Мапа порталу

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

 

16 серпня 2021                                                                                          № 752

Про попередній розгляд проєкту    

рішення міської ради «Про затвердження 

Програми економічного

і соціального розвитку м.Миколаєва

на 2022-2024 роки»

 

 

          Розглянувши проєкт рішення міської ради «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки», керуючись підпунктом 1 пункту “а” статті 27, пунктом 1 частини другої      статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком  міської ради

 

ВИРІШИВ:                  

 

1.Винести на розгляд  міської ради проєкт рішення  «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки».

          2. Контроль  за   виконанням   даного  рішення  покласти  на  першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

Міський голова                                                                                 О.СЄНКЕВИЧ

 

 

і-pg-123

 

 

 

М И К О Л А Ї В С Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Програми

економічного і соціального розвитку

м.Миколаєва на 2022-2024 роки

 

Розглянувши проєкт Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

 

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму економічного і соціального розвитку  м.Миколаєва на 2022-2024 роки  (додається).

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від _______________

                        № _______________

 

Програма

економічного і соціального розвитку м.Миколаєва

на 2022-2024  роки

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………..........

3

І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.МИКОЛАЄВА  ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД ...……………………………..

 

4

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2022-2024 РОКИ …………............................................................

 

 

1. Фінансові та матеріальні ресурси ……………………….………………

 

 

 

1.1. Бюджетна політка………………………………………………..

48

 

 

1.2. Управління об’єктами комунальної власності… …......……………

50

 

 

1.3. Управління земельними ресурсами………………………………….

53

 

2.Розвиток економіки……………………………………………………..…

 

 

 

2.1.Промисловість………………………………………………………….

55

 

 

2.2.Інвестиційна діяльність ……………………………………………....

57

 

 

2.3.Архітектура та містобудування……………………………….………

 

 

 

2.4.Розвиток підприємництва ………………………………………….….

 

 

 

2.5.Споживчий ринок

 

 

 

2.6. Адміністративні послуги………………………………………….…..

 

 

 

2.7. Розвиток туризму ……………………………………………………..

 

 

3.Розвиток  інфраструктури  …………………………………………………

 

 

 

3.1.Житлове  господарство ………………………………………………..

 

 

 

3.2.Комунальне господарство……………………………………………..

 

 

 

3.3.Транспортна інфраструктура …………………………………….…...

 

 

 

3.4.Енергозбереження та енергоефективність ……………………….…..

 

 

4. Соціальна та гуманітарна сфери ………………………………………...

 

 

 

4.1.Доходи населення та ринок праці….…………………………….…..

 

 

 

4.2.Соціальний захист ………………………………………………….…

 

 

 

4.3.Охорона здоров’я ……………………………………………………..

 

 

 

4.4.Освіта…………………………………………………………….…….

 

 

 

4.5.Культура ……………………………………………………………….

 

 

 

4.6.Підтримка дітей і молоді………………………………………..….…

 

 

 

4.7.Фізична культура і спорт…………………………………………..…

 

 

5. Техногенна безпека………………………………………………………

 

 

6. Охорона природного навколишнього середовища…………............

 

 

7. Електронне врядування…………………………………………………..

 

 

8. Розвиток місцевого самоврядування …………………………………

 

ІІІ. ДЖЕРАЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.МИКОЛАЄВА НА 2022-2024 РОКИ

IV. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

1.

Основні  прогнозні  показники економічного і соціального розвитку м.Миколаєва  ………………….. ……………………………

 

 

2.

Перелік міських програм розвитку, які діють у 2022-2024 роках……

 

 

3.

Перелік пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів щодо інвестиційних проєктів (об’єктів), які планується фінансувати у 2022-2024  роках за кошти міського бюджету ……..

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва  на 2022-2024 роки  (далі ? Програма) розроблена відповідно до вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»,   постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 №586 «Про схвалення прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки».

Головною метою Програми економічного та соціального розвитку міста на 2022-2024 роки є створення необхідних умов для збереження та зміцнення соціальної стабільності як основи економічного зростання, вдосконалення механізмів управління розвитком міста, забезпечення сталого функціонування господарського комплексу, соціальної та гуманітарної сфер міста, відродження духовності мешканців міста.

Програма розроблена на підставі аналізу тенденцій розвитку міської економіки, поточної економічної ситуації, актуальних викликів соціально-економічного розвитку, обумовлених введенням заходів з метою запобігання поширенню гострої респіраторної коронавірусної хвороби COVID-19.

Завдання і заходи Програми узгоджені з бюджетом міста. Джерелами фінансування заходів Програми, міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стануть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела, відповідно до чинного законодавства.

Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку міста. Зміни та доповнення до Програми затверджуються Миколаївською міською радою.

Підготовку Програми здійснював департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради на підставі матеріалів, отриманих від  виконавчих органів Миколаївської міської ради.

 

 

 

 

І. АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ М.МИКОЛАЄВА ЗА ПОПЕРЕДНІЙ ПЕРІОД

 

Завдання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік  спрямовувались на збереження та закріплення досягнутих показників економічного розвитку та соціального захисту населення. Основна увага органів влади, підприємств, установ та організацій була приділена заходам, орієнтованим на інноваційний розвиток реального сектору економіки, покращання бізнес-середовища та стабільне функціонування всіх сфер життєзабезпечення міста.

За чисельністю населення (473,3 тис. осіб станом на 01.06.2021) Миколаїв належить до середніх міст України. Демографічна ситуація у м. Миколаєві у 2021 році характеризувалась подальшим зменшенням чисельності наявного населення за рахунок природного скорочення, тоді як сальдо міграції, як і в 2018-2020 роках, мало позитивне значення. Зважаючи на структуру економіки м. Миколаєва, ринок праці міста помірно диверсифікований як за видами економічної діяльності, так і за основними роботодавцями. Значна чисельність мешканців міста зайнята у малому бізнесі (фізичні особи-підприємці, самозайняті та наймані працівники у фізичних осіб-підприємців) та бюджетній сфері (установи освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, державного управління).

Слід зазначити, що протягом 2020 року на стан ринку праці суттєво впливали запроваджені в Україні карантинні заходи з метою запобігання поширенню коронавірусу. Розвиток ринку праці міста у 2020 році характеризувався зменшенням середньооблікової чисельності штатних працівників на підприємствах основного кола звітності. Рівень зайнятості населення дещо знизився, але як і раніше, перевищував відповідний загальнодержавний показник – за результатами 2020 року питома вага зайнятих на підприємствах «основного кола» у загальній чисельності наявного населення міста становила 21,1% (17,7% по Україні в цілому).

Темпи зростання середньомісячної заробітної плати штатних працівників м. Миколаєва протягом 2015-2020 рр. в цілому відповідали аналогічним показникам по країні, а в окремі періоди їх перевищували. Протягом 2020 року рівень оплати праці збільшився на 11,5% (на 10,4% по країні в цілому). Розмір середньомісячної заробітної плати штатних працівників міста за даними Головного управління статистики у Миколаївській області у 2020 році становив 11 277 грн, що на 2,7% нижче середнього значення по країні.

Динаміка рівня оплати праці впливає на обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб (найвагоміше джерело наповнення бюджету міста). Обсяги надходжень податку на доходи фізичних осіб у минулому році зростали, хоча й нижчими темпами, ніж у попередніх періодах – у 2020 році надходження зросли на 10,7% до відповідного показника попереднього року.

Протягом 2019 року мало місце зменшення в 4,2 рази обсягу невиплаченої заробітної плати працівникам міста: з 91,1 млн. грн. на початок року до 21,5 млн. грн станом на 01.01.2020.  Зменшення суми боргу було зумовлено, у тому числі, погашенням заборгованості за заробітною платою, яка накопичилась на ДП «Миколаївський суднобудівний завод». Станом на 01.01.2021  обсяг невиплаченої заробітної плати по місту становив 26,8 млн. грн, співвідношення обсягу боргу до середньомісячного фонду оплати праці становило 2,4%, що відповідає помірному рівню.

Рівень соціально-економічного розвитку та інвестиційний потенціал міста Миколаєва високі, але чутливість господарського комплексу та бюджету міста до економічних ризиків залишається суттєвою. У поточному році на соціальний та економічний розвиток міста значною мірою впливають несприятливі макроекономічні умови внаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину, що позначається також на динаміці дохідної частини бюджету міста та чинить тиск на видаткову частину внаслідок необхідності збільшення фінансування окремих галузей та антикризових заходів.

Економічний потенціал Миколаєва характеризується багатогалузевою промисловістю, розгалуженою транспортною мережею та розвиненим портовим господарством. Крім того, місто має розвинену мережу ринкової інфраструктури, фінансових установ, закладів освіти, охорони здоров’я та культури. Рівень диверсифікації міської економіки за видами економічної діяльності помірний.

Промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Промисловий комплекс м. Миколаєва помірно концентрований за основними підприємствами та галузями. Провідними галузями міста у 2016-2020 рр. залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

За підсумками 2020 року промисловими підприємствами міста Миколаїв було реалізовано продукції на суму 19,1 млрд грн, що на 4,7% менше за відповідний показник попереднього року в фактичних цінах та у розрахунку на 1 мешканця на 32,9% менше за аналогічний показник по країні. У 2020 році вплив негативних чинників на результати діяльності основних підприємств промислового комплексу міста Миколаїв та обсяги надходжень податків та зборів від промислових підприємств до міського бюджету був помірним. Динаміка дохідної частини бюджету міста була позитивною, але, як і в попередньому бюджетному періоді, за окремими промисловими підприємствами рахувався суттєвий обсяг боргу за платою за землю, а також заборгованість за виплатою заробітної плати працівникам.

Зважаючи на те, що основним промисловим підприємствам  притаманна експортна орієнтованість, чутливість промислового комплексу міста до змін зовнішньоекономічної цінової кон’юнктури, світового попиту на продукцію та зовнішньоторговельної політики Уряду є значною. Протягом попередніх років на динаміку зовнішньої торгівлі товарами підприємств міста впливали труднощі з реалізацією на традиційних ринках збуту продукції машинобудівної галузі. У 2020 році введення карантинних обмежень у відповідь на поширення COVID-19 призвело до стрімкого зниження економічної активності у світі. Через звуження зовнішнього попиту мало місце подальше падіння світових цін на товари, що переважають в українському експорті, що в свою чергу впливало на обсяги зовнішньої торгівлі вітчизняних підприємств.

Протягом 2016-2020 рр. обсяги зовнішньоторговельного товарообігу в м. Миколаєві зростали. У 2020 році обсяг зовнішньоторговельного товарообігу підприємств Миколаєва склав 2 007,4 млн. доларів США, що на 3,3% більше за відповідний показник 2019 року та у розрахунку на 1 мешканця на 69,7% перевищує середній показник по країні.

Сальдо зовнішньої торгівлі послугами також мало позитивне значення, що пов’язано з діяльністю підприємств транспортного комплексу міста, зокрема, торговельних портів та підприємств, що надають транспортні та складські послуги на території портів. У 2020 році динаміка обсягів зовнішньої торгівлі послугами погіршилась – мало місце зменшення як експорту послуг, так і імпорту

Однією із головних галузей міста Миколаїв залишається транспортний комплекс. На території міста діють 3 морські та 1 річковий порти, потужний залізничний вузол, автовокзал та автостанції, система громадського транспорту, поблизу міста розташовані міжнародний аеропорт та аеродром. Вплив негативних економічних чинників на результати діяльності основних підприємств транспортного комплексу міста Миколаїв був помірним. Традиційно для Миколаївських портів основними видами оброблюваних вантажів залишаються зернові та чорні метали.

Основні показники інвестиційної та будівельної діяльності в м. Миколаєві протягом 2016-2019 рр. зростали, тоді як у 2020 році динаміка уповільнилась. У 2020 році було вироблено  будівельної продукції на суму майже 2 млрд грн, що становить 63,6% загальнообласного обсягу, але на 20% менше відповідного показника 2019 року у фактичних цінах (без коригування на індекс інфляції). Протягом 2020 року в м. Миколаєві було прийнято в експлуатацію 28,9 тис. кв. м загальної площі житла, що на 62,2% менше відповідного показника 2019 року. Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 1 000 осіб наявного населення, як і в попередніх періодах, поступається відповідному показнику по країні в цілому.

Зважаючи на збереження стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні, в Миколаєві, як і в попередніх періодах, зберігався сприятливий інвестиційний клімат. Протягом аналізованого періоду у м. Миколаєві реалізовувались важливі інвестиційні проєкти підприємствами міста, передусім промислового та транспортного комплексів. За участі місцевої влади реалізуються проєкти відновлення комунальної інфраструктури, зменшення енергоспоживання та оновлення рухомого складу комунального громадського транспорту, в тому числі у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Міська влада проводить роботу в напрямку покращання житлово-комунального господарства міста, відновлення міської інфраструктури.

Доходи бюджету м. Миколаєва формуються за рахунок податкових надходжень, неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом, цільових фондів (в окремих періодах) та трансфертів. Динаміка дохідної частини бюджету міста Миколаїв (без урахування трансфертів) протягом 2012-2020 рр. була позитивною. У 2020 році, з огляду на вплив несприятливих макроекономічних умов унаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину, дохідна частина бюджету міста (без урахування трансфертів) зростала нижчими, ніж у попередніх періодах, темпами.

Для бюджету міста Миколаїв характерним є помірний рівень концентрації джерел наповнення дохідної частини загального фонду як за основними галузями, так і за основними платниками податків. Як і в попередніх періодах існує помірна залежність бюджету від окремих основних платників податків. Рівень самостійності бюджету в 2020 році залишався високим, залежність від базової дотації відсутня.

Протягом 2020 року міська влада не здійснювала продаж земельних ділянок та приватизацію об’єктів, які належать до комунальної власності територіальної громади, але продовжила передачу майна та земельних ділянок в оренду. На динаміку надходжень орендної плати у 2020 році суттєво впливали несприятливі макроекономічні умови унаслідок обмеження економічної діяльності через запровадження карантину, а також пільги, що надавалися орендарям у цей період. Загалом, за результатами 2020 року питома вага надходжень від операцій з майном та землею комунальної власності у структурі дохідної частини бюджету міста без урахування трансфертів становила 6,3%, що на 0,65 в.п. менше в порівнянні з аналогічним показником 2019 року.

У 2020 році, враховуючи запровадження з середини березня 2020 року карантину в Україні через поширення коронавірусного захворювання COVID-19 із фактичною забороною окремих видів діяльності, має місце тимчасове зменшення ділової активності, внутрішнього споживання та зайнятості населення. Негативний тиск на економічний розвиток країни чинить також зниження зовнішнього попиту на продукцію українського експорту через стрімке зниження економічної активності у світі внаслідок введення карантинних обмежень у відповідь на поширення COVID-19. Крім того, посилення волатильності на світових фінансових ринках та негативні очікування інвесторів суттєво обмежили доступ України до ринку зовнішніх позик та інвестиційного капіталу.

Місту Миколаєву оновлено довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання  м. Миколаєва за національної шкалою на рівні uaBBB+ стабільний;  Інвестиційний рейтинг м. Миколаєва  на рівні   uaINV4 – високий. Визначено довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний» (Fitch Rating); за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний); кредитний профіль міста на рівні «b+».

Основні тенденції розвитку міста Миколаєва за останні роки в розрізі галузей наведені нижче.

 

 

БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

До дохідної частини бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - червень 2021 року  надійшло 2239,6 млн грн, з них до загального фонду - 2196,8 млн грн, до спеціального фонду - 42,8 млн грн. Порівняно з відповідним періодом 2020 року обсяг доходів збільшився на 291,0 млн грн або на 14,9 %, у тому числі доходи загального фонду збільшилися на 276,0 млн грн або на 14,4 %, доходи спеціального фонду - на 15,0 млн грн або на 54,0 %. Збільшення обсягу доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2021 році сталося за рахунок збільшення    надходжень  податків і зборів на    289,5 млн грн та  обсягів міжбюджетних трансфертів на 1,5 млн грн.

Найбільшу питому вагу в податкових надходженнях бюджету Миколаївської міської територіальної громади за січень - червень  2021 року становили:

-  податок на доходи фізичних осіб –1146,7 млн грн, що на 188,1 млн грн, або на 19,6 % більше ніж у 2020 році;

-  плата за землю – 172,3 млн грн, або більше на 33,3 млн грн (23,9 %);

-  єдиний податок – 240,3 млн грн, або більше на 35,3 млн грн (17,3 %);

-  акцизний податок – 101,0 млн грн, або більше на 3,7 млн грн (3,8 %).

У цілому за 2021 рік до бюджету Миколаївської міської територіальної громади очікуються надходження в сумі 4535,2 млн грн, з них податкові та неподаткові надходження –3683,5 млн  грн та офіційні трансферти 851,7 млн грн, що до затверджених (з урахуванням змін) показників складатиме відповідно 104,8 %, 105,9 % та 100 %.

Очікуване   збільшення обсягу доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у 2021 році в порівнянні з 2020 роком складатиме 478,5 млн грн, у тому числі приріст податкових та неподаткових надходжень – 480,7 млн грн та зменшення обсягу офіційних трансфертів – 2,2 млн грн.

Виконання видаткової частини бюджету міста Миколаєва за 1 півріччя 2021 року в цілому склало 1841,4 млн грн, у тому числі: із загального фонду проведено видатків на загальну суму 1751,6 млн грн та із спеціального фонду – 89,8 млн грн.

На фінансування програм соціально-культурної сфери та державного управління направлено 1519,1 млн грн (82,5 % від загального обсягу видатків).

На економічну діяльність (транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство; будівництво та регіональний розвиток; інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю) направлено 130,3 млн грн (7,1 %).

Видатки на житлово-комунальне господарство склали 129,5 млн грн (7,0 %).

На фінансування інших програм та заходів спрямовано 8,4 млн грн, що становить  0,5 % від загальної суми видатків.

Перераховано до державного бюджету реверсної дотації згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» – 54,1 млн грн (2,9 %).

 

У звітному періоді в цілому по бюджету направлено на:

ü заробітну плату з нарахуваннями – 1231,9 млн грн (66,9 % від загального обсягу видатків);

ü придбання медикаментів бюджетними установами – 4,6 млн грн (0,3 %);

ü придбання продуктів харчування бюджетними установами – 40,4 млн грн (2,2 %);

ü оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 127,9 млн грн (6,9 %);

ü соціальне забезпечення – 57,4 млн грн (3,1 %);

ü поточні трансферти органам державного управління інших рівнів (реверсна дотація) – 54,1 млн грн (2,9 %);

ü капітальні видатки – 58,3 млн грн (3,2 %), у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку – 55,3 млн грн;

ü інші поточні видатки – 266,8 млн грн (14,5 %).

УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ    

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

 

 

Станом на 01.07.2021 в орендному користуванні знаходяться 489 об’єктів міської комунальної власності загальною площею 91876.8 кв.м.

Протягом 2022 – 2024 рр. планується отримати коштів від оренди комунального майна в сумі:

2022 – 10,0 млн грн;

2023 – 9,0 млн грн;

2024 – 9,0 млн грн.

 

Динаміка надходжень коштів  до міського бюджету від оренди приміщень комунальної власності

 

2019

2020

01.07.2021

Кількість укладених договорів

 

421

 

440

412

Площа за укладеними договорами, м2

 

100809,2

 

96806,7

 

91876,8

Надходження до бюджету від оренди, млн грн

 

12759,9

 

11573.0

 

6800,0

 

 

З метою ефективного використання об’єктів комунальної власності на виконання рішень Миколаївської міської ради до комунальної власності  Миколаївської міської територіальної громади прийнято за 2020 рік – мереж теплопостачання - 404 п.м, мереж водопостачання і водовідведення – 647 п.м, 1 гуртожиток, індивідуально визначене майно, спортивний комплекс (ДП «НВКГ «Зоря»-«Машпроект»).

Протягом 2020 року управлінням комунального майна Миколаївської міської ради прийнято до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, шляхом підписання 6 актів приймання-передачі, майнові активи, загальною вартістю на момент передачі – 27293,318 тис. грн.

Протягом 2020 року оформлено право власності на 88 об’єктах комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади.  

 

УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

 

 

Кількість укладених   договорів про встановлення особистого строкового сервітуту  та надходження плати по роках

 

Рік

Кількість укладених договорів про встановлення особистого строкового сервітуту протягом року    (одиниць)

Кількість укладених договорів про зміни протягом року          (одиниць)

 Надходження                                   плати за встановлення особистого строкового сервітуту                    (тис. грн)

2019

49

38

 

1443,67

2020

17

9

 

1293,18

 

6 місяців2021

17

48

 

1641,055

Кількість укладених договорів купівлі-продажу земельних ділянок

 

Рік

Кількість договорів (одиниць)

Площа землі по договорах (кв.м)

Вартість (грн)

2019

10

3619

537872,0

2020

3

1225

281937,0

6 місяців 2021

2

810

212000,9

 

Продаж права оренди земельних ділянок на земельних торгах

 

Рік

Кількість земельних ділянок (одиниць)

Площа землі по договорах (кв.м)

Вартість (грн)

2019

6

42405

375512,59

2020

1

44

5005,05

6 місяців 2021

Торги не проводилися

-

-

 

За  6  місяців  2021 року укладено:

           -   26  договорів оренди землі;

    -   41 договір  про  зміни  до договорів оренди землі;

    -   65 договорів  про встановлення особистого строкового сервітуту та договорів  про зміни  до договорів  про встановлення    особистого   строкового сервітуту (подовження).

 Укладено 1 договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 130 кв. м на суму 10312,9 грн.

 

Динаміка надходжень плати за землю

2018 рік (тис.грн)

2019 рік (тис.грн)

2020 рік (тис.грн)

Плата за землю, у тому числі:

256335, 729

303026,543

317197,790

Орендна плата за землю

180502,016

191729,680

189308,789

Земельний податок

75833,776

111296,863

127889,000

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

        Господарський комплекс м. Миколаєва достатньо диверсифікований за видами економічної діяльності, але промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Місто входить до числа найбільш промислово розвинених міст України, а його частка в загальнообласному обсязі реалізації продукції до 2016 року становила близько 50%. У місті здійснюють свою діяльність близько 6,9 тис.  підприємств, із них: 5 великих, 204 середніх та 6,7 тис. малих. Починаючи з 01.01.2016  у зв’язку зі змінами статистичного обліку (дані ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» на даний час враховуються в показниках області) питома вага підприємств міста в загальнообласному обсязі реалізації продукції скоротилась, але залишилась суттєвою – 30,6% у 2020 році (32% у 2019 році).

Протягом 2017-2019 рр. обсяги реалізованої підприємствами міста промислової продукції зростали. У 2020 році динаміка обсягів реалізації погіршилась, що зумовлено, у тому числі негативним впливом пандемії COVID-19 на глобальну економіку. За підсумками 2020 року промисловими підприємствами міста Миколаїв було реалізовано продукції на суму 19,1 млрд грн, що на 4,7% менше за відповідний показник попереднього року в фактичних цінах та у розрахунку на 1 мешканця на 32,9% менше за аналогічний показник по країні. У 2021 році відбувається поступове відновлення.

У січні–квітні 2021 року підприємствами міста реалізовано промислової продукції на 7,2 млрд грн, або 32,7% від загальнообласного обсягу, що на 5% більше аналогічного періоду попереднього року. У розрахунку на одного мешканця м. Миколаєва обсяг реалізованої промислової продукції склав 15,1 тис.грн, що на 18% більше аналогічного періоду попереднього року (у середньому по області – 19,8 тис.грн).

 

Динаміка основних показників промислового комплексу в м. Миколаєві та в Україні

 

Показник

2016

2017

2018

2019

2020

Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах по місту, млн грн

16 203,3

16 290,5

17 289,9

20 007,9

19 069,7

Темп росту обсягів реалізації промислової продукції до відповідного попереднього періоду, %

90,1

100,5

106,1

115,7

95,3

Середній обсяг реалізації промислової продукції по місту у розрахунку на одного мешканця, грн

33 016,6

33 498,8

35 782,0

41 676,2

40 053,9

Обсяг реалізованої продукції в діючих цінах по країні, млн грн

1 767 093,3

2 153 031,3

2 508 579,5

2 480 804,2

2 481 148,5

Темп росту обсягів реалізації промислової продукції до відповідного попереднього періоду, %

118,1

121,8

116,5

98,9

100,0

Середній обсяг реалізації промислової продукції по Україні в розрахунку на одного мешканця, грн

41 496,2

50 795,3

59 511,0

59 204,3

59 659,7

* дані наведено без урахування неконтрольованих територій

 

Враховуючи зміни у статистичному обліку, зі складу основних галузей промислового комплексу міста, починаючи з 2016 року, було виключено металургійну галузь, а провідними галузями міста у 2016-2020 рр. залишалися машинобудування, харчова промисловість та постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря.

 

 

Серед галузей переробної промисловості найбільшу питому вагу в загальних обсягах реалізованої промислової продукції мала харчова промисловість, на яку у 2020 році припадало 22,3% обсягів реалізації продукції. Серед найбільших підприємств галузі – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (входить до міжнародної групи Lactalis (Франція), ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (входить до міжнародного пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev (Бельгія). Крім цього, у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, виробництва овочевої продукції тощо.

Провідною галуззю промислового комплексу міста є машинобудування – питома вага галузі у загальному обсязі реалізованої продукції у 2020 році становила 21,5%. Провідні позиції серед машинобудівних підприємств міста займають: ДП «НВКГ «ЗОРЯ»-«МАШПРОЕКТ» (входить до складу ДП «Укроборонпром», є одним із лідерів світового газотурбобудування), ДП «Миколаївський бронетанковий завод» (входить до складу ДП «Укроборонпром», здійснює реалізацію замовлень з відновлення й ремонту бронетехніки Збройних Сил України), ПАТ «Завод «Екватор» (здійснює розробку та виготовлення суднового устаткування вентиляції, кондиціонування та очищення повітря), ПАТ «МЗМФО» (випускає комплексні автоматизовані системи змащення, нагнітальне обладнання та устаткування для очищення мастильно-охолоджуючих рідин, контрольно-регулюючі прилади, фільтри тощо), ТОВ «Політехпром» (здійснює виробництво електродвигунів, складної побутової техніки), ДП «Миколаївський суднобудівний завод» (раніше – ДП «Суднобудівний завод ім. 61 комунара»), ТОВ «Суднобудівний завод «Океан».

У 2020 році вплив негативних чинників на результати діяльності основних підприємств промислового комплексу міста Миколаїв та обсяги надходжень податків. Серед галузей переробної промисловості найбільшу питому вагу в загальних обсягах  реалізованої промислової продукції утримує харчова промисловість, на яку у 2020 році припадало 22,3% обсягів реалізації продукції. Серед найбільших підприємств галузі – ПрАТ «Лакталіс-Миколаїв» (входить до міжнародної групи Lactalis (Франція), ПрАТ «АБІНБЕВ ЕФЕС Україна» (входить до міжнародного пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev (Бельгія). Крім цього, у даній сфері в місті працюють підприємства з виробництва борошна та хлібобулочних виробів, кондитерських та ковбасних виробів, виробництва овочевої продукції тощо.

 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Зважаючи на збереження стабільної внутрішньополітичної ситуації в регіоні, в м.Миколаєві, як і в попередніх періодах, зберігався сприятливий інвестиційний клімат. Протягом аналізованого періоду у м. Миколаєві реалізовувались важливі інвестиційні проєкти підприємствами міста, передусім промислового та транспортного комплексів. За участі місцевої влади реалізуються проєкти відновлення комунальної інфраструктури, зменшення енергоспоживання та оновлення рухомого складу комунального громадського транспорту, у тому числі у рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями.

Восьмий рік поспіль уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» було підтверджено довгостроковий кредитний рейтинг та рейтинг боргового зобов’язання м.Миколаєва за національної шкалою на рівні uaBBB+ стабільний.

З 2016 року уповноваженим рейтинговим агентством «Кредит-рейтинг» визначається  Інвестиційний рейтинг м. Миколаєва  на рівні   uaINV4 – високий.

З метою підвищення прозорості та інвестиційної привабливості міста Миколаєва на початку червня 2020 року Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, одне з трьох провідних рейтингових агентств світу, присвоїло місту Миколаєву довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Рейтинг міста Миколаєва за міжнародною шкалою обмежений суверенним рейтингом України (В/Стабільний). Fitch також оцінює кредитний профіль міста на рівні «b+». У 2020 році  Fitch оцінив 8 українських міст, 6 з яких мають  кредитний профіль міста на рівні «b+», а саме: Київ, Одеса, Харків, Львів, Маріуполь, Миколаїв.

4 грудня 2020 року місту Миколаєву залишено без змін довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній та національній валюті на рівні «B» з прогнозом «Стабільний».

Присвоєний місту Миколаєву рейтинг - це критерій довіри для міжнародних фінансових організацій, які готові вкласти кошти в пріоритетні проєкти енергоефективності, розвитку міського громадського транспорту, безпеки дорожнього руху. Також рейтинг сприяє залученню в майбутньому більш доступних ресурсів від міжнародних фінансових організацій для реалізації важливих проєктів соціально-економічного розвитку.

Основними інвестиційними проєктами, що реалізуються міською владою із залученням коштів міжнародним фінансових організацій, є наступні: 

- Інвестиційний  Проєкт «Модернізація систем водопостачання та водовідведення               м. Миколаїв». Сума кредитних коштів ЄІБ становить 15,54 млн євро, сума грантових коштів фонду Е5Р становить 5,1 млн євро;

- Інвестиційний проєкт «Підвищення енергоефективності в сфері централізованого теплопостачання в Україні». Проєктом передбачається кредитування українських теплогенеруючих підприємств на суму понад 300 млн дол. США. Миколаїв підписав договір на загальну суму в 21,7 млн дол. США;

- Інвестиційний проєкт «DemoUkrainaDH у місті Миколаїв»»  - сума проєкту складає 500 000  євро (НЕФКО);

- Інвестиційний підпроєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва», сума проєкту складає 4,5 млн  євро (ЄІБ);

 -  проєкт «Покращання інфраструктури громадського транспорту  міста Миколаєва та оновлення тролейбусного парку», вартість – 20,0  млн євро (ЄБРР).

Економічному розвитку міста сприятиме створення в м. Миколаєві індустріального парку відповідно до Закону України  «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 №35018-VI. Рішенням міської ради від 17.01.2017 №14/36 (зі змінами) було надано дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розташування Індустріального парку по вул. Самойловича на території Промзони в Корабельному районі м.Миколаєва орієнтовною площею 36 га.

Рішенням Миколаївської міської ради від 17.07.2018 № 40/10 створено індустріальний парк «Енергія» та затверджено концепцію його розвитку.

У листопаді 2018 року на засіданні постійно діючої міжвідомчої комісії з підготовки рекомендації щодо включення індустріальних (промислових) парків до Реєстру індустріальних (промислових) парків, яка створена при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку), було проведено захист Концепції розвитку індустріального парку «Енергія».

За результатами захисту наказом Мінекономрозвитку України від 07.11.2018 № 1818 індустріальний парк «Енергія» включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків. Включення до реєстру надає ІП «Енергія» право на отримання державної підтримки (Державний фонд регіонального розвитку)  на облаштування території. У подальшому планується проведення підготовчої роботи щодо облаштування території індустріального парку (передбачення коштів для розробки проєктно - кошторисної документації  тощо).

У грудні 2019 року у м. Києві відбувся II форум Індустріальних парків України, в якому з метою поширення інформації про переваги розміщення виробничих потужностей на території індустріального парку серед  потенційних інвесторів взяли участь представники Миколаївської міської ради.

На даний час департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради та комунальною установою «Центр енергоефективності м. Миколаєва», з метою реалізації проєкту індустріального парку «Енергія», розроблено проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку «Енергія», який оприлюднений на офіційному сайті Миколаївської міської ради .

Розпорядженням міського голови від 10.09.2020  №226 створено робочу групу щодо підвищення та просування інвестиційної привабливості індустріального парку «Енергія».

Для впорядкування роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги у виконавчих органах Миколаївської міської ради, установах, організаціях, на підприємствах комунальної форми власності   розпорядженням міського голови затверджено відповідний порядок.

З метою вирішення даної проблеми  в місті протягом 2015-2020 років виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та виконавчими органами Миколаївської міської ради було залучено проєкт міжнародної технічної допомоги в напрямку допомоги внутрішньо переміщеним особам та ветеранам АТО/ОСС.

Так, у 2017 році за ініціативи міської влади, зокрема департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради, департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, а також за підтримки активістів ветерансько-волонтерського руху виникла ідея створення можливостей інтеграції ВПО до приймаючого населення, реінтеграції ветеранів АТО/ООС та розвитку єдиної згуртованої громади шляхом створення умов надання психосоціальної підтримки.

Втілення даної ініціативи стало можливим завдяки участі у Грантовій пропозиції Світового банку щодо реалізації Проєкту «Подолання наслідків конфлікту, пілотний проект з відновлення та розбудови спроможностей» (Угода про співпрацю від 10.04.2018 №10-2018 щодо реалізації субпроєкту «Нові можливості адаптації внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО у громаду м. Миколаєва» між Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Миколаївською міською радою, департаментом праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, Міською лікарнею швидкої медичної допомоги). Загальна сума субпроєкту складала 322 288,01 дол. США (кошти Гранту - 272 989,01 дол. США (7 589 968,04 грн), співфінансування міською радою - 49 299,00 дол. США).

У рамках субпроєкту у вересні 2020 відбулося урочисте відкриття КУ ММР “Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО”.

Діяльність Центру спрямована на підтримку та відновлення здоров’я, повернення до активного повноцінного життя у суспільстві, зміцнення/відновлення родинних та суспільно  корисних зв’язків внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та учасників антитерористичної операції, учасників бойових дій та інвалідів війни з числа учасників антитерористичної операції і членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих учасників АТО).

Також за кошти Гранту придбано та поставлено до Міської лікарні швидкої медичної допомоги медичне обладнання для проведення мінівазійних хірургічних втручань на великих суглобах кінцівок, втручань на хребті, застосування в нейрохірургії тощо (артроскопічна стійка) вартістю 1,9 млн грн.

Станом на 01.01.2021 реалізація субпроєкту завершена (01.12.2020 складено та відправлено до Мінреінтеграції України Фінальний звіт щодо реалізації субпроєкту).

 

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради співпрацює з ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва» по проєкту в рамках операційної програми «Басейн Чорного моря» за напрямом «Туризм», реалізацію заходів якого передбачено на 2021-2023 роки. Вартість проєкту складає 208,4 тис.євро, що будуть направлені у тому числі на підтримку стартапів у сфері туризму.

Протягом 2020 року департаментом економічного розвитку Миколаївської міської ради подано до міжнародних організацій з метою залучення міжнародної технічної допомоги аплікаційні форми грантових заявок на загальну суму близько 700 тис.євро.

Крім цього, місто Миколаїв співпрацює в рамках надання технічної допомоги з наступними організаціями: Шведська неурядова Академія Фольке Бернадотта, Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи (у м. Київ), Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Міжнародний благодійний фонд «Українська фундація громадського здоров’я» за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в Україні, Федерація канадських муніципалітетів (ПРОМІС), Ініціатива ЄС M4EG тощо.

Порти та стивідорні компанії міста Миколаєва мають велике значення для розвитку економіки міста,   створюють нові робочі місця,  сприяють розвитку  зовнішньоекономічної діяльності та створенню позитивного інвестиційного клімату.

Підприємства портового господарства на сьогодні  мають великий інвестиційний потенціал, а  саме: ДП "Стивідорна компанія "Ольвія" (будівництво нових зернових комплексів), філія «Ольвія» ДП «Адміністрація морських портів України» (Адміністрація спеціалізованого морського порту «Ольвія») (будівництво комплексу з переробки зріджених газів, світлих нафтопродуктів та інших вантажів). Також за даними підприємства ДП «СК «Ольвія» планує до 2023 року реалізувати п`ять інвестиційних проєктів (будівництво допоміжної залізничної колії, нових комплектів для обробки вантажів), реалізація яких може  створити 480 нових робочих місць. Миколаївська філія ДП «АМПУ» планує реалізувати три інвестиційні проєкти (будівництво нових перевантажувальних комплексів на причалах), за якими буде створено 380 робочих місць.

 

 

Експорт, імпорт товарів

 

У 2020 р. обсяг експорту товарів по м. Миколаєву склав 1624,1 млн дол. США (72,2% загальнообласного експорту), імпорту – 383,3 млн дол. (48,4% загальнообласного імпорту). Порівняно з 2019 р. експорт збільшився на 8,1% (на 121,6 млн дол. США), імпорт – зменшився на 13% (на 57,1 млн дол. США). Позитивне сальдо становило 1240,8 млн дол. США (у 2019 р. – 1062,1 млн  дол.США).

 

 

ЕКСПОРТ, ІМПОРТ ТОВАРІВ

 

 

                    

Коефіцієнт покриття експортом імпорту дорівнював 4,2 (у 2019 р. – 3,4).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 144 країн світу.

Найвагоміші експортні поставки товарів здійснювалися до Китаю, куди надійшло 14,2% загального обсягу експорту міста, Індії (9,5%), Туреччини (9,2%), Єгипту (8,1%) та Індонезії (5,5%).

Основу товарної структури експорту міста визначили продукти рослинного походження (81,9% до його загального обсягу). Крім цього, 7,2% припало на жири та олії тваринного або рослинного походження, 5,2% – на механічне та електротехнічне обладнання.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 308,5 млн дол.США, або 19% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з 2019 р. на 9,3 млн дол. США, або на 2,9%. Переважаючими статтями експорту стали продукти рослинного походження – 80,1% від його загального обсягу та готові харчові продукти – 8,7%. Найбільше товарів експортувалося до Франції, Німеччини та Іспанії.

Найбільш суттєві імпортні поставки товарів надходили з Китаю (19,1% до загального обсягу імпорту міста), Білорусі (14,3%), Туреччини та Польщі (по 7,9% з кожної країни), США (7,3%) та Італії (5,7%).

Основу товарної структури імпорту міста складали: механічне та електротехнічне обладнання (31,6% від його загального обсягу), засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби (28,3%), мінеральні продукти (7,7%), недорогоцінні метали та вироби з них (6,6%), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (5,8%).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 159,6 млн дол. США, або 41,6% від загального обсягу, та збільшився проти 2019 р. на 13,3 млн дол. США, або на 9,1%. Переважаючі обсяги імпорту товарів із країн ЄС припали на механічне та електротехнічне обладнання – 42% від його загального обсягу, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 18,5%, мінеральні продукти – 10,5%, недорогоцінні метали та вироби з них – 6,7%, вироби з каменю, гіпсу, цементу – 4,5%. Найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Польщі, Італії, Німеччини та Бельгії.

 

Експорт, імпорт послуг

У 2020 р. обсяг експорту послуг по м. Миколаєву становив 166,8 млн дол. США (49% експорту області), імпорту – 13,7 млн дол. США (69,9% загальнообласного імпорту послуг). Порівняно з 2019 р. експорт зменшився на 6,9% (на 12,4 млн дол. США), імпорт – на 47,8% (на 12,5 млн дол. США). Позитивне сальдо залишилося на рівні 2019 р. і дорівнювало 153,1 млн дол. США.

 

ЕКСПОРТ, ІМПОРТ ПОСЛУГ

 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 12,2 (у 2019 р. – 6,9).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 107 країн світу.

Найбільші обсяги експорту послуг надавалися представникам Швейцарії (40,1% загального обсягу експорту міста), Естонії (5,7%), Білорусі (5,3%) та Нідерландів (4,2%).

Основу експорту послуг визначили транспортні послуги (73,2% до загального обсягу), послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій (12,9%).

Обсяг експорту послуг до країн ЄС склав 49,4 млн дол. США, або 29,6% від загального обсягу експорту, та зменшився порівняно з 2019 р. на 7,9 млн дол. США, або на 13,7%. Країнам ЄС надавалися транспортні послуги – 56,2% від загального обсягу, послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій – 21,4%, ділові послуги – 14,2%. Головними партнерами в експорті послуг були Естонія, Нідерланди, Латвія, Литва та Кіпр.

Провідними партнерами в імпорті послуг були представники Туреччини (25,4% загального обсягу імпорту міста), Кіпру (9,9%), Естонії (9,2%), Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (7,5%), Болгарії (6,4%) та Литви (5,9%).

Основу структури імпорту складали транспортні послуги (43,7% від його загального обсягу), послуги, пов’язані з подорожами (26,7%), та ділові послуги (12,3%).

Імпорт послуг з країн ЄС становив 7,5 млн дол. США, або 55% від загального обсягу імпорту, та зменшився проти 2019 р. на 13,8 млн дол. США, або на 64,7%. Від партнерів з країн ЄС отримані послуги, пов’язані з подорожами – 35,4%, транспортні послуги – 26,2%, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності – 12,3%, ділові послуги – 12,2%. Провідними партнерами в імпорті послуг були Кіпр, Естонія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Болгарія та Литва.

На сьогодні Миколаїв підтримує дружні стосунки з містами близького і далекого зарубіжжя, його партнерами є Могильов, Браславський район (Республіка Білорусь), Дечжоу, Чжоушань (КНР), Трієст (Італія), Бурса (Туреччина), Боржомі, Батумі, Кутаїсі (Грузія), Плевен (Болгарія), Ліон (Франція), о. Тінос (Греція).

Між містами-партнерами підписані угоди про партнерство та співпрацю, якими передбачено співробітництво у сфері економіки, культури, освіти і спорту, а саме: участь підприємств різної форми власності у спільних виставках та контактно-коопераційних біржах, участь творчих колективів міста у міжнародних фестивалях тощо.

Миколаїв є членом Міжнародного Чорноморського Клубу, Міжнародної Асамблеї столиць та великих міст, Всесвітньої Ради Місцевих Екологічних Ініціатив та активно співпрацює з іншими міжнародними організаціями, які працюють в Україні відповідно до міжнародних угод.

 

 

 

АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

Провідна роль у довгостроковому соціально-економічному та просторовому плануванні розвитку території міста на сучасному етапі належить містобудівній документації та забезпеченню контролю за її реалізацією через систему містобудівного кадастру.

Завдяки реалізації заходів соціально-економічного розвитку протягом останніх років (2018-2021) у м. Миколаєві проводиться робота з розроблення генерального плану м.Миколаєва; розроблення історико - архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів, розроблення розділу інженерно- технічних заходів ЦЗ (ЦО); розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку.

            У зв’язку з виникненням непередбачуваних обставин, які  унеможливлюють виконання умов договору, а саме: затримки проведення громадських слухань з розгляду містобудівної документації, проведення містобудівної ради  та у зв’язку з настанням обставин непереборної сили (встановленням загальнонаціонального карантину із застосуванням обмежувальних заходів відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19»), договір на виконання вказаних робіт від 29.11.2018  було пролонговано до 31.12.2021  на  проведення робіт з подання матеріалів генерального плану  на експертизу (після відповідного розгляду генерального плану містобудівною радою,  проведення громадських слухань генерального плану; розгляду історико-архітектурного опорного плану науково – методичною радою Мінкульту/ Експертиза проєкту).

            У 2021 році розпорядженням Миколаївського міського голови від 02.06.2021 № 140р створено робочу групи з розгляду зауважень та пропозицій до проєкту містобудівної документації - Генерального плану м. Миколаєва, для подальшого врахування розробником напрацьованих робочою групою матеріалів під час коригування проєктних рішень Генерального плану м. Миколаєва, до складу якої увійшли представники фракцій політичних партій Миколаївської міської ради VIII скликання. Після опрацювання спірних питань матеріали робочої групи будуть надані розробнику для врахування внесення відповідних змін до проєкту містобудівної документації.

Також  протягом 2020-2021 років проводиться робота з розроблення та затвердження проєкту документа державного планування – «Коригування: детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві); детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2» в м. Миколаєві; детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві» та звіту про стратегічну екологічну оцінку».

Так, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 та від 13.10.2020 № 956, рішення комісії з ТЕБ та НС місто Миколаїв потрапило до «червоної зони» відповідно до показників захворюваності на COVID-19. З метою попередження розповсюдження захворювання на гостру респіраторну інфекцію, спричинену COVID-19, заплановані публічні заходи щодо громадських слухань проєкту документа державного планування – «Коригування: детальний план території обмеженою вулицями: Лазурна, Київська (60 років СРСР), Генерала Карпенка, Нікольська, Велика Морська та береговою лінією р. Південний Буг в м. Миколаєві); детальний план намивної території, з урахуванням забудови мікрорайону «Ліски-2» в м. Миколаєві; детальний план мікрорайону «Північний» в м. Миколаєві» та звіту про стратегічну екологічну оцінку» переносилось з метою проведення публічного заходу, у якому брала участь значна кількість мешканців міста Миколаєва.

За результатами громадських обговорень ДПТ, СЕО, які тривали з 08.10.2020 по 05.03.2021, підготовлено та оприлюднено Довідку про громадське обговорення та Довідку про консультації, у тому числі Протокол громадських слухань в процесі громадських обговорень від 03.03.2021. Рішенням виконкому Миколаївської міської ради створено Погоджувальну комісію з розгляду спірних питань, що виникли у процесі проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів містобудівної документації, робота якої завершилась. У 2021 році планується затвердження вказаних детальних планів.

Серед іншого, у 2021 році  розпочато реалізацію розроблення детального плану території міста Миколаєва, обмеженої вулицею Північною та річкою Південний Буг, від вулиці Поштової до вулиці Микитенка.

З метою раціонального використання бюджетних коштів розробка проєкту комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території м. Миколаєва та архетипів у зв’язку з внесенням змін до нормативно-правових актів (наказ Мінрегіону України від 23.11.2020 № 284, розроблений на виконання рішення Окружного адміністративного суду  міста Києва від 15.07.2019 справа №640/1857/19), що регулюють відносини з вказаного питання, у 2020-2021роках не проводилась.

За результатами виконання рішення міської ради від 21.04.2011 № 5/11 «Про інженерно-геодезичне забезпечення території м. Миколаєва» протягом останніх трьох років було прийнято для внесення до містобудівного кадастру – більш 5000 топографічних планів для оновлення планового матеріалу міста в М 1:500, що орієнтовно становить більше трьох тисяч гектарів.

Дане рішення надавало можливість сприяти оновленню планового матеріалу міста             М 1:500, стимулюванню суб’єктів містобудівної діяльності більш відповідально підходити до використання підгрунтя для ведення проєктно-вишукувальних робіт, зменшити витрати на ліквідацію аварій на інженерних мережах та їх наслідки.

Департаментом архітектури та містобудування Миколаївської міської ради видавалось в роботу протягом звітного періоду близько 6000 планшетів з плановим матеріалом міста.

Так, протягом 2020 року уповноваженим органом з питань архітектури та містобудування розглянуто та внесено до містобудівного кадастру 2136 топографічних планів та виконавчих зйомок в М 1:500 з нанесенням на планові матеріали м. Миколаєва.

Протягом 6 місяців 2021 року уповноваженим органом з питань архітектури та містобудування розглянуто та внесено до містобудівного кадастру 1088 топографічних планів та виконавчих зйомок в М 1:500 з нанесенням на планові матеріали м. Миколаєва.

Якісним показником є постійне поповнення інженерно-геодезичного фонду міста Миколаєва.

У зв’язку з введенням нових вимог, встановлених новими нормативно-правовими актами, а саме: Законом України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», а також враховуючи запровадження роботи Геоінформаційної системи містобудівного кадастру Миколаївської міської ради, що розміщений на сайті mbk.mkrada.gov.ua, зазначене рішення потребує удосконалення та/або корегування у відповідності до норм діючого законодавства з подальшим впровадженням та адаптацією створення, оновлення, перевірки топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи території м. Миколаєва масштабу 1:500, 1:2000

Також у зв’язку з відсутністю топографічних планових матеріалів міста Миколаєва масштабу М 1:500 на території не менше 10 відсотків від загальної площі міста, зазначене потребує виконання робіт з проведення топографічних знімань 2,53 тис.га  для забезпечення:

- розроблення містобудівної документації;

- забезпечення матеріалами балансоутримувачів мереж для проведення їх капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва,

- для забезпечення потреб розроблення землевпорядної документації пільговим категоріям населення;

- виконання робіт з благоустрою, забезпечення інформацією громади міста.

Стосовно інвестиційних намірів замовників будівництв на території міста Миколаєва протягом 2020 року уповноваженим органом з питань архітектури та містобудування видано 106 містобудівних умов на проєктування об’єктів будівництв та 107 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

Протягом 6 місяців 2021 року видано 50 містобудівних умов на проєктування об’єктів будівництв та 73 будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

            У 2020 році здійснено розробку проєкту комплексних схем розміщення зовнішньої реклами на території м. Миколаєва: по вул. Космонавтів та по Херсонському шосе. У 2021 році проводиться процедура розгляду регуляторного акта та затвердження вказаних схем.

 

 

РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Підприємництво відіграє одну з провідних ролей у розвитку приватного сектору та поступово стає  важливим чинником економічного зростання, створення нових робочих місць, підвищення зайнятості населення, зміцнення економіки міста. Загальний стан підприємництва, його роль у соціально-економічному розвитку міста характеризується такими кількісними та якісними показниками.

У 2019 році у місті, за даними Головного управління статистики Миколаївської області, здійснювали діяльність 6863 підприємства малого, середнього та великого бізнесу. Із загальної кількості зазначених підприємств 99,9 % становили суб'єкти малого та середнього підприємництва (МСП).

Загальна кількість середніх та малих підприємств м. Миколаєва протягом 2017-2019 років збільшилася на 1475 підприємств (21,5%), за рахунок збільшення кількості підприємств малого бізнесу на 21,9% та підприємств середнього бізнесу на 8,9 % порівняно з 2017 роком.

Кількість зайнятих працівників на малих підприємствах протягом 2017-2019 років збільшилась на 7907 осіб, або на 23%. У розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення 2019 року кількість малих підприємств становила 143 одиниці (у 2017 році – 106), тоді як кількість середніх підприємств протягом останніх років залишається незмінною (4).

В умовах зростаючого показника обсягів реалізованої продукції усіма суб’єктами господарювання міста Миколаєва частка даного показника МСП по роках підкреслює стабільне вагоме значення МСП для економіки міста Миколаєва. У період з 2017 до 2019 року спостерігається збільшення активності та нарощення обсягів реалізованої продукції різними категоріями підприємств.

У 2019 році обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємствами міста  склав 107139,8 млн грн, що на 12 % більше ніж у 2018 році.  Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) малими підприємствами м. Миколаєва у 2019 році склав 26,6 млн грн та  збільшився на 3 % ніж аналогічний показник 2018 року.

Впродовж останніх років спостерігається позитивна динаміка внеску малого і середнього бізнесу в бюджети всіх рівнів. Зокрема, сума єдиного податку, сплаченого підприємцями до бюджету міста Миколаєва, за 2020 рік становила 421,3 млн грн, у 2019 році – 388,6 млн грн, у 2018 році – 304,3 млн грн. Надходження від сплати єдиного податку до міського бюджету за 2017-2019 рр. збільшились на 47 %.

Частка фізичних осіб-підприємців у загальних надходженнях єдиного податку від суб’єктів малого і середнього бізнесу становить у 2019 році становила - 79,5 %; у 2018 році – 78 %; у 2017 -  році 77 %.

 

Фактично надійшло

тис.грн

2018

2019

 

2020

 

Єдиний податок,
cплачений підприємцями

304,3

388,6

421,3

 

 

 

Оцінюючи внесок кожного СПД до бюджету, слід зробити висновок, що надходження до бюджету у вигляді сплати податків суб’єктами, особливо представниками МСП, є важливою складовою формування дохідної бази міського бюджету, а тому створення сприятливого бізнес-клімату для ефективної роботи підприємців є стратегічним завдання не тільки держави, а й органів місцевого самоврядування.

Однією із проблем, що перешкоджає розвитку малого і середнього підприємництва, є недостатня ресурсна база як матеріально-технічна, так і фінансова, при цьому спостерігаються високі ризики кредитної діяльності. Тому підтримка банківськими установами суб’єктів малого та середнього бізнесу шляхом надання фінансових послуг з широким спектром пропозицій у частині швидкого мікрокредитування має пріоритетне значення.

Важливим аспектом у підвищенні розвитку малого та середнього підприємництва у місті та привабливості бізнес-клімату є підтримка стартапів. Сьогодні можливість розвитку стартапів має лише ІТ-галузь,  зокрема такі її сфери, як: надання онлайн-послуг, електронна комерція тощо, завдяки легкості організації стартапу у комп’ютерній сфері, на відміну від будівництва, промисловості, соціальної сфер, в яких достатньо важко розробити стартапи за короткий час та реалізувати їх.

Проведений аналіз свідчить, що мале та середнє підприємництво м. Миколаєва протягом 2017-2019 років стабільно розвивалося та мало позитивний вплив на соціально – економічний розвиток міста. За результатами дослідження 2019/2020, проведеним ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій» (ІЕД) в рамках Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Миколаїв належить до групи міст із середнім ІКМ (Індекс конкурентоспроможності міст).

Разом з тим, незважаючи на позитивні тенденції розвитку підприємництва, залишається низка проблем та питань, що вимагають  вирішення.

З початку 2020 року до загальних проблем розвитку підприємництва додалася проблема всесвітньої пандемії, спричиненої вірусною хворобою СОVID-19, та наслідки карантинних обмежень, введених з метою запобігання її поширенню, які негативно вплинули на розвиток підприємництва та соціально-економічний розвиток на світовому, національному та місцевому рівнях.

З метою мінімізації негативних наслідків для фінансового стану малого та середнього підприємництва, викликаних поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, на рівні держави та на місцевому рівні впроваджувалися різні види підтримки для малого та середнього бізнесу, а саме:

- не нараховувалась та не сплачувалась за період з 1 березня року по 31 березня 2020 року плата за землю;

- податок на об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельної ділянки, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не нараховувався за період з 1 березня по 31 березня 2020 року;

  - тимчасово були звільнені від нарахування та сплати ЄСВ за періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 року за себе:  фізичні особи – підприємці; особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

- збільшено річні ліміти для ФОП;

- за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовувалися, за винятком (визначених порушень);

 - з 1 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховувалася пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягала списанню;

- з квітня 2020 року Миколаївським обласним центром зайнятості розпочато роботу щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину. За даними Миколаївського обласного центру  зайнятості  фізичним особам-підприємцям м. Миколаєва, в т.ч. підприємцям, які не мають найманих працівників, виплачено близько 29 млн грн вищезазначеної допомоги, що допомогло зберегти близько 5 тисяч робочих місць в                              м. Миколаєві;

- з травня по вересень 2020 року департаментом праці та соціального захисту населення  Миколаївської міської ради  в рамках додаткових соціальних гарантій на період дії карантину для фізичних осіб-підприємців, в сім’ях яких виховуються діти віком до 10 років, було виплачено соціальну  допомогу майже 1000 ФОП на суму більше 8 млн грн;

- запроваджено додатковий компонент в рамках програми підтримки мікро- та малого бізнесу «Доступні кредити 5-7-9 %»;

- прийнято рішення Миколаївської міської ради щодо звільнення від сплати за оренду комунального майна;

- з червня по вересень проведено міську кампанію підтримки миколаївських товаровиробників «Зроблено у Миколаєві»;

- проводиться інформаційна кампанія щодо заходів, що впроваджуються з метою запобігання  поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

На підставі вищезазначеного аналізу визначено проблеми, що стримують розвиток малого та середнього підприємництва, та запропоновано відповідні шляхи їх вирішення.

У 2017 році рішенням Миколаївської міської ради від 16.11.2017 № 28/10 «Про приєднання до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання» місто Миколаїв приєдналось до Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання».   

У рамках ініціативи розроблено План місцевого економічного розвитку м. Миколаєв за участю суб’єктів господарювання та експертної підтримки Європейського Союзу. У 2019 році План було затверджено Світовим банком з оцінкою «відмінно». А Миколаїв отримав статус «Дійсний учасник», є підписантом Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання», що дозволяє громаді брати участь у грантових конкурсах Ініціативи.

З метою підтримки підприємців міста, популяризації підприємницької діяльності розпорядженням міського голови від 18.08.2017 №262р «Про організацію та проведення міського конкурсу «Кращий підприємець року міста Миколаєва», починаючи з 2017 року, вже четвертий рік поспіль у місті Миколаєві проходить  конкурс «Кращий підприємець року міста Миколаєва». 22 підприємці здобули звання переможців.

У 2020 році було започатковано нову номінацію «Краща торгова марка, що обрана миколаївцями» та проведено голосування серед мешканців міста.

З метою зменшення негативного впливу карантинних заходів на суб’єктів малого та середнього підприємництва у 2020 році запроваджено міську кампанію «Зроблено у Миколаєві», до якої долучились 8 великих торговельних мереж міста, а також малі та середні підприємства. А також в рамках міської Програми із запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 на території міста Миколаєва затверджені відповідні заходи для підприємців.

Розроблено та затверджено Концепцію розвитку річок та маломірного судноплавства у місті м. Миколаєва на 2019-2030 роки. Протягом 2020 року та 1 півріччя 2021 року були проведені робочі наради та засідання робочої групи з розробки Програми, за результатами яких було виявлено проблемні питання та надані пропозиції, які були сформовані у Перелік завдань та заходів Програми розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві до 2023 року. Наразі робота триває.

З метою створення умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва рішенням Миколаївської міської ради від 20.05.2021 №4/364 затверджено Порядок використання коштів, передбачених Програмою розвитку малого та середнього підприємництва у м. Миколаєві до 2023 року, для надання одноразової компенсації суб’єктам господарювання з метою відшкодування витрат, понесених на сплату плати за землю, за земельні ділянки, надані в оренду або у власність для обслуговування та/або розміщення ринків тощо на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених задля запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, cпричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  (далі-Порядок). На сьогоднішній день ведеться робота щодо реалізації вищезазначеного Порядку.

Реалізація державної регуляторної політики Миколаївською міською радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідності до завдань, визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», мета яких – прийняття виважених рішень з урахуванням максимально можливих позитивних результатів, спрямованих на забезпечення балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та влади.

Відповідальною постійною комісією з питань реалізації державної регуляторної політики визначено постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

Підготовка аналізів регуляторного впливу та звітів про відстеження результативності регуляторних актів здійснюється їх розробниками відповідно до вимог Методик, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 №308.

Для одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, розробники регуляторних актів постійно оприлюднюють проєкти регуляторних актів з відповідними повідомленнями про оприлюднення та аналізами регуляторного впливу на офіційному порталі міської ради (www.mkrada.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Підприємцям».

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» річні плани діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів затверджуються в установленому регламентами міської ради та виконавчого комітету порядку.

Плани-графіки відстеження результативності регуляторних актів Миколаївської міської ради та виконавчого комітету Миколаївської міської ради на відповідні роки затверджені міським головою.

Всі Плани та відповідні доповнення до них оприлюднюються у спосіб, передбачений ст.13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», на офіційному порталі Миколаївської міської ради (www.mkrada.gov.ua) у підрозділі «Регуляторна діяльність» розділу «Підприємцям».

 

 

СПОЖИВЧИЙ РИНОК

 

     

       Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зростання обсягів роздрібного товарообігу підприємств міста, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля. Так, у 2018 році роздрібний товарообіг становив 11501,8 млн грн  і збільшився проти 2017 року у порівняних цінах на 6,4%. У 2019 році товарообіг становив 13124 млн грн, що в порівнянні з 2018 роком більше на 1622,2 млн грн, у порівняних цінах  більше на 7,2%

 

У м.Миколаєві  сконцентровано більше 75% обсягу роздрібного товарообігу підприємств області.

За товарною структурою у роздрібному товарообігу торгової мережі міста переважали непродовольчі товари.

        Зростання обсягів роздрібного товарообігу відбувалось за рахунок розширення мережі приватного сектору, збільшення обсягів продажу власної продукції через роздрібну торговельну мережу, виносну і виїзну торгівлю, проведення щотижневих ярмарків, відкриття закладів швидкого обслуговування, які користуються попитом у споживачів із середнім достатком.                         

         Стосовно сфери послуг необхідно відзначити позитивну тенденцію у розвитку  сфери  побутового обслуговування населення, а саме збільшення мережі підприємств побуту та надання населенню високоякісних послуг.

         Протягом останніх років спостерігається тенденція щодо зростання обсягів послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, тоді, як питома вага послуг, реалізованих населенню, зменшується.

 

      Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, у 2018 році становив 15023,0 млн грн і збільшився проти 2017 року на 1633,0 млн грн. У 2019 році обсяг послуг споживачам становив 16718,1 млн грн, що в порівнянні з 2018 роком більше на 62 млн грн.

      У структурі загального обсягу реалізованих послуг вагому частку займали послуги транспорту, складського господарства, пошти та кур’єрської діяльності.

 

         Населенню міста у 2018 році реалізовано послуг на 1739,6 млн грн, що склало 10,4% в їх загальному обсязі, тоді, як у 2019 році реалізовано послуг на 1503,5 млн грн, що склало 9% в загальному обсязі.

         У структурі  обсягу послуг, реалізованих населенню,  найбільша питома вага припадає на такі види побутових послуг, як перукарські, хімічна чистка одягу  та ремонт автотранспорту.

           Враховуючи існуючу високу забезпеченість міста ринками та комплексами торговельних павільйонів, подальший розвиток мережі не передбачається. Разом з тим планується удосконалення матеріально-технічної бази ринків, що націлено на покращання умов обслуговування населення.

           Для підтримки місцевих товаровиробників, стабілізації роздрібних цін, розширення партнерських стосунків продовжиться робота з організації проведення виставкових заходів та ярмарків.

 

АДМІНІСТРАТИВНІ  ПОСЛУГИ

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради  (далі -ДНАП) – це постійно діючий робочий орган та виконавчий орган Миколаївської міської ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

Протягом 2017-2021 років поетапно збільшено перелік адміністративних послуг. З початку роботи ДНАП надавав 52 послуги (згідно з рішенням міської ради від 04.02.2014 № 37/23 «Про затвердження Тимчасового переліку адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами ММР»).

На сьогодні у ДНАП надається 163 адміністративні послуги (відповідно до рішення міської ради від 20.12.2019 № 56/73 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради» та рішення Миколаївської міської ради від 11.03.2021 № 4/7 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/73 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради»).

У зв’язку з розширенням переліку адміністративних послуг збільшується і кількість наданих послуг через ДНАП.

 

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

85 556

107 610

147 624

113 154

Динаміка надходжень доходів до місцевого бюджету м. Миколаєва за період 2017 – 2020 роки

 

 

На вебсайті Миколаївської міської ради (http://mkrada.gov.ua) функціонує сторінка ДНАП, де можна отримати загальну інформацію: місце розташування, години прийому посадових осіб, а також є окремий розділ, де можна дізнатись інформацію щодо кожної адміністративної послуги, ознайомитись з інформаційними та технологічними картками, бланками заяв та описів, основними нормативно-законодавчими актами.

Додатково зазначимо, що з травня поточного року облаштовано комп’ютеризоване місце для самообслуговування відвідувачів. Чергові адміністратори департаменту надають якісну допомогу та консультації щодо самостійного отримання е-послуг відвідувачами на порталі «Дія».

 

 РОЗВИТОК ТУРИЗМУ   

 

Сучасна індустрія туризму – одна з найбільш прогресивних галузей світового господарства, яку можна розглядати як самостійний вид економічної діяльності і як міжгалузевий комплекс. Протягом останніх років туризм набуває неабиякого розвитку, стаючи одним з найбільш важливих секторів економіки в світі. Сучасний туризм тісно пов'язаний з глобалізацією і охоплює все більшу кількість нових дестинацій.

Туризм істотно впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, і є одним з найбільш перспективних напрямів структурної перебудови економіки.

За даними World Travel & Tourism Council, подорожі й туризм згенерували 8,8 трлн доларів та становлять більше 10% світового ВВП. Внесок від туризму у світовій економіці – в 1,7 рази більший, ніж гірничої промисловості, в 1,5 рази – ніж банківських послуг та автомобілебудування та в 1,4 рази – ніж сільське господарство. Крім того, за темпами росту туристична індустрія стала найпершою у світі (+3,9%), випередивши навіть IT-сектор та будівництво. Туризм як експортна категорія займала четверте місце у світі після експорту палива, хімікатів і продуктів харчування, у той же час – перше місце у багатьох країнах, що розвиваються

Пандемія COVID - 19 викликала безпрецедентний збій у сфері подорожей та туризму, що відбилося на колапсі глобального туризму з середини березня. Згідно з даними, наданими колективними засобами розміщення на даний момент, число міжнародних туристських перебувань (ночівель) за перші п'ять місяців 2020 року знизилося на 56%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до липня 2020 року цей показник досягав 97 %.

На сьогодні світовий туризм демонструє ознаки поступової, але все ж таки обережної зміни в цій ситуації, все більше постає питання розвитку внутрішніх та внутрішньорегіональних туристичних ринків.

Відповідно до Закону України «Про туризм» держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямків розвитку економіки та культури і створює умови для туристичної діяльності. Роль органів влади в цьому механізмі полягає у створенні сприятливих умов для діяльності в туристично-рекреаційній сфері, що сформує так звані «магніти» для інвестування як масштабних, так і невеликих проєктів.

Миколаїв має доволі високий туристичний потенціал. Це зумовлено особливостями історичного розвитку і національно-культурним різноманіттям міста, географічним розташуванням, розвинутою мережею транспортного сполучення, поєднанням у межах міста урбанізованих і археологічних  територій, специфічним плануванням та архітектурою, наявністю потенційно брендових туристичних об’єктів (Археологічне городище «Дикий Сад», Миколаївська обласна обсерваторія, Миколаївський зоопарк тощо).

У м.Миколаєві існує 347 пам’яток історії та культури: пам’ятки садово-паркового мистецтва – 9; будинки та споруди культурної спадщини – 338, театри – 3, популярні локації та місця для сімейного та дитячого відпочинку.

Додатковим джерелом залучення туристів до м.Миколаєва є транзитні туристичні потоки на Чорноморське узбережжя, а також різні категорії туристів, які обирають  санаторно-курортний відпочинок.

Систему громадського харчування м.Миколаєва утворюють ресторани різного класу, бари, кафе та їдальні, пункти швидкого приготування їжі та самообслуговування, яких більше 1000 у місті  та  які можуть задовільнити потреби в харчуванні туристів з різних країн світу з їх різноманітними смаками та традиціями національної кухні.

Готельне господарство є невід’ємною складовою туристичної галузі м.Миколаєва, виступаючи основою матеріально-технічної бази туризму, дозволяє сформувати позитивний туристичний імідж та сприяє ефективній організації діяльності та повному задоволенню потреб туристів. У наявності близько 40 засобів колективного розміщення різних форм власності.

Місто Миколаїв є транспортним хабом, в наявності є міжнародний аеропорт, пасажирський залізничний вокзал, три морські порти та один річковий порт, які в свою чергу суттєво впливають на розвиток, розширення та вдосконалення туристичної галузі. Можливості річок Південний Буг та Інгул, як транспортної артерії й окремої туристичної атракції, використовуються ще недостатньо.

У 2019 році  вперше в історії міста розроблено та затверджено міську  Програму розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2020 року, в межах якої розв’язувалися  проблеми розвитку туризму в м. Миколаєві та за результатами виконання якої проведені основні заходи, що сприяли популяризації м. Миколаєва.

З метою підвищення пізнаваності та туристичної привабливості м.Миколаєва, розвитку регіонального та міжнародного співробітництва у сфері туризму, 11-13 травня 2021 року у м.Київ взято участь у  міжнародній туристичній виставці UITT: «Україна - Подорожі та Туризм». Делегація від міста презентувала відвідувачам туристичний потенціал м.Миколаєва: туристичні маршрути, масштабні івенти та інші напрямки. Обмінялися досвідом щодо діяльності туристично-інформаційних центрів міст України.

Щорічно починаючи з 2017 року за ініціативи громадськості та підтримки міської влади проводиться  фестивальне свято на воді «Миколаїв River Fest» – щорічний масштабний івент, створений для підвищення туристичної привабливості міста Миколаєва. Фестиваль, який показує можливості раціонального використання українських водних ресурсів, зокрема, річок Інгул й Південний Буг та Дніпро-Бузького лиману для культурного дозвілля, спорту й туризму. Фестиваль сприяє збільшенню туристичного потоку до міста Миколаєва, задоволенню духовних потреб особистості, естетичного виховання молоді, змістовної організації дозвілля, розвитку маломірного судноплавства, підприємництва.

22 травня 2021 року відбувся перший етап фестивального свята на воді, в день лiтнього покровителя морякiв Святого Миколая, пройшла традиційна вiтрильна регата, в якій взяли участь 23 яхти.

5-6 червня 2021 року в рамках проведення фестивального свята на воді та з метою популяризації вітрильного туризму у Миколаєві відбувся 2-й етап регати крейсерсько-перегонових яхт «Mykolaiv River Cup», в якій взяли участь більше 50 команд із різних міст України,  проведено зйомки першого в Україні реаліті-шоу «Регата».

            З метою посилення спроможності місцевих суб’єктів туризму щодо підприємницьких навичок, креативного туризму та розвитку туристичних продуктів у 2021 році впроваджено проєкт «Школа креативного туризму», що проводиться ГО « Фонд розвитку м.Миколаєва» в рамках проєкту « Туризм. Спадщина. Креативність» при фінансуванні транскордонної операційної програми «Басейн Чорного Моря», в рамках програми між Миколаївською міською радою та ГО «Фонд розвитку Миколаєва» в 2020 році підписано Меморандум про партнерство та співпрацю щодо реалізації проєкту.

10-13 серпня 2021 року в рамках проєкту «Мандруй Україною» було презентовано новий туристичний маршрут  «Одеса – Миколаїв – Херсон» з метою розвитку внутрішнього туризму та збільшення потоків туристів південного регіону, в якому кожне місто представило свої унікальні туристичні локації. Проєкт «Мандруй Україною» передбачає, що туристичний бізнес – готелі, перевізники, туроператори та туристичні агенції – надаватиме спеціальні пропозиції для громадян України в період обмеженого туристичного потоку за кордон.

Одним із завдань Програми є створення туристичних продуктів, з цією метою в рамках Програми розроблено цифровану екскурсію на мобільних пристроях археологічними місцями м.Миколаєва.

Постійно проводилися зустрічі Миколаївського міського голови з представниками туристичної індустрії м.Миколаєва,  метою яких було обговорення та вирішення проблемних питань галузі, та поширювалася  інформація про туристичні можливості м. Миколаєва  в інших регіонах України задля стимулювання розвитку внутрішнього туризму. Розроблено промоційну продукцію. Щороку проходили урочисті заходи до Міжнародного дня туризму, у яких взяли участь фахівці туристичної сфери м.Миколаєва та Миколаївської області, представники органів місцевого самоврядування, органів державної влади та туристична громадськість м.Миколаєва.

Виконання результативних показників Програми показує позитивну динаміку,  так туристичний збір за 2021 рік склав 1770,61 тис. грн, що на 34% більш, ніж за відповідний період 2020 року.

Туристичний збір до бюджету м. Миколаєва, тис. грн*

 

 

1770,61

 

497,623

 

1320,87

 

*за даними департаменту фінансів Миколаївської міської ради

 

Порівняння суми надходжень туристичного збору (липень 2020 року та липень 2021 року), тис.грн:

 

 

ЖИТЛОВЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Житлова галузь є невід’ємною частиною сфери житлово-комунального господарства міста. Житловий фонд м. Миколаєва складає 42484 домоволодіння, з яких:

- 39045 будинків садибної забудови;

- 35 будинків – відомчий житловий фонд.

За останні 3 роки відбулися значні зміни у системі управління багатоквартирними будинками міста.

Станом на 01.07.2021:

-        створено ОСББ та прийнято будинки в управління: у 2019 році – 18; у 2020 році -18; у 2021 році – 12.

-        обрано управителя самостійно: у 2019 році – 626; у 2020 році – 329; у 2021 році – 36.

       Позитивним моментом, зокрема для суб’єктів господарювання, проведення конкурсу та укладення договорів про надання послуг з його переможцями є реалізація законодавчих вимог стосовно необхідності надання послуг з управління багатоквартирними будинками на договірних засадах зі співвласниками.

-        обрано на конкурсних засадах: у 2020 році -164; у 2021 році – 20.

- 992 житлових будинки, в яких співвласниками не обрано форму управління (станом на 01.07.2021),  знаходяться  на обслуговування житлово-експлуатаційних підприємств по тарифах, затверджених виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

За наступні 3 роки основне завдання органів місцевого самоврядування - закінчити процес визначення форми управління багатоквартирними будинками. Максимально охопити городян знаннями щодо їх житлових прав  та обов’язків як власників спільного майна багатоквартирних будинків, незалежно від технічного стану будинку. Перехід виключно на співфінансування для проведення капітальних ремонтів відповідно до Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки.

 

 

КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Для централізованого питного водопостачання м. Миколаєва використовується вода р.Дніпро та підземних джерел. Середньодобове споживання води містом складає близько 98,7 тис.м³, з яких 80% споживається населенням, а 20% задовольняють потреби промислових підприємств та інших споживачів.

Водопостачання м. Миколаєва може здійснюватися з 1-го джерела: р. Дніпро. Сира вода поступає для очистки  в очисні споруди з р. Дніпро по 2 водоводах діаметром 1400 мм протяжністю 73 км потужністю 240 тис.м³ води на добу.

Очисні споруди водопроводу загальною потужністю 190 тис.м³ на добу займають територію площею 52,8 га, працюють в форсованому режимі та забезпечують подачу питної води до 105 тис.м³ на добу.

Система водовідведення міста складається з мережі самопливних колекторів, якими стічні води транспортуються 31 насосною станцією каналізації та мережі напірних колекторів, що  транспортують стічні води від насосних станцій каналізації до Галицинівських чи Варварівських очисних споруд каналізації. У середньому через очисні споруди  каналізації проходить 55 тис. м³ стічних вод. Довжина каналізаційної мережі -   721,6 км.

Система централізованого водовідведення задовольняє потреби населення, індустріальні об’єкти та  соціальні заклади міста на 63%.

Постачання тепла населенню м.Миколаєва здійснюється від двох найбільших його виробників: ПрАТ “Миколаївська ТЕЦ” та ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”. Провідне підприємство теплоенергетики ОКП “Миколаївоблтеплоенерго” забезпечує тепловою енергією близько 70% споживачів м. Миколаєва.

На балансі підприємства знаходяться 93 котельні, встановленою потужністю від 440.125 Гкал/год., 93 ІТП, 13 ЦТП, 340 котлів, з них на природному газі - 325 од., 12 електричних на вугіллі - 3 од., 2Д= 232,612 км теплових мереж, у т.ч. у котельні, бойлерні, ІТП, ЦТП теплоенергетичного комплексу комунальної  власності Миколаївської міської ради.

 

Місто Миколаїв має досить розгалужену мережу доріг, загальна довжина яких складає  834,9 км, із них 705,1 км із твердим  покриттям. У місті розташовано 9 мостів та 2 підземні переходи.

       Загальна площа доріг з асфальтобетонним покриттям становить 5128,4 тис.м².

     Зливова каналізація міста має протяжність 29,3 км, з яких відкритого типу 12  км,  налічується   1074   одиниці

 

 

2020 рік

І півріччя 2021 року

Витрати на утримання, реконструкцію, капітальний та поточний  ремонт доріг, внутрішньоквартальних проїздів, тротуарів  (тис.грн)                                       

85986,236

17212,337

Відремонтовано дорожнього полотна, тис.м2

81,488

16,452

Площа відремонтованого тротуарного покриття, тис.м2

39,407

4,605

 

дощоприймальних колодязів, 888 одиниць оглядових колодязів, 2144 одиниці зливоприймальних  решіток.

У місті існують наступні засоби регулювання дорожнім рухом: 110 од. світлофорних об'єктів,  11161 од. дорожніх знаків, 6947 п.м НПО, 1439 п.м пристроїв примусового зниження швидкості «лежачий поліцейський».

Відновлення та будівництво зовнішнього освітлення вулиць міста

2020 рік

І півріччя 2021 року

Змонтовано СІП проводу, км

378,6945

7,8928

Встановлено світильників, од.

2345

547

 

По місту налічується 1569.4 км кабельних та повітряних мереж зовнішнього освітлення та 35 908  од. світлоточок.

Наявні 9 інженерних споруд: міст через річки Південний Буг і Інгул, шляхопровід у мкр  Широка   Балка,   Аляудська   переправа

Каботажний мол, Вітовський міст (автомобільна мостова споруда  по пр. Богоявленському), Вітовський міст (автомобільна мостова споруда по об’їзній дорозі по вул. Степовій), міст Вітовський (пішохідний міст непарний бік по пр. Богоявленському) та міст Вітовський (пішохідний міст парний бік по пр. Богоявленському).

КП «Миколаївська ритуальна служба» проводились роботи з утримання міських кладовищ. Витрати на утримання міських кладовищ (прибирання та охорона) 2020 рік- 9751,657 тис. грн, за І півріччя 2021 року -3483,52 тис. грн.

На території міста розташовано  4 діючих міських цвинтарі (Матвіївський новий, Корабельний новий (Балабанівка), Велика Корениха і Мала Корениха) та  10 закритих цвинтарів (Старо-Руський, Інтернаціональний, Міський (Мішково-Погорілове), Корабельний старий, Водопійський, Солянський, Матвіївський старий, Тернівський, Широкобальський, Варварівський.

 

ТРАНСПОРТНА  ІНФРАСТРУКТУРА

 

На сьогодні транспортна мережа міста Миколаєва складається з 6 трамвайних, 6 тролейбусних та 52 автобусних маршрутів, які обслуговують 12 підприємств-перевізників.

Якість та доступність транспортної інфраструктури міста Миколаєва становить 73 %.

Протягом 2020 - 2021 років комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» були проведені наступні ремонти:

 

 

              Трамвай

Тролейбус

   2020 рік

2021 рік

2020 рік

 рік

   Капітальні   ремонти

4

2

13

6

   Середні       ремонти

9

6

6

1

 

На даний час  завершені роботи із виготовлення та налагодження дослідного зразка капітально відремонтованого та переобладнаного трамвайного вагону типу КТМ 5М3-ВП проводяться приймальні випробування.

Були проведені капітально відновлені  роботи  тролейбуса Skodа, який був придбаний у 2015 році,  відновлена система керування тяговим двигуном.

                                             Ремонт трамвайної колії

        

       Замінено:

2020 рік

2021 рік

877,98 м (рейок)

345,8 м (рейок)

1 стрілочний перевод

 

4 переїзди

 

 

                                           Ремонт контактної мережі 

 

             2020  рік

           2021 рік

Заміна к/ мережі

           1,902 км

          1,445 км     

Заміна опор к/мережі

              23 од

           13 од

    

 

Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» виконані  наступні роботи:

-        облаштування зупинки по вул. Кузнецькій;

-        благоустрій зупинки вул. Будівельників- пр. Миру;

-        благоустрій території вул. Андреєва,17;

-        влаштування переходу пр. Миру –вул. Будівельників;

-        влаштування зупинки вул. Ген.Свиридова- вул.7 Поздовжня;

-        ремонт переходу- Центральний  ринок;

-        ремонт переходу вул. 8 Березня- вул.Сінна.

            Комунальним підприємством Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» у  ході реалізації проєкту «Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва» за кредитні кошти банку ЄБРР  06.05.2021 підписано контракт з    ТОВ «Літан» на постачання 40 од. нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів   (із запасними частинами, діагностичним обладнанням, інструментами  та супутніми послугами).

 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

Протягом останніх чотирьох років з початку реалізації Програми енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2022 роки станом на 01.07.2021 розглянуто та компенсовано:

-  209 ОСББ – 36 542 929,74 грн;

-  551 фізичну особу – 3 899 225,17 грн.

Основним напрямком використання є придбання вікон з енергозберігаючими склопакетами та вхідних дверей з утепленими опорами. Також було здійснено заходи з енергомодернізації житлового фонду  шляхом заміни старих вікон та вхідних дверей в під’їздах 175 житлових будинків на сучасні, енергозберігаючі протягом 2020 року.

Основними досягненнями у 2020 році можна вважати майже повне закінчення ремонтних робіт за проєктом: «Реконструкція з термосанацією будівлі ДНЗ №87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57». Продовжуються ремонтні роботи в ЗОШ №№ 42, 45, 14, 23,  ДНЗ №№ 106 та 123.

Виконано роботи за проєктом: «Капітальний ремонт з енергомодернізацією Кульбакинського будинку культури Корабельного району за адресою: м. Миколаїв, вул. Райдужна, 38». Також реалізовано роботи в частині заміни вікон та дверей будівель міських лікарень №№3, 4, 5 та міської лікарні швидкої медичної допомоги.

 

 

 

 

 

 

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата в економіці м. Миколаєва у 2020 році складала 11414 грн. Порівняно до даних за 2019 рік спостерігається зростання показника по місту на 12,8 %.

Середньомісячна номінальна заробітна плата в економіці м.Миколаєва у 2019 році складала 10117,0 грн. Порівняно до даних за 2018 рік    (7337,0 тис.грн) спостерігається зростання показника по місту на 37,9 %.

Збільшення рівня середньої заробітної плати насамперед залежить від зростання мінімальної заробітної плати, встановленої на державному рівні.  ЇЇ зростання в подальшому також можливе за умови зростання обсягів виробництва, робіт та послуг як у державному, так і в приватному секторах економіки.

Незважаючи на тенденцію до зростання рівня середньої заробітної плати по місту Миколаєву, наразі все ще існує факт заборгованості із виплати заробітної плати на підприємствах міста.

За даними оперативного моніторингу, заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.06.2021 на 13 економічно активних підприємствах міста перед 1125 працівниками склала 42548,5 тис.грн.  Сума боргу в середньому на одного працівника склала 37820,88 грн.

У порівнянні з даними на 01.01.2021 (26776,2 тис. грн) спостерігається збільшення суми боргу на 15772,3 тис. грн, або на 58,9 %, за рахунок підприємств приватної та колективної форми власності (7072,1 тис.грн).

Станом на 01.06.2021 сума заборгованості із виплати заробітної плати складала: на державних підприємствах– 9384 тис.грн, комунальних – 198,7 тис.грн, приватних – 32966,3 тис.грн.

       Основними причинами існування заборгованості із виплати заробітної плати залишаються:  відсутність замовлень і, як наслідок, обсягів робіт, а також недостатній рівень ведення претензійно-позовної роботи та недотримання чинного законодавства в частині першочерговості виплати заробітної плати.

Згідно з розрахунковим балансом трудових ресурсів по м.Миколаєву, кількість трудових ресурсів  станом на 01.01.2021 складала  302,8 тис. осіб, що на 0,4 % менше ніж  станом на 01.01.2020 – 304,0 тис. осіб.

       Кількість працездатного населення у працездатному віці  станом на 01.01.2021  складала 278,5 тис. осіб та зменшилася на 0,6 %, у порівнянні з 01.01.2020  - 280,2 тис. осіб та на 1,3 % у порівнянні з кількістю працездатного  населення.     

        Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру у 2021 році проводиться відповідно до  рішення виконкому Миколаївської міської ради від 23.12.2020 № 1284 «Про організацію та проведення громадських робіт у м. Миколаєві на 2021 рік».

       У І півріччі 2021 року, згідно з інформацією, наданою Миколаївським міським центром зайнятості, за станом на 01.07.2021  на оплату праці 145 безробітних  осіб, залучених до робіт тимчасового характеру, витрачено з власних коштів роботодавців 278,38 тис. грн та інших робіт тимчасового характеру.

Для стимулювання розвитку підприємництва, відтворення трудових ресурсів у місті Миколаївським міським центром зайнятості за І  півріччя  2021 року  було створено 3 нових робочих місця 1 суб’єктом малого підприємництва  в пріоритетних видах економічної діяльності, а саме ТОВ «Керуюча компанія «Інгул» отримало компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за створення 3-х нових робочих місць відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення».

       Постійно проводиться моніторинг потреби міста у кадрах, інформація про наявні вільні місця у місті щомісяця розміщується на сайті Миколаївської міської ради.

       Всього по місту Миколаєву станом на 01.06.2021 є в наявності 925 вакансій, з них:

    -  для службовців –  331;                                                                                       

    -  для робітників – 441;

    -  без спеціальної підготовки – 153 робочих місця.

      За І півріччя 2021 на професійне навчання були направлені 107 осіб з числа безробітних, які перебувають на обліку в Миколаївському МЦЗ. Серед осіб, які закінчили навчання,  1 особа пройшла перепідготовку, 102 особи підвищили кваліфікацію. Після проходження навчання 87 осіб працевлаштувались, що становить 84% від усіх осіб, які пройшли професійне навчання та підвищення кваліфікації.

 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Соціальна політика — це складова загальної політики, втілена в соціальні програми та різноманітні заходи, спрямовані на задоволення потреб та інтересів людей і суспільства. Способом реалізації соціальної політики є система соціального захисту і соціальних гарантій. 

За рахунок коштів державного бюджету забезпечується:

 виплата щомісячної грошової допомоги відповідно до Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею;

виплата державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, допомоги при народженні дитини, допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомоги на дітей одиноким матерям, допомоги при усиновленні дитини, допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, допомоги на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідності, відповідно до Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751;

виплата державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250;

виплата державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня       2005 р. № 261;

виплату тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, відповідно до Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  22 лютого 2006 р. № 189;

виплату тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, відповідно до Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1098;

виплату допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, відповідно до Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям”;

виплату щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2019 р. № 233 “Деякі питання державної допомоги окремим категоріям громадян”;

виплату державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 79;

виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, здійснення видатків на сплату за них єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 552;

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” відповідно до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 р. № 68 “Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня”.

Протягом 2020 року субсидії на оплату житлово – комунальних послуг призначено 47315  домогосподарствам, кількість отримувачів субсидій становила 24780 домогосподарств. Станом на 01.07.2021 субсидії отримують 9800 сімей.

 В Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги,  перебували на обліку 103100  осіб. Станом на 01.07.2021 –  99279 осіб.

Здійснено перехід фінансування субсидій та пільг на оплату житлово – комунальних послуг за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам, на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій готівковій та безготівковій формі.

У 2020 році на обліку перебували 4483 особи з числа учасників АТО, станом на 01.07.2021 їх чисельність становить 4657 осіб.

З метою обліку внутрішньо переміщених осіб ведеться Єдина інформаційна база даних про внутрішньо переміщених осіб. Протягом 2020 року в місті Миколаєві перебували на обліку 5452 внутрішньо переміщені особи, станом на 01.07.2021 – 5497.

На обліку у 2020 році  перебували 2205  громадян, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, на 01.07.2021 – 2159 осіб.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань надання усіх видів соціальної допомоги.

 

Показники виплати державних соціальних допомог 

по  м. Миколаєву

 

№ п/п

Економічні показники

2020 рік

на 01.07.2021

Кількість

Кошти, тис.грн

Кількість

Кошти, тис.грн

1

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами

1861

3525,0

867

1972,4

2

Допомога  при усиновленні дитини

35

578,8

31

251,1

3

Допомога при народженні дитини

10034

148997,7

9599

69867,6

4

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

436

30657,4

422

16678,4

5

Допомога на дітей одиноким матерям

1416

65270,3

1173

10759,9

6

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям

2423

69041,6

1634

47092,2

7

Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

4665

119860,1

4662

68357,9

8

Тимчасова державна допомога дітям

181

2680,1

162

1359,5

9

Відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня”

171

35420,4

224

2354,1

10

Державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

30

8908,1

33

4872,0

11

Допомога по догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу

807

19508,4

738

9589,5

12

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

2091

43110,1

2125

23470,4

13

Щомісячна компенсаційна виплата непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

251

113,6

203

47,4

14

Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

438

6391,3

404

3797,3

15

Допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях

1199

32289,5

1227

12869,1

16

Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги

722

1873,8

576

2680,5

17

Адресна допомога внутрішньо переміщеним особам

1344

20381,9

1262

10599,0

 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) надає соціальні послуги громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання в умовах тимчасового або денного перебування в структурних підрозділах міського територіального центру.

Протягом минулого року відділеннями міського територіального центру було виявлено, обслуговано та планується обслугувати у 2021 році  12422 громадянина похилого віку та осіб з інвалідністю (у 2020 році – 12422 осіб,  у 2019 році – 10853 осіб, у 2018 році – 9637 осіб), а саме:

 

 

 

 

Кількість громадян, які отримали послуги

у районних відділеннях соціальної допомоги вдома

 

Район

2018 рік

2019 рік

2020 рік

І півріччя

2021 року

Заводський

602

570

568

531

Інгульський

525

533

560

479

Корабельний

396

401

419

401

Центральний

551

564

553

492

Всього

2074

2068

2100

1903

 

Кількість громадян, які отримали послуги

у районних відділеннях денного перебування

 

Район

2018 рік

2019 рік

2020 рік

І півріччя

2021 року

Заводський

262

301

289

256

Інгульський

326

327

344

184

Корабельний

207

207

206

202

Центральний

245

250

209

219

Всього

1040

1085

1048

861

 

Кількість громадян, які отримали послуги

у районних відділеннях організації надання адресної допомоги

 

Район

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Заводський

2088

2301

2734

Інгульський

1576

1838

2427

Корабельний

1132

1425

1579

Центральний

1727

2136

2534

Всього

6523

7700

9274

 

У зв’язку із реорганізацією служб соціального захисту на території Миколаївської територіальної громади міський територіальний центр з червня 2021 року в результаті оптимізації з 4 відділень створив єдине відділення організації надання адресної допомоги. З початку року послуги у відділенні отримали 4366 громадян.

Із середини травня 2021 року у відділеннях денного перебування Заводського, Корабельного та Центрального районів розпочали роботу групи денного догляду за особами з інвалідністю з частковою втратою рухової активності та поведінковими розладами віком від 18 до 45 років. Групи розраховані на 10-15 осіб. Станом на 01.07.2021  послугою денного догляду скористалося 33 особи з інвалідністю.

На даний час у міському територіальному центрі налічується 3 мікроавтобуси, які облаштовані спеціальними підйомниками для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, які пересуваються на візках або за допомогою милиць та інших маломобільних груп населення до лікарняних закладів, МСЕК, підприємств - надавачів послуг на культурно-масові заходи тощо. З початку 2021 року було надано 3380 транспортних послуг 1263 громадянам (2020 році - 4583, 2019 році - 3202, 2018 році - 2933).

Міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю здійснює комплексні реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю, спрямовані на розвиток здібностей, створення передумов для їхньої інтеграції у суспільство.

Центром  надаються послуги ранньої реабілітації (абілітації), соціальної реабілітації (абілітації), професійної орієнтації, соціальної адаптації, соціальної профілактики, педагогічні, соціально-побутові, психологічні, корекційно-розвивальні, логопедичні, лікувальний масаж, послуги вчителя-дефектолога, медичний супровід лікаря-психіатра дитячого, музичний розвиток, фізичний розвиток, лікувальна фізкультура, послуга денного перебування, транспортні послуги, зоотерапія.

У Центрі обслуговується 129 дітей з інвалідністю з психічними та фізичними вадами здоров’я, з них 41 дитина проходить курс реабілітації у групах Корабельного району.

На базі Центру функціонує 15 реабілітаційних груп, три з яких – денного перебування. Діти груп денного перебування забезпечуються комплексними обідами та полуденками, у Центрі облаштовано кімнату для денного сну.  

Міською радою було прийняте рішення про необхідність відкриття у травні 2021 року двох груп тимчасового перебування вихованців у другу зміну (для дітей віком від 7-ми до 14-ти років) та однієї групи денного перебування (для дітей віком від 14-ти до 18-ти років).

Оскільки одним із завдань Центру є створення умов для подальшої інтеграції дітей з інвалідністю в дитячі колективи дошкільних установ та заклади загальної середньої освіти, введення другої зміни дало змогу отримувати реабілітаційні послуги дітям, які відвідують школу, але відповідно до індивідуальної програми реабілітації потребують занять з логопедом, психологом та дефектологом.

З травня 2021 року додатково введено 1,5 штатних од. практичного психолога та 1,5 штатних од. вчителя-дефектолога з метою надання послуг для дітей, які відвідують Центр у другу зміну.

З метою соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на території міста функціонує Миколаївський міський центр реінтеграції бездомних осіб (далі - Центр), який є підвідомчим підрозділом департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, розрахований до 50 ліжко-місць.

 

Показники наданих послуг Центром реінтеграції бездомних осіб

по  м. Миколаєву

 

Показник

 

Одиниці виміру

За 2020 рік

За І півріччя 2021 року

1.      

Отримали послуги, з них:

особи

1063

535

2.      

Надано тимчасове проживання

особи

182

109

3.      

Виявлено соціальним патрулем

в ході виїздів

особи

шт.

295

187

183

83

4.      

Виконано ліжко-місць

ліжко/місце

13049

7627

5.      

Відновлено паспортів                                         

особи

35

15

6.      

Надана реєстрація                                              

особи

54

20

7.      

Видано довідок

одиниць

127

36

8.      

Призначено пенсій і держдопомог                    

особи

15

4

9.      

Встановлена інвалідність

особи

9

4

10.   

Оформлено в будинки-інтернати

особи

8

6

11.   

Направлено на стаціонарне лікування

особи

42

17

12.   

Видано одягу та взуття                                         

одиниць

575

400

 

У КУ «Міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая» станом на 01.07.2021 перебуває на обліку 40 літніх людей  та осіб з  інвалідністю (чоловіків і жінок) м.Миколаєва, які потребують стороннього догляду та не мають близьких працездатних родичів.

  Для поліпшення умов проживання та утримання підопічних постійно зміцнюється матеріальна база установи.

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

        

Охорона здоров’я – це найважливіша складова соціальної сфери, один із головних чинників національної безпеки. Це системи заходів, спрямованих на підвищення ефективності функціонування системи охорони здоров’я міста, якості та доступності медичної допомоги з метою поліпшення стану здоров’я миколаївців, зростання тривалості їхнього життя.  

      Мережа закладів охорони здоров’я міста, яка підпорядкована управлінню  охорони здоров’я Миколаївської міської ради, складає 21 лікувальний заклад: 18 комунальних  некомерційних підприємств, а саме:   6 лікарень, у тому числі 1 дитяча лікарня, 3 пологових будинки, 7 центрів первинної медико-санітарної  допомоги, на базі яких розгорнуто 38 сімейних амбулаторій загальної практики - сімейної медицини, міська стоматологічна поліклініка, центр соціально значущих хвороб;  3 комунальні підприємства стоматологічного спрямування.

     У закладах охорони здоров’я міста надається первинна та спеціалізована медична допомога на рівні сучасних стандартів та з впровадженням науково-медичних технологій. Прикладом таких впроваджень служать результати  роботи опікового центру, відділення реконструктивної  та пластичної хірургії, міської централізованої клініко-біохімічної лабораторії, індивідуальних сімейних пологових залів, кабінетів „Довіри”. Приділяється велика увага впровадженню сімейної медицини в місті, на базі семи центрів первинної медико-санітарної допомоги  розгорнуто 38 сімейних лікарських амбулаторій.

     По галузі «Охорона здоров'я» рахується 6615,25 штатних одиниць, у тому числі 1586,75 одиниць лікарів, 2443,75 одиниць середнього медичного персоналу, 1294,50 штатні одиниці молодшого медичного персоналу, 1290,25 штатних одиниць фахівців та іншого персоналу. У закладах охорони здоров'я  розгорнуто 2005 стаціонарних ліжок.

          Третій рік триває медична реформа галузі. Діяльність галузі відбувається за новим  фінансовим механізмом від Національної служби здоров’я України  (далі -НСЗУ) за договорами надання медичної допомоги за програмою медичних гарантій.  У закладах охорони здоров'я первинного рівня покращився рівень надання медичної допомоги пацієнтам, збільшився рівень заробітної плати медичних працівників, збільшилась кількість укладених декларацій з сімейними лікарями та на сьогодні становить 366 730, що складає 77,8% від  чисельності населення міста.

  З 01.04.2021 заклади охорони здоров’я  міста продовжили роботу за новими договорами про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій на 2021 рік з НСЗУ. Кількість договорів у цьому році зросла на 18 і складає - 114 договорів  по 24 пакетах послуг, на загальну суму більше 548 млн грн. Закладами вторинного рівня надання медичної допомоги  укладено  88 договорів, лідером стали КНП ММР «Міська лікарня №5» – 19 договорів та КНП ММР «Міська лікарня №4» – 11; закладами первинного рівня укладено  26 договорів.

Усі медичні заклади, що підписали договір, відповідають певним вимогам, тобто мають обладнання, фахівців та умови для надання належної медичної допомоги, забезпечено інклюзивність (доступності) будівель медичних закладів для осіб з обмеженими можливостями. Медичні заклади отримали суми у договорах, відповідно до своїх потужностей та кількості послуг, які надали торік і внесли в електронну систему охорони здоров’я.

Робота  галузі  охорони здоров’я  продовжувалася в умовах  пандемії COVID-19, але і в цих складних умовах вдалось досягти певних результатів протягом 2021 року, а саме:

-        придбано медичне обладнання на загальну суму 9925,195 тис. грн, в тому числі придбано 412 функціональних ліжок;

-      придбано 75 комплектів ендопротезів суглобів для пільгової категорії громадян на загальну суму 3973,331 тис. грн, з них 67  комплектів кульшового суглоба та 8 комплектів колінних суглобів;

-      продовжується реалізація проєкту Президента України EMERGENCY - проведення капітального ремонту та реконструкції приймальних відділень опорних лікарень КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» та КНП ММР  «Міська лікарня №3», до кінця 2021 року планується завершити реконструкцію приймального відділення в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», капітальний ремонт приймального відділення в КНП ММР  «Міська лікарня №3» планується завершити в 2022 році;

-      відкрито відділення інтенсивного лікування хворих з гострою коронавірусною хворобою та супутніми судинними ускладненнями (інфаркти, інсульти) в  КНП ММР «Міська лікарня №1»;

-      відкрито  сімейну амбулаторію №3 КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» у мікрорайоні Північний, після проведеного капітального ремонту;

-      відкрито сімейну амбулаторію №5 КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №4» в мікрорайоні Матвіївка. Амбулаторія побудована  «з нуля» за розширеним типовим проєктом;

-      відкрито відділення інтервенційних втручань в КНП ММР «Міська лікарня №1», з встановленням сучасного медичного ангіографічного обладнання;

-      після капітального ремонту відкрито приймальне відділення в КНП ММР «Міська лікарня №1»;

-  продовжено страхування працівників 18 закладів охорони здоров'я міста Миколаїв від коронавірусної хвороби COVID-19. На сьогодні застраховано  5042 працівники галузі.

    На 2022-2024 роки в галузі «Охорона здоров'я» планується виконати наступні завдання та заходи:

-      придбання приміщення та проведення його реконструкції для розширення сімейної амбулаторії КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6»;

-      створення Перинатального центру ІІ рівня на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3»;

-      проведення централізованого киснезабезпечення в стаціонарні заклади охорони здоров'я (КНП ММР «Міська лікарня №4», КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги», КНП ММР «Пологовий будинок №3»);

-      створення більшої кількості автоматизованих робочих місць;

-      проведення капітальних ремонтів автоматичних пожежних сигналізацій в лікувальних закладах міста;

-      подальше оновлення матеріально-технічної бази лікувальних закладів.

 

ОСВІТА

Збережено розгалужену мережу закладів дошкільної освіти (73 заклади та дошкільні групи Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору) для задоволення потреб у дошкільній освіті жителів міста, де виховуються 15 413 дітей.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6-ти років становить 97,5%.

Розвинуто мережу груп для дітей з особливими освітніми потребами.

Оптимізовано мережу закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), кількість закладів  становить 68 установ, де навчається 46128 учнів. Середня наповнюваність класів по місту становить 28,06 учнів.

7 закладів позашкільної освіти (понад 13,0 тис. дітей).

      Працюють 4 інклюзивно-ресурсні центри, які проводять комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини за новими підходами та здійснюють супровід педагогів і дітей у закладах освіти.

Крім того, з міського бюджету фінансується 9 закладів професійної (професійно-технічної освіти), муніципальний академічний коледж.

     Зросла кількість інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти та кількість класів у закладах загальної середньої освіти.

Кількість інклюзивних груп у ЗДО

Рік

Кількість ЗДО

Кількість груп

Кількість дітей

2019

35

48

82

2020

45

96

125

2021

51

124

200

 

Кількість інклюзивних класів у ЗЗСО

Рік

Кількість  ЗЗСО

Кількість класів

Кількість дітей

2019

37

108

143

2020

40

160

231

2021

41

175

259

 

 

Забезпечено дотримання Законів України «Про освіту» (ст. 7), «Про повну загальну середню освіту» (ст. 5) стосовно мови освіти. Заклади загальної середньої освіти здійснюють освітній процес українською мовою.

З метою задоволення потреб населення у початковій школі 10 закладів освіти функціонують окремі класи з навчанням мовами національних меншин (ЗЗСО №10, 15, 18, 19, 25, 31, 35, 45, 53, 61), водночас у базовій та профільній середній школі предмети викладаються українською мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу.

Створено умови для оволодіння іноземними мовами: англійську мову вивчають 44241 учнів, німецьку – 7679, французьку – 54. У позаурочний час діти відвідують факультативи й гуртки (з англійської – 51, німецької – 436, французької – 54). Здійснено викладання іноземної мови як другої для 7649 школярів (англійської – 444, німецької – 6553, французької – 652).

У місті 56 закладів освіти впроваджують профільне навчання. Функціонують 159 класів з профільним навчанням (контингент зріс від 3399 до 4367); 137 класів з поглибленим вивченням окремих предметів.

Усі заклади освіти підключено до мережі Інтернет. Створено умови для використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі, шкільні бібліотеки облаштовано сучасною комп’ютерною технікою, перетворено їх в інформаційні центри.  

У 2020-2021 н.р. в закладах загальної середньої освіти активно впроваджується практика використання електронних журналів. Такий досвід мають ЗЗСО №1, 19, 22, 31, 57, економічний ліцей №1, АДТ. Зокрема, ЗЗСО №19 для обліку відвідування занять та навчальних досягнень під час дистанційного навчання обрано платформу  «Нові знання».

За останні три роки підвищився якісний склад педагогічних кадрів: вища кваліфікаційна категорія зросла на 1% (від 48 до 49%), вищу освіту мають 100% педагогів.

Одним із складників Концепції нової української школи є умотивований педагог, який має свободу творчості й розвивається професійно. Із 3126 (100%) педагогів мають вищу освіту; 1554 встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 678 – спеціалісти І категорії, 458 – спеціалісти; 728 – старші учителі, 479 – учителі-методисти.

На обласному етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України учні закладів освіти міста одержали 48 призових місць (22 перших, 17 других та 9 третіх).

У фіналі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – 15 призових місць (9 перших, 6 других).

 Школярі беруть активну участь та перемагають у численних інтелектуальних та творчих конкурсах і змаганнях: Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» - ІІ місце, всеукраїнському конкурсі МАН «Юніор-Дослідник»  - 2 ІІ місця, міжнародній виставці інновацій та технологій «Обмін технологіями 2021-Малайзія-Хорватія»  - ІІІ місце, фестивалі наук «Молодіжна хвиля. Наука на вулицях міста 2021» та  Всеукраїнському конкурсі від проєкту Всеосвіта «Безпека на дорозі» - І місце за найкращий TikTok. Крім того, започатковано партнерство у проєкті Жана Моне «Академія досліджень ЄС для школярів та студентів» за програмою ЄС Erasmus у ЧНУ через інтерактивні лекції, рольові ігри, вікторини та розробку власних проєктів.

            Студенти МАК – дипломанти  І ступеню ІІІ Міжнародного відкритого багатожанрового фестивалю-конкурсу мистецтв «Лиманські зорі»  отримали дипломи І та два дипломи  ІІ ступенів (за три вистави Ювілейного фестивалю мистецтв «Зірки Причорномор’я -2021», стали лауреатами інших конкурсів та фестивалів.

Учні закладів освіти нашого міста – щорічні призери Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, Переможці різних етапів конкурсу: міський етап – 7, обласний етап – 5, всеукраїнський – 1.

            Вчителі міста брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року – 2021». Переможцями обласного етапу стали вчитель української мови та літератури Теплова Олена (ЗОШ №28) та директор ЗОШ №31 Архіпова Аліна, яка у фінальному турі конкурсу виборола І місце та стала абсолютним переможцем у номінації «Керівник закладу освіти».

 

 

КУЛЬТУРА

 

 

 

Результатом виконання основних завдань та заходів стали збереження та оптимізація роботи мережі закладів, установ, організацій культури і мистецтв комунальної власності.

Мережа культури представлена 5 будинками культури, 4 палацами культури, 10 мистецькими школами для дітей, Централізованою бібліотечною системою для дорослих (ЦМБ ім.М.Л.Кропивницького та 25

бібліотек-філій) та Центральною міською бібліотекою для дітей ім.Ш.Кобера і В.Хоменка з 10 бібліотеками-філіями, БУ «КІК «Дитяче містечко «Казка», КУ Миколаївським зоопарком, Муніципальним театром-студією естрадної пісні для дітей, юнацтва та молоді, Міським методичним центром клубної роботи.

На базі бібліотек ЦБС для дорослих та дітей м. Миколаєва продовжує працювати мережа з 27 інтерактивних центрів публічного доступу до електронних систем,  18 Центрів обслуговування громадян та 9 Центрів доступу до мережі Інтернет, діяльність яких можна вважати моделлю вільного доступу до послуг електронного врядування у місцевій громаді.

Роботу міських закладів культури клубного типу забезпечують 175 клубних формувань (колективи художньої творчості та любительські об’єднання). Щорічно творчі колективи будинків та палаців культури стають переможцями понад 70 міжнародних і всеукраїнських фестивалів та конкурсів.

Учасниками конкурсів різних рівнів щорічно стають близько 500 вихованців мистецьких шкіл, понад 100 – призерами всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

На базі ДМШ №1 ім. М.А.Римського-Корсакова була створена студія звукозапису.

Бюджетна установа «Культурно-ігровий комплекс «Дитяче містечко «Казка» є важливим культурним осередком, який забезпечує організацію дозвілля усіх верств населення, від дітей і підлітків до найстарших миколаївців та гостей міста, в якому щороку проводиться близько 1000 культурно-мистецьких, спортивних, розважальних  заходів, учасниками яких стають понад 300 тис. миколаївців та гостей міста.

У дитячому містечку "Казка" було відкрито багато нових арт-об'єктів, серед них: "Неонове дерево", "Металевий байк", майданчик культурно-ігрового павільйону "Казковий вокзал", мінікопії Ейфелевої башти та водонапірної башти Шухова, квітковий фонтан.

Також на території містечка "Казка" за допомогою Головного управління ДСНС України у Миколаївській області було відкрито новий арт-об’єкт «Пожежна машина». Завершено роботи по об’єкту «Капітальний ремонт споруди «Корабель» з басейном».

Миколаївський зоопарк, який має загальнодержавне значення, визнаний на міжнародному рівні, заклад з колекцією, яка налічує 427 видів, утримує 3287 тис. екземплярів тварин. У цьому унікальному куточку природи зібрана найбільша та найцікавіша колекція диких тварин в Україні. 239 видів занесені до Червоної книги України та Міжнародної Червоної книги.

Завдяки системній роботі у рамках міжнародних програм обміну із зоопарками світу та розпліднення рідкісних тварин в умовах неволі, колекція Миколаївського зоопарку щорічно поповнюється.

У 2019 році було відкрито новий комплекс «Українське сафарі». У цей же період зоопарк отримав 2 жирафів - Нуру та Логана, які прибули з Чехії. У тому ж році Миколаївський зоопарк отримав двох слонів - Шанті та Динкара з Угорщини. Для них реконструювали сучасні вольєри – зимовий та літній.

У жовтні 2020  року у  Миколаївському зоопарку до його 120-річчя презентували новий арт-об’єкт - мурал «До світлих мрій через джунглі подій». Великий за площею розпис становить 350 квадратних метрів і розташований на площі біля вольєрів слонів та жирафів.

Грандіозну роботу по розпису зовнішньої стіни було реалізовано командою викладачів та учнів старших класів дитячої художньої школи. Спільними зусиллями, був презентований такий яскравий проєкт, який втілив у життя найцікавіші і найсміливіші творчі фантазії дітей.

У 2021 році святкує поважний ювілей – 120-річчя з дня заснування –  гордість і візитна картка нашого міста, один з найстаріших, найбільших і найкращих в Україні зоологічних парків – Миколаївський зоопарк. 

            У зв'язку зі встановленням  карантину та запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-COV-2, більшість подій у культурному житті міста проходили у новому і незвичному форматі. Проведення міських конкурсів академічного співу «Пісенна мозаїка», юних піаністів, читців «Нас єднає Тарасове слово» відбувались в online форматі. До Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні було здійснено запис та трансляцію на телеканалі «Март TV» відеоконцерту «Йде травень крізь хвилини, дні і роки».

12 вересня 2020 року місто відсвяткувало свій 231-й День народження. За умов карантинних обмежень цього року День міста пройшов у незвичному та новому форматі - для городян та гостей міста цілий день працювало радіо "Соборна площа". У святковому радіоефірі лунали пісні про місто та авторські твори миколаївських поетів і композиторів.

У цей день на центральній площі міста відбулась презентація нового арт-об’єкта "Сонячна Пектораль Скіфії" від дитячої художньої школи.

Традиційне святкування Дня Святого Миколая почалось відкриттям Головної міської ялинки в online форматі. Новорічні свята місто зустріло прем’єрою телевізійного мюзиклу «Карнавальна ніч», відзнятого на замовлення управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради за участю усіх провідних колективів та митців міста.

У 2021 році затверджено план заходів з відзначення  100-річчя від дня народження видатного миколаївця, майстра сцени М.О. Троянова.

 

 

ПІДТРИМКА ДІТЕЙ  ТА МОЛОДІ  

 

Молодіжна політика, яка здійснюється профільним управлінням, є важливою складовою повноцінного розвитку потенціалу молоді м.Миколаєва.

У м. Миколаєві проживає 480,080 тис. осіб, з них 125,217 тис. молоді віком до 35 років (інформація станом на 01.01.2020 надана головним управлінням статистики у Миколаївській області).

Участь у житті громади та активна громадянська позиція молоді передбачають наявність прав, засобів, простору та можливостей, а в разі необхідності – і підтримки для участі у процесі прийняття рішень та впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою побудови кращого суспільства.

Координація роботи щодо формування пропозицій та рекомендацій з питань, що стосуються молоді, здійснюється Радою з питань молодіжної політики при міському голові.

З метою підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства проводиться конкурс програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, яким надається фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів. Впродовж 2019 - 2021 рр. було підтримано 48 проєктів на суму 1 018, 793 тис. грн. 

 

 

 

 

 Кількість підтриманих заходів на конкурсі програм (проєктів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, яким надавалась фінансова підтримка за рахунок бюджетних коштів  у 2019-2021 роках, од.

 

 

            Сума коштів виділена з міського бюджету на реалізацію програм (проєктів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, які стали переможцями Конкурсу у 2019-2021 роках, грн.

 

Крім того, однією з  форм підтримки  молоді в м. Миколаєві є відзначення студентської молоді стипендією міського голови та міської ради.

Стипендія міського голови та міської ради запроваджена з метою вдосконалення системи стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованої молоді м.Миколаєва, популяризації і пропаганди успіхів студентів та вручається щорічно, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, в межах затверджених бюджетних призначень.

 

Назва заходу

Рік

Кількість стипендії, одиниць

Сума, грн

Стипендія міського голови та міської ради для студентів навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації

2019

51

163 136,25

2020

55

184 472,20

півроку 2021

видається у листопаді

-

Стипендія міського голови та міської ради для студентів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації

2019

20

62 111,60

2020

18

55 900,44

півроку 2021

видається у листопаді

-

Стипендія міського голови та міської ради для студентів ПТНЗ

2019

17

46 459,64

2020

17

46 459,64

півроку 2021

видається у листопаді

-

 

Упродовж останніх років досягнуто певної позитивної стабільності у системі стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованої молоді м. Миколаєва, про що свідчить кількість студентів, які відзначаються стипендією міського голови та міської ради.

На 2021 рік у міському бюджеті на виконання заходів зі стимулювання творчої активності, посилення соціальної захищеності та фінансової підтримки найбільш обдарованої молоді м. Миколаєва передбачається 309 000,00 грн.

Основними досягненнями (з урахуванням карантинних обмежень) є залучення молоді до масштабних масових заходів (велофестиваль, екофестиваль, сприяння діяльності всеукраїнської ГО «Українська академія лідерства», допомога інститутам громадянського суспільства у реалізації проєктів, проведення інших молодіжних заходів) та встановлення взаємовигідних відносини з представниками Українсько-Данського молодіжного дому. 

Пріоритетними у діяльності органів місцевого самоврядування є заходи, спрямовані на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей, у тому числі шляхом організації якісного дитячого відпочинку. Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок, охоплення організованими формами відпочинку дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Права дитини на відпочинок і дозвілля визначені Конвенцією ООН про права дитини, що ратифікована Україною в 1991 році, Законом України  «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Програмою оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки.

Поліпшення стану здоров'я дітей, відновлення їх життєвих сил, створення умов для продовження виховного процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації відпочинку дітей, зокрема у період літніх канікул,  на узбережжі Чорного моря.

За останні роки відбувається тенденція збільшення переліку категорій дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Так, з урахуванням складної та небезпечної ситуації, що склалася на сході України з квітня 2014 року та проведенням там антитерористичної операції/, а з квітня 2018 року -  Операції об’єднаних сил, розширився перелік такими категоріями, як діти учасників бойових дій, які брали або беруть безпосередню участь в антитерористичній операції/операції об’єднаних сил. До пільгового переліку ввійшли діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти журналістів, які загинули  під час виконання службових обов’язків, діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи.

Відповідно до  інформації управління освіти Миколаївської міської ради кількість дітей пільгових категорій, які бажають отримати відпочинкові послуги за рахунок місцевого бюджету, щороку збільшується: у 2016 році – 5323 дитини,  у 2017 році - 5378 дітей, у 2018 році – 6416 дітей, у 2019 році – 7923 дитини, у 2020 році – 10552 дитини, у 2021 році – 14040 дітей.

Відповідно відбувається зростання потреби у наданні послуг з відпочинку.

В Україні залишаються актуальними проблеми стану здоров’я дітей. Зберігається тенденція до погіршення здоров’я дітей, обумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та психоемоційного характеру. Щорічно серед дітей усіх вікових категорій збільшується рівень захворюваності і поширеності хвороб.  Все  частіше  під час обов'язкових медичних оглядів медики виявляють хронічні захворювання, що підвищує з кожним роком кількість дітей, які  перебувають на диспансерному обліку.

 

 

Надано відпочинкові послуги

за рахунок місцевого бюджету

Очікувані показники

рік

2017

2018

2019

2020

2021

кількість дітей

2079

2087

2007

1777

1592

обсяг фінансування

тис. грн

8 579, 71

11 809, 558

12 751,111

 

12404,263

 

13 511,980

 

Відповідно до абзацу 4 частини  першої  статті 7 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» із місцевого бюджету виділяється фінансування на проведення заходів (надання послуг)  з  відпочинку дітей соціальних категорій.

Залишається високим рівень інвалідності серед дітей, що є одним  із найбільш несприятливих явищ у комплексі характеристик стану здоров’я та соціального благополуччя населення.  Головною  метою  проведення  відпочинкових  заходів  для  дітей  з інвалідністю є не тільки зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей, а також соціалізація в суспільство.  

У такій складній ситуації  політика міської влади спрямовується на підвищення рівня здоров'я дитячого населення. Адже саме в дитячому віці якісно організований  відпочинок -  той позитивний чинник, що впливатиме на формування здоров’я людини в майбутньому.

            

Надано відпочинкові послуги дітям з інвалідністю  за рахунок місцевого бюджету

Очікуваний

показник

 

рік

2017

2018

2019

2020

2021

кількість дітей

34

82

58

12

80

 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку перебувають на карантині, що запроваджений в Україні через гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену  коронавірусом SARS-CoV-2, тому відпочинкова кампанія 2020 року була  розпочата після покращання ситуації, у 2021 році  враховані всі карантинні заходи щодо запобігання розповсюдженню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Органами місцевого самоврядування м. Миколаєва проводиться цілеспрямована робота щодо підтримки сімей з дітьми.

Здійснюється координація зусиль органів місцевого самоврядування, служби у справах дітей Миколаївської міської ради, служб у справах дітей адміністрацій районів Миколаївської міської ради, відповідальних підрозділів адміністрацій Інгульського, Заводського, Корабельного, Центрального району Миколаївської міської ради, управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради, підприємств, установ та організацій у реалізації повноважень виконавчих органів міської ради у галузі оздоровлення та відпочинку дітей, соціального захисту дітей, профілактики бездоглядності та правопорушень.

Упродовж останніх років досягнуто певного прогресу у сфері соціального захисту дітей та сімей з дітьми, але актуальним залишається питання щодо поліпшення ефективності діяльності, спрямованої на профілактику соціального сирітства, розроблення комплексних заходів підтримки сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Тому рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/13 прийнято  Міську комплексну програму захисту прав дітей «Діти Миколаєва» на 2019-2021 роки, яка базується на таких принципах:

- безпека і благополуччя дитини є пріоритетом місцевої влади;

- сім’я - найкраще середовище для виховання та розвитку дитини;

- збереження сім’ї для дитини є головною умовою забезпечення найкращих інтересів дитини та її благополуччя;

- заохочення та підтримка відповідального батьківства;

- залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх життя та майбутнього;

- зміни існуючої системи інституційного догляду та виховання дітей, яка не відповідає реальним потребам дітей та сімей з дітьми, і створення умов для повноцінного виховання та розвитку дитини в сім’ї.

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування

У тому числі, за роками

тис.грн

2019

2020

2021

Міський бюджет

14512,174

5131,6

4910,55

5023,27

Інші джерела

-

-

-

-

 

      Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, коштів підприємств, установ, організацій, професійних спілок та фондів, а також добровільних

внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

         Обсяги фінансування уточнюються щороку під час підготовки проєкту бюджету м.Миколаєва на відповідний рік у межах видатків, передбачених головним розпорядником бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Виконання Програми проводиться щорічно, виходячи з фінансових можливостей міського бюджету, у межах затверджених бюджетних призначень.

На 2021 рік у міському бюджеті Миколаївської територіальної громади на виконання заходів Програми передбачені кошти на загальну суму 1716,8 тис грн.

 

 

 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

 

У місті Миколаєві за період 2019-2021 роки збережена інфраструктура спортивних шкіл усіх типів та фізкультурно-оздоровча робота.

 

      За рахунок міського бюджету утримується 16 спортивних шкіл: Миколаївська школа вищої спортивної майстерності, КУ «Центральний міський стадіон», спортивний комплекс «Зоря», стадіон «Юність», надається фінансова підтримка ДЮСШ «Динамо»,  ДЮСШ «Спартак»,  ФОК «Вікторія», ГО МБК «Миколаїв» з баскетболу, ГС МФК «Миколаїв» з футболу, Громадська організація Міський баскетбольний клуб «Нико-Баскет–СДЮШОР№4-МВУФК-ЦОП».

 

 

      

        У дитячо-юнацьких спортивних школах усіх типів міста Миколаєва на даний час тренуються 5540 юнаків та дівчат,  фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 48468 осіб.

       У 2021 році підготовлено майстрів спорту України - 18 осіб, кандидатів в майстри спорту України - 137 осіб, спортсменів І розряду - 146 осіб.

 

У 2021 році миколаївські спортсмени успішно виступили на змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів.

Вихованець ШВСМ Антон Бондаренко на чемпіонаті світу з веслування академічного на ергометрах посів друге місце. На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду серед юніорів Чижовський Богдан та Коновалов Данило зайняли І командне місце та Коновалов Данило став срібним та бронзовим призером у стрибках з 1м та 3 м трамплінів.

Наші миколаївські фехтувальники вдало виступили на чемпіонаті світу з фехтування серед юніорів: Проченко Валерія посіла 3 особисте місце, а Полозюк Аліна - 3 командне місце.

 

 

ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

 

Упродовж останніх трьох років (2018-2020 рр.) на території міста зареєстровано 5 надзвичайних ситуацій різного рівня, 276 небезпечних подій, 2531 пожежу. Матеріальні збитки від пожеж щороку складають близько 16 мільйонів гривень.

 

Динаміка виникнення пожеж/подій/НС на території                  м. Миколаєва

Рік

Кількість

Загинуло, осіб

Врятовано, осіб

пожеж

подій

надзвичайних ситуацій

2018

897

104

2

17

67

2019

852

93

1

6

29

2020

782

79

2

16

36

Всього

2 531

276

5

39

132

 

Розподіл надзвичайних ситуацій за видами:

- надзвичайна ситуація, пов'язана із захворюванням людей особливо небезпечними інфекційними хворобами (COVID-19);

-  надзвичайна ситуація, пов'язана з ензоотією;

- надзвичайна ситуація, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі;

- надзвичайна ситуація унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин;

- надзвичайна ситуація унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК;

- надзвичайна ситуація, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин.

За масштабами надзвичайні ситуації розподілилися на:

державного рівня – 1;

регіонального рівня – 0;

місцевого рівня – 3 (2018 рік – 1, 2019 рік — 1, 2020 рік — 1);

об'єктового рівня  - 1 ( 2018 рік -1)

Найбільш несприятливі райони по кількості подій ( у 2020 році) за видами:

- по кількості подій на воді – Центральний (2 події);

- по виявленню боєприпасів часів ДВВ – Заводський (6 подій);

- вибухи та загрози вибухів — Корабельний (6 подій)

 -по кількості отруєнь людей – Заводський (5 події).

 

Техногенні надзвичайні ситуації залежать від діяльності людини (проєктування, конструювання, будівництва, експлуатації, обслуговування, ремонту, змащення, регулювання, випробування тощо).

Серед техногенних загроз найбільшу небезпеку для території та населення міста становлять хімічна, пожежна та вибухова небезпеки. Крім того, серед надзвичайних ситуацій техногенного характеру велику небезпеку становлять аварії на транспорті, системах життєзабезпечення та пожежі (вибухи).

Аналіз моніторингу стану природно-техногенної небезпеки міста свідчить, що до зони підвищеної переваги надзвичайних ситуацій техногенного характеру входять усі райони міста, а процентне співвідношення надзвичайних ситуацій техногенного характеру складає 20% від усіх надзвичайних ситуацій зареєстрованих протягом 2018 — 2020 років.

 

Для запобігання та ліквідації НС на міському та об’єктовому рівнях створені відповідні матеріальні резерви.

Станом на 01.01.2021 на складах міського матеріального резерву накопичено матеріальних цінностей на суму 3 444 848  грн.

Продовжується модернізація міської системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій “Пріоритет”.

Модулі керування оповіщенням  забезпечують передачу сигналу на частоті 92,0 МГц радіо каналу УР-1 (UA: Українське радіо).

До АРМ  міської системи централізованого оповіщення  про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій підключено 298 блоків оповіщення.

            Забезпечено функціонування підсистеми централізованого виклику та інформування керівного складу органів управління цивільного захисту міста “Ольхон”.

            Забезпечено облік захисних споруд цивільного захисту м. Миколаєва, у тому числі:

-  78 сховищ державної форми власності; 

- 97 сховищ комунальної форми  власності, у тому числі 4 сховища в обласній  комунальній власності;

-  47   сховищ  приватної форми  власності.

 

 

ОХОРОНА ПРИРОДНОГО

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

Основними екологічними проблемами міста Миколаєва є забруднення атмосферного повітря, акваторії Бузького лиману, річок Південного Бугу та Інгулу, шумове забруднення,  посилення екзогенних геологічних процесів (підтоплення, зсуви), збереження біорізноманіття на території міста, поводження з побутовими відходами та безпритульними тваринами.

 

 

 

 

Всі побутові відходи вивозяться на міський полігон ТПВ, що розташований за адресою: вул. Нова, 16, с. Весняне Миколаївського району. Полігон був організований в 1972 році, на даний час його наповненість  становить понад 90%.  На сьогодні, рішенням  Миколаївської міської ради   від 20.12.2019 №56/66 затверджено Міську цільову програму поводження з побутовими відходами на 2020-2022 роки. Даною програмою передбачено заходи з впровадження сортування, роздільного збору та вивезення побутових відходів, будівництво лінії сортування, розробки проєкту рекультивації кожної черги існуючого полігону.

Водні об’єкти м. Миколаєва відчувають на собі значний антропогенний вплив через потрапляння забруднюючих речовин із дощовою та талою водою, несанкціоновані врізки побутової каналізації до міської системи зливової каналізації, скидання недостатньо очищених стічних вод підприємствами, витоки паливно-мастильних матеріалів та інших хімічних речовин в результаті аварій в акваторії, недотримання технологій при перевантаженні сипучих вантажів у портах.

 Основними забруднювачами атмосферного повітря в м. Миколаєві є пересувні джерела, від яких надходить в середньому в 3,5 – 4 рази більше викидів, ніж від стаціонарних об’єктів. У свою чергу, забруднення атмосферного повітря від стаціонарних джерел є наслідком використання застарілого обладнання на діючих підприємствах та недотримання технологій при перевантаженні сипучих вантажів у портах.

Серед небезпечних геологічних процесів місто найбільше потерпає від підтоплення. У Центральному районі підтоплюються ділянки мкр Тернівка, у Корабельному районі - мкр Кульбакине, житловий масив в межах вул. Клечова балка – вул. Фонтанної від вул. Степової до пр. Богоявленського, житловий масив по вул. Торговій, вул. Янтарній, вул. Ольшанців, вул. Академіка Патона в межах вулиць Рильського та Леваневського, мкр Широка Балка північно-східна та південно-західна частина приватного сектору, парк «Богоявленський», район річки Вітовка, у Інгульському районі - сел. Горького, мкр Старий Водопій, житловий масив по пров. 2 Троїцькому, у Заводському районі – мкр Ліски, Залізничне селище, робітниче селище Ялти.

Зсувонебезпечні ділянки розташовані у мкр Соляні, Велика Корениха та Тернівка.  Абразійні процеси спостерігаються по береговій лінії мкр Намив.

Наявність безпритульних тварин на вулицях міста постійно викликає соціальну напруженість серед мешканців. На сьогодні Миколаївською міською радою вже затверджено Програму поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2024 роки, відповідно до якої пріоритетним напрямом регулювання чисельності безпритульних тварин є метод відлов-вакцинація-біостерилізація-адопція або повернення тварин у ареал попереднього перебування з акцентом на адопцію (прилаштування) безпритульних тварин.

У межах міста станом на 01.07.2021 налічується 239 об’єктів зеленого господарства, із них 17 об’єктів відносяться до об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

Оновлення зеленого фонду міста відбувається вкрай повільно та не перекриває потребу в озелененні.

З метою збереження та розвитку зелених зон у м. Миколаєві, щорічно організовується робота з розробки проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж зелених зон та проведення інвентаризації зелених насаджень з оцінкою малих архітектурних форм на об’єктах благоустрою міста.

З метою підвищення рівня екологічної свідомості громадян постійно проводиться просвітницька робота та заходи з виховання екологічної культури. Так, у 2018 році було проведено 15 еколого-просвітницьких заходів та надруковано 47 990 одиниць інформаційної продукції з питань екології, у 2019 – 12 заходів та 18 593 одиниць друкованої продукції, у 2020 році – 3 заходи та 2300 одиниць друкованої продукції.

 

 

ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ

 

Електронне врядування має декілька напрямків: електронна взаємодія органів влади, доступ до даних, електронні послуги, електронна участь громадян в управлінні тощо. Робота спрямована на автоматизацію процесів обміну документів між відомствами. Також це зробить систему управління більш прозорою, забезпечить відкритий доступ до даних, а тому підвищить довіру громадян, зекономить час, зусилля, дозволить отримувати необхідні дані чи послуги у режимі 24/7, уникнути паперової тяганини та бюрократії. Крім того, спростить систему управління.

Наразі триває удосконалення інформаційних технологій, впровадження електронних сервісів електронного урядування у виконавчих органах Миколаївської міської ради, підпорядкованих установах та підприємствах комунальної власності.

Впроваджені сервіси: «Відкриті дані», «Громадський бюджет» (Бюджет участі), «Тендерні закупівлі» - спеціальні розділи на сайті Миколаївської міської ради. Сервіси мають на меті ознайомлення громади з наборами даних виконавчих органів Миколаївської міської ради.  Бюджет участі – інструмент прямої демократії, за допомогою якого мешканці міста залучаються до розподілу частини міського бюджету. Головна мета функціонування системи державних закупівель визначається необхідністю забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при розвитку конкуренції, прозорості та відкритості організації процесу закупівель.

У виконавчих органах Миколаївської міської ради впроваджено систему електронного документообігу (далі -СЕД) «АСКОД», що дозволяє відслідковувати проходження вхідної кореспонденції, надання відповіді на звернення, інформацію щодо виконавців, а також термінів  її виконання в електронному режимі.

На даний момент СЕД «АСКОД» функціонує на сервері ДЦ «Парковий».

Станом на 01.06.2021 у системі використовується 584 ліцензій, з них 7- автоматизоване робоче місто керівника (АРМ). Серед них виконавчий комітет Миколаївської міської ради,  адміністрації районів Миколаївської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів Миколаївської міської ради та комунальні підприємства.

Виконком Миколаївської міської ради підключено до системи СЕВ ОВВ.

Із січня 2020 року діє автоматична наскрізна реєстрація внутрішніх документів із використанням кваліфікованого цифрового підпису із візуалізацією реєстрації у вигляді штрих-коду.

Наступні підрозділи використовують автоматичну реєстрацію вихідних документів з візуалізацій кваліфікованого підпису у вигляді QR-коду:

• департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради;

• департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради;

• департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради;

• департамент забезпечення діяльності виконавчих органів Миколаївської міської ради;

• департамент фінансів Миколаївської міської ради;

• управління апарату Миколаївської міської ради;

• управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради;

• управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради;

• управління комунального майна Миколаївської міської ради;

• управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікацій Миколаївської міської ради;

• управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;

• відділ обліку та розподілу житла Миколаївської міської ради;

• відділ стандартизації та впровадження електронного врядування Миколаївської міської ради;

• комунальне підприємство «Експлуатаційне лінійне управління автодоріг».

З березня 2020 року використовується автоматична реєстрація для власних розпорядчих документів та доручень міського голови з візуалізацією кваліфікованого підпису у вигляді штрих-коду.

       Регулярно проводяться навчання щодо роботи в СЕД «АСКОД».

 

 

РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Місцеве самоврядування є правом територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами.

Виконавчими органами міських рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи міських рад є підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

Діяльність органів місцевої влади спрямована на задоволення суспільних потреб громадян і, у першу чергу, пов'язаних з отриманням життєво необхідних послуг. Місцеві бюджети є фінансовою базою місцевого самоврядування і від обсягу ресурсів, що акумулюються в цих бюджетах, залежить, наскільки результативно місцеві органи влади будуть виконувати покладені на них повноваження.

 

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ЗАХОДИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА НА 2022-2024 РОКИ

 

1. ФІНАНСОВІ ТА МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ

 

1.1.БЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА

 

Мета розвитку галузі

- формування достатніх фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами місцевого самоврядування, спрямування коштів на фінансування пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку міста, підвищення результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів

 

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü   Наявність податкового боргу до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, заборгованості по заробітній платі

ü Проведення роботи з боржниками

ü   Збитковість підприємств комунальної форми власності

 

ü Проведення аналізу причин збитковості підприємств та визначення шляхів її подолання

ü   Наявність випадків використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів, за якими наступають обов’язки щодо плати за землю

 

ü Активізація роботи щодо виявлення фактів використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів та претензійної роботи за фактами порушення земельного та податкового законодавства

ü   Обмеженість фінансового ресурсу для здійснення фінансування напрямів соціально-економічного розвитку міста

ü Проведення роботи по залученню до бюджету Миколаївської міської територіальної громади коштів державного бюджету, суб’єктів господарювання та кредитних ресурсів

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Прогнозування доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади  на основі реальних прогнозних показників соціального та економічного розвитку міста з врахуванням фактичного рівня відповідних надходжень у минулому та поточному роках, норм бюджетного та податкового законодавства, рекомендацій Міністерства фінансів України

 

департамент фінансів ММР

забезпечення фінансуванням в повному обсязі заходів, передбачених бюджетом

2.

Доведення до органів стягнення планових показників розпису доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а також змін до них

департамент фінансів ММР

виконання планових показників доходів

3.

Активізація роботи виконавчих органів міської ради, податкових та інших контролюючих органів із залучення коштів до бюджету Миколаївської міської територіальної громади

департамент фінансів ММР, департамент економічного розвитку ММР, головні розпорядники коштів

 

зміцнення фінансової спроможності бюджету Миколаївської міської територіальної громади

4.

Налагодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади з метою залучення коштів державного бюджету до фінансування місцевих ініціатив

 

5.

Залучення в установленому порядку коштів суб’єктів господарювання всіх форм власності до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги

 

6.

Реалізація проєктів із залученням коштів міжнародних фінансових організацій та фондів

 

7.

Забезпечення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах

головні розпорядники бюджетних коштів

економія бюджетних коштів, покращання фінансової дисципліни

8.

Забезпечення своєчасного обслуговування та погашення місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу

департамент фінансів Миколаївської міської ради

забезпечення дотримання встановленого граничного обсягу місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу  на кінець року, виконання боргових зобов’язань

9.

Інформування громадськості міста про надходження та використання коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади шляхом розміщення на сайті Миколаївської міської ради

департамент фінансів Миколаївської міської ради

підвищення рівня інформаційної прозорості та відкритості бюджету Миколаївської міської територіальної громади

10.

Розширення та систематичне поповнення бази даних для візуалізації бюджету Миколаївської міської територіальної громади  на сайті міської ради у проєкті "Відкритий бюджет"

департамент фінансів Миколаївської міської ради, головні розпорядники коштів

забезпечення відкритості та прозорості бюджету Миколаївської міської територіальної громади

11.

Субвенція з бюджету Миколаївської міської територіальної громади  обласному бюджету Миколаївської області  на виконання заходів обласних програм

головні розпорядники бюджетних коштів

покращання якості життя та надання послуг  мешканцям міста Миколаєва

 

1.2. УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ    

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Мета розвитку галузі

- забезпечення реалізації місцевої політики у сфері управління комунальною власністю

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü    Необхідність проведення технічної інвентаризації та державної реєстрації на неприватизовані квартири, кімнати комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади

ü    Ведення реєстру приватизованого житлового фонду комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади. Створення окремого реєстру неприватизованих об’єктів житлового фонду комунальної власності. Виділення фінансування на проведення технічної інвентаризації вищевказаних об’єктів та замовлення незалежної оцінки. Контроль за використанням та збереженням наймачами квартир, кімнат комунальної власності

ü    Виявлення безхазяйних об’єктів житлового та нежитлового фонду

ü    Взяття  на  облік  безхазяйного  нерухомого  майна відповідно до  Цивільного  кодексу України. Виділення фінансування на проведення технічної інвентаризації вищевказаних об’єктів та замовлення незалежної оцінки. Визначення балансоутримувачів, які будуть здійснювати виявлення безхазяйного майна, облік, контроль за використанням та збереженням майна, на яке набуто право власності

ü    Створення єдиного програмного комплексу для ведення обліку комунального майна Миколаївської міської територіальної громади

ü    Удосконалення програмного комплексу «Реєстр комунального майна» потребує залучення фахівців-програмістів та додаткового фінансування.

ü    Проведення роботи з наповнення інформацією щодо об’єктів нерухомості «Геопорталу містобудівного кадастру Миколаївської міської ради» в розділі «Реєстр комунального майна». Модернізація програмного комплексу дозволить додатково проводити облік транспортних засобів інших активів комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади

ü    У зв’язку із змінами законодавства в сфері орендних відносин щодо комунального майна Миколаївської міської територіальної громади існує актуальне питання приведення інформаційно-аналітичної системи управління орендою у відповідність до нового порядку передачі в оренду нерухомого майна.

ü    Пунктом 5 рішенням Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/29 визначено порядок розподілу орендної плати між орендодавцем, балансоутримувачем або уповноваженим органом. Зазначені зміни та особливості нарахування ПДВ на орендну плату у відповідності до цих змін потребують нових підходів щодо інформаційного забезпечення вищезазначеного процесу

ü    Проведення змін та модернізації існуючої інформаційно-аналітичної системи з врахуванням вимог чинного законодавства потребує залучення фахівців-програмістів та додаткового фінансування

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Замовлення незалежної оцінки на об’єкти нерухомого майна, що приймаються у комунальну власність, передаються в оренду та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів

управління  комунального майна ММР

 

 

забезпечення стабільного надходження до міського бюджету  коштів від розпоряджання   об’єктами комунальної власності

 

2.

Замовлення рецензування оцінок на об’єкти нерухомого майна, що приймаються в комунальну власність, передаються в оренду

 та підлягають приватизації (відчуженню), або для укладання інших правочинів

управління  комунального майна ММР

забезпечення об’єктивного розгляду результатів оцінки майна

3.

Забезпечення  систематичним  інформуванням  населення  про передачу об’єктів комунальної власності в оренду, про хід приватизації (відчуження) комунальної власності 

(оголошення у ЗМІ, інформаційні повідомлення про оголошення аукціонів, інформаційні повідомлення про оголошення конкурсів по відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення оцінки майна, інформація про підсумки проведення аукціонів, конкурсів та про передані в оренду та  продані об’єкти тощо)

управління  комунального майна ММР

забезпечення прозорості процесів, пов’язаних з використанням комунального майна, відкритості його використання для громадян

 

 

 

 

4.

Замовлення технічної документації по встановленню меж земельних ділянок та підготовка документації із землеустрою, незалежної оцінки землі для продажу нерухомих об’єктів комунальної власності, розташованих на зазначених земельних ділянках, або для укладання інших правочинів

управління  комунального майна ММР

підвищення ефективності управління земельними ресурсами,  скорочення термінів підготовки нерухомих об’єктів комунальної власності для продажу, збільшення надходжень коштів до бюджету

 

5.

Виконання заходів, пов’язаних з підготовкою пропозицій про здійснення державно-приватного партнерства, та/або реалізацією проєктів, що здійснюються на умовах концесії,  а саме:

- проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, та/або проєктів, що здійснюються на умовах концесії;

 

- підготовка техніко-економічного обґрунтування здійснення державно-приватного партнерства, та/або проєктів, що здійснюються на умовах концесії;

- розроблення (виготовлення) землевпорядної документації та проведення її експертизи;

- залучення радників;

- інші заходи, пов’язані з забезпеченням процедури укладання правочинів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства, та/або реалізацією проєктів, що здійснюються на умовах концесії

 

управління  комунального майна ММР

створення сприятливих умов для отримання інвестицій від приватних партнерів

6.

Замовлення технічної документації та правовстановлюючих

документів на об’єкти безхазяйного майна

 

управління  комунального майна ММР

ведення обліку та подальше  використання майна

 

7.

Замовлення технічної документації  та правовстановлюючих  документів на нежитлові та житлові приміщення

 

управління  комунального майна ММР

забезпечення належного обліку, контролю за збереженням та використанням комунального майна

8.

Удосконалення програмного комплексу «Реєстр комунального майна»

 

управління  комунального майна ММР

забезпечення контролю за збереженням та використанням майна комунальної власності м.Миколаєва

9.

Модернізація інформаційно-аналітичної системи управління орендою

управління  комунального майна ММР

скорочення термінів та спрощення процедури передачі майна в оренду, ведення претензійно-позовної роботи, що забезпечить підвищення рівня контролю за надходженням орендних платежів та збільшить надходження до міського бюджету

 

10.

Створення та ведення реєстру приватизованих та неприватизованих жилих об’єктів

 

управління  комунального майна ММР

прискорення надання інформації на запити юридичних та фізичних осіб, оптимізація  процесу приватизації жилих об’єктів

11.

Внески органів місцевого самоврядування до статутних капіталів підприємств комунальної форми власності

головні розпорядники бюджетних коштів, до сфери управління яких належать відповідні підприємства; управління комунального майна ММР

підвищення ефективності використання об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва

 

 

1.3. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

 

 

Мета розвитку галузі

- забезпечення реалізації державної та місцевої політики у галузі земельних відносин відповідно до чинного законодавства України

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü  відсутність проведення інвентаризації земель, пандемія COVID-19 снесла значні зміни в корегування плану роботи

ü  стимулювання розвитку земель населених пунктів шляхом надання інвесторам широкого вибору можливостей придбання земельних ділянок із земель комунальної власності  для здійснення підприємницької діяльності

ü   

ü  недосконалість законодавчої бази в строках оформлення правових документів  та  електронної бази проведення торгів

ü   

ü  впровадження прозорих і конкурентних процедур відчуження земель

ü  затримка  в прийнятті рішень міською радою та оформленні правовстановлюючих документів на землю

ü  збільшення надходжень до міського бюджету за користування землею комунальної власності

ü   

ü  відсутність проведення інвентаризації земель, пандемія COVID-19 внесла значні зміни в корегування плану роботи

 

ü  ефективне та раціональне використання земель комунальної власності

ü  недосконалість законодавчої бази в строках оформлення правових документів  та  електронної бази проведення торгів, пандемія COVID-19 внесла значні зміни в корегування плану роботи

 

ü  удосконалення системи управління земельними ресурсами комунальної власності міста

ü  затримка  в прийнятті рішень міською радою та оформленні правовстановлюючих документів на землю, пандемія COVID-19 внесла значні зміни в корегування плану роботи

 

ü  підготовка лотів для продажу прав на земельні ділянки із земельних торгів

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Функціонування автоматизованої програми та контролю за  надходженням орендної плати за землю (супроводження програми) 

управління земельних ресурсів ММР

 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

2.

Своєчасне укладання договорів оренди землі, договорів про встановлення особистого строкового сервітуту

управління земельних ресурсів ММР

 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

3.

Функціонування програми  «Земельний кадастр м.Миколаєва» (супроводження програми)

управління земельних ресурсів ММР 

збільшення надходжень до бюджету міста

 

4.

Підготовка документації із землеустрою, експертної оцінки землі для проведення земельних торгів та забезпечення проведення земельних торгів

управління земельних ресурсів ММР 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

5.

Обслуговування та розвиток  програмного забезпечення SOFТpro та функціонування кабінету землевпорядника

управління земельних ресурсів ММР

забезпечення інформацією щодо земельних ділянок міста 

6.

Виготовлення документації із інвентаризації земель міста

управління земельних ресурсів ММР 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

7.

Виготовлення проєктів відведення земельних ділянок та технічних документацій із землеустрою по встановленню меж земель комунальної власності м.Миколаєва

управління земельних ресурсів ММР 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

8.

Проведення експертної грошової оцінки землі для   продажу земельних ділянок

управління земельних ресурсів ММР 

підвищення ефективності управління земельними ресурсами, збільшення надходжень до бюджету міста

 

 

2. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ

 

2.1. ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Мета розвитку галузі

- створення умов для забезпечення сталого розвитку промислового комплексу міста, удосконалення існуючої структури промисловості у напряму пріоритетного розвитку високотехнологічних секторів економіки, підтримка інтересів національного товаровиробника, підвищення рівня експортного потенціалу і конкурентоспроможності  продукції промислових підприємств міста

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü зменшення попиту на продукцію (послуги) підприємств міста та обмежені можливості розширення ринків її збуту

ü створення сприятливих умов для нарощування попиту на продукцію, в т.ч. експортного потенціалу промислових підприємств

ü високий ступінь зносу основних виробничих фондів.

ü модернізація виробничих фондів підприємств

ü низький рівень розвитку інноваційних підприємств

ü сприяння залученню інвестицій на підприємства міста та посилення їх інвестиційно-інноваційної спрямованості

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

                    Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

 

Завдання 1. Створення сприятливих умов для нарощування  попиту на продукцію,  в т.ч. експортного потенціалу промислових підприємств

 

1.1.

Залучення підприємств міста до участі у конкурсах,  виставках-ярмарках промислової продукції тощо міжнародного, всеукраїнського, регіонального та місцевого рівнів

департамент економічного розвитку ММР

- поліпшення якості та підвищення конкуренто-спроможності товарів і послуг;

- зростання обсягів реалізації промислової продукції на підприємствах  м.Миколаєва

1.2.

Проведення засідань, нарад, робочих зустрічей за участю керівників промислових підприємств з вирішення проблемних питань, визначення шляхів розвитку промисловості міста

департамент економічного розвитку ММР

налагодження дієвого діалогу для вирішення проблемних питань галузі

1.3.

Проведення моніторингу обсягів реалізації продукції (робіт, послуг) промисловими підприємствами міста

департамент економічного розвитку ММР

забезпечення річного обсягу реалізації продукції (робіт, послуг)

1.4.

Сприяння залученню промислових підприємств до участі у тендерах на  виконання місцевих замовлень, закупівлі товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів шляхом інформування тощо

виконавчі органи ММР

зростання обсягів реалізації промислової продукції

1.5.

Оновлення бази промислових підприємств міста та розміщення інформації на вебресурсах з метою популяризації продукції місцевих товаровиробників

департамент економічного розвитку ММР

зростання обсягів реалізації промислової продукції

1.6.

Врахування дії Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» при плануванні  господарської діяльності, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище

підприємства, організації та установи міста

забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

Завдання 2.  Модернізація виробничих фондів підприємств

2.1.

Впровадження у виробництво енерго- та матеріалозберігаючих технологій

промислові підприємства міста

підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення ринків збуту

Завдання 3. Сприяння залученню інвестицій на підприємства міста та посилення їх інвестиційно-інноваційної спрямованості

3.1.

Сприяння розвитку морського кластеру України

виконавчі органи ММР,

підприємства, інститути громадянського суспільства, науковці

налагодження дієвого діалогу для вирішення проблемних питань галузі, розвиток морської індустрії міста

3.2.

Участь у рамках Ініціативи Європейського Союзу «Мери за економічне зростання»

департамент

економічного

розвитку ММР,

виконавчі органи

ММР, суб’єкти

господарювання

поліпшення місцевого ділового середовища

 

3.3.

Стимулювання розвитку інноваційно орієнтованих промислових підприємств  (стимулювання створення наукових парків, технопарків тощо)

виконавчі органи ММР,

підприємства м.Миколаєва, інститути громадянського суспільства, науковці

підвищення конкурентоспроможності міста,

поліпшення місцевого ділового середовища, стимулювання підприємництва та залучення інвестицій для сталого економічного розвитку

       

 

2.2. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Мета розвитку галузі

- сприяння залученню інвестицій в економіку міста та підвищення його інвестиційної привабливості шляхом встановлення та розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, підвищення рівня конкурентоспроможності міста

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü  низький рівень активності інвесторів

ü  розробка нового інвестпроцесу в рамках виконавчих органів Миколаївської міської ради

ü  недостатньо високий рівень інвестиційної привабливості м. Миколаєва та недостатня популяризація на міжнародному рівні іміджу міста як об’єкта інвестування

ü  здійснення заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста, підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування, встановлення контактів із потенційними інвесторами

ü  недостатній рівень залучення міжнародної технічної та фінансової допомоги для капіталізації конкурентних переваг міста

ü  сприяння залученню фінансової допомоги, залучення грантових та інвестиційних ресурсів міжнародної технічної допомоги, коштів державного бюджету. Залучення мешканців міста до проєктної роботи

ü  недостатньо висока активність кооперації з порідненими містами та міжнародними організаціями, членом яких є м. Миколаїв

ü  активізація взаємодії з порідненими містами та міжнародними організаціями;

ü  встановлення партнерських відносин та належного співробітництва

 

 

 

 

 

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

 

 

Завдання 1Розробка нового інвестпроцесу в рамках виконавчих органів Миколаївської міської ради

 

1.1.

Розроблення оновленого положення про проведення інвестиційних конкурсів

департамент економічного розвитку ММР,

юридичний департамент ММР

активізація інвестпроцесів, збільшення обсягів інвестицій, залучених до міста

 

 

1.2.

Супровід після підписання інвестиційного договору та підтримка інвестора з боку міста

виконавчі орагни ММР

підвищення довіри інвесторів до влади

 

 

1.3.

Участь у реалізації прєктів із застосуванням механізмів державного приватного партнерства

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР

активізайція інвестпроцесів, збільшення обсягів інвестицій, залучених до міста

 

 

1.4.

Програмне забезпечення процесу управління проєктами (розробка, придбання, тощо)

департамент економічного розвитку ММР

удосконалення моніторингу реалізації проєктів місцевого розвитку

 

 

Завдання 2. Здійснення заходів для підвищення інвестиційної привабливості міста, підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування, встановлення контактів із потенційними інвесторами

 

2.1.

Організація та підтримка у проведенні в місті інвестиційних  бізнес-форумів та інших іміджевих заходів

департамент економічного розвитку ММР

просування інвестиційного продукту та підтримка позитивного іміджу міста як об’єкта інвестування

 

 

2.2.

Участь у семінарах, Всеукраїнських та міжнародних виставках, форумах тощо з метою обміну досвідом у питаннях залучення інвестицій, промоцій міста та активізації інноваційно-інвестиційної діяльності (у т.ч. відрядження, квитки, послуги перекладачів, проведення конференцій, інвестиційних панелей, форумів, супровід, зйомка тощо)

департамент економічного розвитку ММР

розширення економічних зв’язків та залучення грантів і коштів іноземних та вітчизняних інвесторів у розвиток міста Миколаєва

 

 

2.3.

Розроблення, постійне оновлення,  друк, тиражування та розповсюдження інформаційно-презентаційних матеріалів про місто (промоційного відео, інвестиційного паспорта тощо)

департамент економічного розвитку ММР

підвищення зацікавленості з боку потенційних інвесторів

 

 

 2.4.

Визначення, оновлення рейтингу Миколаєва за національною та міжнародною шкалою, визначення рівня інвестиційної привабливості міста, проведення інших досліджень, у тому числі СЄО – стратегічна екологічна оцінка, підготовка аналітичних матеріалів, консультування  (друк, розміщення) тощо

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР

підвищення зацікавленості з боку потенційних інвесторів,  зниження відсоткової ставки за кредитами міжнародних фінансових установ

 

 

2.5.

Проведення та сприяння у проведенні тренінгів, семінарів, навчань для службовців з питань інвестиційного проєктування, супроводу інвестиційних проєктів, тощо

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР, комунальні установи м.Миколаєва

підвищення рівня кваліфікації  службовців з питань інвестиційного проєктування, супроводу інвестиційних проєктів  тощо

 

 

2.6.

Розробка стратегії розвитку міста Миколаєва

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР, комунальні установи м.Миколаєва

розробка довгострокових програмних документів розвитку міста

 

 

Завдання 3. Сприяння залученню фінансової допомоги, грантових та інвестиційних ресурсів міжнародної технічної допомоги, коштів державного бюджету. Залучення мешканців міста до проєктної роботи

 

3.1.

Підготовка та подання аплікаційних форм на участь у програмах, проєктах та конкурсах міжнародної технічної допомоги

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР

збільшення обсягу залучених коштів міжнародної технічної допомоги

 

 

 

 

3.2.

Участь у реалізаці ї та впровадженні інвестиційних проєктів, проєктів міжнародної технічної допомоги

департамент економічного розвитку ММР

виконавчі органи ММР,

організації міста

залучення міжнародної та державної фінансової підтримки, капіталізація конкурентних переваг міста

 

 

3.3.

Робота з проєктами, які надаються мешканцями, для участі у Громадському бюджеті  м.Миколаєва, реалізація заходів міської цільової Програми «Громадський бюджет 2021-2024»

департамент економічного розвитку ММР, Координаційна рада з питань громадського бюджету м.Миколаєва, Експертна група з питань громадського бюджету м.Миколаєва

впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету, кількість поданих проєктів

 

 

Завдання 4. Активізація взаємодії з порідненими містами та міжнародними організаціями

 

4.1.

Розроблення  індивідуальних програм співробітництва для кожного з поріднених міст, а також перепідписання міжміських Угод або підписання цільових меморандумів

виконавчі органи ММР, департамент економічного розвитку ММР

 

відновлення співробітництва з низкою міст, а також збільшення спільно реалізованих суспільно корисних проєктів (зокрема тих,             що стосуються залучення інвестицій, покращання матеріально-технічного забезпечення соціальних та інших закладів міста)

 

 

Завдання 5.  Встановлення партнерських відносин та належного співробітництва

 

5.1.

Розвиток ефективної форми міжнародних контактів

департамент економічного розвитку ММР

спільна реалізація суспільно корисних проєктів (зокрема тих, що стосуються залучення інвестицій, покращання матеріально-технічного забезпечення закладів міста, зокрема соціальних)

 

 

5.2.

Проведення двосторонніх візитів, робочих нарад/консультацій, організація конференцій, культурних заходів тощо

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР

поглиблення досвіду миколаївських фахівців та використання набутих знань при реалізації міських програм/проєктів; ознайомлення мешканців міста  з культурою й традиціями поріднених міст; популяризація Миколаєва як туристичного, культурного та бізнес-центру півдня України

 

2.3. АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ

 

       

 

Мета розвитку галузі

- забезпечення на території міста здійснення реалізації єдиної політики у сфері містобудування та архітектури

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü    неповноцінність забезпечення території міста Миколаєва затвердженою містобудівною документацією. Відсутність містобудівної документації призводить до можливого неоднозначного застосування містобудівного та земельного законодавства, може слугувати  підґрунтям для зловживань, а також до прийняття суперечливих рішень щодо забудови території та оскарження цих рішень у подальшому.

ü    розроблення (оновлення) містобудівної документації території міста Миколаєва та продовження розвитку функціонування Геоінформаційної системи містобудівного кадастру Миколаївської міської ради на наступні роки є основним напрямком у сфері містобудування, що має включати сукупність заходів, які спрямовані на забезпечення реалізації завдань державної містобудівної політики в місті шляхом активізації розробки містобудівної документації на місцевому рівні на оновленій топографо-геодезичній основі. Окрім того, вдосконалення планування територій, зокрема в частині їх ефективного використання та надання земельних ділянок під забудову, у першу чергу територій інвестиційно привабливих, та створення підстав для нарощування темпів розроблення містобудівної документації, яка відповідатиме міжнародним нормам і стандартам, надасть можливість вирішувати питання розміщення нового будівництва, ефективно проводити реконструкцію існуючого житлового фонду, визначати пріоритетні напрями використання території міста  на перспективу.

ü    неповноцінність забезпечення території міста Миколаєва затвердженими нормативно-правовими актами, що регулюють правила використання території для розміщення рекламних засобів у відповідності до тенденцій формування оформлення міста, що відповідає  сучасним вимогам дизайну, з урахуванням типології елементів міського середовища, архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних та економічних чинників.

ü    розроблення комплексних схем розміщення рекламних засобів для формування єдиного підходу всіх суб’єктів діяльності з урахуванням потреб громади міста в естетичному та належно сформованому міському просторі.

ü    встановлення нових вимог до геопросторових даних, що створюються новими нормативно-правовими актами (Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних», постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 532 «Про затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних», Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»)

ü    провадження, ведення, супровід, адаптація муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Миколаєва;

ü    створення, оновлення, перевірка топографо-геодезичних знімань та ведення єдиної цифрової топографічної основи території міста Миколаєва масштабу 1:500, 1:2000

ü  відсутність топографічних планових матеріалів міста Миколаєва масштабу М 1:500 на території не менше 10 відсотків від загальної площі міста, що необхідна для виконання наступних завдань:

ü  розроблення містобудівної документації;

ü  забезпечення матеріалами балансоутримувачів мереж для проведення їх капітального ремонту, реконструкції, нового будівництва;

ü  забезпечення потреб розроблення землевпорядної документації пільговим категоріям населення;

ü  виконання робіт з благоустрою, забезпечення відповідною інформацією громади міста;

ü  прийняття оперативних управлінських рішень

ü    зазначене потребує виконання робіт з проведення топографічних знімань на територію загальною площею біля 2,53 тис.га

ü    місцева мережа геодезичних пунктів території міста Миколаєва потребує приведення до вимог державної системи координат.

ü    зазначене потребує виконання робіт з перерахунку та приведення у відповідність геодезичних пунктів території міста Миколаєва.

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Розробка проєкту комплексних схем розміщення зовнішньої реклами на території міста Миколаєва:

- по пр. Героїв України;

- по пр. Центральному;

- по вул. Генерала Карпенка;

- по інших магістральних вулицях

(2022 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

проєкт розміщення та впорядкування об’єктів рекламно-інформаційного призначення на території

м. Миколаєва

2.

Розробка Детального плану території мікрорайону «Сонячний»

(2023 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

3.

Розробка Детального плану території частини мікрорайону Матвіївка в Центральному районі м. Миколаєва

(2023 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

4.

Розробка Детального плану території, обмеженої проспектом Героїв України, провулком Парусним та урізом води річки Інгул

(2023 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

5.

Розробка поквартальних Детальних планів територій, розташованих в історичному ареалі міста Миколаєва з встановленням режиму охорони пам’яток культурної спадщини

(2024 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

6.

Розробка Детального плану території багатоповерхової житлової забудови, обмеженої пр. Центральним, вул. Малою Морською, вул. Чкалова, вул. Інженерною (Дормашина) в Центральному районі                м. Миколаєва

(2024 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

7.

Розробка Детального плану території, обмеженої вул. Дунаєвського, вул. Щасливою та вул. Вишневою в Центральному районі м. Миколаєва в мкр Матвіївка

(2022 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

8.

Продовження роботи з розроблення Генерального плану м. Миколаєва; розроблення історико-архітектурного опорного плану м. Миколаєва з визначенням меж і режимів використання охоронних зон пам’яток та історичних ареалів, розроблення розділу інженерно-технічних заходів ЦЗ (ЦО): розроблення розділу «Охорона навколишнього природного середовища в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку»»

(2022 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

9.

Розроблення плану зонування території  міста Миколаєва (з розробленням Плану червоних ліній)

(2022-2023 роки)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

10.

Розроблення Детального плану території, обмеженої  вул. Старофортечною, вул. Залізничною, вул. Кузнецькою, вул. Індустріальною, вул. Проєктною та береговою лінією р. Південний Буг та Південно-Бузького лиману в Заводському та Інгульському районах               м. Миколаєва

(2024 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

11.

Розробка Детального плану території Промислової зони по вул. Айвазовського в Корабельному районі м.Миколаєва з коригуванням та уточненням топографічного плану

(2024 рік)

департамент архітектури та містобудування ММР

містобудівна документація

12.

Впровадження, ведення, супровід, адаптація муніципальної геоінформаційної системи містобудівного кадастру міста Миколаєва

(2022-2024 роки)

департамент архітектури та містобудування ММР

виконання вимог забезпечення прозорості та відкритості влади, інші вимоги діючого законодавства

13.

Ведення єдиної цифрової топографічної основи території міста Миколаєва масштабу 1:500, 1:2000

(2022-2024 роки)

департамент архітектури та містобудування ММР

цифрова топографічна основа території міста Миколаєва масштабу 1:500, 1:2000

14.

Приведення до вимог державної системи координат місцевої мережі геодезичних пунктів території міста Миколаєва

(2022-2024 роки)

департамент архітектури та містобудування ММР

реалізація національної інфраструктури геопросторових даних, виконання вимог законодавства

 

2.4. РОЗВИТОК  ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

Мета розвитку галузі

- створення сприятливих умов для активізації підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату, підвищення конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності, що забезпечить соціально-економічний розвиток міста та підвищить рівень життя населення

 

 

 

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü обмеженість матеріально-технічної бази та фінансової ресурсної бази

 

ü надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва

ü недостатній рівень конкурентоспроможності миколаївських МСП – товаровиробників

 

ü просування продукції МСП на внутрішньому та зовнішньому ринках

ü недостатній рівень доступності та якості послуг для малого та середнього підприємництва

ü оптимізація надання адміністративних послуг суб’єктам господарювання з метою поліпшення бізнес-клімату на території
м. Миколаєва

ü низькийй рівень довіри бізнесу до влади

ü налагодження дієвого діалогу між владою та бізнесом

ü низька інноваційна активність суб’єктів підприємницької діяльності, недостатність кваліфікованих кадрів

 

ü інформаційне забезпечення підприємницької діяльності;

ü консультаційна підтримка МСП

ü карантинні обмеження, спричинені вірусною хворобою COVID-19

 

ü надання фінансової підтримки суб’єктам підприємництва

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

 

Завдання 1. Покращання базових умов ведення бізнесу

 

1.1

Надання часткової компенсації роботодавцям витрат на загальнообов’язкове  державне соціальне страхування за новостворені робочі місця

виконавчий комітет ММР,

департамент економічного розвитку ММР

створення сприятливих умов для розвитку бізнесу

 

Завдання 2. Посилення просування місцевого бізнесу

 

2.1.

Реалізація міської кампанії «Зроблено у Миколаєві»,

у т.ч. :

 

 

2.2.

проведення виставок-ярмарків «Зроблено у Миколаєві» із залученням місцевих  товаровиробників 

департамент економічного розвитку ММР

просування продукції суб’єктів підприємництва, збільшення обсягів реалізації місцевої продукції на ринку; формування позитивного іміджу продукції місцевих товаровиробників, підвищення ефективності їх діяльності

 

 

2.3.

Проведення промокампанії у рамках «Зроблено у

Миколаєві», у т.ч. конкурсу на  новий місцевий продукт
(створення дизайну, виготовлення флаєрів,  білбордів, сітілайтів, банерів, наліпок, позначок, придбання сувенірної продукції, створення відеопродукції  тощо)

департамент економічного розвитку ММР

Завдання 3. Інформаційна підтримка

3.1

Організація та проведення Дня підприємця України.

Проведення конкурсу «Кращий підприємець року», у т.ч. організація та проведення заходів, приурочених до професійних свят

департамент економічного розвитку ММР

стимулювання розвитку підприємництва

3.2

Реалізація проєкту «Віртуальний консультант».

Запровадження однієї точки доступу для консультацій різних регулюючих органів, організацій підтримки МСП на вебпорталі

департамент з надання адміністративних послуг ММР, виконавчий комітет Миколаївської міської ради (департамент економічного розвитку ММР)

підвищення інформаційної підтримки за рахунок віртуальної консультації

3.3

Надання безоплатних індивідуальних та групових консультацій з питань організації та проведення підприємницької діяльності

районні центри зайнятості м.Миколаєва (за погодженням)

підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо ведення бізнесу, підвищення рівня підприємницької освіти населення

Завдання 4. Підприємницьке навчання, кадрова інфраструктура

 

4.1

Здійснення професійного навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю

районні центри зайнятості м.Миколаєва (за погодженням)

підвищення професійного рівня обізнаності МСП щодо ведення бізнесу, підвищення рівня підприємницької освіти населення

4.2

«Майстерня стартапів».

Проведення конкурсу, в т.ч. для молоді, на кращий стартап

департамент економічного розвитку ММР, установи та організації міста Миколаєва

підтримка  підприємців – початківців, підвищення рівня зацікавленості

4.3

 «Професійна майстерня». Залучення фахівців підприємств міста до організації майстер-класів на навчання для учнів професійно-технічних навчальних закладів та співпраця з підприємствами з метою підготовки кваліфікованих кадрів

управління освіти ММР

налагодження діалогу між підприємствами та ПТНЗ щодо забезпечення робочими місцями випускників

4.4

«Підприємництво зі школи». Основи підприємницької діяльності із залученням загальноосвітніх навчальних закладів м. Миколаєва

управління освіти ММР

популяризація підприємницького стилю у загальноосвітніх навчальних закладах міста 

4.5

Координація та участь у реалізації заходів проєкту «Інкубатор з запуску бізнесу у сфері аквакультури (AQUABATOR)», в рамках Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України

департамент економічного розвитку ММР,

Миколаївський регіональний центр підтримки бізнесу та Галицинівська ОТГ

стимулювання розвитку інноваційної інформації та підтримка інноваційної діяльності

4.6

Підвищення ефективності та прозорості діяльності  з
реалізації державної регуляторної політики, дотримання  принципу публічності питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю

 

виконавчі органи ММР

поліпшення якості нормативної бази, що регулює підприємницьку діяльність на місцевому рівні

4.7

Участь у грантових програмах та проєктах міжнародної технічної допомоги, направлених на розвиток  підприємництва

департамент економічного розвитку ММР

залучення фінансової підтримки для реалізації  різноманітних проєктів

 

 

2.5. СПОЖИВЧИЙ РИНОК

 

 

Мета розвитку галузі

- розвиток інфраструктури споживчого ринку, здатної забезпечити безперебійний і якісний рівень обслуговування населення відповідно до його потреб з урахуванням нормативів забезпеченості мешканців об’єктами торгівлі та сфери послуг, підтримка вітчизняного товаровиробника та популяризація товарів місцевих підприємств-виробників

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі:

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем:

ü необхідність ефективного використан-ня комунальної власності територіальної громади міста для розміщення  тимчасових споруд

ü здійснення контролю відповідно до чинного законодавства України та локальних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування за розміщенням тимчасових споруд на території                         м. Миколаєва

ü недостатність адміністративних важелів для ліквідації місць несанкціонованої торгівлі

ü співпраця виконавчих органів Миколаївської міської ради з Головним управлінням Національної поліції в Миколаївській області  щодо ліквідації та запобігання виникненню місць несанкціонованої торгівлі

ü недосконалість управлінських інстру-ментів стосовно контролю за дотриманням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг

ü співпраця виконавчих органів Миколаївської міської ради з органами державного нагляду за додержанням законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та сфері послуг

ü відсутність дієвих механізмів щодо контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів

ü взаємодія виконавчих органів Миколаївської міської ради з органами державного нагляду за дотриманням законодавства у сфері захисту прав споживачів

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Підготовка актів обстеження зайнятих земельних ділянок комісією з питань упорядкування розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг на території міста

управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку ММР

контроль за дотриманням суб’єктами господарювання вимог щодо розміщення тимчасових споруд на території м. Миколаєва

2.

Організація заходів, направлених на ліквідацію та запобігання виникненню місць несанкціонованої торгівлі

управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку ММР

недопущення несанкціонованої торгівлі та забезпечення утримання території м. Миколаєва у належному санітарному стані

3.

Проведення обстежень об’єктів щодо дотримання законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства, сфері послуг та сфері захисту прав споживачів за розглядом звернень громадян

управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку ММР

розгляд звернень громадян за фактами порушень законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства, сфері послуг та сфері  захисту прав споживачів

4.

Продовження діяльності щодо підтримки вітчизняного товаровиробника та  насичення  споживчого ринку якісною продукцією

управління з розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку ММР

насичення споживчого ринку товарами вітчизняного виробництва. Підтримка місцевих товаровиробників шляхом популяризації продукції, розширення ринку збуту

 

 

2.6. АДМІНІСТРАТИВНІ  ПОСЛУГИ

 

 

Мета розвитку галузі

Забезпечення вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, якості їх надання, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання необхідних послуг зручно та швидко

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі:

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем:

ü    відсутність окремого приміщення для розміщення та функціонування сучасного ДНАП, відповідно до стандартів, визначених законодавством України

ü вирішення питання щодо надання у користування окремого приміщення; належне фінансування

ü    відсутність територіальних підрозділів або віддалених робочих місць у Центральному та Заводському районах міста Миколаєва

ü вирішення питання щодо надання у користування окремих приміщень; розміщення працівників ДНАП в приміщеннях структурних підрозділах Миколаївської міської ради; належне фінансування

ü    відсутність забезпечення системою електронної взаємодії між усіма суб’єктами надання адміністративних послуг та ДНАП, що ускладнює та уповільнює обмін інформацією та документами, необхідними для надання адміністративних послуг суб’єктами звернення, збільшує навантаження на працівників

ü забезпечення належним програмним продуктом електронної взаємодії

 

ü недостатня кількість штатної чисельності

ü збільшення штатної чисельності, з метою якісного та своєчасного надання адміністративних послуг

ü відсутність додаткового сучасного та зручного каналу комунікації містян з працівниками ДНАП, оперативного сповіщення громадян, у разі необхідності

ü створення колцентру з метою  забезпечення роботи додаткового механізму спілкування громадян з  працівниками ДНАП

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку       м. Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Виділення або придбання у власність нежитлового приміщення, виконання ремонтних робіт для розміщення та функціонування сучасного ДНАП, відповідно до стандартів, визначених законодавством України

виконком ММР, управління капітального будівництва ММР, управління комунального майна ММР, департамент з надання адміністративних послуг ММР

збільшення кількості надання адміністративних послуг, якісне обслуговування населення. Облаштування робочих місць (у тому числі місць для зберігання реєстраційних справ) у відповідності до стандартів, визначених законодавством України

2.

Створення територіальних підрозділів або віддалених робочих місць у всіх районах міста Миколаєва

виконком ММР, управління капітального будівництва ММР, управління комунального майна ММР, департамент з надання адміністративних послуг ММР

забезпечення доступності адміністративних послуг для мешканців віддалених районів міста

3.

Забезпечення системою електронної взаємодії між усіма суб’єктами надання адміністративних послуг та департаментом з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

виконком ММР, департамент з надання адміністративних послуг ММР

оперативне надання адміністративних послуг

4.

Закупівля та забезпечення ДНАП ММР необхідним технічним обладнання, спецтехнікою, спеціальним транспортним засобом (мобільний ДНАП), засобами охоронно-пожежної сигналізації, підключених до пульта централізованого нагляду поліції

департамент з надання адміністративних послуг ММР

виконання завдань, покладених на ДНАП ММР, відповідно до вимог чинного законодавства України. Забезпечення потреб маломобільних груп населення, доступності адміністративних послуг для мешканців віддалених районів міста

5.

Модернізація програми електронної черги або придбання власного програмного продукту

департамент з надання адміністративних послуг  ММР

спрощення запису на прийом в електронну чергу, підвищення якості надання адміністративних послуг

 

 

2.7. РОЗВИТОК ТУРИЗМУ  

 

Мета розвитку галузі

- створення конкурентоспроможного на національному та міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби мешканців міста та гостей; створення та розвиток матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих умов для залучення інвестицій, ефективного використання природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, її етнографічних особливостей, забезпечення умов для повноцінного функціонування суб’єктів туристичної діяльності, підвищення частки туристичної галузі в економічних показниках міста, створення належних умов для забезпечення якісного зростання рівня туристичних послуг, збільшення потоку внутрішніх і в’їзних туристів, покращання іміджу міста на всеукраїнському і міжнародному ринках туристичних послуг, створення умов для збільшення кількості платоспроможних туристів, проведення унікальних фестивалів та театралізованих екскурсій, зростання рівня зайнятості населення в індустрії туризму.

 

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі:

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем:

ü  відсутність потужної інформаційної політики туристичного потенціалу м.Миколаєва

ü  муніципальний маркетинг і промоція туристичної привабливості м.Миколаєва

ü  відсутність прогресивних методів і стандартів туристичного обслуговування

ü  впровадження міжнародних стандартів якості при обслуговуванні туристів проведення навчань і семінарів для фахівців у галузі туризму

ü  недостатній рівень інноваційної частки в туристичній інфраструктурі

ü  впровадження технологій для покращання якості туристичної інфраструктури

ü  недостатній рівень проінформованості туристів

ü  просування туристичного продукту                      м.Миколаєва на національному та міжнародному туристичних ринках

ü  недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури

ü  розширення переліку туристично-інформаційних послуг

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   

м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

Завдання 1. Муніципальний маркетинг і промоція туристичної привабливості м.Миколаєва

1.1.

Розроблення та виготовлення комплектів сувенірно-інформаційної продукції (каталоги, буклети, листівки, сувеніри із зображенням туристичних атракцій та івентів м.Миколаєва, розроблення  макетів тощо)

департамент економічного розвитку ММР,

виконавчі органи ММР

 

сприяння пізнаваності та популяризації бренду     м.Миколаєва

1.2.

Створення та просування туристичного інтернет-порталу м.Миколаєва, розроблення дизайну сайта, опис інфраструктури сайта тощо

департамент економічного розвитку ММР,

виконавчі органи ММР,

громадська рада з питань розвитку туризму                              у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР (за узгодженням)

забезпечення інформаційних потреб потенційних туристів та екскурсантів м.Миколаєва

1.3.

Розроблення, виготовлення та актуалізація презентаційних відеороликів про Миколаїв та розміщення їх  у соціальних мережах, туристичних порталах, масмедіа

департамент економічного розвитку ММР

популяризація внутрішнього туризму та відкриття м.Миколаєва для жителів України як туристичного міста

1.4.

Участь у проведенні та організації  круглих столів, форумів, виставок, ярмарків тощо з українськими організаціями, які сприяють розвитку туризму

департамент економічного розвитку ММР, виконавчі органи ММР

 

підвищення пізнаваності та туристичної привабливості             м.Миколаєва, розвиток регіонального та міжнародного співробітництва у сфері туризму

Завдання 2. Впровадження технологій для покращання якості туристичної інфраструктури

2.1.

Виготовлення та встановлення сучасних інформаційних боксів                               (з програмним забезпеченням) у місцях найбільшої концентрації туристів   та розробка інформаційних матеріалів  для них)

департамент економічного розвитку ММР

впровадження інновацій у сфері туризму з метою забезпечення інформаційного обслуговування туристів міста

Завдання 3. Просування туристичного продукту м.Миколаєва на національному та міжнародному туристичних ринках

3.1.

Виготовлення та розміщення промоційних матеріалів про м.Миколаїв на рекламних конструкціях в інших містах

департамент економічного розвитку ММР,

департамент архітектури та  містобудування ММР

збільшення туристичного потоку до міста, популяризація його в інших регіонах України

3.2.

Проведення іміджевих заходів (фестивалів, конкурсів, мистецьких виставок, спортивних змагань, дефіле, кінопоказів тощо), підтримка заходів подієвого туризму

департамент економічного розвитку ММР,

виконавчі органи ММР, організації та установи міста.

розвиток позитивного туристичного іміджу                            м.Миколаєва

3.3.

Обмін досвідом, найкращими практиками, обговорення проблем галузі  тощо

департамент економічного розвитку ММР

формування позитивного і привабливого туристичного іміджу міста, обмін досвідом кращих представників туристичної сфери

3.4.

Організація   промоційних турів для наступних категорій: журналісти, туристичні оператори, працівники місцевого самоврядування, суб’єкти підприємницької діяльності туристичної сфери тощо

департамент економічного розвитку ММР, громадська рада з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР (за узгодженням)

ознайомлення провідних журналістів, блогерів, туристичних операторів із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом м.Миколаєва, поширення інформації про місто                      у вітчизняних масмедіа, стимулювання збільшення кількості внутрішніх туристів

3.5.

Проведення заходів до Всесвітнього дня туризму та Дня туризму України

департамент економічного розвитку ММР, громадська рада з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР (за узгодженням)

популяризація туристичного потенціалу міста

3.6.

Проєкт «Фестивальне свято  на воді» (організація та проведення фестивалю)

департамент економічного розвитку ММР, громадська рада з питань розвитку туризму у м.Миколаєві при департаменті економічного розвитку ММР (за узгодженням)

популяризація водних видів туризму, спорту та дозвілля, позиціонування Миколаєва як міста лагідної води, організація дозвілля миколаївців та туристів

3.7.

Участь у грантових програмах, конкурсах тощо, у національних та міжнародних організацій у сфері туризму

департамент економічного розвитку ММР

залучення фінансової підтримки для реалізації  різноманітних проєктів

Завдання 4. Розширення переліку туристично-інформаційних послуг

4.1.

Проєкт «Спаські печери» (проведення вишукувальних робіт в Миколаївських підземних порожнинах з метою їх технічного та естетичного облаштування.  Облаштування їх прилеглої території (за необхідності)

 

 

управління з надзвичайних ситуацій  та цивільного захисту населення ММР,

виконавчі органи ММР,

департамент житлово-комунального господарства ММР,

адміністрації районів ММР

створення можливості відвідування легендарних підземель   м.Миколаєва туристами та екскурсантами

4.2.

Створення інноваційних туристичних продуктів (маршрутів), у т.ч. з використанням інноваційних технологій  (VR, доповнена реальність тощо) (розробка контенту, написання сценарію, організація та проведення зйомок, розробка та дизайн комп’ютерної графіки, створення відеоролика в 3D анімації, залучення експертів)

департамент економічного розвитку ММР, управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

створення високоякісного інноваційного, креативного сучасного  культурно –туристичного продукту, сприяння розвитку та підвищенню пізнаваності  міста Миколаєва

4.3.

Впровадження заходів в рамках операційної програми «Басейн Чорного моря» за напрямом «Туризм»

департамент економічного розвитку ММР, ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»

(за узгодженням)

спільне сприяння відкритості Чорноморського регіону для міжнародного туризму,

покращання туристичних послуг та підтримка підвищення кваліфікації в цій сфері,

розвиток засобів електронного маркетингу та прикордонного логістичного інформування в сфері туризму, спільне сприяння бізнесу і підприємництву в сфері туризму та культури

4.4.

Виконання заходів міської цільової Програми розвитку туристичної галузі                            м. Миколаєва до 2023 року

відповідальні виконавці Програми

стимулювання розвитку туристичної сфери  в місті Миколаєві

 

 

 

3. РОЗВИТОК   ІНФРАСТРУКТУРИ

 

3.1. ЖИТЛОВЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Мета розвитку галузі

ü   Забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів та стандартів.

ü   Реформування галузі проводиться з урахуванням інтересів кожної конкретної людини та передбачає підтримку розвитку різних форм самоорганізації і широке роз’яснення процесу і результатів реформ.

ü   Для виконання поставлених завдань пропонується вдосконалити механізми стимулювання створення ОСББ та ОСН, сприяти розвитку конкурентного середовища на ринку ЖКГ, залученню в міське господарство інвестиційних надходжень, зокрема на засадах публічно-приватного партнерства для вирішення проблемних питань.

 

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü    застарілість житлового фонду, необхідність проведення капітальних ремонтів, низька  енергоефективності у житловому секторі.

 

ü    фінансування галузі не дає відчутного результати покращання стану житлового фонду міста. Станом на 01.07.2021 в черзі на участь у програмі співфінансування зареєстровано  166 ОСББ. З них 130 вже  подали повний пакет документів  на приблизну суму 96424,470 грн.  У бюджеті міста на 2021 рік на реалізацію проєктів ОСББ виділено 36736,00 грн.

ü    низька ефективність діяльності житлово-комунальних підприємств та необхідність осучаснення їх матеріально-технічної бази.

 

ü    поліпшення якості управління житлом. Створення дієвого механізму контролю якості житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – ОСББ та громадськими об’єднаннями.

 

ü    аварійний стан міських мереж.

ü    необхідність ремонту та інвентаризації міських мереж для можливості їх утримувати у робочому стані та запобігання аварійним ситуаціям. 

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Надання якісних житлово-комунальних послуг населенню

департамент ЖКГ ММР

поліпшення житлових умов мешканців, збереження житлового фонду

2.

Утримання житлового фонду у належному стані

департамент ЖКГ ММР

поліпшення житлових умов мешканців

3.

Переоснащення ліфтового господарства, зокрема: модернізація, заміна ліфтів у багатоповерхових будинках

департамент ЖКГ ММР

поліпшення житлових умов мешканців, збереження житлового фонду безпека мешканців будинків

4.

Проведення заходів з реформування житлово-комунального господарства, активізація роз'яснювальної роботи серед населення з метою створення ОСББ

департамент ЖКГ ММР

сприяння створенню конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, поліпшення житлових умов мешканців, виховання ефективного власника житла

 

 

3.2. КОМУНАЛЬНЕ  ГОСПОДАРСТВО

 

Мета розвитку галузі

- забезпечення сталого функціонування водопровідно-каналізаційного та теплового господарства міста, безперебійного та якісного надання комунальних послуг громадянам та установам, розвиток міської  транспортної інфраструктури, будівництво та розвиток інженерної інфраструктури, відновлення систем обладнання попереднього очищення водозабору, ліквідація об’єктів підвищеної небезпеки на системах знезараження питної води, забезпечення права громадян на отримання ритуальних послуг

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü    незадовільний технічний стан об’єктів  транспортної інфраструктури комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва

ü    реконструкція та нове будівництво об’єктів транспортної інфраструктури комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва

ü    відсутність, зношеність магістральних інженерних мереж та комунікацій

ü    будівництво нових та реконструкція існуючих магістральних мереж та розвиток інженерної інфраструктури міста

ü    наявність об’єктів підвищеної небезпеки в районі щільної забудови в системах знезараження питної води, повна зношеність обладнання попереднього очищення  води на системах водозабору 

ü    ліквідація об’єкта підвищеної небезпеки в районі щільної житлової забудови м.Миколаєва та покращання системи знезараження питної води, відновлення зношеного обладнання на системах водозабору та попереднього очищення води

ü    відсутність місць для поховання померлих

 

ü    будівництво нового міського кладовища  та виділення земельної ділянки, площею не менше 200 га

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

будівництво доріг, реконструкція та нове будівництво об’єктів транспортної інфраструктури   комунальної власності  територіальної громади м.Миколаєва

департамент ЖКГ ММР

покращання інвестиційної  привабливості міста та рівня життя громадян

2.

будівництво, реконструкція інженерних мереж

департамент ЖКГ ММР, МКП “Миколаївводоканал”

поліпшення умов проживання мешканців, забезпечення безперебійного надання послуг, збереження магістральних інженерних       мереж та комунікацій

3.

реконструкція систем знезараження питного водопостачання

департамент ЖКГ ММР, МКП “Миколаївводоканал”

поліпшення умов проживання мешканців, забезпечення безперебійного надання якісних послуг з централізованого водопостачання

4.

будівництво кладовища

департамент ЖКГ ММР

забезпечення місць для поховання померлих

 

 

3.3. ТРАНСПОРТНА  ІНФРАСТРУКТУРА

 

Мета розвитку галузі

- максимальне забезпечення потреб населення мешканців міста в якісному перевезенні пасажирів усіма видами транспорту

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü    дублювання на ключових магістралях міста великої кількості маршрутів,  здійснення  переміщень  мешканцями міста громадським транспортом за допомогою пересадкових сполучень

ü    оптимізація міських автобусних маршрутів загального користування

ü    недостатнє охоплення міським електротранспортом та автомобільним транспортом віддалених районів міста

ü    закупівля нового сучасного рухомого складу для міських комунальних підприємств

ü    високий рівень зношеності рухомого складу міського електротранспорту та контактних мереж

ü    оновлення рухомого складу трамваїв та тролейбусів та ремонт  контактної мережі

ü    недостатня кількість автобусів великої та середньої пасажиромісткості для обслуговування маршрутів загального користування

ü    придбання нового рухомого складу

ü    відсутність єдиної диспетчерської служби та управління транспортним комплексом

ü    створення єдиної диспетчерської служби

ü    недосконала система оплати проїзду в міському пасажирському транспорті

ü    впровадження електронного квитка у міському пасажирському транспорті

ü    відсутність автоматизованого керування виробництвом та автоматизованого обліку споживання електроенергії (АСКОЕ).

ü    впровадження телемеханічного комплексу обслуговування електромереж електротранспорту та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   

м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам міського пасажирського транспорту

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР, виконавчі органи ММР

забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського транспорту

2.

Оновлення рухомого складу: проведення тендера на закупівлю транспорту великої пасажиромісткості, пристосованого для перевезення громадян з обмеженими фізичними можливостями та його подальшого придбання

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КП ММР «Миколаїв-електротранс»,

КП ММР «Миколаївпастранс»

забезпечення потреб громадян з обмеженими фізичними можливостями

3.

Ремонт контактно-рейкової мережі КП ММР «Миколаївелектротранс»

КП ММР «Миколаїв-електротранс»

збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури

4.

Оновлення парку трамвайних вагонів і тролейбусів

КП ММР «Миколаїв-електротранс»

збереження і розвиток електротранспорту

5.

Впровадження автоматизованої системи оплати проїзду у міському транспорті

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КП ММР «Миколаїв-електротранс»,

КП ММР «Миколаївпастранс»

створення єдиної диспетчерської служби

6.

Вжиття заходів з організації проведення конкурсів по визначенню перевізників для обслуговування міських автобусних маршрутів загального користування

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

поліпшення якості послуг, культури обслуговування населення

7.

Модернізація господарства в автобусному депо

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,

КП ММР «Миколаївпастранс»

отримання сучасного автопарку для забезпечення безперебійної роботи КП ММР «Миколаївпастранс»

8.

Забезпечення беззбиткового функціонування КП ММР «Миколаївелектротранс» шляхом переходу на договірні відносини відповідно до чинного законодавства

КП ММР «Миколаїв-електротранс», управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР,  виконавчий комітет ММР

забезпечення безперебійної роботи міського пасажирського електротранспорту

 

 

 

3.4.ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

 

 

Мета розвитку галузі

ü   підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності в закладах і установах комунальної власності соціального спрямування та житлових будинках;

ü   скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в житлово-комунальному господарстві не менше, як на 25% порівняно з базовим рівнем;

ü   відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах.

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü замала кількість будь -яких інвестицій у сферу енергозбереження та енергоефективності м. Миколаєва

ü залучення до вирішення проблемних питань у сфері енергозбереження та енергоефективності міста інвестицій будь- яких форм

ü відсутність пропаганди енергозбереження та спеціалістів у цій сфері і низька інформованість (підприємства та окремі громадяни не знають про можливості економії енергії)

ü популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та шляхи їх досягнення

ü більшість будівель бюджетної сфери не підлягали впровадженню заходів з енергозбереження

ü впровадження заходів з енергозбереження на об’єктах бюджетної сфери

ü відсутність достатнього фінансового забезпечення реалізації проєктів енергоефективності

ü залучення додаткового фінансування, окрім фінансування місцевого бюджету

ü відсутність профільних фахівців у галузі енергозбереження

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Виконання робочих проєктів реконструкції з термосанацією будівель бюджетної сфери

департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій ММР

розроблення робочих проєктів реконструкції з  термосанацією будівель бюджетної сфери

2.

Виконання  реконструкції, капітального ремонту з термосанацією будівель бюджетної сфери

департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій ММР

реконструкція, капітальний ремонт з термосанацією будівель бюджетної сфери, економія енергоресурсів

3.

Відшкодування фізичним та юридичним особам відсоткової ставки або частини тіла кредиту за залученими в кредитно-фінансових установах кредитами на впровадження заходів з енергозбереження згідно з Порядками відшкодування

департамент

енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

заміна зношених теплових мереж та застарілого обладнання на нове енергоефективне, скорочення витрат міського бюджету на енергетичне забезпечення об’єктів бюджетної сфери

4.

Забезпечення  діяльності  КУ ММР «Центр енергоефектив-ності м. Миколаєва»

департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР, КУ ММР «Центр енергоефективності м. Миколаєва»

забезпечення діяльності відкритого консультаційного центру з питань енергозбереження для населення

5.

Заходи щодо енергозбереження та енергоефективності

департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР, департамент ЖКГ ММР

запровадження заходів щодо енергозбереження та енергоефективності у          м.Миколаєві, модернізація вуличного освітлення, зменшення споживання енергоносіїв

6.

Висвітлення діяльності департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР в ЗМІ та популяризувати економічні, екологічні і соціальні переваги енергозбереження

департаментом енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій ММР

популяризація економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження

 

4. СОЦІАЛЬНА ТА ГУМАНІТАРНА СФЕРА

 

4.1. ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ ТА РИНОК ПРАЦІ

 

Мета розвитку галузі

- сприяння забезпеченню гідного рівня матеріального добробуту і умов життя громадян шляхом дотримання державних соціальних стандартів і гарантій; сприяння  зростанню доходів громадян, шляхом зменшення  заборгованості із виплати заробітної плати

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü наявність заборгованості із виплати заробітної плати та її зростання

ü проведення міської та районних комісій із заборгованості

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   м.Миколаєва на 2022-2024 році

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Здійснення моніторингових спостережень підприємств, установ і організацій міста Миколаєва з метою контролю за дотриманням вимог законодавства щодо своєчасності виплати заробітної  плати та не нижче визначеного державою мінімального розміру оплати праці

департамент праці та соціального захисту населення ММР

зменшення заборгованості із виплати заробітної плати на проблемних підприємствах міста

2.

Організація та  проведення громадських  та інших робіт тимчасового характеру 

департамент праці та соціального захисту населення ММР,

Миколаївський міський центр зайнятості

тимчасове працевлаштування та матеріальна підтримка безробітних громадян

3.

Підвищення конкуренто-спроможності на ринку праці  незайнятого населення  шляхом їх професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та проведення профорієнтаційних заходів

Миколаївський міський центр зайнятості

відтворення трудових ресурсів, створення додаткових умов для працевлаштування громадян

4.

Сприяння працевлаштуванню громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, на нові робочі місця шляхом компенсації роботодавцю єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

департамент праці та соціального захисту населення ММР, Миколаївський міський центр зайнятості

стимулювання суб’єктів господарювання до створення нових робочих місць, створення додаткових умов для працевлаштування громадян

5.

Надання профорієнтаційних послуг особам з інвалідністю з метою їх адаптації до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю з метою сприяння працевлаштуванню та підвищення їх конкурентоспроможності

департамент праці та соціального захисту населення ММР Миколаївський міський центр зайнятості

Миколаївське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

департамент праці та соціального захисту населення ММР

створення додаткових умов для працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності

6.

Надання консультативної та методичної допомоги щодо порядку розробки, укладання, виконання колективних договорів. Проведення їх повідомної реєстрації, відповідно до діючого законодавства

департамент праці та соціального захисту населення ММР

забезпечення соціального захисту працюючих осіб

 

 

 

4.2. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

 

Мета розвитку галузі

ü вдосконалення та посилення рівня соціального захисту населення міста, сприяння підвищенню рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки;

ü  вирішення питань соціально-побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;

ü  взаємодія з органами виконавчої влади, громадськими організаціями, діяльність яких має соціальну спрямованість;

ü підвищення матеріально-побутового рівня;

ü підвищення рівня поінформованості з питань соціальної підтримки;

ü  поліпшення ефективності взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади з регіональними громадськими організаціями та іншими юридичними особами у сфері підтримки учасників АТО/ООС, постраждалих учасників Революції Гідності, членів сімей Героїв Небесної Сотні, внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, розвиток системи надання соціальних послуг;

ü забезпечення  встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü потреба в удосконаленні системи надання  державних допомог, підвищення їх ефективності, посилення адресності

ü проведення інформування населення стосовно існуючих механізмів реалізації  громадянами міста своїх соціальних прав і додаткових соціальних гарантій

ü потреба у здійсненні реабілітаційних та оздоровчих заходів для осіб з інвалідністю та їх фінансування

ü реабілітація та оздоровлення дітей з інвалідністю, які потребують супроводу, оздоровлення ветеранів війни, осіб з інвалідністю

ü потреба у функціонуванні Центру  для соціальної підтримки осіб без визначеного місця проживання  - жінок та осіб з інвалідністю

ü надання соціально – побутових послуг із застосуванням механізму соціального замовлення

ü потреба у функціонуванні будинку нічного перебування для осіб без визначеного місця проживання 

ü надання соціально – побутових послуг

ü потреба у функціонуванні пункту обігріву в осінньо-зимовий період

ü надання побутових послуг

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку   м.Миколаєва на 2022-2024 роки

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Підвищення якості надання державних допомог, запровадження сучасних технологій для проведення інформаційної роботи серед громадян міста

департамент праці та соціального захисту населення ММР

-удосконалення функцій контролю за правильністю надання соціальної допомоги;

-забезпечення надання усіх видів державних допомог відповідно до діючого законодавства;

-прийом та обробка документів в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису

 

2.

Оздоровлення  ветеранів війни, осіб з інвалідністю, забезпечення здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супроводу

департамент праці та соціального захисту населення ММР

підтримка ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, учасників бойових дій для здійснення оздоровчих заходів; підтримка стану здоров’я дітей з інвалідністю та сімей, в яких вони виховуються, збільшення їх кількості

 

3.

Організація якісного соціального обслуговування  громадян похилого віку та громадян з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру. Моніторинг оцінки якості надання соціальних послуг 

департамент праці та соціального захисту населення ММР,

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

недопущення зниження кількості громадян, охоплених  соціальним обслуговуванням

4.

Організація якісного соціального обслуговування  громадян похилого віку та громадян з інвалідністю в структурних підрозділах міського територіального центру. Моніторинг оцінки якості надання соціальних послуг 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

надання якісних соціальних послуг та охоплення більшої кількості громадян соціальним обслуговуванням

5.

Покращання в структурних підрозділах міського територіального центру умов для отримання громадянами міста соціальних послуг (зміцнення матеріально-технічної бази, проведення капітальних ремонтів приміщень та територій)

 

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

створення комфортних умов перебування для отримувачів соціальних послуг у структурних підрозділах міського територіального центру

6.

Удосконалення роботи служби перевезення міського територіального центру осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату.

Міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

надання послуг перевезення більшої кількості осіб з обмеженими фізичними можливостями, порушенням опорно-рухового апарату та інших маломобільних груп населення

7.

Забезпечення діяльності міського центру реінтеграції бездомних громадян

департамент праці та соціального захисту населення ММР, центр реінтеграції бездомних осіб

 

зменшення чисельності бездомних громадян, зниження захворюваності населення на особливо небезпечні хвороби, надання бездомним громадянам соціальних гарантій, у тому числі жінкам та особам з інвалідністю;

-здійснення виїздів групою соціального патрулювання для виявлення та обліку бездомних осіб щодо інформування про можливість отримання необхідних послуг у Центрі реінтеграції бездомних громадян, забезпечення теплим одягом та взуттям (за необхідністю) та інше.

8.

Забезпечення діяльності служб соціального патрулювання у м.Миколаєві для проведення соціальної роботи з бездомними особами

 

 

департамент праці та соціального захисту населення ММР, центр реінтеграції бездомних осіб

 

9.

Створення будинку нічного перебування для осіб без визначеного місця проживання 

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

 

10.

Придбання палаток для відкриття пунктів обігріву на території міста Миколаєва

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, центр реінтеграції бездомних громадян

 

запобігання загибелі людей від переохолодження в осінньо-зимовий період

11.

Забезпечення діяльності міського центру комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, міський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

 

надання якісних реабілітаційних послуг  дітям з особливими потребами відповідно до їхньої індивідуальної програми реабілітації

12.

Поліпшення житлових  умов підопічних міського геріатричного будинку милосердя імені Святого Миколая

департамент праці та соціального захисту населення ММР, міський геріатричний будинок милосердя імені Святого Миколая

збільшення жилої площі проживання підопічних з існуючих 5,7 кв.м до норм  10-12 кв.м на 1 особу;

збільшення ліжко/місць до 50

 

 

 

4.3. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

 

 

Мета розвитку галузі

- поліпшення здоров'я населення шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги, профілактики та раннього виявлення захворювань

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü негативний стан основних демографічних показників – загальна смертність залишається на високому рівні

ü покращання якості надання медичної допомоги, забезпечення своєчасної діагностики захворювань, своєчасного лікування, пропаганда здорового способу життя

ü збільшення показників поширеності та розповсюдженості хронічних захворювань, що призводить до зростання контингентів хворих, які мають право на отримання лікарських засобів, виробів медичного призначення на пільгових умовах, що стає вагомим навантаженням на міський бюджет  

ü забезпечення якості та доступності медичних послуг, профілактика та раннє виявлення захворювань

ü недостатність коштів для оновлення  матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я та проведення необхідних капітальних ремонтів, реконструкцій в лікувальних  закладах

ü залучення додаткових коштів з міського бюджету для оновлення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів та реконструкцій в закладах охорони здоров'я

ü незадовільне кадрове забезпечення галузі

ü додаткове фінансове стимулювання медичних працівників, забезпечення житлом 

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат

1.

Розширення приміщення існуючої сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6» за адресою: вул.Дачна,5/1

управління охорони здоров’я ММР, управління капітального будівництва ММР 

покращання умов надання первинної медичної допомоги мешканцям міста

2.

Вдосконалення роботи закладів другого рівня в нових умовах фінансування

управління охорони здоров’я ММР

збереження та зміцнення здоров'я населення міста

3.

Створення центру телемедицини на базі КНП ММР «Міська лікарня №1»

управління охорони здоров’я ММР

збереження та зміцнення здоров'я населення міста

4.

Створення перинатального центру ІІ рівня на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3»

управління охорони здоров’я ММР

збереження та зміцнення здоров'я населення міста

5.

Забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів пільгової категорії населення

управління охорони здоров’я ММР

покращання показників ефективності лікування та зниження загальної інвалідізації населення міста

6.

Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою, збільшення кількості автоматизованих робочих місць в закладах охорони здоров'я міста, впровадження єдиного медичного інформаційного простору 

управління охорони здоров’я ММР

збереження та зміцнення здоров'я населення міста

7.

Забезпечення видатків для придбання слухових апаратів для пільгової категорії населення

управління охорони здоров’я ММР

планується забезпечити біля 60 пільговиків

8.

Забезпечення видатків для проведення пільгового зубопротезування пільговій категорії населення

управління охорони здоров’я ММР

планується забезпечити біля 800 пільговиків

9.

Забезпечення видатків для безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів  окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

управління охорони здоров’я ММР

забезпечення пільговими рецептами насамперед інвалідів та пенсіонерів

10.

Проведення централізованого киснезабезпечення в стаціонарних закладах охорони здоров'я

управління охорони здоров’я ММР, управління капітального будівництва ММР 

покращання умов надання  медичної допомоги мешканцям міста

11.

Проведення капітальних ремонтів в лікувальних закладах міста

управління охорони здоров’я ММР, управління капітального будівництва ММР 

покращання умов надання  медичної допомоги мешканцям міста

 

 

4.4. ОСВІТА

 

Мета розвитку галузі

 

ü  формування якісної та доступної освітньої системи, оптимізація мережи закладів загальної середньої освіти;

ü  підвищення рівня охоплення дітей освітою;

ü  сприяння розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнівської молоді;

ü  збереження здоров’я дітей, соціальна підтримка сімей, створення сприятливих умов навчання;

ü  поліпшення санітарних умов та якості освітніх послуг.

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü відсутність належного фінансування для задоволення потреб щодо функціонування та розвитку освітньої галузі

ü збільшення фінансування для функціонування та розвитку освітньої галузі. Оптимізація мережі закладів освіти

ü неможливість 100% задовольнити запити батьківської громадськості в дошкільній освіті у зв’язку з відсутністю місць

ü збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку

 

ü погіршення стану здоров’я дітей

ü    створення максимально сприятливого здоров’язбережувального освітнього середовища в закладах. Розширення мережі закладів з інклюзивною освітою.

Забезпечення якісним харчуванням дітей та учнів освітніх закладів

ü застарілість матеріально-технічної бази освітніх установ. Потреба в капітальному ремонті покрівель, фасадів, парканів, приміщень навчальних закладів, облаштування спортивних майданчиків, санвузлів відповідно до державних будівельних норм (ДБН та СНіПів)

ü поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти. Проведення заходів з енергозбереження

 

ü недостатній соціальний захист педагогічних працівників (забезпеченість житлом, відсутність соціальних пільг)

ü забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки працівників галузі освіти

ü недостатнє фінансування потреб закладів освіти щодо дотримання вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24.02.1994  №4004-ХІІ, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОЗ України від 25.09.2020 №2205, Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234

ü  збільшення фінансування для освітньої галузі

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат

1.

Розбудова «Нової української школи»

управління освіти ММР

продовження реформи загальної середньої освіти

2.

Створення умов для освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами

управління освіти ММР

забезпечення рівних прав та відповідних умов для дітей на здобуття освіти

 

 

3.

Збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку

управління освіти ММР

забезпечення належних умов виховання дітей в дошкільних навчальних закладах

4.

Оптимізація мережі закладів загальної середньої та дошкільної освіти

управління освіти ММР

забезпечення охоплення дітей освітою, оптимізація видатків на утримання установ освіти

 

5.

Забезпечення безпечних умов для перебування дітей у навчальних закладах

управління освіти ММР

поетапне встановлення систем відеоспостереження, доочищення води, впровадження протипожежних та інших заходів

 

6.

Забезпечення організованим підвезенням до школи та у зворотному порядку учнів ЗОШ №№11,12, 24, 14, 27, 29, 40, 23, які проживають на відстані 3 км від закладу та потребують підвезення

управління освіти ММР

збереження здоров’я дітей, соціальна підтримка сімей, створення сприятливих умов навчання

 

 

7.

Придбання лінгафонних кабінетів та кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти

управління освіти ММР

продовження обладнання  закладів загальної середньої освіти сучасними кабінетами

8.

Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнівської молоді протягом року

управління освіти ММР

збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів різних рівнів  підвищення конкуренції та отримання більш високих результатів

 

9.

Забезпечення морального  та матеріального стимулювання і підтримки працівників галузі освіти

 

управління освіти ММР

нагородження переможців конкурсу «Вчитель року», інших професійних конкурсів, учителів, які підготували переможців олімпіад і конкурсів

 

10.

Проведення заходів з енергозбереження

управління освіти ММР

скорочення видатків на оплату енергоносіїв

 

 

11.

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

управління освіти ММР

поліпшення санітарних умов та створення умов для отримання якісних сучасних освітніх послуг

 

12.

Проведення капітальних ремонтів закладів освіти

управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР

поліпшення санітарних умов та створення умов для отримання якісних сучасних освітніх послуг

 

 

4.5.  КУЛЬТУРА

 

Мета розвитку галузі

- забезпечення умов для розвитку культури та мистецтва, збереження та охорона історичного середовища міста, що сприятиме гармонійному розвитку мешканців міста

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü недостатність фінансового забезпечення, відсутність ресурсів для розвитку та інновацій

ü відсутність і неефективне використання наявної інфраструктури внаслідок застарілості матеріально-технічної бази, що не відповідає потребам та викликам часу

ü модернізація системи фінансування: пряме фінансування надання послуг, підтримка приватних ініціатив та використання найновіших моделей підтримки, зокрема фандрейзингу, проєктного фінансування тощо

ü брак матеріально-технічних ресурсів для розвитку: площ для втілення творчої активності, приміщень для культурно-мистецьких організацій, творчих спілок, майданчиків для приватних колекцій, ускладненості доступу до використання закладів культури різних груп громадян та організацій

ü модернізація системи управління, розвиток культурного обміну, каналів промоції мистецьких продуктів, створених у місті

ü відсутність бачення на різних рівнях управління нового змісту діяльності установ, брак навиків фінансового менеджменту, фандрейзингу і спонсорської роботи, перевага логіки виживання замість логіки розвитку та змін

ü удосконалення умов діяльності установ культури і мистецтв, сприяння створенню якісного мистецького продукту і формування цілісного інформаційно-культурного простору в місті

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат

1.

Реалізація заходів міської комплексної Програми «Культура та охорона культурної спадщини» на 2021-2025 роки

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

забезпечення на території м.Миколаєва умов для розвитку культури та мистецтв, збереження культурної спадщини як необхідних умов гармонійного суспільства, розбудови демократичної правової держави

 

2.

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, поліпшення якісного складу спеціалістів закладів культури

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

підвищення ефективності діяльності закладів культури міста

3.

Сприяння діяльності творчих працівників та їхніх спілок, а також підприємств, установ, організацій (закладів) культурно-мистецької сфери, що діють на території міста, а також розвитку народної та самодіяльної творчості

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

створення необхідних матеріальних та духовних умов для всебічного та гармонійного розвитку кожної людини, розкриття її здібностей та обдарувань

 

4.

Реалізація проєктів з енерго-збереження, часткове переведення закладів культури на альтернативні види палива

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

економія бюджетних коштів, економія енергоресурсів

5.

Проведення капітальних ремонтів, робіт з реконструкції, реставрації  та будівництва споруд закладів культури міста, у тому числі проєктно-вишукувальні роботи та експертиза

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР, управління капітального будівництва ММР

 

створення сприятливих умов для забезпечення культурного розвитку населення міста

6.

Розбудова сфери охорони культурної спадщини шляхом здійснення капітального ремонту і ремонтно-реставраційних робіт на будівлях, пам’ятках містобудування і архітектури, впровадження інноваційного підходу  щодо популяризації пам’яток культури міста

 

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

збереження об’єктів культурної спадщини м.Миколаєва, збільшення туристичного потоку до міста та підвищення туристичного іміджу міста Миколаєва

 

 

 

 

4.6. ПІДТРИМКА ДІТЕЙ  ТА МОЛОДІ

 

 

Мета розвитку галузі

 

ü створення умов для розвитку молоді у місті, підтримки активності молоді, формування її громадянської позиції, національно-патріотичної свідомості, підвищення рівня мобільності молоді та розвитку громадянського суспільства у місті;

ü формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини та особлива увага до потреб і проблем соціально незахищених груп дітей, підтримка сімей з дітьми, які потребують особливої соціальної уваги, реалізація конституційного права дитини на відпочинок;

ü створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації відпочинку; підвищення якості та доступності послуг з відпочинку більшої кількості дітей міста; створення умов для збереження мережі діючих дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

 

 

ü політична пасивність молоді та відсутність бажання впливати на соціальні, економічні, політичні процеси у м.Миколаєві

ü залучення молоді до прийняття рішень та активізація діяльності: опитування молоді, проведення слухань, залучення до участі у масових заходах, позитивне висвітлення (роз’яснення функцій) діяльності установ, організацій, які працюють з молоддю.

ü недостатній рівень національно-патріотичного виховання

ü підтримка проєктів громадських організацій з метою проведення заходів національно-патріотичної спрямованості, підтримка пластунських рухів, сприяння вишколів.

ü міграційні процеси у молодіжному середовищі за кордон України

ü проведення заходів, які б популяризували заклади освіти, науки, культури м.Миколаєва: популяризація навчання у медіапросторі, створення молодіжної інфраструктури.

ü сприяння у працевлаштуванні молоді через співпрацю органів місцевого самоврядування з органами зайнятості населення.

ü створення сприятливих умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей та адресність надання відпочинкових послуг дітям пільгових категорій

ü шляхом збільшення фінансуванням для закупівлі послуг з відпочинку на узбережжі Чорного моря з різними тематичними направленнями та профілем роботи дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

ü забезпечення доступності відпочинкових послуг для різних категорій дитячого населення

ü шляхом інформаційного, роз’яснювального забезпечення

ü забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, житлом

ü розв`язання проблеми забезпечення житлом (соціальним житлом) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа

ü забезпечення права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на сімейні форми влаштування

ü подальший розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, прийомні та патронатні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу)

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Надання кращим студентам стипендії міського голови та міської ради

управління молодіжної політики ММР

надання 100 стипендій

2.

Створення молодіжного центру

виконавчий комітет ММР, управління молодіжної політики ММР, інші структурні підрозділи

створення комунальної установи «Миколаївський молодіжний центр»

3.

Забезпечення діяльності Ради з питань молодіжної політики при міському голові

управління молодіжної політики ММР

залучення до роботи Ради не менше 25 молодіжних громадських організацій та органів студентського самоврядування

 

4.

Підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства

управління молодіжної політики ММР

підтримка понад 55 ініціатив інститутів громадянського суспільства

5.

Сприяння розвитку молодіжного підприємництва, самозайнятості та ефективного просування молодих людей у підприємницькому середовищі. Проведення конкурсу бізнес-планів

 

управління молодіжної політики ММР

проведення 1 конкурсу бізнес-планів в рік

6.

Проведення заходів для змістовного дозвілля та неформальної освіти молоді

 

управління молодіжної політики ММР

проведення 180 заходів

7.

Проведення заходів з національно-патріотичного виховання молоді

 

управління молодіжної політики ММР

проведення 3 заходів

8.

Встановлення і підтримання взаємовигідних зв’язків з представниками міжнародних організацій у молодіжній сфері з метою обміну досвідом

 

управління молодіжної політики ММР

проведення зустрічей

9.

Забезпечення організації та проведення за предметом закупівлі послуг – послуги центрів і будинків відпочинку (послуги щодо проведення заходів з відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки м. Миколаєва у літній період)

служба у справах дітей ММР

реалізація коштів місцевого бюджету на закупівлю відпочинкових послуг дітям, які потребують соціальної уваги та підтримки м.Миколаєва;

закупівля якісних відпочинкових послуг на узбережжі Чорного моря Миколаївської області та  м.Миколаєва

10.

Здійснення капітальних та поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста, та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу

Замовником та головним розпорядником коштів по об’єкту будівництва «Реконструкція в частині термосанації будівлі за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» є департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради, капітальний ремонт житлового будинку (дитячий будинок сімейного типу) за адресою: м.Миколаїв, вул.Приозерна, 7

Забезпечення права дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу  на належні умови проживання та виховання

11.

Забезпечення дитячих будинків сімейного типу необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку відповідно до переліку, затвердженого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради

 

виконавчий комітет ММР, служба у справах дітей ММР

Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного

12.

Надання матеріальної допомоги сім’ям, які взяли на виховання трьох і більше дітей з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, для організації спільного відпочинку з розрахунку 2,00 тис. грн на одну особу на сім календарних днів

департамент праці та соціального захисту населення ММР,

служба у справах дітей ММР

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

13.

Надання матеріальної фінансової допомоги сім’ям, які виховують дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з інвалідністю, з розрахунку одного прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку двічі на рік

 

департамент праці та соціального захисту населення ММР,

служба у справах дітей ММР

забезпечення належних умов виховання дітей з інвалідністю

 

 

 

4.7. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ

 

 

Мета розвитку галузі

- розвиток дитячо-юнацького спорту, забезпечення функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту, популяризація здорового способу життя, реалізація дитячої і молодіжної політики у сфері фізичної культури і спорту

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü відсутність сучасних спортивних споруд для проведення навчально-тренувального процесу із спортсменами та особами, задіяними масовим спортом, проведення змагань згідно з вимогами міжнародних федерацій

ü насичення спортивними спорудами у кількості і якості, що надасть змогу створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом та підвищити рівень забезпеченості населення спортивними спорудами, які б давали можливість забезпечити на даних спорудах максимальний обсяг рухової активності

 

ü недостатній рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення спортивних закладів та установ міста

ü підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, школи вищої спортивної майстерності, та залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів

 

ü недооцінка суспільством ролі масової фізичної культури і спорту для гармонійного розвитку людини, поліпшення її стану здоров’я

ü створення умов для розвитку регулярної рухової активності різних верств населення для зміцнення здоров’я з урахуванням інтересів, побажань, здібностей та індивідуальних особливостей кожного

 

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Проведення міських галузевих спартакіад,спортивних фестивалів та інших фізкультурно-оздоровчих та масових спортивних змагань серед підприємств, установ та організацій

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культу-рою, популяризація здорового способу життя

2.

Організація та проведення спортивних заходів серед людей з особливими потребами (чемпіонати та кубки міста)

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

збільшення кількості осіб, які займаються фізичною культу-рою людей з особливими потребами, популяризація здорового способу життя

3.

Проведення капітальних ремонтів закладів фізичної культури і спорту комунальної власності міста

 управління капітального будівництва ММР, управління у справах фізичної культури і спорту ММР

покращання умов для занять спортом, збільшення кількості учнів у дитячо-юнацьких спортивних  школах усіх типів

4.

Проведення спортивно-масових заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту згідно з календарем спортивно-масових заходів на рік

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

проведення та популяризація здорового способу життя, збільшення кількості спорт-сменів міста та підвищення спортивних результатів

5.

Надання стипендії міського голови та міської ради кращим спортсменам міста

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

стимулювання спортсменів до максимально високого результату

6.

Надання одноразових винагород  кращихм спортсменам міста, сприяння вживанню заходів щодо надання необхідної допомоги у  вирішенні  житлових та інших побутових питань

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

стимулювання спортсменів до максимально високого результату

7.

Надання одноразової премії талановитим тренерам-викладачам, які працюють з дітьми,  молоддю та дорослими  та підпорядковані управлінню у справах фізичної культури і спорту ММР

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

підтримка талановитих  тренерів – викладачів зі спорту, які працюють з дітьми, молоддю та дорослими,  популяризація професії тренер

8.

Забезпечення модернізації,  зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-спортивних шкіл, ШВСМ, стадіонів, облаштування необхідним обладнанням, інвентарем та транспортними засобами

управління у справах фізичної культури і спорту ММР

збільшення кількості спортс-менів, які займаються   спортом, покращання спортивного результату

 

 

 

5. ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА

 

Мета розвитку галузі

 

- забезпечення органами місцевого самоврядування ефективної реалізації державної політики, спрямованої на зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій та гарантування високого рівня захисту населення і територій від їх наслідків

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü   великі обсяги  матеріальних втрат від надзвичайних ситуацій

ü поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами та матеріалами, необхідними для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення

ü   велика кількість потенційно небезпечних об'єктів

ü забезпечення фінансування заходів з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування територій та потенційно небезпечних об’єктів комунальної власності і заходів з рятування на воді

ü   недостатня готовність  захисних споруд цивільного захисту

ü утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність за призначенням (проведення ремонтів, укладання технічних паспортів на захисні споруди цивільного захисту)

ü   можливість виникнення аварії з викидом хімічно небезпечних речовин і утворенням зон хімічного забруднення

ü   накопичення засобів індивідуального захисту для непрацюючого населення та працівників органів місцевого самоврядування

ü   недостатній рівень пожежної безпеки в установах соціального призначення

ü   придбання засобів захисту органів дихання для саморятування під час пожежі для забезпечення людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які знаходяться в комунальних установах міста

ü   недостатній рівень покриття адміністративних територій м.Миколаєва засобами оповіщення

ü   продовження  модернізацїї міської системи оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій «Пріорітет»

ü   недостатній  рівень готовності органів управління та сил цивільного захисту до дій за призначенням

ü   придбання спеціальних транспортних засобів та спеціального обладнання для  проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт

ü   недостатня обізнаність населення щодо дій в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій

ü інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту

ü   недостатній рівень захисту населення та території у зв’язку з можливими обваленням ґрунту на території міста

ü проведення закладання (тампонування) непридатного до використання підземного простору, виявленого на територіях, що належить до міської комунальної власності

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024  роки

 

 

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

 

1.

Поповнення міського матеріального резерву паливо-мастильними матеріалами та матеріалами, необхідними для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, здійснення заходів з евакуації населення

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

підтримання комплектування міського матеріального резерву не менше як 80%

 

2.

Фінансування заходів з постійного та обов’язкового аварійно-рятувального обслуговування територій та потенційно небезпечних об’єктів комунальної власності і заходів з рятування на водах

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

залучення 4 (чотирьох) оперативних одиниць аварійно-рятувального формування для обслуговування ПНО, території та рекреаційних зон міста

 

3.

Придбання засобів захисту органів дихання для саморятування під час пожежі для забезпечення людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які знаходяться в комунальних установах міста

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

забезпечення збереження життя людей похилого віку та осіб з інвалідністю, які знаходяться в комунальних установах міста

 

4.

Утримання та реконструкція (модернізація) міської системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій керівного складу та населення міста

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

забезпечення сталого функціонування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і електрозв’язку

 

5.

Утримання та приведення засобів колективного захисту в готовність до використання за призначенням

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

приведення у готовність 7 ЗС ЦЗ

 

6.

Накопичення засобів індивідуального захисту (ЗІЗ)

управління з питань НС та ЦЗН ММР

доведення відсотка забезпеченості ЗІЗ:

- працівників ОСМ до 100%;

- непрацюючого населення до 20 %

 

7.

Виготовлення та розповсюдження пам’яток для навчання населення щодо дій в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій

 

управління з питань НС та ЦЗН ММР

150000 пам’яток щороку

 

8.

Проведення закладання (тампонування) непридатного до використання підземного простору, виявленого на територіях, що належить до міської комунальної власності

управління з питань НС та ЦЗН ММР

забезпечення оперативного реагування та закладання (тампонування) у разі виявлення непридатного для використання підземного простору на територіях, що належить до міської комунальної власності

 

 

 

6. ОХОРОНА ПРИРОДНОГО НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

      

 

 

Мета розвитку галузі

- створення комфортних умов для проживання мешканців міста, поліпшення стану навколишнього природного середовища, запобігання проявам небезпечних екзогенних геологічних процесів, виховання екологічної культури

 

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü  забруднення поверхневих вод

ü реконструкція водно-каналізаційного  господарства, створення системи очищення зливових стоків, забезпечення негайної ліквідації аварійних ситуацій на воді (наявність постійного запасу необхідних реагентів)

 

ü  забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту

ü розвиток громадського електротранспорту та велоруху, оптимізація маршрутів руху великовантажного автотранспорту

 

ü  поширення небезпечних екзогенних процесів

ü припинення поширення та ліквідація наслідків екзогенних процесів

ü  необхідність оновлення видового складу, реконструкції зелених насаджень, знесення сухостою та аварійних дерев

ü комплексний благоустрій міста

ü  раціональне землекористування

ü встановлення меж об’єктів зеленого господарства

ü  низький рівень екологічної свідомості та поінформованості городян

ü екологічне виховання  та  освіта

 

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Проведення реконструкції водно-каналізаційного господарства

департамент ЖКГ ММР, управління капітального будівництва ММР

Оновлення водно-каналізаційної мережі міста, зменшення обсягів надходження забруднюючих речовин до поверхневих вод

2.

Збільшення та оновлення парку громадського транспорту та влаштування велосипедної інфраструктури

 

управління транспортного

комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР, департамент ЖКГ ММР, адміністрації  районів ММР

Зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря

 

3.

Припинення поширення та ліквідація наслідків підтоплення, зсувів, абразійних процесів

департамент ЖКГ ММР, управління капітального будівництва ММР

Будівництво дренажних систем, берегоукріплювальних та протизсувних споруд тощо

4.

Збільшення кількості зелених насаджень, реконструкція та капітальний ремонт існуючих об’єктів зеленого господарства

департамент ЖКГ ММР, адміністрації  районів ММР

Підвищення рівня благоустрою міста

5.

Розробка проєктів землеустрою щодо організації та встановлення меж парків, скверів та зелених зон міста, проведення інвентаризації зелених насаджень та МАФів на вищезазначених об’єктах

департамент ЖКГ ММР

Впорядкування об’єктів зеленого господарства в місті

6.

Проведення просвітницької роботи з населенням

департамент ЖКГ ММР

Проведення еколого-просвітницьких заходів та друк інформаційної продукції з питань екології

 

 

 

 

7. ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ

 

Мета розвитку галузі

ü    поглиблення впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у поточну діяльність Миколаївської міської ради та її структурних підрозділів;

ü    забезпечення належного рівня безпеки інформаційних систем;

ü    встановлення та підтримка постійного, об’єктивного та дієвого зворотного зв’язку місцевої територіальної громади з владою міста;

ü    впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій електронного врядування, електронної демократії

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü відсутність сформованої базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури електронного урядування для реалізації всіх проєктів і завдань у зазначеній сфері

ü розвиток та наповнення сайта IAC «Активи міста»

ü відсутність автоматизованого обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами

ü створення єдиної мережі передачі даних

ü недостатній рівень інформаційної безпеки та захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах

ü використання комплексної системи захисту інформації

ü відсутність стандартизації електронних форм взаємодії, єдиного простору для одноразового введення інформації

ü перехід на систему електронного документообігу  «АСКОД»

ü усталені традиції ведення документообігу в паперовій формі в органах державної влади та органах місцевого самоврядування

ü перехід на систему електронного документообігу  «АСКОД»

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки рік

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Підтримка та супровід сервісу «Електронні петиції»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР;

управління апарату ради ММР

забезпечення прозорості та відкритості влади

2.

Ведення проєкту «Громадський бюджет»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР;

департамент економічного розвитку ММР

підвищення прозорості міста за рахунок електронних проєктів

3.

Ведення проєкту «Відкриті дані Миколаїв»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

впровадження та технічна підтримка

4.

Створення внутрішнього порталу

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

підвищення якості управління діяльністю виконавчого комітету ММР

5.

Впровадження системи «Електронне звернення громадян»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

підвищення якості управління діяльністю громади,  забезпечення відкритості та прозорості дій міської влади

6.

Створення сервісів «Електронна демократія»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

забезпечення взаємодії мешканців міста з міськими структурами в електронному вигляді

7.

Створення єдиного електронного простору міста

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

підвищення якості управління діяльністю виконкому ММР

8.

Впровадження сервісу «Бюджетна карта міста»

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

підвищення рівня контролю за діяльністю виконкому  ММР та  забезпечення прозорості

9.

Створення електронного кабінету мешканця міста

відділ стандартизації та впровадження електронного врядування ММР

поліпшення електронних послуг громади

 

 

 

8. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Мета розвитку галузі

- реалізація заходів, спрямованих на забезпечення функціонування та розвитку місцевого самоврядування, ефективності роботи депутатського корпусу, підвищення активності громадськості міста тощо

 

Проблеми, які перешкоджають соціально-економічному розвитку галузі

Першочергові завдання (напрямки діяльності), спрямовані на розв’язання виявлених потреб для розв’язання зазначених проблем

ü   потреба у захисті майнових та інших інтересів громади міста

ü   сплата виконавчими органами Миколаївської міської ради судових зборів відповідно до статті 3 Закону України «Про судовий збір»

ü   необхідність узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів  громади міста

ü   виконання завдань, передбачених Статутом та основними напрямами роботи Асоціації міст України, відповідно до рішень Загальних зборів Асоціації, членами якої є Миколаївська міська рада

ü   потреба у поліпшенні умов роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради

ü   підвищення ефективності використання майна

 

Заходи щодо забезпечення виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

№ п/п

Зміст заходу

Відповідальний за виконання

Очікуваний результат, результативні показники

1.

Сплата судового збору за подання позовних заяв та скарг до судів відповідних інстанцій від імені Миколаївської міської ради, виконавчого комітету Миколаївської міської ради та інших судових витрат, здійснення добровільного виконання судових рішень про стягнення

виконавчий комітет  ММР

отримання коштів до бюджету м. Миколаєва, захист прав та інтересів ММР, ВК ММР в судовому порядку

2.

Забезпечення співробітництва Миколаївської  міської ради з асоціаціями органів місцевого самоврядування та іншими формами добровільних об’єднань України та інших держав

департамент міського голови ММР, виконавчий комітет ММР,

Миколаївське регіональне відділення Асоціації міст України (за погодженням)

підвищення іміджу м.Миколаєва на всеукраїнському та закордонному просторі з метою залучення додаткових коштів тощо

3.

Утримання у належному стані матеріально-технічної бази виконавчих органів Миколаївської міської ради, забезпечення належної організації роботи депутатів міської ради та працівників виконавчих органів міської ради (оснащення компютерами, факсами, принтерами, копіювальними апаратами, веб-камерами тощо), проведення капремонту з метою організації належної роботи депутатів міської ради та працівників виконавчих органів

виконавчі органи ММР

поліпшення умов праці посадових осіб місцевого самоврядування та депутатського корпусу міської ради

4.

У випадках розташування виконавчих органів міської ради в одній будівлі, оплату за комунальні послуги та енергоносії, послуги з прибирання та охорони здійснює виконавчий орган міської ради, на балансі якого знаходиться ця будівля або яка передана йому в  оперативне управління (оренду)

виконавчі органи ММР

підвищення ефективності функціонування системи управління комунальним майном

 

 

 

 

ІІІ. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ М.МИКОЛАЄВА НА 2022-2024 РОКИ

 

Заходи Програми на 2022-2024 роки є відображенням наведених першочергових проблем по кожному розділу Програми та конкретизацією основних завдань з наведенням відповідальних виконавців, очікуваних результатів виконання.

 

Програма визначає цілі соціально-економічного  розвитку міста на 2022-2024 роки, інструментами досягнення яких виступають міські програми розвитку, що характеризують різні сфери життєдіяльності територіальної громади.

У 2022 році в місті Миколаєві здійснюватиметься реалізація 21 міської   програми розвитку, які затверджені Миколаївською міською радою станом на 01.08.2021, перелік яких наведено у додатку 2 до Програми та може бути уточнений протягом року. Відповідальними виконавцями міських  програм розвитку є  12 виконавчих органів Миколаївської міської ради та Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Ресурсами для впровадження заходів міських програм розвитку  визначаються  кошти бюджету м. Миколаєва в межах бюджетних призначень, затверджених
на відповідний рік.

Інші основні основні заходи, що не відображаються в галузевих програмах та входять до Програми економічного і соціального розвитку міста, аналогічно фінансуються за рахунок бюджету міста Миколаєва.

Крім того, з метою забезпечення подальшого сталого економічного розвитку міста Миколаєва джерелами фінансування заходів Програми, міських цільових програм розвитку, затверджених міською радою, стануть кошти міського бюджету, трансферти з державного та обласного бюджетів, власні кошти суб’єктів господарювання, інвестиційні кошти та інші джерела, відповідно до чинного законодавства.

 

 

 

Додаток 1

до Програми

ОСНОВНІ ПРОГНОЗНІ ПОКАЗНИКИ                                                       

    ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ м.МИКОЛАЄВА НА  2022-2024 РОКИ

 

 

Показники

Одиниця виміру

2019 рік

звіт

2020

 звіт

2021 рік очікувані

2022 рік

прогноз

2023 рік

прогноз

2024 рік прогноз

1

2

3

4

5

6

7

 

Обсяг реалізованої промислової продукції  у діючих цінах  - всього

млн. грн

20007,9

19075,8

19667,1

20316,2

21149,1

22016,2

Обсяг реалізованої промислової продукції  у розрахунку на одну особу

тис.грн

41,4

39,6

41,6

43,3

45,3

47,4

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

10117,0

11277,0

13098,0

14800,0

16488,0

18250,0

Кількість  малих підприємств/

 на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

одиниць

6654/

139

6800/

143

6900/

146

7000/

149

7100/

152

7200/

155

Кількість середніх підприємств/

на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць

 

 

одиниць

 

 

204/

4

204/

4

206/

4

207/

4

208/

5

209/

5

Чисельність наявного населення станом на 01 січня наступного року

 

тис. осіб

 

480,1

476,1

 

472,6

469,7

467,0

 

464,3

Кількість зареєстрованих безробітних по місту

 

тис. осіб

6,59

10,091

9,0

8,5

8,0

7,0

Обсяг експорту послуг, всього

млн  дол. США

179,3

166,8

170,6

180,5

191,4

201,2

Обсяг експорту послуг у % до попереднього року

%

110

93,1

102,3

105,8

106,1

105,2

Обсяг експорту товарів, всього

млн дол. США

1502,5

1624,1

1661,4

1732,9

1838,6

1932,4

Обсяг експорту товарів у % до попереднього року

%

112,3

108,1

102,8

104,3

106,1

105,1

Обсяг імпорту послуг, всього

млн дол. США

26,1

13,7

13,9

14,0

14,2

14,3

Обсяг імпорту послуг у % до попереднього року

%

123,1

52,2

101,5

100,8

101,5

100,7

Обсяг імпорту товарів, всього

млн дол. США

440,4

383,3

392,5

409,4

428,2

444,5

Обсяг імпорту товарів у % до попереднього року

%

121,3

87,0

102,4

104,3

104,6

103,8

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

Перелік

міських  програм розвитку, які  діють у 2022 році

 

№ з/п

Назва програми

Відповідальний виконавець

(координатор)

Дата та

 № реєстрації програми

1.      

Міська програма «Соціальний захист» на 2020-2022 роки

 

департамент праці та соціального захисту населення ММР

20.12.2019

№56/60

2.      

Програма реформування та розвитку  житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки

департамент житлово-комунального господарства ММР

20.12.2019

№56/62

3.      

Екологічна політика м.Миколаєва

 

департамент житлово-комунального господарства ММР

23.12.2011

№12/19

4.      

Міська цільова програма поводження з побутовими відходами на 2020-2022 роки

департамент житлово-комунального господарства ММР

20.12.2019

№56/66

5.      

Програма поводження з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м.Миколаєві на 2020-2024 роки

департамент житлово-комунального господарства ММР

23.07.2020

№57/376

6.      

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на  2020-2022  роки

управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення  ММР

20.12.2020

№ 56/65 

7.      

Міська Програма енергозбереження «Теплий Миколаїв» на 2017-2019 роки (продовжено термін дії до 2022 року від 20.12.2019 №56/67)

департамент енергозбереження та впровадження інноваційних технологій ММР

23.12.2016

№ 13/12

8.      

Комплексна Програма «Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста  Миколаєва на 2020-2022 роки»

 

відділ з організації оборонної і мобілізаційної роботи

та взаємодії з правоохоронними органами ММР

20.12.2019

№ 56/64

9.      

Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

юридичний департамент ММР

21.12.2018

№49/29

10.   

Міська Цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла у місті Миколаєві на 2018-2022 роки

Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

21.12.2017

№32/5

11.   

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

 

Миколаївське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

21.12.2017

№32/7

12.   

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

департамент міського голови ММР

 20.12.2019

№ 56/63

13.   

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

управління охорони здоров’я ММР

20.12.2019

№56/57

14.   

Концепція розвитку річок та маломірного судноплавства у місті Миколаєві на 2019-2030 роки

-

20.12.2019

№56/71

 

15.   

Програма розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020 - 2023 роки

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

 

12.06.2020

№ 56/140

 

16.   

Програма розвитку міського електротранспорту м.Миколаєва на 2019-2022 роки

управління транспортного комплексу, зв’язку та телекомунікацій ММР

26.06.2019

№ 52/5

17.   

Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2022 роки

відділ стандартизації та електронного врядування ММР

 23.07.2020

№ 57/371

18.   

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2021-2024 роки

департамент економічного розвитку ММР

24.12.2020 

№ 2/22

19.   

Програма розвитку туристичної галузі міста Миколаєва до 2023 року

департамент економічного розвитку ММР

24.12.2020

№ 2/17

20.   

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м.Миколаєві до 2023 року

департамент економічного розвитку ММР

24.12.2020

№ 2/21

21.   

Міська комплексна програма «Культура та охорона культурної спадщини»  на 2021-2025 роки

управління з питань культури та охорони культурної спадщини ММР

24.12.2020

№ 2/16

 

Додаток 3 

до Програми

 

Перелік

пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів щодо інвестиційних проєктів (об’єктів),

які планується фінансувати у 2022-2024  роках за кошти міського бюджету*

 

 

Назва проєкту (об’єкта)

Проєктна потужність

Період реалізації проєкту

Наявність проєктно-кошторисної документації

1

2

3

4

5

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по   вул. Херсонське шосе ріг вул. Новозаводської, у т.ч. коригування проектно-кошторисної документації

1 об’єкт

2017-2024

Потребує коригування та експертизи проектно-кошторисної документації

 

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної (коригування), у т.ч. експертиза проекту

1 об’єкт

2017-2024

Експертний  звіт ДП “Укрдержбудекспертиза” у Миколаївській області №15-0232-20            від 28.09.2020

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Героїв України в районі церкви, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво радіофікованої АСУДР (світлофорні об'єкти), у т.ч. виготовлення та експертиза проектно-кошторисної документації

1 об’єкт

2021-2022

Потребує проєктування

 

Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ «Укрзалізниця» перегону Прибузька – Жовтнева на 10 км+653 м на проспекті Богоявленський в місті Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД,  проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує виготовлення ПКД

 

Нове будівництво дороги в обхід  мкр. Балабанівка на ділянці від пр. Богоявленського до вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва, в т.ч. ТЕО, ОВД,  проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об'єкт

2020-2024

 

Потребує виготовлення ПКД

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по    пр. Миру, 17Г в районі ЗОШ №50, у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

1 об’єкт

 

2022-2024

 

Потребує проєктування

 

Нове будівництво дороги  від вул. Новозаводська до               вул. Космонавтів в м. Миколаєві, в т.ч. ТЕО, ОВД,  проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об’єкт

2020-2024

Потребує виготовлення ПКД

 

Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у              мкр. Варварівка в м. Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2020-2024

Проектно-кошторисна документація розробляється

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по           вул. Пушкінській  ріг вул. Сінна, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по        вул. Декабристів   ріг вул. Дунаєва,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по          вул. Погранична  ріг вул. 9  Слобідська,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Кузнецькій   ріг вул.  9  Слобідська,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по          вул. Велика Морська,14, в районі військового містечка №5,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по           пр. Корабелів, в районі ЗОШ №54,   у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Янтарній ріг вул. Степової, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво тролейбусної тролейбусної лінії по пр. Богоявленському від міського автовокзалу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві. Коригування,  у т. ч. проєктні роботи та експертиза

1 об'єкт

2017-2024

Експертний звіт ТОВ “Перша приватна експертиза”  №17/348-12/20А від 17.12.2020

 

Нове будівництво мереж водовідведення та напірного колектору у мкр. Варварівка в м.Миколаєві, у т.ч. розроблення ТЕО, проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2020-2024

Проєктно-кошторисна документація розробляється

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул. Біла, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2022

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул. Біла ріг вул. Крилова, у тому числі проектні роботи та експертиза 

1 об'єкт

2022-2023

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного  об’єкту на перехресті вул. Громадянська та вул. Кузнецька у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного  об’єкту на перехресті вул. Обсерваторна та вул. Адмірала Макарова у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Нікольської - вул. Соборної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного  об’єкту на перехресті вул.Спаської та вул. Лягіна у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в  м.Миколаєві по  вул. Троїцькій в районі церкви, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкту
на перехресті вул. 3 Воєнна - вул. Купорна в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкту на перехресті            вул. Кузнечна - вул. 1 Слобідська в м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по       вул. Лазурній біля  будинку №28, у т. ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по          пр. Миру в районі будинку за №1/1, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по         пр. Миру в районі будинку за №2, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по       вул. Космонавтів ріг вул. Китобоїв, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво кладовища по Херсонському шосе, 112 в           м. Миколаєві. Коригування,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

 

 

1 об'єкт

 

 

2018-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 06.07.2018    №1135-18Д, потребує коригування ПКД

 

Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 9-та Слобідська, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 6-та Слобідська, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 3-тя Слобідська, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м. Миколаєві по Херсонському шосе ріг вул. 3 Лінії, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Потьомкінська від вул. 1-а Воєнна до вул. Садова в м. Миколаїв, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза

1353,5 м

2018-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 26.12.2018       №15-0292-18

 

Нове будівництво мереж каналізації в Залізничному селищі від житлового будинку по вул. Крилова, буд.48 до вул. Індустріальна в м. Миколаєві, у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза

591м

2018-2024

Експертний звіт  філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 20.09.2018  №15-0117-18

 

Нове будівництво каналізації по вул. 3 Воєнній (Сиваської дивізії) в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі коригування проекту та експертиза

2200,9 м

2015-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 08.07.2018       №15-0172-18

 

Нове будівництво дороги від вул. Індустріальної до вул. Озерної  в м. Миколаєві, у т.ч. проектні роботи, та експертиза

0,6 км

2018-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція дороги  по вул. Національної гвардії від вул. Доктора Самойловича до вул. Олега Ольжича в Корабельному районі м. Миколаєва, у т.ч. проектні роботи та експертиза

5,04 км

2018-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський   ріг вул. Кобзарської в районі ЗОШ № 49, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2021-2022

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський  в районі зупинки Космонавта Волкова,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

 

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Великій Морській ріг вул. Лягіна, у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

 

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Торговій ріг пр.Богоявленського, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об'єкт

2022-2024

 

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м. Миколаєві  по вул.  Херсонське шосе ріг вул. Космонавтів, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

1 об'єкт

2022-2024

 

Потребує проєктування

 

Нове будівництво дюкеру через річку Південний Буг та магістральних мереж водопостачання мікрорайону Варварівка у м. Миколаєві. Коригування, у т.ч.   експертиза проекту

1 об’єкт

2017-2022

Експертний звіт  «Експертиза ЗО»  №519-20Д  від 17.11.2020

 

Нове будівництво вулично-дорожньої мережі по вул. А.Шептицького від проспекту Героїв України до вул. Архітектора Старова в м. Миколаєві, у т. ч.  проектна документація та експертиза

 

 

1,3 км

 

 

2020-2024

 

 

Потребує проєктування

 

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві. Коригування, у т. ч.  проектні роботи та експертиза

 

1 об'єкт

 

2018-2022

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза»  №15-0228-20  від 25.11.2020

 

Реконструкція дюкеру в мкр. Соляні через р.Інгул, 2 нитки Ду=500 мм, м. Миколаїв,   у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза

704 м

2017-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області №00-1234-17/13 від 28.07.2017

 

Реконструкція кабельної мережі 6 кВ з ПС «Жовтнева» до РП-104 (ГОСК) та РП-104 до ТП-2 у мкр. Балабанівка та на землях Галицинівської сільської ради,   у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза

3,8 км

2018-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області №15-0167-18  від 14.12.2018

 

Реконструкція водогону Д=600мм по вул. Флотська від пров. Парусний до вул. Променевої, м.Миколаїв,   у т. ч. коригування проектних робіт та експертиза

 

1557 м

2018-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області №15-0358-18  від 04.12.2018

 

Реконструкція вулично-дорожньої мережі по пр. Богоявленський від вул. Гагаріна до вул. Торгова, у т.ч. ТЕО, проектні роботи та експертиза

1,7 км

2021-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція блоку мікрофільтрів  на майданчику попереднього очищення води водопроводу «Дніпро-Миколаїв»,   у т. ч. проєктні роботи та експертиза

183 тис.м3/доб.

2020-2024

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО»    №690-19Д  від 13.02.2020

 

Реконструкція насосної станції 0-го підйому з установкою обертових сіток на майданчику попереднього очищення води водопроводу «Дніпро-Миколаїв»

900000 м3/ доб.

2020-2024

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО»    №749-19Д  від 24.04.2020

 

Реконструкція напірних колекторів та насосної станції каналізації по вул. Спортивна, 19 в м.Миколаїв,  у т. ч. проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул. 3-я Воєнна ріг вул.Каразіна, у тому числі проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул. Генерала Карпенка ріг вул.Морехідна, у тому числі проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по вул.Погранична ріг вул. 3-я Слобідська, у тому числі проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Нове будівництво світлофорного об’єкта в м.Миколаєві на перехресті  вул.Нікольської – вул.Соборної, у тому числі проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м.Миколаєві  по вул.Херсонське шосе ріг вул.Кругова, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг вул. Старофортечна, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м.Миколаєві пр.Богоявленський ріг вул. 295-ї Стрілецької дивізії, у тому числі проектні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2023

Потребує проєктування

 

Реконструкція світлофорного об’єкта в м.Миколаєві по пр.Богоявленський ріг пр.Корабелів, у тому числі проектні роботи та експертиза

 

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція системи знезараження питної води на об’єктах  МКП «Миколаївводоканал»,  НСВ ІІІ-го підйому за адресою: м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 14

1 об’єкт

2020-2023

Експертний звіт ДП “Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут”НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ”  №897/е/20 від 12.06.2020

 

Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві. Коригування

2248 м

2012-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 07.11.2019

№ 15-0353-19

 

Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський"- нове будівництво дренажного колектора для захисту від підтоплення мікрорайону Жовтневий, парку "Богоявленський" у м. Миколаєві, у тому числі коригування проєкту та експертиза

3557 м

2012-2024

Експертний звіт

ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 23.12.2016

№ 15-0812-16 (15-0416-16), потребує коригування та експертизи

 

Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)

2880 м

2012-2024

Знаходиться на коригуванні

 

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2023

Потребує проєктування

 

Реконструкція фонтана в Аркасівському сквері по вул. Пушкінській ріг вул. Адміральської в Центральному районі м. Миколаєва,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2023

Потребує проєктування

 

Реконструкція території рекреаційного призначення, скверу «Бойової слави» розташованого по вул. Озерній (Червоних Майовщиків), у районі житлових будинків №№ 25-29, 35 в Заводському районі міста Миколаєва (коригування)

1,5736 га

2020-2024

Знаходиться на коригуванні

 

Реконструкція скверу «Миколаївський»  – території рекреаційного призначення, розташованої по вул.  Космонавтів, біля ЗОШ № 20, будинків №№ 68а, 70 по вул. Миколаївській у Інгульському (Ленінському) районі м. Миколаєва. Коригування.

4,2923 га

2017-2022

. Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 26.05.2020 № 15-0107-20

 

Реконструкція парку ім. 61 Комунара – території рекреаційного призначення, обмеженої вулицями Набережною, 2 -ю Слобідською, 68-и Десантників та проїздом без назви в Центральному районі міста Миколаєва,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

10,7252 га

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція адміністративної будівлі з прилеглою територією на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Перемога» в Центральному районі м. Миколаєва,  у тому числі передпроєктні роботи, проєктні роботи та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція скверу «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською , 1-ю Слобідською, Нікольською, Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва. Коригування

2,4036 га

2012-2022

Експертний звіт ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА» від 09.09.2019 № 3-201-19-ЕП/КО

 

Реконструкція скверу «Чорноморський», розташованого біля житлового будинку №56 по вул. Крилова, обмеженого вул. Індустріальною, в Заводському районі міста Миколаєва, у тому числі коригування проєкту та експертиза

0,5948 га

2013-2024

Потребує коригування

 

Нове будівництво берегоукріплювальних споруд уздовж р.Південний Буг у районі старого кладовища в мкр.Соляні (вул. Берегова), у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації та експертиза

132 м

2009-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 02.06.2016 № 15-0213-16, потребує коригування

 

Реконструкція парку – пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк Перемоги» в Центральному районі міста Миколаєва, в тому  числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

42,4113 га

2018-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

7,0803 га

2018-2024

Потребує проєктування

 

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Ліски» в Заводському районі м.Миколаєва, у тому числі передпроєктні, проєктні роботи та експертиза

34,5258 га

2022-2024

Потребує проєктування

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 106 за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 297, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

69 місць

2017-2023

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 13.12.2017 №15-0671-17

 

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

99 місць

2017-2022

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 20.12.2017 №15-0707-17

 

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул. Привільна, 57, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

225 місць

2017-2021

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 25.05.2020 № 25/05-01/20/А

 

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №52 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний,7-Б, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

260 місць

2017-2024

Експертний звіт ТОВ «ПРОЕКСП» від 12.07.2019 № V-0232-19/ПРОЕКСП

 

Реконструкція з термосанацією будівлі гімназії    №4 за адресою м. Миколаїв,  вул. Лазурна, 48. (1-й пусковий комплекс будівництва), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

768 місць

2017-2024

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 04.06.2019 №04-06/19/А

 

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 16 за адресою: м. Миколаїв,                  вул. Горького (вул. Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1200 місць

2018-2024

Експертний звіт філії  ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 10.10.2019               № 10/02-10/19/А

 

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

878 місць

2017-2024

Експертний звіт Одеської філії ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»   від 25.01.2018 №ЕК-0530/12-17

 

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

578 місць

2017-2024

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО» від 13.04.2018 № 854-18Д

 

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 29 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна), 124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

200 місць

2017-2024

Експертний звіт м.Київ, ТОВ «Перша приватна експертиза» від 27.10.2020 № 22.228-10/20/А

 

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської   загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів № 4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

240 місць

2017-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдербудекспертиза» у Миколаївській області від 27.12.2017 №15 -0712- 17

 

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської   загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

528 місць

2017-2024

Експертний звіт  ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 05.09.2018 №5169/е/17

 

Реконструкція в частині термосанації будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

320 місць

2018-2024

Експертний звіт філії  ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 14.09.2018 №15-0226-18

 

Реконструкція в частині термосанації будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

660 місць

2018-2024

Експертний звіт ЕО ТОВ «Експертиза ЗО» від 20.02.2019 №021-19Д

 

Реконструкція в частині термосанації будівлі  «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв,  вул. Надпрудна, 15,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

10 місць

2018-2024

Експертний звіт філії  ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 06.12.2018 №15-0418-18

 

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м. Миколаїв, вул. Гарнізонна, 10, в т.чпроектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

 

 

2019-2024

 

Експертний звіт екпертної організації ТОВ «Експертиза ЗО» від 20.02.2019 № 021-19Д

 

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 56 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Космонавтів, 138-А,   в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

778 місць

2017-2024

Експертний звіт екпертної організації ТОВ «Експертиза ЗО» від 30.05.2019 № 149-19Д

 

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

870 місць

2019-2024

 

Зведений кошторисний розрахунок

 

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

220 місць

2019-2024

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 26.12.2019 №26/24-12/19/А

 

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

160 місць

2019-2024

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 28.08.2020  №28/12-08/20/А

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

1.

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури "Молодіжний", I та II черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування

    5615м2

2017-2023

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у м.Києві від 12.09.2019 № 15-0040-19

2.

Реставрація пам'ятки історії місцевого значення, в якій навчався Ш.Кобер - дитяча музична школа №8 по вул. 1 Госпітальна, 1 в м.Миколаєві (першочергові протиаварійні роботи)(Коригування)

 

 

загальна площа 1690,2 м2, площа приміщення, що ремонтується 359,23 м2

2016-2022

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у м.Києві  від 17.02.2020 №15-0210-19

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

1.

Реконструкція скверу по вул.Скульптора Ізмалкова-вул.Генерала Свиридова – вул.9 Поздовжній в Інгульському районі м.Миколаєва

1 га

2018-2024

Експертний звіт експертної організації ТОВ «Експертиза ЗО» від 18.04.2018 №949-18Д, потребує коригування

2.

Реконструкція скверу «Тополиний» у місті Миколаєві, у т.ч. виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи

5740 м2

2019-2024

Експертний звіт ЕО ТОВ «Експертиза ЗО» від 25.10.2019   № 606-19Д

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

1.

Реставрація будівлі по вул. Шевченка, 40 у м.Миколаєві. Коригування,  в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза 

759,32 м2

2018-2022

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза»

від 01.09.2020 № 15-0150-20 (15-0805-17)

2.

Реставрація (першочергові невідкладні роботи) адміністративної будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральській, 20 у м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

9678,0 м2

2018-2024

Потребує проєктування

3.

Реконструкція вул. Набережної від вул. Московської до понтонного пішохідного мосту в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

0,78 га

2019-2022

Експертний звіт  ДП «Укрдержекспертиза» у Миколаївській області від 11.09.2019 №15-0242-19

4.

Реставрація будівлі виконавчого комітету Миколаївської міської ради по вул. Адміральська, 20 у м. Миколаєві (заміна ліфта), в тому числі проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2019-2021

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 30.01.2020 № 15-0430-19

5.

Реконструкція будівлі дитячої музичної школи №5 по вул.Дачна, 50 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» від 01.06.2020               №01/01-06/20/А

 

6.

Реставрація нежитлової будівлі-пам’ятки архітектури по вул. Велика Морська, 42 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2022

-

7.

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві. Коригування, у тому числі проектно-вишукувальні  роботи та експертиза

-

2017-2024

Експертний звіт ТОВ «Експертиза ЗО» від 22.12.2017 №808-17Д, потребує коригування

8.

Реконструкція з прибудовою будівлі Миколаївської гімназії               № 41 за адресою: м. Миколаїв, вул. Театральна, 41, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза

2000 м2

2020-2024

Проєкт відсутній

9.

Нове будівництво дошкільного навчального закладу по вул. Променева у мікрорайоні «Північний»  м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

5398,8 м2

2016-2023

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» від 19.04.2019  №00-0104-19/ЦБ

10.

Реконструкція покрівлі гімназії №4 по вул.Лазурна,48 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

830 м2

2017-2024

Проєкт потребує коригування

11.

Нове будівництво спортивного майданчика для загально-освітньої школи №64 по вул. Архітектора Старова, 6-г у місті Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

10406,0 м2

2018-2024

-

12.

Нове будівництво загальноосвітньої школи у мкр.Північний у місті Миколаєві, в т.ч.  виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3880 м2

1992-2024

-

13.

Прибудова  ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

 

3016,49 м²

2016-2024

Експертний звіт ТОВ «ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА» м.Львів від 17.02.2020 №17-02/20/А

14.

Реставрація Миколаївської гімназії №2 (пам’ятки архітектури місцевого значення «Міське дівоче училище» (друга жіноча гімназія), ІІ половина ХІХ ст.) по вул. Адміральській, 24 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

630,0 кв.м

2016-2024

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 20.07.2018 №15-0021-18, потребує коригування

 

15.

Реконструкція будівлі ДНЗ №138 по вул. Генерала Попеля, 79 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригуваня та експертиза

1219,91 м2

2013-2024

Експертний звіт  від 24 11.2016 №15-0269-16

16.

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу на 120 місць в мікрорайоні "Ліски-2"  м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи, коригування та експертиза

120 місць

2012-2024

Експертний звіт  від 30.09.2014 №15-0237-14 (15-00916-13)

17.

Нове будівництво загальноосвітньої школи  №47 по вул.Торгова, 77/1 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні  роботи, коригування та експертиза

500 місць

2012-2024

Експертний звіт  від 26.12.2013 №15-00940-13

18.

Нове будівництво дитячого дошкільного закладу у мкр. Варварівка у м. Миколаєві, в т.ч.  виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

160 місць

2018-2024

-

19.

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у            м. Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

5,7 м2

  2016 -2022

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 21.12.2018 №15-0497-18, потребує коригування

20.

Нове будівництво дошкільного навчального закладу  № 67 за адресою: пр. Миру, 7/1 в м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

1215м2

2018-2024

Проєкт розробляється

21.

Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення дитячого дошкільного закладу за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1592м2

2019-2024

Експертний звіт ТОВ «ЕКСПЕРТИЗА МВК» від 21.07.2020 №29922

22.

Реконструкція будівлі вечірньої школи №5 під гуртожиток для вчителів за адресою: м.Миколаїв, вул.Маршала Василевського, 40, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

-

23.

Реконструкція спортивного майданчику ЗОШ №44 по вул.Знаменській, 2/6 у м.Миколаєві (коригування), в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1092 м2

2016 -2022

Експертний звіт експертної організації ТОВ «Експертиза ЗО» від 27.05.2019 №258-19Д

24.

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Вінграновського від  вул. Горохівської до вул. Троїцької м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об'єкт

2016-2024

Експертний звіт   філії ДП «Укрдержекспертиза» у Миколаївській області від 29.12.2016 №15- 0807/12-16, проєкт потребує коригування

25.

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. 10 Лінія, від  вул.2 Поздовжньої до вул. 6 Поздовжньої м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об'єкт

2016-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержекспертиза» у Миколаївській області    від 29.12.2016   №15-0807/3-16,   проєкт потребує коригування

26.

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул.Гаражній  м.Миколаєва, в т.ч. коригування, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

1 об'єкт

2016-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержекспертиза» у Миколаївській області                                         від 29.12. 2016   № 15-0807/1-16,                               проєкт потребує коригування

27.

Нове будівництво мереж каналізації по вул.4-й Поздовжня, від вул. Генерала Свиридова до вул. 5-та Лінія, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

300 п.м

2020-2024

Потребує розробки

28.

Нове будівництво Центру легкої атлетики та ігрових  видів спорту за адресою:  вул. Спортивна, 1/1 в   м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1868,2 кв.м

2018-2024

-

29.

Нове будівництво спортивного майданчика ДЮСШ  №5 за адресою: пр. Богоявленський, 253а  в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

480,0 кв.м

2017-2024

Експертний звіт від 23.10.2017 № 15-0610-17

30.

Реконструкція інженерних мереж Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1   м.Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1400,0 п.м

2018-2024

-

31.

Реконструкція периметрального  огородження  Центрального міського стадіону по вул. Спортивна, 1/1  в м. Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза    

2700 п.м

2017-2024

Проєкт розробляється

32.

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул. Спортивній, 1/1 в м.Миколаєві, в т.ч. коригування проекту  та експертиза

7000 м2

2017-2024

Експертний звіт ТОВ «ПРОФБУДЕКСПЕРТ» від 08.11.2019 №01-2210-19/К

33.

Реконструкція Центрального  міського стадіону. Щогли освітлення  по вул. Спортивній,1/1 в м.Миколаєві,  у т.ч. проектні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

Потребує проєктування

34.

Нове будівництво льодового палацу у м. Миколаєві, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи та експертиза

1 об'єкт

2019-2024

Проєкт відсутній

35.

Реконструкція існуючих будівель лікувально-профілактичних закладів під квартири для медичних працівників в м.Миколаєві,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

орієнтовно 6 квартир

2018-2024

-

36.

Реконструкція  сімейної амбулаторії  комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 35, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об'єкт

2018-2024

Проєкт потребує розробки

37.

Реконструкція вузла обліку газу котельні КЗ ММР «ЦПМСД №5» по вул. Адміральська, 38 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

12,4 кв.м

2018-2024

-

38.

Реконструкція існуючої будівлі КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» під квартири для медичних працівників за адресою:   м.Миколаїв, вул. Шосейна,119
 

орієнтовно 14 квартир

2019-2024

Проєкт відсутній

39.

Реконструкція патологоанатомічного відділення КНП ММР «Міська лікарня №5» з прибудовою  за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об'єкт

2019-2024

Проєкт потребує розробки

40.

Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою другого поверху КНП ММР «Міська лікарня №5» за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Проєкт потребує розробки

41.

Реконструкція приміщення під розміщення сімейної амбулаторії №3 комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №5» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,78, у тому числі проектно-кошторисна документація та експертиза

1 об'єкт

2021-2024

Проєкт потребує розробки

42.

Реконструкція сімейної амбулаторії № 5  КНП  ММР «ЦПМСД №1» за адресою: просп.Богоявленський,6,  м. Миколаїв, в т.ч.  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

876,7 м²

2020-2024

Проєкт потребує розробки

43.

Реконструкція приймального відділення КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування,  в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

83,31 м2

2020-2022

Експертний звіт Першої Приватної Експертизи від  01.03.2021 № 12/217-03/21/А

44.

Нове будівництво центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями за адресою: м.Миколаїв, вул.Спаська, 80, в т.ч. підготовчі роботи, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

3700,0 кв.м

2017-2024

Проєкт розробляється

45.

Нове будівництво каналізаційних мереж у  мкр. Широка Балка (східна частина) міста Миколаєва, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2017-2024

Проєкт розробляється

46.

Нове будівництво міні-стадіону на території містечка спорту «Корабельний» в районі спортивного комплексу «Водолій» за адресою: пр.Богоявленський, 325, 327 в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

Проєкт відсутній

47.

Нове будівництво водогону по вул.Відродження в Корабельному районі м.Миколаєва, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2018-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 30.01.2018 №15-0775-17, проєкт потребує коригування

48.

Нове будівництво зливової каналізації по   вул. 5 Слобідська до вул. Чкалова у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

500 п.м

2017-2024

Проєкт розробляється

49.

Нове будівництво  велодоріжки по пр. Богоявленському  від Широкобальського шляхопроводу до вул. Гагаріна в м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

4200,0 м

2018-2024

Експертний звіт ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 29.07.2019  № 3722/е/18

50.

Нове будівництво берегоукріплювальної споруди вздовж вул. Лазурної у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

 

Експертний звіт № ЕК-3373/07-20 від 23.10.2020

51.

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Спаській, 44 в м. Миколаєві з створенням безперешкодного доступу для маломобільних верст населення, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

526 кв.м

2017-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 02.04.2018 №15-0749-17

52.

Миколаївський міський палац культури та урочистих подій. Реставрація будівлі - пам'ятки архітектури місцевого значення по вул. Шевченка, 58 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза

384,3 кв.м

2017-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 29.03.2018 №15-0729-17

53.

Реставрація будівлі - пам'ятки історії місцевого значення ДМШ № 1 по вул. Адміральській, 9-11 (літери Е-1, Е'-1, Е''-2, Ж-2) в           м. Миколаєві, в т. ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза 

 

1 об'єкт

 

 

2017-2024

 

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 26.06.2018 №15-0242-18 (15-0809-17)

 

54.

Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення «Водонапірна башта» по вул. Рюміна, 9 в м. Миколаєві, в т. ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза

147 м2

2017-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 29.12.2017 №15-0717-17, потребує коригування

55.

Реконструкція Великокорениського Будинку культури за адресою: вул.Миколаївських десантників, 4 (Братів Неживих) (Велика Корениха), м.Миколаїв, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2018-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 06.04.2018 №15-0781-17, потребує коригування

56.

Реставрація пам'ятки архітектури національного значення "Офіцерське зібрання" за адресою: м.Миколаїв, вул. Артилерійська, 7, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об'єкт

2010-2024

ПКД від 16.03.2011 потребує коригування

57.

КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів «Острів звірів» за адресою:              пл. М. Леонтовича, 1 у м.Миколаєві. Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1455,3 м3

2017-2022

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від15.04.2020 №15-0065-20

58.

Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно – вишукувальні роботи, коригування та експертиза

2 220 м2

2020-2024

Потребує проєктування

59.

Реконструкція нежитлових приміщень по вул.Спаській, 23/1 в м.Миколаєві під дитячу художню школу, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, експертиза та коригування

1224,2 м2

2016-2024

Експертний звіт №15-0106-17, затверджений ДП "Укрдержбудекспертиза" у Миколаївській області від 06.04.2017, потребує коригування

60.

Реставрація головного фасаду об’єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою:   вул. Нікольська, 57 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

 

Проєкт відсутній

61.

Реставрація головного фасаду об’єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою: вул. Сінна, 44 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

 

Проєкт відсутній

62.

Реставрація об’єкта культурної спадщини – житлового будинку за адресою: вул. Пушкінська, 2 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза 

1 об’єкт

2021-2024

Проєкт відсутній

63.

Ремонт (реставраційний) скатної покрівлі житлового будинку по вул. Сінна, 44 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

2822,0 м2

2018-2024

Експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області  від 01.08.2018  №15-0087-18

64.

Реставрація головного фасаду пам’ятки архітектури місцевого значення   – житлового будинку за адресою: вул. Соборна, 3 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2019-2024

Проєкт відсутній

65.

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза. Коригування

264 м²

2016-2022

Експертний звіт ДП «Укрдержбудекспертиза» у Миколаївській області від 27.07.2018 №15-0207-18

66.

Нове будівництво каналізаційної мережі по пров. Селищному у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза (потребує проектування)

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

67.

Нове будівництво самопливної мережі каналізації по вул. Кузнецькій від вул. 5 Слобідської до вул. 6 Слобідської у

м. Миколаєві,  в т. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2020-2024

Експертний звіт № 258-20Д від 12.06.2020

68.

Нове будівництво мереж каналізації по вул. Декабристів від вул. Защука до Привокзальної площі; по вул. Фалєєвська від вул. Защука до вул. Погранична; по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Декабристів та по вул. Пушкінська від дому № 56 до вул. 9-а Поперечна у м. Миколаєві, в т. проектно-вишукувальні роботи, коригування  та експертиза

1 об’єкт

2019- 2024

Експертний звіт № 764-19Д від 06.03.2020

69.

КУ Миколаївський  зоопарк. Нове  будівництво громадського  туалету  з  врахуванням  потреб  МГН  за  адресою: пл. М.Леонтовича,1  у  м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

70.

КУ Миколаївський  зоопарк. Нове  будівництво  комплексу  для  великих  копитних  тварин  за  адресою: пл. М.Леонтовича,1  у  м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

71.

КУ Миколаївський  зоопарк. Нове  будівництво куполу  зовнішнього вольєру  відділу  приматів  за  адресою: пл. М.Леонтовича,1  у  м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

72.

Реконструкція системи газопостачання Миколаївського професійного ліцею по вул. Рекордна, 69 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2020-2024

Потребує проєктування

73.

Реконструкція електрокабельної мережі на території БУ ММР КІК «ДМ Казка» по вул. Декабристів, 38-а в м. Миколаєві,  в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2017-2024

Потребує проєктування

74.

Реконструкція нежитлового приміщення по пров. Прорізному, 21/2 під дитячу музичну школу №6 у м.Миколаєві,  в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

1 об’єкт

2016-2024

Потребує проєктування

75.

Реконструкція елінгу №1 ДЮСШ №2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна,11 у  м.Миколаєві. Коригування, в т. ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

 

140м²

2015-2024

Експертний звіт ТОВ «Перша приватна експертиза» від 04.11.2020 № 11/11-10/20/А

76.

Реконструкція адміністративно-побутових будівель та спортивного майданчику стадіону «Юність» за адресою: вул. Погранична,15 у м. Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1,8466 га

2020-2024

Потребує проєктування

77.

Нове будівництво каналізаційної мережі по вул. Першотравневій в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

78.

Нове будівницво водопроводу в мкр. Тернівка (вул. Східна, вул. Димитрова, вул. Димова, вул. Степова, вул. Надпрудна) , в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

79.

Нове будівництво каналізаційної мережі в мкр. Ялти по вул. 1 Наскрізна та вул. 3 Ялтинська, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

80.

Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДСЮШ олімпійського резерву з легкої атлетики  за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

81.

Реконструкція трамвайних колій на переїзді пр. Богоявленський – вул. Космонатів у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

1 об’єкт

2021-2024

Потребує проєктування

82.

Реконструкція системи централізованого забезпечення   киснем та заміни її на 2-х рівневу з встановленням промислового кисневого

концентратору  в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»  за адресою: м.Миколаїв, вул.Корабелів,14В, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

 

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

83.

Реконструкція сімейної амбулаторії № 3 КНП  ММР «ЦПМСД №5» за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова,78, в ч.  проектно-вишукувальні роботи, коригування  та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

84.

Реконструкція приміщення за адресою: вул. Дачна, 5/1  КНП ММР «ЦПМСД № 6», в. т.ч. проєктно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза

1 об’єкт

2022-2024

Потребує проєктування

85.

Реконструкція будівлі КНП  ММР «ЦПМСД