Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

 

26 жовтня 2018                                                                   № 1050

Про затвердження Правил

приймання стічних вод до систем

централізованого водовідведення

м. Миколаєва

 

Заслухавши інформацію міського комунального підприємства “Миколаївводоканал” стосовно приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, відповідно до Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508, Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 57/31509, Водного кодексу України, ст. 13-1 Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, пп. 5 п. “а” ч. 1 ст. 30 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком міської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. Затвердити Правила приймання стічних вод до систем централізованого  водовідведення м. Миколаєва (додаються).

2. Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 23.01.2003 № 70 “Про затвердження Правил приймання стічних вод у комунальну каналізацію м. Миколаєва” визнати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Степанця Ю.Б.

 

Міський голова                                            О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконкому

міської ради

від 26 жовтня 2018

№ 1050

 

ПРАВИЛА

приймання стічних вод до систем

централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Популяційний еквівалент м. Миколаєва становить 454550.

1.2. Правила приймання стічних вод до систем централізованого  водовідведення м. Миколаєва (далі – Правила) розроблено відповідно до Закону України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Водного кодексу України, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465, Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 56/31508 (далі – Правила № 316), Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 № 316, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.01.2018 за № 57/31509 (далі – Порядок № 316), Державних будівельних норм “Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування” (ДБН В.2.5-75:2013) та з урахуванням вимог Директиви № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС.

1.3. Ці Правила поширюються на міське комунальне підприємство “Миколаївводоканал” як суб’єкта господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення (далі – виробник), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, на фізичних осіб – підприємців, на фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва (далі – споживачі та/або субспоживачі).

1.4. Терміни, що вживаються у цих Правилах, мають такі значення:

арбітражна проба – частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;

вимоги до скиду стічних вод – вимоги щодо кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає у систему централізованого водовідведення населеного пункту, склад, зміст і порядок надання яких визначаються цими Правилами;

головний каналізаційний колектор – трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів та районних насосних станцій;

договір – договір між виробником та споживачем, за яким надаються послуги з питного водопостачання та/або водовідведення;

дощова каналізація – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) та поливомийних стічних вод з території підприємств;

ДК – допустима концентрація забруднюючої речовини, мг/дм 3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення – скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в цих Правилах, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) – спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод м. Миколаєва;

збірний колектор – трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача – трубопровід, що відводить стічні води від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор – трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів або лотків і  споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (далі – КОС) – комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь – колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням з виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба – проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться у систему централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа – система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди (ЛОС) – споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил;

об’єкт споживача – окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

система централізованого водовідведення – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов’язані єдиним технологічним процесом;

стічна вода – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження – стічна вода, що утворилася  в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг;

субспоживач – суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення стічних вод за допомогою системи централізованого водовідведення;

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі України, Законі України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення” та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 р. № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 р. за № 936/15627 (далі – Правила користування).

1.5. Правила спрямовані на:

- захист здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

- запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

- гарантування безперебійної, в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

- гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не справлять згубного впливу на навколишнє середовище;

- гарантування, що осад може бути утилізований безпечним та прийнятним для навколишнього середовища способом.

1.6. Ці Правила є обов’язковими як для міського комунального підприємства “Миколаївводоканал”, який надає послуги з централізованого водовідведення, так і для юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, для фізичних осіб – підприємців та фізичних осіб, які проводять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва.

1.7. Ці Правила встановлюють однакові вимоги до скиду споживачем та/або субспоживачем стічних вод у систему централізованого водовідведення м. Миколаєва.

1.8. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи централізованого водовідведення за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору. Договір між виробником та субспоживачем укладається виключно за умови укладання договору між субспоживачем та споживачем, через мережі якого субспоживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення.

1.9. Кожен споживач скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через окремий випуск з обов’язковим улаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем з використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

1.10. Приймання до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва стічних вод, які вивозяться від споживачів асенізаційним транспортом, здійснюється тільки через зливальні станції (пункти) виробника, які обумовлені договором.

1.11. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення здійснюється згідно з вимогами Правил користування та Правил приєднання до комунальних мереж централізованого водопостачання та водовідведення міста Миколаєва, затверджених рішенням виконкому Миколаївської міської ради від 25.11.2016 № 1088.

1.12. Приймання стічних вод споживачів у систему централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва здійснюється виключно за договорами. Умови укладання договорів подано в додатку 4 до цих Правил.

 

2. Засади безперебійного функціонування системи централізованого водовідведення м. Миколаєва при прийманні до неї стічних вод споживачів

 

2.1. Виробник:

1) забезпечує приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників системи централізованого водовідведення та КОС з дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. № 465;

2) за необхідності доводить споживачам протягом місячного терміну після внесення змін до цих Правил зміни у вимогах до якісних показників стічних вод споживачів, пов’язані із змінами лімітів на скид забруднюючих речовин у водні об’єкти;

3) здійснює обстеження локальних очисних споруд та каналізаційної мережі споживачів, має право вимагати від них надання інформації та документів щодо зазначених мереж та споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти тощо), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вживання заходів для дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил, інших відомостей та документації, що стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів та не носить дозвільного характеру;

4) проводить вибірковий контроль ефективності роботи ЛОС та вимагає їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил;

5) контролює якість, кількість та режим скидання стічних вод споживачами;

6) здійснює раптовий (у будь-яку годину доби), не погоджений зі споживачами заздалегідь, відбір проб для контролю за якістю стічних вод, що скидаються;

7) відключає споживачів  від системи централізованого водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу системи централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення виробника. При цьому, за збитки таких споживачів виробник відповідальності не несе. Підключення до системи  централізованого водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

8) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил та умов укладеного з виробником договору, вимагає їх усунення в установлені виробником терміни та застосовує заходи впливу, передбачені договором та цими Правилами;

9) вимагає від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення відведення стічних вод об’єкта окремим каналізаційним випуском з улаштуванням контрольного колодязя;

10) відмовляє споживачам у видачі вимог до скиду, якщо в наданих матеріалах не враховані вимоги цих Правил;

11) несе відповідальність за технічний стан системи централізованого водовідведення м. Миколаєва та якість очищених на міських КОС зворотних вод, що скидаються у водні об’єкти відповідно до встановлених нормативів.

2.2. Споживачі:

1) користуються послугами виробника з приймання, відведення і очищення стічних вод після виконання ними вимог до скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва та укладеного договору на послуги водовідведення;

2) одержують вимоги до скиду стічних вод та дотримуються установлених виробником кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагають від субспоживачів виконання вказаних положень цих Правил;

3) здійснюють систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим з виробником, подають виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються споживачами до систем централізованого водовідведення;

4) виконують на вимогу виробника до визначеного ним терміну попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил та умовам укладеного з виробником договору;

5) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у випадках коли воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, що видані виробником), приєднання субспоживача тощо) повідомляють виробника у 7-денний термін про виникнення таких змін та в установленому порядку отримують у виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта, а також вносять відповідні зміни до договору;

6) у разі зміни власника об’єкта укладають новий договір із виробником;

7) надають працівникам виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу при відборі проб стічних вод споживачів, вивченні режиму їх скиду, обстеженні системи водовідведення споживачів та локальних очисних споруд;

8) визначають не менше двох представників, уповноважених представляти споживача при відборі проб стічних вод, про що у 3-денний термін повідомляють виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо при відборі проб стічних вод виробником;

9) здійснюють відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів на об’єктах споживачів із залученням технічних засобів не рідше одного разу на рік (споживачі, діяльність яких пов’язана з послугами громадського харчування – не рідше двох разів на рік), а при засміченні каналізаційних мереж забруднюючими речовинами, які призводять до обмеження пропускної спроможності системи водовідведення – негайно;

10) обладнують каналізаційні випуски споживача пристроями, що дозволяють припинити за необхідності, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

11) беруть участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж своїми силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи централізованого водовідведення виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

12) мають право перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до систем централізованого водовідведення, виконані виробником та у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

2. 3. Субспоживачі:

1) користуються послугами виробника з приймання, відведення і очищення стічних вод за умови дотримання ними вимог до скиду стічних вод у систему централізованого водовідведення м. Миколаєва, дотримання умов укладеного договору з виробником на послуги водовідведення та дотримання умов укладеного договору зі споживачем на транспортування стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва з використанням системи водовідведення споживача;

2) одержують вимоги від споживача, до системи водовідведення якого вони скидають стічні води, до скиду стічних вод та дотримуються установлених споживачем кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках субспоживачів, вимагають від субспоживачів виконання положень цих Правил;

3) здійснюють систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи водовідведення споживача, згідно з графіком відбору проб, погодженим зі споживачем, подають споживачу інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються субспоживачами до системи водовідведення споживача;

4) несуть відповідальність перед виробником та споживачем за порушення умов договорів.

 

3. Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, які

скидаються до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

3.1. До системи централізованого водовідведення м. Миколаєва приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути знешкоджені на КОС виробників відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

3.2. Стічні води, що приймаються до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва, не повинні:

1) містити горючі домішки і розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовини, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металеву та пластмасову стружку, жири, смоли, мазут, пивну дробину, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічні речовини або речовини, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовини, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методи аналітичного контролю;

5) містити небезпечні бактеріальні, вірусні, токсичні та радіоактивні забруднення;

6) містити біологічно жорсткі синтетичні поверхнево-активні речовини (далі – СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40 0С;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі – ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі – БСК 5) більше ніж у 2,5 рази;

10) створювати умови для заподіяння шкоди здоров’ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

11) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

12) містити забруднюючі речовини з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами.

3.3. У разі, якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, що передбачені переліком, наведеним у Додатку 1 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, якщо інше не передбачено цими Правилами та/або договором між Споживачем та Виробником.

Локальні очисні споруди споживача повинні відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником відповідно до Правил користування.

3.4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва стічні води, що містять забруднюючі речовини, перелік яких наведено в Додатку 2 до цих Правил, без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів.

3.5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний, протягом доби, скид стічних вод.

3.6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками або пункту 3 цього розділу, він звертається до виробника із заявою з обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується виконати заходи для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил у термін, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у 15-денний строк і укладає договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалення означених забруднень до вимог ГДС, що встановлені для виробника. Такий договір укладається шляхом оформлення та підписання окремого відповідного договору або додаткової угоди чи додатка до договору між виробником та споживачем, за яким надаються послуги з питного водопостачання та/або водовідведення, у разі здатності існуючої на КОС виробника технології очищення стічних вод видалення означених забруднень до вимог ГДС, що встановлені для виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен становити 60% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу VII цих Правил та термін виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати 3 років.

При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається відповідно до Порядку визначення розміру плати, яка справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення (Розділ VІІ даних Правил), але замість встановлених ДК, для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

3.7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

Субспоживачі повинні повністю покрити всі витрати споживача, пов’язані зі скидом стічних вод субспоживача до системи водовідведення споживача, а також відшкодувати споживачу збитки, заподіяні через порушення режиму скиду і допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, які скидаються субспоживачами.

 

4. Допустимі концентрації (ДК) забруднюючих речовин

у стічних водах споживачів, що скидаються до системи

централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

4.1. Виробником визначено ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів як найменшу з чотирьох величин:

1) ДК забруднюючої речовини в каналізаційній мережі (на каналізаційному випуску споживача);

2) ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічного очищення (на вході в ці споруди);

3) величини лімітів на скид забруднюючих речовин, які визначені у Дозволі на спеціальне водокористування, виданому виробнику відповідно до статті 49 Водного кодексу України;

4) допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод на рівні визначеного для осадів, що можуть використовуватися як органічні добрива відповідно до Додатка 3 до цих Правил.

4.2. Вимоги до складу та властивостей стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва, для безпечного їх збирання, відведення та очищення на КОС подані в таблиці 4.1.

 

Таблиця 4.1

Показники якості стічних вод

Одиниця виміру

Максимально допустиме значення показника (концентрація в пробі стічних вод)

1

2

3

4

1.

Реакція середовища (pH)

од.рН

6,5-9,0

2.

Температура

°C

Не вище +40

3.

БСК  5

мг/дм  3

223,4

4.

ХСК

мг/дм  3

500,0

5.

Співвідношення ХСК:БСК  5

-

<2,5

6.

Завислі речовини та речовини,

що спливають

мг/дм  3

254,3

7.

Азот амонійний (N)

мг/дм  3

20,0

8.

Нітрити (NO  2)

мг/дм  3

2,3

9.

Нітрати (NO  3)

мг/дм  3

29,2

10.

Фосфати(PO  4  3+)

мг/дм  3

5,8

11.

Нафтопродукти

мг/дм  3

1,59

12.

Жири рослинні та тваринні

мг/дм  3

34,2

13.

Хлориди (Cl  -)  *

мг/дм  3

196,0

14.

Сульфати (SO  4  2-)  *

мг/дм  3

217

15.

СПАР аніонні, неіоногенні

мг/дм  3

1,33

16.

Залізо загальне (Fe)

мг/дм  3

0,66

17.

Хром (Cr  3+)

мг/дм  3

0,1

18.

Хром (Cr  6+)

мг/дм  3

0,07

19.

Нікель

мг/дм  3

0,1

20.

Кадмій

мг/дм  3

0,04

21.

Сухий залишок

мг/дм  3

832,0

 

 

* – при визначенні цих показників у відповідності з рекомендаціями Правил № 316 до отриманих розрахункових значень додано концентрацію вказаних інгредієнтів в питній воді, яка подається споживачам централізованою системою водопостачання м. Миколаєва.

 

4.3. При скиді споживачем забруднюючих речовин, які не увійшли у цей перелік, ДК на них встановлюють згідно з державними Правилами № 316.

 

5. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод

до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

5.1. Виробники та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідно до чинного законодавства України та умов договорів.

5.2. У разі невиконання споживачами цих Правил щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження виробником не менш ніж за 5 діб. Споживачі, які здійснюють виробничі процеси (наведені у Додатку 1) та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

5.3. У разі стягнення з виробника грошових коштів за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих коштів у регресному порядку.

5.4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) К zag (тис. грн.) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування відповідно до формули:

 

,

де:

 – відшкодування заподіяних збитків і-им споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн.);

 – середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м 3/добу);

 – сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з і-го споживача (тис. грн.).

5.5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

5.6. При неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом із екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою;

,

де:

 – частка вартості робіт із розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-им споживачем;

 – загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн.);

 – скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (тонни);

 – сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (тонни).

 

6. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи

централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

6.1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва. Перелік забруднень, на наявність яких проводиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються виробником.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксуються у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично, у визначені виробником терміни, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме: відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, схему балансу водопостачання і водовідведення, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд та наявність приладів обліку), відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються у систему централізованого водовідведення.

6.2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів шкідливих речовин, проведення аварійно-відновлювальних робіт споживачі повинні негайно інформувати виробника.

6.3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва, повинні забезпечити виробнику можливість у будь-який час доби проведення контролю за скидом стічних вод.

6.4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються результати аналізу цих вод лабораторією виробника або інших лабораторій, що проводять свою діяльність в цій галузі відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

6.5. При проведенні аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовуються засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно вимог статті 17 Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

6.6. З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид наднормативних забруднень. Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконується уповноваженим представником виробника, що фіксується у спеціальному журналі-акті, який підписують як представник виробника, так і представник споживача. У разі відмови представника споживача поставити свій підпис у журналі-акті, представник виробника зазначає про таку відмову від підпису в журналі-акті.

6.7. При відмові споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб, що фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K k = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

При зволіканні з допуском уповноваженого представника виробника на територію споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників споживача, що фіксується в акті за підписом представника виробника, виробник виставляє споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності K k = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

6.8. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами, виробник у строк не більше 5 робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення (факсом або електронною поштою) про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу. У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтверджуючих документів.

6.9. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок щодо наявності у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право протягом терміну зберігання арбітражної проби звернутися до незалежної лабораторії, що проводить свою діяльність в цій галузі відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” для проведення аналізу арбітражної проби, яка відбирається за вимогою споживача як частка контрольної і зберігається в належних умовах у виробника (у холодильній шафі).

6.10. Питання щодо відбору проб стічних вод на аналіз, їх оформлення, а також проведення аналізу проб конкретизовані в Додатку 5 до цих Правил.

 

7. Порядок визначення розміру плати, що справляється

за понаднормативні скиди стічних вод до системи

централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

7.1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод цим Правилам та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

7.2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності діючого договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

7.3. Величина плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (P c) розраховується виробником за формулою:

,

де:

Т – тариф, встановлений споживачам за надання послуг централізованого водовідведення (грн./м 3);

Q d – об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором (м 3);

Q pd – об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором (м 3);

Q pz – об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями (м 3);

K k – коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

7.4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності K k = 20.

7.5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується K k = 2; від 1,5 до 2 одиниць застосовується K k = 5; на 2 та більше одиниць застосовується Kk = 10.

7.6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК 5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою:

,

де:

ХСК – хімічне споживання кисню;

БСК 5 – біохімічне споживання кисню протягом 5 діб.

7.7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40 оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується K k = 2.

7.8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид  конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується K k = 5.

7.9. При виявленні виробником у ході контролю якості стічних вод, що скидаються споживачем, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (C f) над установленою цими Правилами допустимою концентрацією (ДК), коефіцієнт кратності (К к) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою:

.

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, окрім випадків, передбачених пунктами 7.4 та 7.5 цього розділу.

7.10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності дорівнює 5.

7.11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності K kвизначають за формулою:

,

де:

C fi – фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

ДК і – допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10.

Якщо за розрахунком K k більше ніж 10, приймають K k = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

7.12. Плата за скид споживачем стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлений контрольним аналізом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше 90 (дев’яноста) днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з даного об’єкта.

7.13. Плата за скид стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на банківський рахунок виробника у термін не більше 20 банківських днів з моменту виставлення рахунку.

7.14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує кошти відповідно до вимог, які зазначені в пунктах 4.10-4.11 Правил користування.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 1

до Правил

 

 

ПЕРЕЛІК

виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати

локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод

перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення

та очищення стічних вод м. Миколаєва

 

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозо-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове),  переробка молока, риби, м’яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш’яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід – іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл- похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6 – трихлорфенол, діхлорметан, дихлоретан, пента-хлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бенз (а) пірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево-активні речовини, що не піддаються біологічному окисленню, біологічно неокислювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, вовна, пероактивний хлор більше 5 мг/дм 3 , за винятком випадків введення на об’єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 2

до Правил

 

 

ПЕРЕЛІК

забруднюючих речовин, що заборонені до скидання в систему

централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та/або горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та/або утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево-активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти ) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється при роботі установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований грунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, грунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 06 лютого 2017 року № 45 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 3

до Правил

 

Допустимий вміст важких металів в осадах стічних вод,

що можуть використовуватися як органічні добрива

 

№ з/п

Важкий метал

Орієнтовна ефективність видалення важкого металу на КОС, К  в

Максимально допустимий вміст важкого металу в осадах КОС, г/т сухої речовини

1

2

3

4

1

Стронцій

0,14

300,0

2

Свинець

0,5

750,0

3

Ртуть

0,6

15,0

4

Кадмій

0,6

30,0

5

Нікель

0,5

200,0

6

Хром (3  +)

0,5

750,0

7

Марганець

-

2000,0

8

Цинк

0,3

2500,0

9

Мідь

0,4

1500,0

10

Кобальт

0,5

100,0

11

Залізо загальне

0,5

25000,0

 

 

 

Додаток 4

до Правил

 

ПОРЯДОК

оформлення договорів на приймання стічних вод споживачів

до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва

 

1. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва здійснюється згідно з вимогами Правил користування.

2. Приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва дозволяється лише за наявності проекту, розробленого у відповідності до чинних норм проектування та узгодженого з виробником у встановленому порядку.

3. При прийнятті рішення про приєднання споживачів до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва враховується:

- запровадження технологічних процесів, які дозволять зменшити кількість забруднених стічних вод та фактичну концентрацію (Сф) забруднюючих речовин;

- запровадження систем оборотного водопостачання (крім споживачів що скидають стічні води виключно не технологічного характеру;

- попереднє очищення стічних вод на ЛОС;

- обробка осадів ЛОС і вирішення питання про місце їх захоронення або утилізації.

4. Виробник приймає рішення про приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва від споживачів, об’єкти яких реконструюються та будуються тільки за наявності у споживача позитивного висновку Державної екологічної експертизи.

5. При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта споживач зобов’язаний:

- одержати у виробника технічні умови;

- розробити та погодити з виробником проектну документацію;

- після закінчення будівництва або реконструкції здати/прийняти каналізаційні мережі та споруди об’єкта в експлуатацію відповідно до вимог Державних будівельних норм;

- отримати у виробника вимоги до скиду.

6. Для отримання вимог до скиду споживач повинен звернутися до виробника для їх оформлення та надати наступні документи:

- письмовий запит (у разі подовження дії вимог до скиду – за один місяць до закінчення терміну дії попередніх);

- загальні відомості про систему водопостачання та водовідведення споживача, а саме:

- генплан об’єкта споживача у масштабі 1:500 з нанесеною каналізаційною мережею та контрольним колодязем, затверджений керівником споживача;

- пояснювальну записку;

- баланс водоспоживання та водовідведення;

- склад та концентрація забруднень стічних вод;

- акт розмежування належності каналізаційних мереж;

- дані про ЛОС та/або КОС;

- перелік субспоживачів;

- дані про утилізацію осадів ЛОС та/або КОС, їх зберігання згідно з паспортом місця видалення відходів та їх вивезення;

- інші документи, що пов’язані зі скиданням стічних вод споживача.

7. Виробник у місячний термін з моменту отримання необхідних документів розглядає їх і видає вимоги до скиду.

8. Вимоги до скиду видаються на один рік.

9. Споживач повинен звернутися до виробника із письмовим запитом про подовження вимог до скиду за один місяць до закінчення терміну їх дії. Якщо споживачем заявлено про відсутність змін у його водовідведенні вимоги до скиду на наступний рік подовжуються.

10. Надання послуг з централізованого водовідведення в м. Миколаєва здійснюється виключно за договорами.

11. Договір розробляє виробник з урахуванням вимог цих Правил та Правил користування.

12. Істотними умовами договору на надання послуг з централізованого водовідведення в м. Миколаєві є:

- обсяги та режим скиду стічних вод;

- розмір та порядок оплати послуг водовідведення;

- права та обов’язки сторін договору;

- відповідальність сторін договору;

- інші істотні умови, які можуть бути зазначені в ньому за згодою сторін договору.

13. Підставами для відмови в укладенні договору на скид (приймання) стічних вод споживача до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва може бути:

- забруднення стічних вод речовинами, скид яких у каналізаційні мережі заборонений розділом ІІІ та Додатком 2 цих Правил;

- значне перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача, яке призведе до порушення технологічних процесів очищення стічних вод на КОС;

- перевантаження (вичерпання пропускної спроможності) системи збирання та відведення стічних вод або КОС.

14. Якщо споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил за деякими показниками, він звертається до виробника з обґрунтованим проханням про тимчасове приймання таких стічних вод з наданням графіка виконання заходів з доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

15. Виробник розглядає подану заяву у 15-денний термін і приймає рішення про можливість укладення договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

16. У договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання наднормативно забруднених стоків, а також термін виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил.

17. При виявленні перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, що визначається виробником відповідно до цих Правил, але замість встановлених ДК беруть тимчасово погоджені концентрації, які зазначені в договорі про приймання наднормативно забруднених стічних вод.

18. Договір про приймання стічних вод до централізованої системи водовідведення м. Миколаєва виробник розробляє у 30-денний термін з моменту подачі споживачем листа-заявки відповідно до Правил користування та цих Правил.

19. Договір набирає чинності після досягнення домовленості з усіх його істотних умов та підписання сторонами, якщо в договорі не передбачено пізнішого терміну.

20. Усі майнові спори стосовно договору вирішуються згідно з чиним законодавством України.

 

______________________________________________________

 

 

Додаток 4.1

до Правил

 

 

ПОГОДЖЕНО

Споживач

_________________________________

_________________________________

(підпис, прізвище, ім’я, по батькові повноважного представника)

 

“____”_______________ 20 ___ р.

 

М.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

МКП “Миколаївводоканал”

________________________________

________________________________

 

 

 

“____”_______________ 20 ___ р.

 

М.П.

 

 

РОЗРАХУНОК № ____

вартості приймання 1 куб. м наднормативно забруднених стічних вод

_____________________________________________________________

 

з/п

Показники якості

стічних вод

Значення

Коефіцієнт

кратності

допустимої концентрації забруднюючих речовин, мг/дм  3

тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин, Стп, мг/дм  3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

Сумарний коефіцієнт кратності

 

 

 

 

 

з/п

Параметр

Значення

Розмірність

1

2

3

4

1.

Тариф за приймання стічних вод

 

грн./куб.м

2.

Сумарний коефіцієнт кратності

 

 

3.

Вартість приймання 1 куб.м стічних вод з понаднормативними забрудненнями без ПДВ

 

грн.

 

Вартість приймання стічних вод з понаднормативними забрудненнями без ПДВ становить __________ грн./куб.м.

_________________________ гривень ________ копійок за 1 кубічний метр.

            (вартість прописом)

______________________________________________________

 

Додаток 5

до Правил

 

 

ПОРЯДОК

відбору та аналізу проб стічних вод споживачів, що скидаються

до системи централізованого водовідведення або безпосередньо

на КОС м. Миколаєва

 

Порядок розроблено відповідно до:

КНД 211.1.0.009-94 “Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод”,

Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27.06.2008 № 190,

ДСТУ ISO 5667-2-2003 “Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб”,

ДСТУ ISO 5667-3-2001 “Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами”,

ДСТУ ISO 5667-10-2005 “Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод”,

Методик виконання вимірювання складу та властивостей проб стічних вод (УНД, МВВ).

 

1. Місця відбору проб

 

Відбір проб здійснюється з контрольного колодязя споживача.

Контрольні колодязі споживача повинні:

1) споруджуватися, обладнуватися та утримуватися споживачами відповідно до Правил користування;

2) перебувати, зазвичай, за межами території споживачів, а їх конкретне місцезнаходження повинно бути узгоджене з виробником;

3) бути позначені на генеральному плані (топографічному плані);

4) бути доступними для огляду, вільними від завалів ґрунтом, снігом, будівельним сміттям та іншими предметами;

5) контрольний колодязь (за умови технічної можливості) на вимогу виробника повинен бути винесений споживачем за межі території об’єкта споживача.

 

2. Порядок відбору та аналізу проб

 

1) З метою контролю якості стічних вод споживачів виробник здійснює відбір контрольних проб. Контрольні проби характеризують склад забруднень стічних вод споживача. Виявлені таким чином перевищення ДК забруднюючих речовин є підставою для нарахування плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод згідно з цими Правилами.

2) Періодичність відбору проб встановлюється виробником з урахуванням режиму скиду і складу стічних вод конкретного споживача.

3) За призначенням проби поділяються на контрольні та арбітражні. Арбітражні проби є частиною контрольних проб.

4) Відбір проб стічних вод споживачів виконують співробітники виробника в присутності представника споживача. Факт відбору проб фіксується у журналі-акті (додаток 5.1), який підписують як представник виробника, так і представник споживача. Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод споживача здійснюється контролюючими службами виробника без попередження споживача заздалегідь.

5) У разі неявки уповноваженого представника споживача або відмови підписати журнал-акт, його підписують представники виробника із зазначенням прізвища представника споживача, який відмовився підписати журнал-акт, та повідомляють про ситуацію, що виникла, диспетчеру виробника. Диспетчер в журналі реєстрації аварійних ситуацій на каналізації робить відповідний запис, вказуючи точний час отримання інформації та прізвище представника виробника і передає телефонограму до споживача щодо інциденту, який стався.

6) Після відбору контрольна проба передається для аналізу в лабораторію, що проводить свою діяльність відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в галузі водовідведення. Інформацію про хімічний склад стічних вод (за винятком БСК5), відібраних на випуску споживача, споживач може одержати у виробника за телефоном не пізніше третього  дня після відбору проби. Ці запити фіксуються у виробника в спеціальному журналі, форма якого наведена в Додатку 5.2.

7) Результати аналізів стічних вод оформлюються письмово та повинні містити наступну інформацію: об’єкт вимірювання, мету вимірювання, назву показників стічних вод, одиницю вимірювання, результат вимірювання, нормативний документ на метод вимірювання концентрацій забруднюючих речовин (Сf).

8) Частина контрольної проби (проба для споживача) відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться споживачем самостійно. Споживач може не проводити аналізу проби, погоджуючись з результатами аналізу контрольної проби виробником.

9) Арбітражна проба, яка є частиною контрольної, маркується та опломбовується виробником і зберігається в належних умовах у виробника п’ять діб з моменту відбору проби.

10) Маркування проби повинно містити наступну інформацію: назва споживача, посада, прізвище, ім’я, по батькові та підпис представника споживача, дату та час відбору проби.

11) У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями виробника і споживача за ініціативою споживача аналіз арбітражної проби може проводитися в іншій лабораторії, що проводить свою діяльність відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в галузі водовідведення.

12) Відкриття арбітражної проби проводиться в присутності представників виробника, споживача та лабораторії, про що складається  відповідний акт (додаток 5.3).

13) Аналіз арбітражної проби проводиться лише стосовно інгредієнтів, за якими виникли розбіжності між результатами аналізів контрольної проби у виробника та споживача.

14) Результати аналізу арбітражної проби підтверджують чи спростовують результати аналізу контрольної проби по кожному показнику. Якщо результати аналізу арбітражної проби підтверджують перевищення ГДК у стічній воді споживача по будь-якому показнику, то розрахунок вартості стічних вод споживача проводиться за результатами аналізу контрольної проби виробника.

15) Аналізи проб здійснюються лабораторіями, що проводять свою діяльність відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” в галузі водовідведення. Відповідальність за достовірність результатів аналізу проб несе лабораторія, яка проводила аналіз.

16) Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з проведенням за бажанням споживача  аналізу проби для споживача та арбітражної проби несе споживач.

17) Результати аналізів контрольних проб зберігаються у виробника протягом трьох років.

18) У випадках звернення споживача до виробника з проханням проведення додаткового контролю якості стічних вод, що скидаються до каналізаційної мережі, відбір проб і виконання аналізу виконується лабораторією виробника за рахунок споживача.

19) Відбір проб для забезпечення контролю за скиданням стічних вод споживача здійснюється відповідними службами виробника незалежно та без відповідного попередження споживача заздалегідь.

20) У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами виробник:

- у термін не більше 5 робочих днів з моменту відбору контрольної проби направляє споживачу лист-повідомлення (факсом або електронною поштою) про перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживача та результати хімічного аналізу;

- після визначення обсягів водовідведення споживача за розрахунковий період направляє споживачу розрахунок плати за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та відповідний рахунок.

 

3. Обладнання та посудини для відбору проб та порядок їх зберігання

 

Відбір проб стічних вод проводиться відповідно до вимог нормативів та стандартів. Вид посудини необхідний для вимірювання конкретних показників наведений у таблиці 5.1.

Вид посудини, необхідний при відборі проб

для вимірювання показників якості стічних вод

Таблиця 5.1

з/п

Найменування показників

Вид посудини

1

Завислі речовини

Поліетиленова посудина

2

Нафтопродукти

Скляна посудина

3

Жири

Склянай посудина

4

СПАР

Скляна посудина

5

Хлориди

Поліетиленова посудина

6

ХСК

Поліетиленова посудина

7

БСК  5

Поліетиленова посудина

8

Азот амонійний

Поліетиленова посудина

9

Нітрити

Поліетиленова посудина

10

Нітрати

Поліетиленова посудина

11

Залізо

Поліетиленова посудина

12

Сухий залишок

Поліетиленова посудина

13

Сульфати

Поліетиленова посудина

14

Фосфати

Поліетиленова посудина

15

рН

Поліетиленова посудина

16

Хром

Поліетиленова посудина

17

Нікель

Поліетиленова посудина

18

Кадмій

Поліетиленова посудина

19

Всі інші показники

Поліетиленова посудина

 

 

1) Відбір проб виконується ручним способом.

2) Загальний обсяг проби залежить від кількості і виду інгредієнтів (вимоги методик вимірювання) та рішення споживача проводити або не проводити паралельний та арбітражний аналіз.

3) Посуд для відбору та зберігання проб, а також засоби його герметизації і консервації не повинні приводити до змін складу і властивостей стічної води, відібраної на аналіз. Таким вимогам задовольняє посуд, виготовлений з хімічно стійких матеріалів (скляні банки, поліетиленові каністри).

4) Посуд для відбору та зберігання проб повинен мати маркування, що не змивається водою.

5) Для відбору проб стічної води використовують пробовідбірник з некорозійного матеріалу – широкогорлі посудини об’ємом 0,5-5 л.

6) Перед відбором проби, посуд споліскують стічною водою, яка відбирається на аналіз.

7) Під час транспортування проби, за можливості, треба утримувати в холоді і захищати від світла.

8) Зберігання проб допустимо лише у випадку неможливості проведення аналізу одразу після відбору проб. При цьому необхідно враховувати можливі змінення у складі та властивостях проби.

9) Для збільшення строку зберігання проби її консервують у лабораторії з урахуванням таких вимог:

консерванти для відповідного компоненту або групи компонентів не повинні заважати визначенню інших показників;

метод консервування проби повинен співпадати з методикою визначення конкретних показників;

конкретні засоби консервування та строки зберігання проби приймають у відповідності до методик їх визначення.

10) Проби транспортують з дотриманням необхідних правил безпеки транспортом, який забезпечує їх зберігання та своєчасну доставку.

За правильність реєстрації проби в лабораторії при проведенні арбітражного аналізу несе відповідальність споживач та лабораторія, яку він обрав. При недотриманні цього пункту проведені аналізи проби признаються нікчемними і юридичну силу має основний аналіз, виконаний виробником в лабораторії, що проводить свою діяльність в цій галузі відповідно до вимог Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”.

 

4. Техніка безпеки при відборі проб

 

1) До відбору проб допускаються особи, які мають підготовку до виконання цієї роботи та пройшли відповідний інструктаж з охорони праці.

2) Відбір проб повинен проводитися у присутності представника споживача, а в разі відмови споживача бути присутнім на відборі проб – відбір виконується представниками виробника кількістю не менше двох осіб.

3) Місця, визначені для ручного відбору проб, повинні бути забезпечені захисними огорожами і мати вільний доступ.

4) У місцях відбору з підвищеною електричною небезпекою треба додержуватися загальних правил і конкретних інструкцій щодо електробезпеки для даного місця відбору.

5) Відбір гарячих проб (більше 60 0С) та радіоактивних вод повинен проводитися відповідним обладнанням з використанням спецодягу.

6) Відбір проб в небезпечних місцях, де можлива наявність шкідливих або токсичних газів, вогненебезпечних речовин, а також існує небезпека мікробіологічного або вірусного характеру, повинен забезпечуватися відповідними засобами індивідуального захисту персоналу, який проводить відбір.

7) Відбір проб з каналізаційних колодязів має виконуватися групою щонайменше з двох осіб, які забезпечені засобами страхування та рятування.

______________________________________________________

 

 

Додаток 5.1

до Правил

 

ФОРМА

ЖУРНАЛУ-АКТА ВІДБОРУ проб СТІЧНИХ ВОД споживачів

 

Дата та час відбору проб

№ з/п

Назва об’єкта споживача

Адреса об’єкта споживача

Загальна кількість випусків

Місце відбору проб

Посада П.І.П/б представника  споживача та  виробника

Контрольна проба, що відібрана для аналізу виробником,

об’єм, дм  3, № пломби,

підпис представника споживача, підпис представника виробника

Частина контрольної проби,

що передана споживачу,

об’єм, дм  3, № пломби,

підпис представника споживача, підпис представника виробника

Арбітражна проба, що зберігається у виробника, об’єм, дм  3, № пломби, підпис представника споживача, підпис представника виробника

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.2

до Правил

 

ЖУРНАЛ

реєстрації запитів споживачів про результати аналізу

контрольних проб стічних вод

 

№ з/п

Дата та час звернення

Споживач

(Назва та/або П.І.П/б)

Час та місце відбору контрольної проби,

за результатами аналізу якої звернувся споживач

Показники, за якими виявлено відхилення

від ДК при аналізі контрольної проби

Посада та П.І.П/б особи, яка надала інформацію споживачу

Підпис особи, яка надала інформацію споживачу

Примітки

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5.3

до Правил

 

АКТ № ___

відкриття арбітражної проби стічних вод

“____”___________ 20___ р.                                                                    м. Миколаїв

 

Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб № _____ від ______________

Комісією у складі:

представника виробника

в особі _____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

представника споживача

___________________________________________________

(назва споживача)

в особі _____________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

 

присутності представника лабораторії

________________________________________________

(назва лабораторії)

в особі _________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

відповідно до Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва проведено зняття пломб з арбітражної проби:

 

з/п

№ пломби та позначка про стан пломби проби для аналізу

Час

Перелік показників для аналізу

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Проби передано лабораторії для проведення арбітражного аналізу.

_________________________

(підпис представника споживача)

______________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

_________________________

(підпис представника виробника)

_________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

________________________

(підпис представника лабораторії)

________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Про результати арбітражного аналізу проб споживача і виробника повідомляють протягом двох днів після закінчення аналізу.

 

Інформація

до проекту рішення виконкому Миколаївської міської ради “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення

м. Миколаєва”

         

          Одним з найголовніших завдань у сфері централізованого водовідведення є забезпечення якості очищення стічних вод та недопущення забруднення навколишнього природного середовища.

          Значний обсяг стічних вод надходить до міських комунальних очисних споруд від промислових підприємств, які не розраховані на очищення висококонцентрованих промислових стоків, шкідливі речовини та агресивні хімічні сполуки яких руйнують каналізаційні мережі, порушують технологічні регламенти очищення стічних вод і не видаляються в процесі біологічного очищення.

          Це призводить до надзвичайних ситуацій, пов’язаних із порушенням технологічних процесів очищення в каналізаційних системах та до скиду забруднених стічних вод у поверхневі водні об’єкти.

          Наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.12.2017 №316 затверджені нові “Правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення” (надалі — Державні Правила) та “Порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення” (надалі — Порядок).

          Виконуючи вимоги п.4 Державних Правил МКП “Миколаївводоканал” силами Державного підприємства Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства (надалі — ДП НДКТІ МГ) розробило проект рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради “Про затвердження Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Миколаєва” (надалі — Проект рішення).

          Проект рішення признано регуляторним актом, який відповідає принципам державної регуляторної політики. Для громадського обговорення проект рішення було розміщено на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради  https://mkrada.gov.ua/content/proekti-regulyatornih-aktiv.html

у розділі«Підприємцям», рубрика «Регуляторна діяльність», підрубрика «Проекти регуляторних актів» з 17.08.2018 до 17.09.2018р.

          За цей час на адресу МКП“Миколаївводоканал” зауважень та пропозицій не надходило.

Затвердження рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради “Правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення м. Миколаєва” дозволить врегулювати взаємовідносини між Міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал», як суб'єкта господарювання, який надає послуги з централізованого водовідведення та очищення стічних вод і споживачами (юридичними особами незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичними особами – підприємцями, фізичними особами, які проводять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України), які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди м. Миколаєва, а саме: умови приймання стічних вод до систем водовідведення, встановлення допустимих концентрацій забруднюючих речовин у стічних водах, заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду стічних вод досистеми централізованого водовідведення м. Миколаєва, порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва, порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Миколаєва.

 

Генеральний директор МКП

 “Миколаївводоканал”                                            Б.Л.Дуденко

Опубліковано: 9 листопада 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: