Мапа порталу

 

ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії Миколаївської міської ради VI скликання

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Статус постійних комісій

1. Постійні комісії Миколаївської міської ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами ради, які обираються з числа депутатів на термін повноважень ради, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед радою. Діяльність комісій координує секретар міської ради.

3. У своїй діяльності постійні комісії міської ради керуються Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", Статутом територіальної громади м. Миколаєва, Регламентом Миколаївської міської ради та Положенням про постійні комісії Миколаївської міської ради VI скликання (далі – Положення), що затверджуються міською радою не пізніше як на другій сесії.

Стаття 2. Принципи діяльності постійних комісій

Діяльність постійних комісій будується на принципах:

 • законності;
 • гласності;
 • плановості;
 • колективності;
 • вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.

Стаття 3. Висвітлення діяльності постійних комісій

1. Постійна комісія інформує громадськість про свою діяльність. На засідання постійної комісії можуть бути запрошені представники засобів масової інформації за попереднім узгодженням з головою комісії.

2. Інформація про поточну діяльність комісій, прийняті ними рекомендації та висновки розміщується у газеті "Вечерний Николаев" та інших засобах масової інформації.

Стаття 4. Відносини постійних комісій з органами місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями та їхніми посадовими особами

1. Постійні комісії ради при здійсненні повноважень взаємодіють з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їхніми посадовими особами, які знаходяться на території міста і зобов'язані сприяти постійним комісіям у здійсненні покладених на них повноважень.

2. Постійні комісії ради у питаннях, які належать до їхнього відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їхніх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

3. Рекомендації постійних комісій ради підлягають обов'язковому розгляду виконавчими органами Миколаївської міської ради, підприємствами, установами, організаціями та їхніми посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4. Для розгляду постійними комісіями питань, які належать до їх відання, на засідання постійної комісії можуть бути запрошені керівники виконавчих органів ради, керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

5. З питань, віднесених до відання ради, запрошуються автори пропозицій, консультанти, експерти, спеціалісти-практики, фахівці виконавчих органів, представники громадськості, вчені та інші фахівці, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Повідомлення запрошеним особам доводиться до їхнього відома не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії.

Розділ ІІ Кількісний склад, порядок формування та змінискладу постійних комісій

Стаття 5. Кількісний склад та предмети відання постійних комісій

1. Кількісний склад (у складі 11) постійних комісій, порядок їхнього утворення, ліквідації, реорганізації та їхня функціональна спрямованість затверджується Миколаївською міською радою.

2. Перелік постійних комісій та предмет їхнього відання:

 • 1) постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності;
 • 2) постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів;
 • 3) постійна комісія з питань управління комунальною власністю міста;
 • 4) постійна комісія з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин;
 • 5) постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста;
 • 6) постійна комісія з питань промисловості, транспорту та зв'язку;
 • 7) постійна комісія з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів;
 • 8) постійна комісія з питань освіти, культури, у справах сім'ї, молоді та спорту;
 • 9) постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства;
 • 10) постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення;
 • 11) постійна комісія з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та ресурсозбереження;

3. Кількісний склад постійних комісій, предмети їхнього відання можуть бути змінені за рішенням Миколаївської міської ради.

Стаття 6. Порядок утворення постійних комісій

1. Постійні комісії обираються міською радою шляхом обрання голів та членів комісії відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії міської ради нового скликання на строк її повноважень.

2. Постійні комісії міської ради обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:

 • міського голови;
 • керівника робочої групи щодо розробки проектів Регламенту Миколаївської міської ради, Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради та формування органів ради;
 • депутатських фракцій (груп);
 • депутатів міської ради.

3. Голови постійних комісій міської ради обираються радою з числа її депутатів за пропозицією:

 • міського голови;
 • керівника робочої групи щодо розробки проектів Регламенту Миколаївської міської ради, Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради та формування органів ради;
 • депутатських фракцій (груп);
 • депутатів міської ради.

4. Постійна комісія на своєму організаційному засіданні більшістю голосів від загального складу комісії обирає заступника голови (заступників) та секретаря за пропозицією голови постійної комісії або інших членів постійної комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

5. Кожна політична партія, від якої обрані депутати Миколаївської міської ради, надає своїх представників до складу постійних комісій міської ради, з дотриманням пропорційного представництва в постійних та тимчасових комісіях ради:

 • якщо кількість отриманих мандатів політичними партіями менша або дорівнює кількісному складу постійних комісій, політична партія подає по одній кандидатурі до складу постійних комісій;
 • якщо кількість отриманих мандатів політичними партіями більша за кількісний склад постійних комісій, політична партія подає на пропорційній основі кандидатури до складу постійних комісій.

6. До складу постійних комісій повинно входити не менш ніж 5 депутатів.

7. Постійні комісії формуються за принципами:

 • досвіду громадської роботи;
 • знання певних галузей господарства і соціально-культурного будівництва;
 • освіти.

8. Депутат має право бути членом тільки однієї постійної комісії.

9. Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проектів рішень міської ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

Стаття 7. Зміни персонального складу постійних комісій

1. Постійна комісія може звернутися до Миколаївської міської ради з мотивованою пропозицією про зміну голови, якщо на її засіданні за це проголосувало не менше двох третин її складу. Пропозиція підлягає обов'язковому розгляду Миколаївською міською радою.

2. Персональний склад постійних комісій може бути змінений внаслідок:

 • подання особистої заяви члена комісії;
 • дострокового припинення повноважень депутата Миколаївської міської ради;
 • домовленості фракцій (груп) щодо представництва їхніх членів в комісіях.

3. Дострокове припинення повноважень депутата міської ради має наслідком його виключення зі складу відповідної комісії без прийняття про це окремого рішення Миколаївської міської ради.

4. Рішення про зміну персонального складу постійних комісій приймаються Миколаївською міською радою.

Розділ ІІІ Функції, функціональна направленість та права постійних комісій

Стаття 8. Функції постійних комісій

1. Постійні комісії здійснюють організаційну та контрольну функції.

1.1. Організаційна функція комісій полягає у:

 • плануванні своєї роботи;
 • проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень постійних комісій;
 • попередньому обговоренні відповідно до предметів їхнього відання кандидатур посадових осіб місцевого самоврядування, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Миколаївською міською радою, наданні згоди на їхнє призначення та відповідних висновків щодо цих кандидатур;
 • попередньому погодженні з профільними комісіями питань щодо призначення керівників комунальних підприємств та подальшої пролонгації договору з ними;
 • розгляді пропозицій, внесених у порядку місцевої ініціативи, заяв і скарг громадян;
 • наданні висновків, рекомендацій;
 • розгляді звернень, які надходять до комісій, головою комісії або за його дорученням, заступником голови, секретарем, іншими членами комісії в порядку та терміни, що визначені законом;
 • підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;
 • вивченні, попередньому розгляді і підготовці питань (рішень), що відносяться до відання ради;
 • попередньому розгляді проектів програм соціально-економічного й культурного розвитку, міського бюджету та звітів про його виконання.

1.2. Контрольна функція комісій полягає в:

 • аналізі практики застосування виконавчими органами міської ради та їхніми посадовими особами, рішень міської ради і виконкому міської ради;
 • аналізі відповідності прийнятих виконавчими органами нормативних актів рішенням міської ради і своєчасності їхнього прийняття;
 • внесенні виконавчим органам міської ради рекомендацій щодо приведення у відповідність із рішеннями міської ради нормативних актів за наслідками проведених аналізів;
 • контролі за виконанням міського бюджету в частині, що віднесена до предметів їхнього відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання коштів міського бюджету в порядку, встановленому чинним законодавством;
 • направленні матеріалів для відповідного реагування виконавчими органами міської ради та їхніми посадовими особами;
 • здійсненні контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету;
 • вивченні і підготовці питань (рішень) про стан і розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, інших питань, що відносяться до компетенції ради, та підготовці пропозицій, висновків і рекомендацій з цих питань;
 • вивченні діяльності виконавчих органів міської ради, а також з питань, що відносяться до відання ради, підприємств, установ і організацій, їхніх філій і відділень незалежно від форм власності;
 • зверненні до виконкому міської ради, підприємств, організацій, установ, що відносяться до комунальної власності, з пропозиціями про скасування актів його відділів і управлінь, якщо вони суперечать діючому законодавству і зачіпають законні інтереси громадян.

Стаття 9. Функціональна направленість постійних комісій

І. Постійна комісія з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності

1. Готує на розгляд міської ради такі питання:

 • внесення змін та доповнень до Регламенту міської ради;
 • підготовка у відповідності з діючим законодавством пропозицій та змін щодо кількісного складу міської ради та постійних комісій;
 • розгляд та внесення змін до Положення про постійні комісії;
 • підготовка співдоповідей щодо звітів постійних комісій, депутатів про роботу в раді та з виборцями;
 • підготовка пропозицій з питань депутатської етики;
 • попередній розгляд питань щодо дострокового припинення повноважень міського голови, депутатів ради у відповідності з чинним законодавством;
 • підготовка висновків з питань, пов'язаних із забезпеченням гарантій депутатської діяльності;
 • заслуховування інформації прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;
 • підготовка звітів про присутність депутатів на засіданнях ради та постійних комісій;
 • підготовка питань щодо:
 • діяльності правоохоронних органів;
 • боротьби зі злочинністю та профілактики злочинності;
 • оборонної та мобілізаційної роботи;
 • підготовка питань щодо діяльності органів місцевого самоврядування, пов'язаної із:
 • змінами адміністративно-територіального устрою, в межах та порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;
 • створенням та функціонуванням органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, наділенням їх частиною фінансових, майнових та компетентних прав міської ради;
 • вступом міської ради до всеукраїнських та міжнародних асоціацій і наступною діяльністю в них.

2. За дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або за власною ініціативою постійна комісія взаємодіє та вивчає діяльність виконавчих органів міської ради, підпорядкованих та підзвітних міській раді.

3. Не рідше ніж 2 рази на рік на сесії міської ради надає інформацію щодо діяльності депутатів про їхню роботу в раді та постійних комісіях ради.

4. Здійснює контроль за гласністю та відкритістю в роботі міських органів влади, їхніх комісій та інших громадських утворень. Рекомендує міській раді та виконкому міської ради кандидатури до оргкомітетів, журі загальноміських конкурсів та фестивалів, якщо рада є їхнім співзасновником. Бере участь у розробленні їхніх положень.

5. Робить висновки та надає рекомендації, а також готує проекти рішень з питань, пов'язаних з роботою ЗМІ ради, заснуванням нових ЗМІ ради, а також з питань взаємодії з іншими ЗМІ.

6. Проводить зустрічі з об'єднаннями громадян та органами самоорганізації населення міста, вивчає та направляє до відповідних комісій їхні пропозиції щодо поліпшення умов проживання та життєдіяльності громадян у місті.

ІІ. Постійна комісія з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів

1. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 27, 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Вивчає і вносить на розгляд ради пропозиції, рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм, що стосуються економічної політики, бюджету та фінансів.

3. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного та соціального розвитку міста.

4. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.

5. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки за рішенням міської ради, пов'язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

6. Готує рекомендації, висновки щодо створення необхідних органів і служб для забезпечення існування з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів чи спільного фінансування комунальних підприємств.

7. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

8. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються економічної політики, бюджету та фінансів, підприємництва.

9. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності, створення спеціальних економічних, вільних та інших зон, зміни в статусі цих зон. Згідно з діючим законодавством готує рекомендації, висновки та вносить пропозицій до відповідних органів з цих питань.

10. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів ради з питань, які належать до компетенції комісії.

11. Вивчає та розглядає відповідність проектів міського бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку міста.

12. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових даних галузей господарського комплексу міста, заслуховує звіти керівників відповідних управлінь виконкому міської ради та готує відповідні висновки, рекомендації.

13. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку міста.

14. Вивчає питання про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан міста.

15. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із:

 • попереднім розглядом проекту бюджету міста, внесенням змін до нього, виконанням плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету міста та обговорення звіту про його виконання відповідного року;
 • вивченням та розглядом питань щодо встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їхніх ставок у межах, визначених законом;
 • попереднім затвердженням відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності громади;
 • попереднім вивченням питання щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 • здійсненням відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до місцевого бюджету;
 • вивченням та розглядом питань щодо утворення цільових фондів, затвердженням положень про ці фонди;
 • контролем за використанням цільового та резервного фондів міської ради, відповідно до чинного законодавства;
 • участю у розробці програм, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;
 • вивченням та розглядом питань щодо випуску місцевих позик;
 • вивченням та розглядом питань щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 • контролем за виконанням рішень міської ради з питань бюджету та фінансів.

ІІІ. Постійна комісія з питань управління комунальною власністю міста

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 26, 29 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Бере участь у розробці програм, положень та реалізації рішень Миколаївської міської ради у сфері приватизації, придбання, відчуження та використання комунальної власності, що належить територіальній громаді м. Миколаєва.

3. Здійснює контроль за обліком, ефективним використанням та збереженням майна, житлових та нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва.

4. Надає рекомендації та вносить пропозиції стосовно переліку об'єктів комунальної власності, що підлягають та не підлягають приватизації, а також про способи їхньої приватизації.

5. Надає рекомендації та вносить пропозиції щодо переліку об'єктів, порядку та умов відчуження комунального майна згідно з чинним законодавством.

6. Надає рекомендації та готує висновки до розпоряджень щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, нерухомого майна (нежитлових приміщень) та інших дій стосовно орендованого майна.

7. Надає рекомендації та вносить пропозиції стосовно передачі об'єктів комунальної власності у безкоштовне постійне чи тимчасове користування юридичним та фізичним особам.

8. Попередньо розглядає, готує рекомендації й висновки щодо створення, реорганізації, ліквідації та діяльності комунальних підприємств, здійснює контроль за виконанням рішень міської ради з цих питань.

9. Бере участь у проведенні конкурсів (аукціонів) по продажу об'єктів комунальної власності.

10. Заслуховує звіти керівників про діяльність підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва.

11. Взаємодіє з Регіональним відділенням Фонду держмайна України по Миколаївській області.

12. Вносить пропозиції щодо висвітлення у засобах масової інформації питань, пов'язаних з діяльністю виконавчого органу з питань комунальної власності міської ради.

13. Попередньо розглядає проекти рішень міської ради, готує рекомендації та висновки стосовно питань управління комунальною власністю міста.

14. Розглядає доцільність, порядок, умови та результати приватизації об'єктів права комунальної власності.

15. Надає рекомендації, пропозиції висновки щодо організації і проведення конкурсів, аукціонів з оренди, продажу об'єктів комунальної власності під інвестиційні проекти.

16. Розглядає доцільність списання з балансу майна підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м.Миколаєва.

IV. Постійна комісія з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині повноважень, зазначених у ст.ст. 31, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Постійна комісія розглядає та надає пропозиції й рекомендації з питань:

 • розроблення правил забудови та благоустрою міста;
 • залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності до участі в розвитку містобудування;
 • затвердження міською радою містобудівних програм, генерального плану забудови міста;
 • забезпечення надійності та безпечності житла та споруд в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;
 • вилучення і надання землі для містобудівних потреб, визначених містобудівною документацією;
 • встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність;
 • охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, містобудування, паркових комплексів;
 • порушення містобудівного законодавства;
 • проведення конкурсів, аукціонів розміщення об'єктів, проектів містобудування;
 • розміщення зовнішньої реклами;
 • регулювання земельних відносин та питань, пов'язаних з порушенням земельного законодавства;
 • надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у межах міста, до розмежування земель державної й комунальної власності;
 • надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;
 • контролю за виконанням проектів і схем землеустрою;
 • внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 • прийняття бюджету міста, внесення змін та його корегування;
 • надання пільг на земельний податок, встановлення ставок орендної плати за користування земельними ділянками та затвердження договору оренди і продажу земельних ділянок;
 • приватизації земельних ділянок, затвердження ставок земельного податку згідно із законодавством;
 • самозахоплення земельних ділянок та будівництва об'єктів нерухомості;
 • організації та проведення конкурсів-аукціонів з оренди, продажу земельних ділянок;
 • попереднього погодження на збір матеріалів щодо надання земельної ділянки;
 • попереднього погодження виготовлення проекту щодо надання земельної ділянки;
 • вирішення земельних спорів у порядку гл. 25 Земельного кодексу України.

2. Комісія за дорученням міської ради, міського голови, секретаря міської ради або з власної ініціативи вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних міській раді виконавчих органів.

3. Комісія розглядає надані матеріали в термін не більше 15 днів після реєстрації в комісії.

4. У разі, якщо членам комісії або підзвітним та підконтрольним міській раді, виконавчим органам рекомендовано більш детально вивчити пакет документів чи виїхати на місце розташування об'єкта, комісія розглядає вищезазначені матеріали в термін не більше 21 дня з моменту реєстрації в комісії.

V. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства та благоустрою міста

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст. 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Готує рекомендації з питань:

 • підготовки програм розвитку міста у частині житлово-комунального господарства та благоустрою й контролю за їхнім виконанням;
 • забезпечення балансів фінансових, матеріальних, трудових ресурсів, необхідних для галузі;
 • розгляду проектів будівництва, ремонту, реконструкції об'єктів та автоматизованих систем управління галуззю;
 • розгляду звітів про діяльність галузевих підприємств комунальної або змішаної форми власності та інформації про діяльність галузевих підприємств інших форм власності (державних, приватних та колективних);
 • розгляду тарифів на житлово-комунальні послуги та пропозицій щодо утримання об'єктів житлово-комунального господарства та енергопостачання у належному стані;
 • здійснення контролю за:
  • додержанням норм законодавства щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг;
  • розглядом звернень громадян;
  • діяльністю виконавчих органів ради щодо управління житлово-комунальним господарством;

- видачею архітектурно-планувальних завдань та технічних умов щодо благоустрою територій.

VІ. Постійна комісія з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів

1. Готує пропозиції, висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 30, 35, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Готує рекомендації з питань:

 • аналізу стану розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики в сфері господарської діяльності в місті;
 • погодження проектів регуляторних актів міської ради, і відповідні аналізи регуляторного впливу, надання рекомендацій щодо погодження цих проектів або про відмову в їх погодженні;
 • аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою;
 • контролю виконання міських програм підтримки і розвитку підприємництва, рішень міської ради та її виконавчих органів щодо регулювання діяльності суб'єктів господарювання;
 • розгляду скарг суб'єктів підприємництва і громадян та вжиття в установлених законом межах заходів щодо захисту їх прав;
 • залучення інвестицій до міста, контролю за виконанням інвестиційних зобов'язань, а також технічної допомоги;
 • переведення приміщень житлового фонду до нежитлового;
 • підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі та побутового обслуговування населення (тарифи, податки, збори тощо);
 • погодження проектів рішень міської ради та виконкому міської ради, що стосуються підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі та побутового обслуговування населення, здійснення контролю за виконанням рішень міської ради, її виконавчих органів.

3. Попередньо розглядає, готує рекомендації й висновки щодо видачі дозволів на розміщення об'єктів торгівлі, громадського харчування, сфери послуг, літніх майданчиків, виносної торгівлі, зовнішньої реклами та переведення приміщень житлового фонду до нежитлового.

4. Бере участь у розробленні програм, пов'язаних із здійсненням інвестиційної діяльності.

5. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються підприємництва. Сприяє розвитку малого бізнесу та підприємництва.

6. Контролює затверджені радою програми, що стосуються підприємництва, торгівлі, побутового обслуговування населення та захисту прав споживачів, соціально-економічного розвитку міста.

7. Взаємодіє з Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України щодо розвитку в місті добросовісної конкуренції, обмеження монополізму, вивчення вітчизняного та закордонного досвіду, збору, систематизації та аналізу пропозицій про удосконалення державного регулювання у сфері невиробничих галузей і підприємництва.

8. Взаємодіє з управлінням захисту прав споживачів у Миколаївській області, співпрацює з державною податковою інспекцією, фінансовими органами з правових та організаційно-економічних питань, з представництвом Державного комітету регуляторної політики підприємництва.

9. Готує проекти рішень міської ради, віднесені до відання комісії.

10. Згідно із своїм рішенням та наданими їй повноваженнями контролює, організовує виїзні засідання - перевірки. Має право залучати до роботи виїзних засідань представників громадськості та фахівців.

11. Надає рекомендації, пропозиції та висновки щодо розроблення єдиної політики в галузі розвитку підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі, громадського харчування, сфери послуг та захисту прав споживачів.

12. Попередньо розглядає проекти планів та програм, які стосуються питань розвитку підприємництва, залучення інвестицій, торговельного обслуговування населення, готує свої зауваження до них.

13. Організовує контроль за діяльністю підприємств торгівлі, побутових послуг, які одержали пільги за рішенням міської ради.

14. За результатами перевірок надає висновки, рекомендації на розгляд виконавців, а за необхідності – на розгляд міської ради.

VІІ. Постійна комісія з питань розвитку промисловості, транспорту та зв'язку

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 30, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Розробляє за дорученням міської ради, а також за власною ініціативою проекти рішень ради з питань, які належать до компетенції комісії.

3. Попередньо розглядає, приймає рекомендації та висновки за рішенням міської ради, пов'язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств територіальної громади міста незалежно від форм власності.

4. Бере участь у підготовці регіональних програм, прогнозів розвитку промисловості міста та готує висновки й рекомендації з цих питань.

5. Розглядає та надає пропозиції щодо структурної перебудови галузей промисловості міста, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств. Ініціює банкрутство тих комунальних підприємств, які не працюють і не визначились з перспективою свого розвитку.

6. Вивчає і вносить пропозиції з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб міста.

7. Бере участь у розробленні та проведенні аналізу стратегічних планів й програм з розвитку промисловості міста.

8. Розробляє пропозиції щодо технічного переоснащення промислових підприємств, розвитку головних транспортних магістралей міста з урахуванням безпеки життєдіяльності міської громади.

9. Готує рекомендації, висновки з питань, які віднесені до відання комісії, щодо надання пільг на місцеві податки і збори.

10. Готує рекомендації й висновки з питань, які віднесені до відання комісії, щодо розмірів частини прибутків, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету.

11. Бере участь у підготовці питань, пов'язаних з розвитком транспорту та зв'язку, які виносяться на розгляд міської ради.

12. Аналізує і вносить пропозиції щодо оптимізації обслуговування населення міста засобами автомобільного, електротранспорту.

13. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених радою, що стосуються транспорту і зв'язку, підприємництва.

14. Розглядає заходи щодо розвитку телефонного, телеграфного та поштового зв'язку, радіофікації та телетрансляційного забезпечення м. Миколаєва, а також поширення кабельного телебачення.

15. Контролює накопичення та використання коштів, які стягуються на будівництво й утримання доріг.

16. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

VIII. Постійна комісія з питань освіти, культури, у справах сім'ї, молоді, та спорту

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Попередньо розглядає, готує рекомендації і висновки, що стосуються питань міської ради, відносно культури, освіти, сім'ї, молоді та спорту.

3. Здійснює контроль за виконанням затверджених міською радою програм, що стосуються питань культури, освіти, молоді та спорту.

4. Готує проекти рішень міської ради, віднесені до відання комісії.

5. Організовує контроль за використанням комунальної власності, координує діяльність виконавчих органів міської ради та взаємодіє з органами виконавчої влади з питань, віднесених до відання комісії.

6. Бере участь у розробці програм, пов'язаних з освітою, культурою, питаннями сім'ї, молоді та спорту.

IХ. Постійна комісія з питань охорони здоров'я, материнства, дитинства

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані із здійсненням контролю за дотриманням та виконанням рішень міської ради, виконкому міської ради в частині реалізації власних (самоврядних) та делегованих повноважень, згідно зі ст.ст. 32, 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Бере участь у розробці програм, положень та реалізації рішень Миколаївської міської ради щодо охорони здоров'я та прав материнства і дитинства, здійснює контроль за їхнім виконанням.

3. Заслуховує звіти керівників про діяльність закладів охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення.

4. Попередньо розглядає, готує рекомендації щодо утримання закладів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення мережі лікувальних закладів усіх форм власності.

5. Порушує питання перед виконавчими органами ради та вносить пропозиції щодо здійснення заходів соціальної підтримки, пов'язаних з охороною материнства, дитинства, опікою та піклуванням.

6. Попередньо розглядає, готує рекомендації щодо питання надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства, питань опіки і піклування.

7. Попередньо розглядає проекти рішень міської ради, готує рекомендації та висновки, що стосуються питань охорони здоров'я, материнства і дитинства.

Х. Постійна комісія з питань праці та соціального захисту населення

1. Готує висновки та рекомендації, пов'язані з виконанням власних (самоврядних та делегованих) повноважень виконавчих органів ради згідно зі ст.ст. 34, 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

2. Бере участь у розробленні програм, положень та реалізації рішень Миколаївської міської ради щодо соціально-трудових відносин, оплати, охорони та умов праці, безпечної життєдіяльності та зайнятості населення, соціального захисту громадян, здійснює контроль за їхнім виконанням.

3. Заслуховує звіти керівників про діяльність закладів праці та соціального захисту населення.

4. Попередньо розглядає, готує рекомендації щодо утримання закладів соціального захисту населення.

5. Здійснює контроль за додержанням норм законодавства стосовно пільгових категорій населення, вносить пропозиції щодо поліпшення житлових і матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, військовослужбовців, громадян похилого віку та інших соціально незахищених верств населення.

6. Координує діяльність, взаємодіє, сприяє благодійним та іншим громадським об'єднанням у наданні допомоги закладам соціального захисту населення та малозабезпеченим громадянам.

7. Попередньо розглядає проекти рішень міської ради, готує рекомендації та висновки, що стосуються питань праці та соціального захисту населення.

ХІ. Постійна комісія з питань екологічної політики, охорони навколишнього природного середовища та ресурсозбереження

1. Готує висновки, рекомендації та проекти рішень, пов'язаних із здійсненням контролю за виконанням рішень ради, виконкому ради в частині повноважень, зазначених у ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні":

2. Готує рекомендації з питань :

 • надання у користування та продажу земельних ділянок у разі, якщо об'єкти, які будуть розміщені на них, негативно впливають на навколишнє середовище;
 • внесення пропозицій щодо розмірів плати за користування природними ресурсами;
 • організації територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних об'єктів, що мають екологічну цінність, пам'ятками природи;
 • надання згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
 • встановлення правил з питань благоустрою території міста, забезпечення у ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші у громадських місцях;
 • вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення;
 • контролю за використанням коштів міського цільового фонду охорони навколишнього природного середовища;
 • організації та проведення заходів для підвищення рівня знань громадян щодо благоустрою міста.

Стаття 10. Права постійних комісій

1. Постійні комісії мають право:

 • вносити пропозиції щодо скликання та включення питань до порядку денного сесії;
 • вимагати обов'язкового розгляду керівниками органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій усіх форм власності рекомендацій постійних комісій та отримання інформації, про результати розгляду та вжиті заходи в установлений термін;
 • вимагати присутності посадових осіб, керівників установ та організацій на сесіях міської ради та засіданнях постійних комісій при розгляді відповідних питань;
 • звертатися із запитами до посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;
 • інформувати у засобах масової інформації про діяльність постійних комісій;
 • отримувати, вивчати, досліджувати інформацію з питань, що належать до предметів їхнього відання;
 • отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій, розташованих на території міської ради, необхідні матеріали та документи стосовно їхньої діяльності, з питань, віднесених до компетенції постійних комісій;
 • депутат міської ради, якому постійна комісія міської ради доручила вивчення окремого питання, яке було предметом її розгляду, за пред'явленням витягу з протоколу відповідного засідання постійної комісії міської ради має право на ознайомлення або отримання копій матеріалів питання, яке визначене у витягу з відповідного протоколу засідання постійної комісії міської ради, від виконавчих органів міської ради та посадових осіб, до компетенції яких належить порушене питання.
 • звертатися з питань, віднесених до предметів їхнього відання, до міського голови, секретаря міської ради, керівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

2. Звернення від постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

Стаття 11. Надання постійними комісіями відповідей на депутатські запити,

висновків, роз'яснень

1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до постійної комісії, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

2. Постійні комісії за дорученням Миколаївської міської ради, міського голови, а також з питань, віднесених до предметів їхнього відання, готують висновки щодо пропозицій, поданих до комісії в установленому законом порядку.

Розділ ІV Структура постійних комісій

Стаття 12. Голова постійної комісії

1. Голова постійної комісії організовує роботу постійної комісії.

2. Голова постійної комісії:

 • 1) вносить пропозиції щодо розподілу обов'язків між заступником голови та секретарем постійної комісії;
 • 2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;
 • 3) головує на засіданнях постійної комісії;
 • 4) організовує повідомлення членів комісії про проведення засідання постійної комісії та його порядок денний;
 • 5) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;
 • 6) підписує протоколи засідань постійної комісії;
 • 7) організовує виконання рекомендацій та висновків постійної комісії та інформує членів комісії про хід їхнього виконання;
 • 8) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;
 • 9) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом ради;
 • 10) дає доручення з організаційних питань заступнику голови та секретарю постійної комісії;
 • 11) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;
 • 12) інформує щомісячно відповідні фракції (партії) Миколаївської міської ради про відсутність їхніх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин.

Стаття 13. Розподіл обов'язків між заступником голови та секретарем постійної комісії

1. Розподіл обов'язків між заступником голови та секретарем постійної комісії затверджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії з прийняттям відповідного рішення.

2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин, а також в період, коли посада голови постійної комісії є вакантною, обов'язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник або секретар.

Стаття 14. Повноваження секретаря постійної комісії

1. Секретар постійної комісії:

 • 1) бере участь у складанні проекту плану роботи комісії;
 • 2) веде протоколи засідань та підписує їх разом з головою;
 • 3) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комісією, явку учасників, запрошених осіб, членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;
 • 4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;
 • 5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісій;
 • 6) контролює виконання планів роботи комісії;
 • 7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.

Стаття 15. Обов'язки членів комісії

1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов'язки.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їхнього відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комісії;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проектів рішень Миколаївської міської ради.

3. Члени постійних комісій зобов'язані:

 • брати участь у роботі комісій;
 • бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;
 • дотримуватися порядку на засіданнях комісій;
 • виконувати доручення, передбачені рекомендаціями комісій.

Розділ V Організація роботи постійних комісій

Стаття 16. Планування роботи постійних комісій

1. Постійні комісії планують свою роботу та вносять пропозиції щодо формування плану роботи Миколаївської міської ради.

2. У планах роботи постійних комісій визначаються заходи, терміни, відповідальні за їхнє виконання члени комісій, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

Стаття 17. Форми роботи постійних комісій

1. Формами роботи постійних комісій є засідання.

2. Засідання постійних комісій можуть бути відкритими або закритими.

3. Зазначені у частині другій цієї статті засідання постійних комісій можуть бути виїзними чи спільними з іншими комісіями.

4. Постійні комісії можуть організовувати круглі столи, конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству України.

Стаття 18. Порядок проведення засідань постійних комісій

1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.

2. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, затвердженого Миколаївською міською радою, за дорученням ради або власної ініціативи скликаються головою постійної комісії.

3. Засідання постійної комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комісії проводиться закрите засідання. Голова постійної комісії визначає коло осіб, які можуть бути присутніми на закритому засіданні постійної комісії.

4. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань, які виносяться на сесію Миколаївської міської ради.

5. Здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводяться за згодою головуючого на засіданні комісії. Про здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання. Якщо хтось із членів комісії не підтримує згоди головуючого на засіданні комісії з цього питання, приймається відповідне рішення.

6. Постійні комісії повинні повідомляти апарат ради про дату, місце проведення засідання і перелік питань, що виносяться для обговорення, не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня, то перелік питань, які вносяться на обговорення, надаються апарату ради не пізніше ніж за 2 дні.

7. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались".

8. За результатами розгляду питань на засіданнях комісії більшістю голосів присутніх складається протокол, який підписують голова комісії та секретар (у разі відсутності голови протокол підписує заступник голови).

9. Прийняті комісією висновки , рекомендації та пропозиції можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого міською радою складу членів комісії. Перегляд висновків, рекомендацій та пропозицій комісії у випадках, коли рішення з відповідного питання вже прийнято міською радою, не допускається.

10. Технічну підтримку в організації роботи постійних комісій здійснює апарат ради.

Стаття 19. Участь членів постійних комісій у засіданнях комісій

1. Члени постійних комісій зобов'язані особисто брати участь у засіданні комісій.

2. Члени постійних комісій зобов'язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії голову комісії або секретаря міської ради.

3. Про відсутність членів постійних комісій на засіданнях комісій без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним партіям (фракціям) в міській раді, до якої входить депутат, та міському голові.

Стаття 20. Участь у засіданнях постійних комісій запрошених осіб

1. Постійні комісії мають право запрошувати на своє засідання керівників державних виконавчих органів, виконавчих органів міської ради, підприємств, приватних підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, які знаходяться на території міста, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснень.

2. Постійні комісії мають право вносити на розгляд Миколаївської міської ради пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданнях Миколаївської міської ради під час розгляду питань, віднесених до предметів їхнього відання.

3. Для розгляду на засіданнях комісій питань, віднесених до предметів їхнього відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених проектів рішень, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

4. Постійні комісії зобов'язані не пізніш як за два дні до дня проведення засідання повідомити керівників державних виконавчих органів, виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана за необхідне, а також авторів проектів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ній.

5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання постійних комісій, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

Стаття 21. Особливості проведення спільних засідань постійних комісій

1. Спільні засідання постійних комісій скликаються за ініціативою відповідних комісій або за дорученням Миколаївської міської ради, міського голови, секретаря міської ради.

2. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою. За дорученням Миколаївської міської ради або міського голови спільні засідання комісій можуть вести відповідно міський голова або секретар міської ради.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні постійних комісій питань проводяться окремо кожною комісією.

4. Протоколи на спільному засіданні постійних комісій підписуються головами та секретарями відповідних комісій.

Стаття 22. Особливості проведення закритих засідань постійних комісій

1. На закритому засіданні, крім членів комісії, за рішенням постійної комісії можуть бути присутніми запрошені особи та апарат ради.

2. Присутні на закритому засіданні постійної комісії попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законом.

Стаття 23. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій постійних комісій

1. Постійні комісії подають на розгляд міської ради, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам свої зауваження, рекомендації й висновки.

2. У висновках постійної комісії повинна бути обов'язково зазначена назва постійної комісії, питання або доручення, з якого подано висновки, дата проведення засідання, обґрунтування висновків, загальна характеристика проблеми, фінансово-економічне обґрунтування, у разі, якщо реалізація висновку вимагає матеріальних витрат, аналізу пропозицій.

3. Висновки приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії, підписуються головою, а в разі його відсутності – заступником голови постійної комісії, доводяться до відома ради або органів, зазначених у висновку, не пізніше ніж за 3 дні до їхнього прийняття.

4. Рекомендації постійних комісій повинні містити такі реквізити: назву постійної комісії, питання або проблему, з якої прийнято рекомендацію, органи чи посадові особи, яким вона адресована, аналіз пропозиції, терміни розгляду рекомендації.

5. Рекомендація приймається більшістю голосів від загального складу постійної комісії, підписується головою, а у випадку його відсутності – заступником або секретарем постійної комісії.

6. За результатами розгляду у висновках та рекомендаціях постійних комісій зазначається питання, з якого вони прийняті, дата розгляду і номер протоколу засідання.

7. Висновки та рекомендації постійних комісій складаються із мотивувальної та резолютивної частин.

8. У мотивувальній частині висновків, рекомендацій зазначається:

 • 1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;
 • 2) обґрунтування і мотиви прийнятого висновку, рекомендації.

9. Резолютивна частина висновків, рекомендацій має містити:

 • 1) за результатами розгляду проектів рішень – позицію постійних комісій щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Миколаївською міською радою стосовно проекту рішення;
 • 2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Миколаївською міською радою, – позицію постійної комісії по кожній кандидатурі на цю посаду.

10. У рекомендаціях комісій щодо контролю за діяльністю виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території міста, їхніх посадових і службових осіб, зазначаються:

 • 1) положення нормативно-правових, законодавчих актів, які були порушені або неналежно виконані відповідними органами чи посадовими, службовими особами Миколаївської міської ради, із зазначенням фактів, які це підтверджують;
 • 2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи органу чи посадової, службової особи;
 • 3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комісією порушень нормативно-правових, законодавчих актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

Стаття 24. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.

2. У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

 • 1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;
 • 2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин їхньої відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їхньої участі в засіданні;
 • 3) порядок денний засідання;
 • 4) розглянуті питання порядку денного, список членів постійної комісії, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;
 • 5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;
 • 6) результати голосування з питань порядку денного;
 • 7) прийняті висновки, ухвалені рекомендації.

3. До протоколу додаються матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів постійної комісії, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.

4. Якщо член постійної комісії не надав письмово обгрунтування своєї негативної позиції стосовно питань, які виносяться на розгляд сесії, голова постійної комісії на пленарному засіданні повинен проінформувати про це депутатів міської ради.

5. Протокол засідання комісії є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рекомендацій або висновків комісії.

6. Протокол засідання готується секретарем комісії і підписується головою та секретарем.

7. Протоколи та перелік документів, на підставі яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії зберігаються протягом скликання в справах комісії, після цього апаратом ради здаються до архіву для постійного зберігання.

8. Протоколи та перелік документів, на підставі яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відносин, зберігаються в апараті ради до кінця скликання міської ради.

9. Протоколи за зверненням депутата міської ради надаються для ознайомлення, якщо чинним законодавством, Регламентом Миколаївської міської ради не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами постійних комісій.

Стаття 25. Звіти про роботу постійних комісій

1. Постійна комісія звітує про свою роботу Миколаївській міській раді у випадках, передбачених цим Положенням та Регламентом Миколаївської міської ради.

Розділ VI Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій міської ради

Стаття 26. Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій міської ради

1. Організаційно-інформаційне, правове, методичне забезпечення роботи постійних комісій міської ради здійснює апарат міської ради.

2. Апарат ради надає постійним комісіям допомогу у створенні належних умов для проведення засідань та запрошує посадових осіб на засідання постійних комісій.

3. Консультаційне, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи постійних комісій здійснюється працівниками апарату ради, закріпленими секретарем ради за кожною постійною комісією, які мають право бути присутніми на всіх засіданнях відповідних постійних комісій.

4. Для забезпечення роботи постійних комісій міської ради працівники апарату ради:

 • протягом тижня готують матеріали, які виносяться на розгляд постійної комісії;
 • повідомляють членів комісії, заступників міського голови, керівників виконавчих органів про місце і час засідання комісії, узгоджують з ними порядок та черговість виступів як доповідачів;
 • запрошують, згідно з рекомендаціями постійних комісій, на чергові засідання депутатів міської ради, керівників виконавчих органів ради, керівників підприємств, установ, організацій, які мають відношення до питань, що розглядаються на засіданні постійної комісії;
 • надають копії завізованих протоколів засідання постійних комісій заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів ради для виконання та повідомлення заявників;
 • надають інформаційну та методичну допомогу членам постійних комісій при виконанні ними депутатських повноважень, згідно з чинним законодавством;
 • здійснює прийом звернень громадян до членів постійних комісій, готує довідки та здійснює відправлення відповідей членів постійних комісій на звернення громадян;
 • організовують попереднє ознайомлення членів постійних комісій з проектами рішень міської ради, матеріалами, які виносяться на розгляд постійних комісій та міської ради.

5. Своєчасне матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, придбання канцелярських товарів, виготовлення та придбання друкованої продукції організовує апарат ради.

6. Постійні комісії мають свої бланки, які виготовляються за зразками, представленими апаратом ради, а саме:

 • бланк постійної комісії;
 • протокол засідань;
 • рекомендації та висновки постійної комісії.

7. На час засідань міської ради, постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень та в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: