Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 травня  2021                                                                                № 4/378

Про внесення змін  та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради

від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження

Положень про виконавчі органи

Миколаївської міської ради» (зі змінами та доповненнями)

 

        

         З метою оптимізації роботи виконавчих органів Миколаївської міської ради з питання реалізації державної, регіональної та місцевої політики у сфері соціального захисту відносно ветеранів війни та внутрішньо переміщених осіб, керуючись ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

          1.  Внести зміни  до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради (зі змінами та доповненнями),  доповнивши його Положенням про управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради (додається).

 

          2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), першого заступника міського голови Лукова В.Д.

 

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

Від 20 травня 2021

№ 4/378

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб

Миколаївської міської ради

 

1.      Загальні положення

 

1.1.         Управління у справах ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб Миколаївської міської ради (далі – управління) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2.         Управління підзвітне і підконтрольне міській раді, підпорядковане виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3.         У своїй діяльності управління керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Миколаївської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

1.4.Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.5.         Управління не є юридичною особою, має бланк несуворої звітності зі своїми реквізитами.

1.6.         Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.

 

2.  Основні завдання.

 

  2.1.Реалізація державної, регіональної та місцевої політики у сфері соціального захисту відносно наступних категорій:

- ветеранів війни та членів їх сімей

- членів родин Героїв Небесної сотні, постраждалим учасникам Революції Гідності

- внутрішньо переміщених осіб з Криму та Севастополя та окремих територій Донецької та Луганських областях тимчасово окупованих країною - агресором.       

                2.2.Ініціювання та забезпечення на території міста проведення діалогу та співпраці з організаціями які представляють інтереси зазначених категорій.

2.3.Сприяння популяризації та забезпеченню формування позитивного образу захисника;

2.4.Реалізація державної та місцевої політики в сфері національно-патріотичного (зокрема військово-патріотичного) виховання дітей, молоді та населення із залученням  ветеранів;

  2.5.Участь на території міста в межах своєї компетенції відзначення ювілейних, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних із вшануванням ветеранів, захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також формування соборності та державності, проголошенням незалежності України.

 

 

3. Повноваження управління

 

3.1.         Залучати в установленому порядку працівників інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), науковців, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.         Отримувати безоплатно від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій та їх посадових осіб необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали.

3.3          Скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити семінари та інші заходи з питань, що належать до його компетенції.

3.4.         Здійснювати контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що належать до його сфери управління.

3.5.         Користуватися в порядку, передбаченому законодавством, відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування та іншими технічними засобами.

3.6.             Брати участь у засіданнях міської ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

3.7.         Забезпечувати висвітлення інформації про діяльність управління у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради.

3.8 Організація або участь в проведенні заходів по вшануванню пам’яті ветеранів, загиблих героїв Небесної сотні, загиблих Захисників.

3.9 Здійснення розгляду звернень депутатів всіх рівнів, громадян, інформування та надання роз’яснень на території міста щодо реалізації державної політики з питань, що належать до компетенції управління.

             3.10 Проведення моніторингу та оцінки стану дотримання прав і свобод ветеранів війни та членів їх сімей, членів родин Героїв Небесної сотні, постраждалим учасникам Революції Гідності, внутрішньо переміщених осіб з Криму та Севастополя та окремих територій Донецької та Луганських областях тимчасово окупованих країною – агресором.   

3.11 Внесення в межах повноважень в установленому порядку пропозиції стосовно відзначення ветеранів нагородами;

3.12. Розробка самостійно або разом з іншими виконавчими органами міської ради інформаційних та аналітичних матеріалів для подання міському голові з питань, віднесених до компетенції управління.

3.13. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління.

3.14. Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних.

3.15. Забезпечення дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

3.16 Організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання документів.

 

    

 

3.17        Здійснення інших повноважень, покладених на управління відповідно до законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.

 

4.  Структура управління

 

4.1.         Структуру управління, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

4.2.         Працівників управління призначає на посади та звільняє з посад міський голова у порядку, визначеному законодавством.

4.3.         Посадові обов’язки працівників управління визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються начальником управління.

4.4.         Посадові обов’язки начальника управління визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

5.  Керівництво управління

 

5.1.         Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

5.2.         Начальник управління може мати заступника, керівника одного з відділів управління.

5.3.         Начальник управління:

5.3.1.Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на управління завдань та повноважень, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами.

5.3.2.Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників управління.

5.3.3.Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення                  соціально-побутових питань у межах компетенції.

5.3.4.Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету міської ради.

5.3.5.Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління.

5.3.6.Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників управління.

5.3.7.Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

5.3.8.Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6.  Заключні положення

 

6.1.         Працівники управління є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законодавчими актами.

6.2.         Працівники управління повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.3.         Працівники управління несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників управління при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.4.         Працівники управління мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.5.         Реорганізація та ліквідація управління здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

6.6.         Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.            

 

Опубліковано: 28 травня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: