Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/66

Про затвердження Міської цільової

програми поводження з побутовими

відходами на 2020-2022 роки

 

Керуючись Законом України «Про відходи», Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища», Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами», п. 22 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Міську цільову програму поводження з побутовими відходами на 2020-2022 роки (далі - Програма, додається).

 

2. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щороку до 1 березня надавати узагальнену інформацію про виконання Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста (Лєпішева), заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                                                                    О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/66

 

Міська цільова програма

поводження

з побутовими відходами

на 2020-2022 роки

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

В Україні протягом останніх років продовжується тенденція щодо накопичення відходів як у промисловому, так і в побутовому секторах. Не є виключенням і місто Миколаїв. Заходи, які вживаються для запобігання утворенню відходів недостатні, що загрожує не тільки поглибленням екологічної кризи, а й загостренням соціально-економічної ситуації в цілому. Звідси – необхідність подальшого удосконалення і розвитку всієї правової, нормативно-методичної та економічної системи поводження з відходами, з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.

Проблема поводження з твердими побутовими відходами (надалі - ТПВ) має розглядатися як один з визначальних факторів екологічної безпеки, а в плані вибору пріоритетів виходити з оцінки як ресурсного джерела та екологічно небезпечного чинника.

З точки зору екології, відходи є важливим місцевим фактором забруднення та основним джерелом довготривалої негативної дії на довкілля. Низький рівень використання відходів для переробки призводить до накопичення їх у навколишньому природному середовищі і спричиняє його забруднення.

Найбільшої гостроти набула проблема ТПВ, пов’язана, насамперед, з їх збиранням, сортуванням і знешкодженням чи утилізацією. Зорієнтованість винятково на вивезення та захоронення відходів ніколи не забезпечувала і не може забезпечувати необхідну нейтралізацію їх шкідливого впливу на навколишнє середовище. З впровадженням нових технологій у переробній і харчовій галузях виробництва їх морфологічний склад суттєво змінився. Основна частка відходів, що вивозяться на полігони, є потенційним ресурсом, який може бути використаний як вторинна сировина.

Основними проблемами у галузі поводження з відходами м. Миколаєва, на розв’язання яких направлена Міська цільова програма поводження з побутовими відходами на 2020-2022 роки (далі – Програма), є:

- недостатня якість надання послуг з вивезення ТПВ;

- неналежне обслуговування сміттєзбірних майданчиків (влаштування твердого покриття та огородження) у місті Миколаєві;

- недостатня кількість сучасних контейнерів для збору побутових відходів;

- відсутність сучасних ефективних технологій перероблення та утилізації ТПВ;

-  відсутність в м. Миколаєві сміттєсортувальної лінії;

- велика кількість захоронення побутових відходів на території міського полігона та необхідність зменшення навантаження на нього;

- потреба в ремонті під’їзних доріг до робочих карт на міському полігоні;

- відсутність у м. Миколаєві системи роздільного збору побутових відходів;

- низький рівень використання побутових відходів, як вторинної сировини;

- відсутність забезпечення системи роздільного збору відходів від населення та сортування на спеціальних лініях;

- застарілий парк машин, механізмів та сміттєприбиральної техніки на підприємствах-перевізниках ТПВ;

- недостатній рівень екологічної освіти, виховання та свідомості населення міста Миколаєва;

- низький рівень участі громадськості у сфері поводження з відходами.

У зв’язку з тим, що середній показник зношеності спеціального автотранспорту для збирання і перевезення ТПВ в м. Миколаєві сягає в 70-75% та великої кількості контейнерів застарілого зразка, які не відповідають технологічним, санітарно-епідеміологічним та екологічним вимогам, постала проблема нового підходу до збирання та захоронення відходів, оновлення автомобільних та технічних ресурсів.

З метою створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я населення, передбачається розв'язати такі основні завдання:

- зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження, а також придбання та встановлення сміттєсортувальної станції, яка дасть можливість зменшити об'єми побутових відходів та надходження додаткових коштів до бюджету м. Миколаєва за рахунок використання вторинної сировини;

- забезпечити сприятливі умови для залучення інвестицій; реформувати систему санітарної очистки м. Миколаєва, шляхом поетапного запровадження на всій території міста системи роздільного збору окремих компонентів побутових відходів та впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів;

- придбати та впровадити нове обладнання, устаткування та техніку у сфері поводження з побутовими відходами, а також поліпшити, за рахунок місцевого бюджету, стан контейнерних майданчиків та під'їзних доріг до них;

- посилити роботу з мешканцями приватного сектору, підприємствами, організаціями по укладенню договорів на вивезення побутових відходів; зменшити кількість стихійних звалищ.

Полігон ТПВ введено в експлуатацію у 1972 році, розрахунковий строк експлуатації - 50 років, тобто до 2022 року, площа – 37, 93 га, розрахунковий обсяг видалення відходів – 50 млн.м 3. На даний час захоронено близько 48 млн.м 3.

 

Кількість прийнятих побутових відходів на полігон ТПВ, м  3

 

Рік

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(за 7 місяців)

Кількість

929511,0

910528,0

987848,5

1074498,0

1085159,5

649540

 

 

Сфера дії Програми – процеси, спрямовані на зменшення обсягів захоронення відходів, які неможливо переробити. Всі інші відходи, що можливо використати, як вторинну сировину, після збирання, сортування, перевезення, досортування повинні відправлятися на переробку.

Ефективне вирішення комплексу питань, пов'язаних з санітарною очисткою території міста Миколаєва, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв'язання основних завдань з реалізації політики у сфері санітарної очистки території міста та роздільного збору ТПВ.

 

2. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, сортування, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людей, зменшення негативного впливу полігону по захороненню ТПВ на навколишнє природне середовище.

 

3. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Визначені завдання Програми передбачається розв'язати  шляхом вжиття організаційних заходів: розроблення схеми санітарної очистки; затвердження норм накопичення побутових відходів; стовідсоткового охоплення абонентів договорами на вивезення побутових відходів; закріплення територій населених пунктів за суб'єктами господарювання і визначення відповідальних за належний санітарний стан підпорядкованих територій; удосконалення тарифної політики в питаннях поводження з побутовими відходами; вдосконалення статистичної звітності; організації роздільного збирання відходів у місцях їх утворення та постачання на сортувальну лінію; вилучення корисних компонентів побутових відходів як вторинної сировини; застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу та інших способів утилізації; організації збирання, перероблення та утилізації великогабаритних і будівельних відходів тощо.

Вирішення проблеми поводження з побутовими відходами передбачає розроблення та впровадження програмних заходів, які повинні забезпечити концентрацію фінансових ресурсів міста та суб’єктів господарювання, а також спонукати до збільшення інвестицій у цю сферу.

Необхідно створити сприятливі умови виробникам, споживачам та інвесторам для стимулювання їх ефективної участі у вирішенні поставленої проблеми, підготувати нормативно-правову та технологічну базу. Основою заходів мають стати аналітично-оціночні роботи, що визначають місцеві пріоритети, дослідження кон’юнктури ринку щодо сировини та потреб у продукції, яка може бути виготовлена з відходів.

Ресурсне забезпечення Програми здійснюється згідно із чинним законодавством України за рахунок коштів міського бюджету в межах наявного фінансового ресурсу (додаток 1 до Програми).

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

 

4. ПЕРЕЛІК РЕЗУЛЬТАТИВНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИКОНАННЯ

ПРОГРАМИ

 

Очікувані результати від впровадження Програми:

1. Зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров’я людини.

2. Створення  умов для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

3. Зменшення обсягів захоронення побутових відходів.

4. Забезпечення виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок використання ресурсоцінних компонентів побутових відходів.

5. Впровадження нових технологій у сфері поводження з побутовими відходами.

6. Створення нових робочих місць у сфері поводження з побутовими відходами.

Перелік результативних показників

 

Назва показника

Одиниці виміру

2020

рік

2021

рік

2022

рік

1. Впровадження сортування, роздільного збору та вивезення побутових відходів

 

1.1. Оновлення існуючого парку спеціальної техніки, для забезпечення безперебійного виконання роботи із санітарного очищення міста

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

11875

11875

11875

Показник продукту

 

 

 

 

Кількість спецтехніки

Од.

5

5

5

Показник ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на 1 од.

тис. грн.

2375

2375

2375

Показник якості-забезпечення потреби

%

33,3

66,6

100

1.2 Оновлення парку контейнерів для збору ТПВ

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

5650

5650

5650

Показник продукту – кількість контейнерів для збору ТПВ

шт.

 

1150

 

1150

 

1150

Показники ефективності – середні видатки на придбання 1 од.

грн.

 

4913

 

4913

 

4913

Показники якості – забезпечення потреби у придбанні

%

33,3

66,6

100

1.3. Придбання контейнерів для збирання вторинної сировини на території міста

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1200

900

900

Показник продукту -кількість спеціальних контейнерів для збирання вторинної сировини на території міста

 

 

 

шт.

 

 

 

400

 

 

 

300

 

 

 

300

Показники ефективності – середні видатки на 1 од.

тис. грн.

 

3

 

3

 

3

Показники якості– забезпечення потреби

у придбанні

 

%

 

40,0

 

70,0

 

00

1.4. Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування контейнерів для збирання вторинної сировини

 

Показник затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

889,9

2000,0

 

Показник продукту – кількість спеціалізованої техніки для обслуговування контейнерів для збирання вторинної сировини

 

 

 

 

шт.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

1

 

 

Показники ефективності – середні видатки

 

тис. грн.

 

889,9

 

2000,0

 

 

Показники якості – відсоток забезпечення потреби у придбанні  спецтехніки

 

 

%

 

 

50

 

 

100

 

1.5. Придбання та монтаж заглиблених контейнерів для збирання побутових відходів

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

3120

3120

 

Показник продукту – кількість заглиблених контейнерів для збирання побутових відходів

 

 

 

шт.

 

 

 

30

 

 

 

30

 

Показники ефективності – середні видатки на придбання 1 од.

 

 

тис.грн.

 

 

104

 

 

104

 

Показники якості – відсоток забезпечення потреби у поточному році

 

 

%

 

 

100

 

 

100

 

1.6 Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування заглиблених контейнерів

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

3150

3150

 

Показник продукту – кількість спеціалізованої техніки для обслуговування заглиблених контейнерів

 

 

 

шт.

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

Показники ефективності – середні видатки на придбання 1 од.

 

 

тис. грн.

 

 

3150

 

 

3150

 

 

Показники якості – відсоток забезпечення потреби спецтехнікою

 

 

%

 

 

50

 

 

100

 

 

 

1.7. Будівництво лінії сортування твердих побутових відходів на існуючому полігоні ТПВ, в тому числі придбання техніки для її обслуговування

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

12280,6

 

 

Показник продукту – кількість об’єктів будівництва

 

 

шт.

 

 

1

 

 

 

 

Показники ефективності – середні видатки на будівництво 1 об’єкта

 

 

тис. грн.

 

 

12280,6

 

 

 

Показник якості-рівень готовності об’єкта до експлуатації

 

 

%

 

 

100

 

 

 

1.8. Забезпечення екологічної безпеки на існуючих об`єктах поводження з відходами

 

2.1. Розроблення проєкту рекультивації кожної черги існуючого полігону побутових відходів та проєкту будівництва нового полігона ТПВ

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

1500

 

 

Показник продукту – кількість проєктів рекультивації кожної черги існуючого полігона ТПВ

 

 

 

шт.

 

 

 

1

 

 

Показники ефективності – середні видатки на розробку 1 проєкту

 

 

тис. грн.

 

 

1500

 

 

 

Показники якості – динаміка готовності документів

 

%

 

100

 

 

2.2. Реконструкція господарської зони існуючого полігона ТПВ

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

250

250

 

Показник продукту – кількість придбаних модульних контейнерів  для проведення реконструкції господарської зони існуючого полігона ТПВ

 

 

 

 

 

шт.

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

Показники ефективності – середні витрати на придбання та встановлення модульного контейнера

 

 

 

тис. грн.

 

 

 

250

 

 

 

250

 

Показник якості-рівень готовності об’єкта

 

%

 

50

 

100

 

2.3. Оновлення існуючого парку спеціалізованої техніки, що використовується в процесі захоронення ТПВ

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

9603,76

5672,9

5600

Показник продукту – кількість техніки, що використовується в процесі захоронення ТПВ

 

 

 

шт.

 

 

 

3

 

 

 

3

 

 

 

2

Показники ефективності – середні видатки на придбання 1 од. на рік

 

 

тис. грн.

 

 

3201

 

 

1890

 

 

2800

Показники якості – відсоток забезпечення спецтехнікою

 

%

 

37,5

 

75,0

 

100

3. Вирішення питання вивезення великогабаритного сміття та ліквідації несанкціонованих звалищ

 

3.1. Влаштування майданчиків для великогабаритного сміття (в тому числі розробка плану - схеми збору та вивезення великогабаритних відходів).

Визначення місць встановлення контейнерів для великогабаритного сміття та рослинних залишків

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

450

300

 

Показник продукту – кількість об’єктів будівництва

 

 

шт.

 

 

15

 

 

10

 

Показники ефективності – середні видатки на влаштування 1 майданчика

 

 

тис. грн.

 

 

30

 

 

30

 

Показники якості – динаміка  влаштування майданчиків

 

%

 

60

 

100

 

 

3.2. Придбання контейнерів об’ємом 10 м  3 та спеціалізованої техніки

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

4420

280

 

Показник продукту – кількість спеціальних контейнерів та техніки

 

 

шт.

 

 

17

 

 

10

 

Показники ефективності – видатки на придбання 1 од. на рік

 

 

тис. грн.

 

 

260

 

 

28

 

Показники якості – відсоток забезпечення спецтехнікою

 

%

 

75

 

100

 

3.3. Придбання техніки для ліквідації несанкціонованих звалищ

 

Показник затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків

тис. грн.

7000

7000

 

Показник продукту – кількість спеціальних контейнерів та техніки

шт.

 

2

 

2

 

Показники ефективності – видатки на придбання 1 од.

тис. грн.

3500

3500

 

Показники якості – відсоток забезпечення спецтехнікою

%

50

100

 

 

 

5. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

 

5.1. Впровадження сортування, роздільного збору та вивезення побутових відходів.

5.1.1. Оновлення існуючого парку спеціальної техніки, для забезпечення безперебійного виконання робіт із санітарного очищення міста (збирання та вивозу побутових відходів), у тому числі техніки для миття контейнерів, які використовуються для збору побутових відходів на території міста.

5.1.2. Оновлення парку контейнерів для збору ТПВ.

5.1.3. Придбання контейнерів для збирання вторинної сировини на території міста.

5.1.4. Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування контейнерів для збирання вторинної сировини.

5.1.5. Придбання та монтаж заглиблених контейнерів для збирання побутових відходів.

5.1.6. Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування заглиблених контейнерів.

5.1.7. Будівництво лінії сортування твердих побутових відходів на існуючому полігоні ТПВ.

Під час реалізації програми планується влаштування на території полігона спеціалізованого майданчика для досортування зібраних відходів, що підлягають переробці. Тверді побутові відходи містять ресурсоцінні компоненти і є потенційним енергетичним джерелом, тому нераціонально, як з економічної, так і з екологічної точок зору, здійснювати захоронення на Миколаївському міському полігоні ресурсоцінної сировини, придатної для вторинного використання. При цьому ТПВ забруднюють навколишнє природне середовище в межах міста і поза ним, а також створюють санітарно-епідеміологічну небезпеку.

Практичний досвід перероблення твердих побутових відходів показує, що не існує якогось одного універсального методу роздільного збирання, що задовольняє сучасні вимоги економіки і ресурсозбереження. Конкретно для кожного регіону і населеного пункту метод збирання та перероблення ТПВ обирається, виходячи з місцевих умов.

Організація роздільного збирання окремих компонентів побутових відходів за контейнерною схемою має впроваджуватись в нашому місті шляхом створення належних умов роботи управляючих компаній, ОСН, ОСББ та організацій, що здійснюють експлуатацію житлового фонду міста Миколаєва та залучення їх співробітників для організації збирання ТПВ. 

На території нашого міста, під час впровадження Програми роздільного збору твердих побутових відходів, планується використання сміттєзбірних контейнерів, виконаних з металевої сітки. Два типи приймальних отворів на контейнерах передбачають їх використання, як у місцях масового скупчення населення, так і на прибудинкових територіях. Спеціальні кришки не дають змоги відкривати їх та розсипати відходи. Легка конструкція дозволяє встановлювати контейнери у будь - яких місцях за погодженням департаменту архітектури та містобудування Миколаївської міської ради та адміністрацій районів Миколаївської міської ради.

У місті функціонує мережа приватних пунктів приймання вторинної сировини. Суб'єкти господарської діяльності при здійсненні збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини зобов'язані дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, які регулюють цю діяльність. Приймальний пункт відходів як вторинної сировини - це стаціонарний або пересувний відокремлений підрозділ спеціалізованого підприємства із збирання, заготівлі відходів як вторинної сировини, що здійснює приймання, закупівлю відходів як вторинної сировини від фізичних або юридичних осіб на підставі відповідної ліцензії, має складські приміщення, кваліфікований персонал, вагове господарство, необхідну документацію стосовно правил поводження з відходами. Основним критерієм для розміщення пунктів приймання вторинної сировини є наближеність до користувачів. При розміщенні пунктів слід забезпечити достатньо місця для паркування автомашин.

5.2. Забезпечення екологічної безпеки на існуючих об`єктах поводження з відходами.

5.2.1. Розроблення проєкту рекультивації кожної черги існуючого полігона побутових відходів.

5.2.2. Реконструкція господарської зони існуючого полігона ТПВ.

5.2.3. Оновлення існуючого парку спеціалізованої техніки, що використовується в процесі захоронення ТПВ.

5.2.4. Розроблення проєкту будівництва нового полігона ТПВ.

5.3. Вирішення питання вивезення великогабаритного сміття та ліквідації несанкціонованих звалищ.

5.3.1. Влаштування майданчиків для великогабаритного сміття (у тому числі розробка плану - схеми збору та вивезення великогабаритних відходів). Визначення місць встановлення контейнерів для великогабаритного сміття та рослинних залишків.

5.3.2. Придбання контейнерів об’ємом 10 м 3 та спеціалізованої техніки.

Великогабаритні відходи - тверді відходи, розміри яких перевищують 50 x 50 x 50 сантиметрів, що не дає змоги розмістити їх у контейнерах об'ємом до 1,1 м 3.

Для збирання великогабаритних та будівельних відходів найкраще підійдуть контейнери ємністю 10 м 3. Контейнери повинні забезпечувати належний санітарний стан при зберіганні та транспортуванні.

Негабаритні відходи рекомендується збирати на спеціально відведених майданчиках або у бункерах-накопичувачах і вивозити спеціальними транспортними засобами для перевезення негабаритних відходів або звичайним вантажним транспортом.

Для збирання побутових відходів від ремонтних робіт рекомендується відводити тимчасове місце їх розташування. Великовантажні контейнери не потребують створення спеціальних майданчиків, їх можна встановлювати на тверду поверхню без спеціальної підготовки. Для оптимізації кількості контейнерних площадок у районах приватної забудови контейнерні площадки доцільно розміщувати на перехрестях вулиць з врахуванням відстані до будинків, що передбачена чинними правилами благоустрою.

5.3.3. Придбання техніки для ліквідації несанкціонованих звалищ.

Для утримання в належному санітарному стані територій приватної житлової забудови перевізниками твердих побутових відходів виконуються роботи по вивезенню відходів з приватного сектору, а також укладаються договори на вивезення ТПВ з мешканцями приватного сектору. У разі відсутності зазначеного договору, тобто порушення вимог щодо поводження з відходами та Правил благоустрою території населених пунктів, статтями 82 та 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (340-1360 грн.) і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 грн.). У зв'язку недотриманням мешканцями приватного сектору вимог законодавства про відходи має місце утворення стихійних сміттєзвалищ, які становлять екологічну небезпеку, оскільки створюють загрозу для здоров'я людей, погіршують санітарно-епідеміологічну ситуацію на території міста.

Комплекс взаємопов’язаних завдань Програми, визначений додатком 2 до Програми, зводиться до вирішення питання приведення поводження з відходами у м. Миколаєві до вимог діючого законодавства.

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснюються відповідно до повноважень та згідно з діючим законодавством.

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Співвиконавці щороку до 01 лютого надають відповідальному виконавцю інформацію про хід виконання заходів Програми.

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради щороку до 01 березня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міста.

 

 

_____________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Міської цільової програми поводження з побутовими відходами

на 2020-2022 роки

 

Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

Ініціатор: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Розробник програми: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Співрозробники: КП «Обрій-ДКП», КП «Миколаївкомунтранс».

Відповідальний виконавець: департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Співвиконавці: КП «Миколаївкомунтранс», КП «Обрій-ДКП», адміністрації районів Миколаївської міської ради.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Джерела

фінансування

Обсяг

фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками

(тис. грн.)

 

 

2020

2021

2022

Міський бюджет

125612,16

61389,26

40197,9

24025

Інші джерела

-

-

-

-

Всього

125612,16

61389,26

40197,9

24025

 

 

Примітка: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми поводження з побутовими відходами

на 2020-2022 роки

 

Перелік заходів програми

Строк вико-

нання заходу

Виконавці

Джерело фінансу- вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

 

 

 

 

 

всього

2020

2021

2022

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Впровадження сортування, роздільного збору та вивезення побутових відходів

1.1

Оновлення існуючого парку спеціальної техніки, для забезпечення безперебійного виконання роботи із санітарного очищення міста (збирання та вивозу побутових відходів), в тому числі техніки для миття контейнерів, які використовуються для збору побутових відходів та території міста

2020-2022 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв

комунтранс», КП «Обрій-ДКП»

Міський бюджет

35625

11875

11875

11875

Оновлення парку техніки дозволить неухильно дотримуватися графіків вивозу ТПВ, що значно покращить санітарний стан міста.

1.2

Оновлення існуючого парку контейнерів для збору ТПВ

2020-2022 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс», КП «Обрій-ДКП»

Міський бюджет

16950

5650

5650

5650

Закупівля нових контейнерів покращить санітарний стан житлової зони міста

1.3

Придбання спеціальних контейнерів для збирання вторинної сировини на території міста

2020-2022 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

3000

1200

900

900

Збирання вторинної сировини дозволить зменшити навантаження на існуючі місця видалення ТПВ та негативний вплив на навколишнє середовище

1.4

Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування контейнерів для збирання вторинної сировини

 

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

2889,9

889,9

2000

-

Збирання вторинної сировини дозволить зменшити навантаження на існуючі місця видалення ТПВ та негативний вплив на навколишнє середовище

1.5

Купівля та монтаж заглиблених контейнерів для збирання побутових відходів

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс», КП «Обрій-ДКП»

Міський бюджет

6240

3120

3120

-

Встановлення контейнерів заглибленого типу у місцях багатоквар-тирної забудови дозволить значно підвищити рівень санітарного утримання майданчиків

1.6

Придбання спеціалізованої техніки для обслуговування заглиблених контейнерів

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс», КП «Обрій-ДКП»

Міський бюджет

6300

3150

3150

-

Встановлення контейнерів заглибленого типу у місцях багатоквар-тирної забудови дозволить значно підвищити рівень санітарного утримання майданчиків

1.7

Будівництво лінії сортування твердих побутових відходів на існуючому полігоні ТПВ

2020 рік

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

12280,6

12280,6

-

-

Будівництво лінії сортування відходів дозволить зменшити навантаження на міський полігон ТПВ, що в свою чергу зменшить навантаження на навколишнє середовище.

2. Забезпечення екологічної безпеки на існуючих об`єктах поводження з відходами

 

2.1

Розроблення проєкту рекультивації кожної черги існуючого полігона побутових відходів та проєкту будівництва нового полігона

 

2020 рік

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

1500

1500

-

-

Рекультива-ція полігона є обов’язковим етапом експлуатації даних об’єктів і є важливим етапом для зменшення навантаження на навколишнє середовище

2.2

Реконструкція господарської зони існуючого полігона ТПВ

 

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

500

250

250

-

Покращення роботи полігона ТПВ

2.3

Оновлення існуючого парку спеціалізованої техніки, що використовується в процесі захоронення ТПВ

2020-2022 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв-

комунтранс»

Міський бюджет

20876,6

9603,76

5672,9

5600

Дозволить ефективно виконувати роботи з утилізації відходів, що зменшать негативний вплив на навколишнє середовище

3. Вирішення питання вивезення великогабаритного сміття

 

3.1

Влаштування майданчиків для великогабаритного сміття (у тому числі розробка плану - схеми збору та вивезення великогабаритних відходів)

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

адміністрації районів ММР

Міський бюджет

750

450

300

-

Підвищення ефективності робіт з ліквідації великогаба-ритних звалищ

3.2

Придбання контейнерів об’ємом 10 м  3 та спеціалізованої техніки

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

адміністра-

ції районів ММР

Міський бюджет

4700

4420

280

-

Підвищення ефективності робіт з ліквідації великогаба-ритних звалищ

3.3

Придбання спеціалізованих машин для прибирання стихійних звалищ

2020-2021 роки

ДЖКГ ММР,

КП «Миколаїв

комунтранс»,

КП «Обрій-ДКП»

Міський бюджет

14000

7000

7000

-

Покращання санітарного стану міста

 

Всього

2020-2022 роки

 

Міський бюджет

125612,16

61389,26

40197,9

24025

 

 

 

_____________________________________________________________

 

Опубліковано: 13 січня 2020р. 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: