Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

11 березня 2021                                                                                  № 4/8

Про внесення змін та доповнень до рішення

Миколаївської міської ради від 12.12.2013 № 36/5

«Про затвердження Положення про Миколаївський

міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та

молоді» (зі змінами)

 

 

З метою належного здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 824 «Про затвердження типових положень про денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, та спеціалізовану службу первинного соціально-психологічного консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 13 та ст. 17 Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 12.12.2013  № 36/5 «Про затвердження Положення про Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», виклавши Положення про Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії Миколаївської міської ради: з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Норд), з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів (Панченка), заступника міського голови Петрова А.Л.

 

Міський голова                                                                                         О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 11 березня 2021

№ 4/8

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Миколаївський міський центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

 

1. Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. Центр утворюється, реорганізується і ліквідується Миколаївською міською радою.

Центр є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету міської ради, міському голові, заступнику міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Положення про Центр затверджується Миколаївською міською радою.

 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики України, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також Положенням про Миколаївський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

4. Основними принципами діяльності Центру є:

- законність;

- соціальна справедливість;

- доступність та відкритість;

- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

- додержання і захист прав людини;

- адресність та індивідуальний підхід;

- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

- комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

 

5. Основними завданнями Центру є:

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

- виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю.

 

6. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

- виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

- соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

- соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей Миколаївської міської ради;

- інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

- надання особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, вичерпної інформації про їх права та можливість отримання допомоги;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб, осіб, які постраждали від домашнього насильства, та осіб, які постраждали від насильства за ознакою статі, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від насильства за ознакою статі, соціальні послуги з:

- соціального супроводу;

- консультування;

- соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб Центр надає послуги з:

- соціальної інтеграції та реінтеграції;

- соціальної адаптації;

- соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

- кризового та екстреного втручання;

- представництва інтересів;

- посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Миколаївському обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та виконавчому комітету Миколаївської міської ради;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

 

7. Центр має право:

- вносити Мінсоцполітики України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

- подавати пропозиції до проєктів міського бюджету з питань, що належать до їх компетенції;

- укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

- залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

- вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

- утворювати спеціалізовані служби підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, зокрема мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, притулки у формі структурних підрозділів центру;

- створювати спеціалізовані формування для здійснення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

 

8. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку міським головою.

Директор Центру призначається на посаду і звільняється з посади за погодженням з Миколаївським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

9. Директор Центру:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

- створює спеціалізовані формування з метою реалізації програм та заходів, покладених на Центр, та затверджує положення про них;

- складає в установленому порядку штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики України;

- затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників:

- видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

- проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Центру;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Центру;

- утворює в Центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників Центру;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

- приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Центру.

 

10. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

 

11. Умови оплати праці, структура і штатна чисельність Центру затверджуються відповідно до чинного законодавства.

 

12. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Миколаївській області, печатку та бланк із своїм найменуванням.

 

13. Структурними підрозділами Центру є притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – Притулок), та денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (далі – Денний центр), які не є юридичними особами та безпосередньо підпорядковані Центру.

Притулок та Денний центр мають спільні з Центром баланси.

Притулок та Денний центр діють на підставі Положень, які затверджуються директором Центру.

 

14. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

 

______________________________________________________

 

Опубліковано: 18 березня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: