Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

21 грудня 2018                                                                                      № 49/15

Про затвердження міської

комплексної програми «Освіта»

на 2019-2021 роки

 

З метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти, визначення перспектив і подальшого розвитку освітньої галузі, забезпечення відповідності змісту освіти потребам і викликам сучасного суспільства, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити міську комплексну програму «Освіта» на 2019-2021 роки (далі – Програма, додається).

 

2. Управлінню освіти Миколаївської міської ради щорічно до 20 січня надавати до міської ради інформацію про хід виконання Програми.

 

3. Департаменту фінансів Миколаївської міської ради (Святелик), управлінню освіти Миколаївської міської ради (Личко) забезпечити фінансування Програми в межах коштів, передбачених у міському бюджеті на відповідний рік.

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради  з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

Міський голова                                                                               О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 21 грудня 2018

№ 49/15

 

Міська комплексна програма «Освіта»

на 2019-2021 роки

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Міська комплексна програма «Освіта» на 2019-2021 роки (далі – Програма) визначає мету, стратегічні завдання розвитку освіти, конкретизує шляхи їх реалізації, очікувані результати, основні заходи, виконавців, прогнозовані обсяги фінансового забезпечення реалізації Програми.

Програма розроблена з метою створення умов та інноваційних механізмів розвитку системи освіти на виконання Законів України «Про місцеве самоврядування  в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів  з питань освіти.

Розробка Програми обумовлена інтеграцією України у світовий та європейський освітній простір, зміною векторів державної політики у сфері освіти (визнання її пріоритетною соціальною сферою), демократичними змінами в суспільстві, які надали регіонам повноваження щодо вирішення питань у різних сферах діяльності; потребою модернізації усіх ланок системи освіти; запровадження навчальних програм на основі нових Державних стандартів освіти (початкової, базової середньої, профільної середньої); інклюзивної освіти, застосування в освітньому процесі принципів Нової української школи; забезпечення різноманітності  форм здобуття освіти та ефективного управління закладами освіти, упровадження механізму громадського нагляду за діяльністю закладів освіти; створення системи моніторингу якості освіти; підвищення соціального статусу вчителя.

 

ВСТУП

 

Освіта є запорукою глобального розвитку, однією з найважливіших сфер людської діяльності, стратегічно пріоритетною, базовою для соціально-економічного зростання. Саме її рівень здатен змінити стратегію розвитку держави, регіону, міста, сприяти їх інтеграції у європейський і світовий освітній та соціально-економічний простір. Тому розвитку освіти міста Миколаєва постійно приділяється значна увага. Так, у попередні роки діяла Міська комплексна програма «Освіта» на 2016-2018 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/10 (зі змінами та доповненнями).

У дошкільній освіті (за останні три роки) досягнуто таких результатів:

Збережено розгалужену мережу закладів дошкільної освіти (73 заклади та спеціальний НВК «ЗДО-ЗЗСО» для дітей зі зниженим зором) для задоволення потреб у дошкільній освіті жителів міста; виховуються 16458 дітей.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на нове будівництво закладу дошкільної освіти в мікрорайоні «Північний» на 280 місць.

Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3-х до 6-ти років зріс на 3% та становить 99,8%.

100% дітей п’ятирічного віку отримують дошкільну освіту за різними формами.

Розвинуто мережу груп для дітей з особливими освітніми потребами (142  групи спеціального призначення): 111 – для дітей з порушеннями мовлення, 13 – санаторно-спеціальних, 54 – санаторних, 17 – для дітей із затримкою психічного розвитку, 5 – з іншими порушеннями; в спеціальному НВК «ЗДО-ЗЗСО» для дітей зі зниженим зором функціонує 1 дошкільна група з інклюзією; відкрито інклюзивні групи в 5 закладах дошкільної освіти для дітей з різними нозологіями; близько 4,0 тис. дошкільнят мають можливість отримати реабілітаційно-відновлювальну та корекційну допомогу.

Удосконалюється зміст дошкільної освіти через перехід до педагогіки розвитку, впроваджено програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Упроваджено програмний продукт «Курс: ДОШКІЛЛЯ». На порталі ІСУО з 03.03.2014 здійснюється електронна реєстрація до закладів дошкільної освіти, яка забезпечує рівні можливості для батьків щодо влаштування дітей у заклади дошкільної освіти.

За останні три роки значно покращився освітній рівень керівників закладів дошкільної освіти: 6 керівників ЗДО (№№ 2, 5, 17, 72, 121, 131), які мали повну вищу педагогічну освіту, отримали другу вищу фахову освіту та 5 керівників ЗДО (№№ 83, 130, 133, 140, 144) отримали другу вищу спеціальну освіту.

Упродовж останніх трьох років здійснено капітальні ремонти будівель та дахів 11 освітніх закладів, реконструйовано 22 приміщення на 440 місць.

Облаштовано басейн у ЗДО №101, міні-стадіони у ЗДО №№ 82, 83, фітобари у 19 ЗДО, відкрито спортивний зал у ЗДО № 101.

У загальній середній освіті досягнуто таких результатів:

Оптимізовано мережу закладів загальної середньої освіти (кількість закладів скоротилася на два та становить 70 (у т.ч. гімназії – 5, ліцеї – 5, колегіум – 1, спеціалізовані школи з поглибленим вивченням іноземних мов – 2, спеціалізована школа мистецтв і прикладних ремесел – 1, вечірні школи – 2, спеціальний навчально-виховний комплекс для дітей із зниженим зором – 1 (шкільне відділення – 176 учнів). В усіх типах закладів навчається 42471 учень, у порівнянні з 2016/2017 та 2018 роками  контингент збільшився на 2249 учнів.

Впроваджено різні форми навчання. Організовано індивідуальне навчання дітей (2016 рік – 650, 2017 рік – 638, 2018 рік – 615), які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклади. У 2 вечірніх школах (ВСШ № 1, МЗВШ) здобувають освіту 968 учнів; при денному ЗЗСО № 17 імені В.Г. Саражана стабільно працюють класи із заочною формою навчання (104 учні).

Утверджується статус державної мови Відповідно до освітніх запитів громадськості щодо навчання дітей державною та мовами національних меншин у місті функціонують 55 україномовних, 1 двомовна, 12 російськомовних денних закладів загальної середньої освіти. Українською мовою навчається понад 33,8 тис. учнів; (у 2018/2019 навчальному році російськомовні ЗЗСО відкривають 1 класи з українською мовою навчання).

Створено умови для оволодіння іноземними мовами. Простежується зростання контингенту: англійську мову вивчають 40447 учнів, німецьку – 7255, французьку – 724. У позаурочний час діти відвідують факультативи й гуртки (з англійської – 243, німецької – 200, французької – 59). Здійснено викладання іноземної мови як другої для 7423 школярів (англійської – 365, німецької – 6334, французької – 724).

Забезпечено індивідуалізацію та диференціацію навчально-виховного процесу в освітніх закладах. На базі ЗЗСО №№ 13, 17, 43, 46, 53 функціонують 19 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку (220 учнів). Працює 21 інклюзивний клас у закладах ЗСО № 1 імені Олега Ольжича, №№ 6, 10, 12, 15, 19, 25, 26, 34, 45, 46, 47, 53, СШМіПР.

Створено умови для впровадження профільного навчання. У місті 27 закладів освіти (40,1%) впроваджують профільне навчання. Функціонують 79 класів з профільним навчанням (контингент зріс від 2100 до 2438 та 4197), 18% учнів основної школи охоплено допрофільною підготовкою; 168 класів з поглибленим вивченням окремих предметів (у порівнянні з 2016 роком кількість учнів збільшилась від 4200 до 5656 та 11496 учнів).

Сформовано єдиний інформаційно-освітній простір, здійснюється використання сучасних технологій в освітньому процесі.

За період з 2016 до 2018 року покращився показник кількості учнів на один комп’ютер від 21 до 18 та 11 осіб.

Усі заклади освіти підключено до мережі Інтернет. Створено умови для використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності та освітньому процесі, шкільні бібліотеки облаштовано сучасною комп’ютерною технікою, перетворено їх в інформаційні центри.  Реалізовано міський інноваційний проект «Використання хмарних сервісів в освітньому процесі». Проведено навчання педагогічних працівників за освітньою програмою Intel «Навчання для майбутнього». Двацятьма закладами ЗСО здійснюється інтеграція медіаосвіти в освітній процес і удосконалення медіакультури педагогів, учнів і батьків.

Створено умови для підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів та реалізації Концепції «Нова українська школа».

За останні три роки підвищився якісний склад педагогічних кадрів: вища кваліфікаційна категорія зросла на 5% (від 44 до 49%), вищу освіту мають 100% педагогів, що на 3% вище від показника 2016 року.

Одним із складників Концепції Нової української школи є умотивований педагог, який має свободу творчості й розвивається професійно. Із 2929 (96,9%) педагогів 2839 мають вищу освіту; 1397 встановлено вищу кваліфікаційну категорію, 688 – спеціалісти І категорії, 526 – спеціалісти; 658 – старші учителі, 426 – учителі-методисти. НМЦ проводиться системна робота щодо розвитку управлінської культури та підвищення психологічної компетентності керівників закладів освіти, які поповнили знання про модернізовані технології управління, умови розвитку дитини з особливими потребами в інклюзивному класі, інновації в початковій школі, організацію командної діяльності в педагогічному колективі в умовах Нової української школи тощо. Для заступників директорів з навчально-виховної роботи започатковано методичний проект «Управлінський університет менеджерів методичної роботи».

2017/2018 навчальний рік став роком підготовки до повномасштабного впровадження Нової української школи, ідея якої полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи компетентностей. У травні-липні 2018 року на базі МОІППО навчання пройшли 156 учителів початкових класів, 110 учителів іноземних мов, 62 ЗДНВР. Усі вчителі початкових класів, які працюють з першокласниками, пройшли онлайн-курс на порталі EdEra. ЗЗСО № 22 була пілотним закладом по впровадженню Державного стандарту початкової освіти на Всеукраїнському рівні, 6 шкіл апробовують Держстандарт на регіональному рівні, заклади загальної середньої освіти є учасниками всеукраїнських освітніх проектів: «Інтелект України», «На крилах успіху», «Я – дослідник», «Росток».

Психологічний супровід освітнього процесу здійснює потужна служба, до складу якої входять 74 практичних психологи та 43 соціальні педагоги.

Створено умови для розвитку здібностей і обдарувань учнів.

Миколаїв увійшов до п’ятірки регіонів з найбільшою кількістю учасників і переможців ігор-конкурсів «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Соняшник».

За останні три роки збільшилась кількість переможців ІV етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін (від 21 до 27 та 29 осіб) та конкурсу – захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН (від 6 до 8 та 13). Міська рада виплатила стипендії міського голови 52 учням-переможцям інтелектуальних конкурсів.

Щороку біля 700 учнів беруть участь у міському, обласному та фінальному етапах Міжнародного конкурсу знавців української мови імені  П. Яцика (5-11 класи), Міжнародного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням, який проходить під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література».

Забезпечено рівний доступ до якісної освіти дітям з особливими потребами.

За три роки розширено мережу спеціальних та інклюзивних класів для навчання дітей з особливими освітніми потребами (від 16 класів (187 учнів) до 21 класу (220 учнів), 21 клас (223 учні)). На базі ЗЗСО №№ 13, 17 імені  В.Г. Саражана, № 43 імені К.Ф. Ольшанського, №№ 46, 53 функціонують 19 спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку (220 учнів). Кількість інклюзивних класів зросла від 19 до 21 та 48 (показник охоплення учнів збільшився на 50%). Такі класи відкрито у закладах ЗСО № 1 імені Олега Ольжича, №№ 6, 10, 12, 15, 19, 25, 26, 34, 45, 46, 47, 53, СШМіПР. З метою реалізації прав на інклюзивне навчання у місті функціонує СНВК «ЗДО-ЗЗСО» для дітей зі зниженим зором (упродовж 3-х років контингент залишився стабільним). Класи для дітей із затримкою психофізичного розвитку працюють у ЗЗСО №№ 13, 17, 43, 46, 53. З метою надання корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами рішенням Миколаївської міської ради від 07.06.2018 № 38/5 в місті створено два інклюзивно-ресурсних центри для дітей з обмеженими фізичними можливостями, завершується будівництво «Містечка майстрів», облаштовано ліфтами-підйомниками Академію дитячої творчості, заклад загальної середньої освіти № 36, міський Палац творчості учнів, передбачено обладнання ліфтом-підйомником закладу ЗСО № 54.

Залучено та використано кошти з усіх джерел фінансування на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Здійснено будівництво навчальних приміщень для розвитку творчого потенціалу учнів з інклюзивною формою навчання СШМіПР «Академія дитячої творчості». Проведено реконструкцію покрівлі закладів ЗСО №№ 64, 40; спортивного майданчика закладу ЗСО № 44, стадіону – закладів ЗСО №№ 3, 61, спортивної зали – закладу ЗСО № 60. Розпочато будівництво котелень у закладах ЗСО №№ 4, 29, 45. Проведено заходи щодо  енергозбереження. Виконано санацію 6 закладів освіти, тривають роботи у 8 закладах, заплановано проведення робіт в 11 закладах освіти.

У професійній освіті досягнуто таких результатів:

Професійну та вищу освіту надають Миколаївський муніципальний академічний коледж (спеціальності «акторське мистецтво» та «декоративно-прикладне мистецтво») – 88 студентів та 12 закладів професійно-технічної освіти (робітничі професії та початковий рівень вищої професійної освіти за кваліфікацією «молодший спеціаліст») – 4617 осіб. Більш за все в професійно-технічних закладах міста готуються спеціалісти за професіями «кухар-бармен», «кухар-кондитер», «слюсар з ремонту автомобілів», «електрозварник ручного зварювання». Також професійно-технічні заклади міста готують спеціалістів за наступними спеціальностями: електрогазозварники, фрезерувальники, верстатники широкого профілю, слюсарі з контрольно-вимірювальних процесів приладів та автоматики, слюсарі – електромеханіки, швачки, токарі, електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування, електромонтери, муляри-штукатури, електромонтажники.

У позашкільній освіті досягнуто таких результатів:

В освітній мережі міста 7 закладів позашкільної освіти, в яких позашкільною освітою охоплено майже 12 309 дітей, позакласною – понад 18 тис. дітей, що на 28% більше від показника 2016 року.

На задоволення освітніх запитів дітей та батьківської громадськості мережа гуртків постійно удосконалюється. Найбільшим попитом користуються гуртки та творчі об’єднання художньо-естетичного, еколого-натуралістичного та туристсько-краєзнавчого спрямування. Заклади позашкільної освіти – організатори й активні учасники культурно-масових заходів обласного, міського, районного рівнів (щороку понад 1500 заходів, 35,6 тис. учасників, 280,0 тис. глядачів).

Свідчення творчої діяльності керівників гуртків – 5,0 тис. переможців різнорівневих конкурсів, виставок, змагань; з них близько 1,5 тис. призерів 130 конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів. Вихованці позашкілля визнані кращими в Польщі, Чехії, Туреччині, Греції, Литві, різних регіонах України.

У закладах позашкільної освіти налічується 19 «Зразкових» та 13 «Народних» художніх колективів.

Таким чином, за роки дії зазначеної Програми створювалися умови щодо забезпечення потреб на освіту від дошкільної до вищої. Постановка перспективних цілей і завдань у попередній Програмі допомогла уникнути кризових явищ у сфері освіти міста. Використання програмно-цільового методу для вирішення проблем розвитку освіти було також спрямовано на створення умов для ефективного різнорівневого управління фінансами відповідно до пріоритетів державної освітньої політики в умовах бюджетних обмежень.

 

РОЗДІЛ І. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ,

НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

 

Програма зорієнтована на вирішення проблеми забезпечення  рівного доступу до якісної освіти, здійснення переходу до інноваційного розвитку, створення умов для розвитку, навчання та виховання здорової особистості. Програма забезпечить реалізацію актуальних  проблем:

- створення сучасного освітнього середовища в контексті реалізації Концепції Нової української школи;

- створення оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти;

- покращання якості надання освітніх послуг;

- задоволення потреб батьків в охопленні дітей дошкільного віку вихованням;

- усунення перевантаження груп в закладах дошкільної освіти;

- дотримання фізіологічних норм харчування;

- усунення негативного впливу навчального перевантаження на здоров’я дітей;

- створення належних умов для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами;

- ефективне використання цифрових технологій для інформаційно-аналітичного забезпечення освіти;

- удосконалення моделі управління освітою;

- оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти (понад 50% будівель освітніх закладів функціонують 50 і більше років);

- усунення диспропорції між потребою на утримання мережі закладів освіти та фактичним фінансуванням галузі.

Курс керівництва держави на посилення ролі громад у регулюванні суспільного життя та соціально-економічного розвитку, глобальні зміни в інформаційній, комунікативній, професійній та інших сферах сучасного суспільства вимагають модернізації не лише закладів освіти і методів викладання, а й відношення до освіти, мотивування учнів до здобуття знань, цінність та престижність професії вчителя.

Виважена та гнучка освітня політика в місті як конкретизація освітньої політики держави на місцевому рівні може успішно реалізуватися через Програму, яка визначає перспективи освітньої галузі міста.

 

Розділ ІІ. Визначення мети Програми

 

Метою Програми є удосконалення розвитку системи освіти, що забезпечить виховання конкурентоспроможної, творчої, соціально активної особистості відповідно до сучасних умов, потреб держави та запитів громади міста, формування позитивного іміджу освітньої галузі та перспектив її розвитку через  розширення доступу громадян до якісної освіти в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, які належать територіальній громаді м. Миколаєва; створення відкритої освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства; забезпечення умов для саморозвитку дітей, усвідомленого визначення ними своїх можливостей і життєвих цінностей, широке впровадження комп’ютеризації, інформатизації; збереження та зміцнення фізичного і морального здоров’я дітей.

Програма відповідно до Закону України «Про освіту» сприятиме реалізації стратегічної мети освіти – всебічному розвитку людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвитку її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формуванню цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, вихованню відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, які спрямовують своєю діяльність на користь суспільству, збагаченню на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, підвищенню освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

 

Розділ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

 

Для розв’язання проблем необхідно:

провести реконструкцію та капітальний ремонт інженерних комунікацій, які внаслідок багаторічної експлуатації перебувають у незадовільному стані;

облаштувати заклади освіти АПС;

оновити комп’ютерний парк, холодильне й технологічне обладнання на харчоблоках закладів освіти;

з метою зниження ресурсоенергозатратності запровадити сучасні енергозберігаючі технології;

вжити заходів щодо:

відновлення діяльності відомчих закладів дошкільної освіти, відкриття додаткових груп, добудови приміщень до функціонуючих закладів;

зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;

обладнання сучасних ігрових та спортивних майданчиків у закладах освіти;

заохочення творчо працюючих керівників закладів освіти, педагогічних працівників, учасників та переможців фахових конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів тощо;

стимулювання обдарованих, здібних дітей, переможців інтелектуальних та творчих конкурсів, спортивних змагань, турнірів;

дотримання фізіологічних норм харчування;

створення належних умов для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами (матеріально-технічне та методичне забезпечення);

упровадження в освітній процес здоров’язберігаючих технологій, дотримання санітарно-гігієнічних умов утримання дітей в освітніх закладах;

усунення диспропорції між потребою на утримання мережі закладів освіти та фактичним фінансуванням галузі;

упровадження громадсько-державної моделі управління закладами освіти, призначення керівників на конкурсній основі, посилення ролі батьківської участі у вирішенні перспектив розвитку освітньої галузі міста.

 

Розділ ІV. Перелік завдань і заходів Програми

та результативні показники

 

Завданнями і заходами Програми є:

- досягнення ефективної моделі управління якістю освіти на підставі адаптивності управління, розбудови системного моніторингу стану та результатів функціонування й розвитку системи освіти на всіх рівнях управлінського циклу, прийняття ефективних управлінських рішень;

- поетапний структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти усіх типів, ресурсного забезпечення та створення сучасного освітнього середовища;

- забезпечення для населення міста державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти незалежно від місця проживання і матеріального статку;

- досягнення нової сучасної якості дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої, позашкільної освіти відповідно до запитів та можливостей споживачів освітніх послуг; максимальне наближення навчання і виховання кожного учня до його здібностей та особливостей;

- забезпечення доступу до якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та організація інклюзивної освіти у закладах освіти, здійснення відповідної корекційно-реабілітаційної роботи на базі інклюзивно-ресурсних центрів;

- забезпечення здобуття освіти в умовах, що гарантують збереження здоров’я, захист прав учнів в освітньому процесі, їх психологічну та фізичну безпеку;

- забезпечення умов для апробації та ефективного впровадження прогресивних технологій інноваційного розвитку, сучасних принципів організації освітнього процесу в усіх ланках освіти;

- підтримка розвитку творчого потенціалу та самореалізації обдарованої молоді;

- пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості;

- піднесення соціального статусу педагогічних працівників; підвищення професійної компетенції педагогів щодо впровадження сучасних форм, методів і технологій, визнання унікальної цінності особистості учасників освітнього процесу в  закладах освіти;

- сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до соціально-економічних змін сучасного інформаційно-технологічного суспільства та стратегічних завдань розвитку освіти у місті;

- застосування сучасних технологій для створення баз даних про освіту та освітніх середовищ, оперативного збору, обробки й обміну інформацією.

Очікувані результати:

- відкритість освітніх ресурсів,  доступність освітніх послуг, рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної особистості;

- розвиток якісної інфраструктури освіти міста для дітей з особливими освітніми потребами;

- приведення рівня охоплення дітей дошкільною освітою до потреб територіальної громади міста;

- запровадження альтернативних форм здобуття дошкільної освіти;

- збереження і зміцнення психологічного і фізичного здоров’я дітей;

- обладнання в закладах освіти АПС, забезпечення протипожежного захисту в приміщеннях закладів освіти відповідно до норм Кодексу цивільного захисту України;

- покращення системи навчання учасників освітнього процесу з питань пожежної безпеки;

- забезпечення належного рівня інформатизації управління освіти Миколаївської міської ради та закладів освіти;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення, фахового рівня педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах інноваційних змін;

- впровадження моделі автономії закладів освіти;

- розширення взаємодії та співпраці з громадськими організаціями;

- створення умов для розвитку обдарованої молоді;

- створення інформаційного банку даних для систематизації інформації, підвищення рівня оперативності та доступності оптимізації інформаційних потоків;

- скорочення витрат бюджетних коштів на споживання енергоресурсів.

Основним узагальнюючим результативним показником виконання Програми має стати:

- збалансована відповідність якості освітнього процесу в закладах освіти до державних освітніх стандартів та міжнародних критеріїв;

- задоволеність очікувань учасників освітнього процесу від якості наданих закладами освіти послуг;

- конкурентоспроможність випускників закладів освіти на ринку праці, їх інтеграція в європейський освітній простір;

- залучення громадян до національної культури, зміцнення моралі і духовності, формування у дітей та молоді національних світоглядних позицій, патріотизму;

- підвищення професіоналізму та соціального статусу педагогічних працівників.

Ці результати конкретизуватимуться у:

- створенні механізмів сталого розвитку системи освіти міста Миколаєва;

- відповідності державним стандартам, конкурентоздатності здобутої випускниками освіти незалежно від їх соціального статусу, фізичних та особистих можливостей;

- забезпеченні наступності і безперервності освіти у всіх її ланках;

- досягненні якості мережі закладів освіти усіх типів за змістом освіти, формами і мовою її здобуття; безпечністю освітнього процесу для здоров’я його учасників;

- створенні відповідних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами;

- створенні комфортних соціально-психологічних умов діяльності для всіх учасників освітнього процесу;

-  сучасному ресурсному забезпеченні закладів освіти у місті, у тому числі матеріально-технічному, навчально-методичному, інформаційно-комунікаційному оснащенні, кадровому забезпеченні.

Для досягнення мети та завдань Програми передбачено відповідні заходи (додаток 2).

 

Розділ V. Координація та контроль за виконанням Програми

 

Безпосередню координацію та контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління освіти Миколаївської міської ради. Співвиконавцями заходів Програми є : заклади та установи освіти міста, управління капітального будівництва Миколаївської міської ради; комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс», служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

Щороку до 10 грудня управління освіти Миколаївської міської ради отримує інформацію від співвиконавців та аналізує стан її реалізації.

Управління освіти Миколаївської міської ради щороку до 20 січня інформує постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту, департамент економічного розвитку Миколаївської міської ради про виконання заходів Програми.

Після закінчення терміну реалізації Програми управління освіти Миколаївської міської ради у місячний термін готує підсумковий звіт про її виконання, подає його департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради та розміщує на офіційному сайті управління освіти Миколаївської міської ради.

 

Розділ VІ. Додатки до Програми

 

1. Паспорт міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки.

2. Перелік завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки.

3. Результативні показники виконання Програми.

 

_____________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Програми

 

 

ПАСПОРТ

міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки

 

1. Програму затверджено рішенням Миколаївської міської ради від __________ № _____

2. Ініціатор розроблення Програми: управління освіти Миколаївської міської ради.

3. Розробник Програми: управління освіти Миколаївської міської ради.

4. Відповідальний виконавець: управління освіти Миколаївської міської ради.

5. Співвиконавці:

5.1. Заклади та установи освіти міста.

5.2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради.

5.3. Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївелектротранс».

5.4. Служба у справах дітей Миколаївської міської ради.

6. Термін виконання: 2019-2021 роки.

7. Обсяги та джерела фінансування:

 

Джерела

фінансування

Обсяг фінансування (тис.грн.)

у тому числі за роками

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Разом по Програмі

6 913 739,984

2 107 624,684

2 304 686,300

2 501 429,000

у тому числі

 

 

 

 

з місцевого бюджету

4 508 857,284

1 381 074,084

1 505 480,600

1 622 302,600

з державного бюджету

141 535,300

42 759,900

47 035,900

51 739,500

за рахунок освітньої субвенції

2 089 090,300

631 145,100

694 259,600

763 685,600

з спеціального фонду(власні надходження)

174 257,100

52 645,600

57 910,200

63 701,300

 

 

Примітка: обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного періоду без внесення змін до даної таблиці.

 

_____________________________________________________

 

 

 

Додаток 2

до Програми

 

 

ПЕРЕЛІК

завдань і заходів міської комплексної програми «Освіта» на 2019-2021 роки

 

п/п

Назва напрямку діяльності

Захід

Строк виконання заходу

Виконавці

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

всього

у тому числі по роках

разом

2019

2020

2021

1.

Розвиток дошкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти

x

 

 

 

Підвищення рівня охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного віку

- кількість діючих ЗДО (од.)

x

73

74

74

- кількість груп (од.)

x

699

706

708

- кількість дітей (осіб)

x

16255

16405

16455

1.1.

 

Забезпечення належного функціонування закладів дошкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

1 391 423,200

420 369,500

462 406,500

508 647,200

 

з місцевого бюджету

1 390 200,000

420 000,000

462 000,000

508 200,000

із спеціального фонду (власні надходження)

1 223,200

369,500

406,500

447,200

1.2.

 

Забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти , у тому числі дітей пільгової категорії відповідно до вимог діючого законодавства

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

251 030,400

75 840,000

83 424,000

91 766,400

 

з місцевого бюджету

142 992,000

43 200,000

47 520,000

52 272,000

із спеціального фонду (власні надходження)

108 038,400

32 640,000

35 904,000

39 494,400

1.3.

 

Забезпечення безкоштовним харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти з числа дітей, батьки яких мають статус учасників АТО або загиблих у зоні АТО

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

6 289,000

1 900,000

2 090,000

2 299,000

 

з місцевого бюджету

6 289,000

1 900,000

2 090,000

2 299,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

1.4.

 

Забезпечення харчуванням дітей у закладах дошкільної освіти влітку шляхом проведення заходів з вітамінізації (збільшення вартості харчування)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

4 650,900

1 405,100

1 545,600

1 700,200

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

2 592,400

783,200

861,500

947,700

із спеціального фонду (власні надходження)

2 058,500

621,900

684,100

752,500

1.5.

 

Здійснення соціально-педагогічного

патронату сімей, які виховують дітей дошкільного віку, шляхом запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою

2019-2021

Управління

освіти ММР, заклади дошкільної освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

1.6.

 

Створення умов для освіти та виховання дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч. перепрофілювання груп загального типу в спеціальні, організація інклюзивного навчання

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

1.7.

 

Створення додаткових груп у вивільнених приміщеннях діючих закладів дошкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади дошкільної освіти

7 556,084

2 282,784

2 511,100

2 762,200

 

з місцевого бюджету

7 556,084

2 282,784

2 511,1

2 762,2

із спеціального фонду (власні надходження)

-

-

-

-

1.8.

 

Відновлення діяльності «Дошкільного закладу освіти № 15» по вул. Космонавтів, 144-А/1

2019-2021

Управління освіти ММР, управління

капітального будівництва ММР

13 088,000

1 000,000

6 280,000

5 808,000

 

з місцевого бюджету

13 088,000

1 000,000

6 280,000

5 808,000

із спеціального фонду (власні надходження)

-

-

-

-

1.9.

 

Вирішення питання щодо прийняття до комунальної власності і відновлення статусу «Заклад дошкільної освіти» ЗДО в мкр. Варварівка

2019-2021

Управління освіти ММР

5 808,000

0,000

0,000

5 808,000

 

з місцевого бюджету

5 808,000

0,000

0,000

5808,000

 

 

із спеціального фонду (власні надходження)

 

 

-

-

-

-

 

1.10.

 

Введення в дію закладу дошкільної освіти у мікрорайоні Північний

2020-2021

Управління освіти ММР

8 712,000

0,000

0,000

8 712,000

 

з місцевого бюджету

8 712,000

0,000

0,000

8 712,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом

1 688 557,584

502 797,384

558 257,200

627 503,000

 

в тому числі з місцевого бюджету

1 577 237,484

469 165,984

521 262,600

586 808,900

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

111 320,100

33 631,400

36 994,600

40 694,100

2.

Розвиток загальної середньої освіти

Забезпечення належних умов для надання

загальної середньої освіти

x

 

 

 

Підвищення якості загальної середньої освіти

- кількість закладів загальної середньої освіти (од.)

x

70

67

67

- кількість класів (од.) / груп в СНВК

x

1566/8

1576/8

1586/8

- кількість учнів / дітей (осіб)

x

43892/138

44192/138

44492 /138

2.1.

 

Забезпечення належного функціонування закладів загальної середньої освіти, у т.ч. спеціальних, вечірніх (заочних)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

2 774 116,100

838 101,500

921 911,700

1 014 102,900

 

з місцевого бюджету

970 722,200

293 269,500

322 596,500

354 856,200

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

1 785 917,100

539 552,000

593 507,200

652 857,900

із спеціального фонду (власні надходження)

17 476,800

5 280,000

5 808,000

6 388,800

2.2.

 

Сприяння здобуттю загальної середньої освіти представниками національних меншин

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

2.3.

 

Функціонування профільних класів та класів з поглибленим вивченням окремих предметів у закладах загальної середньої освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

2.4.

 

Проведення заходів, спрямованих на професійну орієнтацію учнівської молоді, свідомий вибір майбутньої професії

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

2.5.

 

Забезпечення організованим підвезенням учнів до закладів загальної середньої освіти №№ 12, 14, 23, 24, 27, 29, 40, 11, які проживають на території обслуговування закладу освіти на відстані понад 3 км і потребують підвезення

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

2.6.

 

Придбання спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів з обмеженими фізичними можливостями до закладів загальної середньої освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

8 060,000

5 200,000

2 860,000

0,000

 

з місцевого бюджету

8 060,000

5 200,000

2 860,000

0,000

2.7.

 

Забезпечення організованим підвезенням спеціальним транспортом до закладів загальної середньої освіти учнів з обмеженими фізичними можливостями, які потребують підвезення

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

3 383,100

757,700

1 250,200

1 375,200

 

з місцевого бюджету

3 383,100

757,700

1 250,200

1 375,200

2.8.

 

Пільгове користування учнями 1-11 класів електротранспортом протягом навчального року

2019-2021

Управління освіти ММР, комунальне підприємство ММР «Миколаїв-електротранс»

27 804,000

8 400,000

9 240,000

10 164,000

 

з місцевого бюджету

27 804,000

8 400,000

9 240,000

10 164,000

2.9.

 

Забезпечення харчуванням учнів 1-4 класів (крім учнів пільгової категорії)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

99 698,100

30 120,300

33 132,300

36 445,500

 

з місцевого бюджету

99 698,100

30 120,300

33 132,300

36 445,500

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.10.

 

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», учнів з числа дітей працівників органів

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, учнів з числа учнів, батьки яких мають статус учасників АТО, загинули у зоні АТО; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, вихованців СНВК для дітей зі зниженим зором

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

13 240,000

4 000,000

4 400,000

4 840,000

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

13 240,000

4 000,000

4 400,000

4 840,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.11.

 

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів пільгової категорії у пришкільних таборах закладів загальної середньої освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

1 096,200

331,200

364,300

400,700

 

з місцевого бюджету

1 096,200

331,200

364,300

400,700

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.12.

 

Придбання кабінетів природничо-математичного циклу для закладів загальної середньої освіти (по 2 кабінети хімії, біології, фізики, математики, географії щороку)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

7 546,800

2 280,000

2 508,000

2 758,800

 

з місцевого бюджету

7 546,800

2 280,000

2 508,000

2 758,800

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.13.

 

Придбання лінгафонних кабінетів для закладів загальної середньої освіти (по 2 кабінети 5 закладам щороку)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади середньої освіти

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

 

з місцевого бюджету

11 916,000

3 600,000

3 960,000

4 356,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.14.

 

Забезпечення роботи груп продовженого дня у закладах загальної середньої освіти та збільшення їх кількості на госпрозрахунковій основі

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

43 536,400

13 153,000

14 468,300

15 915,100

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

29 580,500

8 936,700

9 830,400

10 813,400

із спеціального фонду (власні надходження)

13 955,900

4 216,300

4 637,900

5 101,700

2.15.

 

Забезпечення фінансування індивідуальної форми навчання учнів, поділ класів на групи при вивченні окремих предметів

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

274 879,300

83 045,100

91 349,600

100 484,600

 

з місцевого бюджету

38 816,700

11 727,100

12 899,800

14 189,800

за рахунок освітньої субвенції

336 062,600

71 318,000

78 449,800

86 294,800

2.16.

 

Створення умов для здобуття загальної середньої освіти дітьми з особливими освітніми потребами. Придбання корекційного обладнання. Оснащення ресурсних кімнат, санвузлів, підйомників

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

26 359,300

7 963,500

8 759,900

9 635,900

 

з місцевого бюджету

3 972,000

1 200,000

1 320,000

1 452,000

з державного бюджету

22 387,300

6 763,500

7 439,900

8 183,900

2.17.

 

Створення освітнього середовища для реалізацій Концепції Нової української школи (матеріально-технічне забезпечення навчального процесу)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

97 479,500

29 450,000

32 395,000

35 634,500

 

з місцевого бюджету

49 815,500

15 050,000

16 555,000

18 210,500

з державного бюджету

47 664,000

14 400,000

15 840,000

17 424,000

 

Разом

3 401 030,800

1 030 002,300

1 130 559,300

1 240 469,200

 

в тому числі з місцевого бюджету

1 277 567,100

38 472,500

424 876,500

464 218,100

в тому числі з державного бюджету

70 051,300

21 163,500

23 279,900

25 607,900

в тому числі з рахунок освітньої субвенції

2 021 979,700

610 870,000

671 957,000

739 152,700

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

31 432,700

9 496,300

10 445,900

11 490,500

3.

Розвиток позашкільної освіти

Забезпечення належних умов для надання позашкільної освіти

x

 

 

 

Створення умов для отримання якісної позашкільної освіти дітьми та молоддю

- кількість закладів позашкільної освіти (од.)

x

7

7

7

- кількість груп (од.)

x

840

840

840

- кількість дітей охоплених позашкільною освітою (осіб)

x

12 350

12 350

12 350

3.1.

 

Забезпечення належного функціонування закладів позашкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади позашкільної освіти

143 780,100

43 438,100

47 781,900

52 560,100

 

з місцевого бюджету

142 992,000

43 200,000

47 520,000

52 272,000

із спеціального фонду (власні надходження)

788,100

238,100

261,900

288,100

3.2.

 

Забезпечення роботи сектору військово-патріотичного виховання учнівської молоді на базі Клубу юних моряків з флотилією «Пост № 1 – на меморіалі героїв-ольшанців у м. Миколаїв» та харчування учнів, що несуть варту

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти, Клуб юних моряків з флотилією

993,000

300,000

330,000

363,000

 

з місцевого бюджету

993,000

300,000

330,000

363,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

3.3.

 

Створення додаткових груп для занять дітей з особливими освітніми потребами

2019-2021

Управління освіти ММР

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

3.4.

 

Сприяння участі у масових заходах, конкурсах, фестивалях, виставках тощо по напрямках позашкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

3.5.

 

Забезпечення соціально-педагогічної, психолого-педагогічної підтримки дітей групи ризику через розвиток програм канікулярного відпочинку та зайнятості

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої та позашкільної освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

 

Разом

144 773,100

43 738,100

48 111,900

52 923,100

 

в тому числі з місцевого бюджету

143 985,000

43 500,000

47 850,000

52 635,000

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

788,100

238,100

261,900

288,100

4.

Розвиток професійної та вищої освіти

Забезпечення належних умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти

 

 

 

 

Задоволення потреб громади у професійних кадрах

- кількість закладів професійної (професійно-технічної та вищої освіти (од.)

x

12

12

12

4.1.

Вища освіта I та II рівня акредитації

Забезпечення функціонування Миколаївського муніципального академічного коледжу I та II рівня акредитації

2019-2021

Управління освіти ММР, Миколаївський муніципальний академічний коледж

19 125.200

5 778,000

6 355,800

6 991,400

 

з місцевого бюджету

17 079,600

5 160,000

5 676,000

6 243,600

за рахунок освітньої субвенції

2 045,600

618,000

679,800

747,800

із спеціального фонду (власні надходження)

0.000

0,000

0,000

0,000

4.2.

Підготовка робітничих кадрів у ЗППТО

Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

592 603,500

179 034,300

196 937,700

216 631,500

 

з місцевого бюджету

509 343,700

153 880,300

169 268,300

186 195,100

з державного бюджету

12 432,400

3 756,000

4 131,600

4 544,800

за рахунок освітньої субвенції

43 294,800

13 080,000

14 388,000

15 826,800

із спеціального фонду (власні надходження)

27 532,600

8 318,000

9 149,800

10 064,800

4.3.

Організаційне забезпечення харчуванням

Забезпечення харчуванням (компенсацією вартості харчування) учнів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів Миколаївського муніципального коледжу з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади професійної (професійно-технічної) освіти

17 874,000

5 400,000

5 940,000

6 534.000

 

з місцевого бюджету

17 874,000

5 400,000

5 940,000

6 534.000

 

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

 

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

 

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

 

Разом

629 602,700

190 212,300

209 233,500

230 156,900

 

в тому числі з місцевого бюджету

544 297,300

164 440,300

180 884,300

198 972,700

в тому числі з державного бюджету

12 432,400

3 756,000

4 131,600

4 544,800

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

45 340,400

13 698,000

15 067,800

16 574,600

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

27 532,600

8 318,000

9 149,800

10 064,800

5.

Створення безпечних та нешкідливих умов навчання та виховання, медичне забезпечення, соціальний захист дітей пільгових категорій

x

x

x

x

Збереження здоров’я учнів, вихованців, надання своєчасної медичної допомоги, матеріальної допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування

5.1.

 

Забезпечення медичних кабінетів закладів дошкільної та загальної середньої освіти лікарськими засобами, виробами медичного призначення, обладнанням відповідно до санітарних правил

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

811,600

245,200

269,700

296,700

 

з місцевого бюджету

811,600

245,200

269,700

296,700

5.2.

 

Формування спецмедгруп за результатами медоглядів у закладах загальної середньої освіти з місцевого бюджету за рахунок освітньої субвенції

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

321,400

97,100

106,800

117,500

 

0,000

0,000

0,000

0,000

321,400

97,100

106,800

117,500

5.3.

 

Проведення просвітницької та санітарно-освітньої роботи з питань дотримання особистої гігієни

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

У межах бюджетних призначень,

затверджених на відповідний рік

 

5.4.

 

Забезпечення питною водою дітей ЗДО №№ 92, 99, 147, учнів ЗЗСО №№ 21, 23, 24, 60, 61

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти

752,600

227,400

250,100

275,100

 

з місцевого бюджету

752,600

227,400

250,100

275,100

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

5.5.

 

Вжиття заходів з протипожежної безпеки

2019-2021

Управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР, заклади освіти

107 856,900

56 306,900

45 500,000

6 050,000

 

з місцевого бюджету

107 856,900

56 306,900

45 500,000

6 050,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

5.6.

 

Забезпечення учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної ) освіти з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільною та спортивною формами, одягом

2019-2021

Управління освіти ММР

1 986,000

600,000

660,000

726,000

 

з місцевого бюджету

1 986,000

600,000

660,000

726,000

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

5.7.

 

Надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, та одноразової грошової допомоги випускникам професійної (професійно-технічної) освіти із числа дітей сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні, при їх працевлаштуванні

2019-2021

Управління освіти ММР, служба у справах дітей ММР, заклади освіти

10 141,800

3 064,000

3 370,400

3 707,400

 

з місцевого бюджету

10 141,800

3 064,000

3 370,400

3 707,400

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом

121 870,300

60 540,600

50 157,000

11 172,700

 

в тому числі з місцевого бюджету

121 548,900

60 443,500

50 050,200

11 055,200

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

321,400

97,100

106,800

117,500

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

6.

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

x

x

x

x

Створення належних умов навчання і виховання

6.1.

 

Капітальний ремонт будівель, приміщень, покрівель, спортивних майданчиків, огорожі тощо

2019-2021

Управління освіти ММР, управління капітального будівництва ММР, заклади освіти

681 860,000

206 000,000

226 600,000

249 260,000

 

з місцевого бюджету

662 000,000

200 000,000

220 000,000

242 000,000

з державного бюджету

19 860,000

6 000,000

6 600,000

7 260,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

 

 

 

6.2.

 

Придбання технологічного обладнання, комп’ютерів, оргтехніки, меблів, лічильників енергоносіїв тощо

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

84 869,600

25 640,400

28 204,400

31 024,800

 

з місцевого бюджету

47 664,000

14 400,000

15 840,000

17 424,000

з державного бюджету

35 219,600

10 640,400

11 704,400

12 874,800

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

із спеціального фонду (власні надходження)

1 986,000

600,000

660,000

726,000

 

Разом

766 729,600

231 640,400

254 804,400

280 284,800

 

в тому числі з місцевого бюджету

709 664,000

214 400,000

235 840,000

259 424,000

в тому числі з державного бюджету

55 079,600

16 640,400

18 304,400

20 134,800

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

1 986,000

600,000

660,000

726,000

7.

Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

Забезпечення належної методичної роботи в установах і закладах освіти

2019-2021

Управління освіти ММР, науково-методичний центр

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

Підвищення якості методичної роботи

з місцевого бюджету

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

 

в тому числі з місцевого бюджету

28 995,600

8 760,000

9 636,000

10 599,600

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

8.

Робота інших закладів освіти

 

 

 

 

 

8.1.

 

Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та установ освіти, господарського обслуговування закладів освіти, забезпечення роботи міського Будинку вчителя

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

74 704,300

22 569,300

24 826,200

27 308,800

 

з місцевого бюджету

73 512,700

22 209,300

24 430,200

26 873,200

із спеціального фонду (власні надходження)

1 191,600

360,000

396,000

435,600

8.2.

 

Забезпечення функціонування інклюзивно-ресурсних центрів, відкриття центрів відповідно до потреб громади міста

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади освіти

36 145,200

10 920,000

12 012,000

13 213,200

 

з місцевого бюджету

10 724,400

3 240,000

3 564,000

3 920,400

з державного бюджету

3 972,000

1 200,000

1 320,000

1 452,000

за рахунок освітньої субвенції

21 448,800

6 480,000

7 128,000

7 840,800

 

Разом

110 849,500

33489,300

36 838,200

40 522,000

 

в тому числі з місцевого бюджету

84 237,100

25 449,300

27 994,200

30 793,600

в тому числі з державного бюджету

3 972,000

1 200,000

1 320,000

1 452,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

21 448,800

6 480,000

7 128,000

7 840,800

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

1 191,600

360,000

396,000

435,600

9.

Бібліотека

Забезпечення бібліотечно-інформаційними послугами педагогічних працівників міста

2019-2021

Управління освіти ММР

9 812,000

2 964,300

3 260,800

3 586,900

Надання інформаційно-бібліотечних послуг

з місцевого бюджету

9 806,000

2 962,500

3 258,800

3 584,700

із спеціального фонду (власні надходження)

6,000

1,800

2,000

2,200

 

Разом

9 812,000

2 964,300

3 260,800

3 586,900

 

в тому числі з місцевого бюджету

9 806,000

2 962,500

3 258,800

3 584,700

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

6,000

1,800

2,000

2,200

10.

Підтримка творчо працюючих педагогічних працівників, педагогічних колективів, директорів закладів освіти, робота з обдарованими дітьми та молоддю

x

x

x

x

Стимулювання професійної діяльності вчителя та підтримка обдарованих учнів, молоді

10.1.

 

Преміювання колективів за результатами міського конкурсу «Навчальний заклад року», переможців конкурсу «Вчитель року» всіх рівнів, міських конкурсів «Нове ім’я», «Класний керівник», «Вихователь року» вчителів, які підготували переможців III та IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, II та III етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

2019-2021

Управління освіти ММР

2 780,4000

840,0000

924,0000

1 016,4000

 

з місцевого бюджету

2 780,400

840

924

1 016,4

 

10.2.

 

Відзначення педагогічних працівників почесним знаком «Лідер освіти міста Миколаєва», преміювання педагогічних працівників за вагомі успіхи на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях

2019-2021

Управління освіти ММР

794,400

240,000

264,000

290,400

 

з місцевого бюджету

794,400

240,000

264,000

290,400

 

10.3.

 

Виплата стипендії міського голови переможцям IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів,III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких

робіт учнів - членів Малої академії наук України та міської ради, стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, ім. Т. Шевченка

2019-2021

Управління освіти ММР

1 191,600

360,000

396,000

435,600

Удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю, сприяння розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей

з місцевого бюджету

1 191,600

360,000

396,000

435,600

з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом

4 766,400

1 440,000

1 584,000

1 742,400

 

в тому числі з місцевого бюджету

4 766,400

1 440,000

1 584,000

1 742,400

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі зі рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

11.

Культурно-освітні заходи

x

x

x

x

Забезпечення організації та проведення загальноміських свят та культурно-масових заходів

11.1.

 

Забезпечення проведення новорічних свят, у т.ч. безкоштовними новорічними подарунками учнів пільгової категорії та вихованців закладів дошкільної освіти

2019-2021

Управління освіти ММР

3 574,800

1 080,000

1 188,000

1 306,800

 

з місцевого бюджету

3 574,800

1 080,000

1 188,000

1 306,800

11.2.

 

Забезпечення проведення свята випускників

2019-2021

Управління освіти ММР

397,200

120,000

132,000

145,200

 

з місцевого бюджету

397,200

120,000

132,000

145,200

11.3.

 

Забезпечення та організація традиційних міських дитячих мистецьких свят, конкурсів, фестивалів, спортивних змагань, інших конкурсів

2019-2021

Управління освіти ММР, науково-методичний центр

893,700

270,000

297,000

326,700

 

з місцевого бюджету

893,700

270,000

297,000

326,700

11.4.

 

Проведення II етапу та участь у III етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

2019-2021

Управління освіти ММР, заклади загальної середньої освіти, Клуб юних моряків з флотилією

595,800

180,000

198,000

217,800

 

з місцевого бюджету

595,800

180,000

198,000

217,800

11.5.

 

Проведення спартакіади, Універсіади, Гімназіади, навчально-тренувальних зборів, змагань із військово-прикладних видів спорту, ігор оборонно-масової та військово-патріотичної спрямованості та участь у таких заходах вищого рівня

2019-2021

Управління освіти ММР

695,100

210,000

231,000

254,100

 

 

 

 

 

з місцевого бюджету

695,100

210,000

231,000

254,100

11.6.

 

Проведення міського свята працівників освіти

2019-2021

Управління освіти ММР

595,800

180,000

198,000

217,800

 

з місцевого бюджету

595,800

180,000

198,000

217,800

 

Разом

6 752,400

2 040,000

2 244,000

2 468,400

 

в тому числі з місцевого бюджету

6 752,400

2 040,000

2 244,000

2 468,400

 

в тому числі з державного бюджету

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

0,000

0,000

0,000

0,000

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Разом по програмі

6 913 739,984

2 107 624,684

2 304 686,300

2 501 429,000

 

в тому числі з місцевого бюджету

4 508 857,284

1 381 074,084

1 505 480,600

1 622 302,600

 

в тому числі з державного бюджету

141 535,300

42 759,900

47 035,900

51 739,500

 

в тому числі за рахунок освітньої субвенції

2 089 090,300

631 145,100

694 259,600

763 685,600

 

в тому числі із спеціального фонду (власні надходження)

174 257,100

52 645,600

57 910,200

63 701,300

 

 

ПРИМІТКА: остаточний обсяг визначається рішенням міської ради під час затвердження та виконання міського бюджету м. Миколаєва на відповідний бюджетний рік, без внесення змін до обсягів видатків, передбачених даним додатком. Видатки на реконструкцію (реставрацію) будівництво закладів освіти передбачено Міською програмою економічного і соціального розвитку м. Миколаєва.

 

 

Додаток 3

до Програми

 

 

Результативні показники виконання Програми

 

Результативні показники

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Заклади дошкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

73

74

74

Кількість груп в ЗДО, од.

699

706

708

в т.ч. для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), од.

16

20

25

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

502797,4

558257,2

627503,0

в т.ч. на харчування дітей, тис.грн.

79145,1

87059,6

95765,6

Показники продукту:

 

 

 

Кількість дітей, охоплених дошкільною освітою, чол.

16255

16405

16455

в т.ч. дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол.

16

20

25

Показники ефективності:

 

 

 

Середня наповнюваність груп в ЗДО, чол.

23,25

23,24

23,24

Середні витрати на утримання 1 дитини, тис.грн.

30,9

34,0

38,1

в т.ч. на харчування 1 дитини, тис.грн.

4,9

5,3

5,8

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дошкільних навчальних закладів, до фактичного показника попереднього року, %

100

101,4

100

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

100,3

100,9

100,3

Динаміка збільшення кількості груп, для дітей з особливими освітніми потребами (інклюзія), до фактичного показника попереднього року, %

100,3

101,0

100,3

Заклади загальної середньої освіти

(у тому числі денної форми навчання, вечірні школи та спеціальні заклади освіти для дітей, які потребують корекції фізичного ат (або) розумового розвитку)

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

70

67

67

Обсяг видатків на фінансування загальної середньої освіти, тис.грн.

1040922,3

1142571,3

1253682,4

в т.ч. на реалізацію Концепції «Нова українська школа», тис.грн.

29450,0

32395,0

35634,5

Обсяг видатків на стимулювання учнівської молоді, тис.грн.

360,0

396,0

435,6

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених середньою загальною освітою, чол.

43892

44192

44492

в т.ч. кількість учнів задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», чол.

5085

5115

5145

кількість учнів з особливими освітніми потребами (інклюзія), чол.

63

75

90

Кількість учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів  Малої академії наук, од.

60

65

70

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на утримання 1 учня, тис.грн.

23,7

25,9

28,2

в т.ч. середні витрати на 1 учня задіяного в реалізації Концепції «Нова українська школа», тис.грн.

5,8

6,3

6,9

Середній розмір стипендії міського голови учням переможцям ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, грн.

6,0

6,1

6,2

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учнів, охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

103,0

100,6

100,7

Динаміка збільшення кількості учнів, з особливими освітніми потребами (інклюзія) охоплених середньою загальною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

252

119

120

Динаміка збільшення кількості учнів, задіяних в реалізації Концепції «Нова українська школа», до фактичного показника попереднього року, %

103

100,6

100,6

Динаміка збільшення кількості учнів переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, ІІ та ІІІ  етапів конкурсу-захисту пошуково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, %

111

108

108

Заклади позашкільної освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість установ всього, од.

7

7

7

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

43738,1

48111,9

52923,1

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів/дітей, охоплених позашкільною освітою, чол.

12349

12424

12499

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 дитину, тис.грн.

3,5

3,9

4,2

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості дітей, охоплених позашкільною освітою, до фактичного показника попереднього року, %

103

100,6

100,6

Заклади професійної та вищої освіти

Показники затрат:

 

 

 

Кількість закладів професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, од.

12

12

12

Обсяг видатків на фінансування , тис.грн.

190212,3

209233,5

230156,9

в т.ч. на забезпечення виплати стипендії учням, тис.грн.

28514,2

31365,6

32934,0

Показники продукту:

 

 

 

Кількість учнів (студентів), охоплених професійним навчанням, чол.

4532

4621

4754

в т.ч. кількість стипендіатів, чол.

4302

4370

4478

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на 1 учня (студента), тис.грн.

42,0

45,3

48,4

в т.ч. на виплату стипендії 1 стипендіату, тис.грн.

6,6

7,2

7,35

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості учні (студентів) охоплених професійною (вищою) освітою, до фактичного показника попереднього року, %

101,7

102,0

102,9

Поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Показники затрат:

 

 

 

Обсяг видатків на модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти, тис.грн.

231 640,4

254 804,4

280 284,8

в т.ч. на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для закладів освіти, тис.грн.

25640,0

28204,4

31024,8

на проведення капітальних ремонтів в закладах освіти, тис.грн.

200000,0

220000,0

242000,0

Показники продукту:

 

 

 

Кількість одиниць придбаного обладнання і матеріалів довгострокового користування, од.

1710

1760

1780

Кількість закладів, в яких проведено капітальний ремонт, од.

30

30

30

Показники ефективності:

 

 

 

Середні витрати на одиницю придбаного обладнання, тис.грн.

15,0

16,0

17,4

Середні витрати на проведення капітального ремонту одного закладу освіти, тис.грн.

6667,0

7333,0

8067,0

Показники якості:

 

 

 

Динаміка збільшення кількості придбаного обладнання довгострокового користування для закладів освіти, до фактичного показника попереднього року, %

110

103

101

Динаміка збільшення кількості закладів освіти, в яких проведено капітальний ремонт, до фактичного показника попереднього року, %

100

100

100

 

 Опубліковано: 21 січня 2019р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: