Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2018                                                                                    № 49/22

Про затвердження галузевої

програми розвитку «Охорона

здоров’я» м. Миколаєва на

2019-2021 роки

 

З метою поліпшення здоров’я населення та забезпечення соціально-економічного розвитку міста, подальшого удосконалення роботи в галузі охорони здоров’я м. Миколаєва, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити галузеву програму розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки (далі – Програма, додається).

 

2. Управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25  січня надавати узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку (Бернацького), з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза).

 

Міський голова                                                                                     О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21 грудня 2018

№ 49/22

 

ГАЛУЗЕВА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ

«Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Галузева програма розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я м. Миколаєва.

У Програмі викладені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Миколаєві, метою яких є забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, упередження і зниження захворюваності, інвалідності та смертності.

Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я відповідно до потреб населення у різних видах медичної допомоги та створення мережі закладів первинного та вторинного рівнів відбувається шляхом реорганізації, перепрофілювання частини лікувальних закладів та можливістю самостійно обирати лікаря.

У відповідності до плану реформування первинної ланки надання медичної допомоги, на даний час сім центрів первинної медико-санітарної допомоги з мережею 38 сімейних амбулаторій пройшли процес реорганізації з комунальних установ в комунальні некомерційні підприємства.

Проводиться відповідна робота щодо заключення договорів закладами охорони здоров’я первинного рівня м. Миколаєва з Національною службою здоров’я України.

Згідно із затвердженими етапами реформування закладами охорони здоров’я первинного рівня продовжується процес заключення декларацій з мешканцями міста відповідно до діючої нормативної бази.

Проводиться підготовча робота щодо функціонування закладів охорони здоров’я 2-го рівня в умовах затвердженого госпітального округу, відповідно до вимог чинного законодавства. Нова модель фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги запрацює з 2020 року.

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні медичні технології за рахунок оснащення сучасним медичним обладнанням, що сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі наукових досліджень.

У закладах охорони здоров’я міста використовуються галузеві та міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань та реабілітації хворих.

 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА

 

Реформування галузі охорони здоров’я міста, здійснення належного обсягу наданням медичної допомоги населенню м. Миколаєва вимагає суттєвого покращання.

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

Демографічна ситуація в місті характеризується від’ємним природним приростом:

2015 р. – -0,8;

2016 р. – -0,8;

2017 р. – -0,7.

Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально-значущих хвороб, онкологічних захворювань.

 

Захворюваність населення (вперше виявлено хвороб)

серед дорослого населення (рівень на 1000 населення)

2015

2016

2017

626,0

640,0

643,8

 

 

Поширеність хвороб серед дорослого населення (рівень на 1000 населення)

2015

2016

2017

2186,2

2211,1

2248,1

 

 

Поширеність хвороб серед підлітків (рівень на 1000 населення)

2015

2016

2017

1824,5

1948,8

1987,6

 

 

Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення

2015

2016

2017

885,7

885,7

900,4

 

 

Поширеність на ВІЛ/СНІД (рівень на 100 тисяч населення)

2015

2016

2017

834,86

847,02

895,34

 

 

Поширеність на туберкульоз (рівень на 100 тисяч населення)

2015

2016

2017

112,8

121,5

104,9

 

 

Поширеність на злоякісні захворювання ((рівень на 100 тисяч населення)

2015

2016

2017

3769,2

3686,2

4012,7

 

 

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. За останні 3 роки відмічено зростання поширеності захворювань на ВІЛ/СНІД.

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. Існує загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних інфекцій та паразитарних хвороб.

 

Поширеність на інфекційні захворювання (рівень на 100 тисяч населення)

2015

2016

2017

1131,6

1197,9

1330,6

 

 

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності.

 

Рівень поширеності на цукровий діабет (на 1000 населення)

2015

2016

2017

33,5

34,6

35,3

 

 

Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я городян, яке має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку міста.

В 2015-2017 роках відмічена тенденція до зменшення числа пологів:

2015 р. – 53,64;

2016 р. – 50,32;

2017 р. – 49,22.

У т.ч. за 6 місяців 2018 року показник знизився до 20,06 (динаміка -14,4% в порівнянні з 6 місяцями 2017 року).

Рівень нормальних пологів теж зменшився у зв’язку зі значним збільшенням кількості вагітних з супутньою соматичною патологією.

Враховуючи значне зростання  щорічного обсягу медичної допомоги, наявну матеріально-технічну базу, фактичний рівень зношеності медичного обладнання та тривалі строки його експлуатації, в місті гостро стоїть питання необхідності придбання сучасного обладнання.

На сьогодні медичне обладнання для діагностики та лікування, що використовується в лікувальних закладах міста, в середньому на 80-85% вичерпало свій ресурс експлуатації. Не вистачає сучасного медичного обладнання для організації надання невідкладної медичної допомоги, раннього виявлення захворювань та проведення об’єктивної експертної оцінки патологічного процесу у хворих, діагностики вагітності та вроджених вад розвитку.

Значну проблему складає кадровий дефіцит в сфері охорони здоров’я. Галузь потребує підготовки фахівців для надання первинної та спеціалізованої медичної допомоги, середніх та молодших медичних працівників, покращання умов їх праці.

Одним із основних та дієвих заходів до оновлення кадрового потенціалу в закладах охорони здоров’я міста є забезпечення молодих спеціалістів житлом.

Зумовлює необхідність подальшого поліпшення комплексу заходів, спрямованих на покращання репродуктивного здоров’я, рівень обізнаності щодо здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, планування сім’ї, відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, використання сучасних методів контрацепції.

Система охорони здоров’я не задовольняє у повному обсязі потреби населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. Попередні реформи у сфері охорони здоров’я не дали бажаного результату у зв’язку з тим, що мали непослідовний, переважно фрагментарний характер, систему надання медичної допомоги, що не дозволило адаптувати її до потреб населення.

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я.

 

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ

 

Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом:

- надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення надання населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання;

- забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної допомоги;

- проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту;

- проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями;

- проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань серед населення міста;

- проведення ефективних заходів щодо покращання медичної та соціальної реабілітація хворих, умов їх перебування в соціумі;

- активізування профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-судинними, онкологічними захворюваннями, захворюваннями населення на цукровий діабет та соціально значущими захворюваннями;

- фінансування інформаційно-аналітичних систем в закладах охорони здоров’я з метою проведення аналізу статистичних даних захворюваності населення;

- забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази;

- забезпечення автономізації закладів охорони здоров’я міста;

- створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією;

- започаткування діяльності госпітальної ради;

- вирішення кадрового питання;

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та лікування;

- забезпечення надання своєчасної сучасної невідкладної допомоги та оснащення закладів охорони здоров’я необхідним для її надання медичним обладнанням;

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів масової інформації;

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань на ранніх стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або на стадії мінімальних морфологічних змін;

- пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню похилого віку.

 

5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ

 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я України з державного бюджету, медичної субвенції, за рахунок коштів міського бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів Програми здійснюється у межах видатків, що передбачаються у державному та міському бюджетах. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету.

 

 

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ

ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням здійснює управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

Виконавці Програми щороку до 15 січня надають управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради інформацію про виконання цієї Програми за попередній рік.

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради щороку до 25 січня надає узагальнену інформацію про виконання цієї Програми міському голові та постійній комісії міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту.

 

7. ДОДАТКИ ДО ПРОГРАМИ

 

Додаток 1. Паспорт галузевої програми розвитку  «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки.

 

Додаток 2. Завдання та заходи галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки.

 

Додаток 3. Результативні показники галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки.

 

___________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

галузевої програми розвитку

«Охорона здоров’я» м. Миколаєва на 2019-2021 роки

 

1. Програму затверджено рішенням міської ради від ________ № _______

 

2. Ініціатор: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

3. Розробник Програми: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

4. Відповідальний виконавець: управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради.

 

5. Співвиконавці: установи, підпорядковані управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради

 

6. Термін виконання: 2019-2021 роки

 

7. Обсяги та джерела фінансування

 

Джерело фінансування

Обсяг фінансування

(тис. грн.)

У тому числі за роками (тис. грн.)

2019

2020

2021

Кошти міського бюджету

1606849

489725

508104

609020

Кошти медичної субвенції

494345

494345

0

0

Інші джерела фінансування

1898890

154610

825390

918890

Всього

4000084

1138680

1333494

1527910

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва

на 2019-2021 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

Всього

У тому числі за роками

2019

2020

2021

 

І

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам з метою забезпечення надання населенню міста первинної медичної допомоги

 

2019-2021

 

Всього

28500

29000

30000

 

 

Кошти міського бюджету

17500

18000

19000

 

Інші джерела фінансування

11000

11000

11000

 

1.

 

Поліпшити матеріально-технічну базу лікувальних закладів, що надають первинну медико-санітарну допомогу

2019-2021

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

20000

20000

20000

Зниження рівня загальної захворюваності населення та занедбаних випадків захворювань

 

Кошти міського бюджету

10000

10000

10000

 

Інші джерела фінансування

10000

10000

10000

 

2.

 

Забезпечити лікувальні заклади міста, що надають первинну допомогу, видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2019-2021

КНП ММР «ЦПМСД № 1», КНП ММР «ЦПМСД № 2», КНП ММР «ЦПМСД № 3», КНП ММР «ЦПМСД № 4», КНП ММР «ЦПМСД № 5», КНП ММР «ЦПМСД № 6», КНП ММР «ЦПМСД № 7», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

8500

9000

10000

Стале функціонування лікувальних закладів

 

Кошти міського бюджету

7500

8000

9000

 

Інші джерела фінансування

1000

1000

1000

 

ІІ

Забезпечення умов безпечного материнства

 

2019-2021

 

Всього

23790

23770

23770

 

 

Кошти міського бюджету

12820

12820

12820

 

Кошти медичної субвенції

1320

 

 

 

Інші джерела фінансування

9650

10950

10950

 

1.

 

Забезпечити ведення реєстру вагітних, роділь та породіль високого ступеня акушерського і перинатального ризику та створення реєстру жінок репродуктивного віку, що мають важку екстрагенітальну патологію

2019-2021

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

0

0

0

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

 

Кошти медичної субвенції

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

 

Інші джерела фінансування

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

Без додатко-вого фінансу-вання

 

2.

 

Забезпечити лікування тяжких форм анемії у вагітних. Закуповувати препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

2019-2021

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

90

70

70

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

20

20

20

 

Кошти медичної субвенції

20

 

 

 

Інші джерела фінансування

50

50

50

 

3.

 

Забезпечити акушерські відділення препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі кровотечі та інших ускладнень вагітності та пологів

2019-2021

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

2000

2000

2000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

1000

 

 

 

Інші джерела фінансування

500

1500

1500

 

4.

 

Забезпечити проведення профілактики гемолітичної хвороби новонароджених, придбання антирезусного імуноглобуліну

2019-2021

Пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

50

50

50

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

 

 

 

 

Кошти медичної субвенції

50

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

50

50

 

5.

 

Забезпечити препаратами сурфактатного ряду для недоношених новонароджених дітей

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5

Всього

650

650

650

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

300

300

300

 

Кошти медичної субвенції

250

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

350

350

 

6.

 

Закупити сучасне обладнання (апарати для штучної вентиляції легень, кювези, нейросонографи, лампи для фототерапії, білірубінометри, кисневі концентратори) для неонатологічних відділень

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня № 5

Всього

4000

4000

4000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

2000

2000

2000

 

7.

 

Закупити апарати УЗД експертного класу для діагностики вроджених вад розвитку плода

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, пологові будинки №№ 1, 2, 3

Всього

7000

7000

7000

Зниження рівня материнської захворюваності та смертності, зниження рівня малюкової захворюваності та смертності

 

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

2000

2000

2000

 

8.

 

Поліпшити матеріально-технічне забезпечення для надання медичної допомоги жінкам з передпухлинною патологією шляхом придбання сучасного хірургічного та діагностичного обладнання та необхідних витратних матеріалів для якісної діагностики та лікування

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, пологові будинки №№ 1, 2, 3, міська лікарня №5

Всього

10000

10000

10000

Зниження рівня онкологічних захворювань у жінок

 

Кошти міського бюджету

5000

5000

5000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

5000

5000

5000

 

ІІІ

Зменшення поширеності інфекційних хвороб

 

2019-2021

 

Всього

18380

18385

18385

 

 

Кошти міського бюджету

1915

1915

1915

 

Кошти медичної субвенції

1165

 

 

 

Інші джерела фінансування

15300

16470

16470

 

1.

 

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для сезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

1100

1100

1100

Попередження захворюваності медичних працівників в період епідемічного підвищення захворюваності

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

600

600

 

2.

 

Забезпечити проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

300

300

300

Зниження захворюваності на гепатит В серед медпрацівників

 

Кошти міського бюджету

150

150

150

 

Кошти медичної субвенції

50

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

150

150

 

3.

 

Забезпечити закупівлю імунобіологічних препаратів для пасивної імунопрофілактики дітей, народжених HBsAg «+» матерями

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

30

35

35

Зниження інвалідності та смертності

 

Кошти міського бюджету

15

15

15

 

Кошти медичної субвенції

15

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

20

20

 

4.

 

Забезпечити охоплення профілактичними щепленнями цільових груп населення відповідно до Календаря щеплень та, в разі необхідності за епідемічними показаннями, проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції, гепатиту А і В

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

15250

15250

15250

Зниження інфекційної захворюваності керованими інфекціями

 

Кошти міського бюджету

250

250

250

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

15000

15000

15000

 

5.

 

Забезпечити проведення обстеження та екстрену профілактику правця та вакцинацію населення проти сказу

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

1400

1400

1400

Зниження захворюваності на сказ та правець

 

Кошти міського бюджету

800

800

800

 

Кошти медичної субвенції

600

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

600

600

 

6.

 

Оснащувати склади імунобіологічними препаратами, кабінетів щеплень та інших закладів, у яких проводяться профілактичні щеплення, холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов «холодового ланцюга» під час зберігання, транспортування, забезпечити кондиціонерами кабінети щеплень, де використовуються імунобіологічні препарати

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

300

300

300

Зниження поствакцинальних ускладнень

 

Кошти міського бюджету

200

200

200

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

100

100

 

ІV

Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного гепатиту

 

2019-2021

 

Всього

27855

32284

36300

 

 

Кошти міського бюджету

23395

27674

31590

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

4460

4610

4710

 

1.

 

Реорганізувати міський протитуберкульозний диспансер в Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб, як комунальний заклад Миколаївської міської ради, та забезпечити утримання та фінансування за рахунок коштів міського бюджету

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

14000

17000

20000

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього

 

Кошти міського бюджету

14000

17000

20000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

2.

 

Організувати проведення профілактичних флюорографічних оглядів населення з метою забезпечення обстеження населення міста

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

820

820

820

Зниження відсотка занедбаних форм туберкульозу

 

Кошти міського бюджету

820

820

820

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

3.

 

Забезпечити обстеження осіб, з підозрою на туберкульоз, методом мікроскопії мазка мокротиння з метою покращання та своєчасного виявлення хворого на туберкульоз

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

45

54

65

Збільшення відсотка мікроскопій мокротиння

 

Кошти міського бюджету

45

54

65

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

4.

 

Забезпечити проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків. Проведення щорічного навчання бригад, які здійснюють туберкулінодіагнстику. Забезпечити заклади охорони здоров’я міста туберкуліном та туберкуліновими шприцами

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

4300

5000

5300

Зниження захворюваності на туберкульоз

 

Кошти міського бюджету

2800

3500

3800

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

1500

1500

1500

 

5.

 

Забезпечити проведення превентивного лікування дітей та підлітків з латентними формами туберкульозу та оздоровлення вогнищ туберкульозної інфекції, у яких виявлено хворого на туберкульоз

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

50

60

70

Зниження захворюваності на туберкульоз

 

Кошти міського бюджету

40

50

60

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

10

10

10

 

6.

 

Забезпечити доступ до хіміопрофілактики хворих на туберкульоз з групи ризику, які знаходяться на обліку. Лікування хворих на туберкульоз (1-4 категорії) за стандартними схемами лікування протитуберкульозними ліками І та ІІ ряду

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

1950

2200

2350

Зниження показників рецидивів

 

Кошти міського бюджету

300

400

450

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

1650

1800

1900

 

7.

 

Забезпечити проведення контрольованого лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі, та попередження перерв в лікуванні протягом повного курсу

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

3200

3600

4100

Зниження випадків відриву від лікування та рецидивів.

 

Кошти міського бюджету

2200

2600

3100

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

1000

1000

1000

 

8.

 

Забезпечити препаратами для лікування побічних дій згідно з потребою

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

60

60

65

Зниження кількості алергічних реакцій на протитуберкульозні препарати, АРВ препарати

 

Кошти міського бюджету

60

60

65

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

9.

 

Забезпечити моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного обстеження та мікроскопічного дослідження мокротиння для міського протитуберкульозного диспансеру

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер  (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

150

170

200

Зниження відсотка деструктивних форм туберкульозу та бактеріовиділювачів

 

Кошти міського бюджету

150

170

200

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

10.

 

Забезпечити відповідно до пункту V наказу МОЗ України від 18.08.2010 № 684 протитуберкульозного закладу:
 бактерицидними УФО-випромінювачами, 
засобами індивідуального захисту органів дихання
, спецодягом тощо

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

2500

2500

2500

Зниження захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників

 

Кошти міського бюджету

2500

2500

2500

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

11.

 

Забезпечити вільний доступ до безоплатного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію населення

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

70

70

70

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, зниження рівня захворюваності та смертності від нього

 

Кошти міського бюджету

70

70

70

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

12.

 

Забезпечити профілактику захворювання на вірусні гепатити В і С для представників груп підвищеного ризику, у тому числі медпрацівників (експрес-тести)

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

60

60

60

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на вірусний гепатит

 

Кошти міського бюджету

60

60

60

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

13.

 

Забезпечити профілактику пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих протягом 12 місяців до підвищення СD4 кліток > 200

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

40

50

60

Зменшення рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих

 

Кошти міського бюджету

40

50

60

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

14.

 

Забезпечити лабораторний супровід лікування ВІЛ-інфекції, формування прихильності до АРТ

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

60

80

80

Зниження випадків відриву від лікування

 

Кошти міського бюджету

60

80

80

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

15.

 

Забезпечити проведення досліджень на маркери вірусних гепатитів В і С у людей, які живуть з ВІЛ, з метою виробу схеми терапії антиретровірусними препаратами

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

30

40

40

Недопущення погіршення епідеміологічної ситуації, зменшення загальної кількості хворих на вірусний гепатит

 

Кошти міського бюджету

30

40

40

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

16.

 

Забезпечити прийом ко-тримоксазола протягом проведення протитуберкульозного лікування

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб)

Всього

40

40

40

Для первинної  профілактики пневмоцистної пневмонії

 

Кошти міського бюджету

40

40

40

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

17.

 

Забезпечити укомплектування відповідно до табелів оснащення кабінетів «Довіра» в закладах охорони здоров’я міста, у тому числі кондиціонерами, холодильниками, сейфами та оргтехнікою
 
 
 
 

2019-2021

Міський протитуберкульозний диспансер (Миколаївський міський центр соціально значущих хвороб), міська лікарня № 1, міська лікарня № 3, міська лікарня № 4, міська лікарня № 5, ЛШМД

Всього

60

60

60

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД

 

Кошти міського бюджету

60

60

60

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

18.

 

Інформувати населення через засоби масової інформації з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

20

20

20

Збільшення кількості візитів до лікарів кабінетів «довіри»

 

Кошти міського бюджету

20

20

20

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

19.

 

Здійснювати заходи із профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини шляхом забезпечення закладів охорони здоров’я:

- тест-системами для планової серологічної діагностики ВІЛ-інфекції вагітних жінок та їх партнерів;

- швидкими тестами для обстеження під час пологів жінок, які не пройшли обстеження на допологовому етапі;

- медичними виробами одноразового використання вітчизняного виробництва (набори матері та дитини для пологів)

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

250

250

250

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД

 

Кошти міського бюджету

50

50

50

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

200

200

200

 

20.

 

Забезпечити засобами індивідуального захисту (в тому числі одноразовими), медичних працівників, які можуть зазнавати ризику зараження під час виконання службових обов’язків

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

150

150

150

Зниження захворюваності на ВІЛ/СНІД серед медичних працівників

 

Кошти міського бюджету

50

50

50

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

100

100

 

V

Боротьба з онкологічними захворюваннями

 

2019-2021

 

Всього

10900

11100

11400

 

 

Кошти міського бюджету

8200

8200

8200

 

Кошти медичної субвенції

1700

0

0

 

Інші джерела фінансування

1000

2900

3200

 

1.

 

Забезпечити раннє виявлення злоякісних пухлин шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинними захворюваннями

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

0

0

0

Збільшення рівня виявлення онкологічних захворювань І-ІІ стадії від загальної кількості осіб, які вперше захворіли

 

Кошти міського бюджету

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Кошти медичної субвенції

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

Інші джерела фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

Не потребує фінансування

 

2.

 

Забезпечити запровадження скринінгових програм у роботу лікувально-профілактичних закладів з метою раннього виявлення передпухлинних захворювань та злоякісних новоутворень, зокрема раку шийки матки, молочної залози та інших локалізацій; використання електронних систем цитологічного скринінгу

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

2000

2000

2000

Зниження кількості занедбаних випадків онкологічних захворювань

 

Кошти міського бюджету

1000

1000

1000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

1000

1000

1000

 

3.

 

Забезпечити створення мережі мамологічних кабінетів та дооснащення їх лікувально-діагностичною апаратурою

2019-2021

Міські лікарні №№ 4, 5, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

5500

5500

5500

Збільшення рівня виявлення новоутворень молочної залози І-ІІ ступеня від загальної кількості вперше виявлених

 

Кошти міського бюджету

5500

5500

5500

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

4.

 

Забезпечити визначення основних онкомаркерів в міській централізованій багатопрофільній клініко-діагностичній лабораторії міської лікарні № 1

2019-2021

Міська лікарня № 1

Всього

1000

1200

1500

Збільшення відсотка хворих з тривалістю життя 5 років і більше

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

700

1000

 

5.

 

Забезпечити медикаментами для паліативного лікування невиліковних онкохворих

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

2400

2400

2400

Збільшення відсотка хворих з тривалістю життя 5 років

 

Кошти міського бюджету

1200

1200

1200

 

Кошти медичної субвенції

1200

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

1200

1200

 

Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

 

2019-2021

 

Всього

39500

40500

41500

 

 

Кошти міського бюджету

18220

19220

20220

 

Кошти медичної субвенції

10680

 

 

 

Інші джерела фінансування

10600

21280

21280

 

1.

 

Забезпечити заклади охорони здоров’я, які надають невідкладну вторинну допомогу хворим на гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання, тромболітичними лікарськими засобами

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

2000

3000

4000

Зниження смертності від інсультів та інфарктів міокарда

 

Кошти міського бюджету

1000

2000

3000

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

500

1000

1000

 

2.

 

Оснащувати лікувальні заклади міста сучасним медичним обладнанням для діагностики та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

35000

35000

35000

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

Кошти міського бюджету

15000

15000

15000

 

Кошти медичної субвенції

10000

 

 

 

Інші джерела фінансування

10000

20000

20000

 

3.

 

Забезпечити використання можливостей телемедицини для діагностики гострої коронарної патології шляхом укомплектування закладів електрокардіографами та приладами для передачі даних ЕКГ до міського кардіоцентру

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

500

500

500

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

Кошти міського бюджету

300

300

300

 

Кошти медичної субвенції

100

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

200

200

 

4.

 

Забезпечити визначення показників ліпідного обміну, в тому числі холестерину населення, насамперед у груп ризику, стосовно розвитку серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

250

250

250

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

Кошти міського бюджету

220

220

220

 

Кошти медичної субвенції

30

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

30

30

 

5.

 

Забезпечити визначення рівня тропоніну та d-дімеррів у пацієнтів з гострою серцево-судинною патологією

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

250

250

250

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

Кошти міського бюджету

200

200

200

 

Кошти медичної субвенції

50

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

50

50

 

6.

 

Забезпечити придбання послуг з проведення КТ та МРТ ургентній категорії пацієнтів

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

1500

1500

1500

Покращання показників ефективності лікування та зниження загальної летальності

 

Кошти міського бюджету

1500

1500

1500

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

VІІ

Стоматологічна допомога

 

2019-2021

 

Всього

4550

4600

4700

 

 

Кошти міського бюджету

2500

2500

2500

 

Кошти медичної субвенції

1000

0

0

 

Інші джерела фінансування

1050

2100

2200

 

1.

 

Організувати медикаментозне та матеріально-технічне забезпечення міської стоматологічної поліклініки з урахуванням потреб населення

2019-2021

Міська стоматологічна поліклініка

Всього

1050

1100

1200

Покращання ефективності лікування та оздоровлення населення

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

50

600

700

 

2.

 

Забезпечити безоплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів), безоплатне забезпечення іншими протезами і протезно-ортопедичними виробами пільгового контингенту громадян

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

3500

3500

3500

Збільшення відсотка забезпечення пільгової категорії населення безоплатним зубопротезу-ванням

 

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

1000

1500

1500

 

VІІІ

Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

 

2019-2021

 

Всього

40200

42400

45400

 

 

Кошти міського бюджету

19800

19900

19900

 

Кошти медичної субвенції

4100

0

0

 

Інші джерела фінансування

16300

22500

25500

 

1.

 

Забезпечити слуховими апаратами пільгові категорії дорослого населення, які мають вади слуху

2019-2021

Міська лікарня № 4, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

200

400

400

Зниження показників інвалідизації хворих з вадами слуху

 

Кошти міського

100

200

200

 

бюджету

 

 

 

 

Кошти медичної субвенції

100

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

200

200

 

2.

 

Забезпечити інвалідів та дітей-інвалідів засобами догляду за стомою, підгузками та іншими технічними засобами для використання в амбулаторних та побутових умовах

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

3000

3000

3000

Забезпечення компенсації функцій ушкоджених органів, з метою медичної та соціальної реабілітації інваліда або дитини-інваліда з вираженими порушеннями функцій органів та систем

 

Кошти міського бюджету

2700

2700

2700

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

300

300

300

 

3.

 

Забезпечити молочними сумішами та продуктами дитячого харчування, безкоштовним лікувальним харчуванням (молочними сумішами, сухими, консервованими та ін. спеціалізованими продуктами дитячого харчування) дітей грудного і другого року життя із малозабезпечених сімей; дітей грудного та раннього віку, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; адаптованими сумішами – замінниками грудного молока дітей першого року народження, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

4000

4000

4000

Зниження рівня захворюваності дитячого населення

 

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

 

Кошти медичної субвенції

2000

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

2000

2000

 

4.

 

Забезпечити громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, медикаментами, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

4000

4000

4000

Зниження показників інвалідності та смертності

 

Кошти міського бюджету

2000

2000

2000

 

Кошти медичної субвенції

2000

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

2000

2000

 

5.

 

Забезпечити слуховими апаратами дітей-інвалідів з вадами слуху

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

500

500

500

Зниження показників інвалідизації дітей з вадами слуху

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

6.

 

Забезпечити безоплатним та пільговим відпуском лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

25000

27000

30000

Зниження загальної захворюваності та інвалідизації населення; зниження смертності, у тому числі працездатного населення

 

Кошти міського бюджету

10000

10000

10000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

15000

17000

20000

 

7.

 

Забезпечити кращі можливості для перебування пацієнтів з обмеженими можливостями в лікувальних закладах міста: облаштування палат та санітарних кімнат для осіб з обмеженими руховими можливостями, придбання функціональних ліжок та функціональних гінекологічних крісел, проведення робіт по зниженню порогів та розширенню внутрішніх дверей, облаштування пандусів та автостоянок

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

3500

3500

3500

Зниження загальної інвалідизації населення

 

Кошти міського бюджету

2500

2500

2500

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

1000

1000

1000

 

ІХ

Цукровий та нецукровий діабет

 

2019-2021

 

Всього

32405

34355

36355

 

 

Кошти міського бюджету

15775

17775

19775

 

Кошти медичної субвенції

1380

0

0

 

Інші джерела фінансування

15250

16580

16580

 

1.

 

Забезпечити заклади охорони здоров’я візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози в крові або підозри на ЦД

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міська лікарня № 1, міська лікарня № 3, міська лікарня № 4, міська лікарня № 5, ЛШМД, міська дитяча лікарня № 2

Всього

1100

1100

1100

Зниження рівня захворюваності на цукровий діабет

 

Кошти міського бюджету

500

500

500

 

Кошти медичної субвенції

500

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

600

600

 

2.

 

Забезпечити препаратами десмопресину хворих на нецукровий діабет

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги

Всього

1000

1000

1000

Зменшення відсотка інсулінозалежних форм цукрового діабету

 

Кошти міського бюджету

1000

1000

1000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

3.

 

Забезпечити хворих цукровим діабетом, дорослих та дітей (інвалідів з дитинства) засобами самоконтролю

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

200

200

200

Зниження відсотку ускладнень цукрового діабету

 

Кошти міського бюджету

100

100

100

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

100

100

100

 

4.

 

Забезпечити проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та амбулаторно-поліклінічних оглядів осіб з груп ризику

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

180

180

180

Своєчасне виявлення цукрового діабету

 

Кошти міського бюджету

100

100

100

 

Кошти медичної субвенції

80

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

80

80

 

5.

 

Забезпечити хворих на ЦД препаратами інсуліну

2019-2021

Міські лікарні №№ 1, 3, 4, 5, міська лікарня швидкої медичної допомоги, управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

25000

27000

29000

Зниження відсотка ускладнень цукрового діабету

 

Кошти міського бюджету

10000

12000

14000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

15000

15000

15000

 

6.

 

Забезпечити закупівлю витратних матеріалів до приладів для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії

2019-2021

Міська лікарня № 1

Всього

4850

4800

4800

Своєчасне виявлення ускладнень цукрового діабету

 

Кошти міського бюджету

4000

4000

4000

 

Кошти медичної субвенції

800

 

 

 

Інші джерела фінансування

50

800

800

 

7.

 

Забезпечити оснащення ендокринологічного відділення приладами для добового моніторування глюкози та витратними матеріалами до нього

2019-2021

Міська лікарня № 1

Всього

50

50

50

Підвищення ефективності лікування хворих на цукровий діабет

 

Кошти міського бюджету

50

50

50

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

8.

 

Забезпечити обстеження на ТТГ (тіріотропний гормон) пільгової категорії населення

2019-2021

Міська лікарня № 1

Всього

25

25

25

Збільшення виявлення патологій щитоподібної залози та зниження відсотку ускладнень

 

Кошти міського бюджету

25

25

25

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

Х

Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

 

2019-2021

 

Всього

12100

12100

12100

 

 

Кошти міського бюджету

10100

10100

10100

 

Кошти медичної субвенції

1000

0

0

 

Інші джерела фінансування

1000

2000

2000

 

1.

 

Забезпечити збір, обробку та аналіз статистичних даних діяльності лікувальних закладів міста

2019-2021

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики»

Всього

 

 

 

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

Кошти міського бюджету

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

 

Кошти медичної субвенції

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

 

Інші джерела фінансування

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

Не потребує фінансу-вання

 

2.

 

Забезпечити висвітлення в засобах масової інформації найважливіших та актуальних напрямків діяльності галузі

2019-2021

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

100

100

100

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

Кошти міського бюджету

100

100

100

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

 

 

 

3.

 

Забезпечити впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою лікувальних закладів міста, встановлення програмного забезпечення для запуску єдиної електронної медичної системи eHealth

2019-2021

Комунальна установа Миколаївської міської ради «Міський інформаційно-аналітичний центр медичної статистики», управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради

Всього

12000

12000

12000

Покращання рейтингових показників стану здоров’я населення

 

Кошти міського бюджету

10000

10000

10000

 

Кошти медичної субвенції

1000

 

 

 

Інші джерела фінансування

1000

2000

2000

 

ХІ

Забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази

 

2019-2021

 

Всього

900500

1085000

1268000

 

 

Кошти міського бюджету

359500

370000

463000

 

Кошти медичної субвенції

472000

0

0

 

Інші джерела фінансування

69000

715000

805000

 

1.

 

Забезпечити лікувальні заклади міста видатками на обов’язкові виплати працівникам галузі відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

550000

700000

800000

Покращання рівня надання медичної допомоги

 

Кошти міського бюджету

100000

150000

200000

 

Кошти медичної субвенції

450000

 

 

 

Інші джерела фінансування

 

550000

600000

 

2.

 

Забезпечити лікувальні заклади міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

55000

60000

70000

Покращання рівня надання медичної допомоги

 

Кошти міського бюджету

50000

55000

65000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

5000

5000

5000

 

3.

 

Забезпечити лікувальні заклади міста видатками на утримання, у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в тому числі і м’який інвентар та оплату послуг, вивезення сміття тощо

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

16500

25000

28000

Покращання рівня надання медичної допомоги

 

Кошти міського бюджету

12500

15000

18000

 

Кошти медичної субвенції

2000

 

 

 

Інші джерела фінансування

2000

10000

10000

 

4.

 

Забезпечити проведення протипожежних заходів в лікувально-профілактичних закладах міста відповідно до вимог протипожежної безпеки

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

24000

20000

20000

Забезпечення безпеки перебування у лікувальних закладах

 

Кошти міського бюджету

22000

10000

10000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

2000

10000

10000

 

5.

 

Забезпечити медичною технікою, діагностичним та іншим обладнанням, автотранспортом відповідно до табелів оснащення заклади охорони здоров’я

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

155000

170000

210000

Оновлення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів міста у відповідність до табелів оснащення

 

Кошти міського бюджету

125000

80000

80000

 

Кошти медичної субвенції

20000

 

 

 

Інші джерела фінансування

10000

90000

130000

 

6.

 

Забезпечити проведення капітальних ремонтів в лікувальних закладах міста з метою приведення до державних будівельних норм

2019-2021

Управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради, лікувально-профілактичні заклади міста

Всього

100000

110000

140000

Приведення приміщень відповідно до діючих нормативів

 

Кошти міського бюджету

50000

60000

90000

 

Кошти медичної субвенції

 

 

 

 

Інші джерела фінансування

50000

50000

50000

 

 

 

Всього

 

Всього

1138680

1333494

1527910

 

 

Кошти міського бюджету

489725

508104

609020

 

Кошти медичної субвенції

494345

 

 

 

Інші джерела фінансування

154610

825390

918890

 

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

галузевої програми розвитку «Охорона здоров’я» м. Миколаєва

на 2019-2021 роки

 

Назва показника

Одиниця виміру

2019

2020

2021

І. Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам з метою забезпечення надання населенню міста

первинної медичної допомоги за місцем проживання

затрат

 

 

 

 

Кількість комунальних некомерційних підприємств, що надають первинну медико-санітарну допомогу

од.

7

7

7

Кількість медичних працівників, які надають первинну допомогу

осіб

1371,0

1382,0

1387,0

Кількість громадян пільгових категорій, що знаходяться на обліку в закладах охорони здоров’я

осіб

75411,000

75489,000

75511,000

продукту

 

 

 

 

Забезпеченість сімейними лікарями

осіб

178

185

193

ефективності

 

 

 

 

Зниження виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

-1,5%

-2,0%

-2,5%

Зниження виявлення деструктивних форм туберкульозу

%

-0,5%

-1,0%

-1,5%

Зниження показника смертності серед населення

%

-4,5%

-9,0%

-13,6%

якості

 

 

 

 

Забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням

%

85

90

95

Забезпечення пільгових категорій громадян безкоштовними:

харчуванням

медикаментами

предметами догляду за особами з інвалідністю

 

%

 

85

85

85

 

95

95

95

 

100

100

100

ІІ. Забезпечення умов безпечного материнства

затрат

 

 

 

 

Кількість закладів

од.

11

11

11

Забезпечення препаратами для невідкладної медичної допомоги

тис. грн.

2000

2000

2000

Забезпечення сучасним медичним обладнанням

тис. грн.

13000

13000

13000

продукту

 

 

 

 

Кількість пологів

од.

4696

4696

4696

Кількість новонароджених

осіб

4728

4728

4728

ефективності

 

 

 

 

Зменшення захворювань, які ускладнили пологи

%

-0,7

-0,8

-0,9

Зменшення вроджених вад розвитку плоду

%

-0,9

-1,0

-1,5

якості

 

 

 

 

Зниження показника материнської смертності

%

0

0

0

Зниження показника малюкової смертності (на 1000 новонароджених)

9,0

8,1

7,3

ІІІ. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

затрат

 

 

 

 

Видатки на закупівлю імунобіологічних препаратів для передсезонної імунопрофілактики проти грипу в групах епідемічного ризику (в т.ч. медпрацівників)

тис. грн.

1100

1100

1100

Видатки на проведення щеплень проти гепатиту В для медичних працівників

тис. грн.

300

300

300

Видатки для проведення профілактичних щеплень цільових груп населення відповідно до календаря щеплень

тис. грн.

15250

15250

15250

Видатки на проведення екстреної профілактики правця та вакцинацію населення проти сказу

тис. грн.

800

800

800

продукту

 

 

 

 

Кількість  населення, що підлягають щепленню

осіб

111238

107639

105071

ефективності

 

 

 

 

Охоплення населення щепленнями

осіб

85%

90%

95%

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності

%

-0,5

-0,5

-0,5

IV. Заходи щодо реалізації сталої відповіді на епідемію туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного ВІЛ-інфекції/СНІДу

та вірусного гепатиту

затрат

 

 

 

 

Забезпечення функціонування Миколаївського протитуберкульозного диспансеру (Миколаївський міський центр соціально-значущих хвороб)

тис. грн.

13,319

16,982

19,780

Забезпечення імунобіологічними препаратами

тис. грн.

3797

4248

4828

продукту

 

 

 

 

Забезпечення обстеження населення груп ризику, необстежених більше 2-х років

%

97,0

98,0

98,0

Обстеження населення з інших категорій груп ризику, а також дорослого населення міста

%

98,5

99,0

99,0

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз та надання якісної медичної допомоги хворим на туберкульоз

%

50,0

53,0

55,0

Покращання та своєчасне виявлення хворих на туберкульоз методом мікроскопії мазка

%

4,0

4,7

5,0

Забезпечення флюорографічних оглядів населення міста (на 1000 населення)

осіб

820

850

890

Проведення туберкулінодіагностики у дітей та підлітків з метою своєчасної діагностики та профілактики туберкульозу

тис. грн.

3797

4248

4828

Зменшення захворюваності серед медичних працівників міста

осіб

3

3

2

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

11,0

10,0

9,0

Зниження смертності від ВІЛ-інфекції/туберкульозу (на 100 тис. населення)

 

9,0

8,0

7,0

V. Боротьба з онкологічними захворюваннями

затрат

 

 

 

 

Оснащення мамологічних кабінетів сучасною діагностичною апаратурою

тис. грн.

5500

5500

5500

Забезпечення  обстеження осіб груп ризику на основні онкомаркери

тис. грн.

1000

1000

1000

Забезпечення медикаментами для паліативного лікування невиліковних хворих.

тис. грн.

2400

2400

2400

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб, які находяться на «Д» обліку з груп ризику та онкохворі

осіб

16778

17000

17200

ефективності

 

 

 

 

Збільшення показника виявлення онкопатології на ранніх стадіях (або занедбаних станів)

%

0,5

1,0

1,5

Збільшення охоплення населення онкоскринінгом

%

1,5

2,0

2,5

якості

 

 

 

 

Зниження смертності від онкологічних захворювань

%

-0,5

-0,5

-0,5

VI. Запобігання і лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань

затрат

тис. грн.

 

 

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я, які надають невідкладну вторинну допомогу хворим на гострі серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання тромболітичними лікарськими засобами

тис. грн.

3000

5000

7000

Оснащення сучасним медичним обладнанням

тис. грн.

70000

70000

70000

Забезпечення лабораторними обстеженнями

тис. грн.

380

380

380

Придбання послуги з проведення комп’ютерної томографії ургентних категорій пацієнтів

тис. грн.

1500

1500

1500

продукту

 

 

 

 

Кількість лабораторних досліджень/рік

од.

1500000

1505000

1506000

Кількість програм в засобах масової інформації, пропагандуючих здоровий спосіб життя

од.

9

11

12

ефективності

 

 

 

 

Кількість КТ обстежень ургентної категорії хворих

осіб

2300

2300

2300

Кількість осіб, які досягли цільового рівня артеріального тиску

осіб

88814

88839

88857

Кількість осіб, яким надані рекомендації щодо модифікації стилю життя

осіб

14938

15127

16011

якості

 

 

 

 

Зниження показника смертності та інвалідності в працездатному віці

 

 

 

 

VII. Стоматологічна допомога

затрат

 

 

 

 

Забезпечення міської стоматологічної поліклініки медикаментозним та матеріально-технічним оснащенням

тис. грн..

1050

1050

1050

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб, які отримали допомогу в міський стоматологічній поліклініці

осіб

217127

219124

228151

ефективності

 

 

 

 

Забезпечення пільгової категорії населення зубопротезуванням

тис. грн.

3500

3500

3500

VIII. Медична та соціальна реабілітація хворих, покращання умов їх перебування в лікувальному закладі та соціумі

затрат

 

 

 

 

Забезпечення слуховими апаратами пільгових категорій населення

тис. грн.

700

900

900

Забезпечення пільгових категорій населення зубопротезуванням

тис. грн.

3500

3500

3500

Забезпечення осіб з інвалідністю виробами по догляду

тис. грн.

3000

3000

3000

продукту

 

 

 

 

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування

осіб

5141

5141

5141

Кількість осіб пільгових категорій, що перебувають на черзі на пільгове слухопротезування

осіб

73

73

73

ефективності

 

 

 

 

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зі слухопротезування

%

34

35

36

Відсоток осіб пільгових категорій, які отримали послуги зубопротезування

%

36

37

38

Відсоток осіб з інвалідністю, що отримали вироби по догляду від потребуючих

%

38

39

40

IХ. Цукровий та нецукровий діабет

затрат

 

 

 

 

Забезпечення хворих на цукровий діабет медичними препаратами

тис. грн.

32000

32000

32000

Забезпечення візуальними тест-смужками з метою швидкого визначення глюкози крові або підозри на цукровий діабет

тис. грн.

1100

1100

1100

продукту

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, що знаходяться на обліку в закладах охорони здоров’я

осіб

14104

14174

14225

ефективності

 

 

 

 

Кількість хворих на цукровий діабет, забезпечених медикаментами

осіб

14104

14174

14225

якості

 

 

 

 

Зниження рівня ускладнень цукрового діабету

%

-10

-10

-10

Х. Інформаційно-аналітичні системи в закладах охорони здоров’я

затрат

 

 

 

 

Впровадження інноваційних технологій шляхом оснащення сучасною комп’ютерною технікою закладів охорони здоров’я міста

тис. грн.

12000

12000

12000

Встановлення програмного забезпечення для запуску єдиної електронної системи e-Health

тис. грн.

1000

1000

1000

продукту

 

 

 

 

Кількість закладів охорони здоров’я міста

од.

13

13

13

ефективності

 

 

 

 

Середні витрати на придбання 1 одиниці техніки

тис. грн.

11

12

13

якості

 

 

 

 

Збільшення видатків на придбання 1 одиниці техніки

%

3

4

5

ХІ. Забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним оновленням матеріально-технічної бази

затрат

 

 

 

 

Забезпечення закладів охорони здоров’я міста видатками на оплату енергоносіїв та комунальних послуг

тис. грн.

55000

60000

70000

Матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я міста

тис. грн.

854000

989000

1155000

Проведення протипожежних заходів в закладах охорони здоров’я міста

тис. грн.

26000

26000

26000

продукту

 

 

 

 

Кількість закладів охорони здоров’я міста

од.

22

20

20

ефективності

 

 

 

 

Середня вартість придбання одиниці обладнання

тис. грн.

150000

180000

200000

Середні витрати на проведення протипожежного заходу

тис. грн.

1182

1182

1182

якості

 

 

 

 

Темп зростання середніх витрат на проведення протипожежних заходів

%

6

7

8

 

 Опубліковано: 22 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: