Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

13 червня 2018                                                                                       № 141р

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 23.03.2017 № 69р «Про затвердження структури управління освіти Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи»

 

На виконання рішень міської ради від 24.03.2009 № 33/9 “Про упорядкування структури Миколаївської міської ради та її виконавчих органів”, від 22.12.2016 № 13/1 “Про затвердження структури виконавчих органів Миколаївської міської ради”, від 23.02.2017 № 16/32 “Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради”, розпорядження міського голови від 27.02.2017 № 45р “Про затвердження штатної чисельності органів Миколаївської міської ради” зі змінами, керуючись п.п. 19, 20 ч. 4 ст. 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”:

 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 23.03.2017 № 69р «Про затвердження структури управління освіти Миколаївської міської ради та Положень про його структурні підрозділи», зі змінами.

1.1. Внести зміни до структури управління освіти Миколаївської міської ради:

- вилучити 1 одиницю заступника начальника управління освіти Миколаївської міської ради;

- ввести у відділ виховної роботи управління освіти Миколаївської міської ради 1 одиницю головного спеціаліста;

- вилучити відділ координації діяльності загальноосвітніх навчальних закладів управління освіти Миколаївської міської ради;

- ввести у відділ загальної середньої та дошкільної освіти Миколаївської міської ради 5 одиниць.

1.2. Затвердити структуру управління освіти Миколаївської міської ради в новій редакції (додається).

1.3. Затвердити Положення про структурні підрозділи управління освіти Миколаївської міської ради в новій редакції (додаються).

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника міського голови Криленка В.І.

 

 

Міський голова                                                                        О.Ф. Сєнкевич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13 червня 2018

№  141р

 

СТРУКТУРА

управління освіти Миколаївської міської ради

 

Найменування

Штатна чисельність

(одиниць)

Начальник управління

1

Заступник начальника

2

Відділ загальної середньої та дошкільної освіти

9

Відділ кадрів

4

Відділ виховної роботи

4

Відділ захисту прав дітей

3

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13 червня 2018

№  141р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ кадрів

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ кадрів (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж кадрової роботи або на керівних посадах в закладах освіти не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством

1.3. Відділ підпорядковується начальнику управління.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

1.5. Відділ має свої печатку і штамп.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Організація і здійснення кадрової роботи в управлінні та закладах освіти м. Миколаєва; просування по службі посадових осіб місцевого самоврядування апарату управління за діловими якостями та професійною компетенцією, заохочення їх до кар’єри.

2.2. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової роботи в апараті управління, закладах освіти міста, підвідомчих установах, внесення пропозицій начальнику управління щодо їх вдосконалення.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Надає консультативну допомогу керівникам закладів освіти міста з питань кадрової політики.

4.2. Аналізує потребу закладів освіти у педагогічних кадрах.

4.3. Сприяє дотриманню Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, інших законодавчих та нормативно-правових актів з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування.

4.4. Комплектує заклади освіти педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами; організовує роботу з керівниками закладів освіти з питань підбору та розстановки кадрів.

4.5. Проводить організаційну роботу з резервом кадрів апарату управління, а також здійснює організаційне керівництво формуванням кадрового резерву; аналізує та узагальнює практику формування кадрового резерву в підпорядкованих установах, вносить начальнику управління пропозиції щодо її вдосконалення.

4.6. Приймає від претендентів на посади посадових осіб місцевого самоврядування відповідні документи та подає їх на розгляд конкурсної комісії, здійснює інші заходи щодо організації конкурсного відбору.

4.7. Видає накази стосовно встановлення надбавок за вислугу років, рангів та надання відпусток відповідної тривалості.

4.8. Готує необхідні матеріали для укладання та припинення дії контрактів з керівниками закладів освіти міста, а також для призначення на посади та звільнення з посад інших працівників, які є номенклатурою управління.

4.9. Бере участь у проведенні тематичних перевірок.

4.10. Організовує проведення атестації педагогічних і керівних кадрів закладів освіти відповідно до чинного законодавства.

4.11. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти.

4.12. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходи до усунення недоліків у роботі.

4.13. Здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведенням службового розслідування, та застосування заходів дисциплінарного стягнення.

4.14. Здійснює роботу щодо заповнення, обліку і зберігання трудових книжок та особових справ працівників.

4.15. Подає в установленому порядку статистичну звітність з кадрових питань; організовує з цією метою збирання, опрацювання інформації і формування банку даних.

4.16. Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку від закладів освіти міста, підпорядкованих установ інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.2. Перевіряти дотримання правил внутрішнього розпорядку, вимог законодавства про працю та службу в органах місцевого самоврядування в апараті управління та підпорядкованих йому установах.

5.3. Зупиняти (скасовувати) у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

5.4. Організовувати і проводити в установленому порядку семінари, наради тощо з питань, що належать до його компетенції.

5.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13 червня 2018

№  141р

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ виховної роботи

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ виховної роботи (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років у порядку, визначеному законодавством.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Створення гуманного і демократичного виховного середовища в місті.

2.2. Реалізація завдань освіти через впровадження досягнень педагогічної науки та перспективного педагогічного досвіду.

2.3. Створення умов для різнобічного розвитку особистості.

2.4. Громадянське виховання особистості в умовах становлення українського суспільства.

2.5. Виховання соціально активної особистості через проведення міських суспільних акцій, проектів.

2.6. Підвищення професійного рівня директорів, заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів щодо організації ефективного освітнього процесу в закладах освіти.

2.7. Організація діяльності щодо соціально-правового захисту дітей та молоді.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Головний спеціаліст                                           – 3

 

4. Функції відділу

 

4.1. Надає консультативну допомогу з питань виховної роботи закладів загальної середньої, дошкільної, професійної (професійно-технічної), позашкільної освіти у межах повноважень.

4.2. Аналізує стан освіти з питань виховної роботи.

4.3. Вносить пропозиції з питань виховної роботи, фізичної культури та спорту  до регіональних програм.

4.4. Проводить роботу щодо виявлення, підтримки, розвитку обдарованих дітей.

4.5. Проводить роботу щодо виявлення та підтримки творчо працюючих заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, вихователів.

4.6. Організовує і проводить творчі конкурси, змагання, міські масові заходи.

4.7. Проводить роботу щодо об’єднання зусиль громадських організацій, установ міста з метою підвищення ефективності виховного процесу.

4.8. Співпрацює з відповідними службами щодо запобігання дитячій бездоглядності та правопорушенням серед учнівської молоді.

4.9. Сприяє розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій та об’єднань.

4.10. Організує роботу щодо оздоровлення дітей і підлітків.

4.11. Здійснює аналіз стану допризовної підготовки, фізичної культури в закладах професійної (професійно-технічної), загальної середньої, середньої, позашкільної освіти, організацію проведення міських масових спортивних заходів з учнівською молоддю.

4.12. Забезпечує військовий облік та бронювання військовозобов’язаних в закладах освіти.

4.13. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань від керівників  закладів освіти, установ міста.

5.2. Вивчати стан діяльності закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та позашкільної освіти, розробляти рекомендації щодо поліпшення стану виховної роботи в закладах освіти.

5.3. Брати участь у розробці нових програм, технологій для впровадження в роботу закладів освіти.

5.4. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань виховної роботи.

5.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13 червня 2018

№  141р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ захисту прав дітей

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ захисту прав дітей (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається начальником управління та має повну вищу педагогічну освіту і стаж керівної роботи у закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Реалізація завдань освіти в сфері охорони дитинства.

2.2. Реалізація завдань освіти по створенню безпечних, нешкідливих умов навчання, праці та виховання у закладах освіти.

2.3. Здійснення соціального захисту дітей, учнівської молоді.

2.4. Організація обліку дітей і підлітків шкільного віку.

2.5. Організація харчування учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій.

2.6. Підвищення професійного рівня керівників закладів освіти, заступників керівників з виховної роботи, інженерів (відповідальних) з питань охорони праці, громадських інспекторів з охорони дитинства щодо організації роботи по захисту прав та інтересів учасників навчально-виховного процесу.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              - 1

Головний спеціаліст                                           – 2

 

4. Функції відділу

 

4.1. Здійснює заходи щодо діяльності закладів освіти з питань захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу.

4.2. Надає консультативну допомогу керівникам закладів освіти з питань реалізації завдань освіти в сфері охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

4.3. Аналізує стан роботи закладів освіти з охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності.

4.4. Організовує діяльність роботи в закладах освіти, пов’язаної з обліком дітей і підлітків шкільного віку, для здобуття загальної середньої освіти.

4.5. Організовує харчування учнів 1-4 класів, дітей пільгових категорій.

4.6. Здійснює виконання заходів, передбачених програмами, планами щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці, навчання, виробничого середовища та заходами, спрямованими на усунення причин нещасних випадків та професійних захворювань.

4.7. Проводить навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу.

4.8. Організовує роботу за дотриманням у належному безпечному стані території закладів освіти, внутрішніх доріг та пішохідних доріжок.

4.9. Співпрацює з відповідними службами щодо захисту прав та інтересів учасників освітнього процесу.

4.10. Розробляє регіональні програми з охорони дитинства, комплексні заходи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

4.11. Бере участь в проведенні тематичних перевірок.

4.12. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

 

5. Права відділу

 

5.1. Одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на відділ завдань, від керівників закладів освіти, установ міста.

5.2. Вивчати стан діяльності закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, розробляти рекомендації щодо реалізації завдань освіти в сфері охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5.3. Брати участь у розробці нових програм, технологій для впровадження в роботу закладів освіти.

5.4. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради тощо з питань охорони дитинства, охорони праці, безпеки життєдіяльності.

5.5. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

_________________________________________________________

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження

міського голови

від 13 червня 2018

№  141р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ загальної середньої та дошкільної освіти

управління освіти Миколаївської міської ради

 

1. Загальні положення

 

1.1. Відділ загальної середньої та дошкільної освіти (далі – відділ) є структурним підрозділом управління освіти Миколаївської міської ради (далі – управління). У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів виконавчої влади, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про управління, цим Положенням та іншими нормативними актами.

1.2. Положення про відділ затверджується міським головою. Керівництво відділу здійснює начальник, який призначається начальником управління, має повну вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років.

На посаду заступника начальника відділу призначається особа, яка має повну вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи у закладах освіти або в органах місцевого самоврядування не менше 3 років

На посаду спеціалістів відділу призначаються особи з повною вищою педагогічною освітою в порядку, визначеному законодавством.

1.3. Відділ підпорядковується заступнику начальника управління.

1.4. Структура відділу затверджується міським головою.

 

2. Завдання відділу

 

2.1. Реалізація державної політики у галузі загальної середньої та дошкільної освіти з урахуванням особливостей соціально-культурного середовища міста.

2.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на отримання дошкільної та загальної середньої освіти.

2.3. Забезпечення виконання Конституції України щодо мовної політики в освітній галузі; захисту прав учасників освітнього процесу.

2.4. Організація дотримання закладами освіти законодавства з питань дошкільної та загальної середньої освіти, забезпечення вимог щодо її змісту, обсягу, форм.

2.5. Участь у розробці та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.

 

3. Внутрішня структура відділу

 

Начальник відділу                                              – 1

Заступник начальника                                       – 1

Головний спеціаліст                                           – 7

 

4. Функції відділу

 

4.1. Організовує роботу закладів загальної середньої та дошкільної освіти з питань навчання та виховання дітей дошкільного та шкільного віку, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації освітнього процесу.

4.2. Аналізує стан дошкільної та загальної середньої освіти в місті, розробляє регіональні програми її розвитку, організовує виконання цих програм.

4.3. Організовує роботу з проведення тематичних перевірок.

4.4. Сприяє розвитку мережі закладів дошкільної та загальної середньої освіти, отриманню загальної середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку.

4.5. Організовує впровадження різних форм навчання.

4.6. Вносить пропозиції щодо реалізації мовної політики у сфері освіти.

4.7. Консультує керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти з питань організації та управління освітнім процесом.

4.8. Формує зведені статистичні звіти про стан і розвиток освіти, у тому числі за допомогою інформаційної системи “ІСУО”.

4.9. Інформує населення з актуальних питань освітнього процесу в засобах масової інформації.

4.10. Забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, враховує позитивні пропозиції, вживає заходів щодо усунення недоліків у роботі.

4.11. Сприяє отриманню обов’язкової дошкільної та загальної середньої освіти дітьми та підлітками.

4.12. Організовує тестування: дітей, які мали тривалу перерву в навчанні або раніше не навчалися; дітей, які переходять до закладу з іншим навчальним планом або прибули з інших держав.

4.13. Формує замовлення на видання бланків документів про освіту та забезпечує ними заклади освіти.

4.14. Здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 (12)-х класів.

 

4.15. Розглядає листи, заяви і скарги з питань, які належать до компетенції відділу; забезпечує розгляд звернень громадян у межах своєї компетенції, вживає заходів до усунення недоліків у роботі.

4.16. Вживає організаційних заходів щодо наповнення веб-порталу управління, забезпечення його функціонування.

4.17. Здійснює супровід електронної реєстрації дітей у заклади дошкільної освіти.

 

5. Права відділу

 

5.1. Залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, педагогічних працівників, керівників закладів освіти.

5.2. Сприяти створенню, реорганізації та ліквідації закладів освіти.

5.3. Проводити консультації та брати участь у нарадах, семінарах керівників закладів освіти та установ з питань управління освітнім процесом.

5.4. Вносити пропозиції щодо скасування (у межах своєї компетенції) дії наказів керівників закладів загальної середньої та дошкільної освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням  повноважень.

5.5. Отримувати від підпорядкованих управлінню закладів інформацію, документи та інші матеріали, статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.6. Представляти інтереси освітньої галузі міста у співпраці з юридичними та фізичними особами.

5.7. Взаємодіяти з іншими структурними підрозділами управління, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

 

 

6. Критерії оцінки роботи відділу

 

6.1. Критерієм оцінки роботи відділу є повне і якісне виконання плану, затвердженого начальником управління, компетентність і професійність у виконанні своїх службових обов’язків.

 

_________________________________________________________

 Опубліковано: 26 червня 2018р.


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: