Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

11 березня 2021                                                                                № 4/6

Про внесення змін до рішення

Миколаївської міської ради від

23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження

Положень про виконавчі органи

Миколаївської міської ради»

 

Керуючись п.11 ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», ч.4 ст.54, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 № 16/32 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради», виклавши Положення про департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в новій редакції.

2. Затвердити Положення про департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики (Кісельову), першого заступника міського голови Лукова В. Д.

 

Міський голова                                                                                О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 11 березня 2021

№ 4/6 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про департамент з надання адміністративних послуг

Миколаївської міської ради

 

1.Загальні положення

 

1.1.Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – департамент) є виконавчим органом Миколаївської міської ради.

1.2.Департамент підзвітний і підконтрольний міській раді, підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

1.3.У своїй діяльності департамент керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, цим Положенням, іншими нормативними актами.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.4.Департамент є юридичною особою, укладає від свого імені угоди в межах чинного законодавства, може бути позивачем та відповідачем у судах. Департамент має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи, бланки із своїм найменуванням, розрахункові рахунки в установах банків та рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.5.Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету, є головним розпорядником бюджетних коштів.

1.6. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг в департаменті можуть утворюватися територіальні підрозділи та віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів/реєстраторів.

 

2.Основними завданнямидепартаменту є:

2.1.Організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2.2.Спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

2.3. Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

2.4. Забезпечення у встановленому порядку державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

2.5. Забезпечення у встановленому порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

2.6.Забезпечення реєстрації місця проживання/перебування особи у встановленому порядку на території м. Миколаєва, формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Миколаєвавідповідно до закону.

2.7. Забезпечення зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, місцезнаходження яких зареєстровано у м. Миколаєві та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, місцезнаходження якого зареєстровано у м. Миколаєві.

2.8.Забезпечення надання відомостей з Державного земельного кадастру.

 

3.Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

3.1.Надає суб’єкту звернення вичерпну інформацію та консультацію щодо порядку надання адміністративних послуг.

3.2.Приймає від суб’єкта звернення заяви та необхідні документи для надання адміністративної послуги, здійснює їх реєстрацію та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг.

3.3.Видає або забезпечує надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в наданні адміністративних послу), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг, у випадках, передбачених законодавством.

3.4.Забезпечує взаємодію із суб’єктами надання адміністративних послуг з метою надання адміністративних послуг у визначені строки.

3.5. Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень.

3.6. Надає адміністративні послуги відповідно до закону та за рішенням Миколаївської міської ради;

3.7.Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

3.8. Здійснює у межах повноважень, передбачених законом, державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

3.9. Здійснює формування та зберігання реєстраційних справ у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців.

3.10. Здійснює реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання (перебування) фізичних осіб, веде відповідний реєстраційний облік.

3.11. Надає в установленому законодавством порядку органам ведення Державного реєстру виборців та іншим органам виконавчої влади передбачені законодавством відомості.

3.12. Надає витяги з Державного земельного кадастру.

3.13. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.14.У випадках, передбачених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про накладення адміністративних стягнень (у вигляді попередження).

3.15. Здійснює організаційне забезпечення діяльності територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів/реєстраторів (у разі їх створення).

3.16. Забезпечує виконання інших повноважень, покладених на департамент відповідно до законодавства України, актів міської ради, її виконавчого комітету, міського голови.

 

4. Департамент з метою організації своєї діяльності:

4.1. Здійснює добір кадрів у департаменті, організовує роботу з підготовки та підвищення кваліфікації працівників департаменту.

4.2. Організовує свою роботу.

4.3.Забезпечує у випадках, передбачених законодавством, у межах компетенції надання державним органам інформації з реєстрів, баз даних,ведення яких покладено законодавством на департамент

4.4. Готує пропозицій для складання та реалізації місцевих програм.

4.5. Здійснює підготовку інформації про стан роботи зі зверненнями громадян, інших документів, пов’язаних з департаментом, здійснює контроль за їх виконанням.

4.6. Забезпечує представництво у засіданнях виконавчого комітету міської ради, апаратних нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться виконавчим комітетом міської ради.

4.7. Організовує проведення нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що відносяться до компетенції департаменту.

4.8.Вивчає досвід роботи у сфері надання адміністративних послуг інших міст України.

4.9.У межах своєї компетенції проводить розробку та експертизу нормативно-правових актів (рішень міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови).

4.10.Забезпечує виконання вимог діючого законодавства України щодо захисту персональних даних заявників.

4.11. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

4.12. Здійснює процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів відповідно до вимог законодавства України.

4.13. Опрацьовує запити та звернення депутатів усіх рівнів, надає інформацію, висновки, пропозиції з порушених питань.

4.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент.

4.15. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій.

4.16. Забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави.

4.17. Організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в департаменті відповідно до встановлених чинним законодавством вимог та правил.

4.18. У межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

4.19. Веде військовий облік призовників і військовозобов'язаних працівників департаменту.

4.20. Забезпечує самопредставництво департаменту у судах через директора департаменту, а також без окремого доручення директора департаменту через його заступників та інших посадових осіб департаменту відповідно до положень про підрозділи, в яких вони працюють, які забезпечують самопредставництво інтересів департаменту в судах без окремого доручення директора департаменту.

Перелік посадових осіб (із визначенням їх П.І.П/б, посад), які мають повноваження на самопредставництво інтересів департаменту в судах без окремого доручення директора департаменту, визначаються розпорядчим документом директора департаменту.

4.21. Організовує інформаційно-аналітичне забезпечення департаменту та автоматизацію його діяльності.

 

5. Департамент має право:

5.1. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням адміністративних послуг, в установленому законом порядку.

5.2. Погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення.

5.3. Інформувати міського голову та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

5.4. Вносити пропозиції міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови, керуючому справами виконкому Миколаївської міської ради щодо вдосконалення роботи департаменту.

5.5. Залучати в установленому порядку до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

5.6. Отримувати у встановленому порядку від посадових осіб виконавчих органів міської ради документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на департамент завдань.

5.7. Скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити конференції, семінари з питань, що належать до компетенції департаменту.

5.8. Користуватися в порядку, передбаченому законодавством, відповідними інформаційними базами даних державних органів, органів місцевого самоврядування та іншими технічними засобами.

5.9. Брати участь у засіданнях виконконавчого комітету міської ради, інших дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться у міській раді.

5.10. Звертатись до суду з позовними заявами у порядку, встановленому законодавством України, брати участь в судових засіданнях усіх інстанцій через директора департаменту, а також без окремого доручення директора департаменту через його заступників та інших посадових осіб департаменту відповідно до положень про підрозділи, в яких вони працюють, які забезпечують самопредставництво інтересів департаменту в судах без окремого доручення директора департаменту.

5.11. Вносити пропозиції міському голові щодо утворення територіальних підрозділів та віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів/реєстраторів у структурі департаменту.

 

6.Структура департаменту

6.1.Структуру департаменту, штатну чисельність та положення про структурні підрозділи затверджує міський голова.

6.2.Працівників департаменту призначає на посади та звільняє з посад директор департаменту у порядку, визначеному законодавством.

6.3.Посадові обов’язки працівників департаменту визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

6.4.Посадові обов’язки директора департаменту визначаються посадовою інструкцією, яка затверджується міським головою.

 

 

 

7. Керівництво департаменту.

7.1. Департамент очолює директор департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (далі – директор департаменту), який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою у порядку, визначеному законодавством.

7.2.Директор департаменту може мати заступника (заступників), який (які) призначається (призначаються) на посаду (посади) та звільняється (звільняються) з посади (посад) міським головою у порядку, визначеному законодавством.

7.3. Директор департаменту:

7.3.1. Здійснює керівництво діяльністю департаменту, несе персональну відповідальність за своєчасне та якісне виконання покладених на департамент завдань, а також за стан трудової, виконавської дисципліни, роботу з кадрами в департаменті.

7.3.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників департаменту.

7.3.3. Без доручення діє від імені департаменту, в тому числі з правом укладення договорів (угод), представляє його інтереси в органах місцевого самоврядування, судах, інших органах влади та організаціях, у відносинах з фізичними та юридичними особами

7.3.4. Окремим розпорядчим документом визначає перелік посадових осіб департаменту, відповідно до положень про підрозділи, в яких вони працюють, які забезпечують самопредставництво інтересів департаменту в судах без окремого доручення директорадепартаменту.

7.3.5. У процесі реалізації завдань та функцій департаменту забезпечує взаємодію департаменту з іншими виконавчими органами міської ради.

7.3.6. Організовує виконання рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень та доручень міського голови.

7.3.7. Підписує видані у межах компетенції департаменту накази та доручення, організовує перевірку їх виконання.

7.3.8. Призначає та звільняє з посад працівників департаменту, забезпечує організацію та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у департаменті, встановлює надбавки і доплати, вирішує питання преміювання, надання відпусток і матеріальних допомог (допомоги для оздоровлення при наданні щорічної відпустки та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань), службових відряджень працівникам департаменту, організації та проведення щорічної оцінки виконання працівниками департаменту покладених на них обов’язків та завдань, застосовує заходи дисциплінарних стягнень (за винятком працівників, які призначаються на посади та звільняються з посад міським головою).

7.3.9.Координує діяльність посадових осіб департаменту, контролює якість та своєчасність виконання ними посадових обов’язків.

7.3.10. Звітує міському голові та/або заступнику міського голови відповідно до розподілу обов’язків, міській раді про стан виконання покладених на департамент завдань.

7.3.11. Вносить пропозиції міському голові щодо структури та штатного розпису департаменту.

7.3.12. У межах наданих повноважень організовує ділове листування з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

7.3.13. Здійснює особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності департаменту, та вживає заходів щодо своєчасного розгляду їх пропозицій, заяв, скарг.

7.3.14. Відповідно до чинного законодавства розпоряджається бюджетними коштами в межах затвердженого кошторису на утримання департаменту.

7.3.15. Підписує угоди, меморандуми про співпрацю, договори господарського та цивільно-правового характеру, видає посадовим особам департаменту довіреності.

7.3.16.Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

8.Заключні положення

8.1.Працівники департаменту повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

8.2.Працівники департаменту несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників департаменту при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

8.3.Працівники департаменту мають право у разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу Миколаївської міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії Миколаївської міської ради з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

8.4.Реорганізація та ліквідація департаменту здійснюється за рішенням міської ради відповідно до вимог чинного законодавства.

8.5.Зміни і доповнення до цього Положення вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

 

__________________________________________________________

 

 

 Опубліковано: 24 березня 2021р

 

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: