Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

10 липня 2019                                                                                   № 52/19

Про збільшення розміру статутного

капіталу комунального підприємства

Миколаївської міської ради

«Миколаївелектротранс»

 

Розглянувши звернення комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс», відповідно до вимог ч.ч. 4, 5 ст. 57, ч. 2 ст. 66, ч. 4 ст. 78 Господарського кодексу України, п. 11 ч. 1 ст. 15, п. 8 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», на підставі рішень міської ради від 21.12.2017        № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку        м. Миколаєва на 2018-2020 роки» (зі змінами), від 21.12.2017 № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік» (зі змінами) та рішення Антимонопольного комітету України від 07.08.2018 № 390-р «Про визнання підтримки суб’єктів господарювання, зазначеної у повідомленні, такою, що не є державною допомогою відповідно до Закону», керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

      

1. Збільшити розмір статутного капіталу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» з 106 510 623, 94 (сто шість мільйонів п’ятсот десять тисяч шістсот двадцять три) грн. 94 коп. до 118 510 623,94 (сто вісімнадцять мільйонів п’ятсот десять тисяч шістсот двадцять три) грн. 94 коп. за рахунок коштів міського бюджету.

2. З урахуванням вищезазначеної зміни затвердити Статут комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» в новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію міської ради з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, сфери послуг, підприємництва та торгівлі (Євтушенка), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

 

 

Міський голова                                                                                   О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 10 липня 2019

№ 52/19

 

 

СТАТУТ

комунального підприємства Миколаївської міської ради

«Миколаївелектротранс»

(нова редакція)

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс» (далі – Підприємство) створене Миколаївською міською радою (далі – Власник) та засноване на комунальній власності територіальної громади міста Миколаєва.

1.2. Власником Підприємства є територіальна громада Миколаєва в особі Миколаївської міської ради.

1.3. Підприємство є правонаступником державного комунального підприємства електротранспорту м. Миколаєва «Миколаївелектротранс».

1.4. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, має право від свого імені укладати договори, придбавати майнові та особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейських судах.   

Підприємство має печатку, штампи та бланки зі своїм найменуванням.

1.5. У своїй господарській діяльності Підприємство керується діючим законодавством України, актами органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

1.6. Місцезнаходження Підприємства: Україна, м. Миколаїв, вул. Андреєва-Палагнюка, 17 (поштовий індекс 54020).

 

2. Предмет та мета діяльності

 

2.1. Предметом діяльності Підприємства є здійснення перевезення пасажирів міськелектротранспортом, автобусами й автомобільним транспортом, виконання окремих видів робіт і послуг, торговельно-закупівельна, посередницька, а також зовнішньоекономічна діяльність.

2.2. Головною метою Підприємства є:

- задоволення громадських потреб у послугах з пасажироперевезень;

- отримання додаткових прибутків від реалізації інших видів діяльності, вказаних у п. 2.3, з метою задоволення соціальних і економічних інтересів трудового колективу та інтересів власника.

2.3. Здійснення вказаної мети можливо завдяки виконанню наступних функцій Підприємства:

- організація руху трамваїв і тролейбусів на маршрутах міста;

- організація руху автобусів і автомобілів на міських і приміських маршрутах;

- організація виробництва спільно з іншими підприємствами;

- технічне обслуговування і ремонт основних фондів, виготовлення деталей, вузлів та інших виробів;

- виконання окремих видів робіт і надання послуг на замовлення підприємств і громадян;

- заснування та організація роботи мережі власних об’єктів торгівлі, побуту, громадського харчування;

- здійснення внутрішніх і міжнародних вантажних перевезень;

- закупівля і реалізація (оптова, роздрібна, комісійна) товарів народного вжитку, сільськогосподарської продукції, продовольчих товарів, матеріалів, техніки;

- матеріально-технічне забезпечення виробничої діяльності;

- підготовка кадрів;

- послуги паркувальних майданчиків (надання послуг автомобільних паркувальних майданчиків, платних автостоянок – КВЕД: 52.21.24).

Види діяльності, на які необхідні відповідні дозволи, Підприємство здійснює тільки після отримання їх у встановленому законом порядку.

 

3. Господарська, економічна та соціальна діяльність

 

3.1. Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи розвитку, виходячи із попиту надання послуг та виготовлення продукції, будівництва житла, необхідності свого виробничого та соціального розвитку.

3.2. Підприємство самостійне у виборі предмета договору, визначенні обов'язків, інших умов господарської діяльності, які не суперечать законодавству України.

3.3. Підприємство має право відкривати розрахунковий, валютний та інші рахунки для зберігання грошових та валютних коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій за місцем реєстрації Підприємства або в будь-якому банку України, інших держав з їх згоди.

3.4. Розрахунки Підприємства за своїми зобов’язаннями проводяться у безготівковому і готівковому порядку через відділення банків у відповідності з Правилами здійснення розрахункових та касових операцій, затвердженими Національним банком України.

3.5. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

3.6. Підприємство реалізує свою продукцію та надає послуги за цінами та тарифами, встановленими самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, за державними цінами і тарифами.

3.7. Підприємство має право створювати дочірні підприємства, філіали, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та розрахункових рахунків.

3.8. Підприємство самостійно визначає фонд оплати праці, встановлює форми, системи і розмір оплати праці, а також інші види доходів працівників.

3.9. За порушення договірних зобов’язань, кредитно-розрахункової і податкової дисципліни, вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарської діяльності Підприємство несе відповідальність, передбачену законодавством України.

3.10. Підприємство має право вживати заходів щодо охорони комерційної таємниці. Склад і обсяг інформацій, які складають комерційну таємницю, порядок захисту, визначається керівником Підприємства.

3.11. Власник (уповноважений орган) Підприємства:

- призначає ревізійну комісію та визначає її повноваження для перевірки фінансово-господарської діяльності Підприємства;

- вирішує інші питання, які віднесені до його компетенції чинним законодавством.

3.12. Працівники Підприємства підлягають обов’язковому соціальному забезпеченню, соціальному та медичному страхуванню в порядку, на умовах, що встановлені для робітників та службовців державних підприємств. Підприємство вносить внески по соціальному страхуванню і забезпеченню в порядку і розмірах, визначених законодавством.

3.13. Підприємство зобов’язане забезпечити для своїх працівників безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров’ю та працездатності.

3.14. Підприємство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, гнучкі графіки роботи та інші соціальні пільги, а також заохочувати працівників підприємств та установ, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу, в межах напрацьованих коштів, що направляються на їх споживання.

3.15. Підприємство здійснює підготовку кваліфікованих спеціалістів, їх економічне і професійне навчання у вищих, середньо-спеціальних учбових закладах на договірних підставах, а також в учбово-виробничому центрі при Підприємстві.

3.16. Порядок прийому та звільнення працівників, їх права та обов’язки визначаються діючим законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом). Умови трудового договору (контракту) не повинні суперечити діючому законодавству.

3.17. Збитки, понесені Підприємством в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами та державними органами, відшкодовуються Підприємству за рішенням місцевого або господарського суду.

 

4. Зовнішньоекономічна діяльність

 

4.1. З метою забезпечення діяльності Підприємства валютними коштами, передовою технікою і технологією, вирішення питань виробничого та соціального розвитку, Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку і на умовах, визначених чинним законодавством України.

4.2. Предметом зовнішньоекономічної діяльності є:

- продукція власного (спільного з іншими підприємствами) виробництва;

- продукція, одержана в результаті бартерних угод, спільної діяльності із зарубіжними підприємствами;

- закупівля за кордоном та продаж на вітчизняному ринку товарів народного споживання, сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів, техніки і технології, матеріально-технічних ресурсів;

- надання послуг вітчизняним підприємствам і громадянам у придбанні і збуту продукції за кордоном;

- надання послуг підприємствам і громадянам в автомобільних перевезеннях товарів і пасажирів за кордон.

4.3. Підприємство відкриває за кордоном свої філіали та представництва. У штат працівників філіалів і представництв також можуть входити громадяни України.

4.4. Підприємство відряджає за власні і притягнуті валютні кошти працівників та залучених фахівців для виконання договірних і ініціативних робіт за кордоном, приймає делегації і представників закордонних фірм і організацій, проводить навчання за кордоном своїх спеціалістів. Ті види діяльності, на які необхідний відповідний дозвіл, Підприємство здійснює тільки після одержання дозволу в установленому законом порядку.

 

5. Фонди, майно Підприємства

 

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

Для забезпечення діяльності Підприємства власник закріплює за ним майно балансовою вартістю 118 510 623,94 (сто вісімнадцять мільйонів п’ятсот десять тисяч шістсот двадцять три) грн. 94 коп. на підставі повного господарського відання, яке складає його статутний фонд, а також надає право збільшувати статутний фонд щороку.

5.2. Майно Підприємства відповідно до Законів України, Статуту Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Миколаєва і закріплюється за ним на правах повного господарського відання.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

- доходи, одержані від перевезення пасажирів, а також від інших видів господарської діяльності;

- грошові та матеріальні внески власника;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення та дотації (компенсації) з бюджетів;

- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;

- придбання майна іншого підприємства, організації;

- доходи від цінних паперів;

- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

5.4. Здійснюючи право повного господарського відання, Підприємство володіє, користується і розпоряджається майном, здійснюючи по відношенню до нього будь-які дії, що не суперечать закону та в цілому діяльності Підприємства.

5.5. Підприємство за згодою власника або уповноваженого ним органу має право продавати і передавати безоплатно іншим підприємствам, організаціям, установам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому рудники, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.6. Підприємство самостійно розпоряджається коштами, отриманими за результатами своєї господарської діяльності, згідно зі Статутом.

5.7. Підприємство забезпечує збереження виробничих фондів, створює умови для раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів.

 

6. Органи управління, їх компетенція. Самоврядування трудового колективу

 

6.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього Статуту шляхом поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Підприємство самостійно визначає структуру управління, встановлює штати.

6.2. Власник здійснює свої права по управлінню Підприємством безпосередньо або через уповноважений ним орган.

При призначенні директора з ним укладається контракт, яким визначаються права, обов’язки та відповідальність директора, умови його матеріального забезпечення, умови його звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених чинним законодавством.

6.3. Директор Підприємства вирішує самостійно всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що належать виключно до компетенції інших органів управління Підприємством.

Власник майна не має права втручатись в оперативну діяльність директора Підприємства.

Директор без доручення діє від імені Підприємства, представляє його інтереси на всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, фірмах та в організаціях, розпоряджається майном Підприємства, укладає угоди, у тому числі трудові, видає доручення, відкриває в банках розрахункові та інші рахунки, користується правом розпорядження коштами, затверджує штатний розпис, видає накази, розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Підприємства, формує апарат адміністрації Підприємства згідно зі штатним розписом, призначає заступників директора, керівників структурних підрозділів та відділів, визначає їх права, обов’язки, відповідальність, умови матеріального забезпечення та звільнення з посади з урахуванням гарантій, передбачених діючим законодавством, від імені власника майна укладає та підписує колективний договір.

6.4. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності, на підставі трудового договору (контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

Основною формою здійснення повноважень трудового колективу Підприємства є загальні збори (конференція).

6.5. Загальні збори (конференція) трудового колективу Підприємства:

- розглядають і затверджують проект колективного договору;

- розглядають і вирішують питання самоврядування трудового колективу;

- визначають і затверджують перелік і порядок надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

- вирішують інші питання, які відносяться до його компетенції згідно з діючим законодавством.

6.6. Інтереси трудового колективу по вирішенню соціальних питань представляє профспілковий комітет Підприємства.

 

7. Колективний договір

 

7.1. На підприємстві укладається колективний договір між трудовим колективом і власником, зміст якого повинен відповідати діючому законодавству.

Колективним договором регулюються виробничі та трудові відносини на Підприємстві, питання охорони праці, соціального розвитку трудового колективу і здоров’я його членів. Розбіжності по укладанню та виконанню колективного договору розглядаються в порядку, передбаченому законодавчими актами України.

7.2. Колективний договір укладається один раз на рік. Сторони не менше двох разів на рік звітують про виконання колективного договору на загальних зборах (конференції).

 

8. Припинення діяльності Підприємства

 

8.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації або ліквідації за рішенням власника Підприємства або за рішенням господарського суду, в інших випадках, передбачених законодавством України.

8.2. При реорганізації Підприємства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) його права переходять до правонаступника.

8.3. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рішенням його власника, а у випадках ліквідації Підприємства – за рішенням суду.

8.4. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту виключення його з реєстру державної реєстрації.

8.5. Майно та грошові кошти Підприємства при його ліквідації, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, повертається власнику Підприємства, або за його розпорядженням передається іншому Підприємству.

8.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, які завдані нею Підприємству, а також третім особам відповідно до діючого законодавства.     

___________________________________________________________________

Опубліковано: 22 липня 2019р.

 


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: