Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Миколаїв 

від 23 лютого 2023 р                                                                                       № 18/1

 

Про затвердження міської Програми розвитку і функціонування української мови у м. Миколаєві на 2023-2025 роки

 

З метою створення належних умов для зміцнення державотворчої функції української мови, розвитку поширення сфери її функціонування, відповідно до Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.06.2019 № 596-р «Про схвалення Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - успішна держава», керуючись пп. 22 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську Програму розвитку і функціонування української мови у м. Миколаєві на 2023-2025 роки (далі ? Програма, додається).

 

2. Управлінню з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради щорічно до 20 лютого надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), першого заступника міського голови Лукова В.Д. 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 23.02.2023

№ 18/1

 

 

Міська Програма розвитку і функціонування української мови
у м. Миколаєві на 2023-2025 роки

 

Вступ

 

Міська Програма розвитку і функціонування української мови на 2023-2025 роки у м. Миколаєві (далі – Програма) є однією із програм освітньо-культурного розвитку громади, розроблена на виконання вимог ст. 10 Конституції України, Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Декларації про державний суверенітет України, Європейської Культурної Конвенції, Закону України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин», Указу Президента України від 15.02.2010 № 161/2010 «Про Концепцію державної мовної політики».

Програма визначає основні напрямки, пріоритети, завдання розвитку української мови на 2023-2025 роки, конкретизує механізми, основні заходи реалізації, терміни, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення виконання Програми.

Сучасна мовна ситуація в Україні є результатом наполегливого, планомірного та систематичного тиску проти української мови, ідентичності та державності. Різні імперські режими протягом останніх чотирьох сторіч послідовно проводили політику обмежень, переслідувань, заборон української мови, культури та будь-яких форм українського національного життя.

У перші роки незалежності України були досягнуті певні успіхи в утвердженні української мови як державної. Розширилась сфера її вжитку в установах та організаціях, в освіті, в науці; з’явилось більше україномовної преси й книжок; у закладах вищої освіти був впроваджений обов’язковий іспит з української мови й обов’язковий курс ділового українського мовлення, обов’язковим стало ЗНО з української мови. Проте впровадження української мови як державної у публічній сфері не було до кінця послідовним і не супроводжувалось системними заходами.

Політика «відсутності мовної політики» в умовах України, де позиції своєї мови і культури ослаблені, внаслідок тривалого періоду дискримінації, спричинила домінування російської мови в мовно-культурному та мовно-інформаційному просторі України, перетворила мову на суржик, на мішанину українських та російських слів, кальок, необґрунтоване вживання іншомовних слів, коли їм є цілком повноцінні відповідники в українській мові.

Заходи Програми передбачають передусім підтримку й розвиток чинних громадських ініціатив, освітянських та журналістських починань. Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української мови, культури та історичної пам’яті української нації через найширший спектр просвітницьких, культурних, освітніх, науково-практичних та інформаційних заходів, сприятиме зміцненню україномовного національно-патріотичного середовища на рівні нашої громади.

 

 

1.Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Засилля в мовно-інформаційному просторі як України, так і нашої територіальної громади іншомовної продукції, призвело не лише до різкого скорочення українського мовного простору, але й до руйнації способу мислення та деформації ментальності громадян України, прищеплення їм чужих стереотипів, навіювання почуття меншовартості. Усі ці чинники ще раз підтверджують гостру необхідність ефективної мовної політики як на рівні держави, так і на рівні місцевого самоврядування.

У територіальній громаді міста є потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови у різних сферах життя: місцевому самоврядуванні, освіті, культурі, торгівлі, транспорті, рекламі, засобах масової інформації тощо. Складною є ситуація з дотриманням норм українського правопису.

 

2. Мета та завдання Програми

 

Метою Програми є створення оптимальних умов для реалізації конституційних гарантій на вільне функціонування української мови, створення домінантного україномовного простору у м. Миколаєві любові, поваги, шанобливого ставлення до української мови, культури, дотримання норм законів України щодо забезпечення культурно-мовних прав громадян.

Основними завданнями Програми є:

- зміцнення статусу української мови як державної;

- забезпечення використання української мови в усіх сферах суспільного життя;

- посилення функції державної мови як об’єднуючого і консолідуючого чинника в суспільстві, засобу зміцнення державної єдності України;

- створення необхідних умов для утвердження української мови, набуття нею рис престижності, перспективності та авторитетності;

- визначення та здійснення заходів для стимулювання глибокого вивчення української мови;

- сприяння поширенню у соціальних мережах матеріалів, які пропагують кращі досягнення української культури та історії.

 

3. Очікувані результати

 

Виконання Програми забезпечить:

- практичну реалізацію статті 10 Конституції України щодо всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

- підтримку представників освітніх, мистецьких колективів, громадських об’єднань, талановитих місцевих літераторів, які сприяють розвитку української мови, культури, історичної свідомості;

- розширення функціонування української мови в органах місцевого самоврядування, засобах масової інформації, у побуті, торгівлі, культурі, освіті та науці;

- підтримку україномовних видань, науково-популярних розробок, предметом дослідження яких є українська мова, література і культура та випуск видань українською мовою;

- сприяння пропагуванню серед населення кращих зразків творчої спадщини діячів культури України.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем Програми

 

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації;

- забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації;

- мотивування населення міста до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;

- розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (у тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови;

- покращання якості викладання державної мови в закладах освіти, сприяння вивченню української мови;

- розвитку національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів;

- сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції;

- сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури;

- подальшої підтримки книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України;

- створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, у тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном.

Перелік завдань та заходів Програми визначено у додатку 2 до Програми.

 

5. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування Програми планується за рахунок коштів бюджету громади, виходячи з його реальних можливостей та пріоритетів. Можливе залучення благодійних внесків та інших джерел надходжень, не заборонених законодавством.

 

6. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Щороку до 20 січня співвиконавці заходів Програми надають звіт до управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради щороку до 20 лютого інформує міську раду, постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту про виконання заходів Програми.

 

7. Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської Програми розвитку і функціонування української мови у м. Миколаєві на 2023-2025 роки.

2. Перелік завдань і заходів міської програми розвитку і функціонування української мови у м. Миколаєві на 2023-2025 роки.

3. Результативні показники виконання міської Програми розвитку і функціонування української мови у м. Миколаєві на 2023-2025 роки. 

____________________________________________________________________ 

Додаток 1

до Програми

 

 

П А С П О Р Т
міської Програми розвитку і функціонування української мови
у м. Миколаєві на 2023-2025 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від 23.02.2023 № 18/1.

 

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

 

3. Ініціатор розроблення Програми: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

 

4. Розробник Програми: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

 

5. Відповідальний виконавець: управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

 

6. Співвиконавці Програми:

6.1. Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради.

6.2. Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради.

6.3. Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради.

6.4. Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

6.5. КУ «Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю».

6.6. Управління освіти Миколаївської міської ради.

6.7. Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

6.8. Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

6.9. Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради.

6.10. Адміністрації районів Миколаївської міської ради.

6.11. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

6.12. Заклади культури клубного типу, Централізовані бібліотечні системи (ЦБС) для дітей та дорослих, мистецькі школи.

6.13. Заклади загальної середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти. 

7. Термін виконання Програми: 2023-2025 роки. 

8. Обсяги та джерела фінансування.

 

Джерела фінансування

Обсяг

фінансування

(тис.грн)

У тому числі за роками

2023

2024

2025

Всього:

21508,7

7169,0

7192,7

7147,0

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

21508,7

7169,0

7192,7

7147,0

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

Додаток 2

до  Програми

 

Перелік завдань та заходів міської Програми розвитку і функціонування української мови
у м. Миколаєві на 2023-2025 роки

 

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Заходи і проєкти

Програми

Термін виконання заходу

Відповідальні

 виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. гривень)

Очікуваний

результат

Джерела фінансування

Обсяг фінансу-вання

У тому числі за роками

 

2023

2024

2025

 

1. Забезпечення дотримання вимог законодавства про державну мову в діяльності органів місцевого самоврядування

1.1. Проведення аналізу та організація регулярного моніторингу використання української мови при веденні діловодства виконавчими органами Миколаївської міської ради

2023-2025

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

1.2. Вжиття заходів з підвищення рівня володіння державною мовою у рамках проведення роботи з підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників підприємств, установ та організацій комунальної форми власності

2023-2025

Департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

2. Сприяння застосуванню державної мови при наданні медичної допомоги та медичного обслуговування

2.1. Забезпечення в межах повноважень дотримання норм законодавства про державну мову в діяльності комунальних закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу та здійснюють медичне обслуговування

2023-2025

Управління охорони здоров’я

Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

3. Сприяння функціонуванню державної мови у сфері культури

 

3.1. Проведення аналізу та регулярного моніторингу стану дотримання законодавства про державну мову в діяльності базової мережі закладів культури.

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

 

3.2. Сприяння розвиткові та функціонуванню української мови на базі бібліотек (організація курсів вивчення української мови, у т. ч. безкоштовних та дистанційних, розміщення пунктів складання іспитів на визначення рівня володіння державною мовою.)

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, ЦБС для дітей та дорослих

-

 

-

-

-

Формування культури спілкування українською мовою. Підвищення рівня знань та використання державної мови серед мешканців громади усіх вікових груп

 

3.3. Організація на базі бібліотек:

- клубів читання вголос;

- «творчих турів» українських письменників по бібліотеках міста з метою кращого знайомства з їх творчістю та популяризації української мови та літератури

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, ЦБС для дітей та дорослих

-

 

-

-

-

Створення україномовного середовища,

підвищення рівня знайомства молоді з сучасними авторами

 

3.4. Розробка україномовних продуктів – сценаріїв державних свят, історичних дат та свят народно-обрядового спрямування для використання закладами культури

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу

-

 

-

-

-

Поява конкурентоспро-можного україномовного розважального продукту

 

3.5.  Постанови аматорськими театрами україномовних вистав за творами українських або зарубіжних авторів

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу

Всього

3001,7

 

1000,0

1001,7

1000,0

Залучення до популяризації української мови якомога більше аматорських колективів

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

3001,7

 

1000,0

1001,7

1000,0

Інші джерела фінансування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.6. Розміщення на вебресурсах та сторінках соцмереж матеріалів про культурну спадщину Українського народу та історію становлення держави

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу, ЦБС для дітей та дорослих

-

 

-

-

-

Ознайомлення міської громади, широкого загалу з культурною спадщиною і історією становлення держави

 

3.7. Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів щодо функціонування державної мови при проведенні культурно-мистецьких заходів в закладах культури клубного типу, бібліотеках, на територіях історико-культурних заповідників, в інших закладах культури

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу, ЦБС для дітей та дорослих

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

 

3.8. Проведення фестивалів, культурно-масових заходів, мистецьких подій, конкурсів, які презентують на широкий загал та популяризують традиційну та сучасну українську культуру, у т. ч. україномовний культурний продукт

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу, ЦБС для дітей та дорослих, мистецькі школи

Всього

6005,0

2000,0

2025,0

1980,0

Підвищення рівня культури спілкування українською мовою. Внесення нових, сучасних змістів у традиційні види мистецтв.

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

6005,0

2000,0

2025,0

1980,0

Інші джерела фінансування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.9. Проведення на місцевому рівні книжкових фестивалів, ярмарків, флешмобів, виставок, заходів з популяризації читання, популяризації творчості українських письменників, у тому числі тих, що представляють місто та область

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, ЦБС для дітей та дорослих

Всього

3000,0 

999,0

    996,0

1005,0

Патріотичне виховання молоді на прикладах україномовних авторів, історичних постатей, історичних подій. Залучення до творчості молодих миколаївців.

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

3000,0 

999,0

    996,0

1005,0

Інші джерела фінансування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3.10. Проведення в закладах культури культурно-просвітницьких заходів,спрямованих на популяризацію української мови, культури та історії України

2023-2025

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини

Миколаївської міської ради, заклади культури клубного типу,  ЦБС для дітей та дорослих

Всього

8992,0 

3000,0

3000,0

2992,0

Популяризація україномовного культурного продукту. Підвищення рівня обізнаності в українській культурі та історії. Створення україномовних настільних ігор, квестів тощо, що будуть популяризувати історію України і рідного міста.

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

8992,0 

3000,0

3000,0

2992,0

Інші джерела фінансування

 

0

 

0

 

0

 

0

4. Сприяння функціонуванню державної мови у сфері транспорту

4.1. Забезпечення неухильного дотримання надавачами послуг перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування  законодавства  про державну мову

 

2023-2025

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій

Миколаївської міської ради

 

 

-

-

-

Дотримання суб’єктами, які надають транспортні послуги норм законодавства про державну мову

 

4.2. Розміщення промоційної інформації щодо популяризації української мови у місцевому громадському транспорті

2023-2025

Управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій

Миколаївської міської ради

 

 

-

-

-

Популяризація української мови та культури

5. Сприяння функціонуванню державної мови у сфері фізкультури та спорту

5.1. Організація та проведення міських спортивно-масових заходів національно-патріотичної направленості

2023-2025

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Виховання в учнів та студентів, спортсменів патріотизму, любові до рідного слова

 

5.2. Проведення за участю провідних спортсменів та тренерів-викладачів «майстер-класів», відкритих тренувань, заходів, присвячених видатним українським спортсменам, які прославляють місто та державу на світових спортивних аренах

2023-2025

Управління у справах фізичної культури і спорту

Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Виховання в учнів та студентів, спортсменів патріотизму, любові до рідного слова

6. Сприяння застосуванню державної мови у сфері обслуговування споживачів

6.1. Здійснення моніторингу виконання вимог мовного законодавства у закладах торгівлі та сфері послуг.

2023-2025

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Дотримання Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

 

6.2. Проведення роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання щодо неухильного дотримання норм Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

2023-2025

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, адміністрації районів Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог

чинного законодавства

України про мову

7. Покращання якості державної мови в закладах освіти

7.1. Забезпечення системного моніторингу за дотриманням норм законодавства щодо мови освітнього процесу в закладах освіти, у тому числі при здійсненні позакласної роботи, організації роботи оздоровчих та навчально-оздоровчих таборів, господарчої діяльності тощо

2023-2025

Управління освіти

Миколаївської міської ради, заклади загальної

середньої освіти

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог

чинного законодавства

України про мову

 

7.2. Підвищення рівня володіння українською мовою педагогічних працівників в усіх закладах освіти, у тому числі проведення науково-практичних конференцій, семінарів, інших заходів, спрямованих на підвищення якості викладання державною мовою

 

Управління освіти

Миколаївської міської ради, заклади загальної

середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

 

-

 

-

-

-

Створення умов для покращання рівня володіння державною мовою

 

7.3. Поповнення фондів бібліотек закладів загальної середньої освіти україномовною пізнавальною та художньою літературою

2023-2025

Управління освіти

Миколаївської міської ради, заклади загальної

середньої освіти

 

Всього

510,0

170,0

170,0

170,0

Популяризація української літератури.

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

510,0

170,0

170,0

170,0

Інші джерела фінансування

 

0

 

0

 

0

 

0

 

7.4. Проведення конкурсів творчо-пошукових і науково-дослідницьких робіт із української мови і літератури

2023-2025

Управління освіти

Миколаївської міської ради, заклади загальної

середньої освіти

 

-

 

-

-

-

Створення умов для покращення рівня володіння державною мовою

 

7.5. Проведення оглядів-конкурсів на кращу організацію в закладах освіти роботи із забезпечення функціонування української мови

2023-2025

Управління освіти

Миколаївської міської ради заклади загальної

середньої освіти, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

 

-

 

-

-

-

Забезпечення вимог чинного законодавства України про мову

8. Підвищення рівня володіння державною мовою для вразливої групи населення, особи/сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах

8.1. Заохочення вивчення української мови та створення відповідних можливостей через послугу з інформування та консультування, організація навчання та просвіти (лекції, бесіди, вистави)

2023-2025

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

-

 

-

-

-

Створення умов для покращання рівня володіння державною мовою

 

8.2. Проведення заходів соціальної реабілітації з вивчення української мови для дітей та осіб з інвалідністю

2023-2025

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради,

КУ «Міський центр комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю»

-

 

-

-

-

Створення умов для покращання рівня володіння державною мовою

9. Сприяння функціонуванню державної мови у сфері зовнішньої реклами, інформації для загального ознайомлення, при виконанні географічних назв та назв об’єктів топоніміки тощо

 

9.1. Здійснення моніторингу стану дотримання вимог законодавства про державну мову в частині найменування об`єктів топоніміки.

 

2023-2025

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради, управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

-

 

-

-

-

Приведення публічної візуальної інформації та об’єктів топоніміки, що розміщуються на території м. Миколаєва, у відповідність до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

 

9.2. Вжиття заходів щодо забезпечення розміщення інформації державною мовою на об’єктах інформаційно-орієнтаційної системи  (вуличні вказівники,  адресні покажчики, дорожні знаки, інформаційні табло, при розміщенні зовнішньої  реклами тощо) та на об’єктах місцевої інфраструктури

2023-2025

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради,

адміністрації районів Миколаївської міської ради

 

-

 

-

-

-

Приведення  публічної візуальної інформації та об’єктів топоніміки, що розміщуються  на території м. Миколаєва, у відповідність до ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної»

Додаток 3

до Програми

 

Результативні показники виконання міської Програми розвитку і функціонування української мови
у м. Миколаєві на 2023-2025 роки

 

Результативні показники

2023 рік

2024 рік

2025 рік

Постанови аматорськими театрами україномовних спектаклів за творами українських або зарубіжних авторів

Показники затрат:

 

 

 

обсяг видатків на постанови аматорськими театрами україномовних вистав за творами українських або зарубіжних авторів, тис.грн.

1000,0

1001,7

1000,0

Показники продукту:

 

 

 

кількість вистав – всього, од.

6

9

10

кількість відвідувачів – всього, осіб

4 000

6 300

10 000

Показники ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача, тис.грн

0,250

0,159

0,100

Показники якості:

 

 

 

динаміка збільшення заходів (вистав) у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

-

50,0

11,1

Проведення фестивалів, культурно-масових заходів, мистецьких подій, конкурсів, які презентують на широкий загал та популяризують традиційну та сучасну українську культуру, у т. ч. україномовний культурний продукт.

Показники затрат:

 

 

 

обсяг видатків на проведення фестивалів, культурно-масових заходів, мистецьких подій, конкурсів, які презентують на широкий загал та популяризують традиційну та сучасну українську культуру,тис.грн.

2000,0

2025,0

1980,0

Показники продукту:

 

 

 

кількість глядачів – всього, осіб

20 000

45 000

60 000

кількість заходів – всього, од.

5

10

12

Показники ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного глядача, тис.грн

0,100

0,045

0,033

Показники якості:

 

 

 

динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

-

100,0

20,0

Проведення на місцевому рівні книжкових фестивалів, ярмарків, флешмобів, виставок, заходів з популяризації читання, популяризації творчості українських письменників, у тому числі тих, що представляють місто та область

Показники затрат:

 

 

 

обсяг видатків на проведення на місцевому рівні книжкових фестивалів, ярмарків, флешмобів, виставок, заходів з популяризації читання, популяризації творчості українських письменників,тис.грн

 

999,0

 

996,0

 

1005,0

Показники продукту:

 

 

 

кількість заходів – всього, од.

30

40

50

кількість відвідувачів та учасників – всього, осіб

9 000

12 000

15 000

Показники ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного відвідувача та учасника, тис.грн

0,111

0,083

0,067

Показники якості:

 

 

 

динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

-

33,3

25,0

Проведення в закладах культури культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови,

культури та історії України

Показники затрат:

 

 

 

обсяг видатків на проведення в закладах культури культурно-просвітницьких заходів, спрямованих на популяризацію української мови, культури та історії України

3000,0

3000,0

2992,0

Показники продукту:

 

 

 

кількість заходів – всього, од.

60

80

90

кількість учасників – всього, осіб

8 000

10 000

11 000

Показники ефективності:

 

 

 

середні витрати на одного учасника, тис.грн

0,375

0,300

0,272

Показники якості:

 

 

 

динаміка збільшення заходів у плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду, %

-

33,3

12,5

Поповнення фондів бібліотек закладів загальної середньої освіти україномовною пізнавальною та художньою літературою

Показники затрат

 

 

 

Обсяг видатків на поповнення бібліотек закладів загальної середньої освіти україномовною художньою літературою, тис. грн.

170,0

170,0

170,0

Показники продукту

 

 

 

Кількість закладів, в яких планується поповнення бібліотечного фонду, од.

68

68

68

Кількість примірників, які планується придбати, од.

340

340

340

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на поповнення бібліотечного фонду 1 закладу загальної середньої освіти, тис.грн.

2,5

2,5

2,5

Середні витрати на придбання одного примірника, тис. грн..

0,5

0,5

0,5

Показники якості:

 

 

 

Відсоток кількості придбаних примірників від запланованих на відповідний рік, %

100

100

100

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: