Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ 

Миколаїв

від 11 жовтня 2022                                                                                         № 542

Про затвердження Програми розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки 

З метою збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення соціально-економічного розвитку міста, а також подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я м. Миколаєва, керуючись  Бюджетним кодексом України, абз. 5 пп. 2 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», керуючись ст.ст. 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Програму розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки (далі - Програма, додається). 

2. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської  міської ради щороку до 25  січня надавати узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд). 

3. Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/57 «Про затвердження Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки» (зі змінами та доповненнями) визнати таким, що втратило чинність, з 01.01.2023. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), з питань охорони здоров'я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), заступника міського голови Петрова А.Л. 

Заступник міського голови                                                               Ю.АНДРІЄНКО  

                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                            рішення виконкому
                                                                                            міської ради
                                                                                            від 11.10.2022
                                                                                            № 542

 

ПРОГРАМА

розвитку та  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,
 на 2023-2025 роки 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, на 2023-2025 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Основ законодавства України про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Миколаєва  в умовах пандемії COVID-19 та військової агресії Російської Федерації.

Система охорони здоров?я міста витримує  значне навантаження та  дію обох чинників  завдяки медичним працівникам, які продовжують працювати, та управлінцям, які швидко та ефективно відреагували та виклики та змінили спеціфіку роботи.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади, метою яких є забезпечення надання якісної медичної допомоги, збереження високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що можуть шкідливо впливати на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Програма складається з двох складових:

- перша частина містить заходи щодо фінансової підтримки та розвитку, покращання матеріально-технічної бази закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради;

- друга частина спрямована на надання медичних послуг населенню міста, понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

Відповідно до чинних нормативних документів всі заклади охорони здоров’я перетворено в комунальні некомерційні підприємства, однак протягом терміну дії Програми буде здійснюватись оптимізація системи первинної медичної допомоги, що дозволить забезпечити більш ефективне використання наявного фінансового ресурсу та покращити якість медичної допомоги.

У роботу закладів охорони здоров’я Миколаївської міської ради впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих. 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА

В умовах пандемії COVID-19, військової агресії Російської Федерації, враховуючи постійні ракетні атаки й удари по місту Миколаєву, в тому числі  і по закладах охорони здоров'я, слід зазначити, що праця лікарів, медсестер та іншого персоналу пов'язана зі щоденним ризиком для їх життя та здоров'я. Крім того, в таких умовах багато людей бояться відвідувати медичні заклади. Якщо в умовах пандемії основну увагу приділяли забезпеченню киснем, засобами захисту, наявності лікарських засобів, вакцінації, то наразі фокус медичної допомоги зміщується на загрозу застосування хімічної, ядерної зброї, а також на масово отримані цивільним населенням  поранення, травми, опіки, переломи тощо . Водночас розуміємо, що  таке зміщення означає меншу пріоритетність допомоги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями. Спостерігається  порушення неперервності лікування туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, діабету та ін. Це означає, що необхідно зробити все аби така допомога надавалася, а її безперервність була дотримана.

Ключовими проблемами охорони здоров’я населення є:

       - низький рівень інформованості про сучасні медичні технології, засоби збереження здоров’я та активного дозвілля;

       - недостатність   фінансових  і  насамперед  бюджетних, ресурсів для забезпечення ефективної діяльності системи охорони здоров’я;

       - брак сучасних медичних технологій, недостатнє володіння ними;

       - практична відсутність ринку медичних послуг;

       - недосконалість нормативно-правових актів, які впливають на створення умов для поліпшення стану здоров’я населення та підвищення ефективності використання в системі охорони здоров’я людських, матеріально-технічних та фінансових ресурсів в умовах ринкової економіки.

З метою вирішення цих проблем Програма  має спрямовуватися на підвищення рівня здоров’я, поліпшення якості та тривалості  життя.

 Реалізація цієї політики потребує здійснення комплексу заходів, які передбачають:

- поетапне збільшення асигнувань у сферу охорони здоров’я, їх ефективне використання;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, переорієнтацію охорони здоров’я на суттєве посилення заходів з попередження захворювань, запобігання інфекційним захворюванням, зниження ризиків для здоров’я людини, що пов’язані з забрудненням та шкідливим впливом факторів довкілля;

- вирішення проблем гігієни та безпеки праці, профілактики виробничого травматизму та професійних захворювань;

- створення умов для формування та стимулювання здорового способу життя, вдосконалення гігієнічного виховання і навчання населення, особливо дітей та молоді; посилення боротьби із шкідливими звичками; розвиток фізичної культури і спорту; забезпечення раціонального збалансованого харчування населення;

- здійснення активної демографічної політики, спрямованої на стимулювання народжуваності і зниження смертності, збереження та зміцнення репродуктивного здоров’я населення, а також соціальної політики підтримки молоді та захисту інвалідів і людей похилого віку;

- забезпечення всебічного гармонійного фізичного та психічного розвитку дитини, починаючи з народження, її раціонального харчування, оптимальних умов побуту, виховання і навчання;

- запровадження ефективної системи багатоканального фінансу­вання сфери охорони здоров’я;

- удосконалення системи соціального та правового захисту медичних і фармацевтичних працівників та пацієнтів;

- визначення критеріїв щодо диференціації розміру оплати праці медичних та фармацевтичних працівників залежно від рівня їх кваліфікації, обсягів, якості, складності, ефективності та умов виконуваної роботи.

Таким чином, заходи та завдання Програми  повинні спрямовуватися на зміцнення здоров’я всіх верств населення, збільшення тривалості активного життя, поліпшення демографічної ситуації, підвищення якості та ефективності первинної медико-санітарної допомоги, удосконалення фінансування та управління галуззю. Враховуючи значне зростання  щорічного обсягу медичної допомоги, наявну матеріально-технічну базу, фактичний рівень зношеності медичного обладнання та тривалі строки його експлуатації, у місті гостро стоїть питання необхідності придбання сучасного обладнання.

На сьогодні медичне обладнання для діагностики та лікування, що використовується в лікувальних закладах міста, в середньому на 70% вичерпало свій ресурс експлуатації. Не вистачає сучасного медичного обладнання для організації надання невідкладної медичної допомоги, раннього виявлення захворювань та проведення об’єктивної експертної оцінки патологічного процесу у хворих, діагностики вагітності та вроджених вад розвитку.

Значну проблему складає кадровий дефіцит у сфері охорони здоров’я. Галузь потребує підготовки фахівців для надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги, середніх та молодших медичних працівників, покращання умов їх праці.

Необхідне подальше поліпшення комплексу заходів, спрямованих на покращання репродуктивного здоров’я, рівень обізнаності щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, планування сім’ї, відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції. 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я. 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги;

- забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги;

- проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, у т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту;

- проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань серед населення міста;

- проведення ефективних заходів щодо покращення медичної та соціальної реабілітація хворих, умов їх перебування в соціумі;

- активізації профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення на цукровий діабет та соціально значущі захворювання;

- поетапного оновлення матеріально-технічної бази;

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку. 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених у бюджеті Миколаївської міської територіальної громади. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету. 

6. ОЧІКУВАНІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ 

 Виконання даної Програми дозволить досягнути таких показників: 

-  підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги мешканцям міста Миколаєва;

-  поліпшення матерально-технічної бази закладів охорони здоров?я;

- активізація  заходів щодо покращання медичної та соціальної реабілітації хворих, умов їх перебування в соціумі;

- зміцнення   здоров’я  всіх    верств    населення, збільшення тривалості активного життя, поліпшення демографічної ситуації.

Перелік результативних показників виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми. 

7. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ
ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту. 

8. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ 

Додаток 1. Паспорт програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2023-2025 роки 

Додаток 2. Завдання та заходи Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення міста Миколаєва на 2023-2025 роки 

       Додаток 3. Результативні  показники  Програми  розвитку,  підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,  на 2023-2025 роки 

___________________________________________________


Додаток 1
до Програми 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,  на 2023-2025 роки

 

1. Програму затверджено рішенням виконкому міської ради від 11.10.2022 № 542. 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради. 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради 

5. Співвиконавці: комунальні некомерційні підприємства Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради.   

6. Термін виконання: 2023-2025 роки 

7. Обсяги та джерела фінансування 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн)

У тому числі за роками (тис. грн)

2023

2024

2025

Кошти бюджету Миколаївської міської територіальної громади

1533636

527624

472717

533295

Додаток 2
до Програми

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,

на 2023-2025 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн*

Очікуваний результат

Джерело фінансування

2023

2024

2025

       ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

І

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

2023-2025

 

Кошти бюджету

Миколаївської

міської

територіальної

громмади

 

455490

402942

454378

 

1

 

Поліпшення матеріально-технічої бази  закладів охорони здоров'я  (перелік об’єктів додається в таблиці 1 до Програми)

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я,

 управління охорони здоровя Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

139799

103704

139310

Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному  медичному обладнанні

2

 

Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров'я міста, підтримка програмного забезпечення, придбання автоматизованих робочих місць

 

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я,

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

20351

4978

4978

Забезпечення безперебійної роботи лікувальних закладів в МІС, створення єдиного інформаційного простору в місті

3

 

Забезпечення закладів охорони здоров'я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я,

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

141529

141529

141529

Стале функціонування лікувальних закладів

4

 

Надання фінансової підтримки на утримання міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики, створеного при КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2» (рішення міської ради від 06.02.2020 № 56/99)  

 

2023-2025

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

4249

4249

4249

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

5

 

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам при запобіганні та виникненні надзвичайної ситуації в місті природного та техногенного характеру, в тому числі при особливо небезпечних інфекціях

 

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я,

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

110000

120000

140000

Запобігання розповсюдженню небезпечних інфекцій серед населення міста та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій

6

 

Надання фінансової підтримки на оплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях, що створені при військових комісаріатах (даний захід прийнятий на період сроку дії воєнного стану в Україні, який був введений відповідно до Указу Президента України від 24.02. 2022  № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із змінами)   

 

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня  № 1», КНП ММР «Міська лікарня №3», КНП ММР «Міська лікарня №4»,   КНП ММР «МЛШМД»,  КНП ММР «Міська лікарня №5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

6559

6559

6559

Забезпечення фінансування видатків,  не передбачених Національною службою здоров’я України

7

 

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам на оплату земельного податку

 

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я;

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

5286

5286

5286

Покращання матеріального становища закладів охорони здоров’я

8

 

Надання фінансової підтримки для організації цілодобового охоронного поста в закладах охорони здоров’я  

 

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня №1, №3, №4, №5», КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2», КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП ММР «Пологовий будинок №1-№3», управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

3311

3311

3311

Забезпечення безпеки надання медичних послуг населенню міста

9

 

Надання фінансової підтримки комунальним

некомерційним підприємствам Миколаївської міської ради на оплату 

планової стоматологічної допомоги пільговій категорії населення міста (ветеранам війни, учасникам бойових дій, пенсіонерам, інвалідам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, учасникам АТО/ООС та членам їх родин, малозабезпеченим родинам, дітям -інвалідам), проведення профілактичних заходів дитячому та дорослому населенню міста, в тому числі дітям інвалідам

 

 

 

2023-2025

КНП ММР «Міська дитяча лікарня№2», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2526

2526

2526

Надання якісної, кваліфікованої планової стоматологічної допомоги

10

 

Організація надання хірургічної допомоги в умовах стаціонару в КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2» (придбання медичного обладнання відповідно до таблиці 1 )

2023-2025

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2», управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

6880

5800

1630

Надання якісної медичної допомоги дитячому населенню міста

ІІ

Модернізація лікувально- профілактичних закладів відповідно до стандартів надання медичної допомоги згідно з вимогами Національної служби здоров’я України

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

15000

5000

5000

 

 

 

Забезпечення системою централізованого киснепостачання лікувальних закладів охорони здоров’я відповідно до вимог Національної служби здоров’я України

 

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня №4», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок №2», КНП ММР «Пологовий будинок №3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

15000

5000

5000

Забезпечення надання якісної медичної допомоги відповідно до вимог Національної служби здоров’я України (обов’язкова умова для підписання договорів з НСЗУ по пакетах «Хірургія одного дня», «Медична допомога при пологах», «Хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах», «Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій»

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню  медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування »

I

Забезпечення удосконалення медичного обслуговування населення

 

 

2023-2025

 

 

9998

12580

14456

 

1

 

Забезпечити реагентами для проведення гематологічних та біохімічних лабораторних  досліджень відповідно до напряму надання допомоги у закладі

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я;

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2000

2100

2200

Якісна та стабільна робота медичних закладів, покращання якості медичних послуг для пацієнтів

2

 

Забезбечити медичними виробами та витратними матеріалами, необхідними для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я;

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

1800

1850

1900

Якісна та стабільна робота медичних закладів, покращання якості медичних послуг для пацієнтів

3

 

Забезпечити компонентами та препаратами крові для надання невідкладної медичної допомоги при важких кровотечах та при проведені процедури гемодіалізу

 

2023-2025

Комунальні некомерційні підприємства  Миколаївської міської ради, підпорядковані управлінню охорони здоров’я;

 управління охорони здоров?я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

6198

8630

10356

Якісна та стабільна робота медичних закладів, покращання якості медичних послуг для пацієнтів

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2300

2300

2300

 

1

 

Забезпечити проведення обстеження та екстрену профілактику правця;  вакцинацію населення проти сказу

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня  № 3», КНП ММР «Міська лікарня  № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

800

800

800

Попередження захворюваності на сказ та правець

2

 

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для сезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД № 1- №7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

500

500

500

Попередження захворюваності медичних працівників в період епідемічного підвищення захворюваності

3

 

Придбання реактивів для проведення ПЛР діагностики  інфекційних захворюваннь

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня №5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

1000

1000

1000

Зменшення розповсюдженності хвороб

ІІІ

Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в  т.ч. хіміорезистентного ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2760

2770

2780

 

1

 

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику щодо захворювання на туберкульоз. Проведення щорічного навчання бригад, які здійснюють туберкулінодіагностику. Забезпечення закладів охорони здоров’я міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами.

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД №1-№7», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

160

170

180

Зниження захворюваності на туберкульоз

2

 

Забезпечення відповідності інфекційного контролю закладу, що надає допомогу хворим на туберкульз згідно з чинним законодавством: бактерицидними УФО-випромінювачами, засобами індивідуального захисту органів дихання, спецодягом, тощо.

2023-2025

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2500

2500

2500

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників

3

 

Профілактика захворювання на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику в тому числі медпрацівників (експрес тести).

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД №1-№7», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

100

100

100

Зменшення загальної кількості хворих на вірусний гепатит

ІV

Запобігання і лікування серцево-судинних, судинних та судинно-мозкових захворювань

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

10100

5530

5940

 

1

 

Забезпечити судинними протезами для проведення реконструктивно-відновних операцій  та витратними матеріалами для проведення коронарографічних досліджень пільгового контингенту

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 3»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

2100

2530

2940

Зниження загальної інвалідизації населення

3

 

Забезпечити використання можливостей телемедицини для діагностики гострої коронарної патології

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «ЦПМСД №1 - №7»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

8000

3000

3000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

V

Покращання життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

500

500

500

 

1

 

Забезпечити організацію надання медичної допомоги хворим з гострою нирковою недостатністю, які потребують проведення замісної ниркової терапії методом гемодіалізу на базі  КНП ММР «Міська лікарня №1»

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня  № 1»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

500

500

500

Зниження рівня смертності

VI

Заходи із забезпечення хворих на  цукровий та нецукровий діабет

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

7925

2180

2285

 

1

 

Забезпечити хворих цукровим діабетом, дорослих та дітей (інвалідів з дитинства) засобами самоконтролю

2023-2025

 КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня  № 3», КНП ММР «Міська лікарня  № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

100

100

100

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

2

 

Створення кабінету діабетичної ретинопатії (придбання необхідного медичного оснащення відповідно до таблиці 1)

2023-2025

 КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

5800

0

0

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

3

 

Забезпечити обстеження на ТТГ (тіреотропний гормон) пільгової категорії населення

2023-2025

 КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

950

1000

1100

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

4

 

Забезпечити оснащення ендокринологічного відділення приладами для добового моніторування глюкози та витратними матеріалами до нього

2023-2025

 КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

75

80

85

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

5

 

Забезпечити придбання інсулінових помп, з розрахунку 5 помп на рік, хворим на цукровий діабет віком до 18 років

2023-2025

 КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

1000

1000

1000

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

VІІ

Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

 

 

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

38551

43915

50656

 

1

 

Реалізація вимог постанови КМУ від 03.12.2009  N 1301   «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів  і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами», в тому числі на:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-забезпечення слуховими апаратами пільгових категорій дорослого та дитячого населення, які мають вади слуху для  використання  в  амбулаторних та побутових умовах

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

390

440

462

Зниження показників інвалідизації хворих дітей та дорослих з вадами слуху

 

 

-забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД № 1 - №7» , управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

9812

9812

9812

Зниження загальної захворюваності та інвалідизації

 

 

-забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів для  лікування   в
стаціонарних  умовах 

2023-2025

КНП ММР «Міська лікарня  № 3»,  КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Міська лікарня №5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

3900

4550

4875

Зниження загальної інвалідизації населення

2

 

Забезпечити безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян  згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993  № 3551-XII

2023-2025

 КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

5976

6640

7534

Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезуванням

3

 

Забезпечити  безкоштовним  харчуванням (сухими, консервованими та ін. спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей; дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами – замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1994 «Про додаткові соціальні гарантії для
малозабезпечених сімей з хворими дітьми
та з дітьми першого і другого року життя»,  Закону України від 28.02.91 № 796 «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД №1 - №7»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

1402

1402

1402

Зниження рівня захворюваності дитячого населення

4

 

Забезпечити громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання  згідноз  постановою КМУ від 31.03.2015 №160 “Про затвердження Прядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»

2023-2025

  КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «ЦПМСД №1 - №7»,  управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

3071

3071

3071

Зниження показників інвалідності та смертності

5

 

Забезпечити безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з постановою КМУ  від 17.08.1998 № 1303

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

 

 

2023-2025

КНП ММР «ЦПМСД №1 - №7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

14000

18000

23500

Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, в тому числі працездатного населення

Всього за  Програмою

2023-2025

 

Кошти бюджету Миколаївської

міської

територіальної

громади

527624

472717

533295

 

 

Додаток 3
до Програми 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ
Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення,
на 2023-2025 роки 

                                                      Назва показника

Одиниця виміру

2023

2024

2025

       ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

І. Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків на поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

тис.грн

139799

103704

139310

Оснащення комп’ютерною технікою, підтримка програмного забезпечення

тис.грн

20351

4978

4978

Забезпечення закладів охорони здоров'я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис.грн

141529

141529

141529

Утримання міського інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики

тис.грн

4249

4249

4249

Обсяг коштів на запобігання та виникнення надзвичайних ситуацій в місті природного та техногенного характеру

тис.грн

110000

120000

140000

Обсяг коштів на оплату заробітної плати з нарахуваннями медичним працівникам закладів охорони здоров’я, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях, що створені при військових комісаріатах (даний захід прийнятий на період сроку дії воєнного стану в Україні, який був введений відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022  № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"(із змінами)  

 

тис.грн

6559

6559

6559

Обсяг коштів на оплату земельного податку

тис.грн

5286

5286

5286

Обсяг коштів на оплату цілодобового охоронного поста

тис.грн

3311

3311

3311

Обсяг коштів на оплату планової стоматологічної допомоги пільговій категорії населення міста, проведення профілактичних заходів дитячому та дорослому населенню, в тому числі дітям- інвалідам 

тис.грн

2526

2526

2526

Обсяг коштів на організацію надання хірургічної допомоги в умовах стаціонару в КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

тис.грн

6880

5800

1630

продукту

 

 

 

 

Кількість одиниць запланованого обладнання

од.

168

115

157

Кількість комунальних некомерційних підприємств, які забезпечуються видатками на енергоносії

од.

18

18

18

Кількість штатних одиниць відділу медичної статистики

шт.од.

18,50

18,50

18,50

Кількість медичних працівників залучених до роботи  в військово-лікарських комісях при військових комісаріатах

шт.од.

25

25

25

Кількість закладів, які звільняються від земельного податку

од.

16

16

16

Кількість закладів, в яких буде функціонувати цілодобовий пост

од.

9

9

9

Кількість лікарських відвідувань пільгових  категорій пацієнтів

од.

18300

18300

18300

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладанання

тис. грн

832,137

901,774

887,325

Видатки на оплату комунальних послуг на 1 установу

тис.грн

7862,720

7862,720

7862,720

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, виконаних контролів, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника 

од.

78

80

82

Середні видатки на оплату праці з нарахуваннями одної штатної одиниці  медичних працівників на рік, залучених до роботи  в військово-лікарських комісях при військових комісаріатах

тис.грн

262,360

262,360

262,360

Видатки на оплату земельного податку на 1 установу

тис.грн

330,375

330,375

330,375

Видатки на оплату цілодобового поста на 1 установу

тис.грн

367,889

367,889

367,889

Середня вартість одного відвідування 

грн

138,03

138,03

138,03

якості

 

 

 

 

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн

1,2

1,3

1,4

Рівень зростання комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком

%

30,0

32,0

34,0

Покращання надання стоматологічної допомоги пільговій категорії пацієнтів

%

100

100

100

Надання якісної медичної допомоги дитячому населенню міста 

%

100

100

100

 

ІІ. Модернізація лікувально- профілактичних закладів відповідно до стандартів надання медичної допомоги згідно з вимогами Національної служби здоров’я України

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

2

1

1

Обсяг видатків на забезпечення системою централізованого киснепостачання

 тис.грн

15000

5000

5000

продукту

 

 

 

 

Орієнтовна кількість точок підводу кисню

од.

250

150

85

ефективності

 

 

 

 

Середня вартість на 1 установу

тис.грн

7500

5000

5000

якості

 

 

 

 

Відповідність вимогам Національної служби здоров’я України та підвищення якості надання медичної допомоги

%

100

100

100

 

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню  медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування »

І. Забезпечення удосконалення медичного обслуговування населення

 

затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення реагентами для проведення лабораторних досліджень

тис.грн

2000

2100

2200

Обсяг видатків для забезпечення медичними виробами та витратними матеріалами

тис. грн

1800

1850

1900

Обсяг видатків на забезпечення препаратами крові при важких кровотечах та проведенні процедури гемодіалізу

тис. грн

6198

8630

10356

продукту

 

 

 

 

Кількість проведених лабораторних досліджень

од.

240330

240350

240360

Кількість хворих, які потребують процедури гемодіалізу

осіб

15

15

15

ефективності

 

 

 

 

Покращання показників діагностики та якості лікування пацієнтів

%

30

30

30

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

-1,5

-1,5

-1,5

 

 

ІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

затрат

 

 

 

 

Видатки на проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

тис. грн

800

800

800

Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику

 (у  т. ч. медпрацівників)

тис. грн

500

 

500

500

Видатки на придбання реактивів для проведення ПЛР діагностики

тис. грн

1000

1000

1000

продукту

 

 

 

 

Кількість вакцинованих від правцю та від сказу

осіб

810

810

810

Кількість  населення, що підлягають щепленню

осіб

108000

105000

103000

Кількість проведених ПЛР досліджень

од.

1900

1900

1900

ефективності

 

 

 

 

Охоплення населення щепленнями

%

85

90

95

Покращання показників діагностики та якості лікування пацієнтів

%

50

50

50

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

-0,5

-0,5

-0,5

IІІ. Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, у т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/СНІДу

та вірусного гепатиту

затрат

 

 

 

 

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику, забезпечення закладів міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами

тис. грн

160

170

180

Видатки на проведення профілактики захворювання на вірусні гепатити В і С

тис. грн

100

100

100

продукту

 

 

 

 

Забезпечення обстеження населення груп ризику

%

97,0

98,0

98,0

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз

%

50,0

53,0

55,0

Проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з метою своєчасної діагностики та профілактики туберкульозу

%

80,0

85,0

95,0

Зменшення захворюваності серед медичних працівників міста

%

15,0

15,0

15,0

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від туберкульозу (на 100 тис. населення)

%

11,0

10,0

9,0

Зниження смертності від ВІЛ-інфекції/туберкульозу (на 100 тис. населення)

%

9,0

8,0

7,0

ІV. Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

затрат

 

 

 

 

Видатки на забезпечення судинними протезами та витратними матеріалами для проведення коронарографічих досліджень

тис. грн

1500

1600

1700

продукту

 

 

 

 

Кількість судинних протезів

од.

50

55

60

Кількість ангіографічних досліджень

од.

285

290

295

ефективності

 

 

 

 

Кількість осіб, які досягли цільового рівня артеріального тиску

осіб

88814

88839

88857

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності та інвалідності в працездатному віці від серцево-судинних захворювань

%

-3,5

-3,5

-3,5

V. Покращання життя інвалідів, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

затрат

 

 

 

 

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

тис. грн

500

500

500

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

осіб

200

200

200

якості

 

 

 

 

Зниження рівня смертності

%

-10

-10

-10

VІ. Заходи з забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет

затрат

 

 

 

 

Забезпечення візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози крові або підозри на цукровий діабет

тис. грн

100

100

100

Забезпечення придбання інсулінових помп та витратних матеріалів до них

тис. грн

1000

1000

1000

продукту

 

 

 

 

Кількість дорослих хворих на цукровий діабет, що знаходяться на обліку в закладах охорони здоров’я

осіб

2360

2360

2360

Кількість хворих на цукровий діабет, віком до 18 років

осіб

140

140

140

ефективності

 

 

 

 

Зниження інвалідизації та смертності серед населення міста

%

-15

-15,5

-16

якості

 

 

 

 

Зниження рівня ускладнень цукрового діабету

%

-10

-10

-10

VІІ. Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

затрат

 

 

 

 

Забезпечення слуховими апаратами пільгові категорії дорослого та дитячого населення, які мають вади слуху для використання в амбулаторних та побутових  умовах

тис. грн

390

440

462

Забезпечення  інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

тис. грн

9812

9812

9812

Забезпечення  ендопротезами суглобів пацієнтів для лікування в стаціонарних умовах

тис. грн

3900

4550

4875

Забезпечення  безоплатним зубопротезуванням 

 

тис. грн

5976

6640

7534

Забезпечення безкоштовним харчуванням пільгового континегенту

 

тис. грн

1402

1402

1402

Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні ( орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання  захворювань 

тис. грн

3071

3071

3071

Забезпечення  безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за  певними категоріями захворювань

тис. грн.

14000

18000

23500

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове слухопротезування

осіб

72

72

72

Кількість осіб пільгових категорій, які отримають підгузки та інші технічні засоби

осіб

436

436

436

Кількість осіб пільгових категорій, які потребують ендопротезування

осіб

60

65

65

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

осіб

2554

2554

2554

Кількість дітей пільговой категорії, які отримують  харчування

осіб

86

86

86

Кількість  громадян, які страждають на рідкісні ( орфанні) захворювання

осіб

28

28

28

ефективності

 

 

 

 

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зі слухопротезування

%

90

90

90

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримають підгузки та інші технічні засоби

%

80

80

80

Відсоток осіб пільгових категорій, яким проведено ендопротезування

%

75

75

75

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зубопротезування

%

35

35

35

Відсоток осіб, які отримують лікувальне харчування

%

85

85

85

Відсоток осіб, які отримують медичну допомогу, як хворі на рідкісні ( орфанні) захворювання

%

95

95

95

якості

 

 

 

 

Зниження показників інвалідизації пацієнтів з вадами слуху

%

15

15,5

16

Зниження рівня захворюваності населення

%

30

31,5

35

Зниження показників інвалідності та смертності

%

20

22

23

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Перелік об'єктів бюджету розвитку галузі "Охорона здоров'я"                                                                                                                                                                                                                                   Таблиця 1

                                                                                                                                                                                                                              тис.грн

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2023

2024

2025

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Апарат  УЗД — стаціонарний

3 500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Пересувний рентгенапарат, 2 од.

1 320,000

 

1 320,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Портативний  УЗД-апарат

 

1 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Медичне обладнання для кабінету ретинопатії, у тому числі:

5 800,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Оптико-когерентний томограф

2 000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №1"

Лазерна офтальмологічна система

3 800,000

 

 

МЛ №1

Разом по установі

 

10 620,000

1 000,000

1 320,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Відеоцистоскоп з системою відео- та фотофіксації

2 400,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Комплект обладнання для лазерної контактної літотрипсії

 

 

5 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Радіочастотний аблятор

400,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Операційний стіл, 2 од.

750,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Операційний світильник, 2 од.

500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Веновізор

170,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Артроскопічна стійка з камерою fullHD

 

 

4 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Комплект бінокулярної оптики для судинної хірургії

900,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Апарат для гістологічної обробки тканин

300,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Сухоповітряна шафа  типу ГПД300, 4 од.

110,000

 

110,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Ліжко функціональне з електроприводом  типу КС3, 200 од.

1 400,000

1 400,000

0,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Крісло гінекологічне

300,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Рентгенапарат на 3 робочих місця

11 500,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Автоматизована миюча машина для ендоскопів з функцією дезінфекції, 2 од.

250,000

250,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Відеоезофагогастродуоденоскоп з системою відео- та фотофіксації

 

2 500,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Відеоколоноскоп з системою відео- та фотофіксації

 

 

1 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Стійка лапароскопічна та набір обладнання до лапароскопічної стійки

 

6 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Хірургічний електрокоагулятор зі спрей-режимом

700,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Автоматичний гематологічний аналізатор, 2 од.

600,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Напівавтоматичний біохімічний аналізатор

700,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Автоматичний біохімічний аналізатор

800,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Аналізатор електролітів

300,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №3"

Напівавтоматичний чотирьохканальний коагулометр

200,000

 

 

МЛ №3

Разом по установі

 

22 280,000

10 150,000

10 110,000

712010

 

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Апарат рентгенівський типу С-arm, пересувний, потужністю не менше 25 кВт, для виконання оперативних втручань на судинах головного мозку з можливістю виконання ангіографічних досліджень

 

10 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Стіл операційний,електромеханічний, багатофункціональний, з рентген-прозорою декою

2 000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Електрокоагулятор хірургічний,біполярний, 9 од.

1 550,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Електроаспіратор хірургічний, 9 од.

270,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Система мамографічна, цифрова

 

5 600,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Система цифрової інтраопераційної нейронавігації для нейрохірургів

 

 

52 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Система цифрового нейромоніторингу для нейрохірургії

 

 

6 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Стаціонарна система ангіографічна цифрова I-Мах

 

 

25 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Станція для газового наркозу, 3 од.

4 100,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Централізована система стиснутого повітря

 

2 300,000

 

712010

 

КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги"

Машина пральна, промислова, автоматична, з електричним підігрівом води на 50 кг, 2 од.

700,000

 

 

ЛШМД

Разом по установі

 

8 620,000

17 900,000

83 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Мікроскоп операційний

 

7 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Набір силового інструментарію (дриль, пилка)

200,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Комплекс обладнання для медичної реабілітації дорослих з ураженням нервової системи, у тому числі:

570,000

965,000

0,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Реабілітаційний стіл  з електричним регулюванням висоти, 2 од.

 

250,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Сходи для відновлення навичок ходьби

 

100,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Вертикалізатор

 

270,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Система контролю ковтання

330,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Стабілоплатформа

 

145,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Широка кушетка з регуляцією по висоті

 

200,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Обладнана кімната для ерготерапії

240,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Комплекс обладнання для відділення ендоскопії, у тому числі:

20 910,000

4 680,000

5 030,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Кушетка ендоскопічна СМД

 

125,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеоцентр СV-150

2 560,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Гастроiнтестинальний відеоскоп

 

 

1 350,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Дуоденоскоп з боковою оптикою

 

1 160,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеоколоноскоп

5 785,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відеобронхоскоп

 

 

1 450,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електрохірургічний блок

 

140,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електрохірургічний ніж голчастий

 

 

20,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Інжектор (голка в комплекті з ручкою і оболонкою)

 

 

35,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Хірургічні ножиці

40,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Ніж для розтину папіли

15,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Пристрій для роздування балонів

 

 

15,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Відсмоктувач хірургічний (вакуумний аспіратор-помпа), 8 од.                                                   

 

60,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Аналізатор газів крові

200,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Обігрів пацієнтів на операційному столі, 2 од.

 

270,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Система рентгенівська портативна (для РАО)

 

1 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електронейроміограф

 

 

300,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електроенцефалограф

200,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Електрокардіограф, 3 од.

 

 

170,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Центр заливки зразків ЕС5 або ЕС 5-ЕКА

205,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Автоматичний мікротом ротаційного типу РМ100А

 

300,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Плита охолодження

 

 

45,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Біохімічний автоматичний аналізатор

950,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Компактна наркозна станція з вбудованим компресором

1 600,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Крісло оглядове отоларингологічне, 2 од.

70,000

70,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Лазер діодний

180,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Комплексне оснащення для ендоскопічного ЛОР-кабінету (відеосистема ендоскопічна з висококонтрастним медичним монітором)

 

625,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Операційний стіл, 3 од.

 

 

750,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Мамограф

6 900,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Світильник операційний

 

50,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Тонометр безконтактний (для офтальмологічного кабінету)

255,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Функціональні ліжка медичні з матрацами, 40 од.

 

 

720,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Апарат ШВЛ експертного класу Hamilton СЗ/PRO (для надання допомоги пацієнтам з дихальною недостатністю при пневмоніях)

1 650,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Портативний (транспортний) апарат ШВЛ Aeros 4300 (для транспортування хворих на обстеження комп?ютерним томографом), 2 од.

 

800,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Монітор пацієнта HAECO G3D, 6 од.

 

 

175,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Стимулятор нервів Stimuplex HNS 12 з набором голок (для проведення регіонарної анестезії)

 

80,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №4"

Шприцевий насос (інфузійні насоси), 14 од.

300,000

 

 

МЛ №4

Разом по установі

 

21 680,000

12 645,000

5 030,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Цифрова рентгенологічна система С-дуга

 

3 500,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Стаціонарний УЗД-апарат з набором датчиків

 

 

3 000,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Операційний стіл

 

500,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Операційна лампа

250,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор

 

2 200,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Автоматичний імунохемілюмінісцентний аналізатор

 

 

1 400,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Цистоскоп з системою відеофіксації

200,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Кольпоскоп з системою відеофіксації

150,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Коагулятор хірургічний

150,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Ендоскопічна система для морцеляції

 

200,000

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Ліфт пасажирський електричний

1 750,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Помпа для ентерального харчування, 2 од.

50,000

 

50,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Мобільний підйомник, 2 од.

 

80,000

80,000

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Хірургічна лапароскопічна стійка

3 000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська лікарня №5"

Аудіометр для об’єктивного дослідження слуху

250,000

 

 

МЛ №5

Разом по установі

 

5 800,000

6 480,000

4 530,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Підйомник для хворих

50,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Спірограф (Спірелаб ІІІ)

 

 

85,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Лампа фототерапії

 

200,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Бінокулярний мікроскоп (Carl Zeiss Primo Star , Германія)

70,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Медичне обладнання для  відкриття хірургічного відділення:

6 880,000

5 800,000

1 630,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Операційний стіл, 2 од.

500,000

500,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Лапароскопічна стійка

6 000,000

 

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Дефібрилятор

 

200,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Коагулятор, 2 од.

 

150,000

150,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Безтіньовий світильник, 2 од.

 

300,000

300,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Вакуумний аспіратор, 2 од.

150,000

 

150,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Монітор пацієнта, 2 од.

 

150,000

150,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Шафи медичні та столи для інструментарію, 8 од.

100,000

150,000

150,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат високочастотний електрохірургічний, 2 од.

100,000

 

100,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Набір хірургічний великий, 2 од.

 

150,000

150,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Сухожарова шафа, 2 од.

30,000

 

30,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Апарат рентгенівський пересувний палатний цифровий

 

4 000,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Ушивач органів

 

 

250,000

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня №2"

Система обігріву пацієнтів на операційному столі, 2 од.

 

200,000

200,000

МДЛ № 2

Разом по установі

 

7 000,000

6 000,000

1 715,000

ВСЬОГО   РАЗОМ   ПО    КПКВК   0712010

 

 

     76 000,000  

    54 175,000  

 105 705,000  

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Монітор фетальний для одноплідної/багатоплідної вагітності, 5 од.

380,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Монітор фетальний з можливістю запису ЕКГ плода, 2 од.

300,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Відкрита реанімаційна система для новонароджених, 3 од.

700,000

350,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Транспортний інкубатор (кувез) з можливістю проведення інвазивної та неінвазивної респіраторної підтримки, 1од.

600,000

 

 

 

712030

 

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Апарат CPAP для неінвазійної  вентиляції новонароджених зі зволожувачем та компресором, 2 од.

720,000

720,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Лампа фототерапії, 5 од.

322,000

215,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Апарат ЕКГ з можливістю холтерівського моніторування

 

250,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Підігрівач інфузійних розчинів та крові, 2 од.

100,000

100,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Система операційних безтіньових LED ламп, 4 од.

1 170,000

800,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Стіл операційний електричний, 2 од.

 

2 500,000

2 500,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Апарат радіохвильовий хірургічний

300,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Лапароскопічна стійка Karl Storz

7 000,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Ультразвуковий скальпель HARMONIC

 

 

1 700,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Апарат високочастотної електрохірургії або аргоноплазменого зварювання тканин

 

1 500,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Блендер для змішування киснево-повітряної суміші, 3 од.

810,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Апарат для визначення кислотно-лужної рівноваги та газового складу крові

 

200,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Автоматичний коагулометр

 

1 100,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Паровий стерилізатор, 2од.

1 500,000

1 500,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Низькотемпературний плазмовий стерилізатор

 

 

1 500,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Мийно-дезинфікуюча машина

 

 

1 650,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Акводистилятор, 2 од.

80,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Ультрозвукова денситометрична станція (кістковий денситометр)

 

 

1 500,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Цифровий стаціонарний кольпоскоп, 8 од.

 

1 415,000

1 415,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Гістерорезектоскоп

 

7 000,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №1"

Портативний рентгенапарат

 

2 000,000

 

ПБ №1

Разом по установі

 

13 982,000

19 650,000

10 265,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Стерилізатор паровий ГК-100-3 

 

180,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Стерилізатор повітряний ГП-80, 3 од.

 

50,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Кольпоскоп з відеоприставкою 

360,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Монітор пацієнта,  2 од.

 

 

120,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Функціональні ліжка, 43 од.

300,000

 

345,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Інфузійний шприцьовий насос, 2 од.

190,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Гістероскопічна стійка з біполярним гістерорезектоскопом, 1 од.

3 000,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Лампа фототерапії,  2 од.

 

140,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Гістерорезектоскоп біполярний,1 од.

450,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Відеоларінгоскоп з клинками (для дітей та дорослих), 1од.

 

 

130,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"


Світильник операційний стельовий світодіодний  2 од.

500,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Апарат дихальний з СРАР системою для новонароджених з низькою масою тіла,  1 од.

 

1 300,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Відеокамера ендоскопічна хірургічна з монітором 27 дюймів 

1 100,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Стіл операційний (рентген прозорий) для лапароскопії, 1 од.

 

500,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Відкрита реанімаційна система для новонароджених – Baby Guard W 1140,     2 од.

 

500,000

500,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №2"

Промислова пральна машина  на 25 кг білизни з віджимом, 1 од.

 

 

250,000

ПБ №2

Разом по установі

 

5 900,000

2 670,000

1 345,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат ШВЛ для новонароджених високого класу (типу AVEA, або аналогічний за технічними характеристиками), 6 од.

10 080,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат для неінвазивної ШВЛ (RD-900 NeoPuff, в комплекті з киснево-повітряним міксером та зволожувачем з підігрівом, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

180,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат n-CPAP (типу Infant Flow SiPAP, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

900,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Високочастотний осцилятор (типу Sensor Medics, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

1 800,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інкубатор відкритий (типу ATOM Model Incu трансформер, або аналогічний за технічними характеристиками), 3 од.

4 100,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Інкубатор закритий (типу ATOM Model Air Incu I, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

480,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Двоканальний шприцевий інфузійний насос (типу ASCOR AP-24+, або аналогічний за технічними характеристиками), 17 од.

2 100,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Одноканальний шприцевий інфузійний насос (типу Perfusor -Compact  BBraun, або аналогічний за технічними характеристиками), 12 од.

1 010,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Монітор церебральних функцій з амплітудно-інтегрованою аЕЕГ (Model Unique+CFM, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

1 360,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Пристрій для проведення системної гіпотермії (система для обігріву/охолодження Blanketrol III)

1 320,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Відкрита реанімаційна система (типу Atom Sunflower Tilt з системою кисневої терапії, або аналогічна за технічними характеристиками), 3 од.

1 650,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Пульсоксиметр з неонатальним датчиком (Model 7500, або аналогічна за технічними характеристиками), 9 од.

870,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Лампа для фототерапії новонароджених (Okuman Medikal, або аналогічна за технічними характеристиками), 4 од.

335,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Аспіратор (відсмоктувач) (типу Medela Vario 18AC/DC з акумулятором, або аналогічний за технічними характеристиками), 6 од.

485,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Набір обладнання для лапароскопічної хірургії Karl Storz (або аналогічний за технічними характеристиками)

9 000,000

 

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат УЗД експертного класу (GE Healthcare Voluson Expert 22, або аналогічний за технічними характеристиками)

 

7 000,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Апарат УЗД портативний середнього класу (GE Healthcare Voluson P8, або аналогічний за технічними характеристиками), 2 од.

 

 

3 000,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Мамограф цифровий (GE Senographe 2000D Digital Mammography, або аналогічний за технічними характеристиками)

 

 

5 000,000

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Центрифуга Biosan LMC для планшетів та пробирок до 3000 об/хв., 2 од.

 

150,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Стаціонарний pH-метр (Hanna Instruments PH211, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од

 

30,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Баня-термостат водяна із магнітною мішалкою (WB-4MS BioSan, або аналогічна за технічними характеристиками), 1 од.

 

40,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Ламінарно-потокова шафа II класу біологічної безпеки (HR40-IIB2, або аналогічна за технічними характеристиками), 2 од.

 

1 100,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Автоклав автоматичний із вертикальним завантаженням (Sanyo MLS-3751 L, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

 

380,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Автоматичний автоклав для бактеріологічної лабораторії (EMCLAB EMC-ACH, або аналогічний за технічними характеристиками)

 

280,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Лабораторна термостатична камера (Incucell B111, або аналогічна за технічними характеристиками), 1 од.

 

75,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Хладотермостат повітряний (Friocell 22R, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

 

245,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Мікроскоп лабораторний (Leica DM750, або аналогічний за технічними характеристиками) – 1 од.

 

120,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Мікроскоп (Leica DM500, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

 

50,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Багатоцільова центрифуга з охолодженням (Eppendorf 5702R, або аналогічна за технічними характеристиками), 1 од.

 

210,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

 CO2 інкубатор (CO2CELL 48, або аналогічний за технічними характеристиками), 1 од.

 

430,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Автоматичний мікробіологічний аналізатор VITEK® 2 Compact (або аналогічний за технічними характеристиками)

 

2 310,000

 

712030

КНП ММР "Пологовий будинок №3"

Комплекс обладнання для облаштування центрального стерилізаційного відділення

 

 

7 000,000

ПБ№3

Разом по установі

 

35 670,000

12 420,000

15 000,000

ВСЬОГО   РАЗОМ   ПО    КПКВК   0712030

 

55 552,000

34 740,000

26 610,000

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Рідинний мас-спектрометр для визначення наркотика в сечі

 

 

3 000,000

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Автоматична система для визначення карбогідрат-дефіцитного трансферину методом капілярного електрофорезу

1 500,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Флюорограф пересувний

 

7 000,000

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Гематологічний аналізатор

320,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Центрифуга лабораторна

20,000

 

 

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Холодильник з морозильною камерою

20,000

 

20,000

712080

КНП ММР "Центр соціально значущих хвороб"

Набір дозаторів лабораторних

10,000

 

10,000

ЦСЗХ

Разом по установі

 

1 870,000

7 000,000

3 030,000

ВСЬОГО   РАЗОМ   ПО    КПКВК   0712080

 

1 870,000

7 000,000

3 030,000

ВСЬОГО  РАЗОМ ПО КЕКВ 3110  вторинної ланки медичної допомоги 

133 422,000

95 915,000

135 345,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Електрокардіографи,15 од.

150,000

150,000

150,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Електрокардіограф з холтером,1 од.

100,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Електроенцефалограф  (16/24-канальний) з функціями ЕЕГ- відеомоніторингу та дослідження викликаних потенціалів,1 од.

 

130,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Холодильники для вакцини,3 од.

60,000

 

120,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Набір діагностичний: офтальмоскоп і отоскоп,30 од.

90,000

90,000

90,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Електромобіль

0,000

1 000,000

0,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №1"

Крісло гінекологічне з можливістю доступу для маломобільних груп населення,1 од.

100,000

 

 

ЦПМСД №1

Разом по установі

 

500,000

1 370,000

360,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Електрокардіограф

150,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Мікроскоп

40,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Гематологічний аналізатор

 

210,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Фотоколориметр КФК

20,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Електромобіль

 

 

1 000,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2"

Холодильник для зберігання вакцин, 2 од.

60,000

60,000

 

ЦПМСД №2

Разом по установі

 

270,000

270,000

1 000,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Автоматичний гематологічний аналізатор, 2 од.

350,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Холодильник для зберігання вакцин, 2 од.

60,000

60,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Автоматичний біохімічний аналізатор, 1 од.

 

 

400,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Сухожарова шафа,1 од.

 

 

30,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Центрифуга клінічна, 2 од.

25,000

25,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Електромобіль

 

1000,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №3"

Аналізатор сечі, 2 од.

 

40,000

40,000

ЦПМСД №3

Разом по установі

 

435,000

1125,000

470,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Опромінювач променевий 2-ламповий закритий настінний, 3 од.

18,000

18,000

18,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Опромінювач променевий бактерицидний пересувний, 3 од.

12,000

12,000

12,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Електрокардіограф 12-канальний стаціонарний

30,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Холодильник для зберігання лікарських засобів, 3 од.

10,000

10,000

10,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Електромобіль

 

1000,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4"

Холодильник для зберігання вакцин, 4 од.

120,000

60,000

60,000

ЦПМСД №4

Разом по установі

 

190,000

1100,000

100,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Портативний 3- канальний кардіограф ЕСG 300G, 3 од.

25,000

25,000

25,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Спірограф Heaco CП 100 бактерицидний, 2 од.

50,000

 

50,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Пересувний бактерицидний опромінювач, 3 од.

12,000

24,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Мікроскоп бінокул ВВ1152-PLI Evromu, 1 од.

 

35,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Аквадистилятор ДЕ, 1 од.

 

 

25,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Електромобіль

 

1000,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №5"

Сухожарова шафа

30,000

 

 

ЦПМСД №5

Разом по установі

 

117,000

1084,000

100,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Електрокардіограф багатоканальний, 8 од.

60,000

90,000

90,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Стерилізатор ГП-80, 3 од.

20,000

20,000

20,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Автоклав медичний

30,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Гематологічний аналізатор на 18 параметрів

 

250,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Аналізатор глюкози

110,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Холтер ЕКГ

 

100,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Холтер АД

50,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Апарат лазерної терапії

 

 

25,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Аквадистилятор

20,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Електромобіль

 

1 000,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №6"

Холодильник для зберігання вакцин

60,000

 

 

ЦПМСД №6

Разом по установі

 

350,000

1 460,000

135,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Автоматичний гемотологічний аналізатор

 

340,000

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Автоматичний біохімічний аналізатор крові, 1од.

550,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Автоматичний біохімічний аналізатор сечі, 1од.

300,000

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Електромобіль

 

 

1 000,000

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Медичний холодильник для зберігання вакцин, 1 од.

 

 

60,000

ЦПМСД №7

Разом по установі

 

850,000

340,000

1 060,000

ВСЬОГО   РАЗОМ   ПО    КПКВК   0712111

 

2 712,000

6 749,000

3 225,000

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Обладнання для седації

0,00

280,00

0,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

УФ-камера для зберігання стерильного інструменту ПАНМЕД-1Б (970мм),     3 од.

55,00

65,00

75,00

712100

 

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

УФ- камера для зберігання стерильного інструменту ПАНМЕД-1С (670мм),    3 од.

30,00

35,00

40,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Портативна (мобільна) стоматологічна установка, 2 од.

50,00

0,00

55,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Стоматологічна установка з верхньою подачею інструменту, 2 од.

0,00

320,00

330,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Стоматологічний світильник безтіньовий, 6 од.

60,00

60,00

60,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Термінал для запису пацієнтів, 3 од.

90,00

100,00

110,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Бактеріцидний опромінювач,3 од.

30,00

0,00

0,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Обтураційна система, 2 од.

165,00

70,00

70,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Ендомотор,3 од.

50,00

50,00

0,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Компресор стоматологічний, 2 од.

55,00

60,00

0,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Панорамний апарат з використанням цифрової системи

3000,00

0,00

0,00

712100

КНП ММР "Міська стоматологічна поліклініка"

Апарат для стерилізації наконечників

80,00

0,00

0,00

ВСЬОГО по КТКВК 0712100

 

 

3 665,000

1 040,000

740,000

ВСЬОГО по галузі

 

139 799,000

103 704,000

139 310,000

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

 • Додати до Словника
   
  • Новий список слів для Англійська → Російська...
    
  • Створити новий список слів...
 • Копіювати


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: