Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

25 квітня 2019                                                                                   №51/176

Про затвердження міської цільової

програми «Первинна допомога»

міста Миколаєва на 2019 рік

 

З метою поліпшення здоров’я населення та забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого розвитку первинної ланки галузі охорони здоров’я м. Миколаєва, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську цільову програму «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік (далі – Програма, додається).

 

2. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради до 25  січня надавати узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 25 квітня  2019

№ 51/176

 

Міська цільова програма «Первинна допомога»

міста Миколаєва на 2019 рік

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Міська цільова програма «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку первинної ланки галузі охорони здоров’я м. Миколаєва.

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

У зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», впровадженням нової моделі фінансування закладів охорони здоров'я, перетворення комунальних закладів первинної медичної допомоги в некомерційні підприємства виникла необхідність у створенні нової програми розвитку та підтримки комунальних підприємств закладів охорони здоров’я міста.

У 2018 році змінено систему фінансування первинної медичної допомоги, відповідно до Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» укладено договори з Національною службою здоров’я України про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій.

Відповідно до частини 5 статті 3 Закону  України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції можуть фінансувати місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, зокрема щодо оновлення матеріально-технічної бази, капітального ремонту, реконструкції, підвищення оплати праці медичних працівників (програми «місцевих стимулів»), а також місцеві програми надання населенню медичних послуг, місцеві програми громадського здоров’я та інші програми в охороні здоров’я.

Відповідно до підпункту «г» пункту 3 частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України з місцевого бюджету для закладів, які надають первинну медичну допомогу, можуть  фінансуватися: оплата комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, місцеві програми надання населенню медичних послуг з первинної медичної допомоги населенню.

Прийняття Програми сприятиме подальшому розвитку та підтримці профілактичної спрямованості системи охорони здоров’я, наближенню якісної медичної допомоги сучасного рівня до мешканців міста, впровадженню новітніх технологій та поліпшенню громадського здоров’я.

 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА

 

Існуючі проблеми в реформуванні первинної ланки надання медичної допомоги мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій і програм.

Первинну медичну допомогу жителі міста отримують в 7 центрах  первинної медико-санітарної  допомоги, до складу яких входить 38 амбулаторій  загальної практики сімейної медицини.

 

Демографічна ситуація в місті характеризується від’ємним природним приростом:

2017 р.:  - 0.7;

2018 р.:  - 1.2.

Народжуваність на 1000 населення в 2018 році зменшилась і складає 8,4 проти 9,1 у 2017 році.

Показник загальної смертності на 1000 населення зменшився і складає 9,6 проти 9,8 у 2017 році.

Показник смертності на 100 тисяч дорослого населення знизився на 2,4%.

Показник первинної інвалідності дітей за 2018 рік становить - 224,78 проти 216,97 на 10 тисяч дитячого населення у 2017 році.

Показник первинного виходу на інвалідність серед дорослого населення за 2018 рік на 10 тисяч населення становить 22,0 проти 22,7 за аналогічний період минулого року.

Показник первинного виходу на інвалідність серед працездатного населення у 2018 році складає 25,3 на 10 тисяч населення проти 23.5 у 2017 році.

Захворюваність серед дорослого населення на хвороби системи кровообігу за 2018 рік зменшилась у порівнянні з 2017 роком з 111,1 до 103,0 
(-7,3%).

Рівень смертності від хвороб серцево-судинних захворювань зменшився і складає 7,8 проти 8,0 (-1,5%) за 2017 рік.

Рівень поширеності гіпертонічної хвороби зріс на 1% у порівнянні з показником 2017 року і складає 403,4 на 1000 населення  проти 399,4 на 1000 населення у 2017 році.

Рівень захворюваності на інсульти на 1000 населення за  2018 рік також знизився  і складає 2,22 проти 2,27  у 2017 році (- 2,24 %).

Рівень смертності від інсультів у 2018 році знизився на 19,0% і склав 0,58 на 1000 дорослого населення проти 0,72 у 2017 році.

Показник поширеності злоякісними новоутвореннями склав 3674,7 на 100 тис. населення, проти 3501,0 на 100 тис. населення у 2017 році.   

У місті у 2018 році знизився рівень смертності від злоякісних новоутворень на 3,1%.

Кількість профілактичних оглядів у м. Миколаєві у 2018 році складає 805,0 на 1000 населення проти 781,0 у 2017 році.

Збільшився в 2018 році показник виявлення туберкульозу при профогляді. Він складає 43,5 проти 40,8 на 100 тис. населення у 2017 році.

Значну проблему складає кадровий дефіцит на первинному рівні надання медичної допомоги. Укомплектованість лікарями первинної ланки складає 63,7%, середнім медичним персоналом – 73%.

Одним з основних та дієвих заходів щодо вирішення кадрового питання є забезпечення молодих спеціалістів житлом.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання первинної медичної допомоги.

 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання;

- оптимізації організації та механізму фінансування системи надання медичної допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення;

- проведення ефективних заходів щодо покращання медичної та соціальної реабілітація хворих, умов їх перебування в соціумі;

- забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста;

- створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією;

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування.

 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Виконання Програми передбачається здійснити протягом                                2019 року.

Фінансування заходів Програми здійснюється в межах коштів, затверджених у бюджеті м. Миколаєва на відповідній рік. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми до 15 січня надають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт міської цільової програми «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік.

 

Додаток 2. Завдання та заходи міської цільової програми «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік.

 

Додаток 3. Результативні показники міської цільової програми «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік.

 

___________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської цільової програми «Первинна допомога»

міста Миколаєва на 2019 рік

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці: комунальні некомерційні підприємства Миколаївської міської ради «Центри первинної медико-санітарної допомоги».

 

6. Термін виконання: 2019 рік.

 

7. Обсяги та джерела фінансування: кошти міського бюджету в сумі 41000 тис. грн.

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської цільової програми «Первинна допомога» міста Миколаєва на 2019 рік

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.*

Очікуваний результат

Джерело фінансування

 

 

 

2019 рік

 

 

 

І

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам з метою забезпечення надання населенню міста первинної медичної допомоги

 

 

2019

 

Кошти міського бюджету

27500

 

 

 

1.

 

Поліпшити матеріально-технічну базу лікувальних закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

20000

Зниження рівня загальної захворюваності населення та занедбаних випадків захворювань

 

 

2.

 

Забезпечити лікувальні заклади міста, що надають первинну допомогу, видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

7500

Стале функціонування лікувальних закладів

 

 

ІІ

Медико-санітарне забезпечення населення міста Миколаєва

 

2019

 

Кошти міського бюджету

13500

 

 

 

1.

 

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для сезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

Попередження захворюваності в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників) в період епідемічного підвищення захворюваності

 

 

 

2.

 

Забезпечити охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення відповідно до Календаря щеплень та, в разі необхідності за епідемічними показаннями, проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції, гепатиту А і В на випадок виникнення спалаху захворювань

 

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

100

Зниження інфекційної захворюваності керованими інфекціями

 

 

3.

 

Забезпечити медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

Кошти міського бюджету

800

Збільшення відсотка хворих з тривалістю життя 5 років

 

 

4.

 

Забезпечити осіб, у тому числі дітей з інвалідністю засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

3000

Забезпечення компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації осіб, у тому числі дітей з інвалідністю з вираженими порушеннями функцій органів та систем

 

 

 

5.

 

Забезпечити громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання

 

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

500

 

Зниження показників інвалідності та смертності

 

 

6.

 

Забезпечити безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

2019

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Кошти міського бюджету

9000

Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, у тому числі працездатного населення

 

 

 

 

Всього

 

Кошти міського бюджету

41000

 

 

 

*      Остаточний обсяг коштів Програми визначається рішенням Миколаївської міської ради під час затвердження та виконання бюджету міста Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком.

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

міської цільової програми «Первинна допомога» міста Миколаєва

 на 2019 рік

 

Назва показника

Одиниця виміру

2019

І Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам з метою забезпечення надання населенню міста первинної медичної допомоги

 

 

затрат

 

 

Обсяг видатків запланованих на придбання обладнання

тис. грн.

10000

Обсяг видатків запланованих на  проведення капітальних ремонтів

тис. грн.

10000

продукту

 

 

Кількість одиниць придбаного обладнання

од.

120

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати

од.

10

ефективності

 

 

Середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання

тис. грн.

83,333

Середні вартість ремонту одного об’єкта

тис. грн.

1000,000

якості

 

 

Економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

тис. грн.

10,300

Питома вага відремонтованих об’єктів у загальній кількості об’єктів, що потребують ремонту

%

55

затрат

 

 

Обсяг видатків на оплату комунальних послуг

тис. грн.

7500

продукту

 

 

Кількість установ

шт.

7

ефективності

 

 

Середні витрати на оплату комунальних послуг на 1 установу

тис. грн.

1071,429

якості

 

 

Темп зростання середніх витрат на оплату комунальних послуг порівняно з минулим роком

%

24,9

ІІ Медико-санітарне забезпечення населення міста Миколаєва

 

 

затрат

 

 

Обсяг видатків на закупівлю імунобіологічних препаратів для сезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т. ч. медпрацівників)

тис. грн.

100

Обсяг видатків для проведення профілактичних щеплень цільових груп населення відповідно до календаря щеплень

тис. грн.

100

продукту

 

 

Кількість населення, що підлягає щепленню

осіб

111238

ефективності

 

 

Охоплення населення щепленням

%

85

якості

 

 

Зниження показника захворюваності та смертності

%

-0,5

затрат

 

 

Обсяг видатків для забезпечення медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих

тис. грн.

800

продукту

 

 

Кількість осіб, які знаходяться на "Д" обліку з груп ризику та онкохворі

осіб

16778

ефективності

 

 

Збільшення показника виявлення онкопатології на ранніх стадіях (або занедбаних станів)

%

0,5

затрат

 

 

Обсяг видатків для забезпечення осіб, у тому числі дітей з інвалідністю засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами

тис. грн.

3000

продукту

 

 

Кількість хворих

осіб

1125

ефективності

 

 

Середні витрати на 1 хворого

тис. грн.

2,667

якості

 

 

Забезпечення медичної та соціальної реабілітації осіб, у тому числі дітей з інвалідністю

%

85

затрат

 

 

Обсяг видатків для забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання 

тис. грн.

500

продукту

 

 

Кількість хворих

осіб

3

ефективності

 

 

Середні витрати на 1 хворого

тис. грн.

166,667

якості

 

 

Зниження показників інвалідності та смертності

%

-0,5

затрат

 

 

Обсяг видатків для забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів та рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань 

тис. грн.

9000

продукту

 

 

Кількість громадян пільгової категорії

осіб

2700

ефективності

 

 

Середні витрати на 1 пільговика

тис. грн.

3,333

якості

 

 

Зниження показника загальної захворюваності та інвалідизації населення

%

-1,5

 

 Опубліковано: 7 травня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: