Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

20 грудня 2019                                                                                   № 56/57

Про затвердження Програми розвитку,

підтримки комунальних закладів охорони

здоров’я та надання медичних послуг понад

обсяг, передбачений програмою державних

гарантій медичного обслуговування населення,

міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

З метою поліпшення здоров’я населення та забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я м. Миколаєва, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Програму розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки (далі – Програма, додається).

2. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надавати узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

3. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018 № 49/22 «Про затвердження галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки» визнати таким, що втратило чинність, з 01.01.2020.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза).

 

Міський голова                                                                                   О. СЄНКЕВИЧ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 20 грудня 2019

№ 56/57

 

ПРОГРАМА

розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Програма розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Миколаєва.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Миколаєві, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Програма складається з двох складових:

- перша частина містить заходи щодо фінансової підтримки, розвитку, покращання матеріально-технічної бази закладів, підпорядкованих управлінню охорони здоров’я;

- друга частина спрямована на надання медичних послуг населенню міста понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

У відповідності до плану реформування первинної ланки надання медичної допомоги сім центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею 38 сімейних амбулаторій пройшли процес реорганізації з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства.

Відповідно до нової моделі фінансування закладів спеціалізованої медичної допомоги, яка запрацює з 2020 року, перетворено у комунальні некомерційні підприємства всі лікувальні заклади міста, що надають медичну допомогу на другому рівні.

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих.

 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА

 

Реформування галузі охорони здоров’я міста, здійснення належного обсягу надання медичної допомоги населенню м. Миколаєва вимагає суттєвого покращання.

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Демографічна ситуація в місті характеризується від’ємним природним приростом:

2016 – 0,8;

2017 – 0,7;

2018 - 1,2.

Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально значущих хвороб, онкологічних захворювань.

 

Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення

2016

2017

2018

885,7

900,4

876,4

 

 

Поширеність на ВІЛ/СНІД (рівень на 100 тисяч населення)

2016

2017

2018

847,02

895,34

918,83

 

 

Поширеність на туберкульоз (рівень на 100 тисяч населення)

2016

2017

2018

121,5

104,9

114,4

 

 

Поширеність на злоякісні захворювання (рівень на 100 тисяч населення)

2016

2017

2018

3686,2

4012,7

3674,7

 

 

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. За останні 3 роки відмічено зростання поширеності захворювань на ВІЛ/СНІД.

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. Існує загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних інфекцій та паразитарних хвороб.

 

Поширеність на інфекційні захворювання

(рівень на 100 тисяч населення)

2016

2017

2018

1197,9

1330,6

1140,7

 

 

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності.

 

Рівень поширеності на цукровий діабет (на 1000 населення)

2016

2017

2018

34,6

35,3

36,6

 

 

Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я городян, яке має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку міста.

У 2016 - 2018 роках відмічена тенденція до зменшення числа пологів (на 100 тисяч жіночого населення):

2016 – 50,32;

2017 – 49,22;

2018 – 40,28.

Рівень нормальних пологів теж зменшився у зв’язку зі значним збільшенням кількості вагітних з супутньою соматичною патологією.

Враховуючи значне зростання щорічного обсягу медичної допомоги, наявну матеріально-технічну базу, фактичний рівень зношеності медичного обладнання та тривалі строки його експлуатації, в місті гостро стоїть питання необхідності придбання сучасного обладнання.

На сьогодні медичне обладнання для діагностики та лікування, що використовується в лікувальних закладах міста, в середньому на 70% вичерпало свій ресурс експлуатації. Не вистачає сучасного медичного обладнання для організації надання невідкладної медичної допомоги, раннього виявлення захворювань та проведення об’єктивної експертної оцінки патологічного процесу у хворих, діагностики вагітності та вроджених вад розвитку.

Значну проблему складає кадровий дефіцит в сфері охорони здоров’я. Галузь потребує підготовки фахівців для надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги, середніх та молодших медичних працівників, покращання умов їх праці.

Одним із основних та дієвих заходів до оновлення кадрового потенціалу в закладах охорони здоров’я міста є забезпечення молодих спеціалістів житлом.

Зумовлює необхідність подальшого поліпшення комплексу заходів, спрямованих на покращання репродуктивного здоров’я, рівень обізнаності щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, планування сім’ї, відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції.

Попередні реформи у сфері охорони здоров’я не дали бажаного результату у зв’язку з тим, що мали непослідовний, переважно фрагментарний характер, систему надання медичної допомоги, що не дозволило адаптувати її до потреб населення.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню міста медичної допомоги;

- забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги;

- проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту;

- проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань серед населення міста;

- проведення ефективних заходів щодо покращання медичної та соціальної реабілітація хворих, умов їх перебування в соціумі;

- активізування профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення на цукровий діабет та соціально значущими захворюваннями;

- поетапне оновленням матеріально-технічної бази;

- вирішення кадрового питання та підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку.

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок коштів міського бюджету. Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, передбачених в міському бюджеті. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки.

 

Додаток 2. Завдання та заходи Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки.

 

Додаток 3. Результативні показники Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва на 2020-2022 роки.

 

________________________________________________________

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я

та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

5. Співвиконавці: комунальні некомерційні підприємства, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради, інші заклади охорони здоров’я, управління капітального будівництва Миколаїської міської ради

 

6. Термін виконання: 2020-2022 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерело

фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2020

2021

2022

Кошти

міського бюджету

761423

287533

237150

236740

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.*

Очікуваний результат

 

Джерело фінансування

2020

2021

2022

 
 

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

 

І

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

182193

169645

168785

 

 

1

 

Поліпшення матеріально-технічої бази та проведення капітальних ремонтів закладів охорони здоров’я міста (перелік об’єктів додається у таблиці 1 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

66500

100000

100000

Покращання умов перебування хворих в закладах та надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному  медичному обладнанні

 

2

 

Поліпшення матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів в сімейних амбулаторіях центрів первинної медико-санітарної допомоги міста (перелік об’єктів додається у таблиці 2 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

16593

855

685

Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному  медичному обладнанні

 

3

 

Придбання мамографів  для забезпечення обстеження та виявлення на ранніх стадіях онкологічної патології молочних залоз,  а також проведення обов’язкової профілактичної мамографії

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Міська лікарня № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

Покращання умов перебування хворих в закладах та  надання якісної медичної допомоги населенню міста на сучасному  медичному обладнанні

 

4

 

Оснащення лікувальних закладів міста сучасним медичним обладнанням для діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (придбання ангіографічного обладнання)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

30000

5000

5000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

5

 

Відкриття відділення інрервенційної кардіології в КНП ММР «Міська лікарня №1» (проведення капітального ремонту приміщень лікарні для встановлення агіографічного обладнання)

2020

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

6000

 

 

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

6

 

Оновлення матеріально-технічної  бази, з метою надання стоматологічної допомоги дітям на сучасному рівні (перелік об’єктів додається в таблиці 3 до Програми)

2020-2022

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2100

1790

100

Надання стоматологічної допомоги дітям на сучасному рівні

 

7

 

Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я міста, підтримка програмного забезпечення

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

8

 

Покращання умов (проведення капітального ремонту та оснащення) надання медичної допомоги та заходів реабілітації дітей з особливими потребами на базі реабілітаційного відділення КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

Зниження загальної інвалідизації населення

 

9

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

49000

50000

51000

Стале функціонування лікувальних закладів

 

ІІ

Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

435

100

100

 

 

1

 

Забезпечення утримання комунальної установи Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

2020-2022

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

335

 

 

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

2

 

Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі

2020-2022

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

100

100

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню  медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування »

 

I

Забезпечення умов безпечного материнства

 

2020-2022

 

 

900

900

900

 

 

1

 

Забезпечення лікування тяжких форм анемії у вагітних. Закупівля препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Зниження рівня материнської та малюкової захворюваності та смертності

 

2

 

Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та інших ускладнень вагітності та пологів

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

500

500

Зниження рівня материнської та малюкової захворюваності та смертності

 

3

 

Забезпечення проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених, придбання антирезусного імуноглобуліну

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Зниження рівня материнської та малюкової захворюваності та смертності

 

4

 

Забезпечення препаратами сурфактатного ряду для недоношених новонароджених дітей

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

300

300

300

Зниження рівня материнської та малюкової захворюваності та смертності

 

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

1680

1680

1680

 

 

1

 

Забезпечення проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

150

150

150

Зниження захворюваності на гепатит В серед медпрацівників

 

2

 

Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg «+» матерями

2020-2022

КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

30

30

30

Зниження інвалідності та смертності

 

3

 

Забезпечення проведення обстеження та екстрену профілактику правця для вакцинації населення проти сказу

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

800

800

800

Зниження захворюваності на сказ та правець

 

4

 

Забезпечення закупівлі імунобіологічних препаратів для сезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

500

500

Попередження захворюваності медичних працівників в період епідемічного підвищення захворюваності

 

5

 

Оснащення складів імунобіологічних препаратів, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування, забезпечити кондиціонерами кабінети щеплень, де використовуються імунобіологічні препарати

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

200

200

200

Зниження поствакцинальних ускладнень

 

ІІІ

Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

16850

11650

11850

 

 

1

 

Забезпечення утримання та фінансування за рахунок коштів міського бюджету КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

6000

700

800

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього

 

2

 

Забезпечення надання медичної допомоги підліткам та молоді на принципах «дружнього підходу» з ВІЛ-інфекції, інфекцій, що передаються статевим шляхом; проведення експресс-тестування, репродуктивного здоров’я, гендерно обумовленого насильства в відділенні «Клініка, дружня до молоді»

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1300

1400

1500

Створення належних умов для надання соціально-медичних, психологічних, юридичних та інших послуг підліткам та молоді, а також проведення профілактичної робот из попередження ВІЛ/СНІДу, залежностей, інфекцій, що передаються статевим шляхом

 

3

 

Організація проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

820

820

820

Зниження відсотка занедбаних форм туберкульозу

 

4

 

Забезпечення обстеження осіб, з підозрою на туберкульоз, методом мікроскопії мазка мокротиння

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Збільшення відсотка мікроскопій мокротиння

 

5

 

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику щодо захворювання на туберкульоз. Проведення щорічного навчання бригад, які здійснюють туберкулінодіагностику. Забезпечення закладів охорони здоров’я міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами.

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3000

3000

3000

Зниження захворюваності на туберкульоз

 

6

 

Забезпечення проведення превентивного лікування дітей та підлітків з латентними формами туберкульозу та оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, у яких виявлено хворого на туберкульоз

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Зниження захворюваності на туберкульоз

 

7

 

Забезпечення доступу до хіміопрофілактики хворих на туберкульоз з групи ризику, які знаходяться на обліку. Лікування хворих на туберкульоз (1 – 4 категорії) за стандартними схемами лікування протитуберкульозними ліками І та ІІ ряду.

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

400

400

400

Зниження показників рецидивів

 

8

 

Забезпечення проведення контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі, та попередження перерв в лікуванні протягом повного курсу

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

Зниження випадків відриву від лікування та рецидивів

 

9

 

Забезпечення препаратами для лікування побічних дій згідно з потребою

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

60

60

60

Зниження кількості побічних реакцій на протитуберкульозні препарати, АРВ препарати

 

10

 

Забезпечення моніторингу ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження та мікроскопічного дослідження мокротиння

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

150

150

150

Зниження відсотка деструктивних форм туберкульозу та бактеріовиділювачів

 

11

 

Забезпечення відповідності інфекційного контролю закладу, що надає допомогу хворим на туберкульоз згідно з чинним законодавством: бактерицидними УФО-випромінювачами, засобами індивідуального захисту органів дихання, спецодягом тощо

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2500

2500

2500

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників

 

12

 

Забезпечення  вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

70

70

70

Зниження рівня захворюваності та смертності

 

13

 

Профілактика захворювання на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику, у тому числі медпрацівників (експрес - тести).

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

60

60

60

Зменшення загальної кількості хворих на вірусний гепатит

 

14

 

Забезпечення профілактики пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих протягом 12 місяців до підвищення СD4 кліток > 200

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Зменшення рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих

 

15

 

Забезпечення лабораторного супроводу лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

60

60

60

Зниження випадків відриву від лікування

 

16

 

Проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою виробу схеми терапії антиретровірусними препаратами

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

40

40

40

Зменшення загальної кількості хворих на вірусний гепатит

 

17

 

Прийом котримоксазола протягом проведення протитуберкульозного лікування

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

40

40

40

Для первинної  профілактики пневмоцистної пневмонії

 

18

 

Інформування населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

 

 

19

 

Забезпечення сталого функціонування кабінетів замісної підтримуючої терапії на базі лікувальних закладів міста

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 4, № 6», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Запобігання злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів

 

20

 

Здійснення заходів із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я: тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів; швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі; медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори матері та дитини для пологів)

2020-2022

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

100

100

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД

 

ІV

Боротьба з онкологічними захворюваннями

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечення визначення основних онкомаркерів в міській централізованій багатопрофільній клініко-діагностичній лабораторій міської лікарні №1

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

500

500

Збільшення рівня виявлення новоутворень

 

V

Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

12800

7100

7100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Забезпечення розхідними матеріалами для проведення ангіографічних досліджень

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2600

2600

2600

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

2

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають невідкладну вторинну (спеціалізовану) допомогу хворим на гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, тромболітичними лікарськими засобами

2020-2023

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1000

1000

1000

Зниження смертності від інсультів та інфарктів міокарда

 

3

 

Забезпечення використання можливостей телемедицини для діагностики гострої коронарної патології шляхом укомплектування закладів електрокардіографами та приладами для передачі даних ЕКГ до міського кардіоцентру

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

8000

3000

3000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

4

 

Визначення показників ліпідного обміну, в тому числі холестерину населення, насамперед у груп ризику, стосовно розвитку серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

250

250

250

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

5

 

Визначення рівня тропоніну та d-дімеррів у пацієнтів з гострою серцево-судинною патологією

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

250

250

250

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

6

 

Придбання послуги з проведення КТ та МРТ ургентній категорії пацієнтів

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

700

 

 

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

VI

Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

34150

34050

34300

 

 

1

 

Забезпечення безоплатного зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян  згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

2020-2022

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезуванням

 

2

 

Забезпечення слуховими апаратами пільгових категорій дорослого населення, які мають вади слуху для  використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Мніністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

 

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 4», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

200

200

200

Зниження показників інвалідизації хворих з вадами слуху

 

3

 

Забезпечення слуховими апаратами дітей-інвалідів з вадами слуху для  використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

 

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

500

500

Зниження показників інвалідизації хворих дітей з вадами слуху

 

4

 

Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

 

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

4000

4000

4000

Зниження загальної захворюваності та інвалідізаціїї

 

5

 

Забезпечення молочними сумішами та продуктами дитячого харчування, безкоштовним лікувальним харчуванням (молочними сумішами, сухими, консервованими та ін. спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей; дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами – замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

Зниження рівня захворюваності дитячого населення

 

6

 

Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання захворювань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 160 «Про затвердження Порядку забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання»

2020-2022

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1000

1000

1000

Зниження показників інвалідності та смертності

 

7

 

Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303

«Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»

 

 

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД №5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

12000

12000

12000

Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, в тому числі працездатного населення

 

8

 

Забезпечення кращими можливостями для перебування пацієнтів з обмеженими можливостями в лікувальних закладах міста, а саме: облаштування палат та санітарних кімнат для осіб з обмеженими руховими можливостями, придбання функціональних ліжок, проведення робіт по зниженню порогів та розширенню внутрішніх дверей, облаштування пандусів та автостоянок

2020-2022

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня  № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня  № 5», КНП ММР «МЛШМД», КНП ММР «Пологовий будинок № 1», КНП ММР «Пологовий будинок № 2», КНП ММР «Пологовий будинок № 3», КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка», КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2850

2500

2500

Зниження загальної інвалідизації населення

 

9

 

Забезпечення надання медичної допомоги особам без постійного місця перебування, покинутим дітям у разі необхідності стаціонарного лікування

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3000

3250

3500

Зниження інвалідності та смертності

 

10

 

Забезпечення проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів виключно організаціям та професіям, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на виконання статті 21 Закону України «Про захист населення від  інфекційних хвороб» (постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 № 559 затверджено Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «ЦПМСД №6», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3000

3000

3000

Зниження загальної захворюваності

 

11

 

Забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів для лікування в стаціонарних умовах згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

 

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3600

3600

3600

Зниження загальної інвалідизації населення

 

VIІ

Покращання життя осіб з інвалідністю, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

31000

6000

6000

 

 

1

 

Забезпечення організації надання медичної допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які потребують проведення замісної ниркової терапії методом гемодіалізу на базі  КНП ММР «Міська лікарня №1»

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

25000

 

 

Зниження рівня смертності

 

2

 

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

6000

6000

6000

Забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

 

VIII

Боротьба з захворюваннями на цукровий та нецукровий діабет

 

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

7025

5525

5525

 

 

1

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози в крові або підозри на цукровий діабет

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

500

500

Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет

 

2

 

Забезпечення хворих цукровим діабетом, дорослих та дітей (осіб з інвалідністю з дитинства) засобами самоконтролю

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

100

100

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

3

 

Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та амбулаторно-поліклінічних оглядів осіб з груп ризику

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

100

100

Своєчасне виявлення цукрового діабету

 

4

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1500

 

 

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

5

 

Забезпечення закупівлі витратних матеріалів до приладів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

1500

1500

1500

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

 

6

 

Забезпечення обстеження на ТТГ (тіріотропний гормон) пільгової категорії населення

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

25

25

25

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

 

7

 

Забезпечення оснащення ендокринологічного відділення приладами для добового моніторування глюкози та витратними матеріалами до нього

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

50

50

50

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

 

8

 

Забезпечення закупівлі витратних матеріалів та виробів медичного призначення для забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет (тест-смужки для глюкометрів, витратні матеріали для інсулінових помп та ін.)

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

2500

2500

2500

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

9

 

Забезпечення придбання інсулінових помп, з розрахунку 5 помп на рік, хворим на цукровий діабет віком до 18 років

2020-2022

КНП ММР «Міська лікарня № 1», КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2», КНП ММР «Міська лікарня № 3», КНП ММР «Міська лікарня № 4», КНП ММР «Міська лікарня № 5», КНП ММР «МЛШМД», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

750

750

750

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

Всього по програмі

2020-2022

 

Кошти міського бюджету

287533

237150

236740

 

 
            

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Програми розвитку, підтримки комунальних закладів охорони здоров’я та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, міста Миколаєва

на 2020-2022 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

2020

2021

2022

ЧАСТИНА 1 «Перелік заходів розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я»

І. Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам

 

затрат

 

 

 

 

Обсяг видатків на покращання матеріально-технічної бази та проведення капітальних ремонтів

тис.грн.

90193

107645

105785

Придбання мамографів в стаціонари міста

тис.грн.

5000

5000

5000

Придбання ангіографічного обладнання

тис.грн.

30000

5000

5000

Проведення капітального ремонту приміщень для встановлення агіографічного обладнання

тис.грн.

6000

 

 

Оснащення комп’ютерною технікою, підтримка програмного забезпечення

тис.грн.

2000

2000

2000

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис.грн.

49000

50000

51000

продукту

 

 

 

 

Кількість одиниць запланованого обладнання

од.

135

82

94

Кількість об’єктів, які планується відремонтувати

од.

22

30

18

Кількість комп’ютеризованих робочих місць

од.

50

50

50

Кількість комунальних некомерційних підприємств, які забезпечуються видатками на енергоносії

од.

18

18

18

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладанання

тис. грн.

585,664

924,837

807,676

Середня вартість ремонту одного об’єкта

тис.грн.

1898,535

1226,943

1936,856

Видатки на оплату комунальних послуг на 1 установу

тис.грн.

2722,222

2777,778

2833,333

якості

 

 

 

 

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис.грн.

1,2

1,3

1,4

Обсяг річної економії  бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту

тис.грн.

8,5

8,6

8,7

Рівень зростання комунальних послуг та енергоносіїв в порівнянні з минулим роком

%

5,2

2,0

2,0

ІІ. Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

1

1

1

Кількість штатних одиниць

шт.од.

34

34

34

Висвітлення в засобах масової інформації основних напрямків діяльності галузі «Охорона здоров’я» та пропаганди здорового способу життя

тис.грн.

100

100

100

продукту

 

 

 

 

Кількість звітних форм

од.

816

816

816

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації

од.

2040

2040

2040

Кількість кураторських виїздів спеціалістів

од.

150

150

150

Кількість програм в засобах масової інформації

од.

12

12

12

ефективності

 

 

 

 

Кількість звітних форм на одного працівника

од.

24

24

24

Кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових роз’яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника

од.

60

60

60

Кількість кураторських виїздів спеціалістів на одного працівника

од.

4,4

4,4

4,4

Середня вартість однієї телевізійної програми

тис.грн.

8,334

8,334

8,334

якості

 

 

 

 

Збільшення кількості  звернень серед населення на проходження вакцинації   та щеплень

%

10,0

11,0

12,0

ЧАСТИНА 2 «Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування »

І. Забезпечення умов безпечного материнства

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

4

4

4

Забезпечення препаратами для невідкладної медичної допомоги вагітним

тис. грн.

500

500

500

Забезпечення спеціальними медичними препаратами для недоношених новонароджених

тис. грн.

3000

3000

3000

продукту

 

 

 

 

Кількість пологів

од.

4696

4696

4696

Кількість новонароджених

осіб

4728

4728

4728

ефективності

 

 

 

 

Зменшення захворювань, які ускладнили пологи

%

-0,7

-0,8

-0,9

Зменшення вроджених вад розвитку плоду

%

-0,9

-1,0

-1,5

якості

 

 

 

 

Зниження показника материнської смертності

%

0

0

0

Зниження показника малюкової смертності (на 1000 новонароджених)

%

9,0

8,1

7,3

ІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

затрат

 

 

 

 

Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т. ч. медпрацівників)

тис. грн.

500

 

500

500

Видатки на проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

тис. грн.

150

150

150

Видатки на проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

тис. грн.

800

800

800

продукту

 

 

 

 

Кількість  населення, що підлягають щепленню

осіб

108000

105000

103000

ефективності

 

 

 

 

Охоплення населення щепленнями

осіб

85%

90%

95%

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

-0,5

-0,5

-0,5

IІІ. Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/СНІДу

та вірусного гепатиту

затрат

 

 

 

 

Забезпечити утримання  та фінансування за рахунок коштів міського бюджету КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

тис. грн.

6000

700

800

Проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення

тис. грн.

820

820

820

Забезпечення  вільного доступу до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення

тис. грн.

70

70

70

Інформувати населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику

тис. грн.

50

50

50

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з груп ризику, забезпечення закладів міста туберкуліном

тис. грн.

3000

3000

3000

продукту

 

 

 

 

Забезпечення обстеження населення груп ризику, необстежених більше 2-х років

%

97,0

98,0

98,0

Обстеження населення з інших категорій груп ризику, а також дорослого населення міста

%

98,5

99,0

99,0

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз

%

50,0

53,0

55,0

Покращання та своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка

%

4,0

4,7

5,0

Забезпечення флюорографічних оглядів населення міста (на 1000 населення)

осіб

820

850

890

Проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з метою своєчасної діагностики та профілактики туберкульозу

тис. грн.

3797

4248

4828

Зменшення захворюваності серед медичних працівників міста

осіб

3

3

2

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

11,0

10,0

9,0

Зниження смертності від ВІЛ-інфекції/туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

9,0

8,0

7,0

ІV. Боротьба з онкологічними захворюваннями

затрат

 

 

 

 

Забезпечення обстеження осіб груп ризику на основні онкомаркери

тис. грн.

500

500

500

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб, які знаходяться на «Д» обліку з груп ризику та онкохворі

осіб

16778

17000

17200

ефективності

 

 

 

 

Збільшення показника виявлення онкопатології на ранніх стадіях (або занедбаних станів)

%

0,5

1,0

1,5

Збільшення охоплення населення онкоскринінгом

%

1,5

2,0

2,5

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від онкологічних захворювань

%

-0,5

-0,5

-0,5

V. Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

затрат

 

 

 

 

Забезпечення витратними матеріалами для проведення агіографічних досліджень

тис. грн.

2600

2600

2600

Визначення показників ліпідного обміну, рівня тропоніну у пацієнтів з гострою серцево-судинною патологією

тис. грн.

500

500

500

Придбання послуги з  проведення КТ та МРТ ургентній категорії  пацієнтів

тис. грн.

700

 

 

продукту

 

 

 

 

Кількість лабораторних досліджень/рік

од.

1500000

1505000

1506000

ефективності

 

 

 

 

Кількість КТ та МРТ обстежень ургентної категорії хворих

осіб

2300

 

 

Кількість осіб, які досягли цільового рівня артеріального тиску

осіб

88814

88839

88857

Кількість осіб, яким надані рекомендації щодо модифікації стилю життя

осіб

14938

15127

16011

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності та інвалідності в працездатному віці від серцево-судинних захворювань

%

-3,5

-3,5

-3,5

VІ. Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

затрат

 

 

 

 

Забезпечення пільгових категорій населення зубопротезуванням

тис. грн.

2000

2000

2000

Забезпечення слуховими апаратами пільгових категорій населення

тис. грн.

700

700

700

Забезпечити інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

тис. грн.

4000

4000

4000

Забезпечення молочними сумішами дітей пільговой категорії

тис. грн.

2000

2000

2000

Забезпечення ендопротезами суглобів пацієнтів

тис. грн.

3600

3600

3600

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

осіб

5141

5141

5141

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове слухопротезування

осіб

73

73

73

Кількість дітей пільговой категорії, які отримують молочні суміші

осіб

200

200

200

ефективності

 

 

 

 

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зі слухопротезування

%

34

35

36

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зубопротезування

%

36

37

38

Відсоток осіб з інвалідністю, що отримали вироби по догляду від потребуючих

%

38

39

40

VІІ. Покращання життя осіб з інвалідністю, хворих на хронічну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів

затрат

 

 

 

 

Відкриття відділення гемодіалізу

тис. грн.

25000

 

 

Придбання ліків та витратних матеріалів для проведення замісної ниркової терапії

тис. грн.

6000

6000

6000

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення лікарськими засобами хворих на замісній та підтримуючій нирковій терапії у відділенні гемодіалізу

осіб

200

200

200

якості

 

 

 

 

Зниження рівня смертності

%

-10

-10

-10

VІІІ. Боротьба із захворюваннями на цукровий та нецукровий діабет

затрат

 

 

 

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет медичними препаратами

тис. грн.

1500

 

 

Забезпечення візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози крові або підозри на цукровий діабет

тис. грн.

500

500

500

Забезпечення придбання інсулінових помп та витратних матеріалів до них

тис. грн.

3250

3250

3250

продукту

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, що знаходяться на обліку в закладах охорони здоров’я

осіб

14104

14174

14225

ефективності

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених медикаментами

осіб

14104

14174

14225

якості

 

 

 

 

Зниження рівня ускладнень цукрового діабету

%

-10

-10

-10

 

 

Таблиця 1

Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

тис.грн

 

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

 

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

 
 

1

2

3

4

5

6

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Відеоендоскопічне обладнання

 

 

1400,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

УЗД апарат

 

2000,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Енцефалограф

180,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Щільова лампа

110,000

 

 

 

712010

Разом по установі

 

290,000

2000,000

1400,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Артроскоп

4500,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Комплекс діагностичний рентгенологічний на 3 робочі місця

 

4000,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Наркозно-дихальний аппарат для дорослих

 

1480,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Фіброгастроскоп

 

1500,000

1500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Літотриптор в комплекті

 

2700,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Колоноскоп операційний

1496,812

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Ректоскоп операційний

200,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Стіл операційний універсальний

 

1500,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Освітлювач операційний багаторефлекторний

 

 

720,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Цистоскоп операційний

 

 

380,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Енцефалограф

180,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Сухожарова шафа

 

 

350,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Дефібрилятор

 

130,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Монітор пацієнта реанімаційний

 

 

850,000

 

712010

Разом по установі

 

6376,812

11310,000

3800,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Рентгендіагностична арочна система

 

 

15000,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ультразвуковий сканер стаціонарний

 

3500,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Портативний ультразвуковий сканер

 

800,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Наркозна станція (типу Leon)

 

1500,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат ШВЛ для дорослих в реанімаційне відділення лікарні

 

2490,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат для штучної вентиляції легенів з інтелектуальними автоматичними режимами

 

 

3960,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Апарат для проведення анестезії

 

 

1353,394

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Стіл загальнохірургічний багатофункціональний

1200,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Обладнання для плазменої стерилізації оптичного та мікрохірургічного інструментарію «СТЕРАД»

 

1800,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Лампа безтіньова операційна 6-рефлекторна

 

 

950,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Електрохірургічний коагулятор ELEKTROTOM62

 

 

750,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Комп’ютерне обладнання

 

400,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Електрокардіограф ЕК 12т-01-Р-Д

 

150,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ехоенцефалоскоп для нейрохірургії

180,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Крісло гінекологічне СДМ-КС-РГ

400,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Ліжка лікарняні

244,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Рентгензахисний одяг

26,000

 

 

 

 

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Монітор пацієнта+СО2 для реанімаційного відділення лікарні

 

550,000

 

 

 

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Кисневі генератори на 2 місця

 

322,763

 

 

712010

Разом по установі

 

2050,000

11512,763

22013,394

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Цифровий мамограф

5000,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеоколоноскоп

2000,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеобронхоскоп

2500,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Елекроенцефалограф

 

180,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Коагулометр чотирьохканальний

97,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Аналізатор електролітів

110,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Електрохірургічний блок ПЗД-60

40,900

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Автоматична піпетка змінного об'єму 10-100 мкл

 

15,200

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Медична лупа Carl Zeiss EyeMag Pro

93,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Освітлювач Carl Zeiss EyeMag Light II

 

80,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Набір силового інструменту Stryker System 5

55,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Гастроінтенстінальний відеоденоскоп

1667,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Крісло-стілець для осіб з інвалідністю

 

34,200

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеоцентр

1100,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

В23 Vacuclav  Автоклав

 

 

190,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Електрокардіограф

 

 

36,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №4»

Зволожувач повітря для кисневих магістралей

4,400

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №4»

Шприцевий дозатор

56,000

 

56,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Функціональне ліжко

 

750,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Матрас для функціонального ліжка

 

75,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня  4»

Стіл приліжковий для годування

 

48,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Штатив

9,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Монітор пацієнта

 

 

700,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Тумба приліжкова медична

 

 

66,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Поручні для ходьби реабілітаційні

20,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Сходинки для ходьби реабілітаційні

10,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відеосистема ендоскопічна (включає в себе):відеокамеру цифрову ендоскопічну (Full HD дозвіл екрана), джерело світла (LED 100-150W), кабель оптоволоконний освітлювальний ендоскопічний

 

560,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №4»

Висококонтрастний медичний монітор ЖК (LED) 22а ( не менше 19 дюймів антиблікове покриття, стійкість до хімічних очисників)

7,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №4»

Оптичні трубки:

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 0град., 175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 30 град.,175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 45 град.,175 мм,

- риноскоп (сінускоп) 4 мм, 70 град., 175 мм

112,000

112,000

112,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Хірургічний налобний освітлювач:

(інтенсивність світла не менше 40000 lux, потужність 3 ватт)

50,400

50,400

50,400

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Відсмоктувач хірургічний (вакуумний аспіратор-помпа)

Технічні характеристики:

- максимальний вакуум не менше 80 кПА

- продуктивність по воді не менше 8 л/хв.,

- продуктивність по повітрю не менше 32 л/хв.

 

 

72,800

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

ЛОР-крісло з електороприладом (регулювання висоти і спинки електромотором), Кро-1

 

93,600

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Хірургічний стіл для ЛОР-операцій

 

 

205,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Бактеріальний фільтр одноразовий

170,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Дозатор шприцевий

261,600

 

 

 

712010

Разом по установі

 

13363,300

1998,400

1488,200

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Бронхоскоп

620,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)

 

2700,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №5»

Апарат для холтерівського моніторування АТ та ЕКГ

 

 

155,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Інфузійний насос з автоматичним розрахунком швидкості введення розчинів

15,000

 

80,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Шкаф сухоповітряний ГП-320

 

 

60,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Автомат. біохімічний аналізатор

400,000

 

400,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Комп’ютерне обладнання разом із спеціалізованим програмним забезпеченням та орг. техніка

 

 

540,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Хірургічний стіл для ЛОР-операцій

 

 

205,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Бактеріальний фільтр одноразовий

170,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Дозатор шприцевий

261,600

 

 

 

712010

Разом по установі

 

13363,300

1998,400

1488,200

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Бронхоскоп

620,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Апарат ультразвуковий діагностичний медичний з доплерівським каналом (датчик конвексний, лінійний, кардіологічний)

 

2700,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Апарат для холтерівського моніторування АТ та ЕКГ

 

 

155,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №5»

Інфузійний насос з автомат. розрахунком швидкості введення розчинів

15,000

 

80,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №5 »

Шкаф сухоповітряний ГП-320

 

 

60,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №5»

Автомат. біохімічний аналізатор

400,000

 

400,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Комп’ютерне обладнання разом із спеціалізованим програмним забезпеченням та орг. техніка

 

 

540,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Лампа безтіньова

 

 

20,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Відеокамера для лапароскопа

 

570,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Рентгенапарат стаціонарний цифровий

 

 

6500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Набір для лапароскопічних операцій

 

1350,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Ректороманоскоп

60,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Аналізатор доплерівський серцево-судинної діяльності матері і плоду малогабаритний електролітів крові

 

60,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Кювез

270,000

 

270,000

 

712010

КНП ММР 2Міська лікарня № 5»

Лампа фототерапії для немовлят

 

35,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Енцефалограф

180,000

 

 

 

712010

Разом по установі

 

1545,000

4715,000

8025,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Відсмоктувач медичний дитячий «Біомед» 7А-23В

 

 

26,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Пристрій неонатальний для фототерапії НО-АФ-LED

 

 

35,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Дефібрилятор портативний Nikon Kohden (Японія)

 

550,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Світильник безтіньовий L 734-II чотирьохрефлекторний пересувний

124,384

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат для штучної вентиляції легенів портативний в комплекті

700,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Електрокардіограф портативний

 

620,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Ларингоскоп універсальний

 

125,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Холтеровський монітор артеріального тиску

 

 

35,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня № 2»

Холтеровський монітор електрокардіографії

 

 

45,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Відіостойка фірми «OLYMPUS» серія 170 з дитячим фіброгастроскопом, з діаметром торцевої частини 7,9 мм

 

1 560,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Репроцесор CV-VI. Автоматична машина для миття та дезинфекції гнучких ендоскопів, тільки для нового ендоскопа

 

 

500,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Візалізатор вен

59,800

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Індикатор кислотності шлунку «Імпеданс рНметр» (ІКШ-2)

 

 

50,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Ректоскоп з волокном, світловідводом, обладнанням

 

 

40,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ШВЛ «Hamilton» високого класу для дітей

 

2 300,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ШВЛ Puritan Bennett GI з інтелектуальними автоматичними режимами для дітей усіх вікових груп

 

1 800,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Монітор пацієнта

 

 

500

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Монітор пацієнта + СО2

 

 

1500

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Кювез

 

400,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Плазмоферез: апарат ГЕМОС-ПФ

 

 

312,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат ультразвуковий переносний

 

 

800,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Апарат рентгенівський пересувний палатний цифровий

 

3 400,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Портативний кисневий концентратор М100 HEACO 5 літрів

39,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

УЗД апарат PHILIPS EPIQ 7

 

 

5000,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

УЗД апарат PHILIPS CX 50

 

 

2000,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електрокардіограф для малюків портативний монітор G3H (ЕКГ)

 

 

37,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня №2»

Кардіограф багатоканальний Веne Hearf R-12 код 49103

 

 

67,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електрокардіограф Мідас 6/12

 

 

35,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Реограф «Регіна» (чотирьохканальний)

 

 

49,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Спірограф Спірелаб III

50,000

50,000

50,000

 

712010

КНП ММР "Міська дитяча лікарня № 2»

Рентгенапарат АGFA DR 400

 

3 650,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Машина проявочна PROTEC ECOMAX для автоматизованої обробки плівок в рентгенівських лабораторіях

600,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Педіатричний імобілізаційний пристрій для рентгенівських обстежень дітей раннього віку Pigg-O-Stat

 

140,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Автоматичний біохімічний аналізтор ВS-400

 

1 450,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Центрифуга лабораторна СМ-6М (Латвія)

51,800

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Мікроскоп бінокулярний Leica DM750 LED/Olympus CX23 LED RF-S1

49,500

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Коагулометр автоматичний FSL 7000 (США)

 

 

300,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Мікроскоп бінокулярний XS-3320 Mikromed

 

55,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Автоматична система FE-5 для аналізу калу на виявлення кишкових паразитів

 

 

45,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Комплект обладнання для ІФА аналізу (мікропланшетний фотометр Multiscan FC, провивач Wellwash)

 

 

330,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Машина для дезинфекції та миття лабораторного посуду Miele/Smeg

 

 

65,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат магніто-лазерної терапії МИТ-1 МЛТ

 

 

48,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

ДМВ терапія «АМВТ-50»

 

 

58,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Аппарат для електростимуляції м’язів «Радіус-01 ФТ»

25,795

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Придбання медичного обладнання для реабілітаційного центру

 

1 400,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Магнітотерапія «ДІМАР Д 2000»

 

 

41,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електротерапія «Therapic 7200»

 

 

31,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Спелеотерапія:Галогенератор «IONNA»

 

 

13,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електроміограф

 

550,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Велоенергометр

 

 

200,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Бронхоскоп жорсткий «Stors» або Фріделя

 

 

856,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Пікфлуометр

82,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Гастрофіброскоп відео

 

 

1300,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Оптичний фібробронхоскоп Олімпус діам. 5,0 см

 

 

595,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат дослідження кислотності шлунку

7,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Діоптриметр

 

 

162,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Макулотестер

 

 

134,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Офтальмометр

 

 

156,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Офтальмоскоп налобний бінокулярний

373,580

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Периметр поля зору (периграф)

 

 

1020,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Прилад для вимірювання внутрішньоочного тиску

29,990

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Проектор знаків

35,700

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Рефрактометр авто

 

 

465,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Сіноптофор (для діагностики і лікування косоокості)

 

 

52,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Електроенцефалограф

 

16,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат для ультразвукової очистки інструментів

 

58,500

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Апарат лазерний для резекції і коагуляції

 

39,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Лампа безтіньова пересувна з регулюванням по висоті

 

 

500,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Стіл операційний

 

 

155,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Шафа сухожарова

 

 

75,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Маятникова пилка для зняття гіпсу «ELEKTRONIK POVER»

 

 

60,000

 

712010

Разом по установі

 

2228,549

18163,500

17742,000

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

 

25853,661

49699,663

54468,594

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат УЗД експертного класу

 

4500,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат для кріохірургії гінекологічний

 

37,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Колькоскоп з фотоприставкою

 

80,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Аспіратор (насосвідсмоктувач) хірургічний

 

85,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Ларингоскоп з набором клинків

 

 

10,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Насос інфузійний (інфузомат)

 

 

125,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Електрокардіограф багатоканальний

50,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Апарат ШВЛ

 

 

800,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Ліжко функціональне для прийняття пологів

 

 

440,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Фетальний монітор

 

 

250,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Пульсоксиметр

68,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Лапароскоп зі стійкою (повний набір)

 

 

1825,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Гістероскоп, гістеророзектоскоп (повний набір)

 

 

2000,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Білірубінометр транскутаний

 

 

120,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Обігрівач опромінюючий для новонароджених «Променеве тепло»

 

 

180,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Система для кисневої терапії зі зволоженням, підігрівом та регуляцією концентрації кисню

 

950,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Стерилізатор паровий (ГК-10)

 

 

600,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Аквадистилятор

 

19,033

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Автоаналізатор гематологічний

350,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 1»

Машинки пральні

 

495,000

 

 

712030

Разом по установі

 

468,000

6366,033

6350,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Бактерицидний опромінювач рециркулятор «Дезар»

41,600

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

200,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Дефібрилятор

 

 

137,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Гістероскоп

3000,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Стерилізатор повітряний (ГП-80)

36,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Ультрафіолетова камера

22,500

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Колькоскоп з відеоприставкою

 

360,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок  2»

Портативний УЗД апарат

 

 

1500,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Інфузійний насос

 

 

100,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Гістероскоп біполярний

 

 

350,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Відеокамера ендоскопічна. Едоскопічний та хірургічний монітор

 

850,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Стіл операційний

67,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Промислова пральна машина на 25 кг білизни

 

 

176,000

 

712030

Разом по установі

 

3167,100

1410,000

2263,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Лапароскоп

4500,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

CPAP - система  для неінвазивної терапії новонароджених

 

800,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Крісло-трансформер для жінок з обмеженими можливостями

 

 

200,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

УЗД апарат експерт класу для перинатальної діагностики вагітних

4500,000

 

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 3»

Портативний УЗД

 

 

1000,000

 

712030

Разом по установі

 

9000,000

800,000

1200,000

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

12635,100

8576,033

9813,000

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Пересувний флюограф (вантажний Автомобіль) «ТАТА»-LPT

 

5500,0000

 

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Гематологічний аналізатор Micri CC-18 HTI

 

 

300,000

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Персональний комп'ютер

35,0000

 

100,000

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

УЗД апарат

 

850,0000

 

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Касети 30х40 рентгенологічні

40,0000

 

 

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Мікроскоп бінокулярний

 

16,0000

 

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Сухожарова шафа

 

 

325,000

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Кондиціонер

 

 

80,000

 

712080

Разом по установі

 

75,000

6366,000

805,000

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

75,000

6366,000

805,000

 

712151

КУ ММР «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Придбання сервера-шлюза

148,000

 

 

 

712151

КУ ММР «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Автоматизація робочих місць

50,000

50,000

50,000

 

712151

Разом по установі

 

198,000

50,000

50,000

 

ВСЬОГО ПО КПКВК

 

198,000

50,000

50,000

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

38 761,761

64 691,696

65 136,594

 

КПКВК

Найменування установи

Капітальний ремонт

 

Об’єкт капітального ремонту

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 1»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня № 1»

 

982,237

 

 

712010

Разом по установі

 

0,000

982,237

0,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт з придбанням  вантажно-медичного ліфта з модернізацією ліфтової шахти у хірургічному корпусі КНП ММР «Міська лікарня № 3»

1487,022

2500,000

2000,00

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня №3»

2077,160

965,869

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 3»

Капітальний ремонт м’якої покрівлі терапевтичного корпусу

 

573,265

1500,000

 

712010

Разом по установі

 

3564,182

4039,134

3500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт головного входу головного корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою:

вул. Корабелів, 14 В, м. Миколаїв

1500,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт сходової клітини головного корпусу міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою:

вул. Корабелів, 14 В, м. Миколаїв

321,553

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт внутрішньо-квартальних проїздів міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою:

вул. Корабелів, 14 В, м. Миколаїв

5712,094

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт приймального відділення головного корпусу КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

4616,150

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт (заміна) 2-х ліфтів у головному корпусі міської лікарні швидкої медичної допомоги

2886,643

2500,000

2000,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

 

1500,000

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт даху господарського блоку міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14 В,

м. Миколаїв

 

 

2698,500

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги»

Капітальний ремонт даху поліклініки міської лікарні швидкої медичної допомоги за адресою: вул. Корабелів, 14 В, м. Миколаїв

 

2400,000

 

 

712010

Разом по установі

 

15036,440

6400,000

4698,500

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Утеплення поліклінічного відділення

 

 

9255,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт системи пожежогасіння та пожежної сигналізації, проведення протипожежних заходів в КНП ММР «Міська лікарня № 4»

4020,360

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт центрального входу лікарняного корпусу

700,000

 

700,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт системи опалення

299,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт відділення неврології

815,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт фасаду, утеплення будівлі, в осях Л-Ж

 

 

300,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 4»

Капітальний ремонт (гаражі)

 

 

300,000

 

712010

Разом по установі

 

5834,360

0,000

10555,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Капітальний ремонт ліфта в хірургічному корпусі із заміною ліфта міської лікарні № 5

1355,055

1600,000

1500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Капітальний ремонт патолоанатомічного відділення по пр. Богоявленському, 336 (оформлення проєктно-кошторисної документації)

1500,000

 

 

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня № 5»

Розробка проєктно-кошторисної документації та встановлення пожежної сигналізації у відділеннях лікарні по

пр. Богоявленському, 336

 

320,000

2500,000

 

712010

КНП ММР «Міська лікарня №5»

Реконструкція будівлі рентгенкабінету під діагностичний центр з надбудовою другого поверху по пр. Богоявленському, 336

 

 

 

 

712010

Разом по установі

 

2855,055

1920,000

4000,000

 

712010

КНП ММР «Міська дитяча лікарня № 2»

Капітальний ремонт приміщень адміністративно-побутової будівлі КНП ММР «МДЛ № 2» (автоклавна)

 

450,000

 

 

712010

Разом по установі

 

0,000

450,000

0,000

 

ВСЬОГО ПО КТКВК

 

27290,037

13791,371

22753,500

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізціїї в пологовому будинку №2 за адресою: м. Миколаїв,

вул. Будівельників, 8

 

950,000

1500,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Утеплення фасаду лікарняного корпусу та цоколю

 

530,000

1500,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Встановлення охоронної сигналізації з відеоспостереженням

 

92,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Заміна системи опалення ЖК № 2, водопостачання та водовідведення

 

950,000

1500,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт операційного блоку з встановленням системи вентиляції

 

550,000

560,248

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Облаштування санітарних приміщень для людей з обмеженими можливостями з дотриманням всіх вимог ДБН

 

450,000

 

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Облаштування окремої палати для людей з обмеженими можливистями з дотриманням всіх вимог ДБН

 

 

100,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Заміна асфальтового покриття прилеглої території ПБ № 2, вул. Будівельників, 8

 

850,000

350,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт господарського блоку під кабінети бухгалтерії, ЦЗ, ОП

 

 

900,000

 

712030

Разом по установі

 

0,000

4372,000

6410,248

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізціїї в пологовому будинку № 3 за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3

 

2813,880

1000,000

 

712030

КНП ММР «Пологовий будинок № 2»

Капітальний ремонт покрівель акушерського корпусу жіночої консультації

 

850,000

 

 

712030

Разом по установі

 

0,000

3663,880

1000,000

 

ВСЬОГО ПО КТКВК

 

0,000

8035,880

7410,248

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Капітальний ремонт системи опалення водопроводу та каналізації. Виготовлення проектної документації

 

630,000

 

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Капітальний ремонт та утеплення стін фасаду споруди. Виготовлення проєктної документації.

 

 

780,000

 

712080

КНП ММР «Центр соціально значущих хвороб»

Капітальний ремонт дорожнього асфальтового покриття прибудинкової території диспансеру.

 

950,000

 

 

712080

Разом по установі

 

0,000

1580,000

780,000

 

 

ВСЬОГО ПО КТКВК

0,000

1580,000

780,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 1»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії КНП ММР «ЦПМСД № 1» за адресою: пр. Богоявленський, 6

 

5875,248

 

 

712111

Разом по установі

 

0,000

5875,248

0,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт м’якої покрівлі на прибудові до амбулаторії №7, вул. Космонавтів, 144

200,000

 

100,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення протипожежної водопровідної системи,

вул. Космонавтів, 126

 

 

350,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації, вул. Космонавтів, 126

248,202

 

 

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 3,

вул. 3 Лінія, 17

 

150,000

100,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Створення пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 7,

вул. Космонавтів, 144

 

 

140,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД №2»

Капітальний ремонт пожежної сигналізації сімейної амбулаторії № 8, вул. Казарського, 1/5

 

300,000

100,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД №2»

Капітальний ремонт електрощитової з перенесенням з підвалу на 1 поверх ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

250,000

100,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД №2»

Капітальний ремонт віконних блоків з заміною на металопластикові ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

 

729,658

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД №2»

Капітальний ремонт асфальтового покриття на господарському дворі ЦПМСД № 2, вул.Космонавтів, 126

 

951,100

 

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД №2»

Капітальний ремонт козирка над входом в будівлю ЦПМСД № 2, вул. Космонавтів, 126

 

1000,000

 

 

712111

Разом по установі

 

448,202

2651,100

1619,658

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 2»

Капітальний ремонт ганку будівлі сімейної амбулаторії ЦПМСД № 6 по вул. Шосейній, 58

 

805,000

 

 

712111

Разом по установі

 

0,000

805,000

0,000

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 7»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії № 3 ЦПМСД № 7,

пр. Корабелів, 12

 

2569,705

 

 

712111

КНП ММР «ЦПМСД № 7»

Капітальний ремонт сімейної амбулаторії № 4 ЦПМСД № 7,

пр. Корабелів, 12

 

 

2300,000

 

712111

Разом по установі

 

0,000

2569,705

2300,000

 

 

ВСЬОГО ПО КТКВК

448,202

11901,053

3919,658

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3132

27 738,239

35 308,304

34 863,406

 

 

Всього:

 

66 500,000

100 000,000

100 000,000

 
        

 

 

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

Таблиця 2

КПКВК

Найменування установи

 

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

тис.грн.

 

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

 
 

1

2

3

4

5

6

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Холодильник для сировоток та вакцин на двоє дверей

35,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Електрокардіограф Мидас с/12

180,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1»

Сумка медична лікарська з діагностичним обладнанням

100,000

100,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Отоофтальмоскоп

85,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Пікфлуометр

 

 

60,000

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Електрокардіограф

358,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Ваги медичні з ростоміром

135,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Сумка лікаря

 

 

245,000

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Сумка медсестри

110,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»

Гемолітичний аналізатор

 

200,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

Гемолітичний аналізатор

195,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

ЕКГ портативний  телекард

60,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

Спирометр

13,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

Біохімічний аналізатор

 

 

320,000

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

Холодильники для вакцин

45,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Придбання медичного обладнання, меблів, комп’ютерів, холодильників, кондиціонерів та організаційної техніки для оснащення сімейної амбулаторії № 3 КНП ММР «ЦПМСД №4» по вул. Архітектора Старова, № 4А

800,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Придбання медичного обладнання, меблів, комп’ютерів, холодильників, кондиціонерів та організаційної техніки для оснащення сімейної амбулаторії №5 комунального некомерційного підприємства ЦПСМД № 4 м. Миколаєва за адресою:

мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5

800,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №42

Пульсоксиметр

10,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

ЕКГ Біомед (електрограф)

18,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

ЕКГ Beecardia (електрокардіограф)

33,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Пікфлуометр

 

150,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Ростомір дитячий настільний

18,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Голкоспалювач універсальний

7,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Аналізатор сечі

45,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

Сумка лікаря/ медсестри

 

50,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

Кондиціонери

15,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

Комп'ютер з операційною системою

 

70,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6»

Сумка лікаря/ медсестри

 

150,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6»

Кондиціонери

35,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

Комп’ютер з операційною системою

 

40,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6»

Шафа для зберігання лікарських засобів

 

 

30,000

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №6»

Шафи для документів

 

25,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Сумка лікаря/ медсестри

 

50,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Сумка-холодильник з набором акумуляторів

 

10,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Холодильник для зберігання лікарських засобів

30,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Шафа для зберігання лікарських засобів

 

 

30,000

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Сповивальний столик

6,000

 

 

 

712111

КНП ММР "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7"

Кондиціонери

 

10,000

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Комп’ютер з операційною системою

50,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Багатофункціональний пристрій

20,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

3 203,000

855,000

685,000

 

КПКВК

Найменування установи

Капітальний ремонт

 

 

Об’єкт капітального ремонту

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3»

Кап.ремонт системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та проведення протипожежних заходів в КЗ ММР «ЦПМСД № 3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Шосейній, 128, вул. Погранична, 122

260,000

 

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Кап.ремонт системи пожежної сигналізації та системи оповіщення та проведення протипожежних заходів в КЗ ММР «ЦПМСД №4» за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 6

2110,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4»

Капітальний ремонт приміщення сімейної амбулаторії амбулаторії № 3 КНП ММР «ЦПМСД № 4» по вул. Архітектора Старова, № 4А

9358,900

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5»

Кап.ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та системи оповіщення та проведення протипожежних заходів в КЗ ММР «ЦПМСД № 5» за адресою: м. Миколаїв, Адміральська, 38,

вул. Чкалова, 78

545,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 6»

Кап.ремонт системи автоматичної  пожежної сигналізації та системи оповіщення та проведення протипожежних заходів в сімейних амбулаторіях КЗ ММР «ЦПМСД № 6», розташованих у В.Коренисі та М.Коренисі

100,000

 

 

 

712111

КНП ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7»

Кап.ремонт системи автоматичної  пожежної сигналізації та системи оповіщення та проведення протипожежних заходів в КЗ ММР «ЦПМСД № 7» за адресою: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, 340/2

1016,100

 

 

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3132

13 390,000

0,000

0,000

 

 

Всього:

 

16 593,000

855,000

685,000

 
            

 

 

 

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

Таблиця 3

 

Перелік об’єктів, які плануються для оновлення матеріально-технічної бази КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

тис.грн.

 

КПКВК

Найменування установи

Придбання обладнання і предмети довгострокового користування

 

Назва обладнання і предметів довгострокового користування

2020

2021

2022

 
 

1

2

3

4

5

6

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Апарат для стерилізації наконечників Care 3 Plus

60,000

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Ортопантамограф PLANMECA

48,600

 

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Стоматологічні установки 10 од.

1500,000

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Плазма для візуального відображення розкладу прийому лікарів

3 од.

20,000

25,000

30,000

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Термінал для запису пацієнтів 3 од.

70,000

70,000

70,000

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Панмед великий

16,300

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Рентген портативний дентальний безпровідний RAYME ORIGINAL

81,800

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Візіограф HANDY HDR - 500

113,300

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Компресор стоматологічний ДТ-750/4-130

40,000

 

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Стоматологічний діодний лазер

 

195,000

 

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Стерилізатор паровий ВК-75-01

150,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

712100

Разом по установі

 

2100,000

290,000

100,000

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3110

2 100,000

290,000

100,000

 

КПКВК

Найменування установи

Капітальний ремонт

 

Об’єкт капітального ремонту

 

 

 

 
 

1

2

3

4

5

6

 

712100

КНП ММР «Міська стоматологічна поліклініка»

Капітальний ремонт приміщення поліклініки

 

1500,000

 

 

712100

Разом по установі

 

0,000

1500,000

0,000

 

ВСЬОГО ПО КЕКВ 3132

0,000

1 500,000

0,000

 

 

Всього:

 

2 100,000

1 790,000

100,000

 
        

 

 

 

Примітка: можлива зміна вартості об'єктів протягом бюджетних періодів, що не потребує внесення змін до Програми

 

 

 

 Опубліковано: 13 січня 2020р. 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: