Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

18 листопада 2021                                                                                     № 377р

Про затвердження Положення про порядок

застосування заходів з врегулювання

конфлікту інтересів під час виконання

службових обов’язків посадовими особами

місцевого самоврядування

 

 

З метою конкретизації порядку застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, що передбачені Законом України «Про запобігання корупції», відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції», методичних рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.04.2021 № 5 «Щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції», керуючись ст.ст. 4, п.п. 19, 20 ст.ст. 42, 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

  1. Затвердити Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків посадовими особами місцевого самоврядування (додається).
  2. Визначити уповноваженою особою на проведення зовнішнього контролю за міським головою начальника відділу запобігання та виявлення корупції департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.
  3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

 

 

Перший заступник

міського голови                                                                                         В. ЛУКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 18 листопада 2021

№ 377р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок застосування заходів з врегулювання

конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків

посадовими особами місцевого самоврядування

 

1. Загальні положення

 

1.1. Положення про порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів під час виконання службових обов’язків посадовими особами місцевого самоврядування (далі – Положення) розроблено на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

1.2. Положення визначає порядок застосування заходів з врегулювання конфлікту інтересів, що можуть виникнути у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, та окремі види обмежень, пов’язаних з конфліктом інтересів.

1.3. Правовідносини, не врегульовані цим Положенням, регулюються нормами чинного законодавства України та роз’ясненнями до нього від імені Національного агентства з питань запобігання корупції. У випадку внесення змін до Закону та виникнення розходжень у тексті цього Положення та Закону, відповідний Закон та роз’яснення до нього від імені Національного агентства з питань запобігання корупції матимуть пріоритет перед цим Положенням.

1.4. Дія цього Положення поширюється на посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування (згідно з визначеннями Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про запобігання корупції»), посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій Миколаївської міської ради, згідно з Законом в частині визначення осіб, на яких розповсюджується застереження щодо конфлікту інтересів (далі – посадові особи).

1.5. Визначення та терміни у даному Положенні вживаються у значенні, наведеному в Законі, зокрема:

1.5.1. потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

1.5.2. реальний конфлікт інтересів, під яким розуміється суперечність між приватним інтересом особи та її службовими повноваженнями, що впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень;

1.5.3. близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цих правил (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також – незалежно від зазначених умов – чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;

1.5.4. пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, у тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

1.5.5. приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми або іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі той, що виникає у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

1.6. Кожна посадова особа при виконанні своїх повноважень повинна брати до уваги увесь спектр своїх не лише правових (юридичних), а й соціальних (приватних) відносин, які зумовлюють виникнення майнового чи немайнового інтересу. Виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів спричиняє тільки такий приватний інтерес у сфері посадових повноважень, що може вплинути або впливає на об’єктивність чи неупередженість прийняття рішень або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

1.7. Приватний інтерес може мати своїм наслідком як позитивний вплив (особа має прагнення віддячити тощо) на ситуацію, так і негативний (завдати шкоди тощо).

1.7.1. Джерелом приватного інтересу можуть бути не лише приватні, позаслужбові відносини, оскільки приватний інтерес в окремих випадках може виникати з посадових повноважень, тобто полягати у зацікавленості в ухваленні або неухваленні певних рішень, результатах службових розслідувань, дисциплінарних провадженнях, за наслідком яких особа може понести юридичну відповідальність тощо.

1.7.2. Приватний інтерес може впливати на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, вчинення чи невчинення дій лише під час реалізації службових/представницьких повноважень, що є дискреційними.

1.7.3. Дискреція – можливість діяти на власний розсуд, обираючи з декількох різних варіантів дій, рішень.

1.8. Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою. Приховування посадовою особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

 

2. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

 

2.1. З метою запобігання конфлікту інтересів посадові особи зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом та цим Положенням.

2.2. На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Положення, зобов’язані:

2.2.1. вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

2.2.2. письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва, або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) чи інший визначений чинним законодавством України орган;

2.2.3. не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

2.2.4. вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

2.3. Посадові особи не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

2.4. Керівник виконавчого органу міської ради, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів, приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу, а також протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання ним заяви (повідомлення) про наявність реального (потенційного) конфлікту інтересів зобов’язаний відповідно повідомити про конфлікт інтересів (вказати обставини самого конфлікту інтересів та заходи, вчинені на його вирішення) уповноважений структурний підрозділ Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції.

2.5. Безпосередній керівник, керівник виконавчого органу міської ради, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

 

3. Повідомлення про виникнення конфлікту інтересів

 

3.1. Посадові особи письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі – НАЗК чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно.

3.2. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

3.3. Посадова особа, яка повідомила про конфлікт інтересів безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може особисто повідомити про це в письмовій формі уповноважений структурний підрозділ Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції, постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, або безпосередньо НАЗК чи інший визначений чинним законодавством України орган.

3.4. Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, їй необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника, або керівника органу, комунального підприємства, установи чи організації із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

3.5. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи, яка входить до складу колегіального дорадчого органу (ради, комітету, комісії, групи тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

3.6. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального дорадчого органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

3.7. У разі якщо неучасть посадової особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

3.8. Особи уповноважені на ведення протоколів колегіальних органів зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому зафіксовано заяву про конфлікт інтересів.

 

4. Порядок дій посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, та міського голови у зв’язку з виникненням конфлікту інтересів під час участі у засіданнях колегіальних органів

 

4.1. Закон зобов’язує посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, вживати заходів щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

4.2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, під час участі у засіданні колегіального органу, вони не мають права брати участь у прийнятті рішення цим органом за основним правилом (за виключенням випадків, передбачених пунктами 4.7 та 4.7.1 цього Положення), при цьому для врегулювання такого конфлікту необхідно:

4.2.1. самостійно публічно повідомити про конфлікт інтересів (про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання колегіального органу);

4.2.2. не брати участь у розгляді, підготовці, прийнятті рішення (у зв’язку з яким виник конфлікт інтересів) відповідного колегіального органу.

4.3. Публічне повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів посадові особи здійснюють під час засідання колегіального органу, на якому розглядається відповідне питання, про що вноситься відповідний запис до протоколу засідання органу, перед розглядом цього питання.

4.4. Посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, у яких наявний реальний/потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що підтверджують це безпосередньому керівнику, керівнику органу, уповноваженому структурному підрозділу Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції, та/або до НАЗК відповідно. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

4.5. У разі існування у посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, сумнівів щодо наявності в них конфлікту інтересів, вони зобов’язані звернутися за методологічною допомогою (консультацією) до уповноваженого структурного підрозділу Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції. При цьому посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, мають звертатися із зазначеним зверненням особисто, та зобов’язані додати до свого звернення документально підтверджену інформацію, що розкриває зміст його повноважень, приватного інтересу та ситуації (дій), стосовно якої (яких) у них існують сумніви щодо наявності конфлікту інтересів. Крім того, посадові особи мають право звертатися за роз’ясненнями до НАЗК.

4.5.1. Після отримання методологічної допомоги (консультації) уповноваженого структурного підрозділу Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, мають діяти відповідно до визначеного уповноваженим структурним підрозділом Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції способом врегулювання конфлікту інтересів або порядком дій щодо врегулювання конфлікту інтересів роз’ясненим НАЗК.

4.6. Посадові особи зобов’язані не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, а також вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

4.6.1. У поняття «зобов’язаний не вчиняти дій та не приймати рішень» в умовах конфлікту інтересів, у тому числі і стосовно особи, у якої виник конфлікт інтересів у конкретному питанні, яке розглядається колегіальним органом, зумовлює: заборону особі брати участь у підготовці документів для прийняття рішення колегіальним органом із відповідного питання; неможливість враховувати особу під час визначення кількості членів, необхідних для правомочності розгляду колегіальним органом відповідного питання; заборону на участь особи в розгляді (обговоренні) такого питання; заборону на участь особи в прийнятті рішення колегіальним органом (голосуванні) з такого питання.

4.7. В окремих випадках виконання посадовою особою вимог щодо неучасті у прийнятті рішення колегіального органу може мати як наслідок неповноважність органу та неможливість прийняття ним рішень.

4.7.1. Якщо неучасть посадової особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідного колегіального органу, вони беруть участь у прийнятті такого рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу, а також участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем, згідно із розділом 6 цього Положення.

4.8. Посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, у тому числі міський голова, у яких під час участі в колегіальному органі виник конфлікт інтересів, зобов’язані не брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень колегіального органу, що свідчить і про їх неучасть у засіданні колегіального органу під час розгляду відповідного питання.

 

5. Порядок дій посадових осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування, у зв’язку з виникненням у підпорядкованої посадової особи конфлікту інтересів

 

5.1. Врегулювання конфлікту інтересів є сферою відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, зокрема міського голови, повноваження яких дозволяють вжити заходів, які б повною мірою забезпечували запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, оскільки така особа як безпосередній керівник володіє ситуацією у підконтрольній чи підпорядкованій сфері, обізнаний з обсягом повноважень підпорядкованої посадової особи і способами реалізації таких повноважень та уповноважений ухвалювати рішення щодо підпорядкованого працівника.

5.2. Посадові особи, уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування, як безпосередні керівники підпорядкованої посадової особи зобов’язані:

5.2.1. протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підпорядкованої посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів прийняти рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну посадову особу, а також повідомити уповноважений структурний підрозділ Миколаївської міської ради з питань виявлення та запобігання корупції;

5.2.2. після отримання повідомлення про наявність у підпорядкованої посадової особи реального чи потенційного конфлікту інтересів вжити передбачених законом заходів для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (у тому числі у разі самостійного виявлення наявного конфлікту інтересів у підпорядкованої особи без здійснення нею відповідного повідомлення);

5.2.3. прямо чи опосередковано (тобто через будь-яких інших осіб, насамперед інших працівників) не вчиняти дій, що спонукають підлеглих у будь-який спосіб до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч законодавству на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

 

6. Заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

 

6.1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів може здійснюватися шляхом:

6.1.1. Усунення підпорядкованої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального або потенційного конфлікту інтересів.

6.1.1.1. Рішення про застосування цього заходу повинно прийматися посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, які займають посаду безпосереднього керівника або керівника органу, що має повноваження на звільнення/ініціювання звільнення, самостійно.

6.1.2. Застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовими особами відповідного завдання, вчиненням певних дій чи прийняттям рішень.

6.1.2.1. Повноваження здійснюються посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування, під зовнішнім контролем за наявності сукупності всіх перелічених умов: за наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів; якщо конфлікт інтересів має постійний або тимчасовий характер; якщо усунення підпорядкованої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті або обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим; якщо відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

6.1.2.2. Міський голова зобов’язаний видавати розпорядження щодо призначення на посади керівників виконавчих органів, керівників комунальних підприємств, установ та організацій, радників та помічників (патронатна служба) без конкурсу у випадках, передбачених чинним законодавством України, після погодження проєктів розпоряджень з особою, якій доручено здійснювати зовнішній контроль щодо міського голови за наявності конфлікту інтересів.

6.1.3. Обмеження доступу для підпорядкованої посадової особи до певної інформації.

6.1.3.1. Цей захід здійснюється за наявності сукупності таких умов: наявності реального/потенційного конфлікту інтересів, пов’язаного з таким доступом; якщо конфлікт інтересів має постійний характер; наявне рішення безпосереднього керівника, керівника органу, що має повноваження на звільнення/ініціювання звільнення, щодо застосування такого заходу; за можливості продовження належного виконання посадовою особою повноважень на посаді за умови такого обмеження; за можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншій посадовій особі.

6.1.3.2. Цей захід підлягає застосуванню у випадку, коли робота посадової особи постійно пов’язана із певним одним і тим самими видом інформації. При цьому така посадова особа має приватний інтерес щодо цієї інформації, що створює загрозу її витоку або може призвести до ухвалення упереджених рішень.

6.1.4. Перегляд обсягу службових повноважень підпорядкованої посадової особи.

6.1.4.1. Цей захід здійснюється за наявності сукупності таких умов: наявності реального/потенційного конфлікту інтересів; якщо конфлікт інтересів має постійний характер, пов’язаний з конкретними повноваженнями посадової особи; за рішенням безпосереднього керівника, керівника органу, що має повноваження на звільнення/ініціювання звільнення; за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду та можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

6.1.5. Переведення підпорядкованої посадової особи на іншу посаду.

6.1.5.1. Цей захід здійснюється за наявності сукупності таких умов: наявності реального/потенційного конфлікту інтересів; якщо конфлікт інтересів має постійний характер; якщо конфлікт інтересів не може бути врегульований шляхом усунення підпорядкованої посадової особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу; за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям підпорядкованої посадової особи; за наявності згоди на переведення підпорядкованої посадової особи; за рішенням безпосереднього керівника, керівника органу, що має повноваження на звільнення/ініціювання звільнення.

6.1.6. Звільнення підпорядкованої посадової особи.

6.1.6.1. Цей захід здійснюється згідно з чинним законодавством та за наявності сукупності таких умов: наявності реального/потенційного конфлікту інтересів; якщо конфлікт інтересів має постійний характер; конфлікт інтересів не може бути врегульований в будь-який інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди підпорядкованої посадової особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу; за рішенням безпосереднього керівника, керівника органу, що має повноваження на звільнення/ініціювання звільнення.

6.2. Кожен із зазначених заходів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів має обиратися залежно від ряду умов: виду конфлікту інтересів (потенційний або реальний); характеру конфлікту інтересів (постійний або тимчасовий); наявності (відсутності) альтернативних заходів врегулювання; наявності (відсутності) згоди особи на застосування заходу.

 

7. Запобігання конфлікту інтересів у зв`язку з наявністю в посадової особи підприємства чи корпоративних прав

 

7.1. Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана протягом 60 (шістдесяти) днів, або в інший строк, передбачений законодавством України, після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

7.1.1. У такому випадку посадовим особам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

7.2. Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

7.3. Передача посадовими особами місцевого самоврядування належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

7.3.1. укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

7.3.2. укладення договору про управління портфелем фінансових інструментів та/або грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти, з інвестиційною фірмою, яка має видану Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів;

7.3.3. укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

7.4. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

7.5. Посадові особи не можуть укладати договори, зазначені у наведених вище абзацах, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени їх сім’ї.

7.6. Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це НАЗК із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

 

___________________________________________________

 

 

Додаток1

до Положення

 

 

Основні складові конфлікту інтересів

 

    
    
 

 

 

 

 

                       приватний інтерес          службові/представницькі

                                                                 повноваження

 

 
  

 

 

 

 

суперечність між приватним інтересом

та службовими повноваженнями (для

реального конфлікту інтересів)

 

 

Приватний інтерес

 

 
  

Приватним інтересом може вважатися будь-який як майновий, так і немайновий інтерес.

 

 

                        майновий інтерес                                        немайновий інтерес

 

Закон допускає необмежене коло обставин та ситуацій, що можуть свідчити про наявність приватного інтересу чи зумовлювати його виникнення за певних умов.

 

 

Відмінність між потенційним та реальним конфліктом інтересів

 

 

потенційний конфлікт інтересів –

є приватний інтерес і є можливість реалізувати службові/ представницькі повноваження

реальний конфлікт інтересів –

є приватний інтерес і службові/ представницькі повноваження, реалізовані (мають бути реалізовані) особою, у зв’язку з чим виникає суперечність

 

 

Повідомлення про наявність реального

чи потенційного конфлікту інтересів

 

момент, коли особа дізналася або мала дізнатися про конфлікт інтересів

 

кінець наступного робочого дня

   

 

 

 

 

 

період, протягом якого особа має повідомити відповідну особу (орган)

 

 

Кого необхідно повідомити про наявність конфлікту інтересів?

Умови

 

Кого повідомляти?

особа обіймає посаду, яка передбачає наявність безпосереднього керівника

 

безпосереднього керівника (або особу, яка його замінює на період відсутності), керівника органу, що має повноваження на звільнення

особа входить до складу колегіального органу і під час виконання повноважень в такому органі у неї виник конфлікт інтересів

 

колегіальний орган

особа перебуває на посаді, яка не передбачає наявності безпосереднього керівника

 

визначений законом уповноважений орган з питань виявлення та запобігання корупції

 

 

Алгоритм дій у випадку виникнення конфлікту інтересів

 

Якщо особа – член

колегіального органу

 

 
  

 

 

 

 

особа повідомляє колегіальний

орган про конфлікт інтересів

 

    
    

 

ВИНЯТОК

 

особа не бере участі у прийнятті рішення колегіальним органом

 

за умови неможливості збереження правомочності колегіального органу, особа бере участь у прийнятті рішень таким органом під зовнішнім контролем

 

 

Якщо особа не є членом колегіального органу

 

 
  

 

 

Особа повідомляє про конфлікт

інтересів

 

є безпосередній керівник/особа, що звільняє/ініціює звільнення з посади

 

 
  
 

 

 


якщо займана посада не передбачає безпосереднього керівника

 

 
  
 

 

безпосереднього керівника/особу, що звільняє/ініціює звільнення з посади

 

 
  
 

 

 

уповноважений структурний підрозділ ММР з питань виявлення та запобігання корупції

 

 
  
 

 

безпосередній керівник/ особа, що звільняє/ініціює звільнення з посади, приймає рішення про врегулювання конфлікту інтересів в один із способів:

 

 
  
 

 

 

НАЗК роз’яснює порядок дій щодо врегулювання конфлікту інтересів (за необхідності, якщо уповноважений підрозділ не може запропонувати заходи для врегулювання)

 

 
  
 

 


усунення від виконання завдань,

вчинення дій

прийняття рішень обмеження доступу до інформації

перегляд обсягу повноважень

зовнішній контроль

переведення на іншу посаду

звільнення

 

 

особа вживає заходів щодо врегулювання

конфлікту інтересів

 

 

 

Дії особи у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів

 

В особи з’явився сумнів

щодо конфлікту інтересів

 

 
  

 

 

 

Звернення до уповноваженого

підрозділу ММР з питань виявлення

та запобігання корупції

(за необхідності до НАЗК)

 

 

Уповноважений структурний

підрозділ ММР з питань виявлення

та запобігання корупції

(за необхідності НАЗК) підтверджує наявність конфлікту інтересів

 

 

 
  
 

 

 


 

Уповноважений структрурний

підрозділ ММР з питань виявлення

та запобігання корупції

(за необхідності НАЗК) підтверджує відсутність конфлікту інтересів

повідомляє особу, уповноважену на врегулювання конфлікту інтересів, про такий конфлікт інтересів та не вчиняє дій, не приймає рішення в умовах конфлікту інтересів

особа працює, як і раніше

 

 

Правом на отримання роз’яснення наділені саме особи, які мають сумніви щодо наявності у них конфлікту інтересів, а не будь-які особи.

 

Для отримання максимально чіткого роз’яснення у зверненні до структрурного підрозділу ММР з питань виявлення та запобігання корупції та/або НАЗК варто зазначати інформацію, що розкриває зміст повноважень, приватного інтересу та ситуації (дії/рішення), стосовно якої (яких) є сумніви щодо наявності конфлікту інтересів, а також додавати відповідні документи.

 

Експрес-тест на виявлення конфлікту інтересів

 

 

чи є в мене приватний інтерес в сфері

службових/представницьких

повноважень?

 

    
    

 

 

 

Ні

Так

 

 

 

 

конфлікту інтересів немає

 

 

 

чи є мої повноваження, за допомогою яких я можу задовольнити свій приватний інтерес дискреційними (коли я можу обирати один із декількох можливих варіантів рішення і дій), адже лише за умови наявності дискреційних повноважень приватний інтерес впливає (може вплинути) на мою об’єктивність та неупередженість?

  
  

Так

Ні

  
  

конфлікт інтересів є

конфлікту інтересів немає

 

 

 

Правила вибору заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

 

№ з/п

Вид заходу зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів

Умови застосування

1

усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів (ст. 30 Закону)

-        реальний чи потенційний

-        тимчасовий

-        можливість залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації

2

обмеження доступу особи до певної інформації (ст. 31 Закону)

-        реальний чи потенційний

-        постійний

-        конфлікт інтересів, пов’язаний з таким доступом до певної інформації

-        є можливість продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови обмеження доступу до інформації

-        є можливість доручити роботу з відповідною інформацією іншому працівнику

3

перегляд обсягу службових повноважень особи (ст. 32 Закону)

-        реальний чи потенційний

-        постійний

-        конфлікт інтересів, пов’язаний з конкретним повноваженням особи

-        є можливість продовження належного виконання особою службових завдань у разі такого перегляду

-        можливість наділення відповідними повноваженнями іншого працівника

4

застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень (ст. 33 Закону)

 

Форми:

1) перевірка стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проєктів рішень, що приймаються або розробляються, з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника;

3) участь уповноваженої особи НАЗК в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу

-        реальний чи потенційний

-        постійний чи тимчасовий

-        конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій

 

Працівник, який здійснюватиме зовнішній контроль, не може бути у підпорядкуванні особи, конфлікт інтересів якої врегульовується, а також стосовно якого останній може приймати рішення розпорядчого характеру, оскільки це зумовить виникнення у працівника, який здійснюватиме зовнішній контроль, виникнення конфлікту інтересів

5

переведення особи на іншу посаду (ч. 1 ст. 34 Закону)

-        реальний чи потенційний

-        постійний

-        конфлікт інтересів неможливо врегулювати шляхом усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу

-        наявна вакантна посада, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи

-        наявна згода особи на переведення

6

звільнення особи (ч. 2 ст. 34 Закону)

-        реальний чи потенційний

-        постійний

-        конфлікт інтересів не може бути врегульований в інший спосіб, у тому числі через відсутність згоди особи на переведення або на позбавлення приватного інтересу

 

Можливість застосування того чи іншого способу врегулювання конфлікту інтересів залежить від характеру конфлікту інтересів.

 

 

Тривалість конфлікту інтересів

 

Конфлікт інтересів має постійний характер

Конфлікт інтересів має тимчасовий характер

  

 

 

-        обмеження доступу особи до певної інформації

-        перегляд обсягу службових повноважень особи

-        застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень

-        переведення особи на іншу посаду

-        звільнення особи

-        усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів

-        застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень

 

Будь-який захід врегулювання конфлікту інтересів застосовується виключно до особи, у якої виникає конфлікт інтересів. Такі заходи не можуть застосовуватися до інших осіб, спільна робота з якими зумовлює виникнення конфлікту інтересів, тобто підпорядкованих осіб.

 

Визначення поняття «подарунок» та зміст обмеження

 

Цивільний кодекс України

Закон України «Про запобігання корупції»

дарунок – це рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, нерухомі речі, майнові права, які передаються обдаровуваному безоплатно у власність (ст.ст. 717, 718)

подарунок – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/ одержують безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової

-        рухомі речі

-        гроші

-        цінні папери

-        нерухомі речі

-        майнові права

-        грошові кошти

-        інше майно

-        переваги

-        пільги

-        послуги

-        нематеріальні активи

 

Категорії подарунків

 

      
      
 
 

 

 

 

заборонені

дозволені з певними обмеженнями

дозволені

 

Категорично забороняється вимагати, просити, одержувати подарунки (незалежно від їх вартості) для себе або близьких осіб від юридичних та фізичних осіб (ч. 1 ст. 23 Закону):

-  у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

-  якщо особа, яка дарує (дарувальник), перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок (обдаровуваного).

 

 

 

Дозволено отримувати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність (ч. 2 ст. 23 Закону), якщо:

-  вартість таких подарунків не перевищує 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка;

-  сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, не перевищує 2-х прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня того року, в якому прийнято подарунки.

 

Зазначені подарунки дозволено отримувати лише за таких умов:

-  подарунки отримуються не у зв’язку зі здійсненням особами діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

-   особа, яка дарує, не перебуває в підпорядкуванні особи, якій вона дарує подарунок.

 

Дозволено отримувати (ч. 2 ст. 23 Закону):

-   загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси;

-   будь-які подарунки від близьких осіб незалежно від їхньої вартості.

 

Близькими особами є (абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону):

-   члени сім’ї;

-   чоловік, дружина;

-   батько, мати;

-   вітчим, мачуха;

-   син, дочка, пасинок, падчерка;

-   рідний та двоюрідний брати, рідна та двоюрідна сестри;

-   рідний брат та сестра дружини (чоловіка);

-   племінник, племінниця;

-   рідний дядько, рідна тітка;

-   дід, баба, прадід, прабаба;

-   внук, внучка, правнук, правнучка;

-   зять, невістка;

-   тесть, теща, свекор, свекруха;

-   батько та мати дружини (чоловіка) сина (дочки);

-   усиновлювач чи усиновлений;

-   опікун чи піклувальник;

-   особа, яка перебуває під опікою або піклуванням зазначеного суб’єкта.

 

Після отримання дозволеного подарунка особа зобов’язана не приймати рішень та не вчиняти дій на користь особи, від якої отримано такий подарунок.

Рішення, прийняте особою на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважається таким, що прийняте в умовах конфлікту інтересів.

Такі рішення підлягають скасуванню (на такі рішення поширюються вимоги ст. 67 Закону).

Порушення встановлених у ст. 23 Закону обмежень щодо одержання подарунків тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 1725 КУпАП.

 

________________________________________________________________________

 

Додаток 2

до Положення

 

 

Рекомендована форма повідомлення безпосереднього

керівника про реальний/потенційний конфлікт інтересів

 

Керівнику_______________________

________________________________

________________________________

(ПІП/б особи, яка повідомляє, посада)

________________________________

________________________________

 

 

Повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів

____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________ (стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний/потенційний конфлікт інтересів, зміст приватного інтересу, службові повноваження, під час виконання яких приватний інтерес впливає (може вплинути) на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень, вчинення дій)

 

Додатки:

 

 

Дата                                                                              Підпис особи, яка повідомляє

 

Додаток 3

до Положення

 

 

Рекомендована форма повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про наявність реального/потенційного конфлікту
інтересів (якщо особа перебуває на посаді, яка не передбачає наявності
у неї безпосереднього керівника)

 

1. Інформація про особу, яка повідомила про наявність реального, потенційного конфлікту інтересів: __________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

2. Місце роботи особи: ________________________________________________

____________________________________________________________________

(повне найменування органу державної влади або місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права тощо)

3. Посада, на яку призначено (обрано) особу: _____________________________

____________________________________________________________________

4. Дата призначення (обрання) на посаду: ________________________________

5. Перелік службових повноважень, під час виконання яких виник реальний чи потенційний конфлікт інтересів: ________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________6. Інформація стосовно наявності реального, потенційного конфлікту інтересів: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(стисло викласти ситуацію, в якій виник реальний, потенційний конфлікт інтересів, а також зміст приватного інтересу, що впливає на об’єктивність прийняття рішення)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Інформація про заходи, які вжито щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів (якщо такі заходи вживалися): ____________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

Дата                                                                              Підпис особи, яка повідомляє

 

 Опубліковано: 20 жовтня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: