Мапа порталу

МИКОЛАЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

 

28 вересня 2017                                                                                   № 26/20

Про створення міського центру

соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними

обмеженнями та затвердження його

Положення

 

З метою створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю та функціональними обмеженнями, які досягли повноліття, зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, формування та розвитку основних соціальних і побутових навичок, відповідно до ст. 11 Закону України “Про реабілітацію інвалідів в України”, постанови Кабінету Міністрів України від 08.09.2005 № 877 “Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями”, керуючись ст. 25, ч. 1 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Створити міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями.

 

2. Затвердити Положення про міський центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, культури, туризму, молоді та спорту (Мотуза), заступника міського голови Шевченка Є.В.

 

Міський голова                                                                               О.Ф. Сєнкевич

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

від 28 вересня 2017

№ 26/20

 

ПОЛОЖЕННЯ

про міський центр соціально-психологічної реабілітації

дітей та молоді з функціональними обмеженнями

 

1. Загальні положення

 

1.1. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями (далі – центр) – заклад денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 16 до 35 років (далі – осіб), метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція в суспільство.

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, наказами департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради, а також Положенням про центр.

1.3. Центр утворюється Миколаївською міською радою.

1.4. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Центром відповідно до вимог чинного законодавства.

1.5. Центр забезпечує тимчасове перебування осіб на безоплатній основі.

1.6. Центр в разі потреби та в межах фінансових можливостей забезпечує на безоплатній основі транспортним обслуговуванням осіб, які проходять реабілітацію в центрі (перевезення до місця розташування центру та/або до місця їхнього проживання).

 

2. Завдання центру

 

2.1. Основним завданням центру є надання психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг молоді з функціональними обмеженнями і членам їх сімей.

2.2. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Забезпечує розроблення та виконання реабілітаційних програм.

2.2.2. Надає різні види соціальних послуг.

2.2.3. Організовує клуби за інтересами, проводить конкурси, фестивалі.

2.2.4. Організовує проведення заходів, спрямованих на успішну реабілітацію та інтеграцію осіб, що в ньому перебувають.

2.2.5. Направляє у разі потреби осіб, які звернулися до центру, до інших закладів та установ, що можуть забезпечити задоволення їх потреб.

2.2.6. Забезпечує умови для самостійного харчування осіб, що в ньому перебувають.

 

3. Структура центру

 

3.1. Основними структурними підрозділами є:

1) адміністрація;

2) відділення соціальної реабілітації;

3) відділення психолого-педагогічної реабілітації;

4) відділення фізичної реабілітації;

5) відділення професійної реабілітації (трудові майстерні);

6) обслуговуючий персонал.

3.2. Робота структурних підрозділів центру, які проводять реабілітаційні заходи, забезпечується відповідно до положень про ці підрозділи, що затверджуються наказом директора центру.

3.3. З метою своєчасного та ефективного проведення комплексу реабілітаційних заходів для осіб в центрі утворюються приймальна та реабілітаційна комісії, склад яких і положення про які затверджуються директором центру.

 

4. Умови зарахування до центру

та організація реабілітаційного процесу

 

4.1. Зарахування до центру здійснюється згідно з наказом директора центру на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, що їх замінює,  чи повнолітньої дієздатної особи за наявності документа, що її посвідчує.

4.2. До центру не приймаються особи із симптомами хвороби в гострому періоді або в період загострення хронічних чи психічних захворювань.

4.3. Відрахування особи з центру здійснюється згідно з наказом директора центру:

- у разі подання відповідної заяви одним з батьків дитини або особою, їх замінює, чи повнолітньої дієздатної особи;

- якщо особа не відвідує центр без поважних причин;

- у разі одноразового грубого або систематичного порушення правил внутрішнього розпорядку центру;

- після завершення індивідуальної програми реабілітації.

4.4. Строк перебування особи у центрі не повинен перевищувати шість годин на добу.

 

5. Організація реабілітаційного процесу в центрі

 

5.1. Реабілітаційний процес спрямований на:

- формування та розвиток в особи основних соціальних навичок (особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування тощо), пристосування побутових умов до їхніх потреб, соціально-побутове влаштування та обслуговування, педагогічну корекцію з метою вироблення та підтримання навичок самостійного (автономного) проживання, стереотипів безпечної поведінки;

- опанування навичок захисту своїх прав та інтересів, самоаналізу і позитивного сприйняття себе та оточуючих, навичок спілкування, забезпечення самостійного проживання у суспільстві з необхідною підтримкою;

- надання особі своєчасної та ефективної корекційної, соціальної, психологічної допомоги та організацію реабілітаційного процесу відповідно до особливостей її психофізичного розвитку.

 

6. Управління центром

 

6.1. Центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

6.2. Директор центру:

6.2.1. Організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, визначає ступінь відповідальності працівників.

6.2.2. Звітує про роботу центру перед міською радою.

6.2.3. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників.

6.2.4. Затверджує посадові інструкції працівників.

6.2.5. Затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх виконання.

6.2.6. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

6.2.7. Укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси.

6.2.8. Розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису витрат.

6.2.9. Організовує підвищення кваліфікації працівників.

6.3. Штатний розпис центру затверджує директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради.

6.4. Центр у своїй діяльності взаємодіє із структурними підрозділами місцевого органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, підприємствами, установами та організаціями незалежно від їх підпорядкування та форми власності, громадськими організаціями та благодійними фондами.

 

7. Фінансово-господарська діяльність

 

7.1. Центр володіє та користується майном, переданим Миколаївською міською радою, юридичними та фізичними особами і придбаним за рахунок коштів міського бюджету.

7.2. Центр має право придбавати та орендувати обладнання, необхідне для забезпечення його функціонування.

7.3. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби, гербову печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки.

7.4. Центр має право:

7.4.1. Залучати на договірних засадах для надання соціальних послуг підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема волонтерів.

7.4.2. Використовувати згідно із законодавством кошти міжнародної фінансової допомоги та міжнародні гранти.

7.4.3. Центр провадить свою діяльність з дотриманням принципів захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості.

7.5. Утримання центру здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, інших надходжень у відповідності до чинного законодавства.

Центр здійснює некомерційну господарську діяльність (без мети отримання прибутку).

7.6. Центр підпорядкований департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради та є розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня.

7.7. Послуги надаються центром на безоплатній основі.

 

________________________________________________________


знайшли помилку в тексті?
виділіть мишкою та натисніть: