Мапа порталу

Повідомляємо про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки до документу державного планування: «Детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств

ЗАЯВА
ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
ДО ДОКУМЕНТУ ДЕРЖАВНОГО ПЛАНУВАННЯ:

«Детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею  Старофортечною та територією промислових підприємств».

 

 1. Інформація про замовника СЕО:
  54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.
  Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради. 

 2. Вид та основні цілі документу державного планування (ДДП) та його зв'язок з іншими ДДП:

Документація державного планування – «Детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств», що розробляється відповідно до рішення Миколаївської міської ради № 12/163 від 14 грудня 2021 р. «Про надання дозволу на розроблення детального плану території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств» та є містобудівною документацією на місцевому рівні.

Цілями ДДП є:

-  забезпечення переходу на шлях сталого розвитку;

-  уточнення планувальної структури і просторової композиції та ландшафтної організації, функціонального призначення території, параметрів забудови з ув’язкою до існуючої забудови;

- забезпечення комплексної забудови території;

- встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

- визначення параметрів забудови земельних ділянок та співвідношення з об’єктами містобудування;

- створення належних умов охорони і використання об’єктів, що підлягають охороні відповідно до законодавства;

 - визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

- визначення необхідності кількості об’єктів обслуговування та транспортної інфраструктури;

- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

- організації транспортного і пішохідного руху;

- комплексний благоустрій та озеленення.

Основною метою розроблення документації детального плану території є визначення: принципів планувально-просторової організації забудови; червоних ліній та ліній регулювання забудови; функціонального призначення, режиму та параметрів забудови земельних ділянок території, розділу території згідно з будівельними нормами та правилами; уточнення містобудівних умов та обмежень згідно із планом зонування території; потреби в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування; доцільності, обсягів, послідовності реконструкції забудови; черговості та обсягів інженерної підготовки території; системи інженерних мереж; порядку організації транспортного та пішохідного руху; порядку комплексного благоустрою та озеленення; потреби у формування екомережі; формування планувальної структури та параметрів забудови окремої територій міста Миколаєва з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

        Зв'язок ДДП з ДДП на регіональному рівні:

Містобудівна документація включає в себе цифровий кадастр, розвиває функціональне зонування і враховує стратегії і плани загальнонаціонального і місцевого розвитку:

-  Схема планування території Миколаївської області (внесення змін), що затверджена рішенням Миколаївської обласної ради від 06.05.2019 року №29;

-  Генеральний план м. Миколаєва, що затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 18.06.2009 року №35/18;

-  План зонування території м. Миколаєва, що затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 17.05.2018 року №36/13;

-  Історико-архітектурний опорний план м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, що затверджений рішенням Миколаївської міської ради від 04.04.1995 року №4/7, що має значення для території, що розглядається.

Зв'язок ДДП з ДДП на державному рівні:

ДДП розроблений з урахуванням основних принципів та засад Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про основи містобудування»,  Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» тощо.

 3. Те, якою мірою ДДП визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності та розміщення ресурсів:

Документація державного планування – «Детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств», передбачає формування проєктних рішень на окрему територію міста Миколаєва. Окремі види діяльності можуть відноситися до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

Перелік видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, наступний: необхідність впровадження на перспективу видів діяльності, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, буде визначена у ході уточнення загальної стратегії просторового розвитку окремої території та міста в цілому та проєктних рішень ДДП.

        Визначити існуючі станом на 2014 рік об’єкти, та перспективні відповідно до положень чинного, як на той час, так і зараз, генерального плану міста, об’єкти містобудування, що будуть мати вплив прямий або опорядкований на довкілля згідно законодавства та ДБН:

 1. Визначити наслідки відносно розміщення автозаправного комплексу малої потужності з підземним розташуванням резервуарів, з урахуванням розміщення торгівельних приміщень та мийки самообслуговування у складі комплексу;
 2. Визначити та відокремити із загальної площі території ДПТ площу земель земної поверхні;

  4. Ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення– в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування містобудівна документація на місцевому рівні – «Детальний план території міста Миколаєва, обмеженої проспектом Богоявленським, вулицею Виноградною, вулицею Старофортечною та територією промислових підприємств», зокрема, мають бути оцінені наслідки таких компонентів довкілля:

Ґрунти:

При будівництві об’єктів можливе тимчасове складування будівельних  відходів та залишків матеріалів. Порушення ґрунтового покриву може відбуватись під час будівництва та руху транспортних засобів. Також, передбачається накопичення ТПВ.

Потенційними джерелами забруднення ґрунту під час проведення будівельних робіт є просипи сипучих матеріалів при розвантажувально-навантажувальних та перевантажувальних роботах, випадкові проливи бітуму, дизельного палива, емульсії або асфальтобетонної суміші.

Атмосферне повітря:

Під час будівництва комплексу вплив на повітряне середовище буде зумовлюватись збільшенням викидів вихлопних газів, в тому числі парникових газів від роботи двигунів транспортних засобів, викидами пилу при проведенні земляних робіт. Дані речовини будуть утворюватись в незначних кількостях, без перевищень норм ГДК.

Потенційними джерелами забруднення атмосферного середовища при експлуатації АЗС є випадкові викиди пропану, бутану та одоранту СПМ (суміш природних меркаптанів) під час заправлення автотранспорту, а також у місцях відстою великогабаритного вантажного транспорту.

При експлуатації локальних виробничих очисних споруд можливе виділення в атмосферне повітря речовин зі специфічним запахом, зокрема газів бродіння: метан, пропан, вуглекислий газ, тощо.

Водні ресурси:

Передбачається збільшення кількості відходів. Відведення стічних вод при експлуатації об’єкту транспортної інфраструктури передбачено до проєктованих локальних виробничих очисних споруд.

Для зливових стоків передбачено встановлення проєктованих локальних очисних споруд поверхневих стічних вод.

Забір води з поверхневих водних джерел і скидання стічних вод у водні об’єкти не передбачається. Проєктні рішення не матимуть значного впливу на водні ресурси.

Стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок):

Згідно проєктних рішень детального плану території, вплив буде незначний та полягатиме в механічному порушенні рослинного покриву на період будівництва.

Акустичний вплив:

Джерелами шуму та вібрації будуть двигуни будівельних машин та механізмів при будівництві.

Джерелами шуму при експлуатації проєктованих об’єктів будуть паливно-роздавальні колонки, насосні установки, маневрування транспорту по майданчику.

б) для територій  з природоохоронним статусом -  в межах території ДПТ відсутні території природно-заповідного фонду.  Проєктні рішення Детального плану території враховують вимоги чинного законодавства щодо використання та охорони відповідних територій. В рамках проведення стратегічної екологічної оцінки ДДП має буде виконано оцінку відповідності проєктних рішень ДДП вимогам чинного законодавства стосовно забезпечення дотриманні режиму природоохоронних територій, а також виявлено інші території чи об’єкти особливої екологічної, наукової та естетичної цінності, що потребують комплексної охорони.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, в тому числі для здоров’я населення - не матиме суттєвого впливу на довкілля, територіально ділянка розташована на значній відстані від межі сусідніх держав. 

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо ДДП не буде затверджено:

«Нульовий» сценарій – якщо сценарій не складається і не затверджується, ДДП, цей сценарій може розумітися як продовження поточних (найчастіше несприятливих) тенденцій щодо стану довкілля.

Інші альтернативні варіанти ДДП будуть розглянуті під час складання звіту про стратегічну екологічну оцінку, а також у процесі використання чітких процедур та використання тих методів консультацій, які легко застосовувати та які відповідають специфіці цільових груп.

Територіальні альтернативи також не розглядалися у зв’язку з неможливістю перенесення даної діяльності на будь-яку іншу територію. 

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час СЕО:

 Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію та дослідження:

-  регіональну доповідь про стан навколишнього природного середовища в Миколаївській області у 2018 році та інші доповіді про стан довкілля;

-  статистичну інформацію;

-  інформацію, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проєкту ДДП;

-  лабораторні дослідження стану довкілля;

-  дані моніторингу стану довкілля проводити щороку;

-  звіт про стратегічну екологічну оцінку документу державного планування – генерального плану м. Миколаєва від 2019 року;

-  інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити  комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров'я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

-  вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

-  розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

-  оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;

-  визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище;

-  зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості);

-  повідомити громадськість про ефективність проєкту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку території, що розглядається, та підвищення якості  життя населення. 

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП:

У ході виконання стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути доцільність запровадження заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків реалізації проєктних рішень Детального плану території на довкілля та стан здоров’я населення, а саме:

Заходи щодо охорони атмосферного повітря:

- недопущення викидів в атмосферу повітря, вилученого загально обмінною вентиляцією, яка вміщує шкідливі або неприємні запахи, речовини через зосереджені пристрої або через розосереджені пристрої;

Влаштування навколо території об’єкту вільної від забудови смуги завширшки не менше 10 м;

- влаштування тимчасових внутрішньо майданчикових робіт, по можливості, використовуючи існуючі дороги для зменшення утворення пилу;

- контроль за точним дотриманням технології провадження робіт;

- створення захисних смуг дерев та чагарників навколо виробничих об’єктів;

- налив в резервуари і подача нафтопродуктів в паливно-роздавальні колонки закритим способом, автоматизація процесу заправки транспорту;

- підтримка в повній технічній справності обладнання автозаправного комплексу;

- проведення систематичного контролю обладнання.

Заходи щодо захисту водного середовища:

- влаштування системи виробничої каналізації з влаштуванням локальних очисних виробничих споруд;

- влаштування системи поверхневої каналізації з влаштуванням очисних споруд поверхневих стічних вод;

- забезпечити водопостачання і водовідведення об’єкту внутрішньо майданчиковими інженерними мережами;

- проєктування внутрішньої системи водопостачання і водовідведення об’єкту системою трубопроводів і обладнання з сучасних матеріалів та агрегатів;

- влаштування проїздів на території об’єкту з асфальтованим покриттям з ухилом для відведення дощових вод до зливової каналізації.

Заходи щодо охорони ґрунту:

- дотримання рішень проєкту детального плану території щодо раціонального використання земельної ділянки;

- дотримання меж території відведеної під будівництво об’єкту;

- складування родючого ґрунту на спеціально відведених майданчиках з наступним використанням його для озеленення та благоустрою території (на період будівництва);

- дотримання вимог щодо поводження з відходами, що утворюються внаслідок будівництва та функціонування об’єкту;

- влаштування огорожі для зменшення розповсюдження пилу за межі будівельного майданчика (на період будівництва);

- модернізація техніки для санітарного очищення;

- недопущення потрапляння нафтопродуктів у ґрунти;

- влаштування твердого водонепроникного покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами, та проведення його своєчасного ремонту;

- виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів;

- організація озеленення території.

Шумозахисні заходи:

- використання сучасного низькошумного технологічного та енергетичного обладнання;

- застосування будівельно-акустичних засобів захисту від шуму, зокрема звукоізолюючих стін та перегородок в приміщеннях, де розміщене обладнання, що може бути джерелом шуму та вібрацій;

- обмеження швидкості руху автотранспорту по території автозаправного комплексу;

- організація озеленення території;

- влаштування навколо території об’єкту вільної від забудови смуги завширшки не менше 10 м. 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про СЕО:

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Пропонується така структура Звіту про стратегічну екологічну оцінку:

 1. зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 2. характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 3. характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 4. екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 5. зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 6. опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 7. заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 8. обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 9. заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 10. опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 11. резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію. 

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті.

Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може становити менш як 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною четвертою цієї статті.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»:

- громадськість у межах строку громадського обговорення має право подати замовнику в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються;

- оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання зауважень і пропозицій не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством, громадських слухань, будь-яких інших форм публічного громадського обговорення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку.

- за результатами громадського обговорення замовник готує довідку про громадське обговорення, в якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та звіті про стратегічну екологічну оцінку враховані зауваження і пропозиції, надані відповідно до цієї статті (або обґрунтовує їх відхилення), а також обґрунтовує обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він запропонований до затвердження, серед інших виправданих альтернатив, представлених до розгляду. До довідки додаються протокол громадських слухань (у разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка про громадське обговорення є публічною інформацією.

- громадське обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводиться в порядку, визначеному Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" для громадського обговорення проектів містобудівної документації на місцевому рівні. 

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Відповідальний: Цимбал Андрій Анатолійович – директор Департаменту архітектури та містобудування – головний архітектор міста

тел.: (0512) 37-02-71

        e-mail: [email protected]

       Адреса: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська,20.

Відповідно до ч. 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 15 днів з дня її оприлюднення.

Пропозицій та зауваження від громадськості приймаються з 8 вересня 2022  року до 7 жовтня  2022 року (включно до 24.00 години).

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: