Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯ

 

23 грудня 2021                                                                                        №  12/189

Про бюджет Миколаївської

міської територіальної громади

на 2022 рік 

14549000000

(код бюджету)

 

Розглянувши проєкт бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до статей 143, 144 Конституції України, Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Визначити на 2022 рік:

-  доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5166241856 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 5063046827 гривень та доходи спеціального фонду бюджету – 103195029 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

-     видатки бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 5421424708 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4374854551 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 1046570157 гривень;

-     повернення кредитів до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 8000000 гривень;

-     надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 40827938 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету – 15000000 гривень та надання кредитів із спеціального фонду бюджету – 33827938 гривень;

-     профіцит за загальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 673192276 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-     дефіцит за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади у сумі 969203066 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-     оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 30000000 гривень, що становить 0,69 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом;

-     резервний фонд бюджету Миколаївської міської територіальної громади у розмірі 30000000 гривень, що становить 0,69 відсотка видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом.

   2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3, 4 до цього рішення.

    3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

З метою забезпечення безперервності бюджетного процесу та безперебійного проведення видатків надати право міському голові за умови внесення змін до обсягів міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів проводити своїм розпорядженням відповідне збільшення або зменшення дохідної, видаткової частин бюджету Миколаївської міської територіальної громади чи джерел фінансування, розподіл змін до видатків між головними розпорядниками коштів, а також перерозподіляти в межах однієї субвенції обсяги затверджених міською радою з урахуванням змін бюджетних призначень між кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних допомог населенню та компенсацій.

   4. Затвердити на 2022 рік обсяг капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів згідно з додатком 6 до цього рішення.

Дозволити виконавчому комітету Миколаївської міської ради у разі виділення Кабінетом Міністрів України, Миколаївською обласною радою чи Миколаївською обласною державною адміністрацією субвенцій з державного/обласного бюджету здійснювати за погодженням з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів розподіл цих субвенцій на видатки бюджету розвитку міста за головними розпорядниками коштів, об’єктами, обсягами та кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та вносити відповідні зміни до розподілу (за необхідності).

   5. Затвердити розподіл витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських програм у сумі 3869931289 гривень згідно з додатком 7 до цього рішення.

   6. Установити, що у загальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та офіційні трансферти, визначені статтями 97, 101, 103, 1032,  та 1033 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною першою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) джерелами формування у частині кредитування є доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

   7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктами 9, 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України та частиною другою статті 72 Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктом 11 частини першої статті 691 та пункту 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України.

   8. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з відповідними пунктами частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною другою статті 71 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з підпунктом 1 пункту 7 цього рішення (крім визначених  частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України) та підпунктом 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на:

-      видатки за рахунок власних надходжень бюджетних установ (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених статтею 69Бюджетного кодексу України);

-      заходи, пов’язані з охороною природного середовища (за рахунок джерел, визначених підпунктом 1 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень,  визначених статтею 69Бюджетного кодексу України);

-      надання пільгового довгострокового кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла (за рахунок джерел, визначених підпунктом 3 пункту 7 до цього рішення (в частині надходжень, визначених пунктом 11 частини першої статті 691 Бюджетного кодексу України).

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (Міністерство фінансів України), спрямовуються на фінансування впровадження заходів інвестиційного підпроєкту «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва».

Кошти, отримані шляхом залучення внутрішнього запозичення (ПАТ «БАНК ВОСТОК»), спрямовуються на фінансування капітального ремонту міських доріг.

   9. Визначити:

у 2022 році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі 740000000 гривень;

на 31 грудня 2022 року граничний обсяг місцевого боргу в сумі 312714057 гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 1195815815 гривень.

   10. Установити, що у 2022 році місцеві гарантії у сумі 740000000 гривень можуть надаватись для забезпечення повного або часткового виконання боргових зобов’язань суб’єктів господарювання-резидентів України, що належать до комунального сектору економіки, розташовані на відповідній території та здійснюють на цій території реалізацію інвестиційних проєктів, метою яких є розвиток комунальної інфраструктури або впровадження ресурсозберігаючих технологій.

   10.1. Встановити розмір плати, яку сплачують комунальні підприємства Миколаївської міської ради, за надання Миколаївською міською радою (Гарантом) місцевої гарантії в розмірі 1 (однієї) гривні у місяць на весь термін дії укладеного відповідного договору гарантії, відшкодування та підтримки проєкту.

   10.2. Визначити, що відсутня необхідність майнового або іншого забезпечення виконання зобов’язань комунальних підприємств Миколаївської міської ради (Позичальника) за договором про погашення заборгованості перед Миколаївською міською радою (Гарантом).

   11. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Миколаївської міської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

обслуговування місцевого боргу;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;

оплату послуг з охорони комунальних закладів культури;

оплату енергосервісу.

   12. З метою збільшення доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах поточного бюджетного періоду надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

   13. З метою забезпечення своєчасного фінансування видатків надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 4373 Бюджетного кодексу України. 

   14. Надати дозвіл головним розпорядникам коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади здійснити перерахування коштів, передбачених в спеціальному фонді бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік по КТПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання» (КЕКВ 3210), на поповнення статутних капіталів на розрахункові рахунки комунальних підприємств, відкриті в установах банків.

Комунальним підприємствам використовувати кошти відповідно до фінансового плану підприємств на 2022 рік.

   15. Головним розпорядникам бюджетних коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

-      здійснення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня 2023 року та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації;

-      оприлюднення паспортів бюджетних програм (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань, довгострокових зобов’язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

7) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в управлінні Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області;

8) взяття бюджетних зобов'язань за спеціальним фондом бюджету виключно в межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

9) у випадку невиконання показників надходжень до бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік, визначених розписом, взяття бюджетних зобов’язань та проведення витрат відповідно до встановлених бюджетних асигнувань по видатках загального фонду по незахищених статтях (крім видатків, які здійснюються за рахунок субвенцій з державного та інших бюджетів) лише після попереднього погодження департаментом фінансів Миколаївської міської ради;

10) за наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, стипендій, а також за спожиті комунальні послуги, електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та інші енергоносії за загальним фондом (в межах бюджетних асигнувань) не реєструвати бюджетні зобов'язання та не здійснювати платежі за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету, визначених пунктом 11 вказаного рішення), до погашення такої заборгованості.

   16. Установити на 2022 рік головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти Миколаївської міської ради за КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 329947 гривень, за КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» обсяг видатків на оплату енергосервісу в сумі 2586845 гривень у межах затверджених йому по загальному фонду бюджетних призначень на комунальні послуги та енергоносії.

Установити, що корегування обсягів видатків на оплату енергосервісу здійснюється у порядку, визначеному частиною чотирнадцятою статті 23 Бюджетного кодексу України.

   17. Установити, що внесення змін до бюджетних призначень головних розпорядників коштів, перерозподіл між ними, а також перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, здійснюються відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України.

Зокрема, на підставі частини сьомої статті 23 Бюджетного кодексу України у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету департамент фінансів Миколаївської міської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади та кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 "Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету" (із змінами і доповненнями) передача бюджетних призначень та перерозподіл видатків бюджету, передбачених частинами шостою та восьмою статті 23 Бюджетного кодексу України, здійснюється на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів. У разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається: найменування об’єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації, строк реалізації, загальна вартість об’єкта, обсяг видатків бюджету розвитку.

У випадках внесення змін до бюджетної класифікації чи до типових переліків бюджетних програм надати право департаменту фінансів Миколаївської міської ради враховувати такі зміни в розписі бюджету Миколаївської міської територіальної громади без внесення змін до даного рішення.

   18. Установити, що внесені у міжсесійний період відповідно до пунктів 3, 4 та 17 цього рішення обсяги змін показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади включаються до коригування бюджету Миколаївської міської територіальної громади при підготовці рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а зміни, внесені наприкінці бюджетного періоду - при підготовці рішення міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за 2022 рік.

   19. Надати право виконавчому комітету Миколаївської міської ради в межах встановлених бюджетних призначень здійснювати добровільне виконання судових рішень про стягнення коштів з Миколаївської міської ради.

   20. Затвердити загальну чисельність апарату Миколаївської міської ради та виконавчих органів Миколаївської міської ради у кількості 1074 штатних одиниць.

   21. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради розробити положення про витрачання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади,  які у 2022 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради.

   22. Відповідно до статей 24 і 80 Бюджетного кодексу України в 2022 році встановити таку звітність про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади:

-      звіт про витрачання коштів резервного фонду бюджету щомісячно подається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів;

-      квартальні та річний звіти подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України;

-      річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади затверджується міською радою.

   23. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року.

   24. Додатки 1-7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

   25. Рішення оприлюднюється відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

   26. Рекомендувати департаменту фінансів Миколаївської міської ради перерозподілити кошти з департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради на управління освіти Миколаївської міської ради з метою здійснення першочергових заходів щодо протипожежної безпеки у розмірі 53 252 000 гривень відповідно до пункту 5.3 міської комплексної програми «Освіта».

   27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка) та міського голову Сєнкевича О.Ф. 

 

Міський голова                                                                                        О.СЄНКЕВИЧ

 

     

Додаток  1

 
     

до рішення міської ради

     

Від 23.12.2021

     

№  12/189

       
       
 

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

       
  

14549000000

    
  

(код бюджету)

    
      

(грн)

 

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

 

Усього

у тому числі бюджет розвитку

 

1

2

3

4

5

6

 

10000000

Податкові надходження

4 123 190 800

4 122 340 800

850 000

 

 

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості

2 917 730 000

2 917 730 000

 

 

 

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 915 670 000

2 915 670 000

 

 

 

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

2 366 810 000

2 366 810 000

 

 

 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

439 750 000

439 750 000

 

 

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших, ніж заробітна плата

62 475 000

62 475 000

 

 

 

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

46 635 000

46 635 000

 

 

 

11020000

Податок на прибуток підприємств

2 060 000

2 060 000

 

 

 

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 060 000

2 060 000

 

 

 

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

225 700 000

225 700 000

 

 

 

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)

25 100 000

25 100 000

 

 

 

14021900

Пальне

25 100 000

25 100 000

 

 

 

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)

90 800 000

90 800 000

 

 

 

14031900

Пальне

90 800 000

90 800 000

 

 

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

109 800 000

109 800 000

 

 

 

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України

978 910 800

978 910 800

 

 

 

18010000

Податок на майно

436 018 800

436 018 800

 

 

 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

290 000

290 000

 

 

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

3 080 000

3 080 000

 

 

 

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

5 300 000

5 300 000

 

 

 

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

57 730 000

57 730 000

 

 

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

119 568 800

119 568 800

 

 

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

213 620 000

213 620 000

 

 

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

6 170 000

6 170 000

 

 

 

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

28 310 000

28 310 000

 

 

 

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

780 000

780 000

 

 

 

18011100

Транспортний податок з юридичних осіб

1 170 000

1 170 000

 

 

 

18030000

Туристичний збір

2 380 000

2 380 000

 

 

 

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними особами

1 260 000

1 260 000

 

 

 

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними особами

1 120 000

1 120 000

 

 

 

18050000

Єдиний податок

540 512 000

540 512 000

 

 

 

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

99 400 000

99 400 000

 

 

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

441 112 000

441 112 000

 

 

 

19000000

Інші податки та збори

850 000

 

850 000

 

 

19010000

Екологічний податок

850 000

 

850 000

 

 

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

750 000

 

750 000

 

 

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти

45 000

 

45 000

 

 

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

55 000

 

55 000

 

 

20000000

Неподаткові надходження

145 980 029

43 635 000

102 345 029

24

 

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

3 050 000

3 050 000

 

 

 

21080000

Інші надходження

3 050 000

3 050 000

 

 

 

21081100

Адміністративні штрафи та інші санкції

730 000

730 000

 

 

 

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

1 600 000

1 600 000

 

 

 

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

720 000

720 000

 

 

 

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

35 585 000

35 585 000

 

 

 

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

21 085 000

21 085 000

 

 

 

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

570 000

570 000

 

 

 

22012500

Плата за надання інших адміністративних послуг

19 675 000

19 675 000

 

 

 

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

780 000

780 000

 

 

 

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією

60 000

60 000

 

 

 

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном

14 000 000

14 000 000

 

 

 

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

14 000 000

14 000 000

 

 

 

22090000

Державне мито

500 000

500 000

 

 

 

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

210 000

210 000

 

 

 

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

290 000

290 000

 

 

 

24000000

Інші неподаткові надходження

5 544 624

5 000 000

544 624

24

 

24060000

Інші надходження

5 200 000

5 000 000

200 000

 

 

24060300

Інші надходження

1 780 000

1 780 000

 

 

 

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

200 000

 

200 000

 

 

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

3 220 000

3 220 000

 

 

 

24110000

Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій

344 624

 

344 624

24

 

24110700

Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки Крим, міськими та обласними радами 

24

 

24

24

 

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла

344 600

 

344 600

 

 

25000000

Власні надходження бюджетних установ

101 800 405

 

101 800 405

 

 

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

100 591 191

 

100 591 191

 

 

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю

20 235 503

 

20 235 503

 

 

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності

77 465 721

 

77 465 721

 

 

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та комунального майна"

2 864 637

 

2 864 637

 

 

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)

25 330

 

25 330

 

 

25020000

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ

1 209 214

 

1 209 214

 

 

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб

1 209 214

 

1 209 214

 

 

 

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів)

4 269 170 829

4 165 975 800

103 195 029

24

 

40000000

Офіційні трансферти

897 071 027

897 071 027

 

 

 

41000000

Від органів державного управління

897 071 027

897 071 027

 

 

 

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

3 587 300

3 587 300

 

 

 

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

3 587 300

3 587 300

 

 

 

41030000

Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

875 178 900

875 178 900

 

 

 

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

875 178 900

875 178 900

 

 

 

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

18 304 827

18 304 827

 

 

 

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

9 591 505

9 591 505

 

 

 

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

8 713 322

8 713 322

 

 

 

Х

Разом доходів

5 166 241 856

5 063 046 827

103 195 029

24

  

    

    Додаток 2

 
    

    до рішення міської ради

    

    від 23 грудня 2021

    

    № 12/189

      
      

Фінансування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади
на 2021 рік

      
 

14549000000

   
 

(код бюджету)

   

 

 

 

 

 

(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000 

Внутрішнє фінансування

299 351 470

-673 192 276

972 543 746

972 543 746

203000

Інше внутрішнє фінансування 

299 351 470

 

299 351 470

299 351 470

203100

Позики інших фінансових установ

299 351 470

 

299 351 470

299 351 470

203110

Одержано позик

308 175 000

 

308 175 000

308 175 000

203120

Погашено позик

-8 823 530

 

-8 823 530

-8 823 530

208000 

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів місцевих бюджетів

0

-673 192 276

673 192 276

673 192 276

208100

На початок періоду 

0

0

0

0

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-673 192 276

673 192 276

673 192 276

300000

Зовнішнє фінансування

-3 340 680

 

-3 340 680

-3 340 680

301000

Позики, надані міжнародними фінансовими організаціями

-3 340 680

 

-3 340 680

-3 340 680

301100

Одержано позик

0

 

0

0

301200

Погашено позик

-3 340 680

 

-3 340 680

-3 340 680

Х

Загальне фінансування

296 010 790

-673 192 276

969 203 066

969 203 066

Фінансування за типом боргового зобов’язання

400000 

Фінансування за борговими операціями 

296 010 790

0

296 010 790

296 010 790

401000 

Запозичення

308 175 000

 

308 175 000

308 175 000

401100 

Внутрішні запозичення 

308 175 000

 

308 175 000

308 175 000

401101 

Довгострокові зобов'язання 

308 175 000

 

308 175 000

308 175 000

401200 

Зовнішні запозичення 

0

 

0

0

401201 

Довгострокові зобов'язання 

0

 

 

0

402000 

Погашення

-12 164 210

 

-12 164 210

-12 164 210

402100 

Внутрішні зобов'язання

-8 823 530

 

-8 823 530

-8 823 530

402101 

Довгострокові зобов'язання 

-8 823 530

 

-8 823 530

-8 823 530

402200 

Зовнішні зобов'язання

-3 340 680

 

-3 340 680

-3 340 680

402201 

Довгострокові зобов'язання 

-3 340 680

 

-3 340 680

-3 340 680

600000 

Фінансування за активними операціями

0

-673 192 276

673 192 276

673 192 276

602000 

Зміни обсягів бюджетних коштів

0

-673 192 276

673 192 276

673 192 276

602100

На початок періоду

0

 

 

 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)

0

-673 192 276

673 192 276

673 192 276

Х

Загальне фінансування

296 010 790

-673 192 276

969 203 066

969 203 066

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від  23 грудня 2021

 
             

№  12/189

 
                
 

РОЗПОДІЛ
видатків  бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік

  

14549000000

            
  

(код бюджету)

            
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

575 268 280

575 268 280

69 231 334

6 339 402

 

220 317 974

220 218 974

99 000

  

220 218 974

795 586 254

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

575 268 280

575 268 280

69 231 334

6 339 402

 

220 317 974

220 218 974

99 000

  

220 218 974

795 586 254

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

98 878 500

98 878 500

61 137 300

5 553 040

 

3 849 000

3 750 000

99 000

  

3 750 000

102 727 500

0210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

180 100

180 100

         

180 100

0213031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 088 388

1 088 388

   

500 000

500 000

   

500 000

1 588 388

0213111

3111

1040

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

155 850

155 850

         

155 850

0213112

3112

1040

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

417 895

417 895

         

417 895

0213121

3121

1040

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

3 867 000

3 867 000

2 911 200

111 471

       

3 867 000

0213124

3124

1040

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

2 700 000

2 700 000

2 025 860

152 411

       

2 700 000

0213133

3133

1040

Інші заходи та заклади молодіжної політики

5 814 000

5 814 000

         

5 814 000

0213140

3140

1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

14 349 722

14 349 722

         

14 349 722

0213191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

3 625 500

3 625 500

         

3 625 500

0213241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

4 493 300

4 493 300

3 156 974

172 480

 

406 700

406 700

   

406 700

4 900 000

0213242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

500 000

500 000

         

500 000

0214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

490 000

490 000

         

490 000

0216071

6071

0640

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

182 230 000

182 230 000

         

182 230 000

0216083

6083

0610

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

     

1 177 600

1 177 600

   

1 177 600

1 177 600

0216084

6084

0610

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 400 676

1 400 676

         

1 400 676

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

     

5 900 000

5 900 000

   

5 900 000

5 900 000

0217413

7413

0451

Інші заходи у сфері автотранспорту

     

189 810 000

189 810 000

   

189 810 000

189 810 000

0217426

7426

0453

Інші заходи у сфері електротранспорту

245 355 000

245 355 000

         

245 355 000

0217610

7610

0411

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

150 000

150 000

         

150 000

0217622

7622

0470

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

1 000 000

1 000 000

   

200 000

200 000

   

200 000

1 200 000

0217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

     

12 624 674

12 624 674

   

12 624 674

12 624 674

0217680

7680

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

971 321

971 321

         

971 321

0217693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 422 828

3 422 828

   

5 850 000

5 850 000

   

5 850 000

9 272 828

0218220

8220

0380

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

780 500

780 500

         

780 500

0218230

8230

0380

Інші заходи громадського порядку та безпеки

3 397 700

3 397 700

 

350 000

       

3 397 700

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

2 271 808 549

2 271 808 549

1 464 517 708

183 624 836

 

95 648 408

8 878 516

86 769 892

4 083 980

1 001 624

8 878 516

2 367 456 957

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

2 271 808 549

2 271 808 549

1 464 517 708

183 624 836

 

95 648 408

8 878 516

86 769 892

4 083 980

1 001 624

8 878 516

2 367 456 957

0610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 178 000

7 178 000

5 510 200

158 801

       

7 178 000

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

655 346 536

655 346 536

413 471 256

60 927 314

 

53 504 385

829 000

52 675 385

71 204

14 519

829 000

708 850 921

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

360 895 536

360 895 536

136 029 332

93 184 815

 

28 793 616

1 965 000

26 828 616

2 142 576

213 690

1 965 000

389 689 152

0611022

1022

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

15 917 925

15 917 925

8 944 274

1 836 067

       

15 917 925

0611023

1023

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

7 191 507

7 191 507

3 142 406

1 158 288

 

1 092 535

 

1 092 535

352 183

13 197

 

8 284 042

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

819 362 145

819 362 145

671 608 316

        

819 362 145

0611032

1032

0922

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

10 716 338

10 716 338

8 783 884

        

10 716 338

0611033

1033

0922

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

25 131 912

25 131 912

20 599 928

        

25 131 912

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

61 368 446

61 368 446

45 024 408

3 899 881

 

66 117

 

66 117

   

61 434 563

0611091

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

205 291 016

205 291 016

95 379 891

18 463 554

 

6 003 647

 

6 003 647

1 518 017

760 218

 

211 294 663

0611092

1092

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

19 968 505

19 968 505

16 367 627

        

19 968 505

0611101

1101

0941

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7 284 721

7 284 721

         

7 284 721

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

48 715 410

48 715 410

24 950 268

2 991 504

 

6 188 108

6 084 516

103 592

  

6 084 516

54 903 518

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 004 900

1 004 900

         

1 004 900

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

2 637 882

2 637 882

1 409 875

615 051

       

2 637 882

0611152

1152

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

9 591 505

9 591 505

7 861 889

        

9 591 505

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

4 278 929

4 278 929

3 361 223

145 110

       

4 278 929

0613033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

7 087 500

7 087 500

         

7 087 500

0614030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

2 791 243

2 791 243

2 072 931

244 451

       

2 791 243

0614082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

48 593

48 593

         

48 593

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

119 634 200

119 634 200

3 935 900

154 455

 

35 943 600

35 943 600

   

35 943 600

155 577 800

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

119 634 200

119 634 200

3 935 900

154 455

 

35 943 600

35 943 600

   

35 943 600

155 577 800

0710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 280 400

5 280 400

3 935 900

154 455

       

5 280 400

0712010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

68 554 054

68 554 054

   

19 134 000

19 134 000

   

19 134 000

87 688 054

0712030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

15 895 015

15 895 015

   

16 669 600

16 669 600

   

16 669 600

32 564 615

0712080

2080

0721

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

793 315

793 315

         

793 315

0712100

2100

0722

Стоматологічна допомога населенню

714 781

714 781

         

714 781

0712111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

27 268 635

27 268 635

   

140 000

140 000

   

140 000

27 408 635

0712152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 128 000

1 128 000

         

1 128 000

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

211 667 922

211 667 922

96 321 366

4 217 179

 

5 010 650

3 588 700

1 421 950

166 925

 

3 588 700

216 678 572

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

211 667 922

211 667 922

96 321 366

4 217 179

 

5 010 650

3 588 700

1 421 950

166 925

 

3 588 700

216 678 572

0810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

63 906 098

63 906 098

49 375 700

1 596 183

 

299 700

299 700

   

299 700

64 205 798

0810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

2 302

2 302

         

2 302

0813031

3031

1030

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

276 035

276 035

         

276 035

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

1 774 800

1 774 800

         

1 774 800

0813033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

36 310 000

36 310 000

         

36 310 000

0813034

3034

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

807 000

807 000

         

807 000

0813035

3035

1070

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

1 453 000

1 453 000

         

1 453 000

0813050

3050

1070

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

870 800

870 800

         

870 800

0813090

3090

1030

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

607 300

607 300

         

607 300

0813104

3104

1020

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

38 141 217

38 141 217

28 277 548

1 195 104

 

1 312 736

1 100 000

212 736

166 925

 

1 100 000

39 453 953

0813105

3105

1010

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

13 477 479

13 477 479

9 583 568

369 075

       

13 477 479

0813123

3123

1040

Заходи державної політики з питань сім'ї

322 970

322 970

         

322 970

0813160

3160

1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

8 400 000

8 400 000

         

8 400 000

0813171

3171

1010

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

252 950

252 950

         

252 950

0813191

3191

1030

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

13 067 552

13 067 552

         

13 067 552

0813192

3192

1030

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

2 499 172

2 499 172

         

2 499 172

0813241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

13 786 934

13 786 934

9 084 550

1 056 817

 

2 198 214

989 000

1 209 214

  

989 000

15 985 148

0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

15 712 313

15 712 313

   

1 200 000

1 200 000

   

1 200 000

16 912 313

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

240 847 289

240 847 289

135 200 361

16 453 614

 

9 468 736

1 754 438

7 348 798

4 481 302

78 609

2 119 938

250 316 025

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

240 847 289

240 847 289

135 200 361

16 453 614

 

9 468 736

1 754 438

7 348 798

4 481 302

78 609

2 119 938

250 316 025

1010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3 743 200

3 743 200

2 886 300

        

3 743 200

1011080

1080

0960

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

82 632 844

82 632 844

64 293 761

3 598 676

 

5 952 826

 

5 863 026

4 052 416

36 635

89 800

88 585 670

1014030

4030

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

51 481 825

51 481 825

35 874 541

5 097 081

 

563 123

454 438

108 685

  

454 438

52 044 948

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

37 519 039

37 519 039

24 363 303

6 082 026

 

1 392 787

 

1 117 087

428 886

41 974

275 700

38 911 826

1014081

4081

0829

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

63 970 381

63 970 381

7 782 456

1 675 831

 

260 000

 

260 000

   

64 230 381

1014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

1 500 000

1 500 000

   

1 300 000

1 300 000

   

1 300 000

2 800 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

189 859 049

189 859 049

103 752 089

18 395 914

 

5 514 779

4 450 400

1 064 379

 

4 098

4 450 400

195 373 828

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

189 859 049

189 859 049

103 752 089

18 395 914

 

5 514 779

4 450 400

1 064 379

 

4 098

4 450 400

195 373 828

1110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2 475 600

2 475 600

1 836 700

33 035

       

2 475 600

1115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

3 800 000

3 800 000

         

3 800 000

1115012

5012

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

1 099 000

1 099 000

         

1 099 000

1115031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

123 431 957

123 431 957

77 293 406

12 336 766

 

4 551 958

3 969 500

582 458

  

3 969 500

127 983 915

1115032

5032

0810

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

2 844 422

2 844 422

         

2 844 422

1115033

5033

0810

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

14 976 124

14 976 124

9 361 729

1 173 085

 

392 260

298 000

94 260

 

4 098

298 000

15 368 384

1115041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

20 932 412

20 932 412

10 905 924

4 720 295

 

570 561

182 900

387 661

  

182 900

21 502 973

1115062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

14 487 463

14 487 463

         

14 487 463

1115063

5063

0810

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

5 812 071

5 812 071

4 354 330

132 733

       

5 812 071

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

349 519 962

349 519 962

21 778 500

1 225 351

 

371 722 219

366 152 011

5 570 208

3 436 171

106 863

366 152 011

721 242 181

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

349 519 962

349 519 962

21 778 500

1 225 351

 

371 722 219

366 152 011

5 570 208

3 436 171

106 863

366 152 011

721 242 181

1210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

29 133 900

29 133 900

21 778 500

790 151

       

29 133 900

1210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000

1 000

         

1 000

1216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

7 300 000

7 300 000

   

56 600 000

56 600 000

   

56 600 000

63 900 000

1216016

6016

0620

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

100 000

100 000

   

300 000

300 000

   

300 000

400 000

1216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

92 763 392

92 763 392

   

2 169 904

2 169 904

   

2 169 904

94 933 296

1216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

177 053 670

177 053 670

 

435 200

 

66 907 247

66 907 247

   

66 907 247

243 960 917

1216083

6083

0610

Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

500 000

500 000

   

700 000

700 000

   

700 000

1 200 000

1216090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

     

4 520 208

 

4 520 208

3 436 171

106 863

 

4 520 208

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

27 590 969

27 590 969

   

27 590 969

27 590 969

1217370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

200 000

200 000

         

200 000

1217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

42 418 000

42 418 000

   

159 189 491

159 189 491

   

159 189 491

201 607 491

1217670

7670

0490

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

     

52 694 400

52 694 400

   

52 694 400

52 694 400

1218330

8330

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

50 000

50 000

         

50 000

1218340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

     

1 050 000

 

1 050 000

   

1 050 000

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

10 844 000

10 844 000

5 772 600

  

48 653 000

48 653 000

   

48 653 000

59 497 000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

10 844 000

10 844 000

5 772 600

  

48 653 000

48 653 000

   

48 653 000

59 497 000

1310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 374 000

7 374 000

5 772 600

  

123 000

123 000

   

123 000

7 497 000

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

5 000 000

5 000 000

   

5 000 000

5 000 000

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

     

22 000 000

22 000 000

   

22 000 000

22 000 000

1317640

7640

0470

Заходи з енергозбереження

     

21 500 000

21 500 000

   

21 500 000

21 500 000

1317693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 470 000

3 470 000

   

30 000

30 000

   

30 000

3 500 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

6 616 800

6 616 800

4 723 100

197 542

 

139 319 900

139 319 900

   

139 319 900

145 936 700

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

6 616 800

6 616 800

4 723 100

197 542

 

139 319 900

139 319 900

   

139 319 900

145 936 700

1510160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 615 800

6 615 800

4 723 100

197 542

 

5 020 000

5 020 000

   

5 020 000

11 635 800

1510180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

1 000

1 000

         

1 000

1511010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

     

25 629 354

25 629 354

   

25 629 354

25 629 354

1511021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

     

24 107 021

24 107 021

   

24 107 021

24 107 021

1512010

2010

0731

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

     

11 150 000

11 150 000

   

11 150 000

11 150 000

1512030

2030

0733

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

     

3 000 000

3 000 000

   

3 000 000

3 000 000

1512111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

     

3 000 000

3 000 000

   

3 000 000

3 000 000

1513241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

     

50 000

50 000

   

50 000

50 000

1514060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

     

299 900

299 900

   

299 900

299 900

1515031

5031

0810

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

     

1 450 000

1 450 000

   

1 450 000

1 450 000

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

     

250 000

250 000

   

250 000

250 000

1516030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

     

50 000

50 000

   

50 000

50 000

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

     

17 663 163

17 663 163

   

17 663 163

17 663 163

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

     

18 605 130

18 605 130

   

18 605 130

18 605 130

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

     

50 000

50 000

   

50 000

50 000

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

     

150 000

150 000

   

150 000

150 000

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

     

20 851 963

20 851 963

   

20 851 963

20 851 963

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

     

3 893 369

3 893 369

   

3 893 369

3 893 369

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

     

4 100 000

4 100 000

   

4 100 000

4 100 000

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

13 815 800

13 815 800

8 134 200

  

5 672 100

5 672 100

   

5 672 100

19 487 900

1610000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

13 815 800

13 815 800

8 134 200

  

5 672 100

5 672 100

   

5 672 100

19 487 900

1610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10 615 700

10 615 700

8 134 200

  

762 100

762 100

   

762 100

11 377 800

1610180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

         

100

1617350

7350

0443

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

     

4 007 540

4 007 540

   

4 007 540

4 007 540

1617370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

200 000

200 000

   

902 460

902 460

   

902 460

1 102 460

1617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3 000 000

3 000 000

         

3 000 000

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

6 042 535

6 042 535

4 198 300

188 664

 

267 865

267 865

   

267 865

6 310 400

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

6 042 535

6 042 535

4 198 300

188 664

 

267 865

267 865

   

267 865

6 310 400

1710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5 992 535

5 992 535

4 198 300

188 664

 

267 865

267 865

   

267 865

6 260 400

1710180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

50 000

50 000

         

50 000

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

21 667 756

21 667 756

5 772 600

157 143

 

168 138

22 500

145 638

  

22 500

21 835 894

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

21 667 756

21 667 756

5 772 600

157 143

 

168 138

22 500

145 638

  

22 500

21 835 894

2910160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

7 672 900

7 672 900

5 772 600

151 803

 

22 500

22 500

   

22 500

7 695 400

2918110

8110

0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

13 918 716

13 918 716

 

5 000

 

145 638

 

145 638

   

14 064 354

2918120

8120

0320

Заходи з організації рятування на водах

76 140

76 140

 

340

       

76 140

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 681 900

6 681 900

4 985 400

  

123 700

123 700

   

123 700

6 805 600

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

6 681 900

6 681 900

4 985 400

  

123 700

123 700

   

123 700

6 805 600

3110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6 676 900

6 676 900

4 985 400

  

123 700

123 700

   

123 700

6 800 600

3110180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

5 000

5 000

         

5 000

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

28 109 300

28 109 300

20 991 400

  

680 000

680 000

   

680 000

28 789 300

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

28 109 300

28 109 300

20 991 400

  

680 000

680 000

   

680 000

28 789 300

3410160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

28 109 300

28 109 300

20 991 400

  

680 000

680 000

   

680 000

28 789 300

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 703 900

12 703 900

8 134 200

  

740 300

740 300

   

740 300

13 444 200

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

12 703 900

12 703 900

8 134 200

  

740 300

740 300

   

740 300

13 444 200

3610160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10 233 900

10 233 900

8 134 200

  

690 300

690 300

   

690 300

10 924 200

3617130

7130

0421

Здійснення  заходів із землеустрою

1 554 000

1 554 000

         

1 554 000

3617650

7650

0490

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

     

50 000

50 000

   

50 000

50 000

3617693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

916 000

916 000

         

916 000

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

199 194 153

169 194 153

12 857 200

  

87 000

87 000

   

87 000

199 281 153

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

199 194 153

169 194 153

12 857 200

  

87 000

87 000

   

87 000

199 281 153

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

16 649 500

16 649 500

12 857 200

  

87 000

87 000

   

87 000

16 736 500

3718600

8600

0170

Обслуговування місцевого боргу

8 071 353

8 071 353

         

8 071 353

3718710

8710

0133

Резервний фонд місцевого бюджету

30 000 000

          

30 000 000

3719110

9110

0180

Реверсна дотація

144 473 300

144 473 300

         

144 473 300

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

12 295 700

12 295 700

8 134 200

141 280

 

148 700

148 700

   

148 700

12 444 400

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

12 295 700

12 295 700

8 134 200

141 280

 

148 700

148 700

   

148 700

12 444 400

3810160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10 823 320

10 823 320

8 134 200

141 280

 

148 700

148 700

   

148 700

10 972 020

3810180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

80

80

         

80

3816020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 227 830

1 227 830

         

1 227 830

3817693

7693

0490

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

244 470

244 470

         

244 470

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

27 759 996

27 759 996

13 253 500

495 915

 

24 766 402

24 711 202

55 200

  

24 711 202

52 526 398

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

27 759 996

27 759 996

13 253 500

495 915

 

24 766 402

24 711 202

55 200

  

24 711 202

52 526 398

4010160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18 188 200

18 188 200

13 253 500

495 915

 

791 700

736 500

55 200

  

736 500

18 979 900

4010180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

500

500

         

500

4014082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 000

50 000

         

50 000

4016011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

700 000

700 000

   

12 422 702

12 422 702

   

12 422 702

13 122 702

4016014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 534 223

2 534 223

         

2 534 223

4016020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

120 000

120 000

         

120 000

4016030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

4 007 273

4 007 273

   

2 700 000

2 700 000

   

2 700 000

6 707 273

4016040

6040

0620

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

1 559 800

1 559 800

         

1 559 800

4016090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

180 000

180 000

         

180 000

4017461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

420 000

420 000

   

8 852 000

8 852 000

   

8 852 000

9 272 000

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

20 193 200

20 193 200

10 135 000

930 395

 

27 981 389

27 981 389

   

27 981 389

48 174 589

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

20 193 200

20 193 200

10 135 000

930 395

 

27 981 389

27 981 389

   

27 981 389

48 174 589

4110160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

15 335 200

15 335 200

10 135 000

930 395

 

600 000

600 000

   

600 000

15 935 200

4114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 000

50 000

         

50 000

4116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

200 000

200 000

   

11 626 689

11 626 689

   

11 626 689

11 826 689

4116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 000 000

2 000 000

         

2 000 000

4116020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

150 000

150 000

         

150 000

4116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 050 000

2 050 000

   

2 599 500

2 599 500

   

2 599 500

4 649 500

4116090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

8 000

8 000

         

8 000

4117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400 000

400 000

   

13 155 200

13 155 200

   

13 155 200

13 555 200

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

24 282 060

24 282 060

13 513 300

771 296

 

26 015 940

26 015 940

   

26 015 940

50 298 000

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

24 282 060

24 282 060

13 513 300

771 296

 

26 015 940

26 015 940

   

26 015 940

50 298 000

4210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

18 954 000

18 954 000

13 513 300

771 296

 

600 000

600 000

   

600 000

19 554 000

4210180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100 000

100 000

         

100 000

4214082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

50 000

50 000

         

50 000

4216011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

166 023

166 023

   

12 389 396

12 389 396

   

12 389 396

12 555 419

4216014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

1 954 167

1 954 167

         

1 954 167

4216020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

30 000

30 000

         

30 000

4216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2 527 870

2 527 870

   

4 192 628

4 192 628

   

4 192 628

6 720 498

4217461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

500 000

500 000

   

8 833 916

8 833 916

   

8 833 916

9 333 916

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

26 042 200

26 042 200

13 773 200

1 031 786

 

28 319 357

28 309 517

9 840

  

28 309 517

54 361 557

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

26 042 200

26 042 200

13 773 200

1 031 786

 

28 319 357

28 309 517

9 840

  

28 309 517

54 361 557

4310160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

19 454 100

19 454 100

13 773 200

1 031 786

 

609 840

600 000

9 840

  

600 000

20 063 940

4310180

0180

0133

Інша діяльність у сфері державного управління

100

100

         

100

4314082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

100 000

100 000

         

100 000

4316011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

400 000

400 000

   

9 536 519

9 536 519

   

9 536 519

9 936 519

4316014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

1 800 000

1 800 000

         

1 800 000

4316020

6020

0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

239 000

239 000

         

239 000

4316030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

3 600 000

3 600 000

   

2 697 998

2 697 998

   

2 697 998

6 297 998

4317461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

449 000

449 000

   

15 475 000

15 475 000

   

15 475 000

15 924 000

Х

Х

Х

УСЬОГО

4 374 854 551

4 344 854 551

2 029 115 458

234 324 772

 

1 046 570 157

943 719 752

102 484 905

12 168 378

1 191 194

944 085 252

5 421 424 708

                

  

           

Додаток 4

    
           

до рішення міської ради

   
           

Від 23 грудня 2021

   
           

№ 12/189

   
                
  

Кредитування  бюджету Миколаївської міської територіальної громади в 2022 році

   
                

14549000000

             

(код бюджету)

             
               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Надання кредитів

Повернення кредитів

Кредитування - усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

разом

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000

8 344 600

 

23 344 600

 

-8 000 000

 

-8 000 000

15 000 000

344 600

 

15 344 600

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

15 000 000

8 344 600

 

23 344 600

 

-8 000 000

 

-8 000 000

15 000 000

344 600

 

15 344 600

0218821 

8821

1060

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

15 000 000

8 344 600

 

23 344 600

    

15 000 000

8 344 600

 

23 344 600

0218822 

8822

1060

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію /придбання житла

     

-8 000 000

 

-8 000 000

 

-8 000 000

 

-8 000 000

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

25 483 338

25 483 338

25 483 338

     

25 483 338

25 483 338

25 483 338

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

25 483 338

25 483 338

25 483 338

     

25 483 338

25 483 338

25 483 338

3718881 

8881

0490

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

 

25 483 338

25 483 338

25 483 338

     

25 483 338

25 483 338

25 483 338

Х

Х

Х

УСЬОГО

15 000 000

33 827 938

25 483 338

48 827 938

 

-8 000 000

 

-8 000 000

15 000 000

25 827 938

25 483 338

40 827 938

   

   

Додаток 5

   

до рішення міської ради

   

від 23 грудня 2021

   

№ 12/189

    

 Міжбюджетні трансферти на 2022 рік

14549000000

  

(код бюджету)

  
    

1.  Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

   

(грн)

Код Класифікації доходу бюджету /Код бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності та літакобудування

3 587 300

99000000000

Державний бюджет України

3 587 300

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

875 178 900

99000000000

Державний бюджет України

875 178 900

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

9 591 505

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

9 591 505

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги учасникам бойових дій у роки Другої світової війни)

4 440 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

 

4 440 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою)

472 120

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

472 120

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни на території інших країн)

909 150

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

909 150

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході України, сім"ям осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров"я, одержаних під час участі у Революції Гідності)

645 002

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

645 002

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (для надання щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, у тому числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних при виконанні службових обов’язків на тимчасово окупованій території АР Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на сході України)

516 000

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

516 000

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

870 800

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

870 800

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування витрат на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

607 300

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

607 300

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету (на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з інвалідністю (грошова компенсація на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, встановлення телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

252 950

14100000000

Обласний бюджет Миколаївської області

252 950

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

897 071 027

X

загальний фонд

897 071 027

X

спеціальний фонд

 

    

 2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

   

                                                                                                                                                     (грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету /Код бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування трансферту /Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

1

2

3

4

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719110

9110

Реверсна дотація

144 473 300

99000000000

 

Державний бюджет України

144 473 300

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

X

X

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

144 473 300

X

X

загальний фонд

144 473 300

X

X

спеціальний фонд

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до рішення  міської ради

 

 

 

 

 

 

 

 

від 23 грудня 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 12/189

 

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році

14549000000

 

 

 

 

 

 

 

 

(код бюджету)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування інвестиційного проекту

Загальний період реалізації проекту,       (рік початку і завершення)

Загальна вартість проекту, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету всього, гривень

Обсяг капітальних вкладень місцевого бюджету у 2022 році, гривень

Очікуваний рівень готовності проекту на кінець 2022 року, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

6 574 496

0

5 900 000

 

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

6 574 496

0

5 900 000

 

0217330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво інформаційнотелекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв", в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2021-2022)

6 574 496

0

5 900 000

100

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

266 848 166

59 056 025

27 590 969

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

266 848 166

59 056 025

27 590 969

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в  м. Миколаєві по вул. Троїцькій в районі церкви, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2021-2024)

1 200 000

0

150 000

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ №49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2021-2022)

1 617 000

117 000

1 500 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2021-2022)

2 610 000

110 000

2 500 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та еспертиза проектно-кошторисної документації

(2021-2022)

3 500 000

50 000

2 500 000

73

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.  проектні роботи та експертиза

(2017-2024)

153 876 191

18 386 653

10 828 135

19

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної (коригування), у т.ч. експертиза проекту

(2017-2024)

967 504

104 670

862 834

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2022-2024)

2 000 000

0

150 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Китобоїв, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2021-2024)

2 000 000

0

150 000

8

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул.Троїцька ріг вул. 2-а Набережна ріг вул.Олександра Янати, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2022-2023)

2 000 000

0

250 000

13

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

(2012-2024)

14 276 263

6 950 268

100 000

49

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)

(2012-2024)

10 037 352

2 092 741

100 000

22

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації

(2017-2024)

2 700 000

197 218

1 500 000

63

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Манганарівський" («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською, 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

(2012-2022)

56 608 069

27 459 483

2 000 000

52

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування

(2017-2022)

14 655 787

3 587 991

5 000 000

59

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

239 641 903

49 513 876

27 000 000

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

239 641 903

49 513 876

27 000 000

 

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1SE Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж на території багатоквартирної житлової забудови, обмеженої вул. Космонавтів, вул. 4 Поздовжньою, вул. В.Чорновола, вул. Херсонське шосе в місті Миколаєві до  житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 92; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 94; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 96; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 3; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 5; м. Миколаїв, вул. В.Чорновола, 7; м.Миколаїв, вул. В.Чорновола, 9; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 69; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 71; м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 73; м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 73а,  та дошкільного навчального закладу № 95 за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 67а,  у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2022)

5 077 506

833 511

2 732 871

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 1NW Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від котельні потужністю 4,5 МВт за адресою: м.Миколаїв, Херсонське шосе, 40-к до житлових будинків за адресами: м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 30; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 32; м. Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 38; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 40; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 46/1; м.Миколаїв, вул. Херсонське шосе, 50; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7; м.Миколаїв, вул. Генерала Свиридова, 7/1, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза - реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2022)

4 238 006

642 111

1 600 000

100

1317310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реалізація підпроєкту 4 Додатку 5 Схеми теплопостачання міста Миколаїв. Реконструкція теплових мереж від перетину пр. Центрального з вул. 8 Березня до житлового будинку по пр. Центральний, 22а, у т.ч. проєктно-кошторисна документація та експертиза -  реалізація інвестиційного проєкту "DemoUkrainaDH у місті Миколаїв" (за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади)

(2020-2022)

1 087 121

419 992

667 129

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

17 995 513

15 825 377

681 794

92

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2024)

20 565 725

12 755 947

7 809 780

100

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

20 084 675

11 284 977

5 000 000

81

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів №56 за адресою: м. Миколаїв, вул.Космонавтів, 138-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

(2017-2024)

28 345 014

2 443 550

1 400 000

14

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії № 4 за адресою м. Миколаїв,  вул. Лазурна, 48. (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2024)

54 486 414

2 075 944

2 500 000

8

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2024)

45 459 798

1 616 233

2 500 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2024)

42 302 131

1 616 233

2 108 426

9

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

1 229 184 998

64 995 448

65 313 625

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

1 229 184 998

64 995 448

65 313 625

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2024)

17 000 000

0

5 000 000

29

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД, проектно-кошторисна документація та експертиза

(2020-2023)

300 987 113

50 000

10 500 000

4

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво самопливної мережі каналізації по вул. Кузнецькій від вул. 5 Слобідської до вул. 6 Слобідської ум. Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2020-2024)

2 164 163

0

2 163 163

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2019-2024)

49 919 287

7 224 368

8 005 130

31

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні “Північний” м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2016-2023)

112 701 232

7 215 887

10 000 000

15

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2022)

4 000 000

3 243 078

600 000

96

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Реконструкція адміністративного приміщення  Комунальної установи «Міський геріатричний будинок імені Святого Миколая» в 2-х поверховий жилий корпус для поліпшення житлових умов підопічних  за адресою: 2-га Набережна, 1-д, в т.ч. виготовлення проектної документації та експертиза

(2022-2024)

9 270 806

0

50 000

1

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2019-2024)

24 798 852

6 896 758

100 000

28

1517324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м.Миколаїв, вул.Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2020-2024)

57 774 168

995 856

50 000

2

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту та експертиза

(2017-2024)

58 990 649

26 252 201

50 000

45

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2024)

28 050 000

50 000

15 000 000

54

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція елінгу № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м.Миколаєві. Коригування, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2015-2024)

9 610 925

4 008 962

5 601 963

100

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво палацу спорту за адресою: вул. Погранична, 45 у м.Миколаєві, в т.ч. проєктно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2024)

350 000 000

1 000 000

50 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична,15 у м. Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2020-2024)

85 000 000

325 700

50 000

1

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з влаштуванням спортивного майданчику для гри в бейсбол, зі штучним покриттям за адресою: пр. Корабелів, 1-В в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2021-2023)

22 000 000

500 000

100 000

3

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський - вул. Космонавтів у м.Миколаєві, в т.ч.проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2024)

8 703 734

318 696

50 000

4

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

(2017-2024)

2 000 000

876 631

843 369

86

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2019-2022)

9 744 167

615 188

3 000 000

37

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2016-2024)

58 760 630

957 002

50 000

2

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта зав. №5483, реєстр №1999), в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2021-2024)

5 000 000

0

50 000

1

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві. Коригування,  в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2022)

7 709 272

4 365 120

1 000 000

70

1517340

7340

0443

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Реставрація фасаду виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

(2021-2022)

5 000 000

100 000

3 000 000

62

×

×

×

УСЬОГО

×

×

1 742 249 563

173 565 348

125 804 594

×

  

       

Додаток 7

       

до рішення міської ради

 
       

від  23 грудня 2021

 
       

№ 12/189

 
          
   

РОЗПОДІЛ

  

витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади на реалізацію міських  програм у 2022 році

14549000000

        

(код бюджету)

        
         

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування міської програми

Дата та номер документа, яким затверджено міську програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

714 294 779

493 731 205

220 563 574

220 218 974

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

714 294 779

493 731 205

220 563 574

220 218 974

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

3 250 000

 

3 250 000

3 250 000

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 341 425

2 341 425

 

 

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

500 000

 

500 000

500 000

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

180 100

180 100

 

 

0213031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 588 388

1 088 388

500 000

500 000

0213111 

3111    

1040   

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

155 850

155 850

 

 

0213112 

3112    

1040   

Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

417 895

417 895

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

3 867 000

3 867 000

 

 

0213124 

3124    

1040   

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

2 700 000

2 700 000

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська цільова програма "Молодіжна політика на 2022-2025 роки"

 

4 515 000

4 515 000

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 299 000

1 299 000

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма відпочинку дітей на 2022-2024 роки

 

14 349 722

14 349 722

 

 

0213191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

3 625 500

3 625 500

 

 

0213241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

4 900 000

4 493 300

406 700

406 700

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

500 000

500 000

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

490 000

490 000

 

 

0216071 

6071    

0640   

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

182 230 000

182 230 000

 

 

0216083 

6083    

0610   

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

1 177 600

 

1 177 600

1 177 600

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 400 676

1 400 676

 

 

0217330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

5 900 000

 

5 900 000

5 900 000

0217413 

7413    

0451   

Інші заходи у сфері автотранспорту

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішенням ММР 12.06.2020 №56/140

189 810 000

 

189 810 000

189 810 000

0217426 

7426    

0453   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

245 355 000

245 355 000

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/21

150 000

150 000

 

 

0217622 

7622    

0470   

Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/17

1 200 000

1 000 000

200 000

200 000

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

12 624 674

 

12 624 674

12 624 674

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

971 321

971 321

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

159 000

159 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

220 000

220 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2022 років

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/15

2 093 828

2 093 828

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

6 600 000

750 000

5 850 000

5 850 000

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

200 000

200 000

 

 

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Комплексна Програма "Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2023 роки"

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/19

780 500

780 500

 

 

0218230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Комплексна Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2020-2022 роки"

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/64

3 397 700

3 397 700

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 344 600

15 000 000

8 344 600

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію /придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-8 000 000

 

-8 000 000

 

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

1 388 838 660

1 379 960 144

8 878 516

8 878 516

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

1 388 838 660

1 379 960 144

8 878 516

8 878 516

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

656 175 536

655 346 536

829 000

829 000

0611021 

1021    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

362 860 536

360 895 536

1 965 000

1 965 000

0611022 

1022    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

15 917 925

15 917 925

 

 

0611023 

1023    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

7 191 507

7 191 507

 

 

0611070 

1070    

0960   

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

61 368 446

61 368 446

 

 

0611091 

1091    

0930   

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

205 291 016

205 291 016

 

 

0611101 

1101    

0941   

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

7 284 721

7 284 721

 

 

0611141 

1141    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

54 799 926

48 715 410

6 084 516

6 084 516

0611142 

1142    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

1 004 900

1 004 900

 

 

0611151 

1151    

0990   

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

2 637 882

2 637 882

 

 

0611160 

1160    

0990   

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

4 278 929

4 278 929

 

 

0613033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

7 087 500

7 087 500

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

2 791 243

2 791 243

 

 

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки

 

48 593

48 593

 

 

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

150 397 400

114 453 800

35 943 600

35 943 600

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

150 397 400

114 453 800

35 943 600

35 943 600

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

87 390 654

68 256 654

19 134 000

19 134 000

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

297 400

297 400

 

 

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

32 564 615

15 895 015

16 669 600

16 669 600

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

793 315

793 315

 

 

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

714 781

714 781

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

27 408 635

27 268 635

140 000

140 000

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров'я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/57

1 128 000

1 128 000

 

 

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

142 737 002

139 148 302

3 588 700

3 588 700

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

142 737 002

139 148 302

3 588 700

3 588 700

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

299 700

 

299 700

299 700

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

99 800

99 800

 

 

0810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

2 302

2 302

 

 

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

276 035

276 035

 

 

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 774 800

1 774 800

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

36 310 000

36 310 000

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

807 000

807 000

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

1 453 000

1 453 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

39 241 217

38 141 217

1 100 000

1 100 000

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

13 477 479

13 477 479

 

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

322 970

322 970

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

8 400 000

8 400 000

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

6 557 400

6 557 400

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським об’єднанням  ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

2 499 172

2 499 172

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

14 775 934

13 786 934

989 000

989 000

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

488 676

488 676

 

 

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

15 951 517

14 751 517

1 200 000

1 200 000

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

238 976 527

237 222 089

1 754 438

1 754 438

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

238 976 527

237 222 089

1 754 438

1 754 438

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

118 000

118 000

 

 

1011080 

1080    

0960   

Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

82 632 844

82 632 844

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

50 738 736

50 738 736

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 197 527

743 089

454 438

454 438

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

37 519 039

37 519 039

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

63 679 381

63 679 381

 

 

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

291 000

291 000

 

 

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

2 800 000

1 500 000

1 300 000

1 300 000

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

191 943 849

187 493 449

4 450 400

4 450 400

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

191 943 849

187 493 449

4 450 400

4 450 400

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

110 000

110 000

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

3 800 000

3 800 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

800 000

800 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 000

299 000

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

2 133 000

2 133 000

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

125 268 457

121 298 957

3 969 500

3 969 500

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

2 844 422

2 844 422

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

15 274 124

14 976 124

298 000

298 000

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

21 115 312

20 932 412

182 900

182 900

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

14 487 463

14 487 463

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2022-2025 роки

 

5 812 071

5 812 071

 

 

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

687 828 073

320 626 062

367 202 011

366 152 011

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

687 828 073

320 626 062

367 202 011

366 152 011

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

240 000

240 000

 

 

1210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

1 000

1 000

 

 

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

63 900 000

7 300 000

56 600 000

56 600 000

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

400 000

100 000

300 000

300 000

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

85 966 296

83 796 392

2 169 904

2 169 904

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Миколаєві на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/376

8 967 000

8 967 000

 

 

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

2 520 000

20 000

2 500 000

2 500 000

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

234 253 668

177 033 670

57 219 998

57 219 998

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

7 187 249

 

7 187 249

7 187 249

1216083 

6083    

0610   

Проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки

 

1 200 000

500 000

700 000

700 000

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

27 590 969

 

27 590 969

27 590 969

1217370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

200 000

200 000

 

 

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

201 607 491

42 418 000

159 189 491

159 189 491

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

52 694 400

 

52 694 400

52 694 400

1218330 

8330    

0540   

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

50 000

50 000

 

 

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР від 23.12.2011 №12/19

1 050 000

 

1 050 000

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

52 223 000

3 570 000

48 653 000

48 653 000

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

52 223 000

3 570 000

48 653 000

48 653 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

123 000

 

123 000

123 000

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

100 000

100 000

 

 

1317310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

5 000 000

 

5 000 000

5 000 000

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

22 000 000

 

22 000 000

22 000 000

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

21 500 000

 

21 500 000

21 500 000

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12

3 500 000

3 470 000

30 000

30 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

139 370 900

51 000

139 319 900

139 319 900

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

139 370 900

51 000

139 319 900

139 319 900

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

5 020 000

 

5 020 000

5 020 000

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

50 000

50 000

 

 

1510180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

1 000

1 000

 

 

1511010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

25 629 354

 

25 629 354

25 629 354

1511021 

1021    

0921   

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

24 107 021

 

24 107 021

24 107 021

1512010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

11 150 000

 

11 150 000

11 150 000

1512030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

1512111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

3 000 000

 

3 000 000

3 000 000

1513241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60

50 000

 

50 000

50 000

1514060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 900

 

299 900

299 900

1515031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

1 450 000

 

1 450 000

1 450 000

1515041

5041

0810

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

250 000

 

250 000

250 000

1516030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

50 000

 

50 000

50 000

1517310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

17 663 163

 

17 663 163

17 663 163

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

18 605 130

 

18 605 130

18 605 130

1517323 

7323    

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

50 000

 

50 000

50 000

1517324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

150 000

 

150 000

150 000

1517325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

20 851 963

 

20 851 963

20 851 963

1517330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

3 893 369

 

3 893 369

3 893 369

1517340 

7340    

0443   

Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

4 100 000

 

4 100 000

4 100 000

1600000

 

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

 

8 925 094

3 252 994

5 672 100

5 672 100

1610000

 

 

Управління містобудування  та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

8 925 094

3 252 994

5 672 100

5 672 100

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

762 100

 

762 100

762 100

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

52 894

52 894

 

 

1610180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100

100

 

 

1617350 

7350    

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

4 007 540

 

4 007 540

4 007 540

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

852 460

 

852 460

852 460

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

250 000

200 000

50 000

50 000

1617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

3 000 000

3 000 000

 

 

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

362 865

95 000

267 865

267 865

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

362 865

95 000

267 865

267 865

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

267 865

 

267 865

267 865

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

45 000

45 000

 

 

1710180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

50 000

50 000

 

 

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

14 102 356

14 079 856

22 500

22 500

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

14 102 356

14 079 856

22 500

22 500

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

22 500

 

22 500

22 500

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

85 000

85 000

 

 

2918110 

8110    

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

13 918 716

13 918 716

 

 

2918120 

8120    

0320   

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/65

76 140

76 140

 

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

143 700

20 000

123 700

123 700

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

143 700

20 000

123 700

123 700

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

123 700

 

123 700

123 700

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

15 000

15 000

 

 

3110180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

5 000

5 000

 

 

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

750 000

70 000

680 000

680 000

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

750 000

70 000

680 000

680 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

680 000

 

680 000

680 000

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

60 000

60 000

 

 

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

10 000

10 000

 

 

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

3 212 300

2 472 000

740 300

740 300

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

3 212 300

2 472 000

740 300

740 300

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

690 300

 

690 300

690 300

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

2 000

2 000

 

 

3617130 

7130    

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

254 000

254 000

 

 

3617130 

7130    

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

Міська цільова Програма розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року

 

1 300 000

1 300 000

 

 

3617650 

7650    

0490   

Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки чи права на неї

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

50 000

 

50 000

50 000

3617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

916 000

916 000

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

132 700

45 700

87 000

87 000

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

132 700

45 700

87 000

87 000

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

87 000

 

87 000

87 000

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

45 700

45 700

 

 

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

1 801 080

1 652 380

148 700

148 700

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

1 801 080

1 652 380

148 700

148 700

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

148 700

 

148 700

148 700

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

180 000

180 000

 

 

3810180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80

80

 

 

3816020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 227 830

1 227 830

 

 

3817693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

196 470

196 470

 

 

3817693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2020-2022 роки

Рішення ММР від 23.07.2020 №57/371

48 000

48 000

 

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

34 407 998

9 696 796

24 711 202

24 711 202

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

34 407 998

9 696 796

24 711 202

24 711 202

4010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

736 500

 

736 500

736 500

4010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

125 000

125 000

 

 

4010180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

500

500

 

 

4014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 №2/16

50 000

50 000

 

 

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

10 925 704

700 000

10 225 704

10 225 704

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

2 196 998

 

2 196 998

2 196 998

4016014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

2 534 223

2 534 223

 

 

4016020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

120 000

120 000

 

 

4016030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

6 408 273

4 007 273

2 401 000

2 401 000

4016030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 000

 

299 000

299 000

4016040 

6040    

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 559 800

1 559 800

 

 

4016090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

180 000

180 000

 

 

4017461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

9 272 000

420 000

8 852 000

8 852 000

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

32 904 389

4 923 000

27 981 389

27 981 389

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

32 904 389

4 923 000

27 981 389

27 981 389

4110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

600 000

 

600 000

600 000

4110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

65 000

65 000

 

 

4114082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

50 000

50 000

 

 

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

9 936 800

200 000

9 736 800

9 736 800

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

1 889 889

 

1 889 889

1 889 889

4116014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

2 000 000

2 000 000

 

 

4116020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

150 000

150 000

 

 

4116030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

4 350 000

2 050 000

2 300 000

2 300 000

4116030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

299 500

 

299 500

299 500

4116090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

8 000

8 000

 

 

4117461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

13 555 200

400 000

13 155 200

13 155 200

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

31 482 000

5 466 060

26 015 940

26 015 940

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

31 482 000

5 466 060

26 015 940

26 015 940

4210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

600 000

 

600 000

600 000

4210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63

138 000

138 000

 

 

4210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

100 000

100 000

 

 

4214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Культура та охорона культурної спадщини" на 2021-2025 роки

Рішення ММР від 24.12.20 №2/16

50 000

50 000

 

 

4216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

11 961 419

166 023

11 795 396

11 795 396

4216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки

Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/22

594 000

 

594 000

594 000

4216014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

1 954 167

1 954 167

 

 

4216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

30 000

30 000

 

 

4216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

6 720 498

2 527 870

4 192 628

4 192 628

4217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки

Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62

9 333 916

500 000

8 833 916

8 833 916

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

35 096 617

6 787 100

28 309 517

28 309 517

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

35 096 617

6 787 100

28 309 517

28 309 517

4310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 р