 

 

 

 

Гурська

Ірина Марківна

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

-

 

директор Першої української гімназії імені Миколи Аркаса Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

директор Миколаївської спеціалізованої І-ІІІ ступенів школи № 22 з поглибленим вивченням англійської мови з 1 класу Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

директор Міської станції юних техніків

 

Демиденко

Марина Миколаївна

 

-

директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 39 імені Ю.І. Макарова Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Зав’ялова

Олена Олексіївна

 

-

заступник начальника управління освіти Миколаївської міської ради

 

Копійка       

Оксана Григорівна

 

-

директор  Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Курбакова                           

Любов Вікторівна

-

директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 43 імені К.Ф. Ольшанського Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Ланіна        

Алла Іванівна

 

-

директор дошкільного навчального закладу № 7 м. Миколаєва

 

Масюта                                       

Людмила Юріївна

-

директор Миколаївської гімназії № 41 Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Мовчан

Світлана Володимирівна

 

-

голова міської профспілки працівників освіти (за узгодженням)

Ніколаєнко

Інна Петрівна

 

-

директор дошкільного навчального закладу № 17 м. Миколаєва

 

Парамонова

Тамара Володимирівна

-

директор Миколаївського юридичного ліцею Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Тубальцева

Тетяна Олексіївна

-

директор Миколаївської гімназії № 4 Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Ушакова

Людмила Іванівна

 

-

директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 53 Миколаївської міської ради Миколаївської області

Чернуха

Ганна Михайлівна

-

директор Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 33 Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

Шалар

Лариса Володимирівна

-

директор Миколаївського економічного ліцею № 1 Миколаївської міської ради Миколаївської області

 

 

________________________________________________

Опубліковано: 9 липня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: