Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 10/12 від 2007-01-31

Про Стратегічний план економічного розвитку м.Миколаєва


З метою цілеспрямованості економічного розвитку м.Миколаєва, його відповідності довгостроковим інтересам громадян на підставі Закону України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, статтею 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проект Стратегічного плану економічного розвитку м.Миколаєва, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Стратегічний план економічного розвитку м.Миколаєва як концепцію (додається).
2. Створити робочу групу з подальшої розробки Стратегії по всіх напрямках соціально-економічного розвитку м.Миколаєва та з урахуванням всіх пропозицій депутатів Миколаївської міської ради.
3. Після доопрацювання винести Стратегію розвитку м.Миколаєва на розгляд міської ради.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (Бернацького).


Міський головаВ.Д. ЧайкаЗатверджено
рішенням міської ради
від 31 січня 2007
№10/12

 


Зміст

ВСТУП 3
СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИ SWOT- АНАЛІЗУ 6
ПЛАНИ ДІЙ 12
Розвиток МСП та інфраструктури бізнесу 13
Розвиток комунальної інфраструктури 18
Залучення інвестицій 23
Пріоритети 28
УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ 31
Додатки:
ПРОЕКТНІ ЛИСТКИ 32
СКЛАД ЕКСПЕРТНОГО КОМІТЕТУ 60

ВСТУП

Влітку 2006 року лідери громади Миколаєва підтримали необхідність створення стратегії економічного розвитку міста. Наприкінці червня міський голова Володимир Чайка запросив близько 30 представників місцевої бізнес -спільноти, підприємницьких та наукових кіл, навчальних закладів, громадських організацій, провідних спеціалістів органів місцевого самоврядування утворити в місті Експертний комітет (ЕК). Перед ЕК було поставлене завдання, дотримуючись певного структурованого процесу, розробити економічну стратегію розвитку міста.
Стратегічний план економічного розвитку Миколаєва створювався у співпраці з проектом «Економічний розвиток міст» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), радники якого виконували функції консультантів ЕК. Очолив експертний комітет міський голова Володимир Чайка.

Блок – схема процесу стратегічного планування економічного розвитку


На першій стадії проекту було виконано «сканування середовища» – проведено базовий аналіз. Працівники міської ради за участю консультантів проекту «Економічний розвиток міст» підготували Профіль громади, який містить інформацію про демографічну ситуацію у місті, трудові ресурси, зайнятість населення, аналіз економіки, розвиток бізнесу, місцеву комунальну та технічну інфраструктуру, основні параметри бюджету міста, стан довкілля та умови життя. Першоджерелом для такої інформації слугували дані, подані виконавчими органами міської ради, Центром зайнятості, відділом статистики та іншими установами.
Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу, представники якого були членами ЕК, провели опитування серед понад 80- ти підприємств різних галузей та підприємців – «Вивчення думки підприємців». Вони інтерв’ювали представників найбільших роботодавців Миколаєва, середніх і малих підприємств, які працюють у промисловому секторі, сфері торгівлі та послуг. Опитування мало на меті дізнатися про ставлення респондентів до ситуації у місті, про проблеми, які вони вважають найбільш серйозними, про їхні очікування та плани на майбутнє.
Існування такої фундаментальної бази відіграло важливу роль у виборі чинників (критичних питань) економічного розвитку міста, на яких зосередився Стратегічний план, а саме: (1) розвиток малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу; (2) розвиток комунальної інфраструктури, (3) залучення інвестицій.
У серпні 2006 року ЕК провів SWOT-аналіз. Комітет проаналізував сильні та слабкі сторони міста (внутрішні чинники) і оцінив позицію міста серед інших міст України, з якими Миколаїв конкурує за нові робочі місця та інвестиції. ЕК також оцінив конкурентоспроможність Миколаєва в контексті аналізу зовнішніх чинників: сприятливих можливостей і загроз.
Члени Експертного комітету сформулювали стратегічне бачення міста на майбутнє, яке стало вступом до Стратегічного плану економічного розвитку. Результати SWOT - аналізу та формулювання стратегічного бачення були обговорені та схвалені 28 серпня 2006 р робочими групами ЕК.
Експертний комітет обговорив поточний стан стосовно кожного з вищезгаданих критичних питань і досягнув консенсусу щодо кроків, які має зробити місто, підприємства та інші партнери, щоб досягти покращань у цих питаннях. Крім членів ЕК, у засіданнях брали участь працівники виконавчих органів міської ради, підприємств, органів державного управління, наукова еліта та активна громадськість міста, а також інші особи.
У період з серпня 2006р. по вересень 2006 р. силами членів ЕК були підготовлені Плани дій, які складаються зі стратегічних та оперативних цілей і завдань, спрямованих на вирішення проблем кожного критичного питання. Саме Плани дій є стрижнем Стратегічного плану.
Стратегічний план економічного розвитку Миколаєва є перспективним. У його впровадженні братимуть участь багато організацій та окремих осіб. План визначає кроки на покращання інвестиційного клімату та розширення інвестиційних можливостей в напрямку інтенсивного залучення інноваційних екологічно захищених технологій, розвитку бізнесової та комунальної інфраструктури, поліпшення надання якості комунальних послуг.
У плані робиться наголос на створенні співпраці між міською владою та підприємцями, налагодженні публічно–приватного партнерства і на реалізації комплексної програми економічного розвитку міста. У процесі впровадження плану буде розроблено багато матеріалів, створюватимуться бази даних, виникатимуть спільні проекти тощо. Усе це вестиме до поліпшення бізнес-середовища та збільшення обсягів інвестицій, зростання малого та середнього бізнесу, участі громадськості, до формування правил життя у місті, пошуку шляхів розвитку комунальної інфраструктури.
З самого процесу планування в цілому та з остаточного Стратегічного плану економічного розвитку міста випливає кілька важливих висновків.
По-перше, представники міської ради, місцева ділова, наукова та бізнес- спільнота відчули свою відповідальність за майбутнє міста. Вони готові присвятити свій час та наявні ресурси досягненню такого майбутнього, яке разом визначили й окреслили в Стратегічному плані.
По-друге, Миколаїв відповідає багатьом критеріям сталого розвитку, має потужний ресурсний потенціал, який за належної організації можна використати таким чином, щоб вирішити найбільші проблеми міста. Однак реальне досягнення стратегічних цілей плану вимагатиме співпраці, волі та відданості всіх лідерів громади.
По-третє, питання розвитку малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу, комунальної інфраструктури, залучення інвестицій є взаємопов’язаними, а тому ефективна робота над ними можлива лише за умови, що ми розуміємо їх у цілому. Покращання в одному з питань сприятиме покращанню в інших.
Успіх упровадження залежатиме від відповідальності за нього людей, які були членами ЕК, а також усіх інших, хто матиме нагоду взяти участь у реалізації сформульованого бачення майбутнього міста. Тому рекомендується у найближчий час сформувати Комітет з управління впровадженням (КУВ) з найбільш активних членів ЕК та керівництва міської ради. Завданням КУВ буде здійснення моніторингу виконання всіх 23 конкретних проектів (оперативних цілей) Стратегічного плану.

СТРАТЕГІЧНЕ БАЧЕННЯ


МИКОЛАЇВ – потужний транзитний транспортний вузол
північного Причорномор’я на шляху «із варяг у греки»,
місто розвинутих морських і річкових портів,
місто-технопарк сучасного машино - і суднобудування,
технологій, харчової промисловості.
Центр сучасних енергозберігаючих, інноваційних технологій
із значним науково-освітнім, інтелектуальним рівнем,
технічним та кадровим потенціалом.
Місто вільного підприємництва і міжнародної торгівлі,
чисте та комфортне для проживання.
Столиця водно - вітрильного спорту та туризму.
Стратегічне бачення – це спільне, погоджене на основі консенсусу, бачення того, як місто має виглядати в майбутньому. Стратегічне бачення є вступом до стратегічного плану економічного розвитку. Воно пояснює вихідну позицію, з якої члени ЕК розпочинають створення плану.
Запропоноване формулювання бачення містить ідеї, які члени ЕК (представники ділових та наукових кіл, бізнесу, активної громадськості та міської влади) вважали найважливішими для майбутнього Миколаєва, а саме: розвиненість малого та середнього бізнесу, диверсифікація економіки, висока інноваційність технологій у промисловості та обов’язкова наявність екологічного компоненту, вільна міжнародна торгівля та висока конкурентоспроможна привабливість міста для інвестицій.
SWOT- АНАЛІЗ
Зустріч комітету для проведення аналізу внутрішніх та зовнішніх чинників відбулася 18 серпня 2006 р. Учасники обговорили сильні та слабкі сторони Миколаєва стосовно кожного з трьох критичних питань окремо.
Результати роботи були запропоновані увазі учасників наступної зустрічі ЕК для подальшого обговорення і внесення можливих коректив, після чого вони набувають статусу довідкового документа. За своїм призначенням SWOT-аналіз є «інструментом» ЕК та робочих груп для підготовки реалістичних, вартих довіри планів дій, в яких поряд зі середньостроковими стратегічними цілями будуть визначені короткострокові оперативні цілі – власне самі проекти (проектні листки).
Упровадження цих проектів повинно, з одного боку, усунути слабкості міста з одночасним посиленням його сильних сторін, а з іншого – повною мірою використати сприятливі можливості, які можуть виникнути завдяки дії зовнішніх сил.
Основна увага ЕК приділялась аналізу слабких сторін, оскільки саме визначення стратегій та тактик їх подолання стало основою для підготовки плану дій.
АНАЛІЗ ВНУТРІШНІХ ЧИННИКІВ:
СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ
Критичне питання А: Розвиток малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу
Сильні сторони
вигідне географічне положення;
розгалужена транспортна мережа, наявність потужних водних артерій;
потужний рекреаційно-відпочинковий потенціал, що недостатньо використовується у даний час;
значні кліматичні ресурси, наявність унікальних природних куточків, високий рівень озеленення;
наявність кваліфікованої робочої сили;
наявність значної кількості наукових, освітніх установ та можливість перекваліфікації працівників;
наявна традиція проведення міжнародних заходів, фестивалів, турнірів, виставок та ярмарків;
наявність розвинутої фінансово-банкової інфраструктури;
розвинутий Інтернет та зв'язок;
активно діюча торгово-промислова палата;
діє бізнес-центр;
міська рада має веб-сторінку
Слабкі сторони
недостатній рівень використання наявного інтелектуального та наукового потенціалу;
відсутність бізнес- інкубатора;
низький рівень залучення інвестицій в малий бізнес;
негативні наслідки тривалої закритості міста;
нерозвиненість туристичної сфери;
нерозвиненість сфери послуг;
відсутність актуального генерального плану забудови міста;
слабо розвинутий бізнес- консалтинг;
відсутність земельного кадастру;
грошова оцінка землі потребує суттєвого вдосконалення;
недостатньо використовується земельні та майнові ресурси, придатні для ведення бізнесу;
низька ефективність використання комунальної власності;
відсутність узагальненої бізнес орієнтованої інформації, інформації про стан місцевого ринку та вільні економічні ніші;
відсутність інформації про вільні земельні ділянки;
єдиний дозвільний центр працює не за всіма спектрами послуг, що необхідні бізнесу та мешканцям;
аеропорт виконує лише кілька регулярних рейсів;
сфера бізнес-послуг розвинена недостатньо;
низький рівень забезпеченості великими конференц-залами;
бракує кваліфікованої робочої сили певних професій (невідповідність між попитом і пропозицією на місцевому ринку праці)

Критичне питання B: Розвиток комунальної інфраструктури
Сильні сторони
мережа автомобільних шляхів належно розвинена
розуміння міською владою та керівництвом комунальних підприємств необхідності запровадження енергозберігаючих технологій
оперативність у вирішенні питань комунального господарства
фінансування з міського бюджету першочергових заходів,
можливість підприємств власними силами проводити поточний ремонт обладнання
розробка стратегічного плану економічного розвитку
Слабкі сторони
нерозвиненість місць для масового відпочинку (пляжі, парки);
низька якість комунальних послуг;
високий рівень спрацювання основних фондів ЖКГ;
низька рентабельність комунальних підприємств;
незадоволення населення зростанням комунальних платежів;
поганий стан утримання доріг (особливо немагістральних та внутрішньоквартальних);
погодинне холодне водопостачання та відсутність гарячого водопостачання;
застаріла система збирання та переробки твердих побутових відходів;
відсутність сміттєпереробних підприємств;
значна кількість несанкціонованих сміттєзвалищ;
поганий технічний стан комунальних мереж;
висока енергозатратність комунальних технологій;
потребують модернізації очисні споруди;
недостатньо коштів міського бюджету та комунальних підприємств для проведення реконструкції інженерних мереж;
слабкість матеріальної бази комунальних підприємств;
відсутність планів розвитку кожного з комунальних підприємств

Критичне питання С: Залучення інвестицій
Сильні сторони
вигідне географічне розташування та наявність потужних портів;
місто знаходиться у межах європейського транспортного коридору;
розгалужена транспортна мережа;
наявність кваліфікованої робочої сили;
існують традиції проведення заходів міжнародного рівня;
наявність значної кількості наукових та освітніх установ, можливість перекваліфікації робочої сили;
достатня кількість фінансово-кредитних установ;
наявний досвід роботи з потужними іноземними інвесторами
Слабкі сторони
неактуальний генплан забудови міста;
не оновлена грошова оцінка земель;
брак бізнес-орієнтованої інформації в Інтернеті (зокрема, бази даних інвестиційних майданчиків та промислового майна);
нерозроблена програма залучення інвестицій на період з 2006 року і далі;
консалтинг у сфері залучення інвестицій - в зародковому стані;
відносно низька якість послуг, що надаються потенційним інвесторам;
складні та непрозорі процедури, пов’язані з будівництвом та введенням в експлуатацію об’єктів;
можливі непрогнозовані (додаткові) витрати до початку будівництва;
несистемний промоушен міста, його інвестиційної привабливості;
не завершено розмежування земель державної та комунальної власності;
залізничне сполучення знаходиться поза магістральним вузлом;
недостатньо приміщень для проведення виставок;
відсутність достатньої кількості вільних земельних ділянок, забезпечених інфраструктурою

АНАЛІЗ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ:
СПРИЯТЛИВІ МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
Критичне питання А: Розвиток малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу
Сприятливі можливості
вступ України до СОТ, ЄС та інших міжнародних організацій
прийняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування
розробка та впровадження стратегії розвитку на національному та регіональному рівнях
Загрози
вступ України до СОТ, ЄС та інших міжнародних організацій;
відсутність прогресивних змін законодавства, зокрема, до Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;
скасування системи спрощеного оподаткування для малого бізнесу;
популізм законодавчого органу щодо надання нових пільг;
погіршення роботи митниці, черги, ускладнення процедур переміщення товарів через держкордон;
подальша централізація державного управління;
відсутність дієвих стратегій розвитку на національному та регіональному рівнях;
повільні зміни ментальності;
подорожчання робочої сили, енергоносіїв

Критичне питання В: Розвиток комунальної інфраструктури
Сприятливі можливості
участь комунальних підприємств міста у загальнодержавних програмах;
членство в Асоціації міст України;
створення конкуренції на ринку комунальних послуг ( в т.ч. обслуговування та ремонту житла);
отримання зовнішніх фінансових ресурсів на впровадження європейських екологічних проектів та модернізацію комунальної сфери
Загрози
складний механізм доступу до централізованих капіталовкладень;
низький рівень оплати у комунальній сфері;
складні механізми іпотечного кредитування;
високі позичкові ставки («дорогі» кредити) у фінансових установах;
популізм центральної влади, нестабільність законодавства;
інфляція та подорожчання енергоносіїв

Критичне питання С: Залучення інвестицій
Сприятливі можливості
вступ України до СОТ, ЄС та інших міжнародних організацій;
розширення ринків на Схід та Захід;
прийняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;
розробка та впровадження стратегії розвитку на національному та регіональному рівнях;
децентралізація управління;
розробка та впровадження дієвих стратегій розвитку і залучення інвестицій на національному та регіональному рівнях;
будівництво нових сучасних транспортних магістралей;
стабілізація політичної ситуації в Україні;
стабільність гривні;
зростання позитивного іміджу держави
Загрози
відсутність перспективи вступу України до СОТ, ЄС та інших міжнародних організацій;
неприйняття прогресивних змін до законодавства України, зокрема Бюджетного, Податкового, Митного і Земельного кодексів та інших законодавчих актів у сферах підприємницької діяльності, землекористування та містобудування;
популізм законодавчого органу щодо надання нових пільг;
подальша централізація державного управління;
відсутність дієвих стратегії розвитку і залучення інвестицій на національному та регіональному рівнях;
повільні зміни ментальності;
подорожчання робочої сили, енергоносіїв;
дестабілізація політичної ситуації в Україні, фінансового ринку;
перманентні намагання державної влади проводити реприватизації;
погіршення іміджу держави;
численні невдалі приклади інвестування в Україну
ПЛАНИ ДІЙ
Стратегічний план економічного розвитку є продуктом спільного вибору лідерів громади Миколаєва на основі досягнутого консенсусу. В основу плану покладено принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку.
Три критичних питання – розвиток МСП та інфраструктури бізнесу, розвиток комунальної інфраструктури, залучення інвестицій – були вибрані як вирішальні чинники для подальшого розвитку міста та місцевої економіки. Для кожного з цих питань були складені окремі плани дій, впровадження яких має вести до покращання конкурентної позиції міста Миколаєва. Плани дій розроблялися членами Експертного комітету, а до створення механізмів (заходів) їх конкретної реалізації залучалися відповідні виконавчі органи міської ради, особи, які мають професійні знання чи досвід у відповідній сфері, або до службової компетенції яких входить відповідне питання.
Стратегія розвитку ґрунтується на амбітному баченні майбутнього зростання міста і на трьох ретельно відібраних критичних питаннях.
Розвиток МСП та інфраструктури бізнесу належить до універсальних чинників, що обумовлюють розвиток місцевої економіки. Розвиток комунальної інфраструктури забезпечує умови проживання людей у місті і є важливою складовою успіху, базою розвитку підприємництва та зростання інвестиційної привабливості міста. Критичне питання, пов’язане із залученням інвестицій, віддзеркалює очікуваний високий потенціал зростання, який має генерувати успішне впровадження стратегії.


Критичне питання A РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ БІЗНЕСУ
Місто Миколаїв має унікальне географічне розташування на перехресті водних шляхів та у межах одного з європейських автомобільних транспортних коридорів, володіє низкою потенційно привабливих для бізнесу об’єктів.
Розвиток малого і середнього підприємництва залежить від великої кількості різноманітних факторів. Одними із найважливіших факторів, що впливають на розвиток підприємництва, є місцевий бізнес-клімат та інфраструктура бізнесу. Інфраструктура бізнесу складається здебільшого з «нематеріальних» компонентів, таких, як політика, і програми, що поліпшують місцевий бізнес-клімат і забезпечують малим та середнім підприємствам доступ до капіталу, технічної допомоги та інформації. В основі успішної стратегії економічного розвитку лежить такий бізнес-клімат, який не тільки сприяє залученню інвестицій, що створюють нові робочі місця, але й утримує в місті існуючі підприємства і стимулює появу нових підприємців.
Звичайно, успішність малих та середніх підприємств значною мірою залежить від доступності зовнішніх фінансових ресурсів, але щоб постійно розвиватися, їм потрібно більше – доступ до інформації, сприяння місцевої влади, інвестиції в нові технології, співпраця з іншими підприємствами, виробничі та коопераційні зв’язки і доступ до нових ринків.
Часто бізнес-клімат міста є результатом стосунків між міською владою та бізнесовою спільнотою. Тому цей клімат можна поліпшити, здійснюючи більш дієвий зв”язок між двома згаданими сторонами шляхом проведення регулярних зустрічей між підприємцями та представниками влади, постійного інформування сектору малого бізнесу, створення сучасної відкритої інформаційної системи для підприємців – єдиного бізнес- простору. Сьогодні проблемним питанням є наявність бізнес орієнтованої інформації у концентрованому вигляді. Варто розглянути питання створення окремої сторінки (розділу) на сайті міста, де б містилась інформація (у т.ч. візуальна) про усі: наявні вільні приміщення, що можуть використовуватись для бізнесу; земельні ділянки, які придатні для ведення певних видів бізнесу; переліки управлінських процедур щодо процесів прийняття управлінських рішень; інвестиційні пропозиції, тендери і конкурси.
Наприклад, така система може включати розроблену на основі Інтернет-технологій тривимірну цифрову модель міста з базою даних про ділянки, інфраструктуру, проектні обмеження, принципи розміщення продуктивних сил, власність тощо.
Доступність будівель, виробничих та офісних приміщень є надзвичайно важливою для підтримки малих і середніх підприємств. Збільшення відкритості місцевої влади при відчуженні комунального нерухомого майна, наприклад, шляхом проведення відкритих аукціонів могло б сприяти зростанню частки малого та середнього бізнесу в структурі міської економіки. Доцільно у найкоротші терміни завершити роботу над новим Генеральним планом міста та планом розміщення продуктивних сил. На вирішення цих питань можуть бути спрямовані цілі стратегічного плану в Миколаєві.
Серед інституціональних засобів поліпшення бізнес-клімату варто звернути увагу на створення бізнес-інкубатора для «вирощування» підприємців; ділового центру для регулярних бізнес-зустрічей ділових людей міста, проведення виставок; на дієвість існуючих бізнес-асоціацій. Доцільно, щоб місцевий бізнес більш активно міг впливати на прийняття управлінських рішень містом, тому варто активізувати діяльність існуючих дорадчих бізнес- структур, що створені при міському голові та виконавчих органах ради.
Необхідно переглянути та позбавити зайвого бюрократизму існуючу регуляторну політику – місцеві нормативні акти, що визначають створення нових бізнесів та функціонування існуючих підприємств (процедури надання дозволів, погоджень та ліцензій), наскільки ефективними та дієвими вони є, і як вони допомагають (шкодять) створенню сприятливого бізнес-клімату.
Важливо, щоб міська влада подбала про те, що місцевий бізнес мав би отримувати якісні управлінські послуги не тільки у підрозділах виконавчих органів міської ради, а й в інших установах та організаціях, що небезпосередньо належать до сфери управління виконавчих органів ради.
Зважаючи на те, що місто має високий науково-інтелектуальний кадровий потенціал, доцільно спрямувати розвиток малого бізнесу саме у науково місткі та інноваційні галузі, які би доповнили розвиток базових підприємств. Кількість «вільних» трудових ресурсів у цій сфері є найбільш значною. Саме ці підприємства міська влада мала б підтримувати найбільш активно. З огляду на майбутнє міста – нові промислові об’єкти мали б пройти екологічну оцінку чи експертизу.
Аналіз даних Профілю міста та даних опитування підприємців міста свідчить про певну недорозвиненість ринку послуг, у т.ч. притаманних малому бізнесу («клінінг», побутові послуги, прокат, фаховий консалтинг, догляд за дітьми, хімчистки одягу і тощо).
Звичайно, є послуги, які надаються у належному обсязі, але іноді їх пропозиція перевищує попит (мобільний зв'язок, аптеки, перукарня, торгівля). Глибокий аналіз у цій сфері та активне «м’яке втручання» міської ради могло б значно підвищити якість життя у місті.
Відзначимо, що місцева влада та малий бізнес не повністю використовують наявний «природно-рекреаційний капітал». Рекреаційні можливості зелених зон міста, акваторій та історичні пам’ятки могли би більш ефективно використовуватись для залучення туристів, адже туризм є однією з найбільш динамічних і конкурентних галузей. Якщо місто хоче «потрапити на мапу», бути включеним до туристських маршрутів, воно має запропонувати цілу низку послуг та добре прорекламувати їх.
Місто є загальноукраїнським центром водно-вітрильного спорту і тому має передумови розвитку спортивного туризму.
Такі природні переваги можуть сприяти розвитку бізнесу і, особливо, малого.
Ці об’єкти потенційно можуть привабити значну кількість вітчизняних і закордонних клієнтів, які шукають нові місця для відвідування. Пошук нових творчих підходів до перетворення міста й території, що його оточує, на популярне місце відпочинку для чітко визначених груп споживачів на ринку туристських послуг вимагає спільних зусиль місцевої влади і галузі туризму. Однак, цей вид бізнесу, очевидно, має сезонний характер, що безумовно слід врахувати при розробці відповідних бізнес-планів.


План дій:
Стратегічна ціль
А.1. Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативні цілі:
А.1.1. Створити комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу
Бізнес-центр спільно з міською радою створює, оновлює та експлуатує комплексну систему поширення інформації про бізнесове середовище у Миколаєві
Миколаївський бізнес-центр/структури підтримки бізнесу у співпраці з виконавчими структурами міської ради забезпечують
А.1.1.1.Регулярне видання бізнес-довідників про існуючі бізнеси, бізнес- можливості місцевого ринку та його потреби
А.1.1.2.Промоушн місцевих бізнес-можливостей та потреб ринку через визначені бізнес- спільнотою та владою газети, журнали та веб- портали
А.1.1.3.Налагодження функціонування веб-порталу міської ради та постійного поновлення на ньому необхідної для бізнесу інформації (нормативно правові акти місцевого характеру щодо регулювання підприємницької діяльності та інформація про вільні ресурси для бізнесу, якими володіє міська рада)
А.1.2. Створити ефективну мережу навчання, консультування та консалтингу
Бізнес-центр спільно з іншими подібними навчальними та тренінговими структурами, з міською радою розробляє програми проведення навчальних семінарів та бізнес-курсів з питань ефективного ведення власної справи та організовує їх проведення, а також забезпечує запровадження постійних бізнес- консультацій.
Миколаївський бізнес-центр/ структури підтримки бізнесу/за участю відділу сфери послуг, легкої, переробної промисловості, та підтримки підприємницької діяльності забезпечують
А.1.2.1.Підготовку навчальних програм з питань підприємництва, відповідно до потреб ринку та забезпечують проведення бізнес-курсів
А.1.2.2.Організацію надання консультацій з питань ведення бізнесу, розробки бізнес-планів та маркетингових планів.
А.1.3. Підвищити якість послуг, що надаються міською владою бізнесу
Міська рада та її відповідні виконавчі органи працюють над покращанням муніципальних послуг, які надають бізнесу
Міська рада забезпечує
А.1.3.1.Перегляд та інвентаризацію послуг, які надаються бізнесу
А.1.3.2.Налагодження системи моніторингу за якістю послуг, що надаються бізнесу
А.1.3.3.Удосконалення діяльності реєстраційної палати та дозвільного центру, через розширення переліку послуг для бізнесу та перехід на роботу за принципом «єдиного вікна»
А.1.4. Створити систему представництва та захисту прав підприємців
Бізнес-центр разом з іншими бізнес -структурами та зацікавленими громадськими організаціями, громадською бізнес- спільнотою беруть участь у створенні мереж та асоціацій, які захищатимуть інтереси підприємців, підтримуватимуть взаємне співробітництво та допомагатимуть формуванню в місті сприятливого бізнес-клімату для захисту прав підприємців та представлення їх інтересів
Миколаївський бізнес-центр та інші структури, які займаються сприянням розвитку бізнесу
А.1.4.1.Налагоджують зв”язок між малим, середнім та великим бізнесом
А.1.4.2.Проводять круглі столи, громадські слухання на теми, що стосуються та цікавлять місцеві бізнеси
А.1.4.3.Організовують неформальні зустрічі та бізнес- клуби
А.1.4.4.Збирають, оновлюють та публікують (оприлюднюють) інформацію про потреби та можливості ринку, інформацію про ціни, споживання, вільні ринки, запити, пропозиції тощо
А.1.5. Розвинути соціальне партнерство та соціальну відповідальність бізнесу
Керівництво міської ради з метою покращання діалогу, співпраці та взаєморозуміння щодо розвитку міста ініціює формування приватно - публічного партнерства та проводить регулярні робочі зустрічі представників бізнес- спільноти та міської влади
Міська рада, миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу, бізнес- асоціації, громадські організації та представники бізнес спільноти забезпечують
А.1.5.1.Створення робочої групи (активу) з бізнесменів міста та активної громади, які працюватимуть над формуванням програми налагодження соціального (публічно - приватного партнерства) у місті та вирішення спільних для громади проблем
А.1.5.2.Розробку та реалізацію програми публічно-приватного партнерства
А.1.5.3.Організацію регулярних зустрічей, круглих столів, місцевої бізнес- спільноти та влади задля вирішення спільних проблем (наприклад, чисте місто, зелені зони, спортивні та дитячі майданчики тощо). Підписуються меморандуми про публічно-приватне партнерство між міською радою та суб’єктами господарювання
Стратегічна ціль
А.2. Формування політики протекціонізму щодо місцевого бізнесу
Оперативні цілі:
А.2.1. Забезпечити створення системи інформаційної підтримки бізнесу
Міська рада та її виконавчі органи створюють та впроваджують систему внутрішнього маркетингу економічного розвитку для заохочення й підтримки підприємницької діяльності
Міська рада та її виконавчі органи забезпечують
А.2.2.1.Розробку єдиного реєстру нерухомого майна, який матиме відповідну структуру, розміщений на сайті міської ради і який буде легко поновлювати
А.2.2.2.Створення відповідного розділу на сайті міської ради для розміщення інформації про вільні ресурси (об’єкти) для бізнесу і процедури їх отримання
А.2.2.3.Формують вільний доступ та постійне поновлення інформаційної бази нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність у місті
А.2.2. Забезпечити створення системи фінансової підтримки малого та середнього бізнесу
Міська рада та її виконавчі органи спільно з фінансово-кредитними установами та структурами підтримки бізнесу започатковують роботу над розробкою сучасних фінансово-кредитних механізмів, які сприятимуть господарській діяльності малих та середніх бізнесів у місті
Міська рада та її виконавчі органи забезпечують
А.2.2.1.Здійснення муніципальних замовлень на конкурсних засадах для надання соціально–значимих послуг територіальній громаді;
А.2.2.2.Розробку системи фінансово- кредитних гарантій та механізму здешевлення кредитних ресурсів з боку міської влади для підтримки малого та середнього бізнесу
А.2.3. Забезпечити створення системи податкової підтримки малого та середнього бізнесу
Міська рада /заступник міського голови / управління економіки та інвестицій та фінансове управління/ спільно з податковою інспекцією розробляють та впроваджують систему преференцій, наприклад, системи знижок щодо місцевих податків та зборів для суб’єктів господарювання, з метою сприяння розвитку підприємництва у пріоритетних галузях
Міська рада та її виконавчі органи забезпечують
А.2.3.1.Визначення потреб споживачів та пріоритетних видів діяльності суб’єктів господарювання
А.2.3.2.Запровадження гнучкої політики преференцій для пріоритетних напрямків підприємництва
Критичне питання B РОЗВИТОК КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
Термін «інфраструктура» описує комплекс технічних засобів, необхідних для надання основних послуг місту. Як правило, інфраструктура включає системи водопостачання і водовідведення, очисні споруди, системи енерго-, тепло- і газопостачання, автошляхи, системи зв’язку і громадський транспорт. Технічне обслуговування, підвищення якості та ефективності надання комунальних послуг вимагає інвестицій, проте обмежені фінансові ресурси як у місцевому, так і в державному бюджеті не дозволяють швидко покращити ситуацію. Можливим рішенням цієї проблеми є ретельна підготовка проектів для зовнішнього фінансування, чітке визначення пріоритетів або визначення послуг, які мають бути приватизовані, для залучення фінансово міцних інвесторів.
Якість комунальної інфраструктури має безпосередній вплив на якість життя – важливий чинник не тільки для самих мешканців міста, але й для роботодавців. Адекватна комунальна інфраструктура є необхідною умовою розвитку житлового будівництва. Навіть якби Миколаїв не страждав від нестачі помешкань, якості існуючого житлового фонду, стану застарілих мереж, комунальна інфраструктура все одно вимагала б суттєвого покращання, адже розвиток економіки міста повинен «іти в ногу» з розвитком комунальної інфраструктури, адже «провали» у цій сфері несуть не тільки незручності для мешканців, а й суттєві збитки для підприємців і, очевидно, міського бюджету.
Можна також очікувати, що зростання купівельної спроможності мешканців і зацікавленість менеджерів і висококваліфікованих працівників місцевих підприємств у проживанні в цьому місті найближчим часом викличе зростання попиту на житло підвищеної комфортності, що, у свою чергу, призведе до ще більшого навантаження на комунальну інфраструктуру. Це слід врахувати при розробці нового Генплану міста.
Зважаючи на надзвичайно низьку дохідність міських комунальних підприємств, місто мало б розробити низку дієвих Програм, направлених на підвищення їх енергоефективності. Варто вивчити і спробувати запровадити наявний у багатьох містах Європи та Америки досвід залучення приватного капіталу в розвиток нетрадиційної енергетики (вітрової, сонячної та біохімічної). Саме ці програми значною мірою дозволили б забезпечити цілодобове водопостачання холодною водою та хоча б погодинну подачу гарячої води.
Очевидно, розпочати слід з глибокого аудиту діяльності комунальних підприємств та вивчення питання можливої приватизації деяких комунальних послуг, як, наприклад, вивезення сміття, створення систем сортування та роздільного збирання відходів. Цей крок міг би стати початком для проектування і будівництва міського сміттєпереробного заводу, теплову енергію від якого можна було б використовувати для нагріву води, а електричну – для потреб міського електротранспорту.
Зауважимо, що саме питання чистоти міста (вивезення сміття) за результатами опитування набрало найбільше негативних оцінок місцевих працедавців.
Глибокий адміністративний аудит міських комунальних підприємств міг би суттєво вплинути на підвищення ефективності їх діяльності.
У той же час не слід мати ілюзій, що лише покращання ефективності робити комунальних підприємств дозволить суттєво вплинути на ситуацію в комунальній сфері міста, де знос основних засобів сягає критичних величин. Виважена тарифна політика, залучення інвестицій (особливо в енергозберігаючі технології), залучення на ринок малого бізнесу, пошук зовнішніх фінансових ресурсів, випуск місцевих цінних паперів – ось кроки, що мають бути зроблені найближчим часом. У якій пропорції ці фактори будуть задіяні – прерогатива міської ради. Як варіант, можливо спробувати використати передбачений Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» механізм самооподаткування населення, однак, зважаючи на порівняно низький життєвий рівень більшості мешканців та патерналістську ментальність, це зробити успішно у найближчі роки навряд чи вдасться.
Не варто покладати значні сподівання на швидке покращання ситуації у комунальній сфері лише за рахунок фінансування заходів з його модернізації за рахунок міського бюджету, адже відомо, що кошти, які скеровуються на цю галузь та її розвиток - з так званого «другого кошика» та, зокрема бюджету розвитку. У свою чергу, основним джерелом доходів, що формують бюджет розвитку більшості міст України є кошти, що отримуюються внаслідок відчуження комунального майна (в основному: земля, споруди), а цей ресурс є небезмежним. До того ж, Миколаїв продає землю доволі низькими темпами і сподіватись на різке збільшення доходів у найближчий час можна лише гіпотетично. Місцеві податки і збори також можуть стати джерелом ресурсів для покращання ситуації з фінансуванням комунальної сфери, однак навряд чи найближчим часом Миколаєву, навіть якщо суттєво покращити ефективність їх збору, вдасться отримати значні ресурси. Швидше за все, лише прийняті на державному рівні зміни до законодавства, зокрема Бюджетного (перерозподіл коштів між центральним і місцевим рівнями влади) та Податкового кодексів (наприклад, з введенням податку на нерухомість), а також суттєве зменшення кредитних ставок у банківських установах дозволять суттєво покращити ситуацію у цій галузі.
Важливим доповнюючим компонентом покращання ситуації у цій сфері має бути екологічне виховання та суспільна освіта жителів, зміна їх ментальності через системну поінформованість та залучення до приватно-публічного партнерства в місті, а також підвищення соціальної відповідальності бізнесу за створення спільного для всієї громади комфортного середовища проживання.


План дій:
Стратегічна ціль
В.1. Створення сучасної, високоефективної системи ЖКГ для забезпечення комфортного та безпечного проживання
Оперативні цілі:
В.1.1. Провести комплексний аудит системи управління (адміністративний аудит) та фінансово-господарської діяльності підприємств ЖКГ
Міська рада/перший заступник заступник міського голови /департамент житлово–комунального господарства/ організовують проведення аудиту (адміністративний та фінансовий) підприємств, що надають житлово–комунальні послуги, для визначення організаційно-фінансових аспектів їхньої роботи та підготовки бізнес- планів для цих підприємств
Міська рада/перший заступник міського голови, департамент житлово–комунального господарства забезпечують
В.1.1.1.Визначення, на конкурсних засадах, аудиторської фірми, що здійснюватиме аудит усіх комунальних підприємств та запропонує бізнес- план
В.1.1.2.Запровадження моніторингу та щорічного звітування комунальних підприємств за визначеними показниками
В.1.2. Модернізація існуючої Програми реформування ЖКГ на основі результатів аудиту
Виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства запроваджують сучасні способи функціонування об’єктів комунальної інфраструктури та надання послуг населенню
Міська рада/департамент ЖКГ забезпечують
В.1.2.1.Розробку концепції та проекту програми реформування житлово–комунального сектора
В.1.2.2.Оприлюднення, винесення на розгляд міської ради та затвердження програми
В.1.2.3.Забезпечується виконання програми, використовуючи різноманітні механізми залучення додаткових коштів
В.1.3. Запровадження конкурентного середовища у сфері ЖКГ
Виконавчі органи міської ради та комунальні підприємства вивчають досвід інших країн та інших міст України і розробляють концепцію (програму) створення конкурентного середовища для надання комунальних послуг
Міська рада/Департамент ЖКГ забезпечують
В.1.3.1.Вивчення та аналіз питання приватизації (акціонування) підприємств, що надають комунальні послуги (холодна та гаряча вода, водовідведення, прибирання, опалення, обслуговування житла, вивезення сміття тощо) та створення нових структур господарювання на основі об'єднання комунальної власності та приватного капіталу
В.1.3.2.Вибір пріоритетних послуг, які найбільш ефективно можуть надаватися приватними підприємствами на кожному з етапів розвитку та створення нових комунальних підприємств тільки за розробленими бізнес-планами
В.1.3.3.Активізацію процесу створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та здійснення реорганізації ЖЕКів
В.1.3.4.Розробку концепції (програми) поетапного переходу, створення, та функціонування підприємств сфери ЖКГ у конкурентному середовищі

Стратегічна ціль
В.2. Залучення фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
Оперативні цілі:
В.2.1. Участь місцевого бюджету у розвитку комунальної інфраструктури
Міська рада запроваджує сучасні методи планування та фінансування капітального покращання та розвитку об’єктів комунальної інфраструктури
Міська рада/ головне управління містобудування та архітектури, департамент ЖКГ / фінансове управління
В.2.1.1.Розробку і впровадження довгострокового плану капітальних інвестицій
Міська рада/ фінансове управління забезпечують
В.2.1.2.Запровадження програмно-цільового методу формування та виконання бюджету
В.2.1.3.Підготовку пропозиції та консолідацію зусиль разом з іншими містами щодо захисту інтересів місцевого самоврядування і вирішення системних законодавчих проблем
В.2.2. Залучення зовнішніх ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
Міська рада спільно з комунальними підприємствами розробляє системний підхід до визначення і залучення зовнішніх фінансових ресурсів.
Міська рада забезпечує
В.2.2.1.Створення робочої групи з розробки програми залучення зовнішніх фінансових ресурсів (публічно-приватні партнерства, приватні інвестиції, гранти донорських організацій, кошти структурних фондів, державних програм та державні субсидії, кошти державних капіталовкладень, позики, самооподаткування тощо)
В.2.2.2.Розробку, затвердження та реалізацію програми
В.2.2.3.Поширення інформації серед громади міста (громадських організацій, потужних бізнесів) про необхідність залучення зовнішніх коштів під конкретні проекти, виконання яких потребує місто

Стратегічна ціль
В.3. Зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання
Оперативні цілі:
В.3.1. Активізувати інформаційно - просвітницьку роботу серед мешканців з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста
Міська рада та департамент житлово–комунального господарства за участю органів місцевого самоврядування здійснюють інформаційно–просвітницьку роботу серед мешканців міста з приводу можливостей місцевої влади та спільної участі громади у вирішенні питань соціально–економічного розвитку міста
Міська рада спільно з департаментом житлово–комунального господарства, адміністраціями районів виконкому Миколаївської міської ради забезпечує
В.3.1.1.Винесення та обговорення з громадою найбільш актуальних питань соціально -економічного розвитку міста (збереження чистоти на вулицях, зовнішній вигляд будинків, спільних об’єктів культурного відпочинку, зелені насадження, влаштування дитячих майданчиків чи відпочинкових скверів, тарифи на оплату комунальних послуг тощо)
В.3.1.2.Активізація діяльності об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та залучення їх до вирішення спільних завдань
В.3.1.3.Розробку та реалізацію Програм інформаційної підтримки розвитку міста
В.3.1.4.Проведення конференцій, телебрифінгів, “гарячих ліній” та відповідні публікації у ЗМІ за участю представників місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста
В.3.2.Сформувати систему стимулів та стягнень
Міська рада спільно з департаментом житлово–комунального господарства та адміністраціями районів виконкому Миколаївської міської ради, за участю активної бізнес спільноти та впливових громадян міста шляхом реалізації політики формування приватно–публічного партнерства розробляє систему стимулів та стягнень для мешканців міста за причетність членів громади до покращення чи погіршення зовнішнього вигляду міста та вирішення проблемних питань соціально–економічного розвитку
Міська рада спільно з департаментом житлово–комунального господарства забезпечує
В.3.2.1.Створення робочої групи із залученням представників громадськості міста (активних бізнесменів та впливових людей міста, які знають його проблеми, представників ОСББ) та працівників міськвиконкому та ДЖГ для формування напрацювань, що мають стати за основу Концепції формування системи стимулів та стягнень
В.3.2.2.Розробку Концепції формування системи стимулів та стягнень, залучивши до цього процесу активну бізнес спільноту та громадян міста
В.3.2.3.Проведення широкого обговорення (громадські слухання, круглі столи) запропонованої Концепції системи стимулів та стягнень
В.3.2.4.Затвердження системи стимулів та стягнень

Критичне питання С ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
У сучасному світі зовнішні інвестиції набувають надзвичайної ваги. Вони не лише забезпечують приплив необхідних фінансових ресурсів до місцевих економік, але й приносять з собою нові навички менеджменту, інновації та технології, нові ринки, нові можливості для бізнесу місцевих малих і середніх підприємств. У той же час ця сфера характеризується високим рівнем конкуренції між країнами, регіонами, містами, які пропонують усі можливі пільги для приваблення інвесторів, причому гроші, вкладені в цю конкурентну боротьбу, можуть окупитися не раніше ніж через п’ять – десять років.
Відзначимо, що спроможність будь-якого міста залучати зовнішні інвестиції визначається також багатьма іншими чинниками, серед яких стан технічної інфраструктури, доступність будівель і добре підготовлених ділянок для нової забудови, сприятливий бізнес-клімат, наявність кваліфікованої робочої сили, імідж міста, обсяг та якість послуг, що надаються виконавчими органами міської ради та іншими установами й організаціями. Безпосередній вплив на здатність влити новий капітал в місцеву економіку має також те, наскільки успішною є поточна стратегія маркетингу та промоушену, підтримка якій повинна надаватися також і на національному рівні.
Однією з переваг у конкурентній боротьбі за інвестиції, які створюють нові робочі місця, є існування переліку земельних ділянок – не надто дорогих та обладнаних інфраструктурою (з прийнятними тарифами на енергопостачання). Миколаїв має певний потенціал для підготовки привабливої пропозиції промислових ділянок та/або будівель. Цьому мав би передувати глибокий аналіз ефективності використання наявних земель.
Місту варто якнайшвидше завершити формальності щодо розробки та прийняття оновленого Генерального плану.
Теоретично, існують реальні економічні передумови створення у безпосередній близькості від міста, наприклад, кластеру підприємств з виробництва алюмінію, однак швидше за все такі намагання інвесторів наштовхнуться на опір громадськості міста, яка зважаючи на небезпеку забруднення навколишнього середовища, ризик техногенних подій, буде досить критично настроєна щодо можливості подальшого розвитку гірничо-збагачувальної, переробної, металургійної та хімічної промисловостей в місті та його околицях. Результати опитування підтверджують високий рівень стурбованості мешканців міста станом навколишнього середовища.
Місто у першу чергу може і повинно сприяти розвитку традиційних для себе машино- і суднобудівної галузей, харчової промисловості (у т.ч. переробки продуктів харчування) з можливим розміщенням підприємств додаткових галузей з екологічним компонентом розвитку та утворенням успішних кластерів.
Зважаючи на порівняно значний рівень розвитку науки та відносно високу частку високоосвіченої робочої сили, місто могло б «відкрити двері» для інвестицій у наукомісткі галузі: електротехніку і електроніку та приладобудування.
Такі зміни, перш за все, можуть відбутися тільки в разі приходу зовнішніх інвесторів.


План дій:
Стратегічна ціль
С.1. Створення системи формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу
Оперативні цілі:
С.1.1. Провести інвентаризацію землі та створити сучасну автоматизовану систему ведення кадастрів
Міська рада/ управління земельних ресурсів/ головне управління містобудування та архітектури виконують роботи по інвентаризації та розмежуванню землі державної та комунальної власності і працюють над створенням сучасної інформаційної автоматизованої системи ведення земельного і містобудівного кадастрів міста та виготовлення цифрової векторної карти міста
Міська рада/ управління земельних ресурсів забезпечують.
С.1.1.1.Проведення інвентаризації земель міста та підготовку документів, що засвідчують право власності або право на користування землею
С.1.1.2 Виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власності
С.1.1.3.Проведення грошової оцінки землі
С.1.1.4.Створення інформаційної бази (результати інвентаризації) для ведення державного земельного кадастру
С.1.1.5. Розробку, функціонування сучасної автоматизованої системи ведення земельного та містобудівного кадастрів міста і виготовлення цифрової векторної карти міста
С.1.2. Здійснити роботи по розробці та актуалізації нового Генерального плану забудови міста та створення ГІС
Міська рада/головне управління містобудування та архітектури/ управління земельних ресурсів виконують роботи по завершенню розробки і актуалізації нового генерального плану міста та створення сучасної гео-інформаційної системи (ГІС) цифрової моделі міста з інформацією про ділянки, власність, інфраструктуру тощо, яка разом з іншою рекламно-презентаційною інформацією стане доступною на веб- сайті міської ради
Міська рада/ головне управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів забезпечують
С.1.2.1.Прийняття правил забудови міста
С.1.2.2.Завершення роботи по оновленню Генплану та затвердження його рішенням міської ради
С.1.2.3.Впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій та створення ГІС –орієнтованої бази даних
С.1.2.4.Встановлення ГІС -електронної карти міста на веб -сайті міської ради
С.1.3. Створити бази даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель та розмістити її веб -сайті міської ради
Міська рада та її виконавчі органи проводять інвентаризацію муніципального майна (землі, будівель, приміщення та споруд), звертаючи особливу увагу на майно, придатне для розвитку бізнесу, формують (оновлюють) базу інвестиційних можливостей (опис землі, споруд, права власності, технічні та фізичні умови планування), інвестиційні пропозиції. Зібрана інформація (трансформована в електронну цифрову модель) разом з іншою рекламно- презентаційною про місто та його інвестиційні можливості, а також з усією іншою бізнес- орієнтованою інформацією стане доступною на веб- сайті міської ради
Міська рада/Головне управління містобудування та архітектури, управління економіки та інвестицій забезпечують
С.1.3.1.Оновлення інвестиційного портфеля міста
С.1.3.2.Проведення інвентаризації та створення бази даних про незадіяні виробничі площі підприємств міста та невикористані споруди, придатні для бізнесу та інвестицій
С.1.3.3.Формування переліку об'єктів та земельних ділянок для відведення, продажу, реконструкції та забудови, які готові для інвестування
С.1.3.4.Розміщення та постійне оновлення інформації на презентаційній сторінці веб- сайту міста
Стратегічна ціль
С. 2.Налагодити функціонування ефективної системи промоції міста та його інвестиційних можливостей
Оперативні цілі:
С.2.1. Розробити довготермінову програму залучення інвестицій
Виконавчі органи міської ради у співпраці з профільними постійними комісіями міської ради разом із бізнес -спільнотою міста формують пріоритетні чинники збільшення інвестиційного потенціалу міста, створюють ефективну систему підвищення його іміджу та обґрунтовують пріоритетні напрямки інвестування
Міська рада/ управління економіки та інвестицій забезпечують
С.2.1.1.Підготовку проекту довготермінової програми залучення інвестицій, релевантної до Стратегічного плану економічного розвитку міста, яка враховуватиме оперативні цілі Стратегічного плану економічного розвитку, особливо, у частині критичного питання «залучення інвестицій»
С.2.1.2. Проведення консультацій з постійними профільними комісіями міської ради та широке обговорення проекту програми з бізнес -спільнотою міста
С.2.1.3.Винесення програми на сесію міської ради та її затвердження
С.2.2.Модернізувати веб-сайт міста та забезпечити його життєздатність та постійну підтримку
Управління громадських зв’язків /управління економіки та інвестицій готують обґрунтування необхідності модернізації та життєздатності веб- сайту міста та працюють над забезпеченням його створення, наповнення, оновлення та підтримки
Міська рада/ управління громадських зв’язків / управління економіки та інвестицій забезпечують
С.2.2.1.Розробку нової моделі сайту (або вдосконалення існуючого) та вибір формату наповнення інформації
С.2.2.2.Підготовку проекту Положення про підтримку сайту, його наповнення та забезпечення схеми оновлення інформації (вся інформація, яка презентує місто, його інвестиційні можливості, вільні ресурси та пропозиції, правову, законодавчу та ресурсну інформацію, необхідну для бізнесу тощо)
С.2.2.3.Затверження бюджету розробки (модернізації) сайту, Положення про його підтримку наповнення та оновлення інформації, закріплення виконавців
С.2.2.4.Розробку нової (оновленої) версії сайту (виконавця визначити на конкурсних задах) та його наповнення наявною презентаційно- рекламною інформацією про місто та його інвестиційні можливості, вільні ресурси та бізнес- пропозиції, правову, законодавчу та ресурсну інформацію, необхідну для бізнесу, тощо)
С.2.3.Забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо підвищення іміджу міста та поширення інформації про його інвестиційні можливості
Управління економіки та інвестицій/ готує інформаційно- рекламні матеріали, які можуть забезпечити промоушен міста і його інвестиційних можливостей та формують канали (комплекс заходів) його поширення в Україні та за її межами
Міська рада та її виконавчі органи /управління економіки та інвестицій забезпечують
С.2.3.1.Збір та підготовку рекламних та презентаційних матеріалів про місто та його бізнес- можливості (інвестиційні проекти, відомостей про незадіяні виробничі площі підприємств, перелік об'єктів та земельних ділянок, які пропонуються для інвестування, тощо)
С.2.3.2.Розробку та виготовлення виставкового стенду, презентаційних брошур та компакт-дисків про місто та його бізнес-можливості (наприклад, інвестиційні пропозиції Миколаєва)
С.2.3.3.Участь у всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, семінарах
С.2.3.4.Планування та розробку календаря проведення у місті інвестиційних форумів, ярмарків, фестивалів, виставок та інших будь- яких заходів, які дають змогу підняти імідж міста та запросити потенційних інвесторів
С.2.3.5.Розміщення всієї наявної презентаційно- рекламної інформації про місто та його інвестиційні можливості на легкодоступному і відомому веб- сайті, «прописують» їх на пошукових серверах
Стратегічна ціль
С.3. Розробити систему зменшення ризиків вкладення інвестицій
Оперативні цілі:
С.3.1. Внести зміни у систему розподілу повноважень при прийнятті управлінських рішень щодо залучення інвестицій
Міська рада/ міський голова вносять зміни і доповнення до Положення про управління економіки та інвестицій в частині його повноважень та функцій, спрямованих на реалізацію Стратегічного плану розвитку міста Миколаїв та залучення інвестицій. Також вносяться зміни до посадових інструкцій службовців.
Міська рада та її виконавчі органи забезпечують
С.3.1.1.Введення у відділі управління економіки та інвестицій посади спеціаліста (або створення нового відділу чи структури), що буде займатись залученням прямих іноземних інвестицій та бізнесу, моніторингом виконання Стратегічного плану економічного розвитку
С.3.1.2.Розробку та затвердження функціональних обов’язків працівників, які займатимуться залученням інвестицій, моніторингом виконання Стратегічного плану економічного розвитку
С.3.1.3.Професійне навчання спеціаліста (спеціалістів) із залучення інвестицій
С.3.1.4.Закріплення системи моніторингу та звітування відділу (структури) перед міською радою за процес та результати роботи з потенційними інвесторами
С.3.1.5.Створення дорадчого органу (комітету або координаційної ради - можливо це представники відповідних підрозділів виконавчих органів міської ради, центр зайнятості, комунальні підприємства, представники потужних бізнесів, банку, бізнес- центру тощо) із залучення інвестицій та бізнесу
С.3.2. Розробити систему професійної допомоги інвесторам
Виконавчі органи міської ради/ управління економіки та інвестицій/ відділ промисловості та інвестицій формує та розробляє набір механізмів, а також підбирає групу професіоналів, завданням яких буде надання допомоги інвесторам у Миколаєві
Міська рада та її виконавчі органи забезпечують
С.3.2.1.Розробку та обов’язкове застосування правил та методичних рекомендацій по роботі з інвестором
С.3.2.2.Формування команди професіоналів - контактної групи чи групи супроводу, яка працюватиме з інвестором
С.3.2.3.Підготовку пакету інформаційних матеріалів (довідкові, правові, ресурсні тощо), який необхідний для інвестора
ПРІОРИТЕТИ
На засіданні Комітету стратегічного планування, яке відбулося 28 вересня 2006 р., члени ЕК Миколаєва визначали пріоритетність оперативних цілей по трьох критичних питаннях: 1) розвиток малого та середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу; 2) розвиток комунальної інфраструктури; 3) залучення інвестицій.
Мета визначення пріоритетів – створити довгостроковий довідковий документ, який допоможе групі, що буде відповідати за управління впровадженням Стратегічного плану, і керівництву міста оптимально розподілити обмежені людські та фінансові ресурси, що виділятимуться на реалізацію оперативних цілей плану. ЕК дійшов висновку, що всі оперативні цілі є важливими для майбутнього Миколаєва, є складовими нових напрямів, накреслених Стратегічним планом.
Проте зовнішні умови не залишатимуться незмінними, і для тих, хто відповідатиме за впровадження, буде незайвим знати, як члени ЕК розуміли відносну важливість проектів плану в час його прийняття. Тому членам комітету запропонували оцінити 23 оперативні цілі за такими критеріями: вплив на стратегічну ціль, здійсненність (оцінка за цим критерієм мала подвійну вагу), строки, вплив на інвестиції та робочі місця, участь приватного сектора, сумісність з іншими оперативними цілями. У визначенні пріоритетів брали участь 20 членів ЕК.
Основні результати визначення пріоритетів:
На графіку 1 та в таблиці 1 показано пріоритетність розподілу проектів за кількістю балів, розташованих у порядку зменшення. Як можна побачити, оцінки розподілилися майже рівномірно. Кількість набраних балів є досить високою і коливається в діапазоні від 16,65 до 13,05 балів при максимально можливій кількості – 21,00 бали. Зокрема, найбільша кількість проектів мають бал в межах 16,00 –15,00 (11 проектів), 15,00 –14,00 (6 проектів), 17,00–16,00 (4 проекти), 14,00 –13,00 (2 проекти).
Найвищі оцінки у сукупності отримали оперативні цілі з плану дій «Залучення інвестицій» (середній бал – 16,65, 16,30, 16,05, 15,85, 15,70, 15,55) ) і «Розвиток комунальної інфраструктури» (середній бал – 16,35, 15,90). Вони попали в десятку найвищих пріоритетів. Оперативні цілі з плану «Розвиток МСП та інфраструктури бізнесу» займають відповідні місця починаючи з 13 – го місця (модальний бал – 15,15), в залежності від набраного середнього балу.
Усі оперативні цілі оцінені як реалістичні (бал за здійсненність знаходиться на рівні 3,50 із максимально можливих 6 – ти).
Найбільший вплив на створення робочих місць та інвестиції мають оперативні цілі плану дій «Залучення інвестицій» (2,25 середній бал із 3 – ох максимально можливих).
Серед стратегічних цілей плану найвищий рейтинг у С.2 (Налагодити функціонування ефективної системи промоушену міста та його інвестиційних можливостей). Всі три оперативні складові названої стратегічної цілі потрапили у пріоритети. Перше місце зайняла оперативна ціль С.2.1. «Розробка довгострокової програми залучення інвестицій» (середній бал 16,65), третє місце – оперативна ціль С.2.3 «Забезпечення реалізації комплексу заходів щодо підвищення іміджу міста та поширення інформації про його інвестиційні можливості» (середній бал 16,30), четверте місце – С.2.2 «Модернізація веб – сайту міста та забезпечення його життєздатності та постійної підтримки» (середній бал 16,05). Сьоме, восьме дев’яте та десяте місця стосуються плану дій С і, відповідно, належать оперативним цілям : сьоме – С.3.1 «Внесення змін у систему розподілу повноважень при прийнятті управлінських рішень щодо залучення інвестицій» (15,85 балів), восьме – С.1.2 «Актуалізація Генерального плану та створення ГІС» (15,70 балів), дев’яте – С.3.2 «Розробка системи професійної допомоги інвесторам» (15,70 балів), десяте – С.1.1 «Інвентаризація землі та створення сучасної автоматизованої системи ведення кадастрів» (15,55 балів). Очевидно, що саме ці дії найбільшою мірою відповідають потребам місцевої економіки, бізнесу, підприємців і демонструють життєво важливі кроки інвестиційного середовища, що, на думку членів ЕК, стане основою для майбутнього економічного зростання Миколаєва.
Високу рейтингову оцінку (середній бал 16,35), друге місце, отримала оперативна ціль В.1.3 «Запровадження конкурентного середовища в сфері ЖКГ». П’яте місце зайняла оперативна ціль В.1.1 (середній бал 15,90), «Проведення комплексного аудиту підприємств ЖК». Особливістю вищенаведених високорейтингових проектів у сфері «Розвиток комунальної інфраструктури» є те, що вони також тісно пов’язані з напрямком Стратегічного плану «Залучення інвестицій» і суттєво впливають на інвестиції та робочі місця.
Графік 1. Оцінки окремих проектів


«Переможцями» в плані дій з розвитку малого і середнього підприємництва та розвитку інфраструктури бізнесу стали проекти А.1.2 «Створення ефективної мережі навчання, консультування та консалтингу» (13 – те місце), А.2.1 і А.1.1 «Забезпечення дієвої системи інформаційної підтримки бізнесу» і «Створення системи інформаційної підтримки бізнесу» (15 - те та 16 - те місця відповідно), а також А.1.3 «Підвищення якості послуг для бізнесу, що надаються владою» (17 – те місце).
Проекти плану дій з розвитку малого і середнього підприємництва та інфраструктури бізнесу (А.2.3 «Забезпечення створення системи податкової підтримки малого та середнього бізнесу», А.1.5 «Розвиток соціального публічно–приватного партнерства», А.1.4 «Створення системи представництва та захисту прав підприємців») отримали найнижчі бали і зайняли останні місця, зокрема, через найнижчий їх потенційний вплив на зростання обсягів інвестицій та створення нових робочих місць.
У таблиці 1 подається копія форми оцінки, оперативні цілі в якій розташовані в порядку зменшення рейтингу і в якій зазначені загальні середні бали, отримані кожною оперативною ціллю в колонці «Разом». Жовтим кольором помічені найвищі оцінки за кожним окремим критерієм.
Таблиця 1. Визначення пріоритетів
Проект / Оперативна цільВплив на стратегічну ціль (1 - 3)Здійсненність (0 - 6)Строки (1 - 3)Вплив на інвестиції та робочі місця (1 - 3)Участь приватного сектора (1 - 3)Сумісність з іншими оперативними цілями (0 - 3)РАЗОМ (0 - 21)
1C.2.1Довгострокова програма залучення інвестицій2,704,352,302,552,302,4516,65
2B.1.3Конкурентне середовище в ЖКГ2,803,852,152,502,502,5516,35
3C.2.3Підвищення іміджу міста та його інвестиційних можливостей2,504,452,202,252,452,4516,30
4C.2.2Модернізація веб-сайту та забезпечення його підтримки2,354,702,502,102,102,3016,05
5B.1.1Аудит підприємств ЖКГ2,704,252,452,201,802,5015,90
6C.3.1Зміна розподілу повноважень рішення щодо залучення інвестицій2,554,202,452,202,002,4515,85
7C.1.2Актуалізація Генплану та ств. ГІС2,654,202,252,201,902,5015,70
8C.3.2Професійна допомога інвесторам2,604,102,252,251,952,5515,70
9C.1.1Інвентаризація землі та кадастр2,904,152,002,151,752,6015,55
10C.1.3База даних інвестиційних пропозицій2,454,151,952,301,952,5515,35
11B.2.2Зовнішні. ресурси для розвитку комунальної інф-ри2,603,302,202,402,302,4515,25
12A.1.2Мережа навчання та консультування2,453,802,301,952,202,4515,15
13B.1.2Модернізація програми реформування ЖКГ на основі аудиту2,553,702,202,352,102,2515,15
14A.2.1Забезпечення дієвості системи Інформаційної підтримки бізнесу2,503,902,202,301,852,3515,10
15A.1.1Створення системи інформаційної підтримки бізнесу2,554,002,252,002,002,2515,05
16A.1.3Підвищити якість послуг для біз–су2,353,802,352,002,002,4014,90
17B.3.2Система стимулів та стягнень за відношення до середовища проживання2,453,252,151,902,302,5014,55
18A.2.2Фінансова підтримка МСП2,553,051,952,502,002,3514,40
19B.3.1Інформаційно – просв. роб. щодо середовища проживання2,453,602,151,702,202,2014,30
20B.2.1Місцевий бюджет на ком. інф-ру2,503,152,352,051,852,3514,25
21A.2.3Податкова підтримка МСП2,452,752,002,651,752,4514,05
22A.1.5Публічно-приватне партнерство2,202,951,901,952,052,3513,40
23A.1.4Представництво та захист прав підприємців2,052,801,951,952,052,2513,05
УПРАВЛІННЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ
РЕАЛІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
Із самого початку роботи зі стратегічного планування в Миколаєві підкреслювалась важливість етапу реалізації Стратегічного плану та моніторингу його впровадження. Успіх цієї роботи буде вимірюватись позитивними економічними та іншими змінами, що стануть наслідком виконання передбачених планом проектів – оперативних цілей – і реалізації його стратегічних цілей.
Першим кроком на шляху реалізації Стратегічного плану буде його прийняття міською радою. Вкрай важливо забезпечити політичну волю до запровадження змін, а також людські та фінансові ресурси, необхідні для виконання всіх проектів, передбачених оперативними цілями плану.
Щоб гарантувати реалістичність і здійсненність плану, над його розробкою працювало близько 30 лідерів громади – представників бізнесу, органів місцевого самоврядування, промислових підприємств, культурних та освітніх закладів тощо. Динамічний процес роботи в Експертному комітеті (ЕК) і робочих групах посилив ентузіазм учасників процесу, що створює чудову основу для підтримки впровадження програми.
Відповідальність за моніторинг упровадження буде покладена на Комітет з управління впровадженням (КУВ), який складатиметься з найбільш активних членів ЕК, наприклад, таких осіб: голова ЕК, заступник міського голови, начальник управління економіки та інвестицій, інших зацікавлених осіб, що здебільшого представляють підприємців міста. Таким чином, КУВ за своїм складом стане продовженням публічно-приватного партнерства, яке уможливило процес стратегічного планування – і зміцнилось упродовж останніх місяців спільної роботи.
КУВ здійснюватиме моніторинг якості виконання завдань, дотримання графіку, зустрічаючись щоквартально для оцінки виконання завдань кожної з 22 оперативних цілей, передбачених стратегічним планом.
Примітка: оперативні цілі А.2.2. «Створити систему фінансової підтримки малого та середнього бізнесу» та А 2.3. «Створити систему податкової підтримки малого та середнього бізнесу» у результаті обговорення членами ЕК були об’єднані в єдину ціль А 2.2. «Створити систему фінансової і податкової підтримки малого та середнього бізнесу».
Підтримку діяльності КУВ забезпечуватимуть працівники управління економіки та інвестицій
Стратегічний план є „живим” документом. Його зроблено не з каменю, і він може коригуватися у міру зміни обставин. Тому члени КУВ, а також всі мешканці Миколаєва, причетні до згаданої роботи, повинні стежити за тим, щоб стратегічні й оперативні цілі, завдання плану залишалися доречними та актуальними – і реалізовувалися. За рік Комітет управління впровадженням збереться знову, щоб оцінити досягнуті результати і – за необхідності – розглянути можливі зміни до Стратегічного плану.
Додаток
ПРОЕКТНІ ЛИСТКИ
Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.1.Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.1.Створити комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу
ОписБізнес-цент,/структури підтримки бізнесу спільно з міською радою та її відповідними структурами створюють, оновлюють та експлуатують комплексну систему поширення інформації про бізнесове середовище у Миколаєві
Результати проектуСтворено діючу комплексну централізовану систему інформаційної підтримки бізнесу, яка функціонує завдяки спільним зусиллям влади та структур, які представляють бізнес
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
КП «МІОЦ»Директор КП
Управління громадських зв’язків Фонд ЛАСКА Начальник управлінняКерівник організації
ФінансуванняМісцевий бюджет, в межах операційних витрат
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Регулярне видання бізнес-довідників про існуючі бізнеси, бізнес- можливості місцевого ринку та його потребиМЦРПБщорічно з 2007 року
2Налагодження функціонування веб-порталу міської ради та постійного поновлення на ньому необхідної для бізнесу інформації (нормативно правові акти місцевого характеру щодо регулювання підприємницької діяльності та інформація про вільні ресурси для бізнесу, якими володіє міська рада)Відділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності; управління громадських зв’язків; КП „МІОЦ”постійно
3Підготовка інформаційного листка. Розробити систему збирання інформації для промоушену Фонд ЛАСКА01.01.07
4Промоушен місцевих бізнес- можливостей та потреб ринку через визначені бізнес -спільнотою та владою газети, журнали та веб- порталиФонд ЛАСКАщорічно з 2007 року

Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.1.Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.2.Створити ефективну мережу навчання, консультування та консалтингу
ОписМиколаївський регіональний центр підтримки бізнес, структури підтримки бізнесу/за участю відділу сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності розробляють програми навчальних семінарів та бізнес- курсів з питань ефективного ведення власної справи та організовує їх проведення, а також забезпечує запровадження постійних бізнес- консультацій
Результати проектуДіюча система бізнес- навчань та бізнес- консультацій на базі структур підтримки бізнесу
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
КП «МІОЦ»Директор КП
Регіональна торгово-промислова палата Директор РТПП
НУКПівденна академія підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики УкраїниРектор НУКРектор ПАПКК
ФінансуванняУ межах 90000 грн.
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Підготовка навчальних програм з питань підприємництва, відповідно до потреб ринку та забезпечення проведення бізнес-курсівМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесу2008 рік
2Організація регулярного надання консультацій з питань ведення бізнесу, розробка бізнес планів та маркетингових планів Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу2008 рік
3Розробка умов інвестиційного проекту створення бізнес-інкубатора Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу Фонд ЛАСКА2007 рік
4Виділення приміщення для бізнес-інкубатораМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесу2008 рік
5Початок діяльності бізнес-інкубатораМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесу2009 рік
6Активне використовування можливостей підрозділів підвищення кваліфікації вищих навчальних закладів міста Міськвиконком постійно
7Створення навчально-тренувальної фірми для ефективної підготовки фахівців з управління МСП, проектного менеджментуНУК2008 рік
8Розробка системи постійного аналізу необхідної кількості кваліфікованих робітників (з перспективою до 5-7 років): як аналітичного апарату, так і системи оргзаходів по підтримці її життєдіяльностіНУКПівденна академія підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України
9Аналіз стану наявної матеріальної бази необхідних навчальних центрів та прийняття мір по її удосконаленню та підтримки на відповідному рівні НУК Південна академія підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України

Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.1.Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.3.Підвищити якість послуг, що надаються міською владою бізнесу
ОписМіська рада та її відповідні виконавчі органи постійно працюють над покращанням муніципальних послуг, які надають бізнесу (удосконалення діяльності реєстраційної палати, дозвільного центру, надання дозволів та ліцензій, тощо)
Результати проектуНалагоджено систему постійного моніторингу за якістю послуг, що надаються бізнесу, та проведено їх удосконалення. Здійснено поступовий перехід на роботу за принципом «єдиного звернення до єдиного вікна»
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
Реєстраційна палатаНачальник
Відділ адміністраторівНачальник відділу
Фінансування45 тис. грн.
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Перегляд та інвентаризація послуг, які надаються бізнесуВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності10.2007 р.
2Удосконалення діяльності реєстраційної палати та дозвільного центру через розширення переліку послуг для бізнесу та перехід на роботу за принципом «єдиного вікна»Реєстраційна палата; відділ адміністраторів10.2007 р.
Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.1.Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.4.Створити систему представництва та захисту прав підприємців
ОписБізнес- центр разом з іншими бізнес- структурами та зацікавленими громадськими організаціями, громадською бізнес- спільнотою беруть участь у створенні мереж та асоціацій, які захищатимуть інтереси підприємців, підтримуватимуть взаємне співробітництво та допомагатимуть формуванню в місті сприятливого бізнес-клімату для захисту прав підприємців та представлення їх інтересів
Результати проектуНалагоджена мережа спільної діяльності бізнес- структур, об’єднань та влади у проведенні форумів, громадських слухань, круглих столів, випуску бюлетенів, організації виставок, функціонуванні бізнес- клубів тощо.
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної пром-ті та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
Регіональна торгово-промислова палатаДиректор РТПП
Фінансування50 тис. грн.

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Налагоджують зв”зок між малим, середнім та великим бізнесомВідділ сфери послуг, легкої, переробної пром-ті та підтримки підпр. діяльностіпостійно з 2007 року
2Проводять круглі столи, громадські слухання на теми, що стосуються та цікавлять місцеві бізнеси-„-за необхідністю
3Організовують неформальні зустрічі та бізнес -клубиМЦРПБпостійно
4Збирають, оновлюють та публікують (оприлюднюють) інформацію про потреби та можливості ринку, інформацію про ціни, споживання, вільні ринки, запити, пропозиції тощоРегіональна торгово-промислова палатапостійно
5Організовують та проводять конкурси професійної майстерності, фестивалі, показиВідділ сфери послуг, легкої, переробної пром-ті та підтримки підпр. діяльностіза необхідністю

Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.1.Забезпечення сприятливих умов для ведення та розвитку бізнесу
Оперативна ціль A.1.5.Розвинути соціальне партнерство та соціальну відповідальність великого, середнього та малого бізнесу
ОписКерівництво міської ради з метою покращання взаєморозуміння, взаємної відповідальності бізнесу і влади щодо розвитку міста разом з бізнес- центром, бізнес- асоціаціями, громадськими організаціями та представниками бізнесової спільноти ініціюють формування соціального (приватно – публічного) партнерства та проводить регулярні робочі зустрічі задля вирішення спільних проблем (наприклад, чисте місто, переробка сміття, зелені зони, майданчики тощо)
Результати проектуДіюче соціальне (публічно – приватне) партнерство, наявність запропонованих бізнесом проектів і програм розвитку та покращання стану міста
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
Регіональна торгово-промислова палата Президент РТПП
Фінансування50 тис. грн.
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Створення робочої групи (активу) з бізнесменів міста та активної громади, які працюватимуть над формуванням програми налагодження соціального (публічно - приватного партнерства) у місті та вирішенням спільних для громади проблем Відділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємниць-кої діяльності10.2007 р.
2Розробка та реалізація програми публічно–приватного партнерства МРЦПБ10.2007 р.
3Організація регулярних зустрічей, круглих столів, місцевої бізнес -спільноти та влади задля вирішення спільних проблем (наприклад, чисте місто, зелені зони, спортивні та дитячі майданчики тощо). Підписуються меморандуми про публічно–приватне партнерство між міською радою та суб’єктами господарювання Регіональна торгово-промислова палата за необхідністю
Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.2.Формування політики протекціонізму щодо місцевого бізнесу
Оперативна ціль A.2.1.Забезпечити створення системи інформаційної підтримки бізнесу
ОписМіська рада та її виконавчі органи створюють та впроваджують систему внутрішнього маркетингу економічного розвитку для заохочення й підтримки підприємницької діяльності (доступний сайт з постійно поновлюваною інформацією про єдиний реєстр нерухомого майна, вільні ресурси (об’єкти) для бізнесу і процедури їх отримання, нормативно- правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність)
Результати проектуБізнес - інформація, яка є преференцією міської влади (єдиний реєстр нерухомого майна, вільні ресурси (об’єкти) для бізнесу і процедури їх отримання, нормативно -правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність), забезпечена системою постійного поновлення через ІНТЕРНЕТ і розміщена на доступному сайті міської ради
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМиколаївський регіональний центр підтримки бізнесуДиректор МРЦПБ
Управління з використання та розвитку комунальної власності міської радиНачальник управління
Управління громадських зв’язківНачальник управління
Фінансування1-й захід: 400 тис. грн на рік, 3-й захід: 40 тис. грн.
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Розробку єдиного реєстру нерухомого майна, який матиме відповідну структуру, розміщений на сайті міської ради і який буде легко поновлювати Управління з використання та розвитку комунальної власності міської ради2007-2010 рр.
2Створення відповідного розділу на сайті міської ради для розміщення інформації про вільні ресурси (об’єкти) для бізнесу і процедури їх отримання Управління громадських зв’язків2010
3Формують вільний доступ та постійне поновлення інформаційної бази нормативно- правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність у місті МРЦПБпостійно

Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.2.Формування політики протекціонізму щодо місцевого бізнесу
Оперативна ціль A.2.2.Забезпечити створення системи фінансової підтримки малого та середнього бізнесу
ОписМіська рада та її виконавчі органи спільно з фінансово- кредитними установами та структурами підтримки бізнесу започатковують роботу над розробкою сучасних фінансов- кредитних механізмів, які сприятимуть господарській діяльності малих та середніх бізнесів у місті
Результати проектуСтворена система фінансово- кредитних гарантій та механізмів здешевлення кредитних ресурсів зі сторони міської влади для підтримки пріоритетних для міста сфер малого та середнього бізнесу
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки та інвестиційНачальник управління
Співпраця з організаціямиВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Фінансування
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Здійснення муніципальних замовлень на конкурсних засадах для надання соціально–значимих послуг територіальній громадіУправління економіки та інвестицій постійно
2Розробка системи фінансово- кредитних гарантій та механізму здешевлення кредитних ресурсів зі сторони міської влади для підтримки малого та середнього бізнесуВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності2007 рік
Критичне питання A. РОЗВИТОК МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ
Стратегічна ціль A.2.Формування політики протекціонізму щодо місцевого бізнесу
Оперативна ціль A.2.3.Забезпечити створення системи фінансової і податкової підтримки малого та середнього бізнесу
ОписМіська рада /перший заступник міського голови / управління економіки та інвестицій, фінансове управління / спільно з податковою інспекцією розробляють та впроваджують систему преференцій (знижок) щодо місцевих податків та зборів для бізнесів, розвиток яких є пріоритетним для міста
Результати проектуДіюча система податкової преференції, підтримки та стимулювання розвитку певних галузей малого та середнього бізнесу
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу
Співпраця з організаціямиМіське фінансове управління Начальник управління
Податкові органиНачальник
Управління економіки та інвестиційНачальник управління

ФінансуванняВ межах операційних витрат
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Визначення потреб споживачів та пріоритетних видів діяльності суб’єктів господарюванняВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності, управління економіки та інвестиційпостійно
2Запровадження гнучкої політики преференцій для пріоритетних напрямків підприємництваВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності, міська рада, постійна комісія міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачівпоч. з 2007 року постійно

Критичне питання В. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль В.1.Створення сучасної, високоефективної системи ЖКГ для забезпечення комфортного та безпечного проживання
Оперативна ціль В.1.1.Провести комплексний аудит системи управління (адміністративний аудит) та фінансово-господарської діяльності підприємств ЖКГ
ОписМіська рада/перший заступник міського голови, департамент житлово–комунального господарств/ проводять аудит (адміністративний та фінансовий) підприємств, що надають житлово–комунальні послуги, для визначення організаційно фінансових аспектів їхньої роботи та підготовки бізнес- планів для цих підприємств
Результати проектуОтримано результати комплексного аудиту (адміністративного та фінансово-господарського) системи управління та діяльності підприємств ЖКГ. Їх аналіз дозволяє на рівні міської ради прийняти обґрунтовані управлінські рішення
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціямиКЖЕПКомунальні підприємстваКерівники підприємств
Фінансування300 тис.грн
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Визначення, на конкурсних засадах, аудиторської фірми, що здійснюватиме аудит усіх комунальних підприємств та запропонує бізнес -планДЖКГ2007 рік
2Запровадження моніторингу та щорічного звітування комунальних підприємств за визначеними показникамиДЖКГ2007 рік

Критичне питання В. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль В.1.Створення сучасної, високоефективної системи ЖКГ для забезпечення комфортного та безпечного проживання
Оперативна ціль В.1.2.Модернізувати існуючу Програму реформування ЖКГ на основі результатів аудиту
ОписВиконавчі органи міської ради та комунальні підприємства на підставі результатів комплексного аудиту оновлюють програму реформування ЖКГ і запроваджують сучасні способи функціонування об’єктів комунальної інфраструктури та надання послуг населенню
Результати проектуРеалізація удосконаленої Програми реформування ЖКГ (базується на результатах аудиту) забезпечить запровадження сучасних способів функціонування об’єктів комунальної інфраструктури та суттєве підвищення якості надання послуг населенню
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціямиКЖЕПКерівники підприємств
Комунальні підприємстваКерівники підприємств
Фінансування

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1 Розробка концепції та проекту Програми реформування житлово–комунального сектору ДЖКГтравень-червень 2007 року
2 Оприлюднення, винесення на розгляд міської ради та затвердження ПрограмиДЖКГлипень 2007 року
3 Забезпечується виконання Програми, використовуючи різноманітні механізми залучення додаткових коштів ДЖКГсерпень-грудень 2007 року

Критичне питання В. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль В.1.Створення сучасної, високоефективної системи ЖКГ для забезпечення комфортного та безпечного проживання
Оперативна ціль В.1.3.Запровадити конкурентне середовище у сфері ЖКГ
ОписВиконавчі органи міської ради та комунальні підприємства вивчають досвід інших країн та інших міст України і розробляють концепцію (програму чи підпрограму Програми реформування ЖКГ) поетапного переходу, створення та функціонування підприємств сфери ЖКГ у конкурентному середовищі
Результати проектуНа основі розробленої Програми (чи її оновлення) створено конкурентне середовище для надання комунальних послуг. Споживачі отримують можливість вибору підприємства, що надає послуги
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціями
ФінансуванняВ межах операційних витрат

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Вивчення та аналіз питання приватизації (акціонування) підприємств, що надають комунальні послуги (холодна та гаряча вода, водовідведення, прибирання, опалення, обслуговування житла, вивезення сміття тощо) та створення нових структур господарювання на основі об'єднання комунальної власності та приватного капіталуДЖКГквітень2007 року
2Вибір пріоритетних послуг, які найбільш ефективно можуть надаватися приватними підприємствами на кожному з етапів розвитку та створення нових комунальних підприємств тільки за розробленими бізнес-планамиДЖКГгрудень2007 року
3Активізація процесу створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та здійснення реорганізації ЖЕКівДЖКГпротягом 2007 року
4Розробка концепції (програми) поетапного переходу, створення та функціонування підприємств сфери ЖКГ у конкурентному середовищіДЖКГ2007 року
Критичне питання В. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль В.2Залучення фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
Оперативна ціль B.2.1.Участь місцевого бюджету у розвитку комунальної інфраструктури
ОписМіська рада /головне управління містобудування та архітектури, департамент ЖКГ/ фінансове управління/ запроваджують сучасні методи планування та фінансування капітального покращання та розвитку об’єктів комунальної інфраструктури
Результати проектуЗапроваджено сучасні методи планування та фінансування капітального покращання і розвитку об’єктів комунальної інфраструктури (довгостроковий план капітальних інвестицій, програмно-цільовий метод формування та виконання бюджету тощо)
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціямиМіське фінансове управлінняНачальник управління
Головне управління містобудування та архітектуриНачальник управління
УКБНачальник управління
Адміністрації районів містаГолови адміністрацій районів міста
Управління освіти, охорони здоров’я, культури та з питань охорони культурної спадщиниНачальники управлінь
Фінансування1млн. грн.
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Розробка і впровадження довгострокового плану капітальних інвестиційГоловне управління містобудування та архітектури, ДЖКГ, МФУ, УКБ2007- 2010 роки
2Запровадження програмно-цільового методу формування та виконання бюджетуМФУ, викон. органи міської ради2007 рік
3Підготовка пропозицій та консолідація зусиль разом з іншими містами щодо захисту інтересів місцевого самоврядування і вирішення системних законодавчих проблемМиколаївське рег.відділення Асоціації міст Українипостійно

Критичне питання В. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль В.2 Залучення фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
Оперативна ціль B.2.2.Залучення зовнішніх ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
ОписМіська рада спільно з комунальними підприємствами розробляє системний підхід до визначення і залучення зовнішніх фінансових ресурсів (публічно-приватні партнерства, приватні інвестиції, гранти донорських організацій, кошти структурних фондів, державних програм та державні субсидії, кошти державних капіталовкладень, позики, самооподаткування тощо)
Результати проектуЗабезпечено створення і використання різноманітних схем та підходів залучення зовнішніх фінансових ресурсів для розвитку комунальної інфраструктури
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціямиКЖЕПКерівники підприємств
Комунальні підприємстваКерівники підприємств

ФінансуванняВ межах, передбачених програмою

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Створення робочої групи з розробки програми залучення зовнішніх фінансових ресурсів (публічно-приватні партнерства, приватні інвестиції, гранти донорських організацій, кошти структурних фондів, державних програм та державні субсидії, кошти державних капіталовкладень, позики, самооподаткування тощо)ДЖКГ2008 рік
2Розробка, затвердження та реалізація програмиДЖКГ2008 рік
3Поширення інформації серед громади міста (громадських організацій, потужних бізнесів) про необхідність залучення зовнішніх коштів під конкретні проекти, виконання яких потребує містоДЖКГ2007 рік

Критичне питання B. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль B.3Зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання
Оперативна ціль B.3.1.Активізувати інформаційно - просвітницьку роботу серед мешканців з актуальних питань соціально-економічного розвитку міста
ОписМіська рада та департамент житлово–комунального господарства за участю органів місцевого самоврядування через ЗМІ здійснюють інформаційно–просвітницьку роботу серед мешканців міста з приводу можливостей місцевої влади та спільної участі громади у вирішенні деяких питань соціально–економічного розвитку міста (збереження чистоти на вулицях, зовнішній вигляд будинків, спільних об’єктів культурного відпочинку, зелені насадження, влаштування дитячих майданчиків чи відпочинкових скверів, тарифи на оплату комунальних послуг тощо)
Результати проектуПоважне ставлення громадян міста до території проживання та участь у формуванні (підтримці) привабливого зовнішнього вигляду міста
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціямиУправління громадських зв’язківУправління освітиНачальники управлінь
Громадські організаціїКерівники громадських організацій
ФінансуванняВ межах операційних витрат, кошти громадських організацій

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Винесення та обговорення з громадою найбільш актуальних питань соціально економічного розвитку містаДЖКГпостійно
2Активізація діяльності об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та залучення їх до вирішення спільних завданьДЖКГпостійно
3Розробка та реалізація програм інформаційної підтримки розвитку містаУправління громадських зв’язків2007 рік
4Проведення конференцій, телебрифінгів, “гарячих ліній” та відповідні публікації у ЗМІ за участю представників місцевого самоврядування з актуальних питань соціально-економічного розвитку містаУправління громадських зв’язківпостійно
5 Факультативні уроки в школах «Я і моє місто»Управління освітипостійно

Критичне питання B. Розвиток комунальної інфраструктури
Стратегічна ціль B.3Зміна менталітету мешканців по відношенню до середовища проживання
Оперативна ціль B.3.2.Сформувати систему стимулів та стягнень
ОписМіська рада спільно з департаментом житлово–комунального господарства та адміністраціями районів виконкому Миколаївської міської ради за участю активної бізнес- спільноти та впливових громадян міста шляхом реалізації політики формування приватно–публічного партнерства розробляє систему стимулів та стягнень для мешканців міста за причетність членів громади до покращання чи погіршання зовнішнього вигляду міста (збереження чистоти на вулицях, зовнішній вигляд будинків, спільних об’єктів культурного відпочинку, зелені насадження, влаштування дитячих майданчиків чи відпочинкових скверів, тарифи на оплату комунальних послуг тощо)
Результати проектуДіє система стимулів та стягнень щодо членів громади
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніДепартамент житлово–комунального господарстваДиректор департаменту
Співпраця з організаціями
ФінансуванняВ межах операційних витрат

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Створення робочої групи із залученням представників громадськості міста (активних бізнесменів та впливових людей міста, які знають його проблеми, представників ОСББ) та працівників міськвиконкому та ДЖГ для формування напрацювань, що мають стати за основу Концепції формування системи стимулів та стягненьДЖКГ2008-2009 рр..
2Розробка Концепції формування системи стимулів та стягнень із залученням до цього процесу активну бізнес спільноти та громадян містаДЖКГ2009 рік
3Проведення широкого обговорення (громадські слухання, круглі столи) запропонованої Концепції системи стимулів та стягненьДЖКГ2009 рік
4Затвердження системи стимулів та стягненьДЖКГ2009 рік

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль С.1Створення системи формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу
Оперативна ціль С.1.1.Провести інвентаризацію землі та створити сучасну автоматизовану систему ведення кадастру
ОписМіська рада/ управління земельних ресурсів, головне управління містобудування та архітектури виконують роботи по інвентаризації та розмежуванню земель державної та комунальної власності і працюють над створенням сучасної інформаційної автоматизованої системи ведення земельного кадастру міста та виготовлення цифрової векторної карти міста
Результати проектуФункціонує сучасна автоматизована система ведення земельного кадастру міста з використанням цифрової векторної карти міста
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління земельних ресурсів міської радиНачальник управління
Співпраця з організаціямиКП „МІОЦ”Директор
ДП „Укрінжгеодезія”Директор
Земельне управління ОДАНачальник
Фінансування2-й захід -721,0 тис.грн., 3-й захід - 250тис.грн., 5 -й захід - 37 тис.грн.( ДП „Укрінжгеодезія”), 781 тис.грн (КП „МІОЦ”), всі інші – в межах операційних витрат

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Проведення інвентаризації земель міста та підготовка документів, що засвідчують право власності або право на користування землеюУправління земельних ресурсівпостійно
2Виконання робіт по розмежуванню земель державної та комунальної власностіУправління земельних ресурсів2006-2010 рр.
3Редагування грошової оцінки земліУправління земельнихпостійно
4Створення інформаційної бази (результати інвентаризації) для ведення державного земельного кадаструУправління земельних ресурсівпостійно
5Розробка, функціонування сучасної автоматизованої системи ведення земельного та містобудівного кадастрів міста і виготовлення цифрової векторної карти міста КП „МІОЦ”постійно

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль С.1 Створення системи формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу
Оперативна ціль С.1.2.Здійснити роботи по розробці та актуалізації нового Генерального плану забудови міста та створення ГІС
ОписМіська рада,/ головне управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів виконують роботи по завершенню розробки і актуалізації нового генерального плану міста та створення сучасної гео- інформаційної системи ГІС- цифрової моделі міста з інформацією про ділянки, власність, інфраструктуру, тощо, яка разом з іншою рекламно- презентаційною інформацією стане доступною на веб- сайті міської ради
Результати проектуОновлено Генеральний план забудови міста та розроблена ГІС. Визначена кількість шарів інформації доступна для огляду через веб-сайт
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніГоловне управління містобудування та архітектури, управління земельних ресурсів міської радиНачальники управлінь
Співпраця з організаціямиКП „МІОЦ”Директор
ДП „Укрінжгеодезія”Директор
УД НДІ проектування міст „Діпромісто”Керівник
Фінансування1 –й захід -1578 тис.грн., 2 –й захід - 37 тис.грн.( ДП „Укрінжгеодезія”), 781 тис.грн. (КП „МІОЦ”)

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Завершення роботи по оновленню Генплану та затвердження його рішенням міської радиГоловне управління містобудування та архітектури 2006-2007 рр.
2Впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій та створення ГІС –орієнтованої бази данихУправління земельних ресурсів2006-2010 рр.
3Встановлення ГІС- електронної карти міста на веб- сайті міської радиКП „МІОЦ”2008-2010 рр.

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.1.Створення системи формування інвестиційного продукту та підвищення інвестиційного потенціалу
Оперативна ціль C.1.3.Створити бази даних інвестиційних пропозицій, земельних ділянок та будівель та розмістити її веб- сайті міської ради
ОписМіська рада, головне управління містобудування та архітектури, управління економіки та інвестицій проводять інвентаризацію муніципального майна, звертаючи особливу увагу на майно, придатне для бізнесу, та формують (оновлюють) базу інвестиційних можливостей (опис земель та споруд, права власності, технічні та фізичні умови планування) та інвестиційні пропозиції
Результати проектуПортфель інвестиційних проектів, інвестиційних пропозицій щодо земельних ділянок та будівель разом з іншою бізнес орієнтованою та рекламно- презентаційною інформацією про місто і його інвестиційними можливостями є легкодоступним через Інтернет
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки та інвестиційНачальник управління
Співпраця з організаціямиУправління з використання та розвитку комунальної власності містаНачальник управління
Управління земельних ресурсів міської радиНачальник управління
Управління громадських зв’язківНачальник управління
Фінансування

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1 Оновлення інвестиційного портфеля містаУправління економіки та інвестиційпостійно
2Проведення інвентаризації та створення бази даних про незадіяні виробничі площі підприємств міста та невикористані споруди, придатні для бізнесу та інвестиційУправління економіки та інвестицій2007-2008 рр.
3Формування переліку об'єктів та земельних ділянок для відведення, продажу, реконструкції та забудови, які готові для інвестуванняУправління земельних ресурсівпостійно
4Проведення аукціонів щодо продажу об’єктів та зем. ділянок, які готові для інвестуванняУправління земельних ресурсівпостійно
5Розміщення інформації на презентаційній сторінці веб-сайту міста та постійне її оновленняУправління громадських зв’язківпостійно

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.2.Налагодити функціонування ефективної системи промоушену міста та його інвестиційних можливостей
Оперативна ціль C.2.1.Розробити довготривалу програму залучення інвестицій
ОписВиконавчі органи міської ради у співпраці з профільними постійними комісіями міської ради разом із бізнес спільнотою міста формують пріоритетні чинники збільшення інвестиційного потенціалу міста, створюють ефективну систему підвищення його іміджу, обґрунтовують пріоритетні напрямки інвестування та розробляють довготермінову програму залучення інвестицій
Результати проектуВпроваджено довготермінову програму залучення інвестицій з визначеними пріоритетними чинниками збільшення інвестиційного потенціалу міста, виписаною системою підвищення його іміджу та обґрунтованими пріоритетними напрямками залучення інвестицій
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки та інвестиційНачальник управління
Співпраця з організаціямиВідділ сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльностіНачальник відділу

Фінансування

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Підготовка проекту довготермінової програми залучення інвестицій, релевантної до Стратегічного плану економічного розвитку міста, яка враховуватиме оперативні цілі Стратегічного плану економічного розвитку, особливо, у частині критичного питання «залучення інвестицій»Управління економіки та інвестиційІV кв.2006 рікІ кв. 2007 рік
2Проведення консультацій з постійними профільними комісіями міської ради та широке обговорення проекту програми з бізнес спільнотою містаУправління економіки та інвестицій2007 рік
3Винесення програми на сесію міської ради та її затвердженняУправління економіки та інвестицій2007 рік

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.2.Налагодити функціонування ефективної системи промоції міста та його інвестиційних можливостей
Оперативна ціль C.2.2.Модернізувати веб-сайт міста та забезпечити його життєздатність та постійну підтримку
ОписМіська рада управління громадських зв’язків, управління економіки та інвестицій готують обґрунтування необхідності модернізації та життєздатності веб -сайту міста та працюють над забезпеченням його створення, наповнення, оновлення та підтримки
Результати проектуФункціонує постійно поновлюваний та зручний для огляду веб-сайт міста, який вміщує всю зібрану інформацію (у т.ч. іноземними мовами) про інвестиційні можливості міста, його пріоритети, вільні ресурси для потенційного інвестора, бізнес орієнтовану та ділову інформацію
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління громадських зв’язківНачальник управління
Співпраця з організаціямиУправління економіки та інвестиційНачальник управління
КП „МІОЦ”Директор КП
Фінансування20 тис.грн. в межах Програми інформаційної підтримки діяльності міського голови, міської ради та її виконавчих органів на 2007-2010 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Доопрацювання оновленої моделі існуючого Інтернет-порталу містаУправління громадських зв’язків,КП „МІОЦ”ІV кв.2006 року- І кв. 2007 року
2Підготовка проекту розпорядження міського голови про підтримку Інтернет-порталу з метою його своєчасного наповнення, оновлення з деталізацією сторінок, які потребують трьохмовного наповнення. Закріплення переліку відповідальнихУправління громадських зв’язківІ кв. 2007 року
3Затвердження бюджету модернізації порталу та підтримку його роботиУправління громадських зв’язківІV кв.2006 року
4Наповнення сайту наявною презентаційно- рекламною інформацією про місто та його інвестиційні можливості, вільні ресурси та бізнес- пропозиції, правову, законодавчу та ресурсну інформацію, необхідну для бізнесу, тощо)Управління економіки та інвестицій, виконавчі органи міської радипостійно

Критичне питання С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.2.Налагодити функціонування ефективної системи промоушену міста та його інвестиційних можливостей
Оперативна ціль C.2.3.Забезпечити реалізацію комплексу заходів щодо підвищення іміджу міста та поширення інформації про його інвестиційні можливості
ОписМіська рада та її виконавчі органи, управління економіки та інвестицій готують інформаційно- рекламні матеріали, які можуть забезпечити промоушен міста і його інвестиційних можливостей та формують канали (комплекс заходів) її поширення в Україні та за її межами
Результати проектуРозроблено календар промоційних заходів, створено і поширено інформаційно- рекламні матеріали, які забезпечують просування інвестиційних можливостей міста та зростання його іміджу як в Україні, так і за її межам, залучено додатково кілька потужних інвесторів
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки та інвестиційНачальник управління
Співпраця з організаціями
ФінансуванняЗгідно з кошторисом міського бюджету

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Збирання та підготовка рекламних та презентаційних матеріалів про місто та його бізнес можливості Управління економіки та інвестиційпостійно
2Розробка та виготовлення виставкового стенду, презентаційних брошур та компакт -дисків про місто та його бізнес можливості (наприклад, інвестиційні пропозиції Миколаєва)Управління економіки та інвестиційпостійно
3Участь у всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах, семінарахУправління економіки та інвестиційпостійно
4Планування та розробка календаря проведення у місті інвестиційних форумів, ярмарків, фестивалів, виставок та інших будь -яких заходів, які дають змогу підняти імідж міста та запросити потенційних інвесторів Управління економіки та інвестиційпостійно
5Розміщення всієї наявної презентаційно- рекламної інформації про місто та його інвестиційні можливості на легкодоступному і відомому веб- сайті, «прописування» їх на пошукових серверахУправління економіки та інвестиційпостійно

Критичне питання C. С. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.3.Розробити систему зменшення ризиків вкладення інвестицій
Оперативна ціль C.3.1.Внести зміни у систему розподілу повноважень при прийнятті управлінських рішень щодо залучення інвестицій
ОписМіська рада, міський голова вносять зміни і доповнення до Положення про управління економіки та інвестицій в частині його повноважень та функцій, спрямованих на реалізацію Стратегічного плану розвитку міста Миколаїв та залучення інвестицій
Результати проектуПідготовлено професійний персонал, здійснено перерозподіл обов’язків та змінено Положення про управління економіки та інвестицій в частині його повноважень та функцій, які забезпечують реалізацію і моніторинг Стратегічного плану розвитку міста Миколаїв та залучення інвестицій
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки містаНачальник управління
Співпраця з організаціями
ФінансуванняВ рамках операційних витрат та донорських коштів, які визначаються проектом ЕРМ на навчання спеціаліста із залучення інвестицій
ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1Введення у відділі управління економіки та інвестицій посади спеціаліста (або створення нового відділу чи структури), що буде займатись залученням прямих іноземних інвестицій та бізнесуУправління економіки та інвестицій2008 рік
2Розробка та затвердження функціональних обов’язків працівників, які займатимуться залученням інвестиційУправління економіки та інвестицій2008 рік
3Професійне навчання спеціаліста (спеціалістів) із залучення інвестиційУправління економіки та інвестицій2008 рік
4Закріплення системи моніторингу та звітування відділу (структури) перед міською радою за процес та результати роботи з потенційними інвесторамиУправління економіки та інвестицій2008 рік
5Створення дорадчого органу (комітету або координаційної ради- можливо це представники відповідних підрозділів виконавчих органів міської ради, центр зайнятості, комунальні підприємства, представники потужних бізнесів, банку, бізнес- центру тощо) із залучення інвестицій та бізнесуУправління економіки та інвестиційІ півріччя 2007 року

Критичне питання C. ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ
Стратегічна ціль C.3.Розробити систему зменшення ризиків вкладення інвестицій
Оперативна ціль C.3.2.Розробити систему професійної допомоги інвесторам
ОписВиконавчі органи міської ради, управління економіки та інвестицій, відділ промисловості та інвестицій формують та розробляють механізм, а також підбирають групу професіоналів, завданням яких буде надання допомоги інвесторам у Миколаєві
Результати проектуСтворено систему професійної допомоги та супроводу інвестора
УпровадженняОрганізаціяОсоба
ВідповідальніУправління економіки та інвестиційНачальник управління
Співпраця з організаціями
ФінансуванняЗгідно з кошторисом міського бюджету

ПЛАН ЗАХОДІВ – ЗАВДАННЯ
№ОписВідповідальніТермін виконання
1 Розробка та обов’язкове застосування правил та методичних рекомендацій по роботі з інвестором Управління економіки та інвестиційІ півріччя2007 року
2Формування команди професіоналів - контактної групи чи групи супроводу, яка працюватиме з інвесторомУправління економіки та інвестиційІ кв. 2007 року
3 Підготовка пакету інформаційних матеріалів (довідкові, правові, ресурсні тощо), необхідних для інвестораУправління економіки та інвестиційпостійно

Затверджено
розпорядженням міського голови
від 10.07.06
№ 364р

СКЛАД
Експертного Комітету зі стратегічного планування
економічного розвитку м.Миколаєва
Голова Експертного Комітету
Чайка -Володимир Дмитровичміський голова
Заступник голови Експертного Комітету
Гранатуров -Юрій Ісайовичперший заступник міського голови
Члени Експертного Комітету
Яворський -Віталій Леонідовичзаступник міського голови – директор департаменту ЖКГ
Женжеруха -Олександр Жоржовичзаступник міського голови
Бондаренко -Валентина Іванівна заступник міського голови - начальник міського фінансового управління
Марчук -Фаїна Миколаївнаначальник управління економіки та інвестицій
Олійник -Юрій Павловичначальник управління земельних ресурсів
Антоненко -Валентина Михайлівнаначальник відділу промисловості та інвестицій
Курляк -Олександр Миколайовичначальник відділу сфери послуг, легкої, переробної промисловості та підтримки підприємницької діяльності
Голишева - Тетяна Миколаївнаначальник відділу перспективного планування та економічного розвитку управління економіки та інвестицій
Ковалюк -Олена Григорівназаступник начальника Головного управління статистики в Миколаївській області (за погодженням)
Бернацький -Олександр Вікторовичголова постійної комісії міської ради з питань економічної політики, планування, бюджету та фінансів (за погодженням)
Ніконов - Дмитро Вікторович голова постійної комісії міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку (за погодженням)
Шпиль -Олександр Олександровичголова Спілки промисловців та підприємців Миколаївської області (за погодженням)
Агафонов -Валерій Олексійовичгенеральний директор ДП “Суднобудівний завод імені 61 комунара” (за погодженням)
Корочкин -Сергій Миколайович директор з економіки ДП “НВКГ “Зоря” –“Машпроект” (за погодженням)
Манжос -Геннадій Аполлінарійовичначальник відділу розвитку СЕЗ ВАТ “Дамен Шіпўярдс Океан” (за погодженням)
Нагорний -Микола Олександровичректор Південної академії підвищення кваліфікації кадрів Міністерства промислової політики України (за погодженням)
Єганов -Олександр Юхимовичпроректор з науково-навчальної роботи, кандидат технічних наук, доцент, декан інженерно-економічного факультету Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова (за погодженням)
Бровінська -Ніна Михайлівнакандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації Національного університету кораблебудування ім.адмірала Макарова (за погодженням)
Ващиленко -Артем Миколайовичдиректор Миколаївського філіалу „ТАС –Комерцбанк” (за погодженням)
Вєтров -Валерій Євгеновичголова представництва Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва у Миколаївській області (за погодженням)
Козлов Станіслав В’ячеславовичзавідувач відділу економіки та соціальних проблем газети “Вечерний Николаев” (за погодженням)
Лясковський -Георгій Дмитровичголова міської організації роботодавців „Промисловці та підприємці м.Миколаєва” (за погодженням)
Найда -Олег Володимировичфінансовий директор ВАТ ЕК „Миколаївобленерго” (за погодженням)
Шпанов -Роман Владиславовичзаступник директора з розвитку ТОВ “ЄСТА ЛТД” (за погодженням)
Ступницький -Юрій Олександровичгенеральний директор ТОВ “Фактурный Дом” (за погодженням)
Гришин -Петро Миколайовичкеруючий Миколаївською філією ВАТ “Державний експортно-імпортний банк”, радник міського голови (за погодженням)
Кривокульський -Олег Григоровичспівзасновник ТОВ “Кіномир” та ТОВ “Автомир” (за погодженням)
Кербунов -Юрій Володимировичрадник міського голови з питань екології
Овдієнко -Ігор Миколайовичпрезидент благодійного Фонду розвитку Центрального району м.Миколаєва, радник міського голови з питань морської індустрії
Король -Олександр Васильовичрадник міського голови з питань містобудування
Белявська -Ганна Олексіївнадиректор Миколаївського регіонального центру підтримки бізнесу (за погодженням)
Золотухін -Михайло Євгеновичголова правління Фонду розвитку м.Миколаєва (за погодженням)
_____________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: