Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

17 вересня 2020                                                                                    № 57/392

Про створення комісії із розв’язання

проблемних питань забезпечення

прав мешканців гуртожитків на житло

та затвердження її Положення

 

    З метою забезпечення дотримання прав мешканців гуртожитків на проживання та приватизацію житла, керуючись ст. 26 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло.

2. Затвердити Положення про комісію із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло (додається).

3. Рішення міської ради від 28.04.2009 № 34/20 «Про створення комісії із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло» визнати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                       О. СЄНКЕВИЧ

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення міської ради

                                                                                       від 17 вересня 2020

                                                                                       № 57/392

 

ПОЛОЖЕННЯ

про   комісію із розв’язання проблемних питань

забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло

 

1.    Загальні положення

 

      1.1. Комісія  із розв’язання проблемних питань забезпечення прав мешканців гуртожитків на житло (далі - Комісія) утворюється відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», є постійно діючим дорадчим органом.

     1.2. Комісія  у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України,  нормативно-правовими актами органів виконавчої влади, рішеннями Миколаївської міської ради, її виконавчого комітету, цим Положенням та іншими нормативними актами.

     1.3. Діяльність Комісії базується на принципах рівноправності її членів,законності, гласності, демократизму.

 

2. Створення комісії

 

2.1. Комісія створюється з числа депутатів місцевої ради, представників місцевої державної адміністрації, відповідних фахівців (з питань житлово-комунального господарства, будівництва та містобудування, права, захисту прав людини) із залученням до її роботи власників гуртожитків (уповноважених ними осіб), управителів гуртожитків, власників або користувачів земельних ділянок, а також представників мешканців гуртожитків, об'єднань співвласників жилих та нежилих приміщень гуртожитків і представників громадськості.

2.2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови за попереднім узгодженням її складу постійними комісіями Миколаївської міської ради. 

 

3. Основні завдання

 

3.1. Комісія вирішує спірні питання, пов’язані з порушенням житлових прав громадян, які проживають у гуртожитках та  виникають  в процесі реалізації мешканцями їх права на приватизацію жилих приміщень гуртожитків.

 

     3.2. Комісія за згодою громадян попередньо розглядає спори, пов’язані з порушенням житлових прав громадян, які проживають в гуртожитках.

 

4. Повноваження

 

     4.1. Комісія  розглядає питання та надає рекомендації щодо укладання, переукладання договорів найму жилих приміщень гуртожитків, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, між комунальними підприємствами, які обслуговують таке житло, та мешканцями  гуртожитку, у разі виникнення спірних ситуацій.

    4.2. Комісія розглядає питання щодо врахування терміну фактичного проживання громадян у гуртожитках для розгляду цих рекомендацій міським органом приватизації  у разі виникнення спірних ситуацій.

   4.3. Комісія розглядає інші спірні питання, які виникли  під час розгляду виконавчими органами Миколаївської міської ради заяв мешканців гуртожитків на приватизацію займаних ними  приміщень.

    4.4. Рішення Комісії підлягають обов’язковому  розгляду  виконавчими органами Миколаївської міської ради, посадовими особами, підприємствами, установами та організаціями, яких такі  рішення стосуються, та носять рекомендаційний характер.

 

5. Права

 

    5.1.Комісія має право отримувати від підприємств, установ, організацій незалежно від їх форми власності, виконавчих органів Миколаївської міської ради інформацію, необхідну  для вирішення покладених на Комісію завдань.

    5.2. Комісія має право залучати до своєї роботи спеціалістів, представників виконавчих органів Миколаївської міської ради, підприємств, установ, організацій, громадян.

    5.3. Комісія має право направляти своїх представників, за необхідності – із залученням спеціалістів,  для перевірки фактичного проживання мешканців у гуртожитках у разі виникнення спірних ситуацій та для перевірки фактичного  стану приміщень.

    5.4. Комісія має право звертатися до органів соціального захисту населення,  органів захисту прав дітей у разі виявлення фактів порушення або можливого порушення прав соціально незахищених громадян або дітей.

    5.5. Комісія має право звертатися до органів архітектурно-будівельного контролю у разі виявлення фактів самочинного будівництва, перепланування приміщень гуртожитків, які порушують права мешканців гуртожитків або загрожують безпеці громадян.

    5.6. Комісія має право направляти пропозиції виконавчим органам Миколаївської міської ради щодо підготовки ними матеріалів для звернення до суду про визнання осіб такими, що втратили право користування жилим приміщенням.

     5.7. Комісія має право звертатись з пропозиціями до міського голови, виконавчих органів Миколаївської міської ради щодо подальшого використання гуртожитків, прийнятих до міської комунальної власності, відповідно до  Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». 

 

6. Керівництво, заключні положення

 

     6.1. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться  за необхідності, але на  рідше одного разу  в  квартал.

     6.2. Комісію очолює голова Комісії.

     6.3. Голова Комісії організовує роботу Комісії.

     6.4. Голова Комісії підписує  листи, звернення, запити  від імені Комісії за її рішенням.

     6.5. Рішення комісії оформлюється протоколом.

     6.6. Секретар Комісії веде протоколи засідань Комісії, зберігає протоколи, видає їх копії; приймає заяви, звернення, інші матеріали, адресовані Комісії.

     6.7. Секретар Комісії організовує підготовку засідань комісії та  інформує про засідання Комісії  її членів  та зацікавлених осіб; інформує зацікавлених осіб про результати  розгляду  їх питань Комісією.

     6.8. Протокол Комісії складається у паперовому  вигляді в одному примірнику, підписується членами Комісії, присутніми на її засіданні, затверджується  головою Комісії.

      6.9. Протоколи зберігаються в міському органі приватизації протягом 5 років з подальшою передачею на зберігання до архіву.

      6.10. Засідання Комісії є гласними та відкритими.

      6.11. Засідання Комісії вважається  правомочним у разі присутності на ньому більшості членів Комісії.

       6.12. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови Комісії.

        6.13. Голосування на Комісії здійснюється членами Комісії особисто та відкрито.

        6.14. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість з присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії .

 

    

 

 

Опубліковано: 25 жовтня 2020р


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: