Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 12/29 від 2007-04-19

Про затвердження Порядку створення та легалізації органів самоорганізації населення в місті Миколаєві  (ВН. ЗМІН. ТА ДОП. №28/8 ВІД 16.05.13)

ВН. ЗМІН. ТА ДОП.
З метою затвердження нормативних актів, які регулюють діяльність органів самоорганізації населення на території міста Миколаєва, взаємодію їх з міською радою та її виконавчими органами, керуючись ст.ст.26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада


ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення в місті Миколаєві (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань місцевого самоврядування, депутатської діяльності, гласності та законності (Євдокимова).

Міський голова В.Д.Чайка

Затверджено
рішенням міської ради
від 19 квітня 2007
№ 12/29

Порядок
створення та легалізації органів самоорганізації населення в місті Миколаєві

Порядок створення та легалізації органів самоорганізації населення визначає загальні принципи створення та процедури легалізації органів самоорганізації населення в місті Миколаєві.

1. Загальні положення
1.1 Органи самоорганізації населення – представницькі органи, що створюються жителями, громадянами України, які на законних підставах проживають на відповідній території міста, для вирішення завдань, що передбачені Законом України «Про органи самоорганізації населення».
1.2 Законною підставою проживання жителів на відповідній території визнається їхня реєстрація за адресою проживання в межах цієї території.
1.3 У своїй діяльності органи самоорганізації населення керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», іншими законами України, актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого референдуму, Статутом територіальної громади міста Миколаєва, рішеннями міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, власним положенням про орган самоорганізації населення, рішеннями зборів (конференцій) жителів за місцем проживання, які їх обрали.
1.4 Територія діяльності органів самоорганізації населення визначається рішенням міської ради.
На одній території не може бути утворено одночасно кілька органів самоорганізації населення одного рівня.
1.5 Органами самоорганізації населення є:
комітети районів міста (у межах одного або кількох районів у місті);
комітети мікрорайонів (у межах територій окремих мікрорайонів, житлово-експлуатаційних організацій в місті);
комітети кварталів, вулиць (у межах територій кварталів, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в містах індивідуальної забудови);
комітети будинків (у межах будинку, кількох будинків в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів).
1.6 Діяльність органів самоорганізації населення ґрунтується на принципах:
- законності;
- гласності;
- добровільності щодо взяття окремих повноважень міської ради;
- територіальності;
- виборності;
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед міською радою;
- підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали цей орган;
- фінансової та організаційної самостійності.

2. Порядок створення органу самоорганізації населення
2.1 Орган самоорганізації населення створюється після отримання ініціативною групою дозволу міської ради на створення відповідного органу самоорганізації населення.
2.2 Створенням органу самоорганізації населення вважається обрання його складу і легалізація шляхом реєстрації або повідомлення про заснування.
2.3 Орган самоорганізації населення обирається зборами або конференцією жителів за місцем проживання на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів. Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років та на законних підставах проживають на відповідній території. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними.
2.4 Інформація про скликання зборів або конференції, на яких заплановано розгляд питання про обрання складу органу самоорганізації населення, доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, питань, які передбачається винести на обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома адміністрації району міста. У разі, якщо територія діяльності органу самоорганізації населення знаходиться в межах більш ніж одного адміністративного району, повідомляється адміністрація того району міста, в якому проживає більша кількість жителів території діяльності органу самоорганізації населення.
Інформація про проведення зборів або конференції має бути опублікована в міській газеті, що виходить накладом не менше ніж 8 тисяч примірників, не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення зборів. Крім того, така інформація в той самий термін має бути розміщена в загальнодоступних місцях на відповідній території діяльності органу самоорганізації населення.
2.5 У разі проведення зборів відповідна інформація доводиться особисто до відома представників не менше ніж 75% квартир, кімнат (в гуртожитках), будинків (у місцях індивідуальної забудови) території діяльності органу самоорганізації населення. Підтвердженням отримання інформації має бути підпис представника у відповідному списку, що має бути оформлений згідно з додатком до цього Порядку.
2.6. У разі проведення конференції, для виборів делегатів проводяться первинні збори жителів по висуванню делегатів. За підсумками таких зборів складається протокол, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.
Делегатом може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності органу самоорганізації населення та має право голосу. Делегат вважається легітимно обраним, якщо у зборах по висуванню делегата взяло участь не менше половини від загальної кількості жителів, що мали взяти участь у зборах по висуванню делегатів, та кандидатури яких підтримала більшість учасників таких зборів.
Делегати обираються за такими квотами:
- при кількості жителів, що мають право голосу, до 500 осіб – не менше ніж 1 представник від кожних 10 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;
- при кількості жителів, що мають право голосу, від 501 до 1000 осіб – не менше ніж 1 представник від 20 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 25 осіб;
- при кількості жителів , що мають право голосу, від 1001 до 3000 осіб – не менше ніж 1 представник від 50 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менш ніж 30 осіб;
- при кількості жителів, що мають право голосу, понад 3000 осіб – не менш ніж 1 представник від 100 осіб, при цьому загальна кількість делегатів має становити не менше ніж 50 осіб.
Конференція є правочинною за участі в ній більше половини делегатів, що мали взяти в ній участь.
2.7 До початку зборів обов’язково проводиться письмова реєстрація їх учасників на підставі пред’явленого паспорта. У разі проведення конференції реєстрація проводиться на підставі протоколу зборів по висуванню делегатів на конференцію та паспорта.
2.8 Загальний склад органу самоорганізації населення визначається зборами (конференцією) жителів за місцем проживання.
2.9 З метою організації голосування, видачі бюлетенів для виборів, підрахунку голосів та визначення результатів виборів, зборами (конференцією) відкритим голосуванням утворюється лічильна комісія у кількості не менше трьох осіб із громадян, які беруть участь у зборах (конференції) та мають право голосу. Обраними вважаються особи, які набрали більшість голосів.
2.10 Першочергово збори або конференції визначаються з кількісним складом органу самоорганізації населення. Кількісний склад визначається відкритим голосуванням простою більшістю голосів.
2.11. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Право висунути кандидата на посаду голови комітету самоорганізації населення, заступника голови, секретаря, членів комітету має кожний громадянин, який має право голосу і на законних підставах проживає на даній території.
2.12. Обов'язки по заповненню бюлетенів покладаються на відповідну лічильну комісію. Бюлетені для голосування повинні бути заповнені відразу після закінчення процедури висування кандидатів на посади керівника органу самоорганізації населення, його заступника, секретаря, членів.
У бюлетені для голосування необхідно вказувати дату, місто, адміністративний район проведення виборів, назву органу самоорганізації населення, посаду, на яку проводяться вибори, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження кандидата, а також повинен бути рядок «Проти всіх кандидатів».
2.13. Видача бюлетенів учасникам зборів або конференції здійснюється членами лічильної комісії тільки особам, які зареєстровані учасниками зборів або конференції. Для одержання бюлетеня кожен учасник зборів або конференції повинен пред'явити паспорт, а після внесення в список для голосування прізвища, ім'я, по батькові, домашньої адреси, серії та номера паспорта розписатися в отриманні бюлетеня для голосування. Після видачі виборчих бюлетенів кожному учаснику зборів або конференції член виборчої комісії, який видав бюлетені, повинен засвідчити зазначений факт своїм підписом у списку для голосування.
2.14. При виборах керівника комітету самоорганізації, його заступника, секретаря, членів комітету кожен учасник голосування має один голос.
2.15. Голос вважається поданим за відповідного кандидата, якщо проти його прізвища учасник виборів поставив знак "X" або інший знак, що дає можливість визначити волевиявлення голосуючого.
2.16. Визначення результатів виборів проводиться публічно у приміщенні, де проходило голосування. Ніхто не має права втручатися в роботу лічильної комісії.
2.17. Обраними керівником комітету самоорганізації населення, заступником, секретарем, членами вважаються особи, за яких проголосувало більше половини учасників зборів або конференції.
Якщо ніхто з осіб, включених до бюлетеня, не набрав необхідної кількості голосів, або не було обрано голову комітету, не всіх заступників, секретаря або членів, то відразу після підбиття підсумків голосування та оголошення цих результатів проводиться другий тур голосування.
На цей раз у бюлетень для голосування вносяться дві кандидатури, які набрали найбільшу кількість голосів під час першого туру.
Якщо в першому турі друге місце розділили два або більше кандидатів, або три і більше кандидатів розділили перше місце, між ними проводиться проміжний тур таємного голосування за право участі в другому турі. Питання часу проведення (перенесення на інший день) другого туру вирішується загальними зборами.
Якщо і під час другого туру голова комітету, його заступники, секретар, члени не будуть обрані, то проводиться нове висування кандидатів на відповідні посади.
2.18. Після оприлюднення результатів голосування лічильна комісія одразу передає невикористані бюлетені, бюлетені, подані "проти всіх", бюлетені, подані за кожного з кандидатів, для подальшого зберігання у відповідну адміністрацію району міста, на яку покладається обов'язок забезпечення їх зберігання на термін повноважень відповідного органу самоорганізації населення.
2.19. Інформація лічильної комісії про результати виборів фіксується у протоколі зборів або конференції.
2.20. Повноваження лічильної комісії вважаються закінченими після передачі виборчих бюлетенів на зберігання до відповідної адміністрації району міста за умов, що комітет сформований у повному складі, визначеному зборами або конференцією.
2.21 Адміністрації районів міста всіляко сприяють організації проведення зборів (конференції) жителів за місцем проживання. Зокрема надають приміщення, скриньки для голосування, забезпечують виготовлення бланків бюлетенів тощо. Адміністрації районів міста повинні забезпечити проведення заходів щодо недопущення порушень громадського порядку під час проведення зборів (конференцій).

3. Легалізація органу самоорганізації населення.
3.1 Легалізація органу самоорганізації населення є обов’язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.
3.2 Органи самоорганізації населення, легалізовані шляхом реєстрації або повідомленням про заснування, вносяться до Реєстру органів самоорганізації населення міста Миколаєва.
Зареєстрованому органу присвоюється відповідний номер в зазначеному Реєстрі, який ведеться реєструючим органом.
У Реєстрі вказується реєстраційний номер, дата прийняття рішення міської ради про надання дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення, назва цього органу, юридична адреса, дата затвердження Положення, дата реєстрації (легалізації), завдання органу самоорганізації населення, територія діяльності відповідного органу, відомості про керівництво органу самоорганізації населення, відомості про зміни в керівництві органу самоорганізації населення, його Положенні, дані про припинення діяльності органу самоорганізації населення.
3.3 Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом Миколаївської міської ради (далі — реєструючий орган).
3.3.1 Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем проживання представники подають до реєструючого органу заяву.
До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:
- копія рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;
- протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів, з рішенням про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;
- Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем проживання, у двох примірниках;
- персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця постійного проживання.
3.3.2 Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів.
3.3.3 Реєструючий орган має проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах. Перевірку відомостей проводить адміністрація відповідного району міста, де створений орган самоорганізації населення. За результатами перевірки надає реєструючому органу звіт.
3.3.4 За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.
3.3.5 Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення», інших нормативно-правових актів.
3.3.6 Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених представників зборів (конференції).
3.3.7 Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.
3.4 Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
3.4.1 Для легалізації шляхом повідомлення про його заснування уповноваженими представниками органу самоорганізації населення подається заява до виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Заява має бути підписана керівником і секретарем відповідного органу самоорганізації населення.
У заяві вказується:
назва органу самоорганізації населення;
дата проведення зборів (конференції) жителів, на яких був обраний відповідний комітет;
персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імен та по батькові, року народження, місця постійного проживання.
До заяви додається копія рішення Миколаївської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення та протокол зборів (конференції) про обрання відповідного органу самоорганізації населення, обов’язковим додатком до якого є список реєстрації учасників зборів.
3.4.2 Орган самоорганізації населення в місячний термін з дати подання заяви повідомляється про внесення до Реєстру органів самоорганізації населення міста Миколаєва.

Додаток 1
до Порядку

Список
ознайомлення жителів __________________ щодо дати та місця проведення зборів (конференції) по обранню комітету самоорганізації населення
«_________________________________»
(назва)

«___» _______________ 200_ року м. Миколаїв

№ з/пПрізвище, ім’я, по батьковіРік народженняСерія і номер паспортаМісце проживанняПідпис
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Примітка: у колонці «Рік народження» для жителів, яким у поточному році виповнилося 18 років, вказується повна дата народження.

Ініціативна група
____________________ _______________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

____________________ _______________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

____________________ _______________________________
(підпис) (розшифрування підпису)

____________________ _______________________________
(підпис) (розшифрування підпису)


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: