Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

29 березня 2019                                                                                           № 96р

Про внесення змін до розпорядження

міського голови від 03.03.2017 № 54р

«Про затвердження структур та

Положень про структурні підрозділи

виконавчого комітету Миколаївської

міської ради» ( зі змінами)

 

Враховуючи розпорядження міського голови від 28.03.2019№ 94 р «Про внесення змін до розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45 р «Про затвердження штатної чисельності виконавчих органів Миколаївської міської ради», керуючись п.п. 19, 20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 03.03.2017№ 54р «Про затвердження структур та Положень про структурні підрозділи виконавчого комітету Миколаївської міської ради» зі змінами, внесеними розпорядженнями міського головивід 29.08.2017 № 279р, від 03.10.2017 № 319р, від 25.07.2018 № 212р,  від 25.09.2018 № 291р, від 29.12.2018 № 420р, від 6.02.2019 № 32р, від 15.02.2019 №42 р, від 27.03.2019 № 91 р.

1.1. Внести зміни до структури департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.1.1. Створити сектор з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.1.2.Вилучити 1 одиницю головного спеціаліста відділу економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.1.3. Ввести 1 одиницю завідувача сектора у сектор з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.1.4. Ввести 1 одиницю головного спеціаліста у сектор з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради.

1.1.5. Ввести 1 одиницю заступника директора департаменту.

1.2. Затвердити структуру департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради в новій редакції  (додається).

1.3. Пункт 4.3 розділу 4 «Структура та організація роботи» Положення про управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради викласти в новій редакції:

«4.3. До складу управління входять:

- заступник директора департаменту – начальник управління 1

відділ соціально-економічного програмування

-  начальник відділу 1

- головнийспеціаліст 2

відділ економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів

- начальник відділу 1

- головнийспеціаліст 3

відділ ефективного використання виробничих ресурсів та розвитку підприємництва

- начальник відділу 1

- головний спеціаліст 3

сектор з питань туризму

-        завідувач сектору 1

-  головний спеціаліст 1 »

1.4. Пункт 4.3 розділу 4 «Структура та організація роботи» Положення про відділ економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради викласти в новій редакції:

«4.3. До складу відділу входять:

- начальник відділу 1

- головний спеціаліст  3».

1.5. У розділі 3 «Повноваження відділу» Положення про відділ економічного аналізу та ефективного використання бюджетних коштів управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради виключити пункт 3.30: «Організація заходів з маркетингу галузей та територій міста з метою  підвищення конкурентоспроможності міста та сприяння розвитку туристичної індустрії».

1.6. Затвердити Положення про сектор з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (додається).

2. Начальнику відділу кадрів Миколаївської міської ради Кузьмичовій Н.В., начальнику відділу бухгалтерського обліку Миколаївської міської ради Щербаковій І.М. провести відповідні організаційні заходи згідно з діючим законодавством.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                               О.Ф. Сєнкевич

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 березня 2019

№ 96р

СТРУКТУРА

департаменту економічного розвитку

 Миколаївської міської ради

Найменування

Штатна чисельність (одиниць)

Директор департаменту

1

Заступник директора департаменту

1

Управління економіки та інвестицій

14

Управління з розвитку споживчого ринку

10

Разом

26

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 29 березня 2019

№ 96р

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор з питань туризму

управлінняекономіки та інвестицій

департаменту економічногорозвитку

Миколаївськоїміської ради

 

1. Загальніположення

1.1. Сектор з питань туризму управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі – сектор) входить до складу управління економіки та інвестицій департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради (далі – управління), є підзвітним і підконтрольним міській раді, підпорядкованим виконавчому комітету Миколаївської міської ради, міському голові, першому заступнику міського голови, директору департаменту економічного розвитку та начальнику управління.

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради, Положенням про управління економіки та інвестицій та цим Положенням.

Рекомендації постійних комісій міської ради підлягають обов’язковому розгляду. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

1.3. Сектор утримується за рахунок міського бюджету.

1.4. Працівники сектору є посадовими особами місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та іншими законодавчими актами.

 

2. Основні завдання

 

2.1. Реалізація повноважень виконавчих органів Миколаївської міської ради в галузі туризму з метою збалансованого соціально-економічного розвитку міста.

3. Повноваження сектору

3.1. Організація заходів з маркетингу галузей та територій міста з метою  підвищення конкурентоспроможності міста.

3.2 Сприяння розвитку туристичної індустрії

3.3. Координація виконання проектів міжнародної технічної допомоги та взаємодія з неприбутковими організаціями з питань залучення коштів міжнародної технічної допомоги у галузі туризму.

3.4. Розробка міської Програми розвитку туризму в місті та організація її виконання.

3.5. Підготовка проектів між народної технічної допомоги для реалізації проектів міського розвитку у галузі туризму.

3.6. Участь у підготовці та проведенні семінарів, конференцій та інших заходів з питань туризму.

3.7. Здійснення заходів щодо залучення суб’єктів господарювання в галузі туризму до участі у ярмарках, виставках, конкурсах тощо.

3.8. Розроблення проектів нормативно-правових актів (рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови), пов’язаних з виконанням покладених на сектор функцій.

3.9. Надання до уповноваженого органу міської ради якісної інформації про діяльність виконавчого органу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради та власній веб-сторінці виконавчого органу (у разі наявності).

3.10. Здійснення співробітництва з громадськими організаціями, громадськими радами у межах повноважень.

3.11. Одержання в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій міста інформації, документів і матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор завдань.

3.12. Взаємодія з виконавчими органами міської ради у процесі виконання покладених на сектор завдань.

3.13. Залучення спеціалістів виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції сектору.

3.14. Внесення міському голові пропозицій з питань удосконалення роботи виконавчого органу.

3.15. Скликання у встановленому порядку нарад з питань, які належать до компетенції сектору.

4. Структура та організація роботи 

4.1. Завідувач сектору та головний спеціаліст сектору призначаються на посади та звільняються з посад міським головою в порядку, визначеному законодавством.

4.2. Посадові обов’язки працівників сектору визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються директором департаменту.

4.3. До складу сектору входять:

- завідувач сектору                                                                                  1

- головний спеціаліст                                                                               1

 

5. Керівництво сектору 

5.1. Сектор очолює завідувач, який безпосередньо підпорядкований  начальнику управління та директору департаменту економічного розвитку, їм підконтрольний та підзвітний.

5.2. Завідувач сектору:

5.2.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства  за своєчасне та якісне виконання покладених на сектор завдань, а також за стан трудової та виконавської дисципліни.

5.2.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності працівників сектору.

5.2.3. Складає та погоджує посадові інструкції працівників сектору.

5.2.4. Погоджує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і матеріальної допомоги на оздоровлення та для вирішення соціально-побутових питань.

5.2.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням.

 

6. Заключніположення

6.1. Працівники сектору повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та працівників.

6.2. Працівники сектору несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю працівників сектору при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.

6.3. Працівники сектору мають право в разі виникнення конфліктної ситуації з керівником виконавчого органу міської ради звернутися з відповідною заявою до постійної комісії міської ради з питань прав людини, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики.

6.4. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.

__________________________________________________________________

 Опубліковано: 9 квітня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: