Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

15 жовтня 2020                                                                                        № 981

Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету Миколаївської

міської ради від 27.04.2012 № 464

« Про затвердження Порядкудемонтажу

рекламних засобів у м. Миколаєві»

 

                                                                                                             

З метою удосконалення порядку демонтажу рекламних засобів, які встановлені з порушенням норм діючого законодавства, покращання естетичного вигляду забудови міста, технічного та санітарного станурекламних засобів, забезпечення належного рівня благоустрою,відповідно до вимог Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів», «Про рекламу», постанов Кабінету Міністрів України від 30.03.1994  № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони», від 29.12.2003 № 2067 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами»,ДБН В.2.3-5-:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», ДСТУ 3587-97 «Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди», рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.10.2011 № 1015 «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві»,Правил благоустрою, санітарного утримання території, збереження чистоти і порядку в м. Миколаєві, затверджених рішенням Миколаївської міської ради від 16.05.2013 № 28/10, керуючись пп. 7, 13 п. «а» ст. 30, пп. 7 п. «а» та пп. 5  п. «б»ст. 31, ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  

 

ВИРІШИВ:

1.    Внести зміни до рішення виконавчого комітетуМиколаївської міської ради від 27.04.2012 № 464 «Про затвердження Порядку демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві», виклавши Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєв в новій редакції (додається) .

 

2.    Департаменту міського голови Миколаївської міської ради (Литвиновій) опублікувати це рішення у засобах масової інформації.

 

3.    Контроль за виконанням даногорішення покласти на заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.
 

Міський голова

О.СЄНКЕВИЧ

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 15 жовтня 2020

№ 981

 

ПОРЯДОК
демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві

1. Загальні положення
 

1.1. Порядок демонтажу рекламних засобів у м. Миколаєві (далі – Порядок)встановлює процедуру проведення робіт по демонтажу рекламних засобів,встановлених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами в м.Миколаєві.

 

1.2. Порядок діє на всій території м. Миколаєва і є обов’язковим для всіх фізичних та юридичних осіб, що здійснюють діяльність у сфері зовнішньої реклами, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності та відомчої підпорядкованості.
 

2. Терміни та поняття

 

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

 
-демонтаж –комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця їх розташування, або розбирання рекламного засобу, у тому числі самовільно встановленого, його транспортування на спеціально відведену територію для подальшого зберігання;

 
-самовільно встановлений рекламний засіб – такий, що встановлено без наявності виданого у встановленому законом порядку дозволу на розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві;

 
-робочий орган – виконавчий орган Миколаївської міської ради, уповноважений нею здійснювати покладені на нього функції, передбачені Правилами розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві;

 

-рекламні засоби – засоби, що використовуються для доведення реклами доїї споживача у будь-якій формі та в будь-який спосіб (далі - РЗ). 

 
3. Процедура проведення робіт по демонтажу рекламних засобів, встановлених з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами в

 м. Миколаєві

 

3.1. Виявлення самовільно встановленихРЗздійснюється представниками Робочого органу та/абоадміністраціями районів Миколаївської міської ради (далі – адміністрації)самостійно або на підставі заяв  юридичних та фізичних осіб, громадських організацій тощо.

 

3.2.Фактипорушення норм діючого законодавствафіксуютьсяпредставниками Робочого органу та адміністраціями районів Миколаївської міської ради шляхом складання:

- акта огляду санітарно-технічного стану РЗ (додаток 1);

- акта огляду РЗ (додаток 2);

- акта проведення демонтажу аварійного РЗ (додаток 3);

- акта проведення демонтажу РЗ (додаток 4).

 

3.3. Демонтаж РЗ здійснюєтьсявідповідно до цього Порядкуу таких випадках:

а) за відсутностімаркування РЗ, а самеінформації про розповсюджувача зовнішньої реклами: назви, адреси,телефону, номера дозволу на розміщення зовнішньої реклами та терміну його дії, яка повинна бути розміщена (прикріплена) на РЗ, та якщо власника РЗ(розповсюджувача реклами)встановити неможливо;

б) уразіякщо РЗсамовільновстановлений(у разі відсутності дозволу виданого у встановленому порядку );

в) якщоРЗ знаходиться в аварійному стані, технічний стан РЗ створюєзагрозужиттюабоздоров'ю людейта/абозаподіянняшкоди (майновоїчинемайнової) третім особам;

г) якщо РЗ перебуває у неналежному санітарному та/або технічному стані (забруднений, погано пофарбований, містить несправні конструктивні елементи тощо), а також у разі неусунення відповідних недоліків у термін, зазначений у вимозі Робочого органу;

ґ) якщо строк дії дозволу на розміщення РЗ закінчився та відповідної заяви на продовження власникомРЗ (розповсюджувачем реклами) не було подано вчасно згідно з пп. 6.3 Правил;

д)якщо дозвіл на розміщення РЗ скасовується або анулюється до закінчення строку його дії згідно з пп. 6.2, 7.1 Правил;

є) за наявностізаборгованостірозповсюджувачазовнішньоїреклами по сплатікоштів за тимчасове користування місцем, що перебуває у комунальній власності, для розміщення зовнішньої рекламибільшніж за 3 місяці поспіль;

ж)якщо самовільно встановлені РЗвиконані на м’якій основі не мають фундаменту та опори,самовільно розміщені на наземних пішохідних огородженнях (НПО), огорожах, деревах, будівлях (будинках), спорудах, на елементах і об’єктах благоустрою.

3.4. У випадку, встановленому підпунктом в) пункту 3.3 цього Порядку,демонтаж РЗ здійснюється без направлення розповсюджувачу реклами вимоги про усунення виявлених порушень розміщення зовнішньої реклами в м. Миколаєві на підставі акта огляду РЗ (додаток 2).

Акт огляду РЗ, в якому встановлено, що РЗ знаходиться в аварійному стані, надається заступнику міського голови для надання ним доручення відповідній службі, організації, установі, яка уповноважена здійснювати роботи по демонтажу рекламного засобу.

За результатами здійснення робіт по демонтажу аварійного РЗ складається акт проведення демонтажу аварійного РЗ (додаток 3).

Акт проведення демонтажу аварійного РЗскладається Робочим органом у двох примірниках у присутності представника адміністрації району Миколаївської міської ради, Національної поліції України та підписується всіма присутніми особами.

Акт проведення демонтажу аварійного РЗнаправляється розповсюджувачу реклами (у разі встановлення власникаРЗ (розповсюджувача реклами)  поштою з повідомленням про вручення.

3.5. Демонтаж РЗ у випадках, встановлених підпунктами а), б), г) пункту3.3 цього Порядку, здійснюється на підставі наказу керівника Робочого органу.

3.6. У вказаних у пункті 3.3 цього Порядку випадках, крімвипадків передбаченихп.п. а)(коли власника РЗ (розповсюджувача реклами)  неможливовстановити),п.п. в), ж) п. 3.3. Порядку демонтаж РЗ має бути проведений власниками РЗ (розповсюджувачами реклами) РЗ самостійно за власнийрахунок та власними силами в термін, вказаний у вимозі Робочого органупро усунення порушень розміщення зовнішньої реклами у м. Миколаєві (далі - Вимога) (додаток 5).

Вимоганаправляється на адресу власникаРЗ (розповсюджувача реклами) у письмовійформіпоштою з повідомленням про вручення абовручаєтьсярозповсюджувачуРЗ або його уповноваженому представникупідпідпис.

У випадках, передбаченихпідпунктами а), б), г) пункту 3.3 цього Порядку, до Вимогидодається відповіднийакт, в якомузафіксованівиявленіпорушення (додаток 1 та/або додаток 2).

Демонтаж РЗ здійснюється без направленнярозповсюджувачурекламиВимоги, якщойого адресуне встановлено.

Розповсюджувачрекламизобов'язанийпротягом п’яти днівабо в термін, вказаний у ВимозіРобочого органу, з моменту отриманняВимогиусунутизазначені у Вимозіпорушення та повідомити в цей же строк Робочий орган в письмовійформі.

3.7. Якщорозповсюджувачрекламисамостійно не усунуввиявленіпорушення у термін, вказаний у ВимозіРобочого органу,здійснюється демонтаж РЗ на підставі наказу керівника Робочого органу.

3.8. У разінеобхідності демонтажу РЗ,Робочий орган складаєперелік РЗ, щопідлягають демонтажу, затверджуєйого наказом керівника Робочого органу та направляє до адміністрацій районів Миколаївської міської радита іншим органам, які уповноважені на здійснення демонтажу РЗ,для забезпеченняйоговиконання.

3.9. Під час демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу РЗ(додаток 4) з проведеннямфотофіксації, яка додається до відповідних актів.

У разінеобхідностіпід час проведення демонтажу можуть бути присутні: власникРЗ (розповсюджувач реклами), представникидержавнихорганів, міських служб та іншихорганізацій тощо.

Акт проведення демонтажу РЗ(додаток 4) підписується особами, що були присутні при його проведенні. За необхідності до акта додається фотофіксація місця розташування до та після демонтажу РЗ.

Акт проведення демонтажуРЗ складається у 3-х примірниках, один з яких направляється Робочому органу, другий передається власникуРЗ (розповсюджувачу реклами), третій– міській службі, організації або установі, яка проводила демонтаж.

3.10. У випадках, встановлених п.п. ґ), д), є) п 3.3 Порядку, демонтаж РЗ здійснюється відповідно до рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради (далі –Виконавчий комітет).

Робочий орган надсилає на адресу власникаРЗ (розповсюджувача реклами) Вимогу та готує висновки заступнику міського голови за підпорядкованістю щодо факту встановлених порушень та надає пропозиції щодо підготовкипроєкту відповідного рішенняВиконавчого комітету, яким визначається перелік РЗ, що підлягають демонтажу із зазначенням місця розташування, терміну проведення демонтажу та виконавця робіт по демонтажу.Виконавчим комітетом на черговому засіданні розглядається та приймається відповідне рішення про демонтаж РЗ.

3.11. На підставі рішення Виконавчогокомітету зазначені міські служби, організації та установи, на яких покладено даним рішенням повноваження, проводять роботи по демонтажуРЗ.

Під час проведення демонтажу РЗ складається акт проведення демонтажу РЗ (додаток 4) з проведенням фотофіксації, яка додається до відповідного акта.

У разі необхідності під час проведення демонтажу можуть бути присутні: власникРЗ (розповсюджувач реклами), представник Робочого органу, представники державних органів міських служб та організацій тощо.
          Акт проведення демонтажу РЗ підписується особами, які були присутні при його проведенні.

Акт проведення демонтажу РЗ направляється розповсюджувачу реклами поштою з повідомленням про вручення.

3.12.Демонтаж РЗ згідно зп.п. ж) п. 3.3 Порядку здійснюється на підставі акта оглядуРЗ міською службою, організацією чи установою, до повноважень якої відноситься проведення робіт по демонтажу, про що складається акт проведення демонтажу РЗ (додаток 4).

3.13  Міська служба, організація та установа, яка здійснила роботи по демонтажу РЗ, має право вимагати відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем РЗ та їх зберіганням, від власника РЗ (розповсюджувача реклами).

У разі відмови власника РЗ (розповсюджувача реклами) відшкодувати витрати, пов’язані із демонтажем РЗ та їх зберіганням, в добровільному порядку, міська служба, орган та установа може звернутися до суду в порядку, встановленому чинним законодавством.

3.14. ВласникРЗ (розповсюджувач реклами) має право на повернення демонтованого РЗ після звернення до міської служби, організації або установи, що проводила демонтаж, на підставі таких документів:

а) заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення РЗ в довільній формі;

б) документа, що підтверджує право власності заявника на конкретний демонтований РЗ;

в) документа, що підтверджує оплату вимушених витрат міської служби, організації та установи, яка проводила демонтаж та заходи, пов’язані з демонтажем РЗ та їх зберіганням;

г) документа, що підтверджує особу власника (розповсюджувача реклами) демонтованого РЗ або повноваження його довіреної особи.

3.15. Протягом десяти робочих днів з дня одержання заяви міська служба, організація та установа, що проводила роботи по демонтажу готує розрахунок витрат на проведення демонтажу РЗ та його зберігання й вручає його розповсюджувачу зовнішньої реклами. Видача РЗ здійснюється протягом 5 днів з дня отримання від власника РЗ (розповсюджувача реклами) всіх документів, зазначених в п. 3.10 даного Порядку. Видача РЗ здійснюється за актом приймання-передачі, один з яких видається власникуРЗ (розповсюджувачу реклами), а інший залишається в міській службі, організації та установі, що проводила демонтаж.

У випадку отримання рекламного засобу уповноваженою особою власника РЗ (розповсюджувача реклами) до акта приймання-передачі додається також копія документа, що підтверджує право такої особи на вчинення відповідних дій від імені власника РЗ (розповсюджувача реклами). РЗможе не повертатися власнику РЗ (розповсюджувачу реклами) до моменту відшкодування витрат, пов’язаних із демонтажем РЗ та їх зберіганням.

3.16.Всі спірні питання вирішуються в судовому порядку згідно з діючим законодавством.
 

__________________________________________________________________

 

Додаток  1

до Порядку

 

АКТ
огляду санітарно - технічного стану рекламного засобу
 

м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
Ми, що підписалися нижче:
 
Представник Робочого органу ________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 

Представник адміністрації _____________________________________ району Миколаївської міської ради, інші уповноважені особи

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)

 
склали цей Акт про те, що рекламний засіб _____________________________
__________________________________________________________________
за адресою: ________________________________________________________
знаходиться у стані: ________________________________________________
__________________________________________________________________

що є порушенням __________________________________________________

__________________________________________________________________

 
Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу, 1 прим. – адміністрації ________________ району Миколаївської міської ради, 1 прим. – заступнику міського голови (за підпорядкованістю).

 

Додаток  2

до Порядку

 

АКТ

огляду рекламного засобу
 

м. Миколаїв                                                           “____” __________  20___р.
 

Ми, що підписалися нижче:
 

Представник Робочого органу ________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 

Представник адміністрації _____________________________________ району Миколаївської міської ради, інші уповноважені особи

 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)

 
склали цей акт про те, що рекламний засіб _____________________________
__________________________________________________________________
за адресою: ________________________________________________________
знаходиться у стані: ________________________________________________
__________________________________________________________________,

що є порушенням __________________________________________________

__________________________________________________________________

Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу __________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу, 1 прим. – адміністрації ________________ району Миколаївської міської ради, 1 прим. – заступнику міського голови (за підпорядкованістю).

 

 

Додаток  3

до Порядку

 

АКТ
проведення демонтажу аварійного рекламного засобу
 
м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
Ми, що підписалися нижче:
 
Представник Робочого органу ________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 

Представник адміністрації ________________ району Миколаївської міської ради, інші уповноважені особи
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)

 
Представник Національної поліції України __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 
склали цей акт про те, що рекламний засіб _____________________________
__________________________________________________________________
(характеристика рекламного засобу)
за адресою: ________________________________________________________
знаходиться у стані: ________________________________________________
__________________________________________________________________
і підлягає негайному демонтажу як такий, що створює аварійну ситуацію, загрожує життю і здоров’ю людей, може заподіяти шкоду майну третіх осіб.
 
Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу __________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу , 1 прим. – адміністрації ________________району Миколаївської міської ради, 1 прим. – власнику рекламного засобу (розповсюджувачу реклами).

 

 

Додаток  4

до Порядку

 

АКТ
проведення демонтажу рекламних засобів
 
м. Миколаїв                                                                “____” __________   20     р.
 
Ми, що підписалися нижче:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(П.І.П/б, посада)
 

склали цей Акт про те, що
працівники ________________________________________________________
                    ________________________________________________________
здійснили демонтаж рекламного засобу ____________________________________________________________________________________________________________________________________
(характеристика рекламного засобу)
за адресою: __________________________________________________________________
 

на підставі наказу керівника Робочого органу

від ____________ № ________________

                      на підставі рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради

від   ____________   №   ________________

Демонтований рекламний засіб може бути повернутий його власнику після звернення до ________________________________________ на підставі таких документів:
- заяви на ім’я директора чи уповноваженої особи про повернення рекламного засобу в довільній формі;

- документа, що підтверджує право власності заявника на конкретний демонтований рекламний засіб;

- документа, що підтверджує оплату вимушених витрат міської служби, організації та установи,яка проводила демонтаж та заходи, пов’язані з демонтажем рекламного засобу та їх зберіганням;

- документа, що підтверджує особу власника  демонтованого рекламного засобу (розповсюджувача реклами) або повноваження його довіреної особи.

Інші відмітки присутніх під час проведення демонтажу ____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Цей акт складено у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, 1 прим. – Робочому органу, 1 прим. – адміністрації________________ району Миколаївської міської ради, 1 прим. – надсилається (вручається) власнику рекламного засобу(розповсюджувачу реклами).
 

 

Додаток  5

до Порядку

 

 

ВИМОГА
про усуненняпорушеньрозміщеннязовнішньоїреклами
в м. Миколаєві
 м. Миколаїв                                                              “____” __________   20     р.
 
 Видано розповсюджувачузовнішньоїреклами: _________________________
                                                                                                                                    
(повненайменуванняюридичної особи або П.І.П/б фізичної особи)
 
Місцезнаходження (місцепроживання): ______________________________________________________________                  

 рекламнізасоби для розміщеннязовнішньоїреклами: 
                                                                                                                                    
Адресирозташуваннярекламнихзасобів:
__________________________________________________________________
                                                                                                                                  

У результатіперевіркидотримання Правил розміщеннязовнішньоїреклами в м. Миколаєві (рішення _______________________________) встановленотакіпорушення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(вказатиконкретніпорушення з посиланням на відповіднідокументи,
__________________________________________________________________
щорегламентують порядок розміщенняреклами в м. Миколаєві)
__________________________________________________________________
 
Обов’язково в термін              днівусунутизазначені у цій вимозіпорушення шляхом:
__________________________________________________________________ (вказатиконкретні заходи, якінеобхідноздійснити для усуненнявиявленихпорушень)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 

Про усуненняпорушеньписьмовоінформуйтеРобочий орган у ___       - деннийтермін.
 У випадкуневиконання у зазначенийтермінцієї вимоги,  рекламний засіб буде демонтований згідно зпорядком демонтажу рекламного засобу,з покладанням на Вас (Вашу організацію) витрат,  пов’язаних з демонтажем рекламних засобів та їхзберіганням.
 
Керівник Робочого органу                     _________________________
                                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)
М.П.
 Вимогу одержав ___________________________________________________
(П.І.П/б керівникаабоуповноваженогопредставника
юридичної особи,  П.І.П/б фізичної особи)
 _____________                                                                       _________________
         (дата)                                                                                                (підпис)
 

 

Опубліковано: 25 жовтня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: