Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

Миколаїв

від 03 жовтня 2022                                                                                      № 524

Про затвердження Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності  на  професійній основі  в м. Миколаєві 

З метою забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі в м. Миколаєві, відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі», керуючись пп. «а» п. 4 ч. 1 ст. 89, ст. 91 Бюджетного кодексу України, пп. 1 п. «а» ч. 1 ст. 34, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі в м. Миколаєві (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Петрова А.Л. 

Міський голова                                                                                       О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому міської ради
від 03.10 2022
№ 524 

ПОРЯДОК
подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі в м.Миколаєві

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на  професійній основі в м.Миколаєві  (далі - Порядок) встановлює механізм призначення і виплати компенсації за догляд (далі - компенсація), що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі) в м. Миколаєві.

1.2. Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюється відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої статті 89, статті 91 Бюджетного кодексу України за рахунок коштів Миколаївської міської територіальної громади.

1.3. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

      2. Порядок призначення компенсації 

2.1. Компенсація, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, пройшла підготовку та перепідготовку з основ догляду особам, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися (далі - соціальні послуги з догляду на професійній основі) та є:

громадянами похилого віку;

особами з інвалідністю;

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;

дітьми з інвалідністю;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.19.2018 №1161.

Якщо у зв’язку з введенням в Україні або окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та особа, якій вона надає соціальні послуги з догляду, стали внутрішньо переміщеними особами, компенсація призначається і виплачується за новим місцем їх проживання/перебування.

2.2. Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, які:

не перебувають у трудових відносинах;

не є фізичними особами - підприємцями;

не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

не перебувають на обліку як безробітні.

2.3. Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, особам, зазначеним у пункті 2.1 цього Порядку, якщо такі особи:

- отримують соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору;

- отримують виплати на догляд відповідно до Законів України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (крім осіб з інвалідністю з дитинства I групи);

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України «Про психіатричну допомогу»;

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують компенсацію за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»;

4) фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі і отримують соціальні послуги догляду вдома, денного догляду, паліативного догляду від надавача комунального чи недержавного сектору.

2.4. Особаабо законний представник особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, подають районним управлінням соціальних виплат і компенсацій департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі – Управління) заяву про потребу в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі.

У разі неможливості особи самостійно пересуватися та відсутній її законний представник, заяву з пакетом документів можуть подавати через працівників Міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Під час подання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особою або законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, пред’являються:

- паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання;

- документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

До заяви про потребу в наданні соціальних послуг додаються:

- висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних послуг з догляду (далі - висновок про стан здоров’я), за формою, затвердженою МОЗ;

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);

- копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за потреби);

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за формою, затвердженою МОЗ (за потреби);

- довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за потреби);

- копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

- копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі (для опікунів або піклувальників).

Копії поданих документів засвідчуються посадовими особами Управління, яке прийняло заяву про потребу в наданні соціальних послуг.

2.5. Управління протягом робочого дня передає сканкопії прийнятих заяв до відділу з організації надання соціальних послуг управління праці, надання соціальних послуг та сімейної політики департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради (далі - Відділ з організації надання соціальних послуг) на електронну пошту.

Відділ з організації надання соціальних послуг протягом двох робочих днів після отримання заяви про потребу в наданні соціальних послуг особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законного представника здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, за показниками згідно з додатком 2 Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 (далі – Постанова Кабінету Міністрів України від  06.10.2021 № 1040).

Під час воєнного стану терміни проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, може бути подовжено, але не перевищувати 10 робочих днів з дня подачі документів.

Відповідальним за проведення комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, є Відділ з організації надання соціальних послуг.

Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, здійснюється відповідальними особами за комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (далі – відповідальні особи), склад яких затверджується наказом директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, разом із представниками закладу охорони здоров’я (за узгодженням), надавачів соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законного представника.

За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, готується висновок за формою згідно з додатком 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040.

Якщо за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, їй установлено IV групу рухової активності (5 ступінь індивідуальної потреби), соціальні послуги з догляду на професійній основі можуть надаватися два - три рази на тиждень; IV групу рухової активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - чотири - п’ять разів на тиждень; V групу рухової активності - шість - сім разів на тиждень (у разі потреби).

Відділ з організації надання соціальних послуг протягом одного робочого дня після підготовки висновку за результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, надсилає такій особі або її законному представнику пропозицію щодо можливості надання соціальних послуг з догляду надавачем соціальних послуг (догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання) комунального чи недержавного сектору.

Якщо особа, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законний представник бажають отримати соціальні послуги догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання від надавача соціальних послуг комунального чи недержавного сектору, така особа або її законний представник протягом одного робочого дня після отримання відповідної пропозиції повідомляють про це Відділ з організації надання соціальних послугдля організації надання соціальних послуг.

У разі відмови особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законного представника від надання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, підтриманого проживання надавачем соціальних послуг комунального чи недержавного сектору Відділ з організації надання соціальних послуг за погодженням директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради:

1)           може  відмовити  такій особі або її законному представнику в наданні соціальних послуг з догляду на професійній основі та готує рішення про відмову в наданні соціальних послуг фізичною особою, про що протягом одного робочого дня повідомляє особу або її законного представника;

2)           може погодити можливість надання соціальних послуг фізичною особою та протягом двох робочих днів надсилає письмове повідомлення фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, про вибір такої особи.

Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не пізніше трьох робочих днів після отримання повідомлення подає до Відділу з організації надання соціальних послуг заяву про згоду надавати соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - заява про згоду надавати соціальні послуги) за формою згідно з додатком 3 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040.

2.6. Компенсація фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається Відділом з організації надання соціальних послуг згідно з поданою нею заявою про згоду надавати соціальні послуги.

Під час подання заяви про згоду надавати соціальні послуги пред’являються паспорт громадянина України, для іноземців та осіб без громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на постійне проживання та документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України, крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.

2.7. Відповідно до поданих заяв про потребу в наданні соціальних послуг та про згоду надавати соціальні послуги, документів та з урахуванням комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, Відділ з організації надання соціальних послуг, на підставі калькуляції витрат робочого часу для виконання соціальної послуги «догляд вдома», яка затверджується наказом директора департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, протягом десяти календарних днів готує договір про надання соціальних послуг з догляду на професійній основі (далі - договір), що укладається у письмовій формі між фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, особою, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, або її законним представником та директором департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради за формою згідно з додатком 4 Постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040.

Якщо фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, є законним представником особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, договір підписується іншим законним представником такої особи. У разі відсутності іншого законного представника особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, договір підписується уповноваженою особою органу опіки та піклування.

Договір укладається на період, на який особа потребуватиме надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, але не більше ніж на строк, визначений у висновку про стан її здоров’я та в межах бюджетного року.

Продовження строку дії договору здійснюється на підставі висновку про стан здоров’я та комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, шляхом укладання додаткової угоди.

 

3. Розмір, терміни призначення та виплата Компенсації

 

3.1. Розмір компенсації відповідно до ч. 7 ст. 13 Закону України «Про соціальні послуги» визначається з розрахунку 70 відсотків мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць.

3.2. Кількість осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, не обмежується, але загальна кількість годин, за які нараховується компенсація, має становити не більше ніж 360 годин на місяць.

3.3. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається Відділом з організації надання соціальних послуг згідно з договором та повним пакетом документів. При визначенні кількості годин та заходів, які надаватимуться фізичною особою, застосовується комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб та основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги «догляд вдома», визначені державним стандартом догляду вдома, затвердженим наказом Міністерством соціальної політики України від 13.11.2013  № 760 (зі змінами).

3.4.Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, призначається на строк надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, але не більше ніж на строк, визначений у висновку про стан її здоров’я та в межах бюджетного року, визначений у договорі, і виплачується із дати укладення договору.

3.5. Виплата компенсації здійснюється щомісяця на підставі поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі (далі - акт) за формою згідно з додатком 5 до Порядку подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040.

3.6. Фізична особа, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано соціальні послуги з догляду на професійній основі, подає в письмовій (електронній, підтвердженій відповідно до чинного законодавства) формі акт Відділу з організації надання соціальних послуг.

Відділ з організації надання соціальних послуг відповідно до поданого фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, акта про надані соціальні послуги з догляду на професійній основі приймає рішення про призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

У разі неподання в установлений строк або подання неналежно оформленого акта виплата компенсації припиняється.

Після подання акта виплата компенсації поновлюється з місяця, за який надано соціальні послуги з догляду на професійній основі.

3.7. У разі збільшення розміру мінімальної заробітної плати розмір компенсації перераховується Відділом з організації надання соціальних послугбез звернення фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, з прийняттям відповідного рішення про перерахунок компенсації, яке долучається до особової справи такої особи.

3.8. Перерахування коштів на рахунок фізичної особи, яка надає соціальні послуги на професійній основі проводиться департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради на її особовий рахунок, відкритий в установі банку, зазначений у заяві фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі на підставі акта, що підтверджує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі.

3.9. Виплата компенсації припиняється у разі:

- подання особою/законним представником особи, яка отримує соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;

- подання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, заяви про розірвання договору;

- працевлаштування фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі;

- державної реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як фізичної особи - підприємця;

- реєстрації фізичної особи, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, як безробітного;

- державної реєстрації фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності);

- смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі;

- смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримувала компенсацію;

- перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг догляду вдома, стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару;

- ненадання фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, соціальних послуг з догляду на професійній основі.

3.10. У разі виникнення обставин, визначених у підпунктах 2-10 пункту 3.9, внаслідок яких припиняється надання соціальної послуги з догляду на професійній основі, фізична особа, яка надає соціальні послуги, особа/законний представник особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі, зобов’язані в десятиденний строк письмово повідомити про припинення надання соціальної послуги з догляду на професійній основі Управлінню, що здійснює виплату компенсації. Її виплата припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому сталися зміни.

3.11. Суми компенсації, не отримані фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, з вини Відділу з організації надання соціальних послуг, що їх призначає та виплачує, виплачуються за минулий період без обмеження будь-яким строком. При цьому виплата за минулий період проводиться з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати, встановленого на момент виплати.

Суми компенсації, не отримані своєчасно фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, виплачуються за минулий період, але не більше ніж за 12 місяців, що передують місяцю звернення за їх отриманням.

Суми компенсації, що нараховані фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, та залишилися недоотриманими у зв’язку з її смертю, виплачуються за весь період по день смерті (включно) членам її сім’ї, а у разі їх відсутності - входять до складу спадщини.

 

 

4. Перерахунок розміру Компенсації

 

4.1. Якщо фізичною особою, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі, приховано чи подано недостовірні документи/відомості або отримано інформацію про обставини, що вплинули на прийняття рішення про призначення компенсації та визначення її розміру, що призвело до надмірних виплат коштів, Відділ з організації надання соціальних послуг:

- визначає обсяг надміру виплачених коштів компенсації та встановлює строки їх повернення;

- надсилає на поштову або електронну адресу фізичної особи, яка надає соціальні послуги на професійній основі, повідомлення про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення.

У разі неможливості добровільного повернення надміру виплачених коштів компенсації такі суми стягуються в судовому порядку.

4.2. На кожну фізичну особу, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі та отримує компенсацію, Відділом з організації надання соціальних послуг формується особова справа, в якій зберігаються документи, необхідні для призначення компенсації.

4.3. Рішення Відділу з організації надання соціальних послуг про припинення виплати або відмову у призначенні компенсації може бути оскаржено у визначеному законодавством порядку.

4.4. Управління здійснюють контроль за наданням соціальних послуг фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, методами обдзвону, відвідування, опитування сусідів, а також шляхом перевірки даних щодо отримувачів державної допомоги, пільг тощо, наявних в інформаційних системах не рідше 1 разу на місяць.

Відділ з організації надання соціальних послуг здійснює контроль раз на квартал.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: