Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

24 березня 2021                                                                                        № 234

Про затвердження

Бюджетного регламенту

проходження бюджетного

процесу в місті Миколаєві

 

Відповідно до положень Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві (додається).

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради відповідно до розподілу обов’язків, координацію роботи – на департамент фінансів Миколаївської міської ради.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 24 березня 2021

№ 234

 

Бюджетний регламент

проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Метою Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві (далі – Регламент) є впорядкування процедур на місцевому рівні на кожній стадії бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються місцевими виконавчими органами :

визначення основних організаційних засад проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання відповідного місцевого бюджету та звітування про його виконання;

забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками бюджетного процесу;

забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу.

 

2. Регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», наказу  Міністерства  фінансів України від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 

3. Регламент складається з наступних розділів:

- загальні положення;

- складання прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- розгляд проєкту рішення про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- складання проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- розгляд проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- звітування про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

- плани заходів (додатки до Регламенту).

 

4.У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

 

РОЗДІЛ II. СКЛАДАННЯ  ПРОГНОЗУ  БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради (далі – департамент фінансів) щороку спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України та міста Миколаєва, та з урахуванням Бюджетної декларації складає прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади – документ середньострокового бюджетного планування, що визначає показники міського бюджету на середньостроковий період і є основою для складання проєкту бюджету Миколаївської міської  територіальної громади.

Прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади складається відповідно до організаційно-методологічних засад та типової форми, визначених Міністерством фінансів України.

 

2. Показники прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначаються з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом  бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

 

3. Показники прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади можуть відрізнятись від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету Миколаївської міської територіальної громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Миколаєва від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням Миколаївської міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади, від аналогічних показників, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування, що впливають на показники бюджету Миколаївської міської територіальної громади у середньостроковому періоді.

4. Департамент фінансів на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на середньостроковий період та аналізу виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах прогнозує обсяги доходів бюджету, визначає обсяги фінансування бюджету, повернення кредитів до бюджету та орієнтовні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період.

 

5. Департамент фінансів розробляє та у визначені ним терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади та орієнтовні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період.

Такі інструкції можуть запроваджувати додаткові фінансові обмеження, організаційні та інші вимоги, яких зобов’язані дотримуватись усі розпорядники бюджетних коштів у процесі підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

6. Департамент фінансів здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади і вимогам доведених інструкцій.

На основі такого аналізу директор департаменту фінансів приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

7. Департамент фінансів до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Миколаївської міської ради прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

8. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради не пізніше 1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

9. Складання прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 1 до цього Регламенту.

 

РОЗДІЛ III.  РОЗГЛЯД  ПРОЄКТУ РІШЕННЯ  ПРО ПРОГНОЗ  БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради у п’ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади, але не пізніше 6 вересня року, що передує плановому, подає до міської ради проєкт рішення про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням.

 

2. Проєкт рішення про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади розглядається Миколаївською міською радою в порядку, визначеному регламентом міської ради.

 

3. Проєкт рішення про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста Миколаєва, враховані під час розроблення прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

2) загальні показники доходів і фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади, повернення кредитів до бюджету, загальні граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) бюджету Миколаївської міської територіальної громади, показники за основними джерелами фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста Миколаєва боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів, визначені в межах загальних граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

7) положення щодо взаємовідносин бюджету Миколаївської міської територіальної громади з іншими місцевими бюджетами (включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів);

8) інші показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади.

 

4. Проєкт рішення про прогноз бюджету Миколаївської міської територіальної громади подається до Миколаївської міської ради у паперовому та електронному вигляді і розміщується на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради.

 

РОЗДІЛ IV. СКЛАДАННЯ ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Проєкт  бюджету Миколаївської міської територіальної громади (далі - Проєкт бюджету) на плановий бюджетний період ґрунтується на показниках, визначених у прогнозі бюджету, схваленому у році, що передує плановому.

 

2. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у попередніх і поточному періодах департамент фінансів здійснює попередні розрахунки показників надходжень та витрат загального фонду бюджету.

 

3. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проєктів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту закону про Державний бюджет України, департамент фінансів доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів. З урахуванням отриманої інформації здійснюються прогнозні розрахунки обсягів надходжень та витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади, визначається прогноз обсягу коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4. Департамент фінансів згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проєктів місцевих бюджетів розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів (або зміни до діючої інструкції), граничні показники видатків на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

 

5. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів для подання департаменту фінансів у встановлені ним терміни та порядку.

 

6. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проєкту бюджету, згідно з доведеними вимогами.

 

7. При підготовці бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів у першочерговому порядку враховують потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами.

 

8. Головні розпорядники бюджетних коштів на стадії підготовки бюджетних запитів проводять консультації з громадськістю щодо визначення пріоритетності та доцільності реалізації конкретних заходів, які планується включити до бюджетного запиту, розглядають інформаційні повідомлення громадян, які надходять через Контакт-центр в соціальній мережі Facebook. Строки і порядок проведення консультацій визначаються головними розпорядниками бюджетних коштів.

 

9. Головні розпорядники бюджетних коштів в цілях включення до бюджетних запитів звернень, пропозицій, запитів міської громади, рекомендацій постійних комісій міської ради щодо виділення коштів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади проводять аналіз їх на предмет відповідності видатковим повноваженням згідно з Бюджетним кодексом України, цілям та завданням міських цільових програм та вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів.

 

10. Департамент фінансів на будь-якому етапі складання і розгляду Проєкту бюджету здійснює аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу бюджетного запиту директор департаменту фінансів приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції Проєкту бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету Миколаївської міської ради.

 

11. Департамент фінансів готує проєкт рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Основні вимоги до Проєкту бюджету:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

3) при плануванні капітальних вкладень, у першу чергу, передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках.

 

12. Разом з проєктом рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади подаються:

1) пояснювальна записка до проєкту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан міста і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проєкту  бюджету;

б) оцінку доходів бюджету з урахуванням втрат доходів бюджету внаслідок наданих Миколаївською міською радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проєкту рішення про бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проєктів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проєктів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проєктів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) інформацію про хід виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проєкту  бюджету Миколаївської міської територіальної громади (подаються постійній комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів).

Одночасно з проєктом рішення про  бюджет Миколаївської міської територіальної громади до міської ради подаються проєкти програми економічного і соціального розвитку міста, програм розвитку міста галузевого спрямування (або, за необхідності, змін до діючих програм).

 

13. В проєкті рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування бюджету Миколаївської міської територіальної громади (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) бюджету Миколаївської міської територіальної громади в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування бюджету Миколаївської міської територіальної громади за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів;

7) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

8) розмір оборотного залишку коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

9) перелік захищених видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади;

10) додаткові положення, що регламентують процес виконання міського бюджету.

 

14. Складання проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 2 до цього Регламенту.

 

РОЗДІЛ V. РОЗГЛЯД ПРОЄКТУ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Проєкт рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на наступний рік перед його розглядом на сесії Миколаївської міської ради схвалюється виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.

 

2. Проєкт рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на наступний рік розглядається Миколаївською міською радою в порядку, визначеному регламентом міської ради.

 

3. Доповідачем по проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на пленарному засіданні міської ради від виконавчого комітету Миколаївської міської ради виступає директор департаменту фінансів.

 

4. Перед розглядом проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади міська рада затверджує програму економічного і соціального розвитку міста, програми розвитку міста галузевого спрямування (або, за необхідності, вносить зміни до діючих програм).

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади затверджується рішенням Миколаївської міської ради до 25 грудня року, що передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Миколаївська міська рада при затвердженні бюджету Миколаївської міської територіальної громади враховує обсяги міжбюджетних трансфертів визначені у проєкті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Миколаївська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 

5. Рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади (без додатків) має бути опубліковане у газеті визначеній міською радою не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття та на офіційному сайті Миколаївської міської ради (з додатками)

 

РОЗДІЛ VI.  ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Загальну організацію і управління виконанням бюджету Миколаївської міської територіальної громади, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює департамент фінансів.

 

2. Бюджет Миколаївської міської територіальної громади виконується за розписом, який затверджується директором департаменту фінансів. Директор департаменту фінансів протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади встановленим бюджетним призначенням.

 

3. При виконанні бюджету Миколаївської міської територіальної громади застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Миколаївської міської ради при виконанні бюджету Миколаївської міської територіальної громади обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

4. Департамент фінансів за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання  бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до бюджету Миколаївської міської територіальної громади податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства, а також здійснюють обмін відповідною інформацією з органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

 

5. Виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (далі – Порядок № 228), наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» та іншими нормативно-правовими документами.

 

6. Зміни до рішення про бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду  бюджету Миколаївської міської територіальної громади (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів Миколаївської міської ради про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду міського бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Миколаївської міської територіальної громади визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків департаменту фінансів Миколаївської міської ради за умови перевищення доходів загального фонду  бюджету Миколаївської міської територіальної громади (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду бюджету визнається на підставі офіційного висновку департаменту фінансів Миколаївської міської ради за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду бюджету, врахованих у розписі  бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)  бюджету Миколаївської міської територіальної громади (на підставі офіційного висновку департаменту фінансів про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників закону про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

 

7. Рішення про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади приймається Миколаївської міською радою.

Проєкти таких рішень готує департамент фінансів, схвалює виконавчий комітет міської ради та розглядається Миколаївською міською радою в порядку, визначеному регламентом міської ради.

Пропозиції до проєту рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади в частині розподілу додаткового фінансового ресурсу бюджету (перевиконання дохідної частини бюджету, розподіл залишку коштів на початок бюджетного періоду загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ)), перерозподілу затверджених бюджетних призначень готуються в такому порядку:

- при підготовці пропозицій щодо виділення додаткових бюджетних призначень, перерозподілу затверджених бюджетних призначень головні розпорядники бюджетних коштів враховують зміну законодавства, опрацьовують запити, звернення, пропозиції, у тому числі рекомендації постійних комісій міської ради, і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність видатковим повноваженням бюджету згідно з Бюджетним кодексом України, цілям та завданням міських цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо);

департамент фінансів Миколаївської міської ради узагальнює надані пропозиції з метою включення до проєкту рішення про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади в межах обсягу додаткового фінансового ресурсу бюджету обсягів витрат за відповідними напрямами по кожному головному розпоряднику бюджетних коштів.

Проєкт рішення міської ради про внесення змін до бюджету та матеріали, що додаються до нього, готуються з урахуванням вимог регламенту міської ради.

 

8. Миколаївська міська рада в рішенні про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на відповідний рік надає право виконавчому комітету  Миколаївської міської ради  у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради, погодженим з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011  № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету».

 

9. Підготовка і внесення на розгляд проєктів рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради про перерозподіл видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади у межах бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснюється цим головним розпорядником коштів при наявності детальних обґрунтувань  щодо перерозподілу видатків, які додаються до проєкту рішення. У проєкті рішення про перерозподіл видатків бюджету обов’язково зазначаються: головний розпорядник бюджетних коштів, коди та назви програмної класифікації видатків та кредитування, щодо яких здійснюється перерозподіл (у разі потреби – об’єкт капітальних вкладень), обсяг перерозподілу бюджетних асигнувань у грошовому виразі та його економічна сутність (видатки споживання, з них – оплата праці, комунальні послуги та енергоносії, видатки розвитку і кредити з бюджету). Проєкт рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради обов’язково погоджується з департаментом фінансів.

Після прийняття виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення про перерозподіл видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади головний розпорядник бюджетних коштів звертається до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів щодо погодження відповідного рішення, копія якого додається до звернення з розрахунками та обґрунтуваннями щодо обсягу відповідного перерозподілу.

Погоджене постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів рішення виконавчого комітету міської ради є підставою для внесення департаментом фінансів змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

10. Для забезпечення своєчасного проведення видатків, збалансування міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами Миколаївської міська рада у рішенні про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на відповідний рік може надати право (делегувати повноваження) міському голові щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного, обласного та інших бюджетів бюджету Миколаївської міської територіальної громади у період між сесіями Миколаївської міської ради.

 

11. Проведені у міжсесійний період зміни у порядку, визначеному пунктами 9 та 10 розділу VI цього Регламенту, затверджуються Миколаївською міською радою шляхом внесення відповідних змін до рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на черговій сесії Миколаївської міської ради, на розгляд якої вноситься вказане питання; а перелік таких змін, внесених наприкінці бюджетного періоду, включається окремим пунктом при затвердженні звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за бюджетний період. При цьому міською радою затверджується перелік прийнятих відповідних рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради та розпоряджень міського голови (за датою та номером).

 

12. Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами міського бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

 

13. Особливості виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про  бюджет Миколаївської міської територіальної громади, виконавчі органи Миколаївської міської ради мають право здійснювати витрати бюджету Миколаївської міської територіальної громади лише на цілі, визначені у рішенні про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проєкті рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Миколаївської міської ради та поданому на розгляд Миколаївської міської ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування бюджету Миколаївської міської територіальної громади сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків місцевого бюджету).

До прийняття рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Миколаївської міської територіальної громади застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом – норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Бюджет Миколаївської міської територіальної громади виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який  затверджується директором департаменту фінансів.

 

14. Виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачає виконання плану заходів згідно з додатком 3 до цього Регламенту.

 

РОЗДІЛ VII. ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

1. Звітність про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади визначається відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 Бюджетного кодексу України.

 

2. Департамент фінансів отримує від територіального органу Казначейства звіти, складені за встановленими формами.

 

3. Квартальні звіти про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади подаються у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, в обсягах і за єдиними формами, встановленими Державною казначейською службою України. Одночасно зі звітом подається доповідна записка про хід виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за звітний період.

 

4. Річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади після схвалення його виконавчим комітетом подаються до постійної комісії міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвиткупідприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів департаментом фінансів в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

Одночасно зі звітом подається доповідна записка про хід виконання  бюджету Миколаївської міської територіальної громади за звітний період.

Перевірка річного звіту здійснюється постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, після чого Миколаївської міська рада затверджує річний звіт про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади або приймає інше рішення з цього приводу.

 

5. Інформація про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади підлягає обов’язковій публікації не пізніше 1 березня, що настає за роком звіту. Крім того, на сайті Миколаївської міської ради оприлюднюються інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за підсумками місяця, кварталу, року.

Інформація про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади має містити показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання  місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

 

6. Публічне представлення інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади відповідно до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про бюджет Миколаївської міської територіальної громади, здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.  Інформація про час і місце публічного представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання бюджету.

Публічне представлення інформації про бюджет, зазначеної в цьому пункті Регламенту, проводиться шляхом проведення публічних заходів за участю департаменту фінансів, головних розпорядників бюджетних коштів із залученням представників засобів масової інформації, громадських організацій та інших представників.

 

7. План заходів щодо підготовки, розгляду та оприлюднення річної звітності про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади наведений у додатку 4 до цього Регламенту.

 

____________________________________________________________

 

Додаток 1

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

щодо складання прогнозу бюджету

Миколаївської міської територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення аналізу виконання  бюджету Миколаївської міської територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету.

 

До 1 травня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу  бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

3.

Надання департаменту фінансів основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період.

 

До 1 травня

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

4.

Підготовка та подання департаменту фінансів разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів на середньостроковий період:

 

- надходжень орендної плати за користування майном, яке знаходиться у комунальній власності, коштів від відчуження майна комунальної власності;

 

 

- надходжень плати за місця тимчасового розміщення зовнішньої реклами;

 

 

 

 

- надходжень плати за встановлення земельного сервітуту, коштів за шкоду, заподіяну на земельних ділянках внаслідок їх самовільного зайняття, кошти від продажу землі. Коштів від продажу права оренди земельних ділянок;

 

- надходжень плати за надання адміністративних послуг;

 

 

 

 

 

- надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій;

 

 

 

 

 

 

- податку на прибуток підприємств комунальної власності в розрізі платників податку;

 

 

 

 

- середньомісячну заробітну плату, чисельність та фонд оплати праці   найманих працівників  великих та середніх підприємств, в т.ч. по 20 бюджетоутворюючим підприємствам;

 

 

- фонд оплати праці працівників малих підприємств;

 

 

 

 

- надходжень відсотків за користування довгостроковим кредитом, що надається з місцевих бюджетів молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла.

 

До 1 травня

 

 

 

 

 

 

Управління комунальної власності Миколаївської міської ради

 

Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

5.

Прогнозування обсягів доходів, визначення обсягів фінансування, повернення кредитів  та орієнтовних граничних показників видатків бюджету Миколаївської міської територіальної громади та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та міста Миколаєва, аналізу виконання  бюджету Миколаївської міської територіальної громади в попередніх та поточному бюджетних періодах.

 

До 20 травня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

6.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 5.

 

До 1 червня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

7.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період.

 

До 15 червня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

8.

Надання департаменту фінансів пропозицій до прогнозу бюджету.

 

До 1 липня

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу  бюджету Миколаївської міської територіальної громади на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків  бюджету   та надання кредитів з  міського бюджету   і вимогам доведених інструкцій.  Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності).

 

Липень

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Доопрацювання прогнозу  бюджету Миколаївської міської територіальної громади  за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від виконавчих органів міської ради (за необхідності).

 

До 15 серпня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

11.

Подання прогнозу  бюджету Миколаївської міської територіальної громади до  виконавчого комітету міської ради.

 

До 15 серпня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

12.

Розгляд та схвалення прогнозу  бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

 

До 1 вересня

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

13.

Подання прогнозу  бюджету Миколаївської міської територіальної громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду у визначеному порядку.

 

У п’ятиденний строк після схвалення

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності департамент фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

Додаток 2

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проєкту бюджету

Миколаївської міської територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб, чисельність населення).

 

До 1 квітня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

2.

Надання до департаменту фінансів уточненої інформації відповідно до пункту 4 Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1).

 

До 20 вересня

Відповідальні виконавці, визначені пунктом 4 Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Миколаївської міської територіальної громади на середньостроковий період, затвердженого цим рішенням (Додаток1)

3.

Отримання інформації від органу Державної податкової служби щодо кількісних показників, які необхідні для здійснення прогнозних  розрахунків доходів бюджету.

 

До 20 вересня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проєктів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

5.

Підготовка пропозицій до проєкту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам (за необхідності).

До прийняття Закону України про Державний бюджет України у другому читанні

Департамент фінансів Миколаївської міської ради,  головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
- методики їх визначення.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 
- інструкції з підготовки бюджетних запитів(або зміни до діючої інструкції); 
- граничних показників видатків  бюджету та надання кредитів з  бюджету (за погодженням з міським головою); 
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів.

 

Листопад

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

8.

Складання та подання до департаменту фінансів  бюджетних запитів.

За окремим графіком, визначеним департаментом фінансів Миколаївської міської ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Проведення консультацій з громадськістю на стадії підготовки бюджетних запитів щодо доцільності реалізації конкретних заходів, які планується включити до бюджетного запиту.

 

За окремими порядками

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів (за необхідності).

 

Протягом 2 тижнів після отримання бюджетних запитів

Департамент фінансів Миколаївської міської ради, головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні, а також у проєкті обласного бюджету.

Протягом 5 робочих днів після отримання листа департаменту фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

12.

Підготовка проєкту рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання  виконавчому комітету міської  ради.

 

До 25 грудня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

13.

Схвалення проєкту рішення міської  ради про  бюджет Миколаївської міської територіальної громади.

 

До 25 грудня

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

14.

Направлення схваленого проєкту рішення міської ради про бюджет  Миколаївської міської територіальної громади до міської  ради.

Наступного дня після схвалення виконавчим комітетом міської ради

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Департамент фінансів Миколаївської міської ради

15.

Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті Миколаївської міської ради та/або на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних коштів.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання проєкту рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади до міської ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

16.

Оприлюднення проєкту рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом міської ради.

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання його до міської ради

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

* Терміни виконання є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності складання, розгляду та затвердження Бюджетної декларації, проєкту Державного бюджету України та змін до податкового і бюджетного законодавства. У разі необхідності департамент фінансів може уточнити терміни виконання окремих заходів плану, про що в письмовій формі повідомляє відповідних учасників бюджетного процесу.

 

Додаток 3

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації виконання бюджету

Миколаївської міської територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Затвердження та погодження в департаменті фінансів мережі розпорядників коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади (реєстру змін до мережі)

До 15 грудня року, що передує плановому

Головні розпорядники бюджетних коштів

2.

Підготовка та подання на розгляд проєкту рішення міської ради про внесення змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади в частині приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність до закону про Державний бюджет України (якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України  і бюджет Миколаївської міської територіальної громади затверджено).

У двотижневий строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

3.

Затвердження та направлення до органу Казначейства тимчасового розпису бюджету (якщо до початку бюджетного періоду розпис бюджету Миколаївської міської територіальної громади не затверджено). Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового розпису.

 

Складання тимчасових кошторисів та подання їх до територіального органу Казначейства.

До 31 грудня року, що передує плановому

 

 

 

 

 

До 31 грудня року, що передує плановому

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

 

 

Розпорядники бюджетних коштів

4.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів лімітних довідок про бюджетні асигнування.

У двотижневий строк з дня прийняття рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

5.

Подання департаменту фінансів міської ради уточнених проєктів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, передбачених пунктом 30 Порядку № 228.

У термін, встановлений в лімітних довідках

Головні розпорядники бюджетних коштів

6.

Затвердження розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади. Подання розпису до територіального органу Казначейства.

Не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів витягів із розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

Протягом 3-х робочих днів з дня затвердження розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

8.

Подання територіальному органу Казначейства розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі.

Протягом трьох робочих днів після отримання витягу з розпису бюджету

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

9.

Затвердження кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів.

 

 

 

Подання їх до територіального органу Казначейства.

Протягом 30-ти календарних днів після затвердження розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 

У 5-денний термін після затвердження

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

 

 

 

 

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

10.

Подання проєктів паспортів бюджетних програм на погодження до департаменту фінансів.

 

 

 

Затвердження та погодження з департаментом фінансів паспортів бюджетних програм.

Протягом 30-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

 

Протягом 45-ти днів після набрання чинності рішенням про бюджет

Головні розпорядники бюджетних коштів, департамент фінансів Миколаївської міської ради

11.

Зведення планових показників бюджету Миколаївської міської територіальної громади  та планів по мережі, штатах і контингентах бюджетних установ.

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

12.

Перевірка правильності складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Миколаївської міської територіальної громади.

У терміни згідно з затвердженим Планом перевірок

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

13.

Взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами. По спеціальному фонду – в межах відповідних фактичних надходжень.

 

Протягом року

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

14.

Подання заявок на виділення коштів до департаменту фінансів.

Протягом року

Головні розпорядники бюджетних коштів

15.

Підготовка розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету.

Протягом року

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

16.

Внесення змін до рішення міської ради про бюджет Миколаївської міської територіальної громади (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу України).

Протягом року

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

17.

Внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на підставі внесених змін до бюджету Миколаївської міської територіальної громади, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

18

Внесення змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади на підставі звернень головних розпорядників бюджетних коштів, доведення до головних розпорядників відповідних довідок.

Протягом року

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

19.

Внесення змін до розподілу показників зведених кошторисів та зведених планів асигнувань у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів відповідно до мережі та подання територіальну органу Казначейства.

Протягом 3- х робочих днів після отримання довідки про зміни

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

20

Внесення змін до кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, помісячних планів використання бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів

Не пізніше останнього робочого дня місяця, в якому внесені відповідні зміни до розпису бюджету

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

21.

Внесення змін до кошторисів в частині власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків у випадках, передбачених пунктом 49 Порядку № 228.

 

Протягом року

Розпорядники бюджетних коштів

22.

Внесення змін до паспортів бюджетних програм

Протягом двох тижнів після внесення відповідних змін до розпису бюджету Миколаївської міської територіальної громади або за необхідності уточнення показників

Головні розпорядники бюджетних коштів

23.

Оприлюднення:

- інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади на офіційному сайті Миколаївської міської ради;

 

 

- паспортів бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до них).

 

Протягом року

 

 

 

 

Протягом року

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

Додаток 4

до Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу в місті Миколаєві

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації роботи з підготовки річної звітності

про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання

1.

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства форм бюджетної звітності.

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів

2.

Складання та подання до відповідного територіального органу казначейства зведеної звітності, складеної на підставі бюджетної звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, що включені до їх мережі, а також бюджетної звітності за своїми операціями.

У термін, встановлений територіальним органом Казначейства

Розпорядники бюджетних коштів, що мають власну мережу

3.

Подання до департаменту фінансів:

 

- звітів про виконання паспортів бюджетних програм;

 

 

 

 

- узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних програм;

 

 

 

 

- результатів оцінки ефективності бюджетних програм.

 

 

Одночасно з поданням зведеного річного звіту до територіального органу Казначейства

 

У 10-денний термін після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми

 

У 30-денний термін після подання звітності до територіального органу Казначейства

Головні розпорядники бюджетних коштів

4.

Отримання річної звітності про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади від відповідного територіального органу Казначейства.

У термін, встановлений органом Казначейства

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

5.

Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до річного звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади та подання до департаменту фінансів Миколаївської обласної державної адміністрації.

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

6.

Подання інформації щодо мережі, штатів і контингентів за формами, встановленими Міністерством фінансів України.

У термін, визначений департаментом фінансів

Головні розпорядники бюджетних коштів

7.

Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах.

У термін, встановлений департаментом фінансів облдержадміністрації

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

8.

Підготовка та подання до міської ради проєкту рішення міської ради про затвердження річного звіту про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади та пояснювальної записки до нього.

 

До 1 березня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

9.

Опублікування інформації про:

 - виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за підсумками року; час і місце публічного представлення такої інформації;

 

 

- інформації про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 - звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період;

 

 

 

 - результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період.

 

До 1 березня

 

 

 

 

 

До 15 березня

 

 

 

 

 

Протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності

 

У двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

 

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Публікація оголошення про час та місце проведення публічного представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період та його проведення.

 

До 15 березня

Головні розпорядники бюджетних коштів

11.

Публічне представлення інформації про виконання бюджету Миколаївської міської територіальної громади за підсумками року.

 

До 20 березня

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

Опубліковано: 24 березня 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: