Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА_МІСЬКА_РАДА


РІШЕННЯ

№ 14/14 від 2012-01-26

Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування на території м. Миколаєва


Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 10, ч. 1 ст. 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», керуючись ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити Порядок організації та проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування на території м. Миколаєва (додається).
 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань підприємництва, інвестицій, торгівлі, побутового обслуговування та захисту прав споживачів (Женжеруху).


Міський головаВ.Д. Чайка


Затверджено
рішенням міської ради
від 26 січня 2012
№ 14/14
Порядок
організації та проведення конкурсу з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування на території м. Миколаєва1. Загальні положення
 
1.1. Порядок проведення конкурсу з визначення операторів паркування (надалі - Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.09 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» з метою впорядкування організації та проведення конкурсів з визначення підприємств, установ, організацій (далі - оператори), які залучаються балансоутримувачами майданчиків для паркування транспортних засобів для забезпечення паркування транспортних засобів.
За цим Порядком також організовуються та проводяться конкурси з визначення підприємств, установ, організацій, які залучаються балансоутримувачами для утримання та своєчасного ремонту майданчиків для паркування транспортних засобів. У такому випадку вимоги до учасників конкурсу визначаються конкурсною комісією одночасно з визначенням умов конкурсу.
1.2. Виконком Миколаївської міської ради виступає організатором конкурсу і здійснює матеріально-технічне забезпечення проведення конкурсу та роботи конкурсної комісії.
1.3. Конкурс з визначення операторів (надалі - конкурс) проводиться за ініціативою балансоутримувача майданчику для паркування транспортних засобів.
1.4. Конкурс полягає у визначенні оператора, який відповідає всім умовам конкурсу, визначеним конкурсною комісією, надав пропозиції про найменший розмір плати за надані ним послуги та ліпші умови забезпечення паркування транспортних засобів на майданчику для паркування.
1.5. Учасниками конкурсу можуть бути підприємства, установи, організації, фізичні особи – підприємці, які мають необхідну матеріально-технічну базу.
 
2.Умови конкурсу
 
2.1. Інформація про проведення конкурсу формується і публікується в газеті «Вечерний Николаев» не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення конкурсу.
2.2. Всі умови конкурсу визначаються конкурсною комісією.
2.3. Опублікована інформація про майданчик для паркування, для забезпечення паркування транспортних засобів на якому підлягає залученню за конкурсом оператора, повинна містити такі відомості:
- найменування організатора конкурсу, його юридична адреса, посадові особи організатора конкурсу, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками, номер телефону, місце отримання документації від учасників конкурсу та час роботи;
- назва та відомості про майданчик для паркування, його місцезнаходження, загальну площу, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів, режим роботи, розмір плати за паркування транспортних засобів;   
- найменування балансоутримувача майданчика для паркування, його юридична адреса, номер телефону;
- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників конкурсу;
- дата, час та місце проведення конкурсу;
- основні вимоги до конкурсантів;
- основні вимоги до умов матеріально-технічної бази, спеціалістів необхідної кваліфікації;
- термін, на який буде залучатися агент;
- інформацію щодо осіб, які не допускаються до участі в конкурсі;
- інші додаткові умови, визначені комісією.
2.4. Для участі в конкурсі учасники подають до виконкому Миколаївської міської ради заяву про участь у конкурсі за формою, встановленою організатором конкурсу, та документи:
- копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, посвідчену нотаріально;
- копії установчих документів, посвідчені нотаріально;
- копію довідки ЄДРПОУ, посвідчену нотаріально;
- оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство (реквізити, керівництво, досвід діяльності, матеріально-технічну базу, спеціалістів тощо);
- відомості про фінансовий стан (платоспроможність) учасника конкурсу;
- пропозиції щодо виконання умов конкурсу.
 
2.5. Додаткові відомості та документи, які вимагаються конкурсною комісією, надаються за згодою заявника.
2.6. Усі учасники конкурсу подають зобов'язання щодо виконання умов конкурсу.
2.7. Пропозиції надаються у конвертах з написом «На конкурс», запечатаних печаткою учасника конкурсу або особистим підписом, і не можуть бути гіршими, ніж початкові умови, запропоновані конкурсною комісією. До дати проведення конкурсу конверти з пропозиціями зберігаються у голови конкурсної комісії. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії у присутності конкурсантів, які письмово підтверджують, що конверти були неушкоджені.
2.8. Конкурсна комісія має право відмовити особі брати участь у конкурсі, якщо подані нею матеріали не відповідають вимогам цього Порядку та умовам конкурсу.
2.9. Приймання заяв на участь у конкурсі здійснюється з дати публікації оголошення про його проведення, кінцевий термін прийняття заяв - за 3 дні до дати проведення конкурсу, визначеної в публікації.
2.10. Відомості про учасників конкурсу заносяться у книгу реєстрації
окремо щодо кожного майданчика для паркування, який виноситься на конкурс.
2.11. Відомості про учасників конкурсу, кількість учасників та пропозиції учасників щодо умов конкурсу не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця.
2.12. До початку проведення конкурсу кожен учасник повинен бути ознайомлений з правилами проведення конкурсу.
 
 
3. Конкурсна комісія
 
3.1. Конкурс проводиться комісією з визначення операторів (далі — конкурсна комісія).
3.2. Конкурсна комісія визначається в складі 10 (десяти) осіб. До складу конкурсної комісії не можуть входити представники суб’єктів господарювання, які є учасниками конкурсу. Склад конкурсної комісії затверджується виконавчим комітетом Миколаївської міської ради.
3.3. Кожен член комісії, що увійшов до її складу, при прийнятті рішень має один голос.
3.4. Конкурсна комісія у дводенний термін після її створення визначає умови та процедуру проведення конкурсів, які затверджуються відповідним протоколом.
 
 
3.5. Основними функціями конкурсної комісії є:
- визначення умов та термінів проведення конкурсів;
-ознайомлення учасників конкурсу із запропонованими майданчиками для паркування;
- приймання від учасників конкурсу заяв на участь у ньому;
- вимагання додаткових відомостей та документів від учасників
конкурсу в разі необхідності;
- реєстрація поданих заяв;
- розгляд пропозицій учасників конкурсу;
- протокольне визначення переможця конкурсу.
3.6. Конкурсна комісія під час своєї діяльності має право звертатися до підприємств, установ, закладів міста за консультаціями та щодо надання
необхідних даних, зокрема про майданчики для паркування.
3.7. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії.
Голова конкурсної комісії в межах своєї компетенції:
-    скликає засідання комісії;   
-    головує на засіданнях;
-    має право давати доручення членам комісії;
-    організовує підготовку матеріалів на її розгляд;
- має вирішальний голос, якщо під час прийняття рішення про визначення переможця конкурсу голоси членів комісії розділились порівну.
У разі відсутності голови конкурсної комісії його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії, визначений головою конкурсної комісії.
3.8. Секретар конкурсної комісії:
- за дорученням голови конкурсної комісії сповіщає її членів про проведення засідань конкурсної комісії та порядок денний;
- реєструє подані на конкурс документи у журналі обліку;
- веде реєстрацію вхідної та вихідної документації;
- доводить до відома голови конкурсної комісії інформацію щодо стану підготовки до проведення конкурсу;
- оформлює протоколи засідань конкурсної комісії;
- виконує інші доручення голови конкурсної комісії.
3.9. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови наявності кворуму (більше половини членів конкурсної комісії).
3.10. Конкурс   здійснюється   в один  етап,   на  якому   визначається
переможець, згідно з умовами конкурсу та зобов'язаннями його учасників.
3.11. Засідання конкурсної комісії є закритими. У разі потреби отримання додаткової інформації конкурсна комісія має право заслухати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.
 
3.12. Комісія визначає переможця конкурсу відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти», голос голови конкурсної комісії є вирішальним.
3.13. Функції конкурсної комісії щодо кожного окремого об’єкта припиняються:
- у разі відсутності заяв про участь у конкурсі - з оголошеного кінцевого терміну прийняття пропозицій учасників конкурсу;
- у разі проведення конкурсу - з дати укладання балансоутримувачем договору з переможцем конкурсу.
 
4. Порядок проведення конкурсу та оформлення його результатів
 
4.1. Конкурсна комісія визначає переможця за найкращими пропозиціями, відповідно до п. 1.5 цього Порядку.
Якщо при відкритті запечатаних конвертів виявилося, що учасники конкурсу, які відповідно до поданих пропозицій можуть бути визнані переможцями, подали однакові пропозиції, то ці учасники конкурсу на цьому ж засіданні можуть надати додаткові пропозиції у письмовому вигляді щодо участі в забезпеченні охорони громадського порядку на території міста; тощо.
4.2. За   результатами   конкурсу   визначається   переможець,   про   що
повідомляється всім учасникам конкурсу відразу після його завершення.
У разі надходження заяви лише від одного учасника, пропозиції якого відповідають умовам конкурсу, з особою, яка її подала, балансоутримувачем укладається договір. У разі відсутності пропозицій, які відповідали б умовам конкурсу, конкурс вважається таким, що не відбувся. Інформація про учасника конкурсу та умови конкурсу по цьому майданчику для паркування відображається в протоколі.
4.3. Після  закінчення  засідання  конкурсною комісією складається
протокол, у якому зазначаються такі відомості:
-    відомості про учасників;
-    умови конкурсу;
-    пропозиції учасників конкурсу;
-    обґрунтування вибору переможця конкурсу;
-    результати конкурсу.     
4.4. Протокол підписується всіма членами конкурсної комісії, які взяли участь у голосуванні, і затверджується головою комісії у день проведення конкурсу. Результати конкурсу публікуються у газеті «Вечерний Николаев».
 
4.5. Виконком Миколаївської міської ради протягом 20 календарних днів з дати проведення конкурсу забезпечує укладання балансоутримувачем з переможцем конкурсу договору, який обов’язково має містити зобов’язання агента щодо виконання всіх умов конкурсу.
4.6. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору з балансоутримувачем конкурс проводиться повторно.    
4.7. Конкурсна документація зберігається протягом терміну дії договору та не підлягає поверненню учасникам конкурсу.
________________________________________________________________

знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: