Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 1015 від 2011-10-04

Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві


Відповідно до ст. 16 Закону України “Про рекламу”, Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.03 № 2067 “Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами”, керуючись ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради
 
ВИРІШИВ:
 
1. Затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві (додаються).
2. Затвердити методику розрахунку площі місця розташування рекламної конструкції (додається).
3. Рішення виконкому міської ради від 28.11.08 № 2237 “Про внесення змін та доповнень до рішення виконкому міської ради від 27.07.07 № 1381 “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Миколаєві” визнати таким, що втратило чинність.
4. Встановити, що дозволи та пріоритети на розміщення зовнішньої реклами, видані до набрання чинності цього рішення, є дійсними до закінчення терміну їх дії.
5. Управлінню громадських зв’язків Миколаївської міської ради (Скрипніковій) опублікувати рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Гуллєра В.І.
 


Перший заступник
міського голови
Ю.Г. Андрієнко


Затверджено
рішенням виконкому
міської ради
від 4 жовтня 2011
№1015
ПРАВИЛА
розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві1. Загальні положення
 
1.1. Правила розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві (далі – Правила) регулюють відносини між виконавчими органами Миколаївської міської ради та суб’єктами господарювання, що виникають у процесі розміщення зовнішньої реклами у місті, та визначають порядок надання дозволів на розміщення такої реклами, та погодження місць встановлення рекламних конструкцій, розміщення (встановлення, монтаж), експлуатації, а також порядок контролю за дотриманням вимог цих Правил.
1.2. Правила діють на всій території м. Миколаєва і є обов’язковими для всіх фізичних та юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.
 
2. Терміни та поняття
 
У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:
- алея – дорога в парку, саду, сквері, лісопарку, на бульварі, обсаджена, як правило, з обох боків деревами та кущами;
- дозвіл – документ установленої форми, виданий розповсюджувачу зовнішньої реклами на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради, який дає право на розміщення зовнішньої реклами на певний строк та у певному місці на території м. Миколаєва;
- зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць та доріг;
- місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надаються розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом;
- пішохідна доріжка – елемент дороги, призначений для руху пішоходів, облаштований у її межах чи поза нею і позначений дорожнім знаком;
- Робочий орган – виконавчий орган Миколаївської міської ради, уповноважений нею здійснювати  покладені на нього функції, передбачені цими Правилами;
- спеціальні конструкції – тимчасові та стаціонарні рекламні конструкції (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), які використовуються для розміщення зовнішньої реклами (далі – рекламні конструкції);
- топогеодезичний знімок місцевості з прив’язкою місця розташування рекламного засобу – ситуаційний план в масштабі 1:500 м із зазначенням конкретного місця розміщення рекламної конструкції, її розмірів та характеристик.
Інші терміни застосовуються у значенні, наведеному у Законах України “Про рекламу” та “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.
 
3. Регулювання діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами
 
3.1. Зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів та у порядку, встановленому цими Правилами.
Плата за видачу дозволів не справляється.
3.2. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території міста здійснюється виконкомом Миколаївської міської ради через Робочий орган.
3.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за згодою їх власників (розпорядників, користувачiв) або уповноважених ними органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території міста.
3.4. У процесі регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами Робочим органом залучаються на громадських засадах представники галузевих рад підприємців, об’єднань громадян та об’єднань підприємств, які провадять діяльність у сфері реклами.
 
4. Повноваження Робочого органу
 
4.1. До повноважень Робочого органу належать:
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу;
- прийняття рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламної конструкції, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради про надання дозволу, про відмову в його наданні;
- видача дозволу на підставі відповідного рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради або Робочого органу через державного адміністратора;
- підготовка та надання на підпис міському голові (заступнику міського голови) договорів про надання місць для розміщення зовнішньої реклами, що знаходяться в міській комунальній власності, а також здійснення контролю за своєчасним надходженням плати по укладених договорах;
- ведення інформаційного банку даних місць розташування рекламних конструкцій, плану їх розміщення та надання в установленому порядку інформації для оновлення даних містобудівного кадастру населених пунктів;
- подання територіальним органам спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів матеріалів про порушення порядку розповсюдження та розміщення зовнішньої реклами;
- підготовка і подання виконавчому органу ради пропозицій щодо розмірів плати за надання послуг робочим органом на підставі калькуляції витрат для прийняття відповідного рішення.
4.2. Робочий орган здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.
4.3. Робочий орган не може виступати заявником на розміщення зовнішньої реклами та одержувати дозвіл.
 
5. Порядок надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами
 
5.1. Для одержання дозволу заявник подає державному адміністратору або представнику Робочого органу з питань розміщення зовнішньої реклами, який здійснює прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі,  заяву встановленої форми, до якої додаються:
- фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) з розташуванням комп’ютерного макета запланованої рекламної конструкції та її ескіз з конструктивним рішенням (формат А-4);
- доручення керівника юридичної особи або нотаріально посвідчене доручення фізичної особи для ведення справи по оформленню документів на розміщення зовнішньої реклами (у разі подачі документів довіреною особою).
Перелік документів для подачі заяви є вичерпним.
5.2. Реєстрація заяви з повним пакетом документів здійснюється державним адміністратором у порядку, встановленому діючим законодавством.
Державний адміністратор передає заяву та документи, що до неї додаються, у порядку та в терміни, встановлені чинним законодавством.
5.3. За наявності документів, передбачених пунктом 5.1 цих Правил, заява протягом трьох днів з дати її надходження реєструється Робочим органом в журналі реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами (далі – журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з Додатком 1. Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується підписом керівника Робочого органу, скріпленим печаткою.
5.4. Робочий орган протягом п’яти днів з дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламної конструкції, зазначене у заяві, на предмет наявності на це місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.
Після перевірки місця керівник Робочого органу приймає рішення про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
5.5. У разі прийняття рішення про встановлення пріоритету Робочий орган видає заявнику для оформлення два примірники дозволу за формою згідно з Додатком 2, де зазначається перелік уповноважених органів (особи), з якими необхідно їх погодити.
Одночасно між виконкомом міської ради та заявником укладається договір про пріоритет на місце для розміщення зовнішньої реклами, що перебуває у комунальній власності, який підписується міським головою (заступником міського голови).
5.6. Рішення про встановлення пріоритету або про відмову в його наданні надається заявнику через державного адміністратора у порядку, встановленому діючим законодавством.
5.7. У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету Робочий орган протягом трьох днів надає державному адміністратору вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламної конструкції, або дати і номера рішення виконавчого комітету міської ради про надання дозволу на заявлене місце іншій особі. Рішення про відмову передається державним адміністратором заявнику у порядку, встановленому чинним законодавством.
5.8. Пріоритет заявника на місце розташування рекламної конструкції встановлюється строком на три місяці з дати прийняття керівником Робочого органу відповідного рішення.
5.9. Строк встановлення пріоритету на місце розташування рекламної конструкції може бути продовжений керівником Робочого органу не більш як на три місяці у разі:
- продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
- письмового звернення заявника до Робочого органу щодо продовження строку оформлення дозволу.
5.10. У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав, передбачених пунктом 5.9, Робочий орган письмово повідомляє про це державного адміністратора, який повідомляє заявника.
5.11. Дата і номер рішення керівника Робочого органу про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламної конструкції, продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
5.12. Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку, на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена в судовому порядку.
5.13. Інформація про подані заяви та встановлені Робочим органом пріоритети є відкритою і повинна надаватися будь-якій особі за її письмовою заявою.
5.14. Заявник протягом 3 місяців оформлює обидва примірники дозволу та подає їх державному адміністратору разом із супровідним листом, в якому зазначається реєстраційний номер заяви та номер рішення про встановлення пріоритету на місце розташування рекламної конструкції. Державний адміністратор передає вказані документи Робочому органу в порядку, встановленому чинним законодавством.
5.15. У разі прийняття керівником Робочого органу рішення про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламної конструкції, яке перебуває в комунальній власності, заявник для тимчасового користування цим місцем протягом трьох днів укладає договір про пріоритет на місце для розміщення зовнішньої реклами з виконкомом міської ради, який підписується міським головою (заступником міського голови).
5.16. Протягом 3-х місяців щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється у розмірі 25 відсотків від плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
5.17. У разі продовження строку оформлення дозволу відповідно до п. 5.9 цих Правил щомісячна плата за тимчасове користування місцем, що перебуває в комунальній власності, справляється в розмірі 100 відсотків від плати, встановленої органами місцевого самоврядування.
5.18. Під час подання заявником оформлених примірників дозволу представник робочого органу в присутності заявника перевіряє комплектність документів, відповідність дозволу раніш узгодженому пріоритету, додержання вимог до їх оформлення та видає заявнику довідку з описом поданих документів за формою згідно з Додатком 3.
У разі подання документів державному адміністратору перевіряється комплектність документів та правильність їх оформлення.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
5.19. У разі недодержання заявником строку, зазначеного в п.п. 5.8, 5.9 цих Правил, та у разі ненадання ним в установлений строк документів, зазначених у п. 5.14, у разі відсутності укладеного договору, заява вважається неподаною, пріоритет на місце розташування рекламного засобу втрачається, документи повертаються заявнику через державного адміністратора, про що робочий орган робить відповідний запис у журналі реєстрації.
5.20. Заявник повинен погодити дозвіл з наступними органами:
- власником (розпорядником, користувачем) місця або уповноваженим ним органом (особою);
- управлінням містобудування та архітектури Миколаївської міської ради.
На вимогу Робочого органу дозвіл погоджується з:
- Державтоінспекцією – у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування;
- відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури, у межах зон охорони таких пам’яток і в межах об’єктів природно-заповідного фонду;
- утримувачем інженерних комунікацій –у разі розміщення зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій у формі схеми розміщення рекламної конструкції, що є невід’ємною частиною дозволу.
За бажанням розповсюджувача реклами дозвіл передається державному адміністратору, який погоджує його у представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в дозвільному центрі за принципом організаційної єдності. У іншому випадку розповсюджувач реклами погоджує дозвіл самостійно у представників місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом в дозвільному центрі за принципом організаційної єдності.
5.21. Зазначені вище органи та особи погоджують дозвіл протягом п’яти робочих днів з дати звернення заявника. Погодження дійсне протягом строку дії дозволу.
5.22. Перелік документів, органів та осіб, з якими погоджується дозвіл, є вичерпним.
5.23. У разі відмови у погодженні дозволу зазначеними вище органами (особами), заявникові через державного адміністратора надсилається вмотивоване повідомлення за підписом уповноваженої особи підприємства, установи та організації.
Відмова у погодженні дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
5.24. Під час надання дозволу втручання у форму рекламної конструкції та зміст реклами забороняється.
5.25. Робочий орган протягом не більш як десяти робочих днів з дати одержання належним чином оформлених двох примірників дозволу розглядає заяву, готує і подає на чергове засідання виконавчого комітету міської ради пропозиції та проект відповідного рішення, про що інформує державного адміністратора.
5.26. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради згідно з регламентом приймає рішення про надання дозволу або про відмову в його наданні.
5.27. Після отримання відповідного рішення виконкому Миколаївської міської ради про надання дозволу, керівник Робочого органу протягом одного робочого дня підписує обидва примірники дозволу та скріплює їх печаткою.
Перший примірник дозволу видається заявникові через державного адміністратора, а другий залишається Робочому органу для обліку та контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
5.28. Водночас між виконкомом Миколаївської міської ради та розповсюджувачем реклами укладається договір про надання місць для розміщення зовнішньої реклами, який підписується міським головою (заступником міського голови). Договір укладається на строк дії дозволу.
5.29. Рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або про відмову в його наданні (разом з пакетом документів) видається заявникові протягом одного робочого дня з дати отримання відповідного рішення виконкому міської ради через державного адміністратора.
5.30. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає інформацію про розповсюджувачів зовнішньої реклами, яким надано дозвіл, органам державної податкової служби.
5.31. У наданні дозволу може бути відмовлено, у разі коли:
- подання заявником неповного пакету документів, необхідних для одержання дозволу;
- виявлення у документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей;
- негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі дозволу;
- інші підстави, встановлені законами України.
Відмова у видачі дозволу за підставами, не передбаченими законами, не допускається.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в судовому порядку згідно з діючим законодавством.
5.32. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламної конструкції.
5.33. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
5.34. Після розташування рекламної конструкції розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати Робочому органу фотокартку місця з розташованою рекламною конструкцією (розміром 6 х 9 сантиметрів).
 
6. Порядок внесення змін, продовження дозволу
на розміщення зовнішньої реклами
 
6.1. Якщо протягом строку дії дозволу виникла зміна найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи – підприємця або зміна місцезнаходження суб’єкта господарювання, подається заява встановленого зразка.
До заяви додається оригінал примірника діючого дозволу на розміщення зовнішньої реклами.
Робочий орган протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у обидва примірники дозволів.
6.2. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламної конструкції, які зумовлюють необхідність зміни її місця розташування, Робочий орган у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва Робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше рівноцінне місце.
У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування рекламної конструкції вносяться зміни у дозвіл.
Плата за надання Робочим органом послуг, пов’язаних із зміною місця розташування рекламної конструкції, не справляється. Після закінчення будівництва на місці розташування рекламної конструкції розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на її розташування на попередньому місці.
6.3. Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви, яка подається на ім’я керівника Робочого органу через державного адміністратора розповсюджувачем зовнішньої реклами не пізніше ніж за місяць до закінчення строку дії дозволу.
До заяви додається оригінал примірника дозволу заявника на розміщення зовнішньої реклами.
Продовження строку дії дозволу здійснюється Робочим органом та фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
6.4. У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів, наданих до набрання чинності цими Правилами.
6.5. Відмова у продовженні строку дії дозволу може бути оскаржена у судовому порядку згідно з діючим законодавством.
6.9. Переоформлення дозволу здійснюється Робочим органом та фіксується в журналі реєстрації з внесенням відповідних змін у дозвіл.
6.10. З моменту внесення змін у дозвіл між виконкомом Миколаївської міської ради та новим власником (заявником) укладається договір про надання місць для розміщення зовнішньої реклами, що перебувають у комунальній власності, який підписується міським головою (заступником міського голови).
Видача дозволу здійснюється через державного адміністратора у встановленому законом порядку.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена у судовому порядку згідно з діючим законодавством.
 
7. Анулювання дозволу
 
7.1. Дозвіл анулюється з наступних підстав:
- звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;
- припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);
- припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця;
- встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації.
Законом можуть встановлюватися інші підстави для анулювання дозволу.
 
8. Визначення площі місця розміщення рекламної конструкції.
Плата за тимчасове користування місцем розташування
рекламних конструкцій
 
8.1. Площа місця розташування рекламної конструкції визначається як сума площі горизонтальної проекції рекламної конструкції на це місце та прилеглої ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього засобу.
Для неназемної та недахової рекламної конструкції площа місця дорівнює площі вертикальної проекції цієї конструкції на уявну паралельну їй площину.
8.2. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних конструкцій, що перебувають у міській комунальній власності, здійснюється по договору за формою згідно з Додатком 4.
8.3. Плата за тимчасове користування місцем, що перебуває у державній або приватній власності, здійснюється на договірних засадах з його власником або уповноваженим ним органом (особою).
8.4. З дати прийняття виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами розмір плати становить 100 відсотків згідно із затвердженими тарифами та справляється розповсюджувачем реклами у встановленому порядку. Підставою для нарахування та внесення розповсюджувачем реклами відповідної плати є укладений договір про надання місць для розміщення зовнішньої реклами. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу на електроопорі здійснюється згідно з типовими договорами на підставі ставок платежів згідно з п. 8.6.
8.5. Розмір плати за тимчасове користування місцем розміщення рекламної конструкції не може встановлюватися залежно від змісту реклами.
8.6. Ставки договірних платежів за розміщення зовнішньої реклами на місцях, що перебувають у комунальній власності:
 

№ п/п

Адреса місця розміщення рекламної конструкції

Ставка за 1 кв.м площі місця розміщення рекламної конструкції на місяць, без ПДВ,

грн.

Для наземного та дахового виду рекламної конструкції

Для іншого виду

рекламної конструкції

1.

- пр. Леніна

-  вул. Радянська

- пр. Жовтневий (на території

Ленінського району)

- пр. Миру

- площа залізничного вокзалу

Миколаїв-пасажирський

- 300 м зони автовокзалу, приміських автостанцій

30,00

15,00

2.

- пр. Героїв Сталінграда

- вул. Пушкінська

- вул. Генерала Карпенка

- вул. Садова

- вул. Велика Морська

(від Південнобузького мосту до вул. Садової)

- вул. Московська

- вул. Лягіна

(від вул. Адміральської до пр. Леніна)

- вул. Фалєєвська

(від вул. Адміральської до пр. Леніна)

- вул. Веселинівська

- в’їзди в місто

- зони мостів через р. Південний Буг, р. Інгул

23,00

10,00

3.

- вул. Чкалова

- вул. Чигрина

- вул. Космонавтів

- Херсонське шосе

- вул. Скороходова

- у 500-метровій зоні скверів, парків, пам’ятників природи, пляжів

- пр. Корабелів

- вул. Бутоми

- вул. Червоних Майовщиків

- Одеське шосе

17,00

8,00

4.

пр. Жовтневий (на території Корабельного району)

- вул. Кірова

- вул. Новозаводська

13,00

7,00

5.

Решта вулиць міста

10,00

6,00


Примітки:
Корегуючі коефiцiєнти:
а) соціальна реклама                                                                                      0,0
б) двостороння конструкція (до вартості обох сторін)                              0,75
в) рекламні конструкції (розтяжки) строком до 30 днів                            5,0
8.8. Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, відповідно до звернень державних органів, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів про розміщення соціальної реклами та за згодою розповсюджувачів зовнішньої реклами.
8.9. Соціальна реклама може розміщуватися на рекламних конструкціях, встановлених згідно з цими Правилами, за ініціативою розповсюджувачів зовнішньої реклами у відповідності до погодженого з Робочим органом соціального сюжету.
8.10. Соціальна реклама не повинна містити посилань на конкретний товар та/або його виробника, на рекламодавця (за винятком випадків, коли рекламодавець є громадська організація), на об’єкти права інтелектуальної власності, що належать виробнику товару або рекламодавцю соціальної реклами.
Звіт про фактичне розміщення соціальної реклами та копії звернень про її розміщення надаються розповсюджувачем реклами Робочому органу для здійснення перерахунку сплати до міського бюджету за укладеними договорами.
8.11. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки, зазначених у пунктах 8.15-8.18 цих Правил;
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків;
- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Державтоінспекції наноситься вертикальна дорожня розмітка із світлоповертаючих матеріалів заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
- у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
8.12. Забороняється розташовувати рекламні засоби:
- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
- у населених пунктах на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
8.13. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.
8.14. Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів, знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти віком до 18 років.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої реклами, встановлений пунктами 8.11-8.14 цих Правил, є вичерпним.
8.15. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
8.16. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій.
8.17. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
8.18. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених комунікацій.
8.19. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 
9. Контроль за дотриманням Правил та відповідальність
за їх порушення
 
9.1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює Робочий орган, а також інші органи відповідно до діючого законодавства.
9.2. Розповсюджувач зовнішньої реклами забезпечує розташування та експлуатацію рекламних конструкцій з дотриманням норм техніки безпеки, пожежної безпеки і санітарних норм.
9.3. У разі порушення Правил розміщення зовнішньої реклами уповноважена особа органу, який здійснює контроль за додержанням цих Правил, звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою про усунення порушень у визначений строк.
У разі невиконання цієї вимоги орган, який здійснює контроль, подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
9.4. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, несе відповідальність згідно із чинним законодавством.
 
______________________________________________________

Затверджено
рішенням виконкому
міської ради
від 4 жовтня 2011
№1015
МЕТОДИКА
розрахунку площі місця розташування рекламних конструкційВраховуючи різноманітність конструктивного рішення рекламних засобів (товщина щитів та світлових конструкцій, профілі стійок, розміри фундаментних блоків тощо) для зручності розрахунку площі місця розташування рекламних конструкцій застосовуються уніфіковані товщини для різних видів рекламоносіїв:
20 см   для конструкцій розміром від 6.0 х 3.0 м до 4.0 х 3.0 м;
20 см   для конструкцій розміром від 4.0 х 3.0 м до 2.0 х 3.0 м;
15 см   для конструкцій розміром від 2.0 х 3.0 м до 1.2 х 1.8 м;
10 см   для конструкцій розміром від 1.2 х 1.8 м до 0.9 х 1.5 м;
5 см     для конструкцій розміром від 0.9 х 1.5 м та менше;
 
- Наземні конструкції                                    
    

 

Рекламна конструкція від 6.0х3.0 м до 4.0х3.0 м

S=(L+1.0) x1.2

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

 

   

Рекламна конструкція від 6.0х3.0 м до 4.0х3.0 м («V»подібна)

S=(L+1.2) x1.2 + L х 1.2

Zсплати=  S х тариф грн./м2

Рекламна конструкція 12.0 х 3.0 м до 6.0х3.0 м

S= (2L+1000) х1.2

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

Рекламна конструкція від 4.0х3.0 м до 2.0 х 3.0 м

S=(L+1.0) х 1.2

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

 

Рекламна конструкція від 2.0 х 3.0 м («пілон») до 1.2 х 1.8 м

 

S=(L+1.0) х 1.15

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

 

Рекламна конструкція  1.2 х 1.8 м («сіті-лайт»)

 

S=(L+1.0) х 1.10

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

 

Мала несвітлова рекламна конструкція менша ніж 0.9х1.5м

 

S=(L+1.0) х 1.10

Zсплати=  S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

                

                для двосторонньої

 

                      

 

Афішна рекламна конструкція («тумба»)

 

S= π х (R+0.5)2

Zсплати= 3.14 x (R+0.5)2 x 2 x 0.75 х х тариф грн./м2              

                                 для двосторонньої

 


Дахові рекламні конструкції

Дахова рекламна конструкція (світлові об’ємні літери, щит)

 

S=(L+1.0) х (b+1.0)

Zсплати= S х тариф грн./м2


- Рекламні конструкції на електроопорі

 Світлова рекламна конструкція на електроопорі  («трол», «короб», «банер»)

 

S= а х b

Zсплати= S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

               

                для двосторонньої

 

         

 

Кругова рекламна конструкція на електроопорі

 

S= D х h

Zсплати= S х 2 х 0.75 х тариф грн./м2

 


Рекламні конструкції на фасаді

  Рекламна конструкція на фасаді будівлі, огорожі

 

S= а х b

Zсплати= S х тариф грн./м2

 


Додаток 1
до Правил розміщення
зовнішньої реклами

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої рекламиРеєстраційний номер заяви

Дата подання

Для юридичної особи: повне найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код.

Для фізичної особи: прізвище, ім’я та по батькові, паспортні дані, ідентифікаційний номер та місце знаходження

Площа та адреса заявленої рекламної конструкції

Кількість сторінок у поданих документах

Підпис особи, на яку покладено реєстрацію документів

Підпис заявника

Дата прийняття рішення про встановлення (відмову)

пріоритету заявника на місце розташування рекламної конструкції, про продовження строку

Дата і номер видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами, строку дії, дата і номер рішення про відмову в наданні дозволу

Результати розгляду заяв на продовження строку дії, або переоформлення дозволу

Дата і номер рішення про скасування дозволу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Керівник Робочого органу

___________________

(підпис)

               __________________

        (ініціали та прізвище)

М.  П.


 
Додаток 2
до Правил розміщення
зовнішньої реклами
 
ДОЗВІЛ №_____
на розміщення зовнішньої реклами
 
Виданий _________________________на підставі рішення виконкому міської ради від _____________ № _____
                               (дата видачі)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(для юридичної особи – повне найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, для фізичної  особи - прізвище, ім’я та по батькові)
__________________________________________________________________________________
(місцезнаходження (місце проживання), номер телефону (телефаксу), банківські реквізити,
________________________________________________________________
ідентифікаційний код (номер)
Адреса місця розташування рекламної конструкції_____________________
________________________________________________________________
Характеристика (у тому числі технічна) рекламної конструкції __________
________________________________________________________________
(вид, розміри, площа місця розташування рекламної конструкції)
 
Фотокартка місця з фрагментом місцевості (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів), з розташуванням комп’ютерного макета запланованої рекламної конструкції)
 

 


Ескіз з конструктивним  рішенням рекламної конструкції
 

  

Погоджувальна частина

Власник (розпорядник, користувач) місця розташування рекламної конструкції або уповноважений орган (особа)

________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, підпис керівника, для фізичної особи –

прізвище,ім’я та по батькові, паспортні дані)

М. П.

спеціально уповноважений орган з питань містобудування та архітектури.

 

     2. На вимогу Робочого органу:

     а) Державтоінспекція у разі розміщення зовнішньої реклами на перехрестях, біля дорожніх знаків, світлофорів, біля дорожніх переходів та зупинок транспорту загального користування

________________________________________________________________

      (підпис уповноваженої особи)                                                       (ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

 

       

       б) центральний або місцевий орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду в разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії й архітектури та в межах зон охорони пам’яток національного або місцевого значення, у межах об’єктів природно-заповідного фонду

________________________________________________________________

      (підпис уповноваженої особи)                                                               (ініціали та прізвище)

 

М. П.

 

Строк дії дозволу     з _______________ до _________________          

 

 

Керівник Робочого органу

_______________

(підпис)

________________________

(ініціали та прізвище) 

 

М. П.

 

 

     Фотокартка місця (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів) після розташування на ньому рекламної конструкції

 

  

Керівник Робочого органу  

 _______________

              (підпис)  

________________________

(ініціали та прізвище) 

 

М. П.       

 

Продовжено  згідно з рішенням виконкому міської ради від______№_____

з   _______________  до ________________ 

 

 

  

Керівник Робочого органу       _____________   ____________________

                                                                             (підпис)                  (ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

Продовжено  згідно з рішенням виконкому міської ради від_____ №_____

з   _______________  до ________________ 

 

 

  

 

Керівник Робочого органу        _______________     _________________

                                                               (підпис)                 (ініціали та прізвище) 

М. П. 

 

 

Продовжено  згідно з рішенням виконкому міської ради від_____ №_____

з   _______________  до ________________ 

 

  

Керівник Робочого органу        _______________        ___________________

                                                             (підпис)                               (ініціали та прізвище) 

 

М. П. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

                              Додаток 3

                              до Правил розміщення

                              зовнішньої реклами 

yle='text-align:JUSTIFY'>ДОВІДКА

 

Видана розповсюджувачу зовнішньої реклами ________________________

________________________________________________________________

(для юридичної особи - повне найменування, для фізичної особи - прізвище, ім’я та по батькові)

 

про те, що від нього разом із заявою _________________________________

                                                   (вхідний номер, дата реєстрації в журналі _______________________________________________________________

                                 реєстрації заяв та дозволів на розміщення зовнішньої реклами)

 

одержано такі документи ________________________________________

                                                                        (перелік документів

_______________________________________________________________

                             із зазначенням сторінок і кількості примірників) 

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

 

Керівник Робочого органу  

 

___________

(підпис)  

 

___________________

(ініціали та прізвище)  

 

М. П. 

 

Додаток 4

до Правил розміщення

зовнішньої реклами

 

 

ДОГОВІР

про надання місць для розміщення

зовнішньої реклами

 

м. Миколаїв                                                                               “___”  _______ р.

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради (далі – Виконком), в особі Миколаївського міського голови, згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради від _________ № ______ “Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві” (далі – Правила розміщення зовнішньої реклами), з одного боку, та розповсюджувач реклами _________________________________________________________________,

в особі ___________________________________________________________,

що діє на підставі __________________________________________________,

з іншого боку (далі разом - Сторони), уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

 

1.1. На підставі Дозволу №_______від _______, наданого згідно з рішенням виконкому Миколаївської міської ради від ________ № ________, виконком Миколаївської міської ради надає розповсюджувачу реклами у тимчасове користування місце, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами у вигляді рекламної конструкції розміром _______ м за такою(ими) адресою(ами):

__________________________________________________________________,

__________________________________________________________________,

а розповсюджувач реклами здійснює оплату за місце, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої реклами згідно з Правилами розміщення зовнішньої реклами.

 

2. Права та обов’язки Сторін

 

2.1. Виконком має право:

2.1.1. Вимагати від розповсюджувача реклами додержання вимог чинного законодавства з питань реклами, у тому числі Правил розміщення зовнішньої реклами.

2.1.2. Здійснювати перевірки додержання розповсюджувачем реклами умов цього Договору.

 

 

2.2. Виконком зобов`язаний:

2.2.1. У разі виникнення нагальної потреби в проведенні реконструкції, ремонту, будівництва на будь-якому з наданих розповсюджувачу реклами місць, у семиденний термін надіслати йому письмове повідомлення про це та надати останньому за його згодою у десятиденний термін інше рівноцінне місце на строк проведення вказаних робіт (у разі містобудівної можливості, п. 6.3 Правил розміщення зовнішньої реклами). Плата за користування місцем, на якому проводиться реконструкція, ремонт, будівництво протягом терміну перенесення рекламної конструкції на нове місце розповсюджувачем реклами тимчасово не здійснюється. Оплата за користування новим рівноцінним місцем здійснюється після встановлення рекламної конструкції.

Витрати розповсюджувача реклами, що пов’язані з демонтажем (монтажем) рекламної конструкції та перенесенням її на інше  місце, Робочим органом останньому не відшкодовуються.

2.2.2. На час проведення та після закінчення реконструкції, ремонту або будівництва провести  переоформлення Договору та Дозволу (у разі містобудівної можливості відповідно до п. 6.3 Правил розміщення зовнішньої реклами).

2.2.3. Дотримуватись умов цього Договору, чинного законодавства України з питань реклами, у тому числі  Правил розміщення зовнішньої реклами.

2.3. Розповсюджувач реклами має право:

2.3.1. Вимагати від Робочого органу виконання зобов`язань по цьому Договору, а також чинного законодавства України з питань реклами.

2.3.2. Використовувати надані місця за цільовим призначенням, обумовленим у предметі цього Договору, та отримувати доходи від своєї господарської діяльності.

2.3.3. Розповсюджувач реклами має пріоритетне право на тимчасове користування місцем після закінчення робіт з його реконструкції або ремонту (у разі містобудівної можливості відповідно до п. 6.3 Правил розміщення зовнішньої реклами).

2.4. Розповсюджувач реклами зобов’язаний:

2.4.1. Використовувати надані місця відповідно до умов цього Договору, чинного законодавства України з питань реклами та своєчасно здійснювати платежі за тимчасове користування наданими місцями в розмірі, передбаченому пунктом 3 Договору.

2.4.2. Дотримуватись Правил розміщення зовнішньої реклами, правил благоустрою міста, вимог правил техніки безпеки, містобудівних та санітарних норм.

2.4.3. Підтримувати рекламну  конструкцію у стані, що відповідає виданому Дозволу, проекту конструкції, схемі розміщення та архітектурно-містобудівним нормам. У випадку псування рекламної конструкції, своєчасно проводити її заміну або ремонт.

2.4.4. Не розміщувати рекламні сюжети, які суперечать Закону України “Про рекламу”.

2.4.5. На рекламній конструкції розміщувати інформацію про розповсюджувача  зовнішньої реклами: назву, адресу, телефон, номер Дозволу та термін його дії.

2.4.6. Без перешкод допускати до наданих у користування місць представників Робочого органу, з метою перевірки їх використання та дотримання встановленого у місті порядку.

2.4.7. У разі виникнення нагальної потреби у звільненні будь-якого з наданих місць для проведення реконструкції, ремонту та будівництва, демонтувати рекламну конструкцію за власний рахунок та перенести її на виділене Робочим органом за взаємним погодженням нове рівноцінне місце на термін реконструкції місця  (у разі містобудівної  можливості відповідно до  п. 6.3 Правил розміщення зовнішньої реклами).

2.4.8. Розповсюджувач реклами є платником податку з реклами та повинен сплачувати податок відповідно до вимог діючого Положення про податок з реклами.

 

3. Плата за надання місць для розміщення зовнішньої реклами

Порядок розрахунків

 

3.1. Плата за надання місць для розміщення зовнішньої реклами визначається на підставі розділу 8 Правил розміщення зовнішньої реклами з урахуванням корегуючих коефіцієнтів від базової ставки платежу за 1 кв.м площі місця розташування рекламної  конструкції.

 

3.2. Місячна плата становить:

________________________________________________________

 

Всього до сплати в місяць                грн. (без ПДВ)

(                                                           )

Розповсюджувач реклами сплачує ________  грн./за 1 рік

________  грн./за 5 років.

 

3.3. Розрахунки по цьому Договору здійснюються розповсюджувачем реклами щомісячно, не пізніше 5 (п’ятого) числа, наступного за звітним періодом місяця, на реєстраційний рахунок ____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3.4. Розмір місячної оплати, що зазначений у пункті 3.2. Договору, підлягає коригуванню за взаємною згодою обох Сторін згідно із щомісячним звітом, який подається  не пізніше 5 (п’ятого) числа, наступного за звітним періодом місяця, з додаванням листів-підстав та фотофіксації фактичного розміщення соціальної реклами.

3.5. Розповсюджувач зовнішньої реклами не звільняється від плати за надання місць для розміщення зовнішньої реклами при відсутності рекламної конструкції.

 

4. Відповідальність Сторін

 

4.1. За несвоєчасну або неповну сплату платежів за користування місцями, наданими розповсюджувачу реклами для розташування рекламних конструкцій, останній сплачує Виконкому пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми простроченого платежу за кожний день прострочки.

4.2. За невиконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 

5. Порядок розгляду спорів

 

5.1. Усі спори, які виникають протягом дії Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди – в Господарському суді.

 

6. Термін дії Договору

 

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту прийняття рішення виконкому міської ради та підписання даного договору Сторонами і діє протягом терміну дії Дозволу (з______до_____).

 

7. Умови розірвання дії Договору

 

7.1. Цей Договір може бути розірвано:

а) за згодою Сторін;

б) по закінченні терміну дії Договору;

в) у випадку припинення діяльності однієї із Сторін без правонаступництва;

г) у випадку дострокового розірвання цього Договору на підставах, передбачених п.7.2. Договору;

д) в інших випадках, передбачених законодавством.

7.2. Дострокове розірвання цього Договору за ініціативою Виконкому може мати місце в таких випадках:

а) якщо розповсюджувач реклами погіршує місця, що надані йому, або утримує їх в неналежному стані (засмічення території, пошкодження місця тощо);

б) у разі невикористання місця розташування рекламної конструкції безперервно протягом шести місяців (на підставі рішення виконкому міської ради);

в) якщо розповсюджувач реклами несвоєчасно або в неповному обсязі сплачує платежі за користування місцями, визначені пунктом 3 цього Договору, протягом 3-х місяців поспіль після закінчення встановленого терміну сплати;

г) у випадку невиконання або неналежного виконання розповсюджувачем реклами інших обов’язків, передбачених цим Договором.

 

8. Інші умови Договору

 

8.1. Цей Договір складено у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони та один примірник департаменту фінансів Миколаївської міської ради.

8.2. Усі Додаткові угоди, укладені в період цього Договору, є невід`ємними частинами даного Договору.

8.3. Усі угоди та Договори, які були підписані до укладення цього Договору і безпосередньо стосуються предмета останнього, втрачають юридичну силу з моменту підписання Сторонами даного Договору.

8.4. Усі права та обов’язки Сторін цього Договору в повному обсязі переходять до правонаступників цих Сторін.

8.5. Ніякі зміни в Договорі не можуть бути внесені без письмової згоди обох Сторін.

8.6. Договір може бути змінений або припинений згідно з чинним законодавством.

 

9. Юридичні адреси та банківські реквізити

 

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ РЕКЛАМИ

Виконком

 

Найменування

 

 

Виконавчий комітет

Миколаївської міської ради

 

Адреса

Ідентифікаційний код

Телефон (телефакс)

 

 

Адреса

Реквізити

Телефон (телефакс)

 

_______________________________

посада

___________________________________

підпис, прізвище, ім’я, по батькові

 

М.П.

 

 

Миколаївський міський голова

 

Чайка В.Д.__________________

 

 

М.П.

  

_____________________________________________________

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: