Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

18 грудня 2020                                                                                         № 2/3

Про затвердження Положення про

постійні комісії Миколаївської

міської ради VІІІ скликання

 

Керуючись ч. 14 ст. 46, ч. 15 ст. 47, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради VIIІ скликання (додається).

 

2. Рішення Миколаївської міської ради від 21.01.2016 № 2/1 «Про затвердження Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради VII скликання» визнати таким, що втратило чинність.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову Сєнкевича О.Ф.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 18 грудня 2020

№  2/3

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Миколаївської міської ради

VIIІ скликання

 

Розділ І. Загальні положення

 

Стаття 1. Статус постійних комісій

 

1. Постійні комісії Миколаївської міської ради (далі – постійні комісії) є постійно діючими органами Миколаївської міської ради (далі – Рада), які обираються з числа депутатів на термін повноважень Ради, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету.

2. Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед Радою. Діяльність постійних комісій координує секретар Ради.

3. У своїй діяльності постійні комісії керуються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Статутом територіальної громади м. Миколаєва, Регламентом Миколаївської міської ради VIIІ скликання та Положенням про постійні комісії Миколаївської міської ради VIІI скликання (далі – Положення), що затверджуються Радою не пізніше як на другій сесії.

Якщо законодавством України встановлено іншу процедуру розгляду окремих питань, зазначені питання розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. На час засідань постійних комісій депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

 

Стаття 2. Принципи та засади діяльності постійних комісій

 

1. Діяльність постійних комісій будується на принципах:

- законності;

- гласності;

- плановості;

- колективності;

- вільного обговорення питань та прийняття рекомендацій, висновків.

2. Функціональна спрямованість кожної комісії визначається цим Положенням. У випадку, якщо питання належить до відання кількох комісій, а також у випадку виникнення сумнівів чи суперечностей, щодо належності питання тій чи іншій комісії, таке питання вноситься на розгляд спільного засідання цих комісій.

3. Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проєктів рішень Ради може створювати підготовчі комісії та робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.

 

Стаття 3. Висвітлення та гласність в діяльності постійних комісій

 

1. Постійні комісії мають інформувати громадськість міста про свою діяльність. Інформування громадськості про діяльність постійних комісій покладається на апарат Ради та голову комісії.

2. На засіданнях постійних комісій можуть бути присутні представники засобів масової інформації та громадськості.

3. Право громадянина України бути присутніми на засіданні може бути обмежено лише у випадку вчинення ним протиправних дій.

4. Інформація про поточну діяльність постійних комісій, прийняті ними рекомендації та висновки розміщується на офіційному вебсайті Ради та в інших засобах масової інформації.

5. Протоколи засідань постійних комісій є відкритими та оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 4. Відносини постійних комісій з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами

 

1. Постійні комісії при здійсненні повноважень взаємодіють з органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, які знаходяться на території міста.

2. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та їх посадовими особами, які знаходяться на території міста, необхідні матеріали та документи.

3. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду виконавчими органами Ради, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

4. Для розгляду постійними комісіями питань, які належать до їх відання, на засідання постійної комісії можуть бути запрошені керівники виконавчих органів Ради, керівники підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території міста.

5. З питань, віднесених до відання Ради, запрошуються автори пропозицій, консультанти, експерти, спеціалісти-практики, фахівці виконавчих органів Ради, представники громадськості, вчені та інші фахівці, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Повідомлення запрошеним особам доводиться до їх відома не пізніше ніж за 3 дні до засідання комісії.

 

Розділ ІІ. Кількісний склад, порядок формування та зміни складу

постійних комісій

 

Стаття 5. Кількісний склад та функціональна спрямованість постійних комісій

 

1. Кількісний склад (у складі 5) постійних комісій, порядок їх утворення, ліквідації, реорганізації та функціональна спрямованість затверджується Радою.

2. До складу постійних комісій повинно входити не менш ніж 5 депутатів.

3. Перелік постійних комісій та їх функціональна спрямованість:

1) постійна комісія з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики;

2) постійна комісія з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів;

3) постійна комісія з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин;

4) постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації;

5) постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

4. Кількісний склад постійних комісій та їх функціональна спрямованість можуть бути змінені за рішенням Ради протягом усього скликання.

 

Стаття 6. Порядок формування постійних комісій

 

1. Постійні комісії обираються Радою шляхом обрання голів та членів комісії відкритим голосуванням не пізніше ніж на другій сесії Ради нового скликання на строк її повноважень.

2. Постійна комісія утворюється у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

3. Постійні комісії обираються Радою з числа її депутатів за пропозицією депутатських фракцій,  депутатів Ради.

4. Голови постійних комісій обираються Радою з числа її депутатів за пропозицією депутатських фракцій, депутатів Ради.

5. Депутат Ради має право бути членом тільки однієї постійної комісії.

Стаття 7. Зміни персонального складу постійних комісій

 

1. Постійна комісія може звернутися до Ради з мотивованою пропозицією про зміну голови постійної комісії, якщо на її засіданні за це проголосувало не менше двох третин від загального складу постійної комісії. Пропозиція підлягає обов’язковому розгляду Радою.

2. Персональний склад постійних комісій може бути змінений внаслідок:

- подання особистої заяви члена постійної комісії в апарат Ради;

- дострокового припинення повноважень депутата Ради;

- спільного рішення фракцій щодо зміни представництва їх членів в комісіях, за рішенням Ради.

3. Рішення про зміну персонального складу постійних комісій приймаються Радою.

 

Розділ ІІІ. Функції, функціональна спрямованість та права постійних комісій

 

Стаття 8. Функції постійних комісій

 

1. Постійні комісії здійснюють організаційну та контрольну функції.

1.1. Організаційна функція постійних комісій полягає у:

- плануванні своєї роботи;

- проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень постійних комісій;

- попередньому розгляді, обговоренні відповідно до функціональної спрямованості кандидатур посадових осіб місцевого самоврядування, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження Радою, наданні згоди на їх призначення та відповідних висновків щодо цих кандидатур;

- попередньому розгляді питань щодо призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ та подальшої пролонгації договору з ними;

- розгляді пропозицій, внесених у порядку місцевої ініціативи, заяв і скарг громадян;

- наданні висновків та рекомендацій;

- розгляді звернень, які надходять до постійної комісії, головою комісії або за його дорученням, заступником голови, секретарем, іншими членами комісії в порядку та терміни, що визначені законом;

- підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;

- вивченні, попередньому розгляді та підготовці питань (рішень), що відносяться до відання Ради;

- попередньому розгляді проєктів програм соціально-економічного й культурного розвитку, міського бюджету та звітів про його виконання;

- попередньому розгляді електронних петицій, що набрали необхідну кількість підписів.

1.2. Контрольна функція постійних комісій полягає в:

- аналізі відповідності прийнятих виконавчими органами Ради нормативних актів рішенням Ради і своєчасності їхнього прийняття;

- контролі за виконанням міського бюджету в частині, що віднесена до функціональної спрямованості постійної комісії, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання коштів міського бюджету в порядку, встановленому чинним законодавством;

- направленні матеріалів для відповідного реагування виконавчими органами Ради та їх посадовими особами;

- здійсненні контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету;

- вивченні і підготовці питань (рішень) про стан і розвиток відповідних галузей господарського, соціально-культурного будівництва, інших питань, що відносяться до компетенції Ради, та підготовці пропозицій, висновків і рекомендацій з цих питань;

- вивченні діяльності виконавчих органів Ради, а також з питань, що відносяться до відання Ради, підприємств, установ і організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності;

- зверненні до виконавчих органів Ради, підприємств, установ,  організацій, що належать до комунальної власності, з пропозиціями про скасування прийнятих актів, якщо вони суперечать діючому законодавству і зачіпають законні інтереси громадян.

 

Стаття 9. Функціональна спрямованість постійних комісій

 

І. Постійна комісія з питань прав людини, дітей, сім’ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету Ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 36, 37, 38, 381, 39, 591 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції».

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- внесення змін та доповнень до Статуту територіальної громади міста Миколаєва, Регламенту міської ради, Положення про виконавчий комітет Миколаївської міської ради, Положення про постійні комісії міської ради, антикорупційних програм (за необхідності).

- гласності роботи міської ради та її виконавчих органів;

- організації та забезпечення роботи  засобів масової інформації, які належать до комунальної власності;

- розміщення соціальної реклами;

- погодження проєктів регуляторних актів та підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта;

- питань надання адміністративних послуг, які надають виконавчі органи Ради, процедур адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів Ради та її посадових осіб;

- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян міста, у т.ч. дітей та сімей з дітьми, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

- підтримки та розвитку сімейних форм виховання, профілактики  правопорушень та подолання соціального сирітства, узагальнення практики та застосування норм в рамках реалізації програми деінституціалізації;

- попереднього розгляду проєктів рішень Ради щодо прийняття, внесення змін та доповнень до програм з питань охорони дитинства, сім’ї, сімейних форм виховання, заохочення відповідального батьківства, звітування щодо виконання заходів, передбачених відповідними програмами;

- підготовки співдоповідей щодо звітів постійних комісій, звітів депутатів про роботу в Раді та з виборцями;

- пов’язаних із забезпеченням гарантій депутатської діяльності;

- підготовки звітів про присутність депутатів Ради на засіданнях Ради та постійних комісій та інших питань, пов’язаних із здійсненням депутатських повноважень та дотриманням депутатської етики;

- дострокового припинення повноважень міського голови, депутатів Ради у відповідності до чинного законодавства;

- з питань антикорупційної політики та протидії корупційним правопорушенням депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств та депутатів, що одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування та комунальних підприємств;

- перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста;

- боротьби зі злочинністю та профілактики злочинності;

- оборонної та мобілізаційної роботи, надзвичайних станів та ситуацій, пандемій, епідемій (тощо);

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

3. Координує діяльність органів місцевого самоврядування, пов’язаною із:

- змінами адміністративно-територіального устрою, в межах та порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

- створенням та функціонуванням органів місцевого самоврядування та самоорганізації населення, наділенням їх частиною фінансових, майнових та компетентних прав Ради;

- вступом Ради до всеукраїнських та міжнародних асоціацій і наступною діяльністю в них.

4. Здійснює контроль за дотриманням міським головою, секретарем Ради, депутатами Ради, членами виконавчого комітету та посадовими особами місцевого самоврядування:

- вимог Законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад»;

- Регламенту міської ради та депутатської етики;

- Положення про постійні комісії Миколаївської міської ради поточного скликання;

- Положень про виконавчі органи Ради;

- Положення про виконавчий комітет Миколаївської міської ради;

- рішеннями Ради та виконавчого комітету в межах повноважень;

- принципів гласності та відкритості в роботі Ради та її виконавчих органів.

5. За дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради або за власної ініціативи постійна комісія взаємодіє та вивчає діяльність виконавчих органів Ради, підпорядкованих та підзвітних Раді.

6. Ініціює та подає пропозиції Раді та/або міському голові щодо проведення службового розслідування з питань корупційних правопорушень посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств та депутатів, що одночасно є посадовими особами місцевого самоврядування та комунальних підприємств.

7. Надає міському голові, секретарю та депутатам Ради консультації та роз’яснення щодо запобігання і врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.

8. Попередньо розглядає проєкти рішень Ради щодо скасування актів виконавчих органів Ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням Ради, прийнятим у межах її повноважень.

9. Попередньо заслуховує інформацію прокурорів та керівників органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території.

10. Отримує письмово (не рідше одного разу на квартал) та попередньо заслуховує на засіданні комісії інформацію та звіти про підсумки діяльності департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

11. Координує дії з іншими органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями.

 

ІІ. Постійна комісія з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів

 

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету Ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 27, 28, 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- попереднього розгляду проєкту бюджету міста, внесення змін до нього, виконання плану заходів щодо наповнення та забезпечення виконання бюджету міста та обговорення звіту про його виконання відповідного року;

- встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

- затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності громади;

- залучення інвестицій до міста, контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань, а також технічної допомоги;

- надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

- здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов’язань щодо платежів до місцевого бюджету;

- утворення цільових фондів, затвердженням положень про ці фонди;

- контролю за використанням цільового та резервного фондів Ради, відповідно до чинного законодавства;

- розробки програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності;

- отримання позик, а також з питань передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

- контролю за виконанням рішень Ради з питань бюджету та фінансів;

- аналізу стану розвитку підприємництва та реалізації заходів щодо проведення державної політики в сфері господарської діяльності в місті;

- господарської діяльності підприємств міста;

- контролю за виконанням міських програм підтримки і розвитку підприємництва, рішень Ради та її виконавчих органів щодо регулювання діяльності суб’єктів господарювання;

- розгляду скарг суб’єктів підприємництва і громадян та вжиття в установлених законодавством межах заходів щодо захисту їх прав;

- підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі та побутового обслуговування населення (тарифи, податки, збори тощо);

- попередній розгляд проєктів рішень Ради, що стосуються підприємництва, залучення інвестицій, торгівлі та побутового обслуговування населення, здійснення контролю за виконанням рішень Ради, її виконавчого комітету;

- економічної стабілізації промисловості;

- аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих Радою;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

3. Вивчає і вносить на розгляд Ради рекомендації щодо соціально-економічних і цільових галузевих програм, що стосуються економічної політики, бюджету та фінансів.

4. Бере участь у проведенні експертизи програм з питань економічного, соціального та стратегічного розвитку міста.

5. Здійснює контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку та заслуховує на своїх засіданнях інформацію щодо їхньої реалізації.

6. Попередньо розглядає, готує рекомендації та висновки стосовно рішень Ради, які пов’язані із створенням, ліквідацією, реорганізацією та перепрофілюванням підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

7. Бере участь у розробленні програм, пов’язаних із здійсненням інвестиційної діяльності. Надає рекомендації щодо створення підприємств з вітчизняними та іноземними інвестиціями.

8. Здійснює контроль за ходом виконання програм, затверджених Радою, що стосуються економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі. Сприяє розвитку малого бізнесу та підприємництва.

9. Вивчає та розглядає питання щодо зовнішньоекономічної діяльності.

10. Здійснює контроль за діяльністю виконавчих органів Ради з питань, які належать до компетенції постійних комісій.

11. Розробляє пропозиції щодо розвитку базових галузей господарського комплексу міста, заслуховує звіти керівників відповідних виконавчих органів міської Ради та готує висновки і рекомендації.

12. Бере участь у розробці та проведенні аналізу стратегічних планів та програм з розвитку міста.

13. Розглядає питання про приватизацію підприємств, які можуть вплинути на соціально-економічний стан міста.

14. Готує проєкти рішень Ради, віднесені до компетенції постійної комісії.

15. Попередньо розглядає проєкти планів та програм, які стосуються питань розвитку сфери послуг, підприємництва та торгівлі, готує свої зауваження до них.

16. За результатами розгляду питань надає висновки, рекомендації на розгляд виконавців, а за необхідності – на розгляд Ради.

17. Розробляє пропозиції щодо фінансування технічного переоснащення промислових підприємств з урахуванням безпеки життєдіяльності громади міста.

 

ІІІ. Постійна комісія з питань екології, природокористування, просторового розвитку, містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин

 

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету Ради в частині повноважень, зазначених у ст.ст. 31, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- координації діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексної схеми забудови міста;

- відведення у першочерговому порядку особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва;

- залучення підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності до участі в розвитку містобудування;

- затвердження містобудівних програм, генерального плану забудови міста, планів зонування територій і детальних планів території;

- забезпечення надійності та безпечності житла та споруд в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів;

- становлення на території міста режиму використання та забудови земель;

- регулювання земельних відносин та питань, пов’язаних з порушенням земельного законодавства;

- надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у межах міста;

- надання або вилучення в установленому законом порядку земельних ділянок;

- погодження землевпорядної документації;

- внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; - приватизації земельних ділянок, затвердження ставок земельного податку згідно із законодавством;

- самозахоплення земельних ділянок та будівництва об’єктів нерухомості;

- ставок орендної плати за користування землею;

- внесення пропозицій щодо розмірів плати за користування природними ресурсами;

- організації територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;

- внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних об’єктів, що мають екологічну цінність, пам’ятками природи;

- захисту екологічних прав громадян;

- вжиття необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, епізоотій, інших надзвичайних ситуацій, інформування про них населення;

- визначення території для розміщення відходів відповідно до законодавства;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

3. Вивчає і готує питання про стан та розвиток містобудування і архітектури, інші питання, які виносяться на розгляд Ради.

4. Для забезпечення сталого розвитку міста надає рекомендації щодо внесення змін або оновлення містобудівної документації.

5. Розглядає питання щодо дотримання чинного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові міста, виконання проєктів і схем землеустрою та надає пропозиції про зупинення будівництва окремих об’єктів, які проводяться з порушенням проєктної документації, а також може заподіяти шкоду навколишньому природньому середовищу та надає висновки та рекомендації із зазначених питань.

6. У разі виявлення порушень вимог містобудівної документації, містобудівних умов та обмежень, невідповідності об’єкта будівництва проєктній документації на будівництво такого об’єкта та вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, порушень містобудівного законодавства постійна комісія має право звернутися до відповідних контролюючих органів.

7. Здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною земель, природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.

8. Контролює підготовку і подає на затвердження Ради проєкти місцевих програм охорони довкілля та здійснює контроль за їх виконанням.

9. Контролює виконання чинного законодавства та загальнодержавних програм з охорони довкілля.

10. Готує та виносить на розгляд Ради пропозиції щодо визначення земель рекреаційного призначення в межах міста та контролює дотримання порядку їх використання.

11. Попередньо розглядає відповідно до закону питання про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

12. Контролює розподіл та використання коштів Фонду охорони навколишнього природнього середовища відповідно до закону.

13. Контролює залучення громадськості у відповідності із законодавством до здійснення заходів екологічного спрямування.

14. Розглядає інші питання, віднесені законодавством до кола питань, пов’язаних із функціональним призначенням комісії, та контролює хід виконання рішень Ради.

 

IV. Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації

 

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету Ради в частині повноважень, зазначених у ст.ст. 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- удосконалення структури управління житлово-комунального господарства міста;

- організації благоустрою міста;

- розгляду проєктів будівництва, ремонту, реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста;

- розгляду у межах чинного законодавства тарифів на житлово-комунальні послуги та пропозицій щодо утримання об’єктів житлово-комунального господарства та енергопостачання у належному стані;

- розвитку всіх видів зв’язку;

- питань безпеки автодорожнього руху;

- впровадження ефективного енергозбереження на території міста;

- організації стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за їх діяльністю відповідно до закону;

- накопичення та використання коштів, які стягуються на будівництво й утримання доріг;

- розгляду скарг громадян та вжиття в установлених законодавством межах заходів щодо захисту їх прав;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

3. Здійснює контроль за:

- використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади;

- обліком, ефективним використанням та збереженням майна, житлових та нежитлових приміщень, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва;

- додержанням норм законодавства щодо захисту прав споживачів житлово-комунальних послуг;

- діяльністю виконавчих органів Ради щодо управління житлово-комунальним господарством;

- дотриманням законності при проведенні конкурсів (аукціонів) по продажу об’єктів комунальної власності;

- ходом виконання програм, затверджених Радою, що стосуються промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку.

4. Розробляє або розглядає надані проєкти міських програм в сфері житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста.

5. Бере участь у розробці програм, положень та реалізації рішень Ради у сфері приватизації, придбання, відчуження та використання комунальної власності, що належить територіальній громаді  м. Миколаєва.

6. Надає рекомендації та вносить пропозиції стосовно переліку об’єктів комунальної власності, що підлягають та не підлягають приватизації, а також про способи їхньої приватизації.

7. Надає рекомендації та висновки щодо переліку об’єктів, порядку та умов відчуження комунального майна згідно з чинним законодавством.

8. Надає рекомендації та готує висновки до розпоряджень щодо передачі в оренду цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів, нерухомого майна (нежитлових приміщень) та інших дій стосовно орендованого майна.

9. Попередньо розглядає, готує рекомендації й висновки щодо створення, реорганізації, ліквідації та діяльності комунальних підприємств, установ, організацій, здійснює контроль за виконанням рішень Ради з цих питань.

10. Розглядає пропозиції та подає рекомендації щодо призначення та звільнення керівників об’єктів комунальної власності з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження;

11. Заслуховує звіти керівників про діяльність підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва.

12. З метою здійснення депутатського контролю, систематично, але не рідше одного разу в рік, вивчає та подає за результатами звіт, який включає висновки та рекомендації, щодо покращення функціонування з підзвітних і підконтрольних Раді органів, підприємств, установ та організацій з питань житлової політики, комунального господарства, транспорту та енергозбереження.

13. Попередньо розглядає проєкти рішень Ради, готує рекомендації та висновки стосовно питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю та благоустрою міста. Контролює їх виконання.

14. Розглядає доцільність, порядок, умови та результати приватизації об’єктів права комунальної власності.

15. Розглядає тарифи на послуги в житлово-комунальній сфері та надає відповідні висновки та рекомендації.

16. Надає рекомендації та висновки щодо організації і проведення конкурсів, аукціонів з оренди, продажу об’єктів комунальної власності під інвестиційні проєкти.

17. Розглядає доцільність списання з балансу майна підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва.

18. Контролює стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального господарства незалежно від їх форм власності.

19. Готує проєкти рішень Ради, віднесені до компетенції постійної комісії.

20. Попередньо розглядає проєкти планів та програм, які стосуються питань розвитку промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку.

21. За результатами розгляду питань надає висновки, рекомендації на розгляд виконавців, а за необхідності – на розгляд Ради.

22. Вивчає і вносить рекомендації з питань залучення альтернативних джерел енергії для забезпечення енергетичних потреб міста.

23. Розробляє пропозиції щодо розвитку головних транспортних магістралей міста з урахуванням безпеки життєдіяльності громади міста.

 

V. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту

 

1. Готує висновки та рекомендації, пов’язані із здійсненням контролю за виконанням рішень Ради, виконавчого комітету Ради в частині реалізації повноважень, зазначених у ст.ст. 27, 32, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Готує висновки та рекомендації з питань:

- реалізації та захисту прав населення на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;

- забезпечення соціальної справедливості у всіх сферах громадського життя;

- поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян;

- забезпечення прав пільгових категорій громадян;

- взаємодії з громадськими організаціями, створеними для захисту соціально-економічних інтересів громадян;

- забезпечення розгляду санітарно-епідеміологічного благополуччя населення;

- створення умов для розвитку освіти, культури, туризму та спорту;

- сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості;

- розвитку національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

- створення умов для занять фізичною культурою і спортом;

- створення необхідних умов для забезпечення здобуття неповнолітніми освіти, виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

- ефективного використання закладів охорони здоров’я, соціального захисту, культури, освіти, спортивних, дитячих дошкільних і позашкільних установ;

- сприяння виконавчим органам Ради в управлінні закладами охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту;

- з інших питань, які відносяться до компетенції постійної комісії.

3. Порушує питання перед виконавчими органами Ради та вносить пропозиції щодо здійснення заходів соціальної підтримки населення.

4. Здійснює контроль за виконанням затверджених Радою програм, що стосуються питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

5. Готує проєкти рішень Ради, віднесені до відання постійної комісії.

6. Бере участь у розробці програм, пов’язаних з питаннями охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

Стаття 10. Права постійних комісій

 

1. Постійні комісії мають право:

- вносити пропозиції щодо включення питань до порядку денного сесії Ради;

- вимагати обов’язкового розгляду керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, рекомендацій постійних комісій та отримання інформації, про результати розгляду та вжиті заходи в установлений термін;

- запрошувати посадових осіб, керівників підприємств, установ та організацій на засідання постійних комісій при розгляді відповідних питань;

- звертатися із запитами до посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування;

- інформувати у засобах масової інформації про діяльність постійних комісій;

- отримувати, вивчати, досліджувати інформацію з питань, що належать до функціональної спрямованості постійної комісії;

- отримувати від керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, розташованих на території міста, необхідні матеріали та документи з питань, віднесених до компетенції постійних комісій/

 

Стаття 11. Надання постійними комісіями відповідей на депутатські запити, висновків, роз’яснень

 

1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до постійної комісії, надається в порядку, встановленому Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

2. Постійні комісії за дорученням Ради, міського голови, секретаря Ради, а також за власної ініціативи, з питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії, готують висновки та роз’яснення щодо пропозицій, поданих до комісії в установленому законом порядку.

 

Розділ ІV. Структура постійних комісій

 

Стаття 12. Голова постійної комісії

 

1. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії.

2. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії.

3. Голова постійної комісії:

1) скликає засідання постійної комісії;

2) веде засідання постійної комісії, дає доручення членам комісії, виносить питання порядку денного на голосування постійної комісії;

3) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

4) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі постійної комісії та робочих груп;

5) організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій постійної комісії та інформує членів комісії про хід їх виконання;

6) організовує підготовку звіту про роботу постійної комісії;

7) організовує взаємодію роботи постійної комісії з апаратом Ради;

8) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комісії;

9) щомісячно інформує відповідні фракції Ради про відсутність їх членів на засіданнях постійної комісії без поважних причин;

10) представляє постійну комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

11) формує порядок денний засідання комісії.

 

Стаття 13. Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії

 

1 Розподіл обов’язків між заступником голови та секретарем постійної комісії затверджується на засіданні постійної комісії за пропозицією голови комісії.

2. У разі відсутності голови постійної комісії з поважних причин, а також в період, коли посада голови постійної комісії є вакантною, обов’язки голови постійної комісії виконує відповідно його заступник.

 

Стаття 14. Повноваження секретаря постійної комісії

 

1. Секретар постійної комісії:

1) бере участь у складанні проєкту плану роботи комісії;

2) веде протоколи засідань;

3) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комісією, явку учасників, запрошених осіб, членів комісії та надання їм необхідних матеріалів;

4) веде облік засідань комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рекомендацій і висновків комісій;

6) контролює виконання планів роботи комісії;

7) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комісії.

 

Стаття 15. Обов’язки членів комісії

 

1. Члени постійних комісій мають рівні права та обов’язки.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комісій будь-якого питання, що належить до їхнього відання, а також брати участь в обговоренні висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні.

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рекомендації чи висновку комісії;

3) брати участь у підготовці проєктів рішень Ради.

3. Члени постійних комісій зобов’язані:

- брати участь у роботі комісій;

- бути присутніми на засіданнях комісій, до складу яких вони входять;

- дотримуватися порядку на засіданнях комісій;

- виконувати доручення, передбачені рекомендаціями комісій.

Стаття 16. Врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

 

1. У разі виникнення у голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії реального чи потенційного конфлікту інтересів, відповідна особа зобов’язана письмово повідомити про це постійну комісію та раду в порядку, передбаченому Законами України «Про запобігання корупції» та «Про місцеве самоврядування в Україні», не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів; вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. Відповідна інформація про конфлікт інтересів обов’язково заноситься до протоколу засідання постійної комісії. Письмова заява голови, заступника, секретаря або члена постійної комісії щодо реального чи потенційного конфлікту інтересів приєднується до протоколу засідання відповідної постійної комісії.

2. Про конфлікт інтересів також може заявити будь-який інший член постійної комісії або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається.

 

Розділ V. Організація роботи постійних комісій

 

Стаття 17. Планування роботи постійних комісій

 

1. Постійні комісії планують свою роботу та вносять пропозиції щодо формування плану роботи Ради.

2. У планах роботи постійних комісій визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комісій, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

3. План роботи постійної комісії затверджується на її засіданні і доводиться до відома всіх постійних комісій, апарату Ради та керівників виконавчих органів Ради.

4. Засідання постійної комісії скликається за вимогою більше ніж половини депутатів Ради від загального складу постійної комісії.

 

Стаття 18. Форми роботи постійних комісій

 

1. Формами роботи постійних комісій є засідання.

2. Засідання постійних комісій є відкритими.

3. Засідання постійних комісій можуть проводитися спільно з іншими комісіями.

4. Постійні комісії можуть організовувати заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству України.

5. Для вирішення актуальних та термінових завдань за власним рішенням постійна комісія має право проводити виїзне засідання.

 

Стаття 19. Порядок проведення засідань постійних комісій

 

1. Засідання постійної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від загального складу комісії.

2. Засідання постійної комісії проводяться відповідно до затвердженого плану роботи, затвердженого Радою, за дорученням Ради або власної ініціативи скликаються головою постійної комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.

3. Засідання постійної комісії проводяться відкрито і гласно.

У разі порушення особами, присутніми на засіданні, порядку проведення засідання чи перешкоджання проведенню засідання постійної комісії за рішенням постійної комісії такі особи можуть бути видалені з приміщення, де проводиться засідання постійної комісії.

4. На засіданнях постійних комісій проводиться попередній розгляд питань, які виносяться на сесію Ради.

5. Постійні комісії повинні повідомляти апарат Ради про дату, місце проведення засідання і перелік питань, що виносяться для обговорення, не пізніше ніж за тиждень до його початку для здійснення організаційних заходів з підготовки проведення засідання. Якщо постійна комісія проводить засідання щотижня, то перелік питань, які вносяться на обговорення, надаються апарату Ради не пізніше ніж за 2 дні.

6. Голосування на засіданні постійної комісії здійснюється членами комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – визначеним головуючим на засіданні членом комісії. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комісії із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались», «не голосував».

7. За результатами розгляду питань, прийнятих висновків та рекомендацій,  на засіданнях комісії більшістю голосів присутніх складається протокол. Термін підписання протоколу постійної комісії головою постійної комісії не пізніше 3 робочих днів.

8. Повідомлення про дату, час і місце проведення засідання та питання, що вносяться на обговорення, повинно бути розміщено на офіційному вебсайті Ради не пізніше ніж за 3 дні до дня засідання.

 

Стаття 20. Участь членів постійних комісій у засіданнях комісій

 

1. Члени постійних комісій зобов’язані особисто брати участь у засіданні комісій.

2. Члени постійних комісій зобов’язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комісії голову комісії або секретаря Ради.

3. Про відсутність членів постійних комісій на засіданнях комісій без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним фракціям в Раді, до якої входить депутат.

4. Член комісії не може бути позбавлений права присутності на засіданні постійної комісії.

 

Стаття 21. Участь у засіданнях постійних комісій запрошених осіб

 

1. Постійні комісії мають право запрошувати на своє засідання керівників органів державної влади, виконавчих органів Ради, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, які знаходяться на території міста, для отримання від них інформації, необхідної для розгляду питань порядку денного.

2. Постійні комісії мають право вносити на розгляд Ради пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданнях Ради під час розгляду питань, віднесених до функціональної спрямованості постійної комісії.

3. Для розгляду на засіданнях комісій питань, віднесених до їх функціональної спрямованості, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених проєктів рішень, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

4. Постійні комісії зобов’язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити керівників органів державної влади, виконавчих органів міської Ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана за необхідне, а також авторів проєктів рішень про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ній.

5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання постійних комісій, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

 

Стаття 22. Особливості проведення спільних засідань постійних комісій

 

1. Спільні засідання постійних комісій скликаються за ініціативи відповідних комісій або за дорученням Ради, секретаря Ради.

2. Спільні засідання постійних комісій веде один із голів цих комісій за взаємною згодою.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні постійних комісій питань проводяться окремо кожною комісією. Протоколи на спільному засіданні постійних комісій також складаються окремо кожною комісією.

 

Стаття 23. Оформлення висновків та рекомендацій постійних комісій

 

1. Постійні комісії подають свої висновки та рекомендації на розгляд Ради, підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам, яким вони адресовані.

2. У висновках постійної комісії повинна бути обов’язково зазначена назва постійної комісії, питання або доручення, з якого подано висновки, дата проведення засідання, обґрунтування висновків, загальна характеристика проблеми, фінансово-економічне обґрунтування, у разі, якщо реалізація висновку вимагає матеріальних витрат, аналізу пропозицій.

3. Висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії та доводяться до відома Ради або органів, зазначених у висновку, не пізніше ніж за 3 дні до їхнього прийняття.

4. Рекомендації постійних комісій повинні містити такі реквізити: назву постійної комісії, питання або проблему, з якої прийнято рекомендацію, органи чи посадові особи, яким вона адресована, аналіз пропозиції, терміни розгляду рекомендації.

5. За результатами розгляду у висновках та рекомендаціях постійних комісій зазначається питання, з якого вони прийняті, дата розгляду і номер протоколу засідання.

6. Висновки та рекомендації постійних комісій складаються із описової, мотивувальної та резолютивної частин.

7. У описовій частині висновків, рекомендацій зазначається:

- за чиїм дорученням або ініціативи було розглянуто питання;

8. У мотивувальній частині висновків, рекомендацій зазначається:

- обґрунтування і мотиви прийнятого висновку, рекомендації.

9. Резолютивна частина висновків, рекомендацій має містити:

1) за результатами розгляду проєктів рішень – позицію постійних комісій щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Радою стосовно проєкту рішення;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Радою, – позицію постійної комісії по кожній кандидатурі на цю посаду.

10. У рекомендаціях постійних комісій щодо контролю за діяльністю виконавчих органів  Ради, підприємств, установ, організацій, які знаходяться на території міста, їх посадових і службових осіб, зазначаються:

1) положення нормативно-правових актів, які були порушені або неналежно виконані відповідними  органами чи посадовими особами із зазначенням фактів, які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи органу чи посадової особи;

3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комісією порушень нормативно-правових актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

11. Висновки та рекомендації приймаються більшістю голосів від загального складу постійної комісії і підписуються головою комісії, в разі його відсутності – заступником.

 

Стаття 24. Оформлення протоколів засідань постійних комісій

 

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол засідання.

2. У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх членів комісії із зазначенням причин їхньої відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їхньої участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів постійної комісії, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті висновки, ухвалені рекомендації.

3. До протоколу додаються матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів постійної комісії, які голосували «проти» або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комісії.

4. Висновок комісії є офіційним документом, який підтверджує процес обговорення й прийняття рекомендацій або висновків комісії.

5. Протокол засідання комісії готується секретарем комісії і підписується головою та секретарем, а у випадку відсутності голови – заступником.

6. Протоколи та перелік документів, на підставі яких проводився розгляд питань на засіданнях постійної комісії зберігаються протягом скликання в справах комісії, після цього апаратом Ради здаються до архіву для постійного зберігання.

 

Стаття 25. Звіти про роботу постійних комісій

 

1. Постійна комісія має право звітувати про свою роботу на пленарних засіданнях Ради.

2. За результатами розгляду звіту постійної комісії Радою приймається рішення.

 

Розділ VI. Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій

 

Стаття 26. Організаційно-інформаційне, правове, методичне та матеріальне забезпечення роботи постійних комісій

 

1. Організаційно-інформаційне, правове, методичне забезпечення роботи постійних комісій здійснює апарат Ради.

2. Апарат Ради надає постійним комісіям допомогу у створенні належних умов для проведення засідань та запрошує посадових осіб на засідання постійних комісій.

3. Консультаційне, організаційно-методичне та інформаційне забезпечення роботи постійних комісій здійснюється працівниками апарату Ради, закріпленими секретарем Ради за кожною постійною комісією, які мають право бути присутніми на всіх засіданнях відповідних постійних комісій.

4. Для забезпечення роботи постійних комісій працівники апарату Ради:

- протягом тижня готують матеріали, які виносяться на розгляд постійної комісії;

- повідомляють членів комісії, заступників міського голови, керівників виконавчих органів Ради про місце і час засідання  комісії, узгоджують з ними порядок та черговість виступів як доповідачів;

- запрошують, згідно з рекомендаціями постійних комісій, на чергові засідання депутатів Ради, керівників виконавчих органів Ради, керівників підприємств, установ, організацій, які мають відношення до питань, що розглядаються на засіданні постійної комісії;

- надають копії завізованих протоколів засідання постійних комісій заступникам міського голови, керівникам виконавчих органів Ради для виконання та повідомлення заявників;

- надають інформаційну та методичну допомогу членам постійних комісій при виконанні ними повноважень, згідно з чинним законодавством;

- здійснюють прийом звернень громадян до членів постійних комісій, готують довідки та здійснюють відправлення відповідей членів постійних комісій на звернення громадян;

- організовують попереднє ознайомлення членів постійних комісій з проєктами рішень Ради, матеріалами, які виносяться на розгляд постійних комісій та Ради;

- розміщують на офіційному сайті Ради протоколи засідань постійних комісій.

5. Своєчасне матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій, придбання канцелярських товарів, виготовлення та придбання друкованої продукції організовує апарат Ради.

6. Постійні комісії мають свої бланки, які виготовляються за зразками, представленими апаратом Ради, а саме:

- бланк постійної комісії;

- протокол засідань;

- витяг з протоколу засідань;

- рекомендації та висновки постійної комісії.

___________________________________________

 

 Опубліковано:  3 лютого 2021р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: