Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

10 липня 2019                                                                                   № 52/14

Про  внесення  змін  до  рішення  міської

ради  від  21.12.2018  № 49/31 «Про бюджет

міста  Миколаєва на 2019 рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України, заслухавши інформацію виконавчого комітету міської ради щодо необхідності внесення змін до бюджету міста Миколаєва, керуючись пунктом 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. Внести зміни до рішення міської ради від 21.12.2018 № 49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».

 

1.1.    Абзаци другий, п’ятий, шостий пункту 1 викласти в такій редакції:

«1. Визначити на 2019 рік:

-      видатки бюджету міста Миколаєва у сумі 4931653447,03 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 4088747142,74 гривень та видатки спеціального фонду бюджету – 842906304,29 гривень;

-      профіцит за загальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 524136071,26 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

-      дефіцит за спеціальним фондом бюджету міста Миколаєва у сумі 763363030,29 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;».

 

1.2.    Пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Затвердити розподіл витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у сумі 2690577281 гривні  згідно з додатком 7 до цього рішення.»

 

1.3.    Доповнити пунктом 20 такого змісту:

«20. Затвердити Положення про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва, які в 2019 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (додається).»

 

1.4.    Пункти 20 - 24 вважати відповідно пунктами 21 - 25.

 

1.5.    Додатки 2, 3, 6, 7 викласти в новій редакції (додаються).

 

  1. Додаткові бюджетні призначення, затверджені цим рішенням, перед використанням погоджувати пооб’єктно з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацьким).

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                          О.Ф.Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 10 липня 2019

№ 52/14

 

ПОЛОЖЕННЯ

про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва,

які в 2019 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на    2018-2020 роки визначено вжиття заходів на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради за рахунок коштів бюджету міста Миколаєва.

Положення про витрачання коштів бюджету міста Миколаєва, які в  2019 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради (далі – Положення) установлює процедури, пов’язані з виділенням за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради додаткових до затверджених з урахуванням змін видатків з бюджету міста Миколаєва, витрачанням цих коштів та інформуванням міської ради.

Дане Положення розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших законів України, Статуту територіальної громади м. Миколаєва.

 

Розділ 2. Обсяг, джерела та умови виділення коштів з бюджету міста Миколаєва

 

1. Обсяг коштів з бюджету міста Миколаєва, які в 2019 році спрямовуються на виконання доручень виборців за пропозиціями міського голови та депутатів міської ради, визначено в сумі 16 500 000 грн. Зміни до бюджету міста вносяться за результатами річного звіту за рахунок вільного залишку коштів на початок 2019 року шляхом збільшення бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів.

 

2. Додаткові кошти за даним Положенням направляються на видатки, передбачені статтями 89 та 91 Бюджетного кодексу України.

 

3. Для спрямування додаткових коштів з бюджету міста Миколаєва відповідно до даного Положення проводиться робота в такій послідовності.

3.1. Міський голова, депутати міської ради надають до департаменту фінансів Миколаївської міської ради листи-пропозиції у термін до 19 липня 2019 року.

У листі - пропозиції обов’язково зазначаються:

- головний розпорядник коштів бюджету міста Миколаєва, якому пропонується направити кошти;

- цільове спрямування коштів на видатки, передбачені статтями 89  та 91 Бюджетного кодексу України;

- сума коштів (не менше 5 000 грн. за кожним напрямком).

3.2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради аналізує отриманий відповідно до пункту 3.1 цього Положення лист-пропозицію щодо відповідності його чинному законодавству та даному Положенню та протягом п’яти робочих днів:

- надсилає його копію (або витяг) головному розпоряднику коштів міського бюджету для надання зустрічної пропозиції;

- готує лист заявнику з відповідними обґрунтуваннями про відхилення його пропозиції, якщо лист-пропозиція не відповідає чинному законодавству та даному Положенню.

3.3. Головний розпорядник бюджетних коштів здійснює аналіз листа–пропозиції міського голови чи депутата міської ради (або витягу з нього) та надає:

 - департаменту фінансів Миколаївської міської ради зустрічний лист-пропозицію, узгоджений з постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, з підтвердженням необхідності виділення коштів за запропонованим напрямом, розподіл цих коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та економічної класифікації видатків та період, у якому пропонується здійснити видатки; посилання на необхідність виконання конкретного розділу (пункту та ін.) міської програми, затвердженої відповідним рішенням міської ради;

- протягом п’яти робочих днів обґрунтовану відмову заявнику та її копію департаменту фінансів Миколаївської міської ради у випадку неможливості виконання пропозиції міського голови чи депутата міської ради (невідповідність запропонованих видатків вимогам чинного законодавства та ін.).

3.4. Департамент фінансів Миколаївської міської ради на підставі аналізу листів-пропозицій міського голови, депутатів міської ради та листів головних розпорядників бюджетних коштів включає узгоджені пропозиції до проєкту рішення міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва в напрямку розподілу видатків головним розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації згідно з пропозиціями та внесення змін до джерел фінансування міського бюджету.

Листи-пропозиції міського голови та депутатів міської ради, що надійшли пізніше зазначеного в пункті 3.1 терміну, розглядаються при підготовці наступних проєктів рішень міської ради про внесення змін до бюджету міста Миколаєва на 2019 рік.

Якщо міський голова чи депутати міської ради нададуть листи-пропозиції про внесення змін до раніше наданої пропозиції, що мають наслідком зміну затверджених бюджетних призначень в межах одного головного розпорядника бюджетних коштів, у міжсесійний період перерозподіл видатків бюджету може здійснюватись відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету» (із змінами і доповненнями) на підставі прийнятого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради рішення та погодження прийнятого рішення постійною комісією міської ради з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку; у разі внесення змін по об’єктах бюджету розвитку в рішенні виконавчого комітету Миколаївської міської ради зазначається пооб’єктний обсяг видатків.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради в установленому порядку вносить зміни до річного та помісячного розпису бюджету міста Миколаєва та здійснює фінансування головних розпорядників бюджетних коштів.

3.5. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки про внесення змін до розпису бюджету міста Миколаєва вносить у встановленому порядку зміни до кошторисів та планів асигнувань та здійснює фінансування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.

 

Розділ 3. Витрачання бюджетних коштів та інформування міської ради

 

1. Витрачання коштів, виділених з бюджету міста згідно з даним Положенням, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради та головні розпорядники бюджетних коштів ведуть окремий облік виділених та витрачених згідно з даним Положенням коштів бюджету міста Миколаєва.

 

3. Інформацію про витрачання коштів відповідно до даного Положення головні розпорядники бюджетних коштів надають до департаменту фінансів Миколаївської міської ради після здійснення видатків, а департамент фінансів Миколаївської міської ради – міській раді разом зі звітом про виконання бюджету міста Миколаєва за 2019 рік.

__________________

 

 

      
    

Додаток 2

 
    

до рішення міської ради

    

від 10 липня 2019

    

№ 52/14

      
      
      

Фінансування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік

      
      
     

грн.

Код

Найменування 
згідно з класифікацією фінансування бюджету

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

всього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

Фінансування за типом кредитора

200000

Внутрішнє фінансування

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків коштів  бюджетів

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

208100

На початок періоду

239 226 959,03

239 226 959,03

0,00

0,00

208400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-763 363 030,29

763 363 030,29

763 363 030,29

 

Загальне фінансування

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

Фінансування за типом боргового зобов’язання

600000

Фінансування за активними операціями

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

602100

На початок періоду

239 226 959,03

239 226 959,03

0,00

0,00

602400

Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 

0,00

-763 363 030,29

763 363 030,29

763 363 030,29

 

Загальне фінансування

239 226 959,03

-524 136 071,26

763 363 030,29

763 363 030,29

 

 

 

             

Додаток 3

             

до рішення міської ради

             

від 10 липня 2019

  
             

№ 52/14

  

 Розподіл видатків  бюджету міста Миколаєва на 2019 рік 

               

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми / підприграми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

усього

видатки споживання

з них

видатки розвитку

усього

у тому числі бюджет розвитку

видатки споживання

з них

видатки розвитку

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

оплата праці

комунальні послуги та енергоносії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

170 155 651,00

170 155 651,00

43 024 368,00

2 699 476,00

 

62 251 933,00

62 106 933,00

145 000,00

 

 

62 106 933,00

232 407 584,00

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

170 155 651,00

170 155 651,00

43 024 368,00

2 699 476,00

 

62 251 933,00

62 106 933,00

145 000,00

 

 

62 106 933,00

232 407 584,00

0210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

62 762 600,00

62 762 600,00

41 374 100,00

2 631 100,00

 

1 727 000,00

1 582 000,00

145 000,00

 

 

1 582 000,00

64 489 600,00

0210180 

0180

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

278 000,00

278 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

278 000,00

0213121 

3121

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2 200 519,00

2 200 519,00

1 650 268,00

68 376,00

 

 

 

 

 

 

 

2 200 519,00

0213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

3 002 278,00

3 002 278,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 002 278,00

0213140 

3140

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

819 600,00

819 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

819 600,00

0213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

272 455,00

272 455,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272 455,00

0214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

407 583,00

407 583,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

407 583,00

0216084 

6084

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

1 200 000,00

1 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 200 000,00

0216086 

6086

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

 

 

 

 

 

402 778,00

402 778,00

 

 

 

402 778,00

402 778,00

0217426 

7426

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

10 000 000,00

10 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000,00

0217610 

7610

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

182 500,00

182 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 500,00

0217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

42 825 355,00

42 825 355,00

 

 

 

42 825 355,00

42 825 355,00

0217680 

7680

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

316 100,00

316 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

316 100,00

0217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

7 670 516,00

7 670 516,00

 

 

 

15 200 000,00

15 200 000,00

 

 

 

15 200 000,00

22 870 516,00

0218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

43 500,00

43 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 500,00

0219770 

9770

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

81 000 000,00

81 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 000 000,00

0219800 

9800

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

 

 

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

 

 

 

2 096 800,00

2 096 800,00

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 370 591 883,00

1 370 591 883,00

906 249 038,00

118 937 661,00

 

74 737 197,30

36 178 444,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

36 178 444,30

1 445 329 080,30

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

1 370 591 883,00

1 370 591 883,00

906 249 038,00

118 937 661,00

 

74 737 197,30

36 178 444,30

38 558 753,00

4 957 857,00

1 148 740,00

36 178 444,30

1 445 329 080,30

0610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 189 900,00

5 189 900,00

3 974 800,00

125 700,00

 

76 000,00

76 000,00

 

 

 

76 000,00

5 265 900,00

0611010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

400 263 432,00

400 263 432,00

258 804 679,00

38 771 737,00

 

29 382 926,00

2 539 453,00

26 843 473,00

147 355,00

28 669,00

2 539 453,00

429 646 358,00

0611020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

714 723 431,00

714 723 431,00

497 265 591,00

60 966 924,00

 

15 053 564,00

10 988 292,00

4 065 272,00

1 861 565,00

162 229,00

10 988 292,00

729 776 995,00

0611030 

1030

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

8 934 238,00

8 934 238,00

6 776 921,00

511 503,00

 

 

 

 

 

 

 

8 934 238,00

0611070 

1070

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

16 630 176,00

16 630 176,00

11 593 827,00

979 186,00

 

 

 

 

 

 

 

16 630 176,00

0611090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

38 125 563,00

38 125 563,00

28 614 381,00

2 290 823,00

 

212 583,00

118 945,00

93 638,00

 

 

118 945,00

38 338 146,00

0611110 

1110

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

143 215 931,00

143 215 931,00

77 823 403,00

14 254 636,00

 

7 343 547,00

 

7 343 547,00

2 857 897,00

952 176,00

 

150 559 478,00

0611120 

1120

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

4 997 884,00

4 997 884,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 997 884,00

0611150 

1150

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

6 570 783,00

6 570 783,00

5 238 144,00

136 851,00

 

 

 

 

 

 

 

6 570 783,00

0611161 

1161

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

19 342 190,00

19 342 190,00

14 345 920,00

724 144,00

 

212 823,00

 

212 823,00

91 040,00

5 666,00

 

19 555 013,00

0611162 

1162

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

1 261 500,00

1 261 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 261 500,00

0613036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

8 400 000,00

8 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 400 000,00

0614030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

2 469 021,00

2 469 021,00

1 811 372,00

176 157,00

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

2 549 021,00

0614082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

467 834,00

467 834,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

467 834,00

0617321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

18 078 220,00

18 078 220,00

 

 

 

18 078 220,00

18 078 220,00

0617363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

4 297 534,30

4 297 534,30

 

 

 

4 297 534,30

4 297 534,30

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

526 594 673,74

526 594 673,74

2 710 100,00

124 303,00

 

62 528 813,00

59 047 369,00

2 812 681,00

 

 

59 716 132,00

589 123 486,74

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

526 594 673,74

526 594 673,74

2 710 100,00

124 303,00

 

62 528 813,00

59 047 369,00

2 812 681,00

 

 

59 716 132,00

589 123 486,74

0710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 753 500,00

3 753 500,00

2 710 100,00

124 303,00

 

 

 

 

 

 

 

3 753 500,00

0712010 

2010

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

375 804 415,00

375 804 415,00

 

 

 

39 546 794,00

36 232 520,00

2 695 511,00

 

 

36 851 283,00

415 351 209,00

0712030 

2030

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

77 823 605,00

77 823 605,00

 

 

 

11 047 170,00

10 880 000,00

117 170,00

 

 

10 930 000,00

88 870 775,00

0712080 

2080

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

17 638 519,00

17 638 519,00

 

 

 

170 000,00

170 000,00

 

 

 

170 000,00

17 808 519,00

0712100 

2100

0722   

Стоматологічна допомога населенню

12 785 366,00

12 785 366,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 785 366,00

0712111 

2111

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

15 859 683,00

15 859 683,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 859 683,00

0712144 

2144

0763   

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

12 366 173,74

12 366 173,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 366 173,74

0712146 

2146

0763   

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

3 241 700,00

3 241 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 241 700,00

0712151 

2151

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

5 622 312,00

5 622 312,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 622 312,00

0712152 

2152

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

1 699 400,00

1 699 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 699 400,00

0717322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

 

 

 

4 805 860,00

4 805 860,00

0717363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

6 958 989,00

6 958 989,00

 

 

 

6 958 989,00

6 958 989,00

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 107 659 377,00

1 107 659 377,00

63 043 505,00

2 465 327,00

 

4 693 700,00

3 882 491,00

811 209,00

85 388,00

 

3 882 491,00

1 112 353 077,00

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

1 107 659 377,00

1 107 659 377,00

63 043 505,00

2 465 327,00

 

4 693 700,00

3 882 491,00

811 209,00

85 388,00

 

3 882 491,00

1 112 353 077,00

0810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

46 474 800,00

46 474 800,00

36 064 400,00

834 396,00

 

454 200,00

454 200,00

 

 

 

454 200,00

46 929 000,00

0813011 

3011

1030   

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

51 500 000,00

51 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 500 000,00

0813012 

3012

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

170 986 600,00

170 986 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 986 600,00

0813021 

3021

1030   

Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

0813022 

3022

1060   

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

967 800,00

967 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

967 800,00

0813031 

3031

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

1 511 041,00

1 511 041,00

 

 

 

630 000,00

630 000,00

 

 

 

630 000,00

2 141 041,00

0813032 

3032

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

2 232 000,00

2 232 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 232 000,00

0813033 

3033

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

13 900 000,00

13 900 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 900 000,00

0813034 

3034

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1 500 000,00

1 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00

0813035 

3035

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

2 200 000,00

2 200 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 200 000,00

0813036 

3036

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

82 400 000,00

82 400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82 400 000,00

0813041 

3041

1040   

Надання допомоги у зв'язку з вагітністю і пологами

4 500 000,00

4 500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 500 000,00

0813042 

3042

1040   

Надання допомоги при усиновленні дитини

928 800,00

928 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

928 800,00

0813043 

3043

1040   

Надання допомоги при народженні дитини

260 294 500,00

260 294 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

260 294 500,00

0813044 

3044

1040   

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

25 066 000,00

25 066 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 066 000,00

0813045 

3045

1040   

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

102 570 000,00

102 570 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 570 000,00

0813046 

3046

1040   

Надання тимчасової державної допомоги дітям

4 727 100,00

4 727 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 727 100,00

0813047 

3047

1040   

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

95 454 400,00

95 454 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95 454 400,00

0813050 

3050

1070   

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

779 200,00

779 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

779 200,00

0813081 

3081

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

102 059 600,00

102 059 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 059 600,00

0813082 

3082

1010   

Надання державної соціальної допомоги особам,  які не  мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

41 158 000,00

41 158 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 158 000,00

0813083 

3083

1010   

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

19 861 200,00

19 861 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 861 200,00

0813084 

3084

1040   

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

3 801 100,00

3 801 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 801 100,00

0813085 

3085

1010   

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

147 500,00

147 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 500,00

0813090 

3090

1030   

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

614 180,00

614 180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614 180,00

0813104 

3104

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

26 438 529,00

26 438 529,00

18 859 450,00

819 231,00

 

1 561 209,00

1 450 000,00

111 209,00

85 388,00

 

1 450 000,00

27 999 738,00

0813105 

3105

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

3 852 338,00

3 852 338,00

2 742 900,00

176 338,00

 

 

 

 

 

 

 

3 852 338,00

0813123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

311 349,00

311 349,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

311 349,00

0813160 

3160

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

1 965 494,00

1 965 494,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 965 494,00

0813171 

3171

1010   

Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

225 290,00

225 290,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225 290,00

0813172 

3172

1010   

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4 810,00

4 810,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 810,00

0813180 

3180

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

78 404,00

78 404,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 404,00

0813191 

3191

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

12 980 400,00

12 980 400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 980 400,00

0813192 

3192

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

1 563 653,00

1 563 653,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 563 653,00

0813210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

788 198,00

788 198,00

646 064,00

 

 

 

 

 

 

 

 

788 198,00

0813230 

3230

1040   

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя, підтримка малих групових будинків

5 317 000,00

5 317 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 317 000,00

0813241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

7 750 203,00

7 750 203,00

4 730 691,00

635 362,00

 

1 790 791,00

1 090 791,00

700 000,00

 

 

1 090 791,00

9 540 994,00

0813242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

10 629 888,00

10 629 888,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 629 888,00

0817363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

257 500,00

257 500,00

 

 

 

257 500,00

257 500,00

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

154 607 117,00

154 607 117,00

82 752 329,00

8 559 286,00

 

30 271 374,00

23 454 408,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

23 895 950,00

184 878 491,00

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

154 607 117,00

154 607 117,00

82 752 329,00

8 559 286,00

 

30 271 374,00

23 454 408,00

6 375 424,00

3 699 252,00

121 807,00

23 895 950,00

184 878 491,00

1010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

2 611 500,00

2 611 500,00

1 987 400,00

 

 

44 000,00

44 000,00

 

 

 

44 000,00

2 655 500,00

1011100 

1100

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

49 685 933,00

49 685 933,00

38 461 076,00

2 136 015,00

 

4 980 136,00

 

4 893 169,00

3 333 109,00

51 872,00

86 967,00

54 666 069,00

1014030 

4030

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

33 967 591,00

33 967 591,00

24 264 642,00

2 652 151,00

 

1 251 312,00

1 163 000,00

88 312,00

 

 

1 163 000,00

35 218 903,00

1014060 

4060

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

22 974 310,00

22 974 310,00

13 613 809,00

3 168 860,00

 

1 596 408,00

147 890,00

1 093 943,00

324 143,00

69 935,00

502 465,00

24 570 718,00

1014081 

4081

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

40 443 243,00

40 443 243,00

4 425 402,00

602 260,00

 

2 159 500,00

1 859 500,00

300 000,00

42 000,00

 

1 859 500,00

42 602 743,00

1014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

4 924 540,00

4 924 540,00

 

 

 

800 000,00

800 000,00

 

 

 

800 000,00

5 724 540,00

1017324 

7324

0443   

Будівництво установ та закладів культури

 

 

 

 

 

18 982 698,00

18 982 698,00

 

 

 

18 982 698,00

18 982 698,00

1017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

457 320,00

457 320,00

 

 

 

457 320,00

457 320,00

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241,00

132 530 241,00

64 112 963,00

12 679 529,00

 

10 417 651,00

9 493 669,00

923 982,00

 

89 950,00

9 493 669,00

142 947 892,00

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

132 530 241,00

132 530 241,00

64 112 963,00

12 679 529,00

 

10 417 651,00

9 493 669,00

923 982,00

 

89 950,00

9 493 669,00

142 947 892,00

1110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

1 951 000,00

1 951 000,00

1 445 400,00

21 252,00

 

 

 

 

 

 

 

1 951 000,00

1115011 

5011

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

4 790 000,00

4 790 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 790 000,00

1115012 

5012

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

345 000,00

345 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

345 000,00

1115031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

76 431 038,00

76 431 038,00

44 265 863,00

7 452 262,00

 

2 209 519,00

1 810 421,00

399 098,00

 

 

1 810 421,00

78 640 557,00

1115032 

5032

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

4 308 756,00

4 308 756,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 308 756,00

1115033 

5033

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

11 498 104,00

11 498 104,00

6 657 114,00

710 950,00

 

492 000,00

365 000,00

127 000,00

 

89 950,00

365 000,00

11 990 104,00

1115041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

20 065 250,00

20 065 250,00

9 399 868,00

4 421 132,00

 

7 106 132,00

6 708 248,00

397 884,00

 

 

6 708 248,00

27 171 382,00

1115062 

5062

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

9 831 415,00

9 831 415,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 831 415,00

1115063 

5063

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

3 309 678,00

3 309 678,00

2 344 718,00

73 933,00

 

610 000,00

610 000,00

 

 

 

610 000,00

3 919 678,00

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

229 581 906,00

229 581 906,00

14 815 200,00

30 722 511,00

 

302 606 441,99

295 155 741,99

6 181 700,00

3 829 343,00

75 580,00

296 424 741,99

532 188 347,99

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

229 581 906,00

229 581 906,00

14 815 200,00

30 722 511,00

 

302 606 441,99

295 155 741,99

6 181 700,00

3 829 343,00

75 580,00

296 424 741,99

532 188 347,99

1210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

19 602 400,00

19 602 400,00

14 815 200,00

518 511,00

 

80 000,00

80 000,00

 

 

 

80 000,00

19 682 400,00

1216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

26 005 910,00

26 005 910,00

 

 

 

55 114 232,00

55 114 232,00

 

 

 

55 114 232,00

81 120 142,00

1216016 

6016

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

1 900 000,00

1 900 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

2 900 000,00

1216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

76 450 938,00

76 450 938,00

 

30 005 000,00

 

4 000 000,00

4 000 000,00

 

 

 

4 000 000,00

80 450 938,00

1216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

83 511 798,00

83 511 798,00

 

199 000,00

 

35 150 000,00

35 150 000,00

 

 

 

35 150 000,00

118 661 798,00

1216090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

5 350 700,00

 

5 296 700,00

3 829 343,00

75 580,00

54 000,00

5 350 700,00

1217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

117 899 178,00

117 899 178,00

 

 

 

117 899 178,00

117 899 178,00

1217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

9 595 057,99

9 595 057,99

 

 

 

9 595 057,99

9 595 057,99

1217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

20 533 860,00

20 533 860,00

 

 

 

20 233 530,00

20 233 530,00

 

 

 

20 233 530,00

40 767 390,00

1217670 

7670

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

 

 

 

 

 

51 993 744,00

51 993 744,00

 

 

 

51 993 744,00

51 993 744,00

1217693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

1 577 000,00

1 577 000,00

 

 

 

90 000,00

90 000,00

 

 

 

90 000,00

1 667 000,00

1218340 

8340

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 

 

 

 

 

2 100 000,00

 

885 000,00

 

 

1 215 000,00

2 100 000,00

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

22 986 500,00

22 986 500,00

4 155 500,00

 

 

90 861 810,00

90 861 810,00

 

 

 

90 861 810,00

113 848 310,00

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

22 986 500,00

22 986 500,00

4 155 500,00

 

 

90 861 810,00

90 861 810,00

 

 

 

90 861 810,00

113 848 310,00

1310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 574 500,00

5 574 500,00

4 155 500,00

 

 

23 500,00

23 500,00

 

 

 

23 500,00

5 598 000,00

1317321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

58 952 750,00

58 952 750,00

 

 

 

58 952 750,00

58 952 750,00

1317640 

7640

0470   

Заходи з енергозбереження

15 000 000,00

15 000 000,00

 

 

 

31 797 560,00

31 797 560,00

 

 

 

31 797 560,00

46 797 560,00

1317693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

2 412 000,00

2 412 000,00

 

 

 

88 000,00

88 000,00

 

 

 

88 000,00

2 500 000,00

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

 

99 387 472,00

99 387 472,00

 

 

 

99 387 472,00

103 920 172,00

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

 

99 387 472,00

99 387 472,00

 

 

 

99 387 472,00

103 920 172,00

1510160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 532 700,00

4 532 700,00

3 252 100,00

173 823,00

 

3 063 900,00

3 063 900,00

 

 

 

3 063 900,00

7 596 600,00

1511010 

1010

0910   

Надання дошкільної освіти

 

 

 

 

 

6 711 225,00

6 711 225,00

 

 

 

6 711 225,00

6 711 225,00

1511020 

1020

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

 

 

 

 

 

33 186 310,00

33 186 310,00

 

 

 

33 186 310,00

33 186 310,00

1511090 

1090

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

 

 

 

 

 

365 672,00

365 672,00

 

 

 

365 672,00

365 672,00

1513241 

3241

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

 

 

 

 

 

2 903 815,00

2 903 815,00

 

 

 

2 903 815,00

2 903 815,00

1515031 

5031

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

 

 

 

 

 

3 477 795,00

3 477 795,00

 

 

 

3 477 795,00

3 477 795,00

1515041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

 

 

 

 

 

845 092,00

845 092,00

 

 

 

845 092,00

845 092,00

1516030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

 

 

 

 

 

999 200,00

999 200,00

 

 

 

999 200,00

999 200,00

1517310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

11 747 471,00

11 747 471,00

 

 

 

11 747 471,00

11 747 471,00

1517321 

7321

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

 

 

 

 

 

14 155 945,00

14 155 945,00

 

 

 

14 155 945,00

14 155 945,00

1517322 

7322

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

 

 

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

 

 

 

1 000 000,00

1 000 000,00

1517323 

7323

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

 

 

 

 

 

500 385,00

500 385,00

 

 

 

500 385,00

500 385,00

1517325 

7325

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

 

 

 

 

 

10 535 652,00

10 535 652,00

 

 

 

10 535 652,00

10 535 652,00

1517330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

9 895 010,00

9 895 010,00

 

 

 

9 895 010,00

9 895 010,00

1600000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500,00

11 344 500,00

4 878 200,00

 

 

16 155 200,00

16 155 200,00

 

 

 

16 155 200,00

27 499 700,00

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

11 344 500,00

11 344 500,00

4 878 200,00

 

 

16 155 200,00

16 155 200,00

 

 

 

16 155 200,00

27 499 700,00

1610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 269 500,00

6 269 500,00

4 878 200,00

 

 

225 200,00

225 200,00

 

 

 

225 200,00

6 494 700,00

1617350 

7350

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

 

 

 

 

 

3 104 135,00

3 104 135,00

 

 

 

3 104 135,00

3 104 135,00

1617370 

7370

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

 

 

 

 

 

7 131 748,00

7 131 748,00

 

 

 

7 131 748,00

7 131 748,00

1617693 

7693

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5 075 000,00

5 075 000,00

 

 

 

5 694 117,00

5 694 117,00

 

 

 

5 694 117,00

10 769 117,00

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

 

20 000,00

20 000,00

 

 

 

20 000,00

3 596 200,00

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

 

20 000,00

20 000,00

 

 

 

20 000,00

3 596 200,00

1710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

3 576 200,00

3 576 200,00

2 348 700,00

63 438,00

 

20 000,00

20 000,00

 

 

 

20 000,00

3 596 200,00

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478,00

15 939 478,00

3 974 800,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 552 175,00

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

15 939 478,00

15 939 478,00

3 974 800,00

135 304,00

 

612 697,00

547 680,00

65 017,00

 

 

547 680,00

16 552 175,00

2910160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

5 361 900,00

5 361 900,00

3 974 800,00

116 304,00

 

87 517,00

22 500,00

65 017,00

 

 

22 500,00

5 449 417,00

2917330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

492 180,00

492 180,00

 

 

 

492 180,00

492 180,00

2918110 

8110

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

10 565 578,00

10 565 578,00

 

10 000,00

 

33 000,00

33 000,00

 

 

 

33 000,00

10 598 578,00

2918120 

8120

0320   

Заходи з організації рятування на водах

12 000,00

12 000,00

 

9 000,00

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 545 100,00

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 545 100,00

3110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

4 280 100,00

4 280 100,00

3 252 100,00

 

 

265 000,00

265 000,00

 

 

 

265 000,00

4 545 100,00

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

 

194 500,00

194 500,00

 

 

 

194 500,00

13 589 500,00

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

 

194 500,00

194 500,00

 

 

 

194 500,00

13 589 500,00

3410160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 395 000,00

13 395 000,00

9 937 000,00

42 000,00

 

194 500,00

194 500,00

 

 

 

194 500,00

13 589 500,00

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600,00

9 437 600,00

5 420 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9 437 600,00

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

9 437 600,00

9 437 600,00

5 420 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

9 437 600,00

3610160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 907 400,00

6 907 400,00

5 420 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

6 907 400,00

3617130 

7130

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

2 530 200,00

2 530 200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 530 200,00

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400,00

115 241 400,00

9 575 700,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 421 900,00

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

130 241 400,00

115 241 400,00

9 575 700,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

130 421 900,00

3710160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

12 408 700,00

12 408 700,00

9 575 700,00

 

 

180 500,00

180 500,00

 

 

 

180 500,00

12 589 200,00

3718700 

8700

0133   

Резервний фонд

15 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 000 000,00

3719110 

9110

0180   

Реверсна дотація

102 832 700,00

102 832 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102 832 700,00

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600,00

6 636 600,00

4 336 200,00

175 981,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 679 600,00

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

6 636 600,00

6 636 600,00

4 336 200,00

175 981,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 679 600,00

3810160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

6 036 600,00

6 036 600,00

4 336 200,00

175 981,00

 

43 000,00

43 000,00

 

 

 

43 000,00

6 079 600,00

3816020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

600 000,00

600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

600 000,00

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142,00

44 197 142,00

10 531 551,00

521 281,00

 

19 521 566,00

19 498 650,00

12 916,00

 

3 828,00

19 508 650,00

63 718 708,00

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

44 197 142,00

44 197 142,00

10 531 551,00

521 281,00

 

19 521 566,00

19 498 650,00

12 916,00

 

3 828,00

19 508 650,00

63 718 708,00

4010160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 218 300,00

13 218 300,00

9 557 100,00

392 700,00

 

60 000,00

60 000,00

 

 

 

60 000,00

13 278 300,00

4013122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

12 000,00

12 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 000,00

4013123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

38 000,00

38 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 000,00

4013133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

113 270,00

113 270,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

113 270,00

4013210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

178 500,00

178 500,00

146 311,00

 

 

 

 

 

 

 

 

178 500,00

4013242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

63 800,00

63 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 800,00

4014082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4015041 

5041

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

1 088 670,00

1 088 670,00

828 140,00

60 581,00

 

22 916,00

 

12 916,00

 

3 828,00

10 000,00

1 111 586,00

4016011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

5 800 000,00

5 800 000,00

 

 

 

8 543 900,00

8 543 900,00

 

 

 

8 543 900,00

14 343 900,00

4016014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

4 100 000,00

4 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 100 000,00

4016020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 799 000,00

1 799 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 799 000,00

4016030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

15 431 000,00

15 431 000,00

 

 

 

5 620 000,00

5 620 000,00

 

 

 

5 620 000,00

21 051 000,00

4016040 

6040

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

500 000,00

500 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500 000,00

4016090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

120 000,00

120 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 000,00

4017310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

130 000,00

130 000,00

 

 

 

130 000,00

130 000,00

4017363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

728 750,00

728 750,00

 

 

 

728 750,00

728 750,00

4017461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

850 000,00

850 000,00

 

 

 

4 416 000,00

4 416 000,00

 

 

 

4 416 000,00

5 266 000,00

4018220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4018230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641,00

25 180 641,00

7 367 816,00

627 727,00

 

33 575 376,00

33 519 100,00

56 276,00

 

 

33 519 100,00

58 756 017,00

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

25 180 641,00

25 180 641,00

7 367 816,00

627 727,00

 

33 575 376,00

33 519 100,00

56 276,00

 

 

33 519 100,00

58 756 017,00

4110160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

10 380 100,00

10 380 100,00

7 212 900,00

581 727,00

 

225 976,00

169 700,00

56 276,00

 

 

169 700,00

10 606 076,00

4113122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

26 600,00

26 600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 600,00

4113123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

8 000,00

8 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 000,00

4113133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

92 041,00

92 041,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 041,00

4113210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

188 998,00

188 998,00

154 916,00

 

 

 

 

 

 

 

 

188 998,00

4113242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

42 900,00

42 900,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 900,00

4114082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4116011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1 199 500,00

1 199 500,00

 

 

 

11 178 000,00

11 178 000,00

 

 

 

11 178 000,00

12 377 500,00

4116014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

2 600 000,00

2 600 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 600 000,00

4116020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

1 100 000,00

1 100 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 100 000,00

4116030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

8 300 000,00

8 300 000,00

 

 

 

7 100 000,00

7 100 000,00

 

 

 

7 100 000,00

15 400 000,00

4117330 

7330

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

 

 

 

 

 

400 000,00

400 000,00

 

 

 

400 000,00

400 000,00

4117461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

 

 

 

14 671 400,00

14 671 400,00

 

 

 

14 671 400,00

15 271 400,00

4118220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

78 000,00

78 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78 000,00

4118230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

489 000,00

489 000,00

 

46 000,00

 

 

 

 

 

 

 

489 000,00

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125,00

51 232 125,00

9 729 230,00

587 557,00

 

9 281 562,00

9 281 562,00

 

 

 

9 281 562,00

60 513 687,00

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

51 232 125,00

51 232 125,00

9 729 230,00

587 557,00

 

9 281 562,00

9 281 562,00

 

 

 

9 281 562,00

60 513 687,00

4210160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 554 100,00

13 554 100,00

9 557 100,00

519 557,00

 

176 000,00

176 000,00

 

 

 

176 000,00

13 730 100,00

4213122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

19 000,00

19 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 000,00

4213123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

14 500,00

14 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 500,00

4213133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 296,00

100 296,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 296,00

4213210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

209 998,00

209 998,00

172 130,00

 

 

 

 

 

 

 

 

209 998,00

4213242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

77 139,00

77 139,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77 139,00

4214082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

75 502,00

75 502,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 502,00

4216011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

13 957 490,00

13 957 490,00

 

 

 

2 472 395,00

2 472 395,00

 

 

 

2 472 395,00

16 429 885,00

4216014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

5 000 000,00

5 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 000 000,00

4216020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

400 000,00

400 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 000,00

4216030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

16 615 000,00

16 615 000,00

 

 

 

2 048 454,00

2 048 454,00

 

 

 

2 048 454,00

18 663 454,00

4217310 

7310

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

 

 

 

 

 

300 000,00

300 000,00

 

 

 

300 000,00

300 000,00

4217363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

412 000,00

412 000,00

 

 

 

412 000,00

412 000,00

4217461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

400 000,00

400 000,00

 

 

 

3 872 713,00

3 872 713,00

 

 

 

3 872 713,00

4 272 713,00

4218220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4218230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308,00

54 046 308,00

9 893 312,00

714 882,00

 

25 300 511,00

25 289 500,00

11 011,00

 

 

25 289 500,00

79 346 819,00

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

54 046 308,00

54 046 308,00

9 893 312,00

714 882,00

 

25 300 511,00

25 289 500,00

11 011,00

 

 

25 289 500,00

79 346 819,00

4310160 

0160

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

13 651 800,00

13 651 800,00

9 737 400,00

646 882,00

 

331 011,00

320 000,00

11 011,00

 

 

320 000,00

13 982 811,00

4313122 

3122

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

37 000,00

37 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 000,00

4313123 

3123

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

40 000,00

40 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 000,00

4313133 

3133

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

100 362,00

100 362,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 362,00

4313210 

3210

1050   

Організація та проведення громадських робіт

190 212,00

190 212,00

155 912,00

 

 

 

 

 

 

 

 

190 212,00

4313242 

3242

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

62 700,00

62 700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62 700,00

4314082 

4082

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

84 524,00

84 524,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 524,00

4316011 

6011

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

6 219 630,00

6 219 630,00

 

 

 

7 700 000,00

7 700 000,00

 

 

 

7 700 000,00

13 919 630,00

4316014 

6014

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

3 000 000,00

3 000 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 000 000,00

4316020 

6020

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

798 000,00

798 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

798 000,00

4316030 

6030

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

28 432 000,00

28 432 000,00

 

 

 

8 611 900,00

8 611 900,00

 

 

 

8 611 900,00

37 043 900,00

4316090 

6090

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

20 980,00

20 980,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 980,00

4317363 

7363

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

 

 

 

 

 

329 600,00

329 600,00

 

 

 

329 600,00

329 600,00

4317461 

7461

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

600 000,00

600 000,00

 

 

 

8 328 000,00

8 328 000,00

 

 

 

8 328 000,00

8 928 000,00

4318220 

8220

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

87 000,00

87 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87 000,00

4318230 

8230

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

722 100,00

722 100,00

 

68 000,00

 

 

 

 

 

 

 

722 100,00

Х

Х

Х

УСЬОГО

4 088 747 142,74

4 073 747 142,74

1 265 359 912,00

179 230 086,00

 

842 906 304,29

784 563 030,29

55 953 969,00

12 571 840,00

1 439 905,00

786 952 335,29

4 931 653 447,03

                

 

       

Додаток 6

 
       

до рішення  міської ради

       

від 10 липня 2019

       

№ 52/14

         

РОЗПОДІЛ 

коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код  Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування 
головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування об’єкта відповідно 
до проектно-кошторисної документації
 

Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)

Загальна вартість об’єкта, 
гривень

Обсяг видатків бюджету розвитку,
гривень

Рівень 
будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, 
%
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0600000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

18 078 220

 

0610000

 

 

Управління освіти Миколаївської міської ради

 

 

 

18 078 220

 

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

1 570 000

1 570 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №51 по пров.Парусному, 3-А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза (Громадський бюджет №0044)

(2019-2019)

999 995

999 995

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція спортивного майданчика ЗЗСО №42 по вул. Електронній, 73 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні робти та експертиза (Громадський бюджет №0016)

(2019-2019)

990 000

990 000

100

0617321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з прибудовою ЗОШ № 36 по вул.Чигрина, 143 у м.Миколаєві  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016 - 2019)

33 701 587

14 518 225

100

0700000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0710000

 

 

Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради

 

 

 

4 805 860

 

0717322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Реконструкція існуючого  будинку (літ. Н-1 автоклавна-кафе) під розміщення травматологічного пункту МЛШМД за адресою: вул. Корабелів, 14-в, м.Миколаїв. Коригування, в т.ч. проектні роботи та експертиза

(2015-2019)

19 609 210

4 805 860

100

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

18 982 698

 

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

 

18 982 698

 

1017324

7324

0443

Будівництво установ та закладів культури

Реконструкція Миколаївського міського палацу культури “Молодіжний”, І та ІІ черга за адресою: м.Миколаїв, Інгульський район, вул.Театральна (Васляєва), 1. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2022)

99 197 369

18 982 698

77

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

117 899 178

 

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

 

117 899 178

 

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція житлового будинку по вул.Айвазовського,3 у м.Миколаєві, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації та експертиза

(2014-2019)

12 225 631

1 043 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Лазурній та вул. Озерній у м. Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2016-2020)

41 228 867

33 739 160

61

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Троїцькій ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

686 530

64

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по пр.Миру ріг вул. Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2019)

705 848

276 336

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Космонавтів ріг вул. Турбінної, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 100 000

577 736

54

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту в м.Миколаєві по вул. Херсонське шосе ріг вул.Новозаводської, у тому числі коригування та експертиза проектно-кошторисної документації

(2017-2020)

1 500 000

1 285 560

89

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Богоявленському ріг вул.Анатолія Олійника, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 500 000

1 262 305

87

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по пр. Центральний ріг вул. 8 Березня, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 800 000

1 800 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. Великої Морської та вул. Московської, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 200 000

968 016

81

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного  об’єкта на перехресті вул.1Лінія та пр.Миру у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 200 000

1 200 000

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві на перехресті вул. 3 Слобідської та вул.Кузнецької, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

1 200 000

989 136

87

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Космонавтів (в районі ЗОШ №20), у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 200 000

676 967

59

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція фонтана в сквері біля будівлі облдержадміністрації по вул. Адміральській в м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

12 800 000

400 000

3

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція площі Соборної  в Центральному районі  м.Миколаєва,  у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2017-2020)

90 000 000

47 000 000

53

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу  «Манганарівський» («Пролетарський»),  обмеженого вулицями Адміральською - 1 Слобідською – Нікольською - Інженерною в Центральному районі м.Миколаєва,  у тому числі коригування проекту та експертиза

(2012-2020)

30 400 000

1 000 000

32

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкту  в районі військової частини по пр. Героїв України, 60,  у тому числі проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 200 000

390 000

33

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво світлофорного об'єкта в м.Миколаєві по вул. Веселинівській ріг вул.Урожайної, у т.ч. проектні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 140 566

1 087 248

100

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція перехрестя по вул.Генерала Карпенка та вул.Крилова в м.Миколаєві, в тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

19 603 291

4 500 000

23

1217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Флотський бульвар» в Центральному районі м.Миколаєва, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2018-2020)

97 325 595

19 017 184

20

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

58 952 750

 

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

 

58 952 750

 

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №106 за адресою: м. Миколаїв, пр.Богоявленський, 297, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 378 878

3 000 000

30

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу №87 за адресою: м. Миколаїв, вул.Привільна,57, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 522 744

5 100 000

13

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 за адресою: м.Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного (Ватутіна),124, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 450 928

6 000 000

31

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 за адресою: м.Миколаїв, вул.Чкалова, 114. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

37 236 228

3 000 000

11

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 19 за адресою: м.Миколаїв, вул.Передова, 11-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

61 619 634

2 100 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 144 за адресою: м.Миколаїв,  вул. Океанівська, 42, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

30 679 614

10 380 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації  будівлі дошкільного навчального закладу № 103 за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанівська, 43,в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

42 351 802

518 270

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів №45 за адресою: м.Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 58, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

20 565 725

4 000 000

9

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 57 за адресою: м. Миколаїв, вул. Лазурна, 46, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

11 917 745

300 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Миколаїв,  вул. Вільна (Свободна), 38, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

25 849 104

8 770 000

10

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція в частині термосанації будівлі «Дитячий будинок сімейного типу» за адресою: м.Миколаїв, вул. Надпрудна, 15, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

3 154 463

1 387 000

45

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі  Миколаївської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 78, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

13 806 450

100 000

5

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термосанацією будівлі дошкільного навчального закладу № 123 за адресою: м. Миколаїв, вул. Радісна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

9 162 684

900 000

15

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція котельні будівлі Миколаївської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів № 23 за адресою: м.Миколаїв, вул.Гарнізонна, 10, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2020)

3 500 000

500 000

14

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №95 «Бджілка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 67-А, 
 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

45 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №110 «Гніздечко» за адресою: м. Миколаїв, вул.  Рибна, 4, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

47 800 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №111 «Буратіно» за адресою: м. Миколаїв, пр. Корабелів, 4-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

48 000 000

1 380 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі дошкільного навчального закладу №125 «Іскорка» за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

38 000 000

1 450 000

4

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського, 30, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

50 000

1

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №50 імені Г.Л.Дівіної за адресою: м.Миколаїв,  пр.Миру, 50, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

67 000 000

1 450 000

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 за адресою: м. Миколаїв, вул. Китобоїв, 3, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

75 000 000

1 017 480

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №30 за адресою: м. Миколаїв, вул. Квітнева, 50,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

54 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №46 за адресою: м. Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

78 000 000

1 450 000

2

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №43 імені К.Ф.Ольшанського за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 291,  в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2022)

56 000 000

1 450 000

3

1317321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція господарчої будівлі загальноосвітньої школи №16 під котельню за адресою: м.Миколаїв, вул.Горького (вул.Христо Ботєва), 41, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2021)

6 300 000

300 000

5

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

47 834 463

 

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

 

47 834 463

 

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво мереж каналізації по вул.Чкалова від буд.№1/2 до вул. Рюміна;  по вул.Дунаєва від вул.Андрєєва-Палагнюка до вул.Рюміна; по вул.Сінна від буд.№10/1 до вул.Рюміна; по вул.Андрєєва-Палагнюка від буд.№1/2 до вул.Дунаєва; по вул.Рюміна від вул.Чкалова до існуючого колодязя на мережі напроти буд.№16 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2019)

4 444 379

4 348 090

100

1517310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво каналізації на території житлового фонду приватного сектору у мікрорайоні Ялти у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

7 707 234

7 399 381

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №4 по вул.М.Морська, 78 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2019)

3 162 325

1 221 489

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Нове будівництво котельні ЗОШ №29 по вул.Ватутіна, 124 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2019)

4 885 798

4 575 664

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Прибудова  ЗОШ №22 по вул.Робочій,8 в м.Миколаєві (нове будівництво) Коригування, в тому числі проектно -вишукувальні роботи та експертиза

(2016-2020)

34 485 630

2 000 000

16

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція покрівлі ЗОШ № 59 по вул. Адміральській, 24 у м. Миколаєві, у т. ч. проектно-вишукувані роботи та експертиза

(2018-2019)

3 106 754

2 974 602

100

1517321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

Реконструкція  будівлі ДНЗ №67 за адресою: просп. Миру, 7/1 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2021)

67 272 039

3 384 190

6

1517322

7322

0443

Будівництво медичних установ та закладів

Нове будівництво сімейної амбулаторії № 5 комунального некомерційного підприємства Центру первинної медико - санітарної допомоги № 4 м.Миколаєва за адресою: мкр. Матвіївка, вул. Лісова, біля будинку № 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

6 000 000

1 000 000

17

1517323

7323

0443

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Реконструкція топкової ( із змінами існуючих газових котлів) у відділеннях Центрального району міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, 19-А, у т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

1 233 887

500 385

40

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Реконструкція існуючого футбольного поля Центрального міського стадіону по вул.Спортивній, 1/1 в м. Миколаєві, в т. ч. коригування проекту та експертиза

(2017-2020)

58 478 754

10 457 352

50

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул. Курортна, 2-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 627 271

38 700

100

1517325

7325

0443

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу із штучним покриттям по вул.Світанкова, 1-а у м.Миколаїв Миколаївської області, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2019)

1 635 574

39 600

100

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво Центру надання адміністративних послуг у м.Миколаєві, в т. ч. виготовлення проекту землеустрою, проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

60 000 000

1 000 000

2

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція паркувального кармана біля будівлі по вул. 9 Поздовжній, 10-А у м.Миколаєві, у тому числі  проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

856 030

695 010

90

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Укріплення берегової частини мікрорайону Намив шляхом будівництва набережної для запобігання розмиванню (Нове будівництво підпірної стінки та бун) в м.Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза

(2017-2020)

16 301 896

1 000 000

10

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Нове будівництво  велодоріжки по пр.Богоявленському  від Широкобальського шляхопроводу до вул. Гагаріна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2018-2020)

21 000 000

4 000 000

22

1517330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція історико-культурного простору уздовж стіни ДП "Миколаївський суднобудівний завод" по вул.Набережна в м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

3 200 000

3 200 000

100

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

 

492 180

 

2917330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м.Миколаєві, у тому числі проектні роботи та експертиза

(2017-2019)

1 570 000

492 180

100

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

130 000

 

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

 

130 000

 

4017310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Нове будівництво  каналізації по вул.Пограничній-вул.Декабристів  у м.Миколаєві, у тому числі передпроектні, проектні роботи та експертиза

(2019-2020)

4 000 000

130 000

3

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

400 000

 

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

 

400 000

 

4117330

7330

0443

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Благоустрій території та улаштування скверу в районі будинків по вул.О.Ольжича (Ленінградській), 1-а, 1-б, 1-в  до вул.Айвазовського (нове будівництво), у т.ч. коригування проекту та експертиза

(2015-2020)

5 378 640

400 000

14

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

 

300 000

 

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Взуттєвик" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

150 000

150 000

100

4217310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Реконструкція скверу "Тополиний" у місті Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза

(2019-2019)

150 000

150 000

100

×

×

×

УСЬОГО

×

×

×

267 875 349

×

 

 

       

Додаток 7

       

до рішення міської ради

       

від 10 липня 2019

  
       

№ 52/14

 

 Розподіл
витрат бюджету міста Миколаєва на реалізацію міських програм у  2019 році

         

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування місцевої/регіональної програми

Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

усього

у тому числі бюджет розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0200000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

194 254 584

131 947 651

62 306 933

62 106 933

0210000

 

 

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

 

 

194 254 584

131 947 651

62 306 933

62 106 933

0210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

6 136 600

4 554 600

1 582 000

1 582 000

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

198 000

198 000

 

 

0210180 

0180    

0133   

Інша діяльність у сфері державного управління

Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29

80 000

80 000

 

 

0213121 

3121    

1040   

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

2 200 519

2 200 519

 

 

0213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

3 002 278

3 002 278

 

 

0213140 

3140    

1040   

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Програма оздоровлення та відпочинку дітей на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/12

819 600

819 600

 

 

0213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

272 455

272 455

 

 

0214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

407 583

407 583

 

 

0216084 

6084    

0610   

Витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

1 200 000

1 200 000

 

 

0216086 

6086    

0610   

Інша діяльність щодо забезпечення житлом громадян

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

402 778

 

402 778

402 778

0217426 

7426    

0455   

Інші заходи у сфері електротранспорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 000 000

10 000 000

 

 

0217610 

7610    

0411   

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

Програма розвитку малого і середнього підприємництва у м. Миколаєві на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 16.11.2017 № 28/8

182 500

182 500

 

 

0217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

42 825 355

 

42 825 355

42 825 355

0217680 

7680    

0490   

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

316 100

316 100

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма організації підтримки і реалізації стратегічних ініціатив та підготовки проектів розвитку міста Миколаєва на період 2016-2018 років

Рішення ММР 05.04.2016 №4/15

1 659 100

1 659 100

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

100 000

100 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 411 416

3 411 416

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма розвитку сталої міської мобільності м. Миколаєва на 2018-2019 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/15

2 000 000

2 000 000

 

 

0217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Цільова Програма «Цифрове місто» на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.02.2017 № 16/31

15 700 000

500 000

15 200 000

15 200 000

0218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

43 500

43 500

 

 

0218821 

8821    

1060   

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

23 400 000

20 000 000

3 400 000

 

0218822 

8822    

1060   

Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/ придбання житла

Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2022 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

-3 200 000

 

-3 200 000

 

0219770 

9770    

0180   

Інші субвенції з місцевого бюджету

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

81 000 000

81 000 000

 

 

0219800 

9800    

0180   

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

2 096 800

 

2 096 800

2 096 800

0600000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

900 407 037

868 400 949

32 006 088

32 006 088

0610000

 

 

Управління освіти  Миколаївської міської ради

 

 

900 407 037

868 400 949

32 006 088

32 006 088

0610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

301 700

225 700

76 000

76 000

0611010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

402 802 885

400 263 432

2 539 453

2 539 453

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

4 282 403

475 518

3 806 885

3 806 885

0611020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

250 968 874

243 787 467

7 181 407

7 181 407

0611030 

1030    

0921   

Надання загальної середньої освіти вечiрнiми (змінними) школами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 720 694

2 720 694

 

 

0611070 

1070    

0922   

Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

9 990 682

9 990 682

 

 

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 704

80 759

118 945

118 945

0611090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

38 044 804

38 044 804

 

 

0611110 

1110    

0930   

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

131 384 195

131 384 195

 

 

0611120 

1120    

0941   

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

4 997 884

4 997 884

 

 

0611150 

1150    

0990   

Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 570 783

6 570 783

 

 

0611161 

1161    

0990   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

17 260 676

17 260 676

 

 

0611162 

1162    

0990   

Інші програми та заходи у сфері освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

1 261 500

1 261 500

 

 

0613036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

8 400 000

8 400 000

 

 

0614030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

2 549 021

2 469 021

80 000

80 000

0614082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

467 834

467 834

 

 

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 989 995

 

1 989 995

1 989 995

0617321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

16 088 225

 

16 088 225

16 088 225

0617363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

125 178

 

125 178

125 178

0700000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

155 313 692

104 282 623

51 031 069

51 031 069

0710000

 

 

Управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради

 

 

155 313 692

104 282 623

51 031 069

51 031 069

0710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

224 303

224 303

 

 

0712010 

2010    

0731   

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

92 086 963

57 114 443

34 972 520

34 972 520

0712030 

2030    

0733   

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

23 537 302

12 657 302

10 880 000

10 880 000

0712080 

2080    

0721   

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

14 301 019

14 131 019

170 000

170 000

0712100 

2100    

0722   

Стоматологічна допомога населенню

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

1 089 552

1 089 552

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

7 323 683

7 323 683

 

 

0712111 

2111    

0726   

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Міська цільова програма "Первинна допомога" міста Миколаєва на 2019 рік"

Рішення ММР від 25.04.2019 № 51/176

8 536 000

8 536 000

 

 

0712151 

2151    

0763   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

2 206 921

2 206 921

 

 

0712152 

2152    

0763   

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

999 400

999 400

 

 

0717322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

4 805 860

 

4 805 860

4 805 860

0717363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Галузева програма розвитку "Охорона здоров'я" м. Миколаєва на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018  № 49/22

202 689

 

202 689

202 689

0800000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

168 900 384

165 267 893

3 632 491

3 632 491

0810000

 

 

Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

168 900 384

165 267 893

3 632 491

3 632 491

0810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

1 418 596

964 396

454 200

454 200

0813031 

3031    

1030   

Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

2 141 041

1 511 041

630 000

630 000

0813032 

3032    

1070   

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

2 232 000

2 232 000

 

 

0813033 

3033    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

13 900 000

13 900 000

 

 

0813034 

3034    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 500 000

1 500 000

 

 

0813035 

3035    

1070   

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

2 200 000

2 200 000

 

 

0813036 

3036    

1070   

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд електротранспортом окремим категоріям громадян

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

82 400 000

82 400 000

 

 

0813104 

3104    

1020   

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

27 888 529

26 438 529

1 450 000

1 450 000

0813105 

3105    

1010   

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

3 852 338

3 852 338

 

 

0813123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

311 349

311 349

 

 

0813160 

3160    

1010   

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 965 494

1 965 494

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

62 290

62 290

 

 

0813180 

3180    

1060   

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС)

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

16 114

16 114

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

4 299 500

4 299 500

 

 

0813191 

3191    

1030   

Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС)

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

3 188 900

3 188 900

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

1 306 753

1 306 753

 

 

0813192 

3192    

1030   

Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС)

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

256 900

256 900

 

 

0813210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

788 198

788 198

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

6 893 574

6 893 574

 

 

0813241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС)

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

1 947 420

856 629

1 090 791

1 090 791

0813242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

10 323 888

10 323 888

 

 

0817363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

7 500

 

7 500

7 500

1000000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

175 106 025

152 095 617

23 010 408

23 010 408

1010000

 

 

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради

 

 

175 106 025

152 095 617

23 010 408

23 010 408

1010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

144 000

100 000

44 000

44 000

1011100 

1100    

0960   

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

49 685 933

49 685 933

 

 

1014030 

4030    

0824   

Забезпечення діяльності бібліотек

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

35 130 591

33 967 591

1 163 000

1 163 000

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

22 787 310

22 787 310

 

 

1014060 

4060    

0828   

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

334 890

187 000

147 890

147 890

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

42 103 603

40 253 603

1 850 000

1 850 000

1014081 

4081    

0829   

Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 140

189 640

9 500

9 500

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

4 874 540

4 274 540

600 000

600 000

1014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Програма охорони культурної спадщини  міста Миколаєва на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/9

850 000

650 000

200 000

200 000

1017324 

7324    

0443   

Будівництво установ та закладів культури

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

18 982 698

 

18 982 698

18 982 698

1017363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

13 320

 

13 320

13 320

1100000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

140 169 162

130 675 493

9 493 669

9 493 669

1110000

 

 

Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради

 

 

140 169 162

130 675 493

9 493 669

9 493 669

1110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

96 252

96 252

 

 

1115011 

5011    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 790 000

4 790 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

10 000

10 000

 

 

1115012 

5012    

0810   

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

335 000

335 000

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 650

199 650

 

 

1115031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

78 041 809

76 231 388

1 810 421

1 810 421

1115032 

5032    

0810   

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

4 308 756

4 308 756

 

 

1115033 

5033    

0810   

Забезпечення підготовки спортсменів школами вищої спортивної майстерності

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

11 863 104

11 498 104

365 000

365 000

1115041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

26 773 498

20 065 250

6 708 248

6 708 248

1115062 

5062    

0810   

Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

9 831 415

9 831 415

 

 

1115063 

5063    

0810   

Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 919 678

3 309 678

610 000

610 000

1200000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

498 546 502

210 606 017

287 940 485

285 840 485

1210000

 

 

Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

 

 

498 546 502

210 606 017

287 940 485

285 840 485

1210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

706 511

626 511

80 000

80 000

1216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

81 120 142

26 005 910

55 114 232

55 114 232

1216016 

6016    

0620   

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

2 900 000

1 900 000

1 000 000

1 000 000

1216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

80 450 938

76 450 938

4 000 000

4 000 000

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

117 265 871

83 114 674

34 151 197

34 151 197

1216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

1 395 927

397 124

998 803

998 803

1217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

117 899 178

 

117 899 178

117 899 178

1217363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

279 801

 

279 801

279 801

1217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

40 767 390

20 533 860

20 233 530

20 233 530

1217670 

7670    

0490   

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

51 993 744

 

51 993 744

51 993 744

1217693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 667 000

1 577 000

90 000

90 000

1218340 

8340    

0540   

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Екологічна політика м.Миколаєва

Рішення ММР 23.12.2011 №12/19

2 100 000

 

2 100 000

 

1300000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

108 573 810

17 712 000

90 861 810

90 861 810

1310000

 

 

Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

 

 

108 573 810

17 712 000

90 861 810

90 861 810

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

23 500

 

23 500

23 500

1310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

300 000

300 000

 

 

1317321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

58 952 750

 

58 952 750

58 952 750

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

197 560

 

197 560

197 560

1317640 

7640    

0470   

Заходи з енергозбереження

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

46 600 000

15 000 000

31 600 000

31 600 000

1317693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/12

2 500 000

2 412 000

88 000

88 000

1500000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

99 661 295

273 823

99 387 472

99 387 472

1510000

 

 

Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

 

 

99 661 295

273 823

99 387 472

99 387 472

1510160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

3 337 723

273 823

3 063 900

3 063 900

1511010 

1010    

0910   

Надання дошкільної освіти

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

6 711 225

 

6 711 225

6 711 225

1511020 

1020    

0921   

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

33 186 310

 

33 186 310

33 186 310

1511090 

1090    

0960   

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Міська комплексна програма "Освіта" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/15

365 672

 

365 672

365 672

1513241 

3241    

1090   

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі – учасники АТО/ООС)

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/11

2 903 815

 

2 903 815

2 903 815

1515031 

5031    

0810   

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

3 477 795

 

3 477 795

3 477 795

1515041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

845 092

 

845 092

845 092

1516030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

999 200

 

999 200

999 200

1517310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

11 747 471

 

11 747 471

11 747 471

1517321 

7321    

0443   

Будівництво освітніх установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

14 155 945

 

14 155 945

14 155 945

1517322 

7322    

0443   

Будівництво медичних установ та закладів

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

1 000 000

 

1 000 000

1 000 000

1517323 

7323    

0443   

Будівництво установ та закладів соціальної сфери

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

500 385

 

500 385

500 385

1517325 

7325    

0443   

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 535 652

 

10 535 652

10 535 652

1517330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

9 895 010

 

9 895 010

9 895 010

1600000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

21 245 200

5 090 000

16 155 200

16 155 200

1610000

 

 

Управління містобудування та архітектури Миколаївської міської ради

 

 

21 245 200

5 090 000

16 155 200

16 155 200

1610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

240 200

15 000

225 200

225 200

1617350 

7350    

0443   

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

3 104 135

 

3 104 135

3 104 135

1617370 

7370    

0490   

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

7 131 748

 

7 131 748

7 131 748

1617693 

7693    

0490   

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

10 769 117

5 075 000

5 694 117

5 694 117

1700000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

163 438

143 438

20 000

20 000

1710000

 

 

Управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради

 

 

163 438

143 438

20 000

20 000

1710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

163 438

143 438

20 000

20 000

2900000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

11 326 562

10 778 882

547 680

547 680

2910000

 

 

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

 

 

11 326 562

10 778 882

547 680

547 680

2910160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

223 804

201 304

22 500

22 500

2917330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

492 180

 

492 180

492 180

2918110 

8110    

0320   

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/15

10 598 578

10 565 578

33 000

33 000

2918120 

8120    

0320   

Заходи з організації рятування на водах

Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.

Рішення ММР від 23.12.2016  № 13/15

12 000

12 000

 

 

3100000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

287 950

22 950

265 000

265 000

3110000

 

 

Управління комунального майна Миколаївської міської ради

 

 

287 950

22 950

265 000

265 000

3110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

287 950

22 950

265 000

265 000

3400000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

386 500

192 000

194 500

194 500

3410000

 

 

Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

 

 

386 500

192 000

194 500

194 500

3410160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

386 500

192 000

194 500

194 500

3600000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 535 200

2 535 200

 

 

3610000

 

 

Управління земельних ресурсів Миколаївської міської ради

 

 

2 535 200

2 535 200

 

 

3610160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

5 000

5 000

 

 

3617130 

7130    

0421   

Здійснення  заходів із землеустрою

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

2 530 200

2 530 200

 

 

3700000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

180 500

 

180 500

180 500

3710000

 

 

Департамент фінансів Миколаївської міської ради

 

 

180 500

 

180 500

180 500

3710160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

180 500

 

180 500

180 500

3800000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

968 981

925 981

43 000

43 000

3810000

 

 

Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

 

 

968 981

925 981

43 000

43 000

3810160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

368 981

325 981

43 000

43 000

3816020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

600 000

600 000

 

 

4000000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

50 297 767

31 447 117

18 850 650

18 850 650

4010000

 

 

Адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради

 

 

50 297 767

31 447 117

18 850 650

18 850 650

4010160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

528 275

468 275

60 000

60 000

4013122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

12 000

12 000

 

 

4013123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

38 000

38 000

 

 

4013133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

113 270

113 270

 

 

4013210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

178 500

178 500

 

 

4013242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

63 800

63 800

 

 

4014082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

75 502

75 502

 

 

4015041 

5041    

0810   

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Міська програма "Фізична культура і спорт" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/23

1 088 670

1 088 670

 

 

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

13 950 000

5 800 000

8 150 000

8 150 000

4016011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

393 900

 

393 900

393 900

4016014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

4 100 000

4 100 000

 

 

4016020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

1 799 000

1 799 000

 

 

4016030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

21 051 000

15 431 000

5 620 000

5 620 000

4016040 

6040    

0620   

Заходи, пов’язані з поліпшенням питної води

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

500 000

500 000

 

 

4016090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

120 000

120 000

 

 

4017310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

130 000

 

130 000

130 000

4017363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

80 750

 

80 750

80 750

4017461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

5 266 000

850 000

4 416 000

4 416 000

4018220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

87 000

87 000

 

 

4018230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

722 100

722 100

 

 

4100000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

48 976 368

15 457 268

33 519 100

33 519 100

4110000

 

 

Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

 

 

48 976 368

15 457 268

33 519 100

33 519 100

4110160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

826 427

656 727

169 700

169 700

4113122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

26 600

26 600

 

 

4113123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

8 000

8 000

 

 

4113133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

92 041

92 041

 

 

4113210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

188 998

188 998

 

 

4113242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

42 900

42 900

 

 

4114082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

75 502

75 502

 

 

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

12 178 000

1 000 000

11 178 000

11 178 000

4116011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 500

199 500

 

 

4116014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

2 600 000

2 600 000

 

 

4116020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

1 100 000

1 100 000

 

 

4116030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

15 400 000

8 300 000

7 100 000

7 100 000

4117330 

7330    

0443   

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

400 000

 

400 000

400 000

4117461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

15 271 400

600 000

14 671 400

14 671 400

4118220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

78 000

78 000

 

 

4118230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

489 000

489 000

 

 

4200000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

47 170 434

38 288 872

8 881 562

8 881 562

4210000

 

 

Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

 

 

47 170 434

38 288 872

8 881 562

8 881 562

4210160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

786 847

610 847

176 000

176 000

4213122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

19 000

19 000

 

 

4213123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

14 500

14 500

 

 

4213133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

100 296

100 296

 

 

4213210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

209 998

209 998

 

 

4213242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

77 139

77 139

 

 

4214082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

75 502

75 502

 

 

4216011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

16 429 885

13 957 490

2 472 395

2 472 395

4216014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

5 000 000

5 000 000

 

 

4216020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

400 000

400 000

 

 

4216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

18 518 454

16 470 000

2 048 454

2 048 454

4216030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

145 000

145 000

 

 

4217310 

7310    

0443   

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16

300 000

 

300 000

300 000

4217363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

12 000

 

12 000

12 000

4217461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

4 272 713

400 000

3 872 713

3 872 713

4218220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

87 000

87 000

 

 

4218230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

722 100

722 100

 

 

4300000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

66 105 890

41 136 390

24 969 500

24 969 500

4310000

 

 

Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

 

 

66 105 890

41 136 390

24 969 500

24 969 500

4310160 

0160    

0111   

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах

Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

1 061 882

741 882

320 000

320 000

4313122 

3122    

1040   

Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

37 000

37 000

 

 

4313123 

3123    

1040   

Заходи державної політики з питань сім'ї

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

40 000

40 000

 

 

4313133 

3133    

1040   

Інші заходи та заклади молодіжної політики

Міська програма "Молодіжна політика" на 2019-2021 роки

Рішення ММР від 21.12.2018 №49/17

100 362

100 362

 

 

4313210 

3210    

1050   

Організація та проведення громадських робіт

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

190 212

190 212

 

 

4313242 

3242    

1090   

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10

62 700

62 700

 

 

4314082 

4082    

0829   

Інші заходи в галузі культури і мистецтва

Міська комплексна програма"Культура" на 2016-2019 роки

Рішення ММР від 05.04.2016  № 4/8

84 524

84 524

 

 

4316011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

13 320 000

5 620 000

7 700 000

7 700 000

4316011 

6011    

0610   

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

599 630

599 630

 

 

4316014 

6014    

0620   

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

3 000 000

3 000 000

 

 

4316020 

6020    

0620   

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

798 000

798 000

 

 

4316030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

36 844 000

28 432 000

8 412 000

8 412 000

4316030 

6030    

0620   

Організація благоустрою населених пунктів

Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки

Рішення ММР від 13.09.2017 №24/9

199 900

 

199 900

199 900

4316090 

6090    

0640   

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

20 980

20 980

 

 

4317363 

7363    

0490   

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

9 600

 

9 600

9 600

4317461 

7461    

0456   

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки

Рішення ММР  від 23.01.2015 №45/3

8 928 000

600 000

8 328 000

8 328 000

4318220 

8220    

0380   

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

Програма «Сприяння оборонній і мобілізаційній готовності міста Миколаєва» на 2018-2020 роки

Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/14

87 000

87 000

 

 

4318230 

8230    

0380   

Інші заходи громадського порядку та безпеки

Програма "Сприяння діяльності правоохоронних органів на території міста Миколаєва на 2017-2019 роки"

Рішення ММР від 23.12.2016 №13/22

722 100

722 100

 

 

Х

Х

Х

УСЬОГО

Х

X

2 690 577 281

1 927 280 164

763 297 117

760 997 117

 

 Опубліковано: 16 липня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: