Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

02 листопада 2021                                                                               № 357р

Про затвердження структури департаменту енергетики,

енергозбереження та запровадження інноваційних

технологій Миколаївської міської ради та Положень про

його структурні підрозділи

 

На підставі розпорядження міського голови від 23.09.2021 № 301р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45р «Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради», з метою оптимізації роботи та поліпшення організаційної структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити структуру департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (додається).

2. Затвердити Положення про структурні підрозділи департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (додаються).

3. Виконуючому обов’язки директора департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради Алєксєєву В.О. провести відповідні організаційні заходи згідно з діючим законодавством.

4. Розпорядження міського голови від 23.04.2021 № 104р «Про затвердження структури департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи» визнати таким, що втратило чинність.

5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Лазарєва Д.А.

 

Перший заступник

міського голови                                                                                           В. ЛУКОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№ 357р

 

 

СТРУКТУРА

департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Директор департаменту  

1

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

4

Відділ реалізації проєктів

4

Відділ закупівель, планування та організації  діяльності

5

Відділ з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту

4

Відділ з питань координації енергетичних підприємств

4

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№  357р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей.

2.2. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.3. Здійснення заходів щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

головний спеціаліст

- 1

- 2

 

3.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання на розгляд директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, податкової, статистичної та інших видів звітностей, надання повної та достовірної інформації про фінансове становище, результати діяльності і рух грошових коштів.

4.2. Організація роботи по складанню й виконанню бюджету департаменту відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України.

4.3. Здійснення обліку видатків коштів місцевого бюджету відповідно до затверджених кошторисів.

4.4. Складання річного розпису бюджетних витрат департаменту з помісячним розподілом, забезпечення його виконання, прийняття рішень про перерозподіл бюджетних коштів у межах річних бюджетних асигнувань, внесення у встановленому порядку змін до бюджетних витрат департаменту за погодженням з департаментом фінансів Миколаївської міської ради.

4.5. Відповідно до затверджених у бюджеті міста призначень фінансування заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.6. Контроль за здійсненням всіх господарських операцій департаменту.

4.7. Реєстрація укладених договорів, у тому числі і в органах Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області.

4.8. У межах допорогових сум, без використання системи prozorro, здійснення заходів щодо закупівлі за рахунок коштів бюджету товарів, робіт і послуг, необхідних для функціонування департаменту.

4.9. Здійснення попереднього контролю за своєчасним і правильним оформленням документів фінансового характеру та законністю проведених операцій.

4.10. Ведення обліку доходів і витрат по кошторисах та облік операцій з інших позабюджетних коштів.

4.11. Нарахування і виплати заробітної плати та інших обов’язкових платежів працівникам департаменту.

4.12. Проведення інвентаризації грошових коштів та матеріальних цінностей в межах департаменту.

4.13. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, проєктних та інших установ і організацій (акти виконаних робіт, кошториси), які виконують будівельні роботи, проєктні роботи тощо.

4.14. Надання пропозицій, що стосуються вдосконалення структури департаменту та здійснення контролю за витрачанням коштів на їх утримання.

4.15. Згідно з діючим законодавством та в межах своїх повноважень здійснює контроль за витрачанням коштів, виділених департаменту з бюджету міста.

4.16. Розроблення проєктів нормативно-правових актів, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань.

4.17. Підготовка матеріалів та наказів щодо призначення та звільнення з посад працівників департаменту.

4.18. Проведення заходів для забезпечення трудової дисципліни, оформлення документів, пов’язаних з проведенням службового розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу.

4.19. Підготовка матеріалів для проведення атестації працівників департаменту, проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами департаменту покладених завдань і обов’язків.

4.20. Забезпечення ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за департаментом у мирний час та на період мобілізації та воєнного часу.

4.21. Забезпечення повноти обліку всіх військовозобов’язаних і призовників департаменту за правилами і формами, установленими згідно із нормами чинного законодавства.

4.22. Ведення та зберігання трудових книжок працівників департаменту.

4.23. Підготовка наказів, розпоряджень міського голови з кадрових питань департаменту.

4.24. Організація та складання проєктів кошторисів та планів асигнувань загального фонду бюджету та планів спеціального фонду департаменту, внесення до них змін у встановленому законодавством порядку.

4.25. Дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби України у м. Миколаєві Миколаївської області та здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань.

4.26. Своєчасне подання бухгалтерської звітності.

4.27. Своєчасне та у повному обсязі перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів) до відповідних бюджетів.

4.28. Проведення аналізу даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розроблення та здійснення заходів щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організація та проведення роботи з її списання відповідно до законодавства.

4.29. Здійснення заходів щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами департаменту фінансів Миколаївської міської ради, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

4.30. Підготовка та оприлюднення на єдиному вебпорталі інформації про використання публічних коштів.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проєкти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

______________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№  357р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ реалізації проєктів департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ реалізації проєктів (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Реалізація політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва при виконанні функцій замовника.

2.2. Участь у реалізації галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

2.3. Виконання завдань з проєктування, включаючи передпроєктні роботи. Здійснення нагляду на всіх етапах реалізації за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва під час проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

2.4. Отримання дозвільної документації, моніторинг процесу виконання будівельно-монтажних робіт, введення об’єктів в експлуатацію, передача об’єктів будівництва експлуатуючій організації.

2.5. Участь у перевірках органів державного нагляду, будівельного контролю, відомчих інспекцій і комісій об’єктів, що будуються, реконструюються, реставруються або у яких проводиться капітальний ремонт, в частині питань енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

2.6. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

2.7. Участь у підготовці та перевірці технічних завдань при організації процедур публічних закупівель.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 2

 

3.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання на розгляд директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва при виконанні функцій замовника.

4.2. Участь у реалізації  галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів.

4.3. Участь в підготовці проєктів рішень міської ради щодо складання планів по фінансуванню будівництва об’єктів на території міста за рахунок бюджетних коштів.

4.4. Здійснення заходів з вивчення, узагальнення, поширення та впровадження передового досвіду, нових методів у сфері енергоефективності.

4.5. Внесення пропозицій щодо покращання роботи з енергоефективності та впровадження інноваційних технологій в м. Миколаєві.

4.6. Участь у розробці проєктів програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, а також в межах покладених завдань та функцій, контроль за їх реалізацією, визначення пріоритетних напрямків розвитку енергозбереження.

4.7. Підготовка пропозицій, практичних рекомендацій щодо розроблення програм енергозбереження та впровадження інноваційних технологій та їх реалізація на території міста.

4.8. Участь у розробленні проєктів цільових програм в галузі та відповідних розділів програми соціально-економічного розвитку міста, виконання заходів, передбачених зазначеними програмами.

4.9. Забезпечення збору вихідних даних (технічні умови, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, завдання на проєктування тощо) та інших документів, необхідних для виконання проєктно-вишукувальних робіт, а також передачі відповідних матеріалів проєктним організаціям у встановлені строки.

4.10. Участь у роботі щодо контролю за ходом виконання проєктних робіт (передпроєктних робіт), внесення пропозиції щодо вдосконалення проєктних рішень з питань  енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.11. Забезпечують передачу проєктним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і передпроєктних робіт.

4.12. У разі виявлення відхилень від проєктних рішень з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, допущених під час будівництва, реконструкції, або проведення капітального ремонту об’єкта, та відмови підрядника їх усунути відділ повідомляє про це замовнику робіт та спеціально уповноваженим органам для вжиття заходів відповідно до законодавства.

4.13. Підготовка та отримання дозвільних документів на початок будівельних робіт.

4.14. Здійснення нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об’єктів будівництва, що відбувається за рахунок коштів місцевого чи державного бюджетів, стосовно проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.15. Здійснення контролю за своєчасним виконанням підрядними організаціями, що проводять заходи з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій,  приписів і зауважень.

4.16. Підготовка  та оформлення документів для введення в експлуатацію об’єктів завершених будівництвом, передачі на баланс експлуатуючим організаціям.

4.17. У межах компетенції відділу, участь у розгляді звернень, скарг, запитів, доручень, пропозицій з питань будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів будівництва, з питань проведення заходів енергозбереження та впровадження інноваційних технологій.

4.18. Підготовка висновків та виконання експертизи проєктів щодо впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій та дотримання ДСТУ в галузі енергозбереження при капітальних ремонтах, реконструкціях та нових будівництвах об’єктів бюджетної та житлової сфери на території
м. Миколаєва.

4.19. Перевірка поданих до оплати документів підрядних, проєктних та інших установ і організацій (акти виконаних робіт, кошториси), які виконують будівельні роботи, проєктні роботи тощо.

4.20. Участь у перевірці в установлені терміни й належному оформленні у відповідності до встановлених норм та вимог примірних форм № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт» та КБ-3 «Довідка про вартість виконаних робіт та витрати», подання їх до відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту.

4.21. У межах компетенції відділу та разом зі спеціалістами  відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту, а також зі спеціалістами з технічного нагляду, перевіряти  відповідність наданих підрядною організацією розрахунків первинним документам і договірній ціні.

4.22. У межах своєї компетенції складання звітів, інформаційних та аналітичних довідок і подання їх директору департаменту або заступнику директора департаменту (за підпорядкованістю).

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проєкти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

______________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№ 357р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ закупівель, планування та організації  діяльності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ закупівель, планування та організації  діяльності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Планування та здійснення процедур публічних закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

2.2. Контроль та аналіз моніторингу найбільш економічно вигідних пропозицій для департаменту щодо закупівель. 

2.3. Підготовка тендерної документації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг згідно з чинним законодавством у сфері публічних закупівель.

2.4. Оприлюднення інформації щодо процедур закупівель через авторизовані майданчики на вебпорталі Уповноваженого органу.

2.5. Забезпечення проведення постійного аналізу ефективності системи закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти.

2.6. Взаємодія із засобами масової інформації з питань висвітлення діяльності департаменту в частині реалізації заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

2.7. Розробка та проведення комунікаційних заходів, направлених на висвітлення, позиціонування та популяризацію діяльності департаменту.

2.8. Правове забезпечення діяльності департаменту.

2.9. Узагальнення практики застосування законодавства з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.10. Захист інтересів територіальної громади, Миколаївської міської ради, департаменту в судах та інших органах з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

2.11. Забезпечення відповідно до діючих нормативних актів організації діловодства у департаменті.

2.12. Підготовка аналітичних матеріалів для керівництва з різних аспектів роботи департаменту, його підрозділів.

2.13. Звітувати директору департаменту про хід виконання завдань, які делеговані іншим підрозділам департаменту.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

заступник директора департаменту - начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 3

 

3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту - начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту - начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання на розгляд директора департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Організація правового забезпечення застосування законодавства в департаменті.

4.2. Розроблення проєктів нормативно-правових актів міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.3. Перевірка на відповідність чинному законодавству України проєктів рішень міської ради, її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови, які розробляються департаментом.

4.4. Перевірка на відповідність чинному законодавству України проєктів договорів (угод, контрактів).

4.5. Розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, депутатських звернень та запитів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.6. Представлення в судах інтересів Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради (виключно у випадках, що належать до повноважень департаменту), департаменту, у т.ч. в порядку самопредставництва без додаткового уповноваження (довіреності), а також у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності.

Для здійснення представництва в судах інтересів Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради (виключно у випадках, що належать до повноважень департаменту), департаменту, у т.ч. в порядку самопредставництва без додаткового уповноваження (довіреності), працівники відділу мають право здійснювати від їх імені усі права учасника справи (сторін та третіх осіб), окрім підписання позову, права відмови від позову (всіх або частини позовних вимог), визнання позову (всіх або частини позовних вимог), зміни предмета або підстав позову, збільшення або зменшення розміру позовних вимог, забезпечення позову (доказів) та скасування заходів забезпечення позову, укладання мирової угоди сторін, оскарження судових рішень у визначених законом випадках (підписання та подання апеляційних і касаційних скарг, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами).

4.7. Надання посадовим особам департаменту усних та письмових консультацій з правових питань.

4.8. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій.

4.9. Аналіз стану документообігу, ведення довідково-інформаційної роботи про кількість документів, що проходять через відділ.

4.10. Здійснення контролю за виконанням доручень директора департаменту, дотримання строків надання відповідей та підготовка інформації із зазначених питань.

4.11. Підготовка апаратних нарад з керівниками виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, установ та організацій з питань, що належать до повноважень департаменту.

4.12. Участь в організації та підготовці заходів, які проводяться директором департаменту.

4.13. Консультування громадян, які звертаються до відділу, про порядок вирішення порушених питань стосовно діяльності та повноважень департаменту.

4.14. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи, надання методичної та практичної допомоги відділам та посадовим особам департаменту в організації та проведенні роботи з розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян.

4.15. Здійснення співпраці з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

4.16. У межах своєї компетенції складання звітів, інформаційних та аналітичних довідок і подання їх директору департаменту.

4.17. Участь у засіданнях постійних комісій міської ради з питань, що належать до компетенції відділу.

4.18. Організація взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності діяльності департаменту.

4.19. Організація та проведення пресконференцій, брифінгів, зустрічей  з представниками засобів масової інформації.

4.20. Підготовка та розповсюдження інформаційних повідомлень з актуальних питань діяльності департаменту в засобах масової інформації.

4.21. Взаємодія з пресслужбами організацій та установ, співпраця з підрозділами органів виконавчої влади з питань, що належать до компетенції відділу.

4.22. Співпраця з представниками засобів масової інформації, використання їх можливостей для інформування населення щодо впровадження заходів з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій в місті Миколаєві.

4.23. Підготовка виступів, інформаційних матеріалів для участі посадових осіб департаменту у різноманітних заходах, нарадах, зустрічах.

4.24. Ведення та оформлення протоколів апаратних нарад, підготовка та направлення виконавцям доручень та контроль за своєчасним їх виконанням.

4.25. Планування та здійснення процедур публічних закупівель протягом бюджетного року відповідно до затверджених кошторисних лімітів фінансування та пріоритетності закупівель.

4.26. Оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

4.27. Надання роз’яснень учасникам публічних закупівель щодо змісту тендерної документації у разі отримання від останніх відповідних запитів.

4.28. Організація приймання, зберігання, розкриття тендерних пропозицій, забезпечення вибору найбільш вигідної тендерної пропозиції виключно на підставі критеріїв та методики оцінки тендерних пропозицій, визначених у тендерній документації.

4.29. Ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

4.30. Підготовка документації публічних закупівель та організація їх проведення.

4.31. У разі надходження скарги від учасника публічних закупівель – забезпечення її належного розгляду відповідно до чинного законодавства або участь у розгляді скарги, якщо останню було подано до уповноваженого органу з питань координації закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

4.32. Участь в організації та підготовці заходів, які проводяться директором департаменту.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проєкти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№ 357р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань ефективного використання природних ресурсів та енергоменеджменту департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,  рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Реалізація державної політики з енергозбереження та енергоефективності на об’єктах комунальної власності міста, довгострокової Стратегії сталого розвитку міста у сфері енергоспоживання.

2.2. Впровадження системи енергоменеджменту на бюджетних об’єктах міста згідно з вимогами ДСТУ ISO 50001.

2.3. Організація моніторингу споживання паливно-енергетичних ресурсів на бюджетних об’єктах міста, систематизація та аналіз отриманих даних, підготовка звітів та рекомендацій.

2.4. Координація діяльності по розробці та здійсненню заходів з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

2.5. Розгляд та погодження заходів з енергомодернізації, які плануються до запровадження на об’єктах міського господарства.

 

 

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

заступник директора департаменту - начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 2

 

3.2. Відділ очолює заступник директора департаменту – начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

Заступник директора департаменту – начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

Заступник директора департаменту - начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту в порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених заступником директора департаменту - начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання на розгляд директору департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Забезпечення реалізації на території міста Миколаєва державної політики енергозбереження та енергоефективності насамперед в комунальній сфері, яка фінансується за рахунок коштів міського бюджету, а також координація заходів з енергозбереження, які впроваджуються на території громади міста в житлово-комунальній сфері.

4.2. Забезпечення реалізації довгострокової Стратегії сталого розвитку міста у сфері енергоспоживання та запровадження в громаді принципів
енергоефективності та енергозбереження.

4.3. Забезпечення реалізації виконання галузевих програм з енергозбереження та впровадження інноваційних технологій, сприяння здійсненню енергомодернізаційних заходів на об’єктах комунальної сфери міста.

4.4. Впровадження системи енергоменеджменту в комунальній сфері громади, забезпечення планування, моніторингу та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери, комунальними підприємствами та бюджетними установами, що фінансуються з міського бюджету.

4.5. На підставі аналізу витрат паливно-енергетичних ресурсів комунальними підприємствами та об’єктами бюджетної сфери міста розроблення та винесення на розгляд відповідних керівних органів міста пропозиції щодо вжиття заходів для зменшення їх витрат та підвищення ефективності їх використання.

4.6. Безпосередня участь та координація діяльності по розробці та здійсненню заходів з ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, впровадженню альтернативних та відновлювальних джерел енергії.

4.7. Проведення вивчення та опрацювання питань необхідності та доцільності проведення термосанації (або окремих її складових частин) на об’єктах міського господарства.

4.8. Участь в розробці та здійсненні заходів, направлених на оптимізацію та підвищення ефективності експлуатації будівель з точки зору заощадження використання паливно-енергетичних ресурсів, провадить заходи інформаційно-роз’яснювального характеру щодо формування енергоощадної поведінки персоналу закладів бюджетної сфери та мешканців міста.

4.9. Участь в розробці та здійсненні заходів, направлених на скорочення викидів парникових газів, розвиток екологічно орієнтованої економіки, підвищенню захисту навколишнього природного середовища та покращання умов і якості життя мешканців міста.

4.10. Координація співпраці міста в сфері сталого енергоефективного розвитку з міжнародними та вітчизняними профільними структурами, забезпечення реалізації спільних проєктів.

4.11. Розгляд в установленому законодавством порядку запитів і звернень народних депутатів України, депутатів Миколаївської міської
ради, запитів від фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян,
що відносяться до компетенції відділу.

4.12. Готує проєкти рішень міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови в сферах, що відносяться до компетенції
відділу.

4.13. Забезпечує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу.

4.14. Розробляє, подає запити, інвестиційні проєкти та заявки до міжнародних фондів технічної допомоги, всеукраїнських і регіональних цільових програм для реалізації в місті заходів в сфері енергозбереження

 

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови проєкти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу

 

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

 

____________________________________________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 02 листопада 2021

№ 357р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ з питань координації енергетичних підприємств департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ з питань координації енергетичних підприємств департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – відділ) є структурним підрозділом департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (далі – департамент), підзвітним і підконтрольним Миколаївській міській раді, підпорядкованим директору департаменту.

1.2. Відділ керується у своїй роботі Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент та цим Положенням.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Координація роботи і контроль тепло-, водо- постачальних підприємств міста та підприємств зовнішнього освітлення з впровадження ефективного управління у сфері надання відповідних комунальних послуг.

2.2. Встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва сторін на умовах меморандумів про співпрацю.

2.2. Забезпечення координації роботи тепло-, водо-, газо-, енерго- постачальних підприємств міста з провадженням ефективного управління у сфері надання відповідних комунальних послуг.

2.3. Сприяння в питаннях технічного переоснащення галузі та підвищення ефективності виконання ремонтної функції, тепло- та водопостачальних підприємств міста та підприємств зовнішнього освітлення.

2.4. Розгляд проєктно-кошторисної документації об’єктів будівництва  відповідно до інвестиційних програм та проєктів тепло-, водопостачальних підприємств міста та підприємств зовнішнього освітлення з питань, що належать до компетенції департаменту.

2.5. Координація грантової діяльності суб'єктів комунальної власності, тепло-, водопостачальних підприємств міста та підприємств зовнішнього освітлення, надання їм пропозицій та організаційної допомоги у підготовці та реалізації грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться міжнародними грантодавцями та національними/державними фондами у сфері енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

2.6. Забезпечення координації підвищення рівня та якості житлово-комунальних послуг в частині сприяння розвитку централізованого опалення, об’єктів зовнішнього освітлення.

 

3. Структура та організація роботи

 

3.1. До складу відділу входять:

 

начальник відділу

- 1

заступник начальника відділу

- 1

головний спеціаліст

- 2

 

3.2. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади директором департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Начальник відділу безпосередньо підпорядкований директору департаменту, йому підконтрольний та підзвітний.

Начальник відділу має заступника, якого призначає на посаду та звільняє з посади директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

Заступник начальника відділу виконує функції, повноваження і завдання відповідно до розподілу обов’язків, визначених начальником відділу.

Інших працівників відділу призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

3.3. Обов’язки працівників відділу регулюються посадовими інструкціями.

3.4. Начальник відділу:

3.4.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за своєчасне і якісне виконання поставлених перед відділом завдань, здійснення ним своїх функцій.

3.4.2. Організовує і контролює роботу відділу.

3.4.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

3.4.4. Готує подання на розгляд директора департаменту щодо представлення працівників відділу до заохочення та нагородження, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

4. Компетенція відділу

 

До компетенції відділу відносяться такі повноваження:

4.1. Підготовка пропозицій, практичних рекомендацій щодо координації роботи тепло-, водопостачальних підприємств міста та підприємств зовнішнього освітлення.

4.2. Здійснення аналізу поточного стану справ в галузі, визначення проблематики, факторів, які впливають на існування проблематики та підготовка пропозицій щодо подальших дій.

4.3. Організація та участь в робочих групах, нарадах з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.4. Участь в бізнес-форумах, конференціях, у тому числі у міжнародних, пов'язаних із питаннями  залучення інвестицій у сфері енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

4.5. Здійснення співпраці з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу.

4.6. Координація грантової діяльності виконавчих органів міської ради, суб'єктів комунальної власності, надання їм методичної та організаційної допомоги у підготовці та реалізації грантових програм, проєктів для участі в конкурсах, що проводяться міжнародними грантодавцями та національними/державними фондами у сфері енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

4.7. Реалізація грантових проєктів, а також безпосередня участь у розробленні та виконанні проєктів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста Миколаєва у сфері енергозбереження та запровадження інноваційних технологій.

4.8. Здійснення підготовки проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей з питань зовнішніх відносин, проєктної, інвестиційної діяльності департаменту.

4.9. Участь в засіданнях постійних комісій міської ради у відповідності до компетенції відділу.

4.10. Здійснення співпраці з іншими органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

5. Права відділу

 

Відділ має право:

5.1. Одержувати від виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій інформацію та матеріали в порядку, визначеному чинним законодавством, необхідні для виконання покладених завдань.

5.2. Залучати спеціалістів інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликати наради з питань, що належать до компетенції відділу.

5.4. Здійснювати контроль, проводити перевірки та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Готувати до винесення на розгляд міської ради, виконавчого комітету міської ради проєкти рішень з питань, що відносяться до компетенції відділу.

5.6. Вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Положення про відділ у визначеному порядку.

 

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу.

6.1. Відділ утримується за рахунок міського бюджету.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

 

7. Відповідальність посадових осіб відділу

 

7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

 

8. Заключні положення

 

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

____________________________________________________

 

 Опубліковано: 04 листопада 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: