Мапа порталу

ВИКОНАВЧИЙ_КОМІТЕТ


РІШЕННЯ

№ 36/29Про хід виконан від 2001-12-14


                   МИКОЛАЇВСЬКА  МІСЬКА  РАДА                        Р І Ш Е Н Н Я 14.12.2001                              N 36/29Про хід виконання рішенняміської ради від 10.12.99N 15/5  "Про  Концепціюекологічного  розвиткум.Миколаєва в ХХІ столітті"ВН.ДОПОВН.      Заслухавши звіт голови робочої групи зі стійкого  розвиткум.Миколаєва - першого заступника міського голови з питань діяль-ності виконавчих органів ради Балакірева М.В. про хід виконаннярішення  міської  ради  від 10.12.99 N 15/5 "Про Концепцію еко-логічного розвитку м.Миколаєва в ХХІ столітті", враховуючи  ви-моги  стандарту  ДСТУ  ІSO  14001-97 "Системи управління навко-лишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їхзастосування", керуючись  ст.ст.33, 59  Закону  України  "Промісцеве самоврядування в Україні", міська рада ВИРІШИЛА:      1. Інформацію голови робочої групи Балакірева М.В. про хідвиконання  рішення  міської  ради від 10.12.99 N 15/5 "Про Кон-цепцію екологічного розвитку м.Миколаєва в XXІ столітті"  взятидо відома.     2. Згідно з вимогами стандарту ДСТУ ІSO 14001-97  "Системиуправління  навколишнім середовищем.  Склад та опис елементів інастанови щодо їх застосування" та враховуючи  пропозиції  гро-мадськості   міста,   затвердити  Екологічну  політику  м.Мико-лаєва (Додаток).     3. Усім управлінням і відділам міськвиконкому в  подальшійроботі керуватися Екологічною політикою міста Миколаєва.     4. У зв´язку із затвердженням Екологічної політики м.Мико-лаєва рішення міської ради від 10.12.99 N 15/5  вважати таким,що втратило чинність.     5. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  напостійну комісію міської ради з  питань  охорони  навколишньогосередовища (Літвак С.М.). Міський голова                                       В.Д.Чайка                                                Додаток                                        до рішення міської ради                                        від 14.12.2001 N 36/29                ЕКОЛОГІЧНА  ПОЛІТИКА  м.МИКОЛАЄВА                              ВСТУП      У січні 1999р. м.Миколаїв, в особі Миколаївського міськви-конкому, одним із перших в Україні підписав Аальборзьку Хартію івключився в кампанію по стійкому розвитку великих і малих євро-пейських міст,  взявши на себе зобов´язання за активною участюгромадськості розробити і прийняти стратегічний план дій на ХХІстоліття для досягнення стійкого розвитку.  10 грудня 1999 рокуМиколаївська міська рада прийняла Концепцію  екологічного  роз-витку  м.Миколаєва  в  ХХІ  столітті й Місцевий план дій на ХХІстоліття, які були розроблені за активною участю  понад 40  ти-сяч представників міської громади і попередньо погоджені з неюшляхом проведення загальних слухань  на  загальноміському  еко-логічному форумі  7  грудня 1999 року.  Прийнявши ці документи,Миколаїв став першим містом України,  яке має  свою  екологічнуполітику, що було відзначено на семінарі Асоціації міст Україниз питань екологічної політики на міському рівні,  який  пройшов26-27  квітня 2000 року в м.Миколаєві.  Відповідно до розпоряд-ження міського  голови від  02.03.2000 N 95р, з метою виконанняміжнародних зобов´язань м.Миколаєва,  подальшого розвитку  Кон-цепції та її виконання була створена постійна робоча група, якавиконує роботу в тісному контакті з міською громадою.  З  метоюпоглиблення  цієї  роботи  в  лютому  2000  року  Миколаївськийміськвиконком включився до Ініціативи  по  загальноєвропейськихіндикаторах, підписавши відповідну угоду.     Необхідно зазначити,  що Екологічна політика  міста  Мико-лаєва і  Місцевий план дій на ХХІ століття не є догмою  навітьпісля прийняття міською радою, а вимагають постійного вдоскона-лення і  корегування,  які  повинні також погоджуватися з гро-мадськістю.                   ВИКЛАД ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ      Метою Екологічної політики є вироблення таких стратегічнихнапрямків екологічного розвитку міста,  які дозволять досягнутистійкого розвитку  і  при  одночасному  розв´язанні екологічнихпроблем створять нові робочі місця,  забезпечать здорове навко-лишнє  середовище,  знизять захворюваність від екологічних чин-ників,  дозволять досягнути якісно нового рівня життя городян ібудуть   обов´язково   враховуватися  в  подальшому  плануваннісоціально-економічного розвитку Миколаєва в ХХІ столітті.     Основою Екологічної   політики,  як  єдиного  задуму  еко-логічного розвитку міста,  є стійкий розвиток.  Це багатограннепоняття,  що означає гармонійний розвиток економіки, соціальноїсфери і навколишнього середовища в нерозривному  взаємозв´язку.У кінці ХХ століття стало ясно, що без розв´язання проблем нав-колишнього середовища неможливий стійкий розвиток суспільства вцілому, бо від стану навколишнього середовища залежить рівеньякості життя людей,  їх здоров´я і довголіття. Стійкий розвитокозначає розвиток  без  заподіяння  збитку основним екологічним,соціальним й економічним процесам, причому не завдає шкоди еко-логічним  і суспільним системам,  від яких ці процеси залежать,тобто нинішні покоління  використовують  ресурси  навколишньогосередовища, не зашкоджуючи майбутньому. Мова йде про досягненнязмін загальної картини виробництва і споживання, здатної забез-печити всіх людей,  які проживають нині  та  житимуть у майбут-ньому, достатньою кількістю соціальних й економічних послуг умежах, заданих умовами навколишнього середовища.     Екологічна політика - це процес розвитку місцевої політикиз метою досягнення стійкого розвитку.  Вона  дає  шанс  міськійвладі розвивати більш інтегрований підхід до екологічних,  еко-номічних і соціальних завдань,  а також працювати в демократич-ному партнерстві з жителями Миколаєва саме таким чином,  який вперспективі є взаємовигідним. Кидаючи виклик традиційним підхо-дам, структурам і процедурам, Екологічна політика проводить та-ким чином реформу управління.  Керуючись Екологічною політикою,міська  влада  отримує  можливість  більш  стійко  управляти яксвоїми власними структурами, так і всією міською територією.     Для міської   влади  прийняття  і  реалізація  Екологічноїполітики означає:     - зобов´язання щодо  постійного  покращання  стану  навко-лишнього середовища і запобігання його забрудненню;     - зобов´язання відповідно до природоохоронного законодавс-тва,  нормативно-правових  актів і міжнародних зобов´язань,  заякі міськвиконком несе відповідальність;     - інтегрування   цілей  стійкого  розвитку  в  політику  ідіяльність місцевої влади;     - підвищення обізнаності та освіченості жителів;     - консультації з населенням і залучення  його  до  процесуміського планування;     - партнерство з громадськістю;     - оцінку, моніторинг та інформування про прогрес у напрям-ку стійкості.      Аналіз пропозицій до Місцевого плану дій на ХХІ  століття,який  проводився  з  урахуванням повторюваних конкретних пропо-зицій і збігу думок органів  влади та  громадськості,  дозволиввизначити пріоритетні напрямки й способи їх реалізації.           ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ      Основними стратегічними  напрямками  екологічного розвиткуміста є:     - реконструкція   водно-каналізаційного   господарства;     - утилізація побутових і промислових  відходів;     - розвиток громадського транспорту та велоруху;     - реконструкція  дорожньо-транспортного  господарства;     - комплексний благоустрій міста;     - екологічне виховання  та  освіта;     - екологічне  управління  містом;     - раціональне землекористування;     - придбання екологічно чистих товарів і послуг.                  СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ НАПРЯМКІВ      Конкретні заходи містяться в Місцевому плані  дій  на  ХХІстоліття.  Екологічна політика міста виходить з наявності жорс-тких фінансових обмежень, в яких знаходиться міська влада і якібудуть зберігатися ще досить тривалий період часу. Тому в перші5-10 років розвиток повинен здійснюватися за рахунок внутрішніхміських резервів та інвестиційних проектів.     Аналіз ситуації, що склалася в місті, з урахуванням світо-вого досвіду, показує, що до числа недостатньо вживаних або не-вживаних резервів відносяться:     - тверді побутові відходи,  які при спаленні на сміттєспа-лювальному заводі можуть покривати значну частину потреби містав теплі та електроенергії,  а  також  можуть  окремо  збиратися(наприклад, папір) і вторинно перероблятися;     - водоспоживання,  яке може бути значно скорочене за раху-нок установлення  приладів обліку всім споживачам,  корегуваннянормативів водоспоживання і ціни на воду, при цьому буде значноскорочена кількість господарсько-побутових стічних вод;     - водорозподіл і водовідведення, які на цей час недостатньодосконалі і тому енергоємні;     - тепло стічних каналізаційних вод;     - брикетоване паливо з органічних відходів рослинного поход-ження для котельних замість вугілля;     - зниження витрат на опалення будівель, за рахунок усунен-ня теплових витоків;     - переробка  опалого  листя  і зрізаних гілок на компост зподальшою його реалізацією як добрива;     - удосконалення  системи  управління містом;     - землекористування.     Необхідно зазначити,  що важливим, але недооціненим до цьо-го часу, резервом  є екологічне виховання  та  освіта. Належнеекологічне  виховання  з  раннього  віку дозволить виховати по-коління, не схильне до вандалізму (усунення наслідків якого ви-магає  значних витрат міських коштів) і готове до виконання но-вих міських програм.     Частина вищеперерахованих резервів може  бути  використаназа  умови залучення значних інвестицій (наприклад,  будівництвосміттєспалювального  заводу,  реконструкція   міськводоканалу),а інша частина (наприклад, установлення приладів обліку водоспо-живання,  муніципальний збір відходів паперу, переробка опалоголистя на  компост,  заміна  вугілля  на  брикетоване  паливо  звідходів рослинного походження) їх не вимагає.            ІНДИКАТОРИ СТІЙКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ      Індикаторами  стійкого розвитку  є:     1.Задоволеність населення - відсоток городян,  які задово-лені станом навколишнього середовища в м.Миколаєві.     2.Фінансування екологічних проблем - відсоток бюджетних таінших коштів,  направлених  протягом  року  на  вирішення  еко-логічних проблем міста.     3. Пасажирські перевезення - кількість пасажирів, перевезе-них міським  електротранспортом протягом року та їх частка в за-гальноміських перевезеннях всіма видами транспорту.     4. Доступність  громадських  зон відпочинку - відсоток площзелених насаджень у загальноміській території та відсоток  горо-дян, які мешкають на відстані менше 500м від громадських зеленихзон.    5. Якість  атмосферного  повітря - кількість перевищень до-пустимих концентрацій на рік кожної із  вибраної  забруднюючоїречовини (окис вуглецю, азоту двоокис,  сірчаний ангідрид, зва-жені речовини, пил та ін.).     6. Шумове забруднення - відсоток населення, який піддаєтьсявпливу високого рівня екологічного шуму, та рівні шуму на  окре-мих ділянках міської території.      7. Якість поверхневих вод - результати аналізів поверхневихвод на хімічне й бактеріологічне забруднення Південного Бугу  таІнгулу в межах міста, зокрема на міських пляжах.     8. Якість питної водопровідної води -  відсоток  проб,  яківідповідають стандарту.     9. Використання  природних  ресурсів  -  середнє споживанняпитної  води,  гарячої  води,  електроенергії,  газу,  тепловоїенергії на одного мешканця міста на добу (у рік).     10. Стійкість  землекористування  -  відсоток урбанізованої,захищеної території,  густота населення на урбанізованій  тери-торії; кількість запущених і забруднених земель; відсоток ново-го будівництва в зелених зонах, на запущених та забруднених зем-лях; відсоток  нової забудови в зелених зонах,  на запущених тазабруднених землях;  площа оновлених будівель,  які раніше булизанедбаними; освоєння запущених земель для спільного користуван-ня, очищення забруднених земель.     11. Стійкість  управління навколишнім середовищем - відсо-ток організацій,  які здійснюють процедури екологічного менедж-менту.     12. Здоров´я городян - показники захворюваності, які обумов-лені станом навколишнього середовища: холерою, вірусним гепати-том, кишковими розладами та ін.     13. Продукція, що сприяє стійкості - відсоток сертифікова-ної продукції в загальному споживанні.     14. Тварини в місті - кількість бездомних собак  у серед-ньому за рік.     Індикатор N 1 вимірюється 1 раз на 3-5  років  опитуванням0,25% загального населення міста, але не менше 1000 осіб у всіхрайонах міста пропорційно їх  населенню.  Індикатори  NN 5,6,7вимірюються  регулярно  по  нормативах відповідних контролюючихорганізацій з щорічним узагальненням результатів. Решта індика-торів  вимірюється  один  раз на рік. Результати публікуються вщорічному звіті в ЗМІ  порівняно з попереднім періодом.     ОЦІНКА ТА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ПРОГРЕС У НАПРЯМКУ СТІЙКОСТІ      Шляхом контролю за виконанням Місцевого плану дій і за до-помогою індикаторів  міськвиконком  проводить  щорічну   оцінкуефективності  зроблених  зусиль  і  визначає  відстань до мети.Оцінка у вигляді звіту публікується в ЗМІ.     Такий підхід дозволить кожному ясно зрозуміти стан справ.                 МІСЦЕВИЙ ПЛАН ДІЙ НА ХХI СТОЛIТТЯ                   1. КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО      ВОДОПОСТАЧАННЯ     1.Реконструкція водно-каналізаційного господарства.     2.Установлення водолічильників у всіх квартирах, приватнихбудинках,  установах і т.д.  з метою економії  водних  ресурсів(води питної якості) і зниження кількості стічних вод.     3.Заміна хлорування питної води на менш шкідливий  вид  їїзнезараження.     4.Будівництво(закінчення) IV черги очисних  споруд  питноїводи та їх реконструкція.     5.Пошук альтернативних джерел питного водопостачання, нап-риклад, підруслових.     6.Налагодження водопостачання  на  всіх територіях міськихпарків.     7.Будівництво міських    насосних   станцій   для   заборутехнічної води з метою економії паливно-мастильних матеріалів іздешевлення  робіт,  що  виконуються  по  санітарному  очищеннюміста.     8.Проведення водопроводу у с.Тернівка.     9.Забезпечення установками  доочищення  та   знезараженняпитної води всіх дитячих лікарень, зокрема дитячого кардіорев-матологічного санаторію "Південний".     10.Організація виробництва  установок доочищення та знеза-раження води для колективного користування.                          КАНАЛІЗАЦІЯ      Побутова      1.Реконструкція очисних споруд каналізації й  будівництвоїх III черги.     2.Реконструкція головної насосної станції каналізації.     3.Реконструкція I нитки напірного колектора від І перемички(у районі   морпорту)  до  Галицинівських  очисних  споруд  ка-налізації.     4.Реконструкція 1,2,5 насосних станцій каналізації.     5.Будівництво й здача мулових майданчиків.     6.З  метою  запобігання   проривам   на   головному   ка-налізаційному  колекторі(ГНС-1 - очисні споруди),  що проходитьчерез все місто,  і недопущення аварійних викидів з ГНС-1  зни-зити тиск у трубопроводі,  для чого побудувати проміжну насоснустанцію в районі Широкої Балки.      7.Вивчення можливості  застосування інших методів знезара-ження очищених стічних вод замість хлорування.     8.Використання накопичених  твердих відходів міських очис-них споруд каналізації як добрива,  а надалі використання такихвідходів для отримання біогазу з його подальшим застосуванням увиробництві електроенергії й потреб очисних споруд.     9.Впровадження схеми  повторного використання води,  нап-риклад, після кухонь і ванних  у туалетах.     10.Проведення каналізації у с.Тернівка.      Зливова     1.Виконувати комплекс  заходів щодо реконструкції міськво-доканалу і зливової каналізації,  очищення  стоків  інфекційнихлікарень для запобігання хімічному й бактеріальному забрудненнюповерхневих вод Південного Бугу та Інгулу.     2.Передати всі  зливові  стоки  на  баланс відповідним ор-ганізаціям (КП "ЕДМ").     3.Проводити інвентаризацію,  очищення  і  ремонт  зливовихстоків.     4.Установити очисні споруди на всі  випуски  зливової  ка-налізації або направити всі води (як варіант - першу забрудненупорцію опадів) зливової каналізації до госпфекальної з  подаль-шим очищенням на міських очисних спорудах.     5.Відключити самовільні врізання побутової  й  промисловоїканалізацій від дощової.     6.Влаштувати зливову  каналізацію  на всіх дорогах міськоїзабудови.     7.Розробити нормативи  гранично  допустимих  скидів  (ГДС)забруднюючих речовин дощової каналізації з території м.Миколаєва.     8.Установити знезаражуючі  установки   на   випусках   ка-налізації  в  інфекційних стаціонарах і на очисних спорудах ка-налізації.     9.Розвивати виробництво недорогих  та  ефективних  засобівочищення стічних вод, зокрема сорбенту на основі торфу.                       ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     1.Теплова зйомка будівель і  споруд  міста  для  виявленнятеплових втрат та їх усунення.     2.Забір тепла від стічних вод каналізації і його  викорис-тання для опалення міста.     3.Використання дахових котелень з метою  зменшення  витратпри  транспортуванні  теплоносіїв  і виключення розвідних мережгарячого водопостачання.     4.Використання для  котельних міста місцевої сировини бри-кетованих деревних та інших рослинних відходів.     5.Обладнання будинків теплообмінними системами теплопоста-чання без подачі теплоносія в будинки  аналогічними,  вивченимиделегацією міськвиконкому в Гетеборзі, Швеції.     6.Установлення теплолічильників усім споживачам на  кожнийбудинок  із  розподілом  витрат пропорційно житловій площі,  накожну установу та організацію.                       ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     1.Розвиток альтернативних видів енергії й палива: повітря-ної електростанції, геліоустановки тощо.     2. Організація виробництва простих і  дешевих  повітряное-нергетичних установок малої потужності (до 10 кВт) для електро-забезпечення індивідуальних споживачів,  малих підприємств про-мисловості та сільського господарства.     3.Впровадження у  багатоповерхових  будинках  автоматичноїсистеми освітлення сходових майданчиків.     4.Налагодження випуску електричних ламп 440В малої  потуж-ності для освітлення сходових майданчиків (або по 2 лампи 220В,з´єднаних послідовно на одному патроні).                        ГАЗОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ     1.Установлення газових лічильників.     2.Повна газифікація малих котелень і приватного  сектору,у т.ч. в передмісті, для виключення "низьких" викидів.     3.Здійснення повної газифікації с.Матвіївка.                           ТРАНСПОРТ     1.Всіляко розвивати міський громадський транспорт, особли-во  електротранспорт,  поступово  природно  витіснити  приватнемаршрутне таксі, що занадто забруднює повітря автомагістралей.     2.Припинити використання  етилового бензину,  контролюватиавтомобільний транспорт, який перебуває в місті.     3.Споруджувати багатоярусні автостоянки, житлові будинки зпідземними гаражами, ліквідувати існуючі автокооперативи.     4.Розвивати альтернативні способи пересування,  особливо вцентрі міста: пішки, електричні індивідуальні засоби пересуван-ня, велосипеди з улаштуванням велосипедних доріжок.     5.Ширше використовувати  як паливо для автотранспорту при-родний газ і біогаз з одночасним будівництвом  газонаповнюваль-них станцій.     6.Прокласти маршрути тролейбуса:  Соляні-пл.Перемоги, пус-тити тролейбус у Корабельний р-н, Тернівку.     7.Установити жорсткий контроль за якістю бензину і  дизпа-лива для автомашин, які надходять до міста.     8.Використовувати каталітичні  перетворювачі  палива  длябензинових  і  дизельних  двигунів автомобілів,  суден і тепло-возів.     9.При видачі  ліцензій на перевезення пасажирів віддаватиперевагу автомобілям власників, на яких установлені газобалонніустановки, потім тим, у кого автомобілі з дизельним двигуном.     10.Забезпечити перед виходом  на  маршрут  щотижневий  абощомісячний контроль за регулюванням двигунів (контроль СО).     11.Розробити заходи  щодо залучення всіх  власників  авто-транспорту  до переобладнання автомобілів установками зрідженогогазу.     12.Укласти договори з нафтоперегінними заводами про поста-чання палива з добавками, що зменшують токсичність відпрацьова-них газів двигунів.     13.Ширше використовувати  водний транспорт для внутрімісь-ких перевезень.     14.Більш ретельно проводити техогляд автотранспорту з бокуДАІ на предмет витоків масла з автомашин для  зниження  забруд-нення проїжджої частини доріг нафтопродуктами.     15.Не допускати брудний  автотранспорт  на  вулиці  міста,збільшити кількість автомийок з локальними очисними спорудами.     16.Поліпшити транспортне  сполучення  Матвіївки  з  містомшляхом уведення нових постійних маршрутів (до автовокзалу,  На-миву,  Тернівської  розвилки)  з  розв´язанням проблеми проїздупільгової категорії пасажирів.     17.Розвивати Миколаїв як транспортний вузол морських пере-вантажень зерна і калійних добрив (ЗАТ "НІКА-ТЕРА", Миколаївсь-кий  морський  торговельний порт) з дотриманням норм по охоронінавколишнього середовища,  зокрема  перевантаження сипучих ван-тажів повинно бути закритим на всіх етапах.     18.Виконувати комплекс  заходів  щодо зниження забрудненняатмосферного повітря автотранспортом.               ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНЕ ГОСПОДАРСТВО      1.Створити міське комунальне підприємство  по  організаціїроботи  стаціонарних  блок-постів  з діагностики й регулюванняпаливних систем двигунів разом з миттям і дрібним ремонтом  ав-тотранспорту.      2.З метою зменшення потоку  транзитного  транспорту  черезмісто побудувати  міст  і  повну об´їзну дорогу навколо м.Мико-лаєва.     3.Продовжити створення в місті мережі світлофорних об´єктів.     4.Завершити систему  регулювання  дорожнього  руху "Зеленахвиля" із створенням мережі світлофорних об´єктів  на  головнихмагістралях міста(пр.Леніна,  пр.Жовтневий,  вул.  Космонавтів,пр.Героїв Сталінграда, пр.Миру, вул. Карпенка, Пушкінська).     5.Щодня мити основні автомагістралі міста.     6.Освоїти технологію підземного ремонту труб у разі аварійбез розриття асфальту.     7.Зменшити доступ приватного транспорту  до  центру  місташляхом заборони в´їзду або підвищення плати за стоянку.     8.Відремонтувати та утримувати в порядку всі міські  дорогиі внутрідворові покриття.     9.Надавати пільги власникам екологічно чистого автотранс-порту.     10.Впровадити інформаційну систему управління громадськимтранспортом  за  прикладом м.Гетеборга,  що дає економію коштівпри експлуатації транспорту і робить його  більш  зручним  дляпасажирів.     11.Поліпшити стан доріг у місті.     12.Створити умови для безперешкодного і безпечного пересу-вання  інвалідів на колясках,  у т.ч.  для заїзду в громадськийтранспорт, великі магазини та інші місця загального користуван-ня.     13.Перерозподілити транспортні потоки  для  зниження  кон-центрації викидів автотранспорту.     14.Обладнати транспортну  розв´язку на перетині пр.Жовтне-вого і залізниці,  у районі ринку в Корабельному районі  та  наХерсонському шосе (міст, тунель).     15.Розробити проект  "Миколаїв-веломісто"  із   залученнямфахівців відповідних відомств, у т.ч.:     - провести на базі ТСОУ безкоштовні курси по вивченню Пра-вил дорожнього руху для велосипедистів;     - створити безаварійні зони з  обмеженням  швидкості  всіхучасників руху до 30 км/ч. для велоруху;     - увести режим пішохідно-велосипедних зон на вулицях:  Ра-дянській, центральних частинах пр.Леніна, Садовій, Чигрина;     - розробити й установити металеві конструкції велостоянок,що не охороняються, біля торгових центрів, бібліотек,  на тери-торіях шкіл, вищих навчальних закладів, підприємств;     - створити мережі велодоріжок,  що забезпечують безпеку ізручність користування велотранспортом;     - установити  велосвітлофори, інформаційні щити  тощо;     - створити мережі велоремонтних майстерень;     - створити велостоянки,  що охороняються; установити вело-парковки на території вже існуючих автостоянок.     16.Проводити ремонт  міських доріг,  використовуючи якіснетверде покриття.     17.Обладнати переїзди   чавунною  плиткою  на  перехрестяхдоріг з трамвайними й залізничними шляхами.     18.Побудувати міст через Південний Буг нижче Варварівсько-го моста,  пропускна можливість якого обмежена і який  потрібноперіодично  виводити з експлуатації на час ремонту.     19.Зробити довговічне   покриття   підіймальної    частиниІнгульського моста.     20.Побудувати надземні або підземні переходи в районі  ву-лиць Радянської-пр.Леніна; пр.Миру-Будівельників.     21.Побудувати шляхопроводи в сел.Горького і Тернівка.     22.Провести капітальний ремонт або реконструювати існуючийшляхопровід  у  Ш.Балці.     23.При будівництві  об´їзної дороги мінімізувати шкідливийвплив будівництва та експлуатації дороги в с.Матвіївка.     24.Побудувати дорогу  навколо  Намиву з пуском по ній тро-лейбуса.     25.Побудувати лінію  швидкісного  сполучення з Корабельнимрайоном  (варіанти:  швидкісний  трамвай;  швидкісна  автобусналінія аналогічно м.  Курітіба, Бразилія; монорельсова дорога намагнітній подушці від м/р Соляні через Центр в Корабельний  ра-йон  на  естокаді).     26.Провести лінію швидкісного сполучення з морськими зона-ми відпочинку (варіанти: прокласти залізницю; використання вод-них швидкісних суден на повітряній подушці).     27.Прибрати з проїжджої частини доріг зливові приймальникиз металевими люками, зробивши залізобетонні приймальники в бор-дюрах.     28.Збільшити висоту  бордюрів  газонів  і  клумб  для  за-побігання змиву грунту.     29.Використовувати в центральній частині міста велотаксі.     30.Заасфальтувати вулиці в с.Тернівка.     31.Проводити аерацію повітря шляхом поливу вулиць, газоніві роботи фонтанів.     32.Налагодити освітлення вулиць і роботу світлофорів.                           БЛАГОУСТРІЙ      1.Заборонити обклеювати  будинки  оголошеннями.     2.Розробити та  здійснити  в  ХХI  столітті  проект "Мико-лаївська Венеція" на акваторії між Інгульським і Варварівськимимостами з організацією широкого спектру послуг (зокрема  прокатчовнів, риболовних приладів, солярій, душові тощо).     3.Створити штучні нерестилища.     4.Установити інформаційні щити на особливо небезпечних пе-реходах через вулиці.     5.Відновити в багатолюдних місцях баштові годинники, у т.ч.на фасаді готелю "Україна".     6.Обладнати підземні  переходи  через  проспекти  в районіринків "Колос" і "Центральний".     7.Обладнати в Матвіївці пляж.     8.У дворах  обладнати ігрові майданчики й каруселі,  спор-тивні майданчики.     9.Створити в дитячому містечку "Казка" Дісней-ленд.  Вивіз й утилізація твердих відходів (побутових і промислових)      1.Побудувати сміттєспалювальний завод (або районні  неве-ликі  за  потужністю  сміттєспалювальні  заводи,  насамперед  увіддаленому Корабельному р-ні) з метою отримання тепла для опа-лення будинків.     2.Виявити, взяти  на облік,  контролювати та охороняти по-тенційно небезпечні об´єкти  (сховища  хлору  тощо).     3.Організувати в  м.Миколаєві  перероблення  використанихполіетиленових пляшок у тару, канцприладдя  тощо.     4.Побудувати в Миколаєві завод по переробці склобою.     5.Створити муніципальне підприємство по збору, насамперед,відходів  паперу  і  картону,  а  також  битого  скла,  жерсті,алюмінієвих  банок і пластмас.     6.Створити пункти безкоштовного прийому старих  речей  віднаселення  і  платного  прийому картонної,  пластмасової та де-рев´яної тари від підприємців, що торгують на ринках.     7.Передати ДКОА  "Зелене господарство" роботи щодо веденнязелених зон і компостування листя й гілок.     8.Реконструювати існуюче міське звалище в сучасний полігондля знищення твердих побутових відходів або його закрити і  по-будувати новий полігон.     9.Відновити практику роздільного збору харчових  відходівнаселенням.     10.Здійснити поступовий  перехід  до   роздільного   зборувідходів  по  видах  у населення та їх подальшої переробки.     11.Увести місцевий податок на пластмасову тару для  напоївз  метою  стимулювання використання скляної тари для скороченнякількості відходів пластмасових пляшок.     12.Збільшити кількість урн,  контейнерів на вулицях міста.Установити урни та контейнери для збору сміття на пляжах,  кла-довищах,  у парках міста;  забезпечити регулярний вивіз сміття.Всі сміттєві ящики замінити ящиками європейського зразка.     13.Збудувати перевантажувальну   станцію   для   вивезеннясміття з вулиць міста.     14.Періодично очищати ліси від сушняку  і  використовуватийого як паливо.     15.Розвивати нетрадиційні    екологічно    чисті    методиутилізації  твердих  побутових  відходів,  які засновані на пи-ролізі й плазмохімії; створити енерготехнологічний комплекс попереробці відходів з одночасним виробництвом тепла, ацетилену ібудівельних  матеріалів.     16.Створити пересувні комплекси по знешкодженню пестицидівта інших отрутохімікатів термічними методами.     17.Забезпечити лікувальні  заклади  міста  малогабаритнимиустановками утилізації й  термічного  знезараження  інфікованиходноразових медичних шприців і перев´язувальних матеріалів.     18.Побудувати модульний   завод   з   екологічно    чистоюутилізацією відходів  полімерних  матеріалів,  гумово-технічнихвиробів,  у т.ч.  поношених автопокришок з одержанням альтерна-тивних енергоносіїв (рідке паливо) і твердого залишку як напов-нювача для нових гумово-технічних виробів, сорбенту для очищен-ня стічних вод або твердого пічного палива.         Вивіз й утилізація рідких відходів та нечистот      1.Збудувати полігон для малонебезпечних відходів, завод попереробці гальвановідходів.     2.Підприємствам утилізувати всі промислові відходи,  що непідлягають вивезенню на міське звалище (нафтопродукти,  гальва-новідходи та інш.),  прикладом такого підходу може служити  ВАТ"МГЗ"; надати  допомогу підприємствам у впровадженні технологійпо переробці відходів,  створивши можливості  кредитування  цихтехнологій.     3.Розширити мережу  муніципальних  безкоштовних   сучаснихпідземних туалетів; установити вуличні платні кабіни-туалети.     4.Ремонтувати громадські  туалети  на  територіях  міськихпарків культури.     5.Забезпечити контроль,  збір і збереження  відпрацьованихмасел в автогаражних кооперативах з подальшою їх переробкою.                          Озеленення      1.Переробляти опале листя і зрізані гілки на компост з по-дальшою його реалізацією як добрива.     2.Оновити зелені насадження міських парків,  скверів.     3.Зарезервувати ділянки  дикої природи в межах міста (ске-лясті береги,  плавні, природні джерела підземних вод та інш.)для подальшого заповідання;  залучати до догляду за ними добро-вольців.     4.Збільшити площі зелених насаджень.     5.Озеленити вулиці міста, зробити більше квітників; розби-ти  місто  на  частини  і  кожну  з  них  закріпити  за різнимипідприємствами, фірмами та організаціями для озеленення.     6.Озеленити берегову частину Намиву.     7.Доручити земельному управлінню і головному  управліннюмістобудування  та  архітектури  розробити план озеленення без-перспективних земель (балок, схилів тощо).     8.Запровадити  муніципальний  "Зелений патруль" із залу-ченням громадськості.     9.Заборонити будівництво автозаправних станцій у зеленихзонах міста.     10.Поступово замінити кущі з алергізувальними властивостя-ми на нейтральні або на такі, які мають цілющі властивості.                               ЖИТЛО      1.За можливістю споруджувати нові житлові будинки з вбудо-вано-прибудованими стоянками для машин й мотоциклів,  які нале-жать громадянам.     2.Вирішити проблему підтоплення підвалів будівель.     3.Провести дослідження на вміст радону в міських будинках,у т.ч.  підвалах; у разі потреби розробити заходи для зниженняйого концентрації до допустимих норм.                    СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА      ОХОРОНА ЗДОРОВ´Я      1.Створити мережу автоматизованого екологічного моніторин-гу з установкою інформаційних табло про стан забруднення атмос-ферного повітря і рівень радіації в кожному з 4-х районів міста.     2.Побудувати в м.Миколаєві басейн з морською водою для оз-доровлення населення.     3.Модернізувати асфальтобетонні заводи на Київському шосе,у В.Коренисі:  перевести на газове паливо,  припинити  відкритевариво бітуму  на  цих  заводах.     4.Пропагувати здоровий спосіб життя в процесі екологічноговиховання  та  освіти.     5.Вирішити проблему  бродячих  тварин   у   місті   шляхомреєстрації всіх домашніх тварин, відлову та стерилізації бездом-них тварин,  уведення платних послуг за відловлення тварин,  щозагубилися, будівництва міського притулку для бездомних кішок ісобак.     6.Створити спеціальні місця для вигулу собак.     7.Систематично проводити знищення пацюків і мишей.     8.Посилити контроль і відповідальність житлово-комунальнихпідприємств за санітарний та екологічний стан дворів.     9.Разом із   Миколаївською   обласною   радою   налагодитиміжрегіональне співробітництво міст й областей, розташованих нарічці  Південний  Буг та його притоках,  у т.ч. на річці Інгул,з метою запобігання забрудненню річкових вод.     10.Визначити конкретні екологічні чинники, що впливають наздоров´я людей,  класифікувати їх, досліджувати ступінь їхньоговпливу і враховувати при діагностиці,  профілактиці та лікуваннізахворювань у Миколаєві й області.     11.Вивести з центру міста ливарне й фарбувальне виробницт-во заводу "Дормашина".     12.Створити екологічно чисту зону в мікрорайонах "Намив" і"Ліски" шляхом комплексного благоустрою й озеленення,  контролюза транспортом на токсичність  викидів  на  в´їзді,  збільшеннякількості тролейбусів при зниженні маршрутних таксі, будівницт-ва дороги навколо Намиву із тролейбусною лінією.     13.Увести в практику екологічний аудит підприємств.     14.Розробити комплекс   заходів щодо  захисту  людини  відіонізуючих   випромінювань.     15.У разі  поновлення роботи підприємств Промзони Ленінсь-кого району міськвиконкому зобов´язати підприємства розробити іздійснити  комплекс заходів щодо зниження викидів до рівня,  щозабезпечує ГДК забруднюючих речовин у приземному шарі  атмосфе-ри.     16.Фінансувати з міського бюджету створення і роботу цент-ру діагностики раку молочної залози з повним комплектом  устат-кування, дотацією жителям міста для оперативного і консерватив-ного лікування онкологічних захворювань.     17.Навчати населення самодіагностиці онкологічних захворю-вань на ранніх стадіях.     18.Створити лабораторію   "Глибинна   екологія,   безпекажиттєдіяльності, співробітництво, взаєморозуміння".     19.Створити медико-генетичні консультації й  оснастити  їхапаратурою,  підготовити спеціалістів.     20.Розвивати первинну ланку амбулаторно-поліклінічної до-помоги, систему сімейних лікарів,  лікарських амбулаторій.     21. Сприяти розвитку мережі кабінетів психологів  у  сферісімейних і громадських відносин,  поширенню доступної психоте-рапевтичної допомоги.     22.Створити об´єднану  комп´ютерну мережу невідкладної ме-дичної допомоги.     23.Створити центр підготовки парамедиків.     24.Підвищити ефективність    лабораторно-інструментальногозабезпечення діагностики  та лікування в інтенсивній терапії.     25.Розвивати профілактичну  медицину.     26.Забезпечити лікувальні    установи    апаратурою    длянеінвазійних інформативних методів діагностики (комп´ютерні то-мографи,  реоенцефалографи).     27.Боротися з амброзією як джерелом  алергії та полінозів.     28.Проводити роботу, направлену на обмеження невиправдано-го застосування антибіотиків.     29.Протистояти напору шкідливої антинаукової,  необгрунто-ваної реклами методів лікування,  лікарських  препаратів,  апа-ратів медичного призначення.                      ОСВІТА ТА ВИХОВАННЯ      1.Розглядати екологічне  виховання  та освіту як неодмінніумови для здійснення міських програм  впровадження  роздільногозбору   ТПВ,   збереження   і  примноження  зелених  насаджень,поліпшення здоров´я населення.     2.Удосконалювати раніше    розроблені    міською     радоюрегіональні курси екологічного виховання та освіти дітей шляхомпереробки методик,  довідково-інформаційних видань,  розробки йвидань  посібників для учнів шкіл.     3.Інтегрувати регіональні  екологічні курси у викладанні всередній школі охорони життя,  біології,  хімії,  фізики, геог-рафії, природознавства та інш. предметів.     4.Увести в постійну практику добровільні громадські  акціїпо  висадженню дерев,  очищенню від сміття парків,  берегів ріктощо  з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальнихзакладах.     5.Усі великі  проекти  повинні  мати  освітню  програму.     6.Вести просвітницьку   роботу   з  населенням,  проводитисемінари про соціальну грамотність,  соціальне  проектування  іоснови управління здоров´ям.     7.Організувати освіту для дітей на заводах, підприємствах,в  організаціях  (на  прикладі  освітньої  програми,  діючої наПівденноукраїнській АЕС).     8.Продовжити практику нових форм виховання й освіти, (нап-риклад,  Мала академія наук,  муніципальна школа  молодих  еко-логів), випуска спеціальних видань (наприклад, "Пріоритет вело-сипедному транспорту",  "Екологія Миколаєва"), спецвипусків га-зет, спеціальних передач по телебаченню за рахунок коштів місь-кої влади.     9.З ХХІ століття почати постійну системну кампанію пропа-ганди серед дітей:  "Життя без наркотиків,  алкоголю,  тютюну";посилити  фізичне  виховання,  поєднуючи  його  з  екологічним.     10.Організувати екологічний   природно-технологічний  паркпопуляризації екологічних знань і технологій  у  м.  Миколаєві.     11.При викладанні   предметів,  пов´язаних  з  екологічноюосвітою,  зокрема "Охорона життя", використовувати посібники зрегіональної екології,  наприклад,  "Екологія Миколаєва",  якіперіодично видавати на  замовлення  міськвиконкому.     12.Щорічно проводити  міську  екологічну  олімпіаду  середшколярів.     13.Забезпечувати підготовку    викладачів    за     курсомрегіональної  екології  в  Миколаївському  обласному  інститутіудосконалення вчителів.     14.Щорічно проводити уроки "Здоров´я  і  миротворчість"  ушколах міста.     15.Створити міський центр  "Педагогіка  добра  та  сердеч-ності".                            КУЛЬТУРА      1.Виховувати екологічну   культуру  як  частину  загальноїкультури населення шляхом проведення цієї роботи міською владоюразом із екологічною громадськістю  шляхом  пропаганди  в  ЗМІ,добровільних громадських  акцій,  загального екологічного вихо-вання.     2.Відкрити екологічний театр.                  СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ      1.Відкрити притулки для людей похилого  віку  і  бездомнихлюдей.     2.Залучати безробітних до прибирання вулиць, під´їздів бу-динків.     3.Створити нові робочі місця при розв´язанні проблем  еко-логії,  зокрема  при здійсненні інвестиційних проектів, збіль-шивши тим самим відрахування на соціальне страхування.     4.Установити знаки,  що  забороняють  роботу автомобільнихдвигунів під вікнами будинків,  передбачити контроль з боку ор-ганів  санепідемслужби  і  житлово-комунальних  підприємств  таадмінвідповідальність за порушення.                ФІЗКУЛЬТУРА, СПОРТ, ОЗДОРОВЛЕННЯ     1.Розробляти і впроваджувати в м.Миколаєві й області прог-рами екотуризму, у т.ч. міжнародного.     2.Обладнати стадіон у с.Кульбакіно.                  ПАРКИ  ТА  ЛІСОПАРКОВІ  ЗОНИ      1.Провести інвентаризацію парків і лісопаркових зон.     2.Створити нові  міські  парки  (на Аляудах,  на Лагерномуполі та інш.),  повноцінні сквери на широких  вулицях  (Садова,Чкалова та інш.).     3.Привести в належний стан парки, сквери міста: озеленити,обладнати нові атракціони;  відновити атракціони міського паркукультури і відпочинку ім.Петровського;  залучити інвесторів длярозвитку  парків міста.     4.Створити суцільне кільце приміських лісів разом із  ОДЛО"Миколаївліс" навколо Миколаєва з організацією лісопаркових зонвідпочинку з метою поліпшення атмосфери в місті.     5.При організації лісопаркових зон у Баловно-Матвіївсько-му урочищі поглибити западини, що природно утворилися на місцяхкар´єрів для утворення озер.  За в´їзд до  лісопарку  стягуватиплату.     6.Надалі розвивати Миколаївський зоопарк.     7.Перепрофілювати Матвіївський  силікатний  комбінат  так,щоб він не забруднював  лісопарк  викидами  пилу  та відходами.     8.Упорядкувати територію  відновленого  в  1999 р.  СухогоФонтану.     9.Упорядкувати Солоне озеро в парку Ліски.     10.Збільшити  кількість  скверів  і парків у центрі міста.     11.Створити пейзажний парк на п-ові Аляуди.     12.Створити в місті новий парк на честь XXI століття.     13.Розширити видовий склад дендропарку  "Дружба",  зробитийого екскурсійним об´єктом.                    СФЕРА ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ      1.Побудувати крематорій.     2.Установити систематичну  перевірку санстанцією під´їздіву будинках.     3.Розвивати туристичний бізнес, створювати умови для залу-чення іноземних туристів і гостей.     4.Організувати по одній бані в кожному районі.     5.Змінити ставлення населення до споживання всіх видів то-варів  і  послуг у бік раціональності та економії,  знання правспоживача.     6.Створити центр незалежних споживчих експертиз на лабора-торній базі санепідемстанцій,  управління по захисту справ спо-живачів  та  центру  стандартизації  й метрології.     7.Згідно зі світовою практикою ввести до структури органівмісцевої  ради  фахівців  з якості продукції прав споживачів зааналогією до позитивного досвіду Німеччини,  здійснити  принципфінансування  громадських  формувань по захисту прав споживачівза рахунок бюджету або за  рахунок  штрафів,  які  накладаютьсядержавними органами.     8.Для більш  ефективного  контролю  за  якістю   продукціївсебічно  сприяти прийняттю Законів України "Про утилізацію не-якісної продукції" та "Про відповідальність виробника за випускі реалізацію неякісної продукції".                      ПРОДУКТИ ХАРЧУВАННЯ      1.Посилити контроль   за  якістю  продуктів  споживання  іспиртних напоїв з боку санепідемстанції,  управління по захиступрав  споживачів і громадських організацій; розвивати і заохочу-вати до  виробництва і продажу екологічно чистої продукції.     2.Забезпечувати дітей  екологічно чистими продуктами харчу-вання  згідно з Програмою Президента України "Діти України".     3.Пропагувати споживання екологічно чистих продуктів.     4.Роз´яснювати населенню поняття "екологічно чисті продук-ти".     5.Увести торговий знак "екологічно чистий продукт".     6.Створити мережу магазинів екологічно чистих продуктів.     7.Сприяти відтворенню мережі відомчих  лабораторій  якостіпродуктів на підприємствах-виробниках продуктів харчування.     8.Вжити заходів  по забороні імпорту в місто генетично мо-дифікованих продуктів без декларування про  їх  присутність  наетикетках фірм-виготовлювачів.                   СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ     1.Розвивати систему екологічного менеджменту і аудиту EMASу міському управлінні.     2.Налагодити процес  участі громадськості у прийнятті еко-логічно значимих рішень з метою розвитку демократичного процесута уникнення конфліктів шляхом:     - повного інформування громадськості про стан  навколишньо-го середовища( ЗМІ, автоматична система інформування населенняпро стан навколишнього середовища з рекомендаціями по профілак-тиці  захворювань  і  погіршенню самопочуття) на основі системимоніторингу навколишнього середовища про проблеми і рішення, щоготуються;     - залучити максимум людей й організацій до процесу подаль-шого  корегування Місцевого плану  дій  на XXI століття;     - забезпечити участь громадськості в ОВНС - оцінці  впливуна  навколишнє  середовище при проектуванні екологічно значущихоб´єктів, як  того  вимагає законодавство України;     - зробити  газету  "Вечірній  Миколаїв" відкритою трибуноюдля екологічних дискусій,  пропозицій і обговорення екологічнихпроблем громадськістю;     - міській владі  підтримувати  екологічні  громадські  ор-ганізації  шляхом надання в безкоштовне користування приміщень,координувати  їхню  взаємодію,  своєчасно  інформувати   їх   знайбільш  важливих  питань  екології,  давати  можливість братиучасть у підготовці рішень та роботі сесій міської ради з  еко-логічних питань.     3.Регулювати місцеві податки та збори в залежності від еко-логічної  прийнятності  товарів  і  послуг.     4.Надалі розвивати міжнародну співпрацю Миколаєва в областіохорони навколишнього середовища.     5.У ХХІ столітті всіляко сприяти діяльності різних фондів,направлених  на благоустрій міста.     6.Установити пріоритет прав людини в  практиці  управліннямістом,  у т.ч.  екологічний.     7.Міській владі регулярно (раз у декілька років)  публіку-вати  для населення свою Заяву (Декларацію) про екологічні дії.     8.Оживити роботу громадськості в під´їздах будинків, спри-яти солідарним діям мешканців щодо збереження майна і дотриман-ня норм екологічної безпеки.     9.Передати права  по  місцевому  навколишньому середовищувід Мінекобезпеки органам місцевого самоврядування.     10.Налагодити обмін досвідом на національному й  міжнарод-ному рівнях з розробки й розвитку Екологічної політики міста.     11.Відповідно до Аальборзької Хартії періодично  проводитинавчання з працівниками міськвиконкому і депутатами міської ра-ди щодо стійкості розвитку.     12.Через рекламу здійснювати пропаганду енергозберігаючогоспоживання.     13.Забезпечити стикання  Екологічної політики міста з суд-нобудівною вільною економічною  зоною  "Миколаїв",  рамки  якоїварто розширити,  включивши в її діяльність питання екологічноїосвіти й охорони здоров´я із відповідним фінансуванням.     14.Тендерному комітету   міськвиконкому   придбавати  еко-логічно чисті товари і послуги.                 ПРОСТОРОВА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА                       ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ      1.Прибрати з території с.Кульбакіно склади, де знаходятьсяхімікати.     2.Повернути обласному еколого-натуралістичному центру  те-риторію  до р.Інгул.     3.Всі земельні ділянки закріпити за  конкретними  землеко-ристувачами з їх відповідальністю.     4.З метою різкого скорочення площі міських кладовищ увестиорендну  плату  на  70 років за місця під поховання,  збудуватикрематорій (як варіант - разом з м.Херсон).     5.Звільнити території  існуючих  автогаражних кооперативівпід парки,  сквери,  розважальні й спортивні центри,  престижнібудинки.     6.Установити водоохоронні зони в міській межі з відповід-ними  обмеженнями.     7.Зберегти за передмістям спеціалізацію міських  приватнихвиробників сільгосппродукції,  безперешкодно узаконивши їх дже-рела поливу - свердловини,  запобігати  при  цьому  забрудненнюпідземних  водних  горизонтів.     8.Збільшити частку площ зелених насаджень у загальній площіміста, особливо в центральній частині.                  АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ                          ПРОЕКТУВАННЯ      1.Розробити в   2001-2002  роках  генплан  забудови  міста(особливу увагу приділити району Лагерного поля) згідно  із зат- вердженою концепцією територіального розвитку міста та правиламивикористання й забудови території, передбачити кошти на цю роз-робку  в бюджеті  і  після його затвердження приступити до реа-лізації.     2.Реконструювати  вул.Радянську.     3.Застосовувати  при  будівництві  і внутрішній  обробцібудівель екологічно прийнятні матеріали,  обмежити застосуваннязалізобетонних  конструкцій,  що  спотворюють природне магнітнеполе Землі.     4.У майбутньому  віддавати  перевагу  проектам будівель,  уяких вирішено питання тепло- і звукоізоляції, утилізації тепла,що відходить з вентиляційними викидами і стічними водами, а та-кож використовувати сонячну енергію  як додаткове джерело тепло-або електропостачання.     5.Зберігати історичний вигляд  міста  шляхом  реконструкціїпам´яток історії та  архітектури,  щорічно  корегувати  реєстрипам´яток історії та архітектури.     6.Посилити в малих і великих архітектурних формах історич-ну і морську символіку.                      КАПІТАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО      1.Побудувати Миколаївський цирк і лунопарк.     2.Закінчити будівництво розпочатих житлових і  громадськихбудинків, згідно з сучасними діючими нормами.                       КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ      1.Відремонтувати  автодром.     2.Відремонтувати  адміністративні  будівлі  й   службовіприміщення парків міста.     3.Відремонтувати Центральний стадіон за євростандартом.           ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА ТА  НАДЗВИЧАЙНІ  СИТУАЦІЇ     1.Ліквідувати підтоплення Широкої Балки.     2.Укріпити берегову частину Намиву шляхом будівництва  на-бережної для запобігання розмиванню.  Секретар міської ради                             Т.В.Щедрова             

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: